กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

วันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.
เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนา
เรื่อง "การปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติ"
โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีฯ
ซึ่งโครงการสัมมนาฯ จัดโดยคณะกรรมาธิการ
การกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ สโมสรตำรวจ

รวมกิจกรรมและภาพ

 • ต.ค.57 
 • พ.ย.57 
 • ธ.ค.57 
 • ม.ค.58 
 • ก.พ.58 
 • มี.ค.58 
 • เม.ย.58 
 • พ.ค.58 
 • มิ.ย.58 

รวมรูปกิจกรรมและภาพย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ก.ย.57 
 • ต.ค.57 
 • พ.ย.57 
 • ธ.ค.57 
 • ม.ค.58 
 • ก.พ.58 
 • มี.ค.58 
 • เม.ย.58 
 • พ.ค.58 
 • มิ.ย.58 
 • ก.ค.58 
วีดีทัศน์กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2557
ท่านสามารถชมผ่านช่องทาง Youtube [ ] [29/09/57]
แผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2557
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ [ ] [26/09/57]
ทำเนียบวิทยากรรุ่นที่ 2
โครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรมคุณธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ
[ ] [26/09/57]
นโยบายบริหารราชการ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ม่วง
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ [ ] [30/10/2557]
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบาย คสช.
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ [ ] [30/10/2557]
ประกาศ กองบัญชาการศึกษา
เรื่อง ข้าราชการตำรวจมนุษยสัมพันธ์ดีเด่น ของ บช.ศ.
รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [27/10/2557]
หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง (นบส.1) ประจำปี พ.ศ.2558
รายละเอียดการรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง :
ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ ] [25/10/2557]
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ
ระดับรอง สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2557 [ ] [22/10/2557]
สารของ ผบ.ตร.
เนื่องในวันตำรวจ 13 ต.ค.57 [ ] [14/10/2557]
แก้ไข !! หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี พ.ศ.2557
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ [ ] [10/10/2557]
พิธีรับ - มอบหน้าที่ ผบช.ศ.
ณ ลานพิธี บก.ฝรก. จว.นครปฐม [ ] [06/10/2557]
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
[ ] หรือดาวน์โหลดข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://www.cabinet.thaigov.go.th [03/10/2557]
นโยบายการบริหารราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ [ ] [01/10/2557]
ประชาสัมพันธ์
1. หลักสูตรการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิติกรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดับรองสารวัตร [ ]
2. หลักสูตรการพัฒนาผู้ทำหน้าที่นิติกรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระดับสารวัตรขึ้นไป [ ] [20/11/2557]
ประชาสัมพันธ์
โครงการมอบรางวัล "100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" แก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ
www.princessngarmchit.org [20/11/2557]
ประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย เพื่อสนับสนุน ให้หน่วยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือ
ในการเสริมสร้างพัฒนาและป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกระทำผิดวินัย

แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ 4 [ ]
เฉลยแบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ 4 [ ] [18/11/2557]
ประชาสัมพันธ์
การพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน เพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ (สบ 2) - อาจารย์ (สบ 5 )
[ ] [18/11/2557]
ประชาสัมพันธ์
1. การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร การรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ รุ่นที่ 22 [ ]
2. การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประวัติศาสตร์และ พิพิธภัณฑ์ทหาร รุ่นที่ 23 [ ]
3. การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
(People's Audit) รุ่นที่ 19
[ ] [18/11/2557]
ประชาสัมพันธ์
ทุกตำแหน่งเป็นไปได้ www.จับคู่ย้าย.com [12/11/2557]
ประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญา สาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา
[ ] [06/11/2557]
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 353/2557 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่าน Icon นี้ [ ] [03/11/2557]
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 2
ประจำปี พ.ศ.2558

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 ก.พ. - 28 ส.ค.58
กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ 3 พ.ย. - 12 ธ.ค.57

1. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ ]
2. ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม [ ]
3. ประมาณการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม [ ]
4. โครงสร้้างหลักสูตรการฝึกอบรม [ ]

ผู้ประสานงาน
1. พ.ต.อ.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง รอง ผบก.วตร. โทร 0-2579-4610/08-1822-3779
2. พ.ต.ท.อภิรัฐ ถนอมสิงห์ รอง ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร. โทร 0-2579-2068/08-1279-5088
3. พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ คำภูผา สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. โทร 0-2562-0647/08-1752-4511

วิธีดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครรายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา คำยินยอมของผู้บังคับบัญชา และให้ จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่ วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 [01/11/2557]
ประชาสัมพันธ์
สาร ของ พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค.58 [ ] [25/12/2557]
ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงความประสงค์การกลับไปใช้สิทธิ์ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.๒๔๙๔
www.cgd.go.th [24/12/2557]
ประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล
เป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.(กดต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

1. หนังสือขออนุมัติการฝึกอบรมฯ [ ]
2. แบบฟอร์มประเมินหลักสูตร กดต. [ ] [03/12/2557]
ประชาสัมพันธ์
แผนป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ปคม.ตร.58) แผนพิทักษ์เด็ก สตรีและครอบครัว
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พดส.ตร.58) และ คำสั่ง ตร. ที่ 613/2557 ลง 12 พ.ย.57 เรื่อง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี
ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ (ศพดส.ตร) และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

1. เอกสาร ปคม.ตร.58 [ ]
2. เอกสาร พดส.ตร.58 [ ]
3. คำสั่ง ตร. ที่ 613/2557 ลง 12 พ.ย.57 เรื่อง จัดตั้งศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.)
[ ] [02/12/2557]
ประชาสัมพันธ์
ประกาศขายทอดตลาดอาคาร [ ] [30/01/2558]
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2558 จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. สาขา Intellegent Transportation Systems track ระดับปริญญาโท ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. สาขา Criminology ระดับปริญญาโท ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์
www.human.police.go.th [ ] [ ]
www.saranitet.police.go.th [ ]
และดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th หัวข้อ "ทุนรัฐบาล" [ ]
[29/01/2558]
ประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อการเลือกตำแหน่งของข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
[09/01/2558]
1.สายอำนวยการ
1.1 อก.2 [ ]
1.2 อก.4 [ ]
1.3 นอ.6 [ ]
1.4 นอ.8 [ ]
2.สายปราบปราม
2.1 ปป.1 [ ]
2.2 ปป.3 [ ]
2.3 นป.5 [ ]
2.4 นป.7 [ ]
ประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. - รอง ผบก. [ ] [16/01/2558]
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมภาครัฐร่วมเอกขน (บรอ.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
[ ]
ประชาสัมพันธ์
ไฟล์รูปคำชี้แจงข้อสอบ ฝอ.ตร. รุ่นที่ 36 ประจำปี 2558 [ ] [11/02/2558]
ประชาสัมพันธ์
แบบประเมินโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร
1. แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ค. [ ]
2. สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ง [ ]
[13/02/2558]
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. 2/2558
[ ] [11/02/2558]
ประชาสัมพันธ์
บก.อก.(ฝอ.6 บก.อก.) จัดโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ บช.ศ. รุ่นที่ 1
หลักสูตรการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ เชิญชมผลงานการออกแบบจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทางนี้
[ ] [05/02/2558]
ประชาสัมพันธ์
ประกาศขายทอดตลาดอาคาร [ ] [30/01/2558]
ประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
คำสั่ง บช.ศ.ที่ 138/2558 [ ]
คำสั่ง บช.ศ.ที่ 139/2558 [ ]
คำสั่ง บช.ศ.ที่ 140/2558 [ ]
คำสั่ง บช.ศ.ที่ 141/2558 [ ] [30/04/2558]
ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 155/2558 ลง 18 พ.ค.58 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรอง สว. ลงมา [ ] [22/05/2558]
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 4/2558
[ ] [19/05/2558]
ประชาสัมพันธ์
การใช้เครื่องหมายรูปพระแสงดาบเขนและโล่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [ ] [14/05/2558]
ประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 2 มิ.ย.58 [ ] [07/05/2558]
ประชาสัมพันธ์
แผ่นพับแถลงผลงานของ ตร. รอบ 6 เดือน [ ] [07/05/2558]
ประชาสัมพันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจ, ที่ทำการตำรวจหน่วยต่างๆ และรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป
โดยสามารถดาวน์โหลดผ่านทางเว็บไซต์ (www.saranitet.police.go.th)
[ ] [30/06/2558]
ประชาสัมพันธ์
ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ผู้ผ่านการเลือกสรรในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ทั่วไป
[ ] [30/06/2558]
ประชาสัมพันธ์
รับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ผู้มีวุฒิปริญญาโทเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2558 กลุ่มตำแหน่งรองสารวัตร ทำหน้าที่อาจารย์ จำนวน 30 อัตรา [19/06/2558]
◊ ประกาศรับสมัคร [ ]
◊ รายละเอียดเพิ่มเติม [ ]
ประชาสัมพันธ์
1. คำสั่ง คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะด้วยวิธีสัมภาษณ์
[ ]
2. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์ในการประเมิน
[ ] [05/06/2558]
ประชาสัมพันธ์
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. [ ] [04/06/2558]
ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 174/2558 ลง 29 พ.ค.58 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] [04/06/2558]
ประชาสัมพันธ์
แผนผังประกอบ คำสั่ง บช.ศ. ที่ 207/2558 ลง 30 มิ.ย.58 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ [ ] [01/07/2558]

ข่าวประกาศย้อนหลัง

ผู้บัญชาการศึกษา


Link ที่น่าสนใจ