เลือกภาษา :


sitemap

โปรดระวัง! ท่านจะสูญเงินเปล่า "อย่าหลงเชื่อคำหลอกลวงใดๆ ว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านสอบเป็นตำรวจได้ หากพบเห็นเหตุการณ์หลอกลวง โปรดแจ้งตำรวจที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร ๑๙๑" ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.rcm.edupol.org"

www.edupol.org

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

ปรัชญาองค์กร

ตราสัญลักษณ์

ผู้บังคับบัญชา

หลักสูตร

ประวัติ และธรรมเนียบ

อำนาจหน้าที่
หน่วยงานในสังกัด

ยุทธศาสตร์และแผน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือ หลักเกณฑ์
เอกสารและแบบฟอร์ม

หลักสูตรการฝึกอบรม

E - learning

ระบบฐานข้อมูล

การรับสมัครสอบคัดเลือก

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
(ASEAN)

ระเบียบ - คำสั่ง

ประกวดราคา

การติดต่อ

- นโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ ]
- เอกสารนำเสนอนโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ ]
- แผนผัง คำสั่ง บช.ศ. ที่ ๓๑๒/๒๕๕๗ ลง ๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่
รับผิดชอบ และรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา
[ ]
 

ประชาสัมพันธ์

โครงการมอบรางวัล "๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคลสำคัญของโลก" แก่บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นฯ

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ได้ที่
เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.princessngarmchit.org
หรือ
(๒๐/๑๑/๕๗)

ประชาสัมพันธ์
แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ ๔ พร้อมเฉลย เพื่อสนับสนุน
ให้หน่วยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง พัฒนา
และป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกระทำผิดวินัย

* แบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ ๔ >>> [ ]
* เฉลยแบบทดสอบความรู้ด้านวินัย ชุดที่ ๔ >>> [ ]

(๒๐/๑๑/๕๗)

ประชาสัมพันธ์

การพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง
อาจารย์ (สบ ๒) - อาจารย์ (สบ ๕)

[ ] (๑๘/๑๑/๕๗)  

ประชาสัมพันธ์

๑. การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร การรักษาความปลอดภัย
บุคคลสำคัญ รุ่นที่ ๒๒
[ ]
๒. การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารประวัติศาสตร์และ
พิพิธภัณฑ์ทหาร รุ่นที่ ๒๓
[ ]
๓. การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit)
รุ่นที่ ๑๙
[ ] (๑๘/๑๑/๕๗)  

ทุกตำแหน่งเป็นไปได้
www.จับคู่ย้าย.com หรือ

(๑๒/๑๑/๕๗)

 

ประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญา
สาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน ๔๕๐ อัตรา

ท่านสามารถดูได้ผ่าน Link นี้ (๐๖/๑๑/๕๗)  

คำสั่ง บช.ศ. ที่ ๓๕๓/๒๕๕๗
เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำรวจชั้นพลตำรวจ ณ บก.ฝรก.
(๐๓/๑๑/๕๗) [ ]  

หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ ๒
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๖ ก.พ. - ๒๘ ส.ค.๕๘
กำหนดการรับสมัครระหว่างวันที่ ๓ พ.ย. - ๑๒ ธ.ค.๕๗

* คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม >>>  

* ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม >>>  

* ประมาณการค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม >>>  

* โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม >>>  

* ผู้ประสานงาน >>>

   ๑. พ.ต.อ.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง รอง ผบก.วตร.
       โทร ๐-๒๕๗๙-๔๖๑๐/๐๘-๑๘๒๒-๓๗๗๙ >>>

   ๒. พ.ต.ท.อภิรัฐ ถนอมสิงห์ รอง ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
       โทร ๐-๒๕๗๙-๒๐๖๘/๐๘-๑๒๗๙-๕๐๘๘

   ๓. พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ คำภูผา สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
       โทร ๐-๒๕๖๒-๐๖๔๗/๐๘-๑๗๕๒-๔๕๑๑

   
    วิธีดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครรายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา คำยินยอมของผู้บังคับบัญชา และให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่ วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ ๑๐๐ ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

(๓๑/๑๐/๕๗)  

วันอังคารที่ ๒๕ พ.ย.๕๗ พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก
รอง ผบช.ศ. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร.
สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง และเทคนิค
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร บช.ศ.

(๒๖/๑๑/๕๗)
   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. เป็นประธาน
การประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาในหน่วยศึกษาอบรมของ ตร. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบ
ด้านการศึกษาหลักสูตรประจำ) ณ ห้องประชุม ๑
ชั้น ๓ อาคาร บช.ศ.

(๒๖/๑๑/๕๗)
   
วันจันทร์ที่ ๒๔ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธี
มอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่
ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ
บุคคลต้นแบบ แบบอย่างข้าราชการตำรวจในการ
ดำรงชีพอย่างพอเพียงในสังกัด บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๑ อาคารเรียน วตร.

(๒๔/๑๑/๕๗)
   
 
วันจันทร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๒.๔๐ น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานมอบทุน
การศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ
กองบัญชาการศึกษา จำกัด ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๑
อาคารเรียน วตร.

(๑๘/๑๑/๕๗)
 
วันศุกร์ที่ ๑๔ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ของแต่ละ บก.และข้าราชการตำรวจในสังกัด
บช.ศ. เข้าศึกษาดูงานด้านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ กรมสารบรรณทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

(๑๔/๑๑/๕๗)
 
วันอังคารที่ ๑๑ พ.ย.๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานพิธี
เปิดหลักสูตร สว. รุ่นที่ ๑๓๙ ณ ห้องศรียานนท์
อาคารเรียน วตร.

(๑๑/๑๑/๕๗)
 
วันอังคารที่ ๑๑ พ.ย.๕๗ เวลา ๑๔.๐๐น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธี
ประดับยศให้แก่ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด บช.ศ.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร บช.ศ.

(๑๑/๑๑/๕๗)

ลิงค์ที่น่าสนใจ

GES Survey Online

สนามยิงปืน บช.ศ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สมุดโทรศัพท์ ตร. Online

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

e - Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กรมสรรพากร

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา

ธนาคารกรุงไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

Government Procurement

eCitizen