ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

หลักสูตร  :

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพนักงานสอบสวนระดับหัวหน้างานสอบสวนประจำสถานีตำรวจทั่วประเทศของ ตร. <49>

อบรมระหว่าง  :

27 มี.ค.2552 - 20 พ.ค.2552

อบรมที่  :

ในพื้นที่ บช.ต่าง ๆ
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
1600 ร.ต.อ. สากล ดำมีศักดิ์ พงส.(สบ1) กลุ่มงานสอบสวน บก สส.ศชต. หน่วยขึ้นตรง ยะลา
1599 พ.ต.อ. สมพงษ์ เดชะสมบูนณ์ รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
1598 พ.ต.อ. ยงยุทธ ชัยสวัสดิ์ พงส.(สบ4ปปฏิบัติหน้าที่ ภ.จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
1597 พ.ต.ท. สมพร มีสุข รอง ผกก.สส.สภ.เมืองปัตตานี ศชต. ปัตตานี
1596 พ.ต.ท. กีรติ แวยูโซ๊ะ รอง ผกก.สส.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
1595 พ.ต.ท. วีรชาติ คูหามุข รอง ผกก.สส.สภ.หนองจิก จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
1594 พ.ต.ท. โกวิทย์ รัตนโชติ รอง ผกก.สส.สภ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
1593 พ.ต.ท. ต่วนเคร์ จุฑานันท์ รอง ผกก.สส.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
1592 พ.ต.ท. ปฐทวี นาคโชติ รอง ผกก.สส.สภ.มายอ จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
1591 พ.ต.ท. ปัญญวัฒน์ เพชรชุม รอง ผกก.สส.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
1590 พ.ต.ท. ปัญญา คารวนันทน์ รรท.รอง ผกก.สส.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
1589 พ.ต.ท. เจริญ ธรรมขันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
1588 พ.ต.ท. สุวัฒน์ ตูลาธร พงส(สบ2)สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
1587 พ.ต.ท. สมพร ขัติยะ รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
1586 พ.ต.ท. ยศพล พิทักษ์ธรรม รกน รอง ผกก.สส.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
1585 พ.ต.ท. สมศักดิ์ ตันเจริญ พงส(สบ3)สภ.บ้านโสรง จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
1584 พ.ต.อ. สุริยา ไชยโยธา รอง ผบก.ภ.จว.ยะลา ศชต. ยะลา
1583 พ.ต.อ. วีรพล สวัสดี พงส.(สบ4)ปฏิบัติหน้าที่ ภ.จว.ยะลา ศชต. ยะลา
1582 พ.ต.ท. นิยม รื่นเริง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองยะลา ศชต. ยะลา
1581 พ.ต.ท. จรัส ชิณนะพงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.เบตง จว.ยะลา ศชต. ยะลา
1580 พ.ต.ท. วิชัย แจ้งสกุล รอง ผกก.สส.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา ศชต. ยะลา
1579 พ.ต.ท. วิรุฬห์ สุวรรณวงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.ธารโต จว.ยะลา ศชต. ยะลา
1578 พ.ต.ท. มนตรี คงวัดใหม่ รอง ผกก.สส.สภ.กรงปีนัง จว.ยะลา ศชต. ยะลา
1577 พ.ต.ท. เมธา สิงหะเสนา รอง ผกก.สส.สภ.ยะหา จว.ยะลา ศชต. ยะลา
1576 พ.ต.ท. อำไพ ชุมช่วย รอง ผกก.ฯรรท.สว.ท่าธง จว.ยะลา ศชต. ยะลา
1575 พ.ต.ท. สุทัศน์ หนูสิคง สว.สภ.ปะแต จว.ยะลา ศชต. ยะลา
1574 พ.ต.ท. สมปราช กรรณกานนท์ สว.สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา ศชต. ยะลา
1573 พ.ต.ท. สวัสดิ์ ทองสาย สว.สภ.โกตาบารู จว.ยะลา ศชต. ยะลา
1572 พ.ต.ท. สมชาย จันยัง สว.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา ศชต. ยะลา
1571 พ.ต.ท. สนธยา ธูปทอง สว.สภ.บาตูตาโมง จว.ยะลา ศชต. ยะลา
1570 พ.ต.อ. สมจิตร์ นาสมยนต์ รอง ผบก.ภ. จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1569 พ.ต.อ. สุวรรณ ห้วยธาร พงส.(สบ4)ช่วยราชการ ภ.จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1568 พ.ต.ท. สมชาย พนมอุปการ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1567 พ.ต.ท. อดุลย์ ปีเนมาโง รอง ผกก.สส.สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1566 พ.ต.ท. กัมปนาท เอียดตรง รอง ผกก.สส.สภ.สุไหปาดี จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1565 พ.ต.ท. วิโรจน์ นวลแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1564 พ.ต.ท. จงใจรัก คงเผ่า รอง ผกก.สส.สภ. สุติริน จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1563 พ.ต.ท. สุชาติ อัศวจินดารัตน์ รอง ผกก.สส.สภ. ระแงะ จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1562 พ.ต.ท. ธนาพล มีชัย รอง ผกก.สส.สภ. บาเจาะ จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1561 พ.ต.ท. สมชาย นพศรี รอง ผกก.สส.สภ.ศรีลาคร จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1560 พ.ต.ท. สุชาติ สอิด รอง ผกก.สส.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1559 พ.ต.ท. มานิตย์ ยิ้มซ้าย รอง ผกก.สส.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1558 พ.ต.ท. สุทิน พงษ์ศรี รอง ผกก.สส.สภ.ยิ่งอ จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1557 พ.ต.ท. อุทัย ทิพย์เสภา รอง ผกก.สส.สภ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1556 พ.ต.ท. ภักดี ปรีชาชน สวญ.วภ.ตันหยง จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1555 พ.ต.ท. สุธน สุขวิเศษ สวญ.สภ.โคกเคียน จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1554 พ.ต.ท. ปัตตะ มะดาวา สวญ.สภ.มูโน๊ะ จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1553 พ.ต.ท. ฉลอง รัตนภักดี สวญ.สภ.โล๊ะจูด จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1552 พ.ต.ท. มะตาฮา มูหะนะ สว.สภ.สากอ จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1551 พ.ต.ท. จำลอง สุวลักษณ์ สว.สภ.ปะลุกาสาเมาะ จว.นราธิวาส ศชต. นราธิวาส
1550 พ.ต.ท. ชาติชาย ชนะสิทธิ์ พงส.(สบ3)รรทรอง ผกก.สส.สภ.รามัน ภ.9 ยะลา
1549 พ.ต.ท. เจริญ นวนทอง พงส(สบ2)สภ.เบตง รรท.สว.สภ.ยะรม ภ.9 ยะลา
1548 พ.ต.ท. สมพร ดำราษฎร์ พงส(สบ2)สภ.เบตง รรท.สว.สภ.แม่หวาด ภ.9 ยะลา
1547 พ.ต.อ. งามศักดิ์ เกื้อจรูญ รอง ผบก.ภ.จวสตูล/หน.ศูนย์ กมส.ศปก.คร.สน. ภ.9 ยะลา
1546 พ.ต.อ. วีรสิทธิ์ เพ็ชรคล้าย รอง ผบก .ภ.จว.สงขลา ภ.9 สงขลา
1545 พ.ต.ท. สกุลเกียรติ นาขวัญ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสงขลา จว.สงขลา ภ.9 สงขลา
1544 พ.ต.ท. สุพิรัฐ เพียรทอง รอง ผกก.สส.สภ.นาหม่อน จว.สงขลา ภ.9 สงขลา
1543 พ.ต.ท. อธิป แสงวันลอย รอง ผกก.สส.สภ.คอหงส์ จว.สงขลา ภ.9 สงขลา
1542 พ.ต.ท. เชาว์วิศิษฐ์ ชัยกาญจนกิจ รอง ผกก.สส.สภ.กระแสสินธุ์ จว.สงขลา ภ.9 สงขลา
1541 พ.ต.ท. ประวิตร ช่อเส้ง รอง ผกก.สส.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา ภ.9 สงขลา
1540 พ.ต.ท. สมบุญ ทองนิลพันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.สิงหนคร จว.สงขลา ภ.9 สงขลา
