วิสัยทัศน์
( Vision )

• องค์การแห่งการเรียนรู้
• แหล่งรวมองค์ความรู้วิชาชีพตำรวจ
• เสริมสร้างการศึกษาอบรมให้มีมาตรฐานสากล 

พันธกิจ
( Mission )

1. สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเป็นตำรวจ
2. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นตำรวจมืออาชีพ
3. บริหารจัดการฝึกอบรมเพื่อให้สถาบันการฝึกอบรมตำรวจมีความเป็นเลิศทางวิชาการ

ค่านิยม
( Core Values )

1. การสรรหาบุคลากรมีความโปร่งใสและยุติธรรม
2. 
ศึกษาหาความรู้ที่จำเป็นต่องานตำรวจตลอดเวลา
3. 
พัฒนาการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสากล