ปณิธาน ของ บช.ศ.

  

กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

วันอังคารที่ 19 ม.ค.2559 เวลา 10.00 น.
พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธี
เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นที่ 41
ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
โดยมี ผบช.ศ. รอง ผบช.ศ.(1) ผบก.วตร.
และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีฯ

รวมกิจกรรมและภาพ

  • ต.ค.58 
  • พ.ย.58 
  • ธ.ค.58 
  • ม.ค.59 

รวมรูปกิจกรรมและภาพย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ต.ค.58 
  • พ.ย.58 
  • ธ.ค.58 
  • ม.ค.59 
  • ก.พ.59 
ประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจรูปแบบประโยคสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ เพื่อรวบรวมไว้ใช้ในการพัฒนา Application i-edupol
หากท่านประสงค์เพิ่มเติมรูปแบบประโยค ให้กดที่รูป icon [ ] [28/10/2558]
ประชาสัมพันธ์
ไฟล์บันทึกสัมภาษณ์ ผบช.ศ. ออกอากาศวิทยุตำรวจ สวพ91 เกี่ยวกับการสอบตำรวจ เมื่อวันอังคารที่ 13 ต.ค.58
ไฟล์มีขนาดใหญ่ จะใช้เวลาดาวน์โหลดนาน [ ] [19/10/2558]
นโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. [06/10/2558]
1. วิดิทัศน์ นโยบายของ ผบ.ตร. [ ]
3. นโยบายของ รอง ผบช.ศ.(1) [ ]
5. นโยบายของ รอง ผบช.ศ.(3) [ ]
2. นโยบายของ ผบช.ศ. [ ] [ ]
4. นโยบายของ รอง ผบช.ศ.(2) [ ]
ประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ ] [02/10/2558]
ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศไหลเป็น
ชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ ] [27/11/2558]
ประชาสัมพันธ์
แก้ไขการจัดลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. [ ] [24/11/2558]
ประชาสัมพันธ์
1. รายละเอียดโครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
[ ]
2. แบบการรายงานผลการดำเนินการโครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
[ ] [17/11/2558]
ประชาสัมพันธ์
บัญชีการจัดลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับรอง สว. ถึง ผกก. วาระประจำปี 2558 [ ] [11/11/2558]
ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 393/2558 ลง 30 ต.ค.58 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] [04/11/2558]
แก้ไขตำแหน่งเลขที่ในคำสั่ง บช.ศ. ที่ 393/2558 ลง 30 ต.ค.58 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ]
[17/11/2558]
ประชาสัมพันธ์
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด "กฎบัตรการตรวจสอบภายใน" ได้ทาง link นี้ [ ] [24/12/2558]
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)
(ได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้ง 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.57) [ ] [23/12/2558]
ประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร. [ ] [18/12/2558]
ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บรอ.รุ่นที่ 3 [ ]
สถานที่ฝึกอบรม [ ] [15/12/2558]
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2559
[ ] [04/12/2558]
ประชาสัมพันธ์
1. แนวทางปฏิบัติกรณีคนต่างด้าวตกเป็นผู้เสียหาย หรือผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือถึงแก่ความตายโดยผิดธรรมชาติ [ ]
2. แนวทางปฏิบัติในการตรวจคนต่างด้าว [ ]
3. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559 [ ] [01/12/2558]
ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของ ตร. (พ.ศ.2558-2561) [ ] [29/01/2559]
ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 2/2559
[ ] [28/01/2559]
ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการรฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐ
ร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
[ ] [26/01/2559]
ประชาสัมพันธ์
ไฟล์เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานแผนงาน งานการเงินและบัญชี
และงานวินัย ของ บช.ศ. ประจำปี 2559
[ ] [18/01/2559]
ประชาสัมพันธ์
เอกสารการฝึกอบรมโครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ.2558
1. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 (แก้ไขตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553) [ ]
2. การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อการป้องกันการทุจริต [ ]
3. เอกสารประกอบโครงการโครงการติดตั้งและแนะนำการใช้งานระบบทดสอบความรู้ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร.
[ ]
4. อดีตสู่อนาคตองค์กรตำรวจกับฝ่ายอำนวยการ [ ]
5. การจัดเตรียมสื่อการเสนอ [ ]
6. การพูดในที่ชุมชน [ ]
7. ดาวน์โหลดไฟล์วิดีทัศน์ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล [ ] [01/13/2559]
ประชาสัมพันธ์
การทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2559 [09/02/2559]
1. คำสั่ง ตร. ที่ 62/2559 ลง 9 ก.พ.59 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการทดสอบยิงปืน ตร.
ประจำปี 2559
[ ]
2. คำสั่ง ตร. ที่ 63/2559 ลง 9 ก.พ.59 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบยิงปืนเล็กยาว ประจำปี 2559 [ ]
3. คำสั่ง ตร. ที่ 65/2559 ลง 9 ก.พ.59 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบยิงปืนพก
ระบบ เอ็น.อาร์.เอ. (N.R.A.) ประจำปี 2559
[ ]
4. คำสั่ง ตร. ที่ 66/2559 ลง 9 ก.พ.59 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบยิงปืนพก
โดยสัญชาตญาณ (I.P.T.) ประจำปี 2559
[ ]
5. คำสั่ง ตร. ที่ 64/2559 ลง 9 ก.พ.59 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบยิงปืนลูกซอง
ประจำปี 2559
[ ]
ประชาสัมพันธ์
1. แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ค [ ] [02/02/2559]
2. สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ง [ ] [02/02/2559]
ประชาสัมพันธ์
บัญชีการจัดลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับ สว. วาระประจำปี 2558 [ ] [02/02/2559]

ข่าวประกาศย้อนหลัง

ผู้บัญชาการศึกษา


Link ที่น่าสนใจ