1539 พ.ต.ท. ชัยยุทธ ธรรมสุนา รอง ผกก.สส.สภ.นาทวี จว.สงขลา ภ.9 สงขลา
1538 พ.ต.ท. อวบ ไหมสุข รอง ผกก.สส.สภ.เทพา จว.สงขลา ภ.9 สงขลา
1537 พ.ต.ท. สมบูรณ์ ทองสมบูรณ์ รอง ผกก.สส.สภ.ระโนด จว.สงขลา ภ.9 สงขลา
1536 พ.ต.ท. วีระชัย เสฎฐ์ปัญโญ รอง ผกก.สส.สภ.สทิงพระ จว.สงขลา ภ.9 สงขลา
1535 พ.ต.ท. สุรพล ดูดิง รอง ผกก.สส.สภ.บางกล่ำ จว.สงขลา ภ.9 สงขลา
1534 พ.ต.ท. นิรัตน์ ปานดำ รอง ผกก.สส.สภ.สะเดา จว.สงขลา ภ.9 สงขลา
1533 พ.ต.ท. เสรีย์ มุสิกะไชย รอง ผกก.สส.สภ.จะนะ จว.สงขลา ภ.9 สงขลา
1532 พ.ต.ท. วิชชภัณฑ์ จันทราภรณ์ สวญ.สภ.ควนมีด จว สงขลา ภ.9 สงขลา
1531 พ.ต.ท. ศักดิ์สิทธิ์ มีแสง สวญ.สภ.สามบ่อ จว สงขลา ภ.9 สงขลา
1530 พ.ต.ท. อดิเรก บือราเฮง สวญ.สภ.ทุ่งดำเสา จว สงขลา ภ.9 สงขลา
1529 พ.ต.ท. สนิท สุดทองคง พงส.(สบ2) ภ.9 สงขลา
1528 พ.ต.ท. สรรเพชร เพชรบรม สวญ.สภ.ม่วงงาม จว สงขลา ภ.9 สงขลา
1527 พ.ต.ท. คณิต รัตนมณี สวญ.สภ.คลองแงะ จว สงขลา ภ.9 สงขลา
1526 พ.ต.ท. นิมิต สัมพัชนี สวญ.สภ.ชุมพล จว สงขลา ภ.9 สงขลา
1525 พ.ต.ท. วิเชียร ยันตรัตน์ สวญ.สภ.สะท้อน จว สงขลา ภ.9 สงขลา
1524 พ.ต.ท. ถนอม อ่วมพรม สวญ.สภ.ห้วยปลิง จว สงขลา ภ.9 สงขลา
1523 พ.ต.ท. ภาสกร ภักดีวานิช รรท.สวญ.สภ.ปาดังเบซาร์ จว.สงขลา ภ.9 สงขลา
1522 พ.ต.อ. พงษ์ศักดิ์ เพ็ชรพันธ์ รอง ผบก.ภ.จว.พัทลุง ภ.9 พัทลุง
1521 พ.ต.ท. ชำนาญ คงชู รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพัทลุง ภ.9 พัทลุง
1520 พ.ต.ท. สมพล เรืองเกตุพันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.เขาชัยสน จว.พัทลุง ภ.9 พัทลุง
1519 พ.ต.ท. ประธีป เทพไทย รอง ผกก.สส.สภ.ควนขนุน จว.พัทลุง ภ.9 พัทลุง
1518 พ.ต.ท. สมศักดิ์ ตั้งนภาดล รอง ผกก.สส.สภ.ปากพะยูน จว.พัทลุง ภ.9 พัทลุง
1517 พ.ต.ท. ภูมิศักดิ์ บุญรัตนัง รอง ผกก.สส.สภ.กงหรา จว.พัทลุง ภ.9 พัทลุง
1516 พ.ต.ท. ถาวร แก้วละเอียด รอง ผกก.สส.สภ.ตะโหมด จว.พัทลุง ภ.9 พัทลุง
1515 พ.ต.ท. คงพน ลอยลิบ รอง ผกก.สส.สภ.ศรีบรรพด จว.พัทลุง ภ.9 พัทลุง
1514 พ.ต.ท. เมธาพงค์ นาคปลัด พงส(สบ2)สภ.ป่าบอน จว.พัทลุง ภ.9 พัทลุง
1513 พ.ต.ท. ประสิทธิ์ อภัยรัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.บางแก้ว จว.พัทลุง ภ.9 พัทลุง
1512 พ.ต.ท. พรพิสิฏฐ์ หอมบุตร พงส(สบ3)สภ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง ภ.9 พัทลุง
1511 พ.ต.ท. ศักดิ์ณรงค์ ศรีสังข์ รอง ผกก.สส.สภ.ศรีนครินทร์ จว.พัทลุง ภ.9 พัทลุง
1510 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ เดชสุภากุล สวญ.สภ.ทะเลน้อย จว.พัทลุง ภ.9 พัทลุง
1509 พ.ต.อ. ทนงศักดิ์ ภัทรภาณุ รอง ผบก.ภ.จว.ตรัง ภ.9 ตรัง
1508 พ.ต.ท. เธียร บาลทิพย์ รอง ผบก.ภ.จว.ตรัง ภ.9 ตรัง
1507 พ.ต.ท. ชัยพฤกษ์ ผาติวรากร รอง ผกก.สส.สภ.กันตัง จว.ตรัง ภ.9 ตรัง
1506 พ.ต.ท. ชัยชนะ ตรุยานนท์ รอง ผกก.สส.สภ.รัษฎา จว.ตรัง ภ.9 ตรัง
1505 พ.ต.ท. ทรงเกียรติ ทองสง รอง ผกก.สส.สภ.ปะเหลียน จว.ตรัง ภ.9 ตรัง
1504 พ.ต.ท. อุทัย ฤทธิรุตม์ รอง ผกก.สส.สภ.นาโยง จว.ตรัง ภ.9 ตรัง
1503 พ.ต.ท. ประเสริฐ ด้วงทอง รอง ผกก.สส.สภ.สิเกา จว.ตรัง ภ.9 ตรัง
1502 พ.ต.ท. นิคม เสือกล้า รอง ผกก.สส.สภ.บห้วยยอด จว.ตรัง ภ.9 ตรัง
1501 พ.ต.ท. สุริยา ปัญญามัง รอง ผกก.สส.สภ.ย่านตาขาว จว.ตรัง ภ.9 ตรัง
1500 พ.ต.ท. จรัส ศิริพันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.วังวิเศษ จว.ตรัง ภ.9 ตรัง
1499 พ.ต.ท. ชัยรัตน์ กาจนเนตร สวญ.สภ.บ้านคลองเต็ง จว.ตรัง ภ.9 ตรัง
1498 พ.ต.อ. ปรีชา ยั่งยืน รอง ผบก.ภ.จว.สตูล ภ.9 สตูล
1497 พ.ต.ท. ธีระวัฒน์ มัคละศิริ รกน.รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสตูล จว.สตูล ภ.9 สตูล
1496 พ.ต.ท. นิพล เหมสลาหมาด รอง ผกก.สส.สภ.ละงู ภ.9 สตูล
1495 พ.ต.ท. ประสิทธิ์ ดำกระบี่ รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งหว้า ภ.9 สตูล
1494 พ.ต.ท. คมสัน แสงไกร รอง ผกก.สส.สภ. ควนกาหลง ภ.9 สตูล
1493 พ.ต.ท. กฤษณะ พรรณรักษ์ รอง ผกก.สส.สภ. ควนโต ภ.9 สตูล
1492 พ.ต.ท. สมชัย เทศนอก สวญ.สภ.ฉลุง อ.เมืองสตูล ภ.9 สตูล
1491 พ.ต.ท. พยงค์ สานุกุล รอง ผกก.สส.ศรีสาคร ภ.9 นราธิวาส
1490 พ.ต.อ. กอบ อัจนากิตติ ผกก.สส.สภ.เมืองพัทลุง ภ.9 พัทลุง
1489 พ.ต.ท. พิชา รุจินาม รอง ผกก.สส.สภ.พระนครศรีอยุธยา ภ.8 พระนครศรีอยุธยา
1488 พ.ต.ท. ศิรพงศ์ โพธฺพัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.8 นครศรีธรรมราช
1487 พ.ต.ท. สมปอง พรหมเรืองโชติ รอง ผกก.สส.สภ.ลานสกา ภ.8 นครศรีธรรมราช
1486 พ.ต.ท. สานัน พิบูลย์ รอง ผกก.สส.สภ.สิชล ภ.8 นครศรีธรรมราช
1485 พ.ต.ท. ประเสริฐ บุญศรี รอง ผกก.สส.สภ.ถ้ำพรรณรา ภ.8 นครศรีธรรมราช
1484 พ.ต.ท. ภัชธนวิชญ์ ตันเสรีสกุลภัช รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.8 นครศรีธรรมราช
1483 พ.ต.ท. สพชัย พึ่งพา รอง ผกก.สส.สภ.บางขัน ภ.8 นครศรีธรรมราช
1482 พ.ต.ท. เชาวลิต นราอาจ รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งใหญ่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
1481 พ.ต.ท. สงคราม วรรณะ รอง ผกก.สส.สภ.พรหมคีรี ภ.8 นครศรีธรรมราช
1480 พ.ต.ท. วสันต์ แต่งเกลี้ยง รอง ผกก.สส.สภ.นบพิตำ ภ.8 นครศรีธรรมราช
1479 พ.ต.ท. บุญมี ศิริปาลกะ รอง ผกก.สส.สภ.นาบอน ภ.8 นครศรีธรรมราช
1478 พ.ต.ท. โกศล ท่าสอน รอง ผกก.สส.สภ.ร่อนพิบูลย์ ภ.8 นครศรีธรรมราช
1477 พ.ต.ท. ถนอมวิทย์ ศรีรงค์ รอง ผกก.สส.สภ.ฉวาง ภ.8 นครศรีธรรมราช
1476 พ.ต.ท. อรุณ ร่มสีนวล รอง ผกก.สส.สภ.ขนอม ภ.8 นครศรีธรรมราช
1475 พ.ต.ท. อรุณ อักษรนิตย์ รอง ผกก.สส.สภ.จุฬาภรณ์ ภ.8 นครศรีธรรมราช
1474 พ.ต.ท. อภิวิชญ์ เอี่ยมสุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.พิปูน ภ.8 นครศรีธรรมราช
1473 พ.ต.ท. สำเริง ชูกะนันท์ รอง ผกก.สส.สภ.ท่าศาลา ภ.8 นครศรีธรรมราช
1472 พ.ต.ท. สมโชค จันทรมณี รอง ผกก.สส.สภ.ช้างกลาง ภ.8 นครศรีธรรมราช
1471 พ.ต.ท. ธิติ กิจรุ่งโรจน์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากพนัง ภ.8 นครศรีธรรมราช
1470 พ.ต.ท. กิจ พงศ์ทิพย์มนัส รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งสง ภ.8 นครศรีธรรมราช
1469 พ.ต.ท. ฐปกรณ์ เทิดรัตนพงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.เชียรใหญ่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
1468 พ.ต.ท. มนตรี ใจแกล้ว รอง ผกก.สส.สภ.ชะอวด ภ.8 นครศรีธรรมราช
1467 พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ ฐิติสโรส รอง ผกก.สส.สภ.พระพรหม ภ.8 นครศรีธรรมราช
1466 พ.ต.ท. สมศักดิ์ โสภาการ พงส.(สบ ๒)สภ.หัวไทร ภ.8 นครศรีธรรมราช
1465 พ.ต.ท. สมยศ สีหาบัว สวญ.สภ.ชะเมา ภ.8 นครศรีธรรมราช
1464 พ.ต.ท. อรัญ มหาทรัพย์ สวญ.สภ.ไม้เรียง ภ.8 นครศรีธรรมราช
1463 พ.ต.ท. นภดล เพ็ชรเขียวขาว สวญ.สภ.เปลี่ยน ภ.8 นครศรีธรรมราช
1462 พ.ต.ท. พิมล ทองตะกุก สวญ.กะปาง ภ.8 นครศรีธรรมราช
1461 พ.ต.ท. เชิดชาย โมสิกะ สวญ.การะเกด ภ.8 นครศรีธรรมราช
1460 พ.ต.ท. วิษฐชาคม คำจำปา รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นศ. ภ.8 นครศรีธรรมราช
1459 พ.ต.อ. สุระสิทธิ์ ทิพรัตน์ พงส.(สบ ๒)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นศ. ภ.8 นครศรีธรรมราช
1458 พ.ต.ท. จรวย สีหาบัว พงส.(สบ๔)สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ภ.8 นครศรีธรรมราช
1457 พ.ต.ท. สมคิด ดำเกลี้ยง พงส.(๓)สภ.ทุ่งสง ภ.8 นครศรีธรรมราช
1456 พ.ต.ท. อภิธาน ภูมี พงส.(๓)สภ.ท่าศาลา ภ.8 นครศรีธรรมราช
1455 พ.ต.ท. พยุงศักดิ์ สุรินทร์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสราษฎร์ธานี ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1454 พ.ต.ท. วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี รอง ผกก.สส.สภ.บ้านนาสาร ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1453 พ.ต.ท. ฉลอง ทองศรีสังข์ รอง ผกก.สส.สภ.ดอนสัก ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1452 พ.ต.ท. ประภาส ทองสมุทร พงส.(สบ๒)สภ.บาวมะเดื่อ(แทน) ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1451 พ.ต.ท. นพดล ถิรประวัติ รอง ผกก.สส.สภ.พุนพิน ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1450 พ.ต.ท. สมพร ลีลาพีรพงศ์ รอง ผกก.สส.สภ.ไชยา ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1449 พ.ต.ท. ชิงชัย ภู่รัตนโอภา รอง ผกก.สส.สภ.พระแสง ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1448 พ.ต.ท. อภินันท์ โกศัลวิทย์ สวญ.สภ.ท่าชี ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1447 พ.ต.ท. กริชทอง ทองแถม รอง ผกก.สส.สภ.วิภาวดี ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1446 พ.ต.ท. ชัยยศ พุ่มแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.ท่าชนะ ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1445 พ.ต.ท. ชัยโชค สระทองโน สวญ.สภ.เสวียด ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1444 พ.ต.ท. พิชาญ กัลยาศิริ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านตาขุน ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1443 พ.ต.ท. เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.เกาะสมุย ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1442 พ.ต.ท. ทักษิณ ศิริโภคพัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.คีรีรัฐนิคม ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1441 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ทองเฉิดฉาย พงส(สบ๓)สภ.พนม ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1440 พ.ต.ท. จักรกริช เผือกนาโพธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ชัยบุรี ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1439 พ.ต.ท. ณรงค์ จงศรี รอง ผกก.สส.สภ.เวียงสระ ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1438 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ กระจะจ่าง รอง ผกก.สส.สภ.บ่อผุด ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1437 พ.ต.ท. สุเชษฐ์ ทรัพย์มี รอง ผกก.สส.สภ.เกาะพงัน ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1436 พ.ต.ท. ธวัช เนียมละออ พงส(สบ๓)สภ.ท่าฉางฯ(แทน)สภ.ขุนทะเล ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1435 พ.ต.ท. พยุงศักดิ์ เพชรรอบ รอง ผกก.สส.สภ.เคียนชา ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1434 พ.ต.ท. ปวร พรหมมา รอง ผกก.สส.สภ.บ้านนาเดิม ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1433 พ.ต.ท. สมศักดิ์ ร่มโพธิ์ขวัญ รอง ผกก.สส.สภ.ท่าฉาง ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1432 พ.ต.ท. วัชรศิริ ราชรักษ์ รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สฏ. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1431 พ.ต.ท. คมสัน พฤศวานิช พงส.(สบ๒)สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1430 พ.ต.ท. ธีระรัฐ ช้อยชาญชัยกุล พงส(สบ๓)สภ.ไชยา ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1429 พ.ต.ท. นิพิฐพันธ์ เผ่าตระการ พงส(สบ๓)สภ.ท่าฉาง ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1428 พ.ต.ท. วิมล พิทักษ์บูรพา รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชุมพร ภ.8 ชุมพร
1427 พ.ต.ท. นริต ตันเจริญ รอง ผกก.สส.สภ.หลังสวน ภ.8 ชุมพร
1426 พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ ประเสริฐผล รอง ผกก.สส.สภ.สวี ภ.8 ชุมพร
1425 พ.ต.ท. สนั่น คงทอง รอง ผกก.สส.สภ.ท่าแซะ ภ.8 ชุมพร
1424 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ สำเรียนรัมย์ รอง ผกก.สส.สภ.ปะทิว ภ.8 ชุมพร
1423 พ.ต.ท. วรพล ปาลรัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.ละแม ภ.8 ชุมพร
1422 พ.ต.ท. สุริยา นาคแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.พะโต๊ะ ภ.8 ชุมพร
1421 พ.ต.ท. อมร พนพานิช รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งตะโก ภ.8 ชุมพร
1420 พ.ต.ท. พุฒิพงศ์ พานิชศิลป์ รอง ผกก.สส.สภ.ปากน้ำชุมพร ภ.8 ชุมพร
1419 พ.ต.ท. สุชาติ นวลปาน สวญ.สภ.บ้านวิสัยเหนือ ภ.8 ชุมพร
1418 พ.ต.ท. นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ สวญ.สภ.ปากน้ำหลังสวน ภ.8 ชุมพร
1417 พ.ต.ท. วีระสันต์ ธารเปี่ยม สวญ.สภ.นาสัก ภ.8 ชุมพร
1416 พ.ต.ท. นรเศรษฐ์ อินทรจันทร์ สวญ.สภ.สลุย ภ.8 ชุมพร
1415 พ.ต.ท. ฐิติรัฐ อาษากิจ สวญ.สภ.บ้านมาบอำมฤต ภ.8 ชุมพร
1414 พ.ต.ท. สัญญา พาตินธุ รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวนภ.จว.ชุมพร ภ.8 ชุมพร
1413 พ.ต.ท. สุชาติ ศิริรัตนพงษ์ พงส.(สบ๓)สภ.เมืองชุมพร ภ.8 ชุมพร
1412 พ.ต.ท. กฤษฎา ชะฎาแก้ว พงส(สบ๓)หลังสวน ภ.8 ชุมพร
1411 พ.ต.ท. สายันต์ จันทมาศ พงส.(สบ๓)สภ.สวี ภ.8 ชุมพร
1410 พ.ต.ท. สงกรานต์ เพชรน้อย รอง ผกก.สส.สภ.เมืองระนอง ภ.8 ระนอง
1409 พ.ต.ท. สุเมธ สังขนันท์ รอง ผกก.สส.สภ.กระบุรี ภ.8 ระนอง
1408 พ.ต.ท. สมคิด รักเวช รอง ผกก.สส.สภ.กะเปอร์ ภ.8 ระนอง
1407 พ.ต.ท. ชำนาญ ชำนาญกิจ รอง ผกก.สส.สภ.ละอุ่น ภ.8 ระนอง
1406 พ.ต.ท. ทวีศักดิ์ ยอดระบำ รอง ผกก.สส.สภ.สุขสำราญ ภ.8 ระนอง
1405 พ.ต.ท. ยงยุทธ ปรีชาชาติ รอง ผกก.สส.สภ.ปากน้ำระนอง ภ.8 ระนอง
1404 พ.ต.ท. ภาณุพงษ์ ศรจิตติ สวญ.สภ.ปากจั่น ภ.8 ระนอง
1403 พ.ต.ท. นิพนธ์ ปรมาธิกุล รอง ผกก.กลุมงานสอบสวน ภ.8 ระนอง
1402 พ.ต.ท. สมพร พวงทอง พงส.(สบ๓)สภ.ปากน้ำระนอง ภ.8 ระนอง
1401 พ.ต.ท. จรัส เจริญกุล สวญ.สภ.ทุ่งคาโงก ภ.8 พังงา
1400 พ.ต.ท. ประจักษ์ ชุมพลวีระพงษ์ สวญ.สภ.ตลาดใหญ่ ภ.8 พังงา
1399 พ.ต.ท. เชาวลิต เนียมวดี รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพังงา ภ.8 พังงา
1398 พ.ต.ท. กิตติเชษฐ์ กิตติรัตนสมบัติ รอง ผกก.สส.สภ.ท้ายเหมือง ภ.8 พังงา
1397 พ.ต.ท. ธีรพล บัวทอง รอง ผกก.สส.สภ.ตะกั่วทุ่ง ภ.8 พังงา
1396 พ.ต.ท. ชัยยุทธ ทองแวว รอง ผกก.สส.สภ.ทับปุด ภ.8 พังงา
1395 พ.ต.ท. ธีระศักดิ์ ธรรมประสิทธ์ รอง ผกก.สส.สภ.เกาะยาว ภ.8 พังงา
1394 พ.ต.ท. ศิริศักดิ์ วาสะศิริ รอง ผกก.สส.สภ.โคกลอย ภ.8 พังงา
1393 พ.ต.ท. ประภาษ พลรบ รอง ผกก.สส.สภ.ตะกั่วป่า ภ.8 พังงา
1392 พ.ต.ท. สาคร บุญรักษ์ รอง ผกก.สส.สภ.คุระบุรี ภ.8 พังงา
1391 พ.ต.ท. เดชเดชา เดชารชตะ รอง ผกก.สส.สภ.กะปง ภ.8 พังงา
1390 พ.ต.ท. สวัสดิ์ สุขมงคล รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน.ภ.จว.พังงา ภ.8 พังงา
1389 พ.ต.ท. เสน่ห์ ปานมี พงส.(สบ๓)สภ.ตะกั่วทุ่ง ภ.8 พังงา
1388 พ.ต.ท. สมเด็จ สุขการ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองกระบี่ ภ.8 กระบี่
1387 พ.ต.ท. ไพบูลย์ จาคโต รอง ผกก.สส.สภ.เหนือคลอง ภ.8 กระบี่
1386 พ.ต.ท. ฉลอง ลิ่มหลัก รอง ผกก.สส.สภ.คลองท่อม ภ.8 กระบี่
1385 พ.ต.ท. สนิท ชัยประพันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.เขาพนม ภ.8 กระบี่
1384 พ.ต.ท. งานพล บุญลิ่มเต็ง รอง ผกก.สส.สภ.ลำทับ ภ.8 กระบี่
1383 พ.ต.ท. เจนภพ บุตรกินรี รอง ผกก.สส.สภ.ปลายพระยา ภ.8 กระบี่
1382 พ.ต.ท. วิชย์สัณห์ บุณณรงค์ รอง ผกก.สส.สภ.อ่าวลึก ภ.8 กระบี่
1381 พ.ต.ท. เทพพิชัย แก้วประสิทธิ์ พงส.(สบ๓)สภ.เกาะลันตา(แทน) ภ.8 กระบี่
1380 พ.ต.ท. สมชาย อิ่มใจ สวญ.สภ.ทรายขาว ภ.8 กระบี่
1379 พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง พงส.(สบ๓)กลุ่งานสอบสวน ภ.8 กระบี่
1378 พ.ต.ท. โกเมศ ชูชมชื่น พงส.(สบ๓)สภ.เขาพนม ภ.8 กระบี่
1377 พ.ต.ท. จิรเดช กรินกิจ พงส.(สบ๓)สภ.ลำทับ ภ.8 กระบี่
1376 พ.ต.ท. อเนก มงคล พงส.(สบ๓)สภ.เมืองภูเก็ต(แทน) ภ.8 ภูเก็ต
1375 พ.ต.ท. วีรวัฒน์ จันรวิจิตร รอง ผกก.สส.สภ.กะทู้ ภ.8 ภูเก็ต
1374 พ.ต.ท. อานนท์ เดชรักษา รอง ผกก.ฯรรท.รอง ผกก.สส.สภ.ถลาง ภ.8 ภูเก็ต
1373 พ.ต.ท. ธเนศร์ พวงมณี รอง ผกก.สส.สภ.ฉลอง ภ.8 ภูเก็ต
1372 พ.ต.ท. เชาวลิต เพชรศรีเปีย รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งทอง ภ.8 ภูเก็ต
1371 พ.ต.ท. วินัย คงแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.ท่าฉัตรไชย ภ.8 ภูเก็ต
1370 พ.ต.ท. นริทร์ สังข์แก้ว รอง ผกก.สส.สภ.เชิงทะเล ภ.8 ภูเก็ต
1369 พ.ต.ท. อำนวย ไกรวุฒิอนันต์ รอง ผกก.สส.สภ.กมลา ภ.8 ภูเก็ต
1368 พ.ต.ท. บริบูรณ์ อยู่สุขสมบูรณ์ รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน.ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 ภูเก็ต
1367 พ.ต.ท. เอกสิทธิ์ ปิ่นแก้ว พงส.(สบ๓)สภ.ท่าฉัตรไชย ภ.8 ภูเก็ต
1366 พ.ต.ท. บุญเลิศ อ่อนกลาง พงส.(สบ๓)สภ.ฉลอง ภ.8 ภูเก็ต
1365 พ.ต.ต. นพดล อินละเอียด สว.ฝอ.๑บก.อก.ภ.๘ ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1364 พ.ต.อ. เอิบ คงกล่ำ รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ภ.8 นครศรีธรรมราช
1363 พ.ต.ท. ดาวลอย เหมือนเดช รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1362 พ.ต.ท. นริทร์ บุษยวิทย์ รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร ภ.8 ชุมพร
1361 พ.ต.ท. วิทูร ธรรมรักษา รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง ภ.8 ระนอง
1360 พ.ต.ท. สุทธิชัย คมสาคร รอง ผบก.ภ.จว.พังงา ภ.8 พังงา
1359 พ.ต.ท. ปวีณ พงศ์สิรินทร์ รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต ภ.8 ภูเก็ต
1358 พ.ต.ท. บุญทวี โตรักษา รอง ผบก.ภ.จว.กระบี่ ภ.8 กระบี่
1357 พ.ต.ท. พอง แพงไชย รอง ผกก.สส.สภ.โคกศรีสุพรรณ ภ.7 สกลนคร
1356 พ.ต.ท. คมสัน บุญเติม พงส.(สบ 3) สภ.โคกศรีสุพรรณ ภ.7 สกลนคร
1355 พ.ต.อ. วิเชียร ตันตะวิริยะ รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม ภ.7 นครปฐม
1354 พ.ต.ท. สุเมธ สัทธาธรรมรักษ์ รอง ผกก.กส.ภ.จว.นครปฐม ภ.7 นครปฐม
1353 พ.ต.ท. พงศธร ศรีเปลี่ยนจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครปฐม ภ.7 นครปฐม
1352 พ.ต.ท. อภิชาติ ศรีทองกุล พงส.(สบ3)รรท.รอง ผกก.สส.สภ.นครชัยศรี ภ.7 นครปฐม
1351 พ.ต.ท. วันชัย วิลาศรี พงส.(สบ3)รรท.รอง ผกก.สส.สภ.กำแพงแสน ภ.7 นครปฐม
1350 พ.ต.ท. ธวัชชัย สุดประเสริฐ รอง ผกก.สส.สภ.สามพราน ภ.7 นครปฐม
1349 พ.ต.ท. ศักดิ์ศรี แก้วเอี่ยม รอง ผกก.สส.สภ.พุทธมณฑล ภ.7 นครปฐม
1348 พ.ต.ท. กิตติวรชัย พิริยะจิตตะ รอง ผกก.สส.สภ.บางเลน ภ.7 นครปฐม
1347 พ.ต.ท. สรวิศ พุกะทรัพย์ รอง ผกก.สส.สภ.ดอนตูม ภ.7 นครปฐม
1346 พ.ต.ท. ประพนธ์ ภานุมาส รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์แก้ว ภ.7 นครปฐม
1345 พ.ต.ท. สมบัติ อ่อนสมบูรณ์ สวญ.สภ.กระตีบ ภ.7 นครปฐม
1344 พ.ต.ท. ชัยรินทร์ แก้วสุวรรณ สวญ.สภ.สามควายเผือก ภ.7 นครปฐม
1343 พ.ต.ท. ไพรัตน์ ไพพรรณรัตน์ สวญ.สภ.โพรงมะเดื่อ ภ.7 นครปฐม
1342 พ.ต.ท. วิสูตร สถิต สวญ.สภ.บางหลวง ภ.7 นครปฐม
1341 พ.ต.อ. ชัยรัตน์ ทิพยจันทร์ รอง ผบก.ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 สุพรรณบุรี
1340 พ.ต.ท. ประสงค์ จันทรัตน์ รอง ผกก.กส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 สุพรรณบุรี
1339 พ.ต.ท. สุมนตรี กรรณเลขา รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสุพรรณบุรี ภ.7 สุพรรณบุรี
1338 พ.ต.ท. สุเมธ สุนทร รอง ผกก.สส.สภ.สองพี่น้อง ภ.7 สุพรรณบุรี
1337 พ.ต.ท. ทรงกลด ธนกรธัญโชค รอง ผกก.สส.สภ.อู่ทอง ภ.7 สุพรรณบุรี
1336 พ.ต.ท. เสรี ถีระรักษ์ รอง ผกก.สส.สภ.สามชุก ภ.7 สุพรรณบุรี
1335 พ.ต.ท. นภดล อรัญศรี รอง ผกก.สส.สภ.ด่านช้าง ภ.7 สุพรรณบุรี
1334 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ อยู่พะเนียด รอง ผกก.สส.สภ.เดิมบางนางบวช ภ.7 สุพรรณบุรี
1333 พ.ต.ท. ชาติชาย นาคะสุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.ศรีประจันต์ ภ.7 สุพรรณบุรี
1332 พ.ต.ท. มีชัย ศรุตานันทะ รอง ผกก.สส.สภ.บางปลาม้า ภ.7 สุพรรณบุรี
1331 พ.ต.ท. ไพโรจน์ ไทยโพธิ์ศรี รอง ผกก.สส.สภ.ดอนเจดีย์ ภ.7 สุพรรณบุรี
1330 พ.ต.ท. วิชัย พุ่มประดับ รอง ผกก.สส.สภ.หนองหญ้าไซ ภ.7 สุพรรณบุรี
1329 พ.ต.ท. พรชัย เพ็ชรเจริญ สวญ.สภ.สระยายโสม ภ.7 สุพรรณบุรี
1328 พ.ต.ท. พัศวีร์ เรืองภู่ สวญ.สภ.ทุ่งคอก ภ.7 สุพรรณบุรี
1327 พ.ต.ท. เสกสรรค์ นิ่มนวล สวญ.สภ.ทุ่งคลี ภ.7 สุพรรณบุรี
1326 พ.ต.ท. ปราโมทย์ โพธิ์พันธุ์ สว.สภ.บางตาเถร ภ.7 สุพรรณบุรี
