กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police Education Bureau

.:    คู่มือ    :.
คู่มือหลักสูตรการฝึกปฏิบัติครูพี่เลี้ยงนักเรียนตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2556
◊  คู่มือหลักสูตรการฝึกปฏิบัติครูพี่เลี้ยงนักเรียนตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2556
(บทบาทของครูพี่เลี้ยงนักเรียนตำรวจ) [ ] [10/04/60]
◊  รายงานการสังเกตการณ์ประจำวัน (แบบประเมินผลการฝึกหัดปฏิบัติราชการ)
ของนักเรียนนายสิบตำรวจ [ ] [20/06/60]
คู่มือแนวทางสำหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมชี้แจงฯ
◊  คู่มือแนวทางสำหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมชี้แจงให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับทัศนคติที่ดี
ในการให้บริการต่อประชาชนและการปฏิบัติการข่าวสาร [ ] [05/01/59]
คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
◊  คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ [ ] [24/05/59]
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรประจำ
•  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
◊  คำนำ สารบัญ [ ] [23/11/60]
◊  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [23/11/60]
◊  ปกหน้าคู่มือ [ ] [23/11/60]
•  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
◊  คำนำ สารบัญ [ ] [01/11/59]
◊  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [01/11/59]
◊  ปกหน้าคู่มือ [ ] [01/11/59]
◊  ปกหลังคู่มือ [ ] [01/11/59]
•  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
◊  คำนำ สารบัญ [ ] [17/12/58]
◊  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [17/12/58]
◊  ปกหน้าคู่มือ [ ] [17/12/58]
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค
•  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
◊  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ (หลักสูตรผู้บริหารหลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค) [ ] [17/11/60]
◊  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [ ] [17/11/60]
•  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
◊  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [31/10/59]
◊  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [ ] [31/10/59]
•  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
◊  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [17/11/58]
◊  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [ ] [17/11/58]
•  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
◊  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [17/11/58]
◊  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [ ] [17/11/58]
คู่มือการปฏิบัติงาน ภายในกองบัญชาการศึกษา
•  Video Conference
◊  คู่มือการเชื่อมต่อชุดประชุมทางไกล (Video Conference) [ ] [13/08/58]
•  การโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (IP PHONE )
◊  คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ( IPX User Manual ) [ ] [17/08/58]
◊  หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในสังกัด ตร. ที่เข้าร่วมการเชื่อมต่อระบบ IP Phone [ ] [17/08/58]
•  งานวินัย
◊  คู่มือ การปฏิบัติงานของกองมาตรฐานวินัย พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ ก.ตร.ที่เกี่ยวกับ การดำเนินการทางวินัย
- หากมีผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่กองมาตรฐานวินัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
หรือที่หมายเลข 02-2053881, 02-2053880 [ ] [23/03/58]
คู่มือประชาคมอาเซียน
◊  คู่มือประชาคมอาเซียน ปี 2558 กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [05/08/58]
คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (ฉบับส่วนราชการ)
◊  คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [20/11/57]
◊  คู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [20/11/57]
◊  แบบฟอร์ม งบลงทุน (checklist) [ ] [20/11/57]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