การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    ศูนย์ฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ    :.
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
เอกสารเผยแพร่
◊  พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558 [ ] [10/06/59]
ศูนย์ฝึกที่รองรับการฝึกหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย จำนวน 20 ศูนย์
1. บก.ฝรก.บช.ศ.
ที่ตั้ง : 189 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม
โทรศัพทกลาง : 0-2431-3743
• ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง (หนองสาหร่าย)
ที่ตั้ง : ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา 30130

ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์
ตำแหน่ง : อจ. (สบ 5) กอจ.บช.ศ.
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-316-2624

ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.ท.ลือชัย รักเหลือ
ตำแหน่ง : รอง ผกก.ปค.บก.ฝรก.บช.ศ.
หมายเลขโทรศัพท์ : 087-603-1199

2. ศฝร.ภ.1
ที่ตั้ง : เลขที่ 5 หมู่ 2 ต.หนองยาว อ.เมือง จว.สระบุรี 18000
โทรศัพทกลาง : 0-3622-5225

ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.ท.ศรณรินทร์ เปลรินทร์
ตำแหน่ง : อจ. (สบ 3) กอจ.ศฝร.ภ.1
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-788-5479

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.ท.รัชตพงศ์ อามาตย์มนตรี
ตำแหน่ง : อจ. (สบ 1) กอจ.ศฝร.ภ.1
หมายเลขโทรศัพท์ : 080-563-7915
3. ศฝร.ภ.2
ที่ตั้ง : เลขที่ 102 หมู่ 8 ต.บ้านสวน อ.เมือง จว.ชลบุรี 20000
โทรศัพทกลาง : 0-3827-8201

ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.ต.สมควร กริ่มกราย
ตำแหน่ง : ผบ.ร้อย (สบ 2) ปค.ศฝร.ภ.2
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-484-4167

ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.ต.สฐิระพงศ์ ไชยชาญสกุล
ตำแหน่ง : ผบ.ร้อย (สบ 2) ปค.ศฝร.ภ.2
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-323-6913

4. ศฝร.ภ.3
ที่ตั้ง : เลขที่ 41 หมู่ 13 ต.จอหอ อ.เมือง จว.นครราชสีมา 30000
โทรศัพทกลาง : 0-4437-1389

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.ท.บรรทม สุขปัญญา
ตำแหน่ง : รอง สว.(ป.) ฝอ.ศฝร.ภ.3
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-263-8161

ผู้รับผิดชอบ : ด.ต.เกชา สุริยนต์
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.3
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-790-0542

5. ศฝร.ภ.4
ที่ตั้ง : เลขที่ 272 หมู่ 14 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ขอนแก่น 40000
โทรศัพทกลาง : 0-4346-5739

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.อ.อนุวัฒน์ จินดา
ตำแหน่ง : อจ. (สบ 1) กอจ.ศฝร.ภ.4
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-662-0694

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.อ.เชน จงสถิตย์รักษ์
ตำแหน่ง : รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.4
หมายเลขโทรศัพท์ : 098-196-0184

6. ศฝร.ภ.5
ที่ตั้ง : เลขที่ 145 หมู่ 13 ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จว.ลำปาง 52190
โทรศัพทกลาง : 0-5482-9881

ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.ท.นิเวศน์ ทองเจือ
ตำแหน่ง : ผบ.ร้อย (สบ 2) ปค.ศฝร.ภ.5
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-188-4364

ผู้รับผิดชอบ : จ.ส.ต.นิติพงษ์ ใจยอด
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.5
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-716-8576

7. ศฝร.ภ.6
ที่ตั้ง : เลขที่ 837 หมู่ 10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จว.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพทกลาง : 0-5622-1200

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.ท.ประสิทธิ์ พรมชัยชนะ
ตำแหน่ง : ผบ.มว.(สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.6
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-727-6722

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.ต.ยุทธนา พึ่งพรหม
ตำแหน่ง : รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.6
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-568-7905

8. ศฝร.ภ.7
ที่ตั้ง : เลขที่ 109 ถนนข้างวัง ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จว.นครปฐม 73000
โทรศัพทกลาง : 0-3425-4312

ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.ท.วิชัย แตงประวัติ
ตำแหน่ง : อจ.(สบ 2) กอจ.ศฝร.ภ.7
หมายเลขโทรศัพท์ : 085-182-0387

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.ท.ประยงค์ หารัญดา
ตำแหน่ง : รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.7
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-941-4566

9. ศฝร.ภ.8
ที่ตั้ง : เลขที่ 101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จว.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพทกลาง : 0-7740-5424

ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.ท.เอกอนันต์ จำปา
ตำแหน่ง : อจ.(สบ 2) กอจ.ศฝร.ภ.8
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-137-4088

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ
ตำแหน่ง : ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-894-9693

10. ศชต.
ที่ตั้ง : เลขที่ 53 ถนนสุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา 95000
โทรศัพทกลาง : 0-7320-3690

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.อ.ธีระยุทธ อนันต์
ตำแหน่ง : ผบ.มว (สบ 1) ปค.ศฝร.ศชต.
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-735-4458

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.ท.กฤศรา ด้วงทองอยู่
ตำแหน่ง : รอง สว.ฯ ปฏิบัติราชการ ปค.ศฝร.ศชต.
หมายเลขโทรศัพท์ : 088-790-7046

11. รร.นรต.
ที่ตั้ง : เลขที่ 90 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน จว.นครปฐม 73110
โทรศัพทกลาง : 0-3432-1009

ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.อ.ทิวลิป เครือมา
ตำแหน่ง : รอง ศ.(สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์ รร.นรต.
หมายเลขโทรศัพท์ : 080-203-2489
ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.อ.อิทธิพล สุขยิ่ง
ตำแหน่ง : ผศ.(สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์ รร.นรต.
หมายเลขโทรศัพท์ : 083-031-3238

ผู้รับผิดชอบ : พ.ต.ท.ภัทรพงษ์ อุดมผล
ตำแหน่ง : สว.กลุ่มงานการฝึกแบบตำรวจ รร.นรต.
หมายเลขโทรศัพท์ : 097-056-8156

12. กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
ที่ตั้ง : เลขที่ 1281 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี 76120
โทรศัพทกลาง : 0-3250-8026

ผู้รับผิดชอบ : ด.ต.สวอง จันทรบูรณ์
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-983-4712

ผู้รับผิดชอบ : จ.ส.ต.เพริศพริ้ง จันทร์มาก
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-191-1454

13. กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.
ที่ตั้ง : ค่ายพระยาสุรสีห์ เลขที่ 180 หมู่ 4 ต.วังน้ำเย็น อ.แปลงยาว จว.ฉะเชิงเทรา 24190
โทรศัพทกลาง : 0-3858-9118

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.ท.ชัชวาล พิมพ์คำ
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.(ร้อย 5)
หมายเลขโทรศัพท์ : 087-646-9896

ผู้รับผิดชอบ : ส.ต.ต.พรโกวิทย์ เพ็งพิศ
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด.(ร้อย 5)
หมายเลขโทรศัพท์ : 087-590-5794
14. กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ที่ตั้ง : ค่ายพระยอดเมืองขวาง เลขที่ 634 หมู่ 10 ถ.แจ้งสนิท ต.แจระแม อ.เมือง จว.อุบลราชธานี 34000
โทรศัพทกลาง : 0-4531-1687

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.ท.ไพศาล ทบธรรม
ตำแหน่ง : ผบ.มว.กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-871-1747

ผู้รับผิดชอบ : ด.ต.ธีระยุทธิ์ ชูไทย
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-189-3275
15. กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
ที่ตั้ง : ค่ายเสนีย์รณยุทธ เลขที่ 187 ถ.อุดร-สกล ต.หนองบัว อ.เมือง จว.อุดรธานี 41000
โทรศัพทกลาง : 0-4222-2202

ผู้รับผิดชอบ : ด.ต.พชกร วงศ์พุฒ
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-941-3449

ผู้รับผิดชอบ : ด.ต.เสถียร ลากครุฑ
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด.
หมายเลขโทรศัพท์ : 084-896-1891
16. กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
ที่ตั้ง : ค่ายนเรศวรมหาราช เลขที่ 231 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.อินทขิล อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ 50150
โทรศัพทกลาง : 0-5304-6620

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.อ.สุวิทย์ วันทิตย์
ตำแหน่ง : ผบ.มว.กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
หมายเลขโทรศัพท์ : 084-373-5202

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.ต.ตรีทศพล สนิทใจ
ตำแหน่ง : ผบ.มว.กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด.
หมายเลขโทรศัพท์ : 098-815-5623
17. กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
ที่ตั้ง : ค่ายรามคำแหงมหาราช เลขที่ 147 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จว.สุโขทัย 64210
โทรศัพทกลาง : 0-5594-5090

ผู้รับผิดชอบ : ด.ต.สลักจิตร โสดา
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
หมายเลขโทรศัพท์ : 085-651-8076

ผู้รับผิดชอบ : ด.ต.ชาติ เทศพุ่ม
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด.
หมายเลขโทรศัพท์ : 085-287-8921
18. กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
ที่ตั้ง : ค่ายศรียานนท์ ต.บางเก่า อ.อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี 76120
โทรศัพทกลาง : 0-3250-3041

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.ท.วสันต์ เอกอุ่น
ตำแหน่ง : ผบ.มว.กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
หมายเลขโทรศัพท์ : 083-309-5854

ผู้รับผิดชอบ : ด.ต.สุชาติ เวชสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
หมายเลขโทรศัพท์ : 084-964-5578
19. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
ที่ตั้ง : ค่ายศรีนครินทรา เลขที่ 43 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ต.ถ้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพทกลาง : 0-7577-3301

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.ท.จุตินันท์ วรรณสถิตย์
ตำแหน่ง : ผบ.มว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
หมายเลขโทรศัพท์ : 081-092-7271

ผู้รับผิดชอบ : จ.ส.ต.วันเลิศ โฉมยงค์
ตำแหน่ง : ผบ.หมู่ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
หมายเลขโทรศัพท์ : 086-273-4144
20. กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
ที่ตั้ง : ค่ายท่านมุก เลขที่ 93 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จว.สงขลา 90170
โทรศัพทกลาง : 0-7429-2225

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.ท.อรุณ ชูช่วย
ตำแหน่ง : ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-736-8537

ผู้รับผิดชอบ : ร.ต.ท.มงกุฎ พร้อมสันเทีย
ตำแหน่ง : ผบ.มว.กก.9 บก.กฝ.บช.ตชด.
หมายเลขโทรศัพท์ : 089-580-7696
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