1325 พ.ต.ท. ชาญ ยางงาม พงส.(สบ3)ฯ รกน.สว.สภ.องค์พระ ภ.7 สุพรรณบุรี
1324 พ.ต.อ. ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ รอง ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 กาญจนบุรี
1323 พ.ต.ท. สุวัฒน์ ปราสัยระบิน รอง ผกก.กส.ภ.จว.กาญจนบุรี ภ.7 กาญจนบุรี
1322 พ.ต.ท. พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองกาญจนบุรี ภ.7 กาญจนบุรี
1321 พ.ต.ท. จุมพล เลขสุนทรากร รอง ผกก.สส.สภ.ท่าม่วง ภ.7 กาญจนบุรี
1320 พ.ต.ท. วัฒนา ประสมทรัพย์ รอง ผกก.สส.สภ.ทองผาภูมิ ภ.7 กาญจนบุรี
1319 พ.ต.ท. นิพนธ์ จันทร์ทอง รอง ผกก.สส.สภ.ท่ามะกา ภ.7 กาญจนบุรี
1318 พ.ต.ท. ศักดิ์ชัย ชวนชม รอง ผกก.สส.สภ.สังขละบุรี ภ.7 กาญจนบุรี
1317 พ.ต.ท. ชาณุ ชินินทร รอง ผกก.สส.สภ.พนมทวน ภ.7 กาญจนบุรี
1316 พ.ต.ท. ประภัสร์ ประยูรหงษ์ รอง ผกก.สส.สภ.หนองปรือ ภ.7 กาญจนบุรี
1315 พ.ต.ท. มนต์ชัย เกิดสมนึก รอง ผกก.สส.สภ.บ่อพลอย ภ.7 กาญจนบุรี
1314 พ.ต.ท. อนันต์ ด้วงมหาสอน รอง ผกก.สส.สภ.ไทรโยค ภ.7 กาญจนบุรี
1313 พ.ต.ท. บัณฑิต ม่วงสุขำ รอง ผกก.สส.สภ.ศรีสวัสดิ์ ภ.7 กาญจนบุรี
1312 พ.ต.ท. ขวัญชัย ธีระกุล รอง ผกก.สส.สภ.ท่าเรือ ภ.7 กาญจนบุรี
1311 พ.ต.ท. สมชาย ศรีทองสุก รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยกระเจา ภ.7 กาญจนบุรี
1310 พ.ต.ท. ยงยุทธ เกิดเรือง รอง ผกก.สส.สภ.เลาขวัญ ภ.7 กาญจนบุรี
1309 พ.ต.ท. นิพนธ์ เลิศพลรัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.ด่านมะขามเตี้ย ภ.7 กาญจนบุรี
1308 พ.ต.ท. ธีระเดช อธิภัคกุล สวญ.สภ.สำรอง ภ.7 กาญจนบุรี
1307 พ.ต.ท. สายัณห์ เพ็งบุญชู สวญ.สว.หนองรี ภ.7 กาญจนบุรี
1306 พ.ต.ท. ชวลิต สุขสุวรรณ์ สวญ.สภ.ลาดหญ้า ภ.7 กาญจนบุรี
1305 พ.ต.ท. ไพโรจน์ คุ้มภัย สวญ.สภ.ลูกแก ภ.7 กาญจนบุรี
1304 พ.ต.ท. สุวิทย์ ห่วงทอง สว.สภ.หนองขาว ภ.7 กาญจนบุรี
1303 พ.ต.ท. ภุชงค์ ณรงค์อินทร์ สวญ.ด่านแม่แฉลบ ภ.7 กาญจนบุรี
1302 พ.ต.ท. ณรงค์ แก้วพลอย สว.สภ.ปิล็อก ภ.7 กาญจนบุรี
1301 พ.ต.อ. สุพัฒน์ เชยชิด รอง ผบก.ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 ราชบุรี
1300 พ.ต.ท. อนินท์ ศรีสรรพางค์ รอง ผกก.กส.ภ.จว.ราชบุรี ภ.7 ราชบุรี
1299 พ.ต.ท. อำนวย พงษ์สวัสดิ์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองราชบุรี ภ.7 ราชบุรี
1298 พ.ต.ท. อนุรักษ์ พรพุทธศรี รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโป่ง ภ.7 ราชบุรี
1297 พ.ต.ท. วิโรจน์ จันทร์หอม รอง ผกก.สส.สภ.ดำเนินสะดวก ภ.7 ราชบุรี
1296 พ.ต.ท. โชติช่วง ภาณุทัต รอง ผกก.สส.สภ.โพธาราม ภ.7 ราชบุรี
1295 พ.ต.ท. สุวัฒน์ ปัทมฐิตานนท์ รอง ผกก.สส.สภ.จอมบึง ภ.7 ราชบุรี
1294 พ.ต.ท. ปรีชา ศรีเจริญ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านคา ภ.7 ราชบุรี
1293 พ.ต.ท. ไกรลาส สุจิระทวี รอง ผกก.สส.สภ.วัดเพลง ภ.7 ราชบุรี
1292 พ.ต.ท. โกสิต พุ่มเกตุแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.สวนผึ้ง ภ.7 ราชบุรี
1291 พ.ต.ท. ประสงค์ กุลจิตติปราณี รอง ผกก.สส.สภ.ปากท่อ ภ.7 ราชบุรี
1290 พ.ต.ท. วริทธิ์พงษ์ ทัฬหวงรงค์ รอง ผกก.สส.สภ.บางแพ ภ.7 ราชบุรี
1289 พ.ต.ท. เดชา รักษ์งาน สวญ.สภ.ด่านทับตะโก ภ.7 ราชบุรี
1288 พ.ต.ท. เสวก อรุณรวมแสง สวญ.สภ.หลักห้า ภ.7 ราชบุรี
1287 พ.ต.ท. ณัฐ แท่นวิทยานนท์ สวญ.สภ.โพหัก ภ.7 ราชบุรี
1286 พ.ต.ท. ณรงค์เดชศ์ ศักดิ์สมบูรณ์ สวญ.สภ.เขาดิน ภ.7 ราชบุรี
1285 พ.ต.ท. สมชาญ พิณคำเงิน สวญ.สภ.กรับใหญ่ ภ.7 ราชบุรี
1284 พ.ต.ท. พิทยา มหัตกีรติ สวญ.สภ.ทุ่งหลวง ภ.7 ราชบุรี
1283 พ.ต.อ. วรภัทร์ วิฒนวิศาล รอง ผบก.ภจว.ประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1282 พ.ต.ท. ธนภัทร ดอกดวง รอง ผกก.ภจว.ประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1281 พ.ต.ท. อภิชาติ อาภาศิลป์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1280 พ.ต.ท. สมศักดิ์ เนื่องอ้น รอง ผกก.สส.สภ.หัวหิน ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1279 พ.ต.ท. ปัญญา ศรนุวัตร รอง ผกก.สส.สภ.ปราณบุรี ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1278 พ.ต.ท. ไมตรี โตวิเศษ รอง ผกก.สส.สภ.บางสะพาน ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1277 พ.ต.ท. อำพันธุ์ ชมกรด รอง ผกก.สส.สภ.บางสะพานน้อย ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1276 พ.ต.ท. ศราวุธ สุทธวิชัย รอง ผกก.สส.สภ.กุยบุรี ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1275 พ.ต.ท. วิรัตน์ เพชรทอง รอง ผกก.สส.สภ.สามร้อยยอด ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1274 พ.ต.ท. พนิช อ่วมสอาด สวญ.สภ.ปากน้ำปราณ ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1273 พ.ต.ท. สมชัย สิทธิชัย สวญ.สภ.คลองวาฬ ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1272 พ.ต.ท. อนุสรณ์ มั่งมี สวญ.สภ.อ่าวน้อย ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1271 พ.ต.ท. ทินกร โพนุพงศ์ สวญ.สภ.สามกระทาย ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1270 พ.ต.ท. วรเดช สวนคล้าย สวญ.สภ.บ้านยางชุม ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1269 พ.ต.ท. สุชิน กิจกสิกร สวญ.สภ.ห้วยยาง ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1268 พ.ต.ท. อาณุ ปิ่นทอง สวญ.สภ.ธงชัย ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1267 พ.ต.ท. ดำรงศักดิ์ ทองงามตระกูล สวญ.สภ.บ้านหนองพลับ ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1266 พ.ต.ท. ทัศจักร ลีลาโรจนกุลเลิศ พงส.(สบ2)สภ.ทับสะแก ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
1265 พ.ต.อ. ชนะ พ่วงใส รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 เพชรบุรี
1264 พ.ต.ท. สมยศ ฉิมพาลี รอง ผกก.กส.ภ.จว.เพชรบุรี ภ.7 เพชรบุรี
1263 พ.ต.ท. พิชัย ปกป้อง รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเพชรบุรี ภ.7 เพชรบุรี
1262 พ.ต.ท. กิตติ เฟื่องฟู รอง ผกก.สส.สภ.ชะอำ ภ.7 เพชรบุรี
1261 พ.ต.ท. ยงยุทธ ไพบูลย์วงษ์ รอง ผกก.สส.สภ.ท่ายาง ภ.7 เพชรบุรี
1260 พ.ต.ท. อารักษ์ นคราวัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.หนองหญ้าปล้อง ภ.7 เพชรบุรี
1259 พ.ต.ท. พัฒน์ รงศ์วราโรจน์ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านลาด ภ.7 เพชรบุรี
1258 พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ พงศ์ประภาอำไพ รอง ผกก.สส.สภ.แก่งกระจาน ภ.7 เพชรบุรี
1257 พ.ต.ท. วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ รอง ผกก.สส.สภ.เขาย้อย ภ.7 เพชรบุรี
1256 พ.ต.ท. อนันต์ เวชศิลป์ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแหลม ภ.7 เพชรบุรี
1255 พ.ต.ท. จักรพันธ์ แก่งสันเทียะ สวญ.สภ.ท่าไม้รวก ภ.7 เพชรบุรี
1254 พ.ต.ท. สร ซื่อตรงพานิช สวญ.สภ.หนองจอก ภ.7 เพชรบุรี
1253 พ.ต.ท. โสพิน รุ่งสว่าง สวญ.สภ.หาดเจ้าสำราญ ภ.7 เพชรบุรี
1252 พ.ต.ท. ฉัตรชัย รังสิมันต์ สว.สภ.บางตะบูน ภ.7 เพชรบุรี
1251 พ.ต.ท. ธีรยุทธ เกตุมั่งมี สว.สภ.ไร่สะท้อน ภ.7 เพชรบุรี
1250 พ.ต.อ. วุฑฒิ ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 สมุทรสาคร
1249 พ.ต.ท. สันธนัศว์ นฤมิตรมงคล รอง ผกก.กส.ภ.จว.สมุทรสาคร ภ.7 สมุทรสาคร
1248 พ.ต.ท. ประเสริฐ กีเกษมศรี รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสมุทรสาคร ภ.7 สมุทรสาคร
1247 พ.ต.ท. นริศ เปี้ยกาศ รอง ผกก.สส.สภ.กระทุ่มแบน ภ.7 สมุทรสาคร
1246 พ.ต.ท. วิเชียร ประทุมรัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.บ้านแพ้ว ภ.7 สมุทรสาคร
1245 พ.ต.ท. เจนณรงค์ สมเสถียร สวญ.สภ.โคกขาม ภ.7 สมุทรสาคร
1244 พ.ต.ท. อนันต์ สุขเจริญ สวญ.สภ.บางโทรัด ภ.7 สมุทรสาคร
1243 พ.ต.อ. สืบพงษ์ ภาพยะวรรณ รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 สมุทรสงคราม
1242 พ.ต.ท. ชลิต ระเวง รอง ผกก.กส.ภ.จว.สมุทรสงคราม ภ.7 สมุทรสงคราม
1241 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ กิจสมัคร รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสมุทรสงคราม ภ.7 สมุทรสงคราม
1240 พ.ต.ท. นิรันดร ศิริสังข์ไชย รอง ผกก.สส.สภ.อัมพวา ภ.7 สมุทรสงคราม
1239 พ.ต.ท. อิทธิพล ชลายนเดชะ รอง ผกก.สส.สภ.บางคนที ภ.7 สมุทรสงคราม
1238 พ.ต.ท. นภดล รุ่งสาคร สวญ.สภ.ลาดใหญ่ ภ.7 สมุทรสงคราม
1237 พ.ต.ท. ไพโรจน์ แม้นบุตร สว.สภ.ยี่สาร ภ.7 สมุทรสงคราม
1236 พ.ต.ท. คณธัช เรืองอรุณ รอง ผกก.สส.สภ.กาญจนดิษฐ์ ภ.7 สุราษฎร์ธานี
1235 พ.ต.ท. นิพนธ์ อินทรกำแหง สว.สภ.ตากูก ภ.6 สุรินทร์
1234 พ.ต.ท. วีระวัฒน์ ศรีทิน รอง ผกก.สส.สภ.คำตากล้า ภ.6 สกลนคร
1233 พ.ต.ท. ณรงค์ ตันดี รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์ตาก ภ.6 หนองคาย
1232 พ.ต.ท. เพชร คำมาเมือง รอง ผกก.สส.สภ.หนองฉาง จว.อุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
1231 พ.ต.ท. โสฬส แย้มศิริ รอง ผกก.สส.สภ.ทัพทัน จว.อุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
1230 พ.ต.ท. วิรัช วาสนาจรัส รอง ผกก.สส.สภ.สว่างอารมณ์ จว.อุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
1229 พ.ต.ท. นิพวิทย์ บำเพ็ญสุข รอง ผกก.สส.สภ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
1228 พ.ต.ท. ประสานต์ ปานแจ่ม รอง ผกก.สส.สภ.ลานสัก จว.อุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
1227 พ.ต.ท. ธวัช ตุ่นคำแดง รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยคต จว.อุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
1226 พ.ต.ท. เธียรชัย พิชญกุล รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
1225 พ.ต.ท. สมชัย มลฑา รอง ผกก.สส.สภ.หนองขาหย่าง จว.อุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
1224 พ.ต.ท. สมหมาย เยี่ยงศรีเมือง สวญ.สภ.เขาบางแกรก จว.อุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
1223 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ ศิริพยัคฆ์ พงส.(สบ.2)ภ.จว.อุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
1222 พ.ต.ท. สืบสกุล มณีนวล สว.สภ.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จว.อุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
1221 พ.ต.ท. สุรพล ศรีสมาน สว.สภ.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จว.อุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
1220 พ.ต.ท. สุวัฒน์ชัย บุญประเสริฐ รอง ผกก.สส.สภ.ฟากท่า จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1219 พ.ต.ท. สุวรรณ์ โนรี รอง ผกก.สส.สภ.ตรอน จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1218 พ.ต.ท. ทรงวุฒิ ทองสุข รอง ผกก.สส.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1217 พ.ต.ท. บุญณะชวน แก้วรอด รอง ผกก.สส.สภ.ลับแล จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1216 พ.ต.ท. จรัญ ศิริเจริญสุข รอง ผกก.สส.สภ.น้ำปาด จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1215 พ.ต.ท. อำนาจ คำอุไร รอง ผกก.สส.สภ.ทองแสนขัน จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1214 พ.ต.ท. เสงี่ยม วรสา พงส.(สบ3)สภ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1213 พ.ต.ท. บุญชู อำภา รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1212 พ.ต.ท. ภุชชงค์ อู่สุวรรณ รอง ผกก.สส.สภ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1211 พ.ต.ท. กฤชกนก ด่านอุดม สวญ.สภ.วังกะพี้ อ.เมือง จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1210 พ.ต.ท. สุเทพ ประภากรณ์ สวญ.สภ.ด่านแม่คำมัน จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1209 พ.ต.ท. นฤพัฒน์ คำขุ้ย พงส.(สบ4)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1208 พ.ต.ท. ประภาส หัวรักกิจ รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1207 พ.ต.ท. เฉลา แท่งทอง สว.สภ.นาอิน อ.พิชัย จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1206 พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ เขียวไทร สว.สภ.น้ำหมัน อ.ท่าปลา จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1205 พ.ต.ท. จีระพงศ์ ชุมภูอินทร์ สว.สภ.เด่นเหล็ก อ.น้ำปาด จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1204 พ.ต.ท. คำนึง เหมือนศรีเพ็ง รอง ผกก.สส.สภ.ศรีสัชนาลัย จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1203 พ.ต.ท. พรเทพ รุ่งเรืองเศรษฐ์ รอง ผกก.สส.สภ.สวรรคโลก จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1202 พ.ต.ท. เสกสรร อรัญศรี รอง ผกก.สส.สภ.ศรีนคร จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1201 พ.ต.ท. ปรีชา จีนทั่ง รอง ผกก.สส.สภ.คีรีมาศ จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1200 พ.ต.ท. บรรพต พันธุรัตน์ พงส(สบ3)สภ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1199 พ.ต.ท. สมชาย ชำนิ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1198 พ.ต.ท. สัจจา เกิดผล รอง ผกก.สส.สภ.บ้านด่านลานหอย จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1197 พ.ต.ท. ศรชัย ดีเสมอ รอง ผกก.สส.สภ.ศรีสำโรง จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1196 พ.ต.ท. สมภพ มณีรัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งเสลี่ยม จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1195 พ.