การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    ผู้บังคับบัญชา    :.

พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ
ผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์
รองผู้บัญชาการศึกษา (1)

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ
รองผู้บัญชาการศึกษา (2)

พล.ต.ต. ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์
รองผู้บัญชาการศึกษา (3)

พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล
รองผู้บัญชาการศึกษา (4)

พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา
ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.วิฑูรย์ สุระพันธ์
ผู้บังคับการสำนักการศึกษา
และประกันคุณภาพ

พล.ต.ต.หญิง อัญชลี คล้ายคลึง
ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ

พล.ต.ต.ไพฑูรย์ มณีอินทร์
ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

พล.ต.ต.หญิง สมศรี วุฒิเจริญกิจ
ผู้บังคับการกองการสอบ

พล.ต.ต.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์
อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์

พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช
รักษาราชการแทนผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