.:    ผู้บังคับบัญชา    :.

พล.ต.ต.อภิรัต นิยมการ
รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์
รองผู้บัญชาการศึกษา (1)

พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก
รองผู้บัญชาการศึกษา (2)

พล.ต.ต.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์
รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ปรท. รอง ผบช.ศ.(3)

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ
รักษาราชการแทน
รองผู้บัญชาการศึกษา (4)

พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา
ผู้บังคับการอำนวยการ

พ.ต.อ.วิฑูรย์ สุระพันธ์
รักษาราชการแทน
ผู้บังคับการสำนักการศึกษา
และประกันคุณภาพ

พล.ต.ต.ทศพร บรรจงเขียน
ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ

พ.ต.อ.อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ
รักษาราชการแทน
ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

พ.ต.อ.หญิง สมศรี วุฒิเจริญกิจ
รักษาราชการแทน
ผู้บังคับการกองการสอบ

พล.ต.ต.สุรัตน์ อรุณฤกษ์ถวิล
อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