ต.ท. เอกราษฎร์ อินทร์ต๊ะสืบ สวญ.สภ.บ้านสวน อ.เมือง จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1194 พ.ต.ท. จุมพลวัฒน์ สุดสวาท สวญ.สภ.เมืองเก่า อ.เมือง จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1193 พ.ต.ท. อมรศักดิ์ เขษมสิริ สวญ.สภ.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1192 พ.ต.ท. คมสัน จรัสศรี รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1191 พ.ต.ท. ดิลก พันธุ์ผึ้ง สว.สภ.บ้านแก่ง จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1190 พ.ต.ท. มนเทียน กระทงนรเศรษฐ์ สว.สภ.เมืองบางขลัง จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1189 พ.ต.ต. อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ สว.สภ.ท่าฉนวน จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1188 พ.ต.ท. อิทธิเดช สุขอิ่มภูมี รอง ผกก.สส.สภ.ตะพานหิน จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1187 พ.ต.ท. สุทัศน์ ตุ่นทิม รอง ผกก.สส.สภ.บึงนาราง จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1186 พ.ต.ท. ไชยา ขาวแม้นจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
1185 พ.ต.ท. อดุล เจริญคุณวิวัฎ รอง ผกก.สส.สภ.สากเหล็ก จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1184 พ.ต.ท. สุธี เข็มราช รอง ผกก.สส.สภ.ทับคล้อ จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1183 พ.ต.ท. ศุภพล แก้วกุลวโรดม รอง ผกก.สส.สภ.สามง่าม จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1182 พ.ต.ท. เฉลิม ใจสุกใส รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์ประทับช้าง จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1181 พ.ต.ท. พิรุฬ ศิลาพันธุ์ รอง ผกก.สส.สภ.โพทะเล จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1180 พ.ต.ท. ณรงค์ ศรีอุดมพงษ์ รอง ผกก.สส.สภ.วชิรบารมี จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1179 พ.ต.ท. ประมวล กลัดทอง รอง ผกก.สส.สภ.ดงเจริญ จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1178 พ.ต.ท. จำรอง งามลำยวง พงส.(สบ3)สภ.ตะพานหิน จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1177 พ.ต.ท. นิรันดร์ แย้มนวล รอง ผกก.สส.สภ.วังทรายพูน จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1176 พ.ต.ท. เกษม สีจ๊ะแปง รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1175 พ.ต.ท. ทัพพ์เศรษฐ์ เขื่อนแก้ว สว.สภ.หนองโสน อ.สามง่าม จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1174 พ.ต.ท. สายัณห์ จันศรี สว.สภ.วังหว้า อ.ตะพานหิน จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1173 พ.ต.ท. สุเทพ ชื่นชาติ สว.สภ.บางลาย อ.บึงนาราง จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1172 พ.ต.ท. ถนอม จินาวา สว.สภ.ย่านยาว อ.เมือง จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1171 พ.ต.ท. วิรัตน์ เมฆอ่ำ สว.สภ.ดงป่าคำ อ.เมือง จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1170 พ.ต.ท. อำนาจ ทีคะสุข รอง ผกก.สส.สภ.นครไทย จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1169 พ.ต.ท. สรศักดิ์ อ้นอารี รอง ผกก.สส.สภ.เนินมะปราง จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1168 พ.ต.ท. ถาวร จิตแย้ม รอง ผกก.สส.สภ.บางระกำ จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1167 พ.ต.ท. สมนึก สุวรรณฤทธิ์ รอง ผกก.สส.สภ.ชาติตระการ จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1166 พ.ต.ท. นิเวศน์ เพชรดี พงส.(สบ3)สภ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1165 พ.ต.ท. ธรธวัช แจ่มอุดมโชต รอง ผกก.สส.สภ.วัดโบสถ์ จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1164 พ.ต.ท. สามารถ จูกาศ พงส.(สบ3)สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1163 พ.ต.ท. เชาวลิตร วงศ์พิทักษ์ รอง ผกก.สส.สภ.พรหมพิราม จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1162 พ.ต.ท. สมนึก นวลคำ สวญ.สภ.แก่งโสภา อ.วังทอง จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1161 พ.ต.ท. ประมวล ยิ้มจันทร์ สวญ.สภ.วังน้ำคู้ อ.เมือง จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1160 พ.ต.อ. คีรี เกียรติสาร พงส.(สบ4)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1159 พ.ต.ท. กิตติพงษ์ นิภาพร รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1158 พ.ต.ท. สราวุธ สกุลลิ้มเจริญ สว.สภ.ไทรย้อย จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1157 พ.ต.ท. สุทน คำงาม สว.สภ.ดงประคำ จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1156 พ.ต.ท. บุญญสิทธิ์ สุนทร สว.สภ.นิคมสร้างตนเอง จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1155 พ.ต.ท. สุรวิชย์ ชัยสิทธิ์ สว.สภ.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1154 พ.ต.ท. นิตย์ นุชใย สว.สภ.นครชุม อ.นครไทย จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1153 พ.ต.ท. โกวิท มาลาศรี สว.สภ.ชุมแสงสงคราม จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1152 พ.ต.ท. พีระยุทธ ไกรราช สว.สภ.บ้านแยง อ.นครไทย จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1151 พ.ต.ท. กำลาภ โตทองสุข รอง ผกก.สส.สภ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1150 พ.ต.ท. ชัยชัช แจ่มจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1149 พ.ต.ท. ไพฑูรย์ สังข์ทอง รอง ผกก.สส.สภ.บึงสามพัน จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1148 พ.ต.ท. ผลบุญ สินสะอาด รอง ผกก.สส.สภ.น้ำหนาว จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1147 ร.ต.อ. อธิป คำเงิน พงส.สบ.1 สภ.ศรีเทพ ภ.6 เพชรบูรณ์
