ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี

ผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์

รองผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.สรร พูลศิริ

รองผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์

รองผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา

รองผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล

ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ

ผู้บังคับการสำนักการศึกษา
และประกันคุณภาพ

พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา

ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง

ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร

ผู้บังคับการกองการสอบ

พล.ต.ต.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์

อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์

พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง