การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร บช.ศ.    :.

โครงสร้างองค์กร ม.7(1)

อำนาจหน้าที่ ม.7(2)

สถานที่ติดต่อ ม.7(3)

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4) ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

นโยบาย / การตีความ ม.9(2)

คู่มือ / คำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน จนท. ม.9(4)

สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึงตาม ม.7 วรรคสอง ม.9(5) ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6) ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

มติ ครม. / มติคณะกรรมการฯ ม.9(7) ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง