เลือกภาษา :


sitemap

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     "งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม ที่ผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน  ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ  อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป้นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้  ขอให้ถือว่า  การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์  เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"

www.edupol.org

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

ปรัชญาองค์กร

ตราสัญลักษณ์

ผู้บังคับบัญชา

หลักสูตร

ประวัติ และธรรมเนียบ

อำนาจหน้าที่
หน่วยงานในสังกัด

ยุทธศาสตร์และแผน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือ หลักเกณฑ์
เอกสารและแบบฟอร์ม

หลักสูตรการฝึกอบรม

E - learning

ระบบฐานข้อมูล

การรับสมัครสอบคัดเลือก

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
(ASEAN)

ระเบียบ - คำสั่ง

ประกวดราคา

การติดต่อ

 

 

                                                                                                                            

ทำเนียบวิทยากรรุ่นที่ 2
โครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ

  (๔/๐๙/๕๗) [ ] 

แบบสำรวจความต้องการการเข้ารับการฝึกอบรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ *** แก้ไขไฟล์ [
]

 (๑๖/๐๙/๕๗) 

 

ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗

ดูรายละเอียด >>> http://www.policeadmission.org

  (๒๘/๐๘/๕๗) 

ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ
ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะงานที่ ๕๔

งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๑ ส.ค.๕๗ โดยแก้ไข
บทที่ ๘ การใช้คำย่อในราชการตำรวจ และบทที่ ๙ การบัญญัติ
ศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศ และตำแหน่งในสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ ในส่วนของชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ของหน่วยงานในสังกัด บช.ก.
[
]

 (๒๕/๐๘/๕๗) 

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ
๑๐.๐๐ น. บช.ศ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดา
ข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร บช.ศ.

(๑๑/๐๙/๕๗) 
วันอังคารที่ ๒๖ - วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗
โครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรมและจรรยา
บรรณของตำรวจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ

(๒๗/๐๘/๕๗) 
วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น.
บช.ศ. จัดโครงการประกวดการฝึกตามแบบฝึกตำรวจ (บุคคลท่ามือเปล่า) ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บช.ศ.

(๑๑/๐๘/๕๗) 
วันจัทร์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ผบ.ช.ศ. พร้อมคณะกรรมการตรวจ 5 ส. ร่วมกันตรวจกิจกรรม 5 ส. ภายในกองบัญชาการศึกษา

(๒๗/๐๘/๕๗) 
   
 
เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผบ.ช.ศ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงเรียนตำรวจประชาชนเวียดนามเข้าศึกษาดูงาน ณ บช.ศ.
(๑๖/๐๗/๕๗)  
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ -
๑๖.๓๐ น. ผบ.ช.ศ. พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ
คณะข้าราชการจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดเข้าศึกษาดูงาน ของ บช.ศ.

(๐๙/๐๗/๕๗) 
เมื่อเดือน พ.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก. ได้จัดอบรม
คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๖ -
๑๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.

(๒๘/๐๕/๕๗)   

ลิงค์ที่น่าสนใจ

GES Survey Online

สนามยิงปืน บช.ศ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สมุดโทรศัพท์ ตร. Online

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

e - Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กรมสรรพากร

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา

ธนาคารกรุงไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

Government Procurement

eCitizen