1146 พ.ต.ท. สมนึก คำวิเศษ รอง ผกก.สส.สภ.วิเชียรบุรี จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1145 พ.ต.ท. ระบิล ชมภูน้อย รอง ผกก.สส.สภ.วังโป่ง จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1144 พ.ต.ท. ไสว คำสอนทา รอง ผกก.สส.สภ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1143 พ.ต.ท. ชวลิต สินธุยา รอง ผกก.สส.สภ.เขาค้อ จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1142 พ.ต.ท. สุภาพ กาญจนาพร รอง ผกก.สส.สภ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1141 พ.ต.ท. มณเฑียร ปัญควณิช รอง ผกก.สส.สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1140 พ.ต.ท. เดชาวุธ พุทธิมา สวญ.สภ.ท่าพล อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1139 พ.ต.ท. สืบพงศ์ กลิ่นสุคนธ์ สวญ.สภ.ดงขุย อ.ชนแดน จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1138 พ.ต.ท. สมศักดิ์ นากอ้น สวญ.สภ.นาเฉลียง อ.หนองไผ่ จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1137 พ.ต.อ. เสมา สินสวัสดิ์ พงส.(สบ4)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1136 พ.ต.ท. บรเมศร์ สายคำทอน รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1135 พ.ต.ท. สมบัติ บุญปาน สว.สภ.บ้านโคก อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1134 พ.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ ไทยแหลมทอง สว.สภ.บ้านกลาง อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1133 พ.ต.ท. ธีรพงศ์ ผลนาค สว.สภ.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1132 พ.ต.ท. อัศจรรย์ สังวโรสกุล รอง ผกก.สส.สภ.ปางศิลาทอง จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1131 พ.ต.ท. นิธิวิทย์ ห้วยหงษ์ทอง รอง ผกก.สส.สภ.ลานกระบือ จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1130 พ.ต.ท. ฉลวย บ่อแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.ทรายทองวัฒนา จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1129 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ชูเทพทิพย์ รอง ผกก.สส.สภ.บึงสามัคคี จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1128 พ.ต.ท. สุทธิพันธ์ วันที รอง ผกก.สส.สภ.โกสัมพีนคร จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1127 พ.ต.ท. สุชาติ เทือกแถว รอง ผกก.สส.สภ.ไทรงาม จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1126 พ.ต.ท. กลิ่น ทิพโอสถ รอง ผกก.สส.สภ.คลองลาน จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1125 พ.ต.ท. ดิเรก อินหันต์ รอง ผกก.สส.สภ.คลองขลุง จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1124 พ.ต.ท. อเนก จันทร์ศร รอง ผกก.สส.สภ.เมืองกำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1123 พ.ต.ท. สมพงษ์ ประดิษฐ์วรกุล รอง ผกก.สส.สภ.ขาณุวรลักษบุรี จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1122 พ.ต.ท. ยศ ไทยเที่ยง รอง ผกก.สส.สภ.พรานกระต่าย จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1121 พ.ต.ท. ชลิต วิริยะไกรศรีกุล สวญ.สภ.คลองพิไกร จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1120 พ.ต.ท. โยธิน สมบูรณ์ศิริ สวญงสภ.ทรงธรรม อ.เมือง จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1119 พ.ต.อ. จิตติพนธ์ ผลพฤกษา พงส.(สบ4)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1118 พ.ต.ท. สุรเชษฐ์ เจริญพร รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1117 พ.ต.ท. เดชาวัต ศิริกัญตา สว.สภ.ปางมะค่า จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1116 พ.ต.ท. บัณฑิต จันทนป รอง ผกก.สส.สภ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1115 พ.ต.ท. ถาวร รวมกิ่ง รอง ผกก.สส.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1114 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ มังคะวัฒน์ รอง ผกก.สส.สภ.ชุมแสง จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1113 พ.ต.ท. ภาสวัฒน์ เขตร์วิทย์ รอง ผกก.สส.สภ.หนองปลิง จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1112 พ.ต.ท. อนันต์ เลิศเวช รอง ผกก.สส.สภ.ท่าตะโก จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1111 พ.ต.ท. วิเชียร พรมอุทัย รอง ผกก.สส.สภ.เก้าเลี้ยว จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1110 พ.ต.ท. ประยงค์ ฟักทอง รอง ผกก.สส.สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1109 พ.ต.ท. พีรศักดิ์ แสงจันทร์ฉาย รอง ผกก.สส.สภ.หนองบัว จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1108 พ.ต.ท. ลิขิต ทองอร่าม รอง ผกก.สส.สภ.ไพศาลี จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1107 พ.ต.ท. เทศ ต่วนชะเอม รอง ผกก.สส.สภ.ตาคลี จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1106 พ.ต.ท. ทวี จันทร์ส่งเสริม รอง ผกก.สส.สภ.บรรพตพิสัย จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1105 พ.ต.ท. ธีระพงษ์ ฤทธิ์จรูญ รอง ผกก.สส.สภ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1104 พ.ต.ท. มนตรี แสงไพบูลย์ รอง ผกก.สส.สภ.บางม่วง จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1103 พ.ต.ท. สรรเสริญ แสงเนตรสว่าง รอง ผกก.สส.สภ.โกรกพระ จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1102 พ.ต.ท. อภิเชษฐ์ ภู่ทอง รอง ผกก.สส.สภ.แม่เปิน จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1101 พ.ต.ท. ชัยสิทธิ์ ชุนหวัฒนา รอง ผกก.สส.สภ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1100 พ.ต.ท. ณัฐณวิทย์ สิทธาภิรมย์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1099 พ.ต.ท. ชูชาติ ด้วงแสง สวญ.สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1098 พ.ต.ท. เทียนชัย วิเศษเกรียงไกร สวญ.สภ.จันแสน จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1097 พ.ต.ท. สนั่น คงเวหน สวญ.สภ.แม่เล่ย์ จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1096 พ.ต.อ. บุรินทร์ จันทวานิช พงส.(สบ4)กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1095 พ.ต.ท. ศิริพร นาคสมบูรณ์ รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1094 พ.ต.ท. สุเมธ คำมุง สว.สภ.ตะคร้อ จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1093 พ.ต.ท. ชัยเสถียร มณีจักร สว.สภ.หนองกรด จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1092 พ.ต.ท. อธิพงษ์ วุฒิวิวัฒนากุล สว.สภ.บางประมุง จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1091 พ.ต.ท. สัญญา ปรียางกูร รอง ผกก.สส.สภ.บ้านตาก จว.ตาก ภ.6 ตาก
1090 พ.ต.ท. สมศักดิ์ มะลิพรม รอง ผกก.สส.สภ.พบพระ จว.ตาก ภ.6 ตาก
1089 พ.ต.ท. พิธาน ขวัญเมือง รอง ผกก.สส.สภ.วังเจ้า จว.ตาก ภ.6 ตาก
1088 พ.ต.ท. ศิริพงษ์ ศรีทัน รอง ผกก.สส.สภ.อุ้มผาง จว.ตาก ภ.6 ตาก
1087 พ.ต.ท. สุระพล สืบอ่ำ รอง ผกก.สส.สภ.สามเงา จว.ตาก ภ.6 ตาก
1086 พ.ต.ท. จเร ธรรมนิมิตร รอง ผกก.สส.สภ.ท่าสองยาง จว.ตาก ภ.6 ตาก
1085 พ.ต.ท. เดชชาติ วัฒนพนม รอง ผกก.สส.สภ.เมืองตาก ภ.6 ตาก
1084 พ.ต.ท. เติมเผ่า ศิริภูบาล รอง ผกก.สส.สภ.แม่ระมาด จว.ตาก ภ.6 ตาก
1083 พ.ต.ท. จิรศักดิ์ ศรีธรรม พงส.(สบ3)สภ.แม่สอด จว.ตาก ภ.6 ตาก
1082 พ.ต.ท. โกมินทร์ สิงห์ขาว สวญ.สภ.แม่ท้อ อ.เมือง จว.ตาก ภ.6 ตาก
1081 พ.ต.ท. โชคชัย ชูแสง สวญ.สภ.พะวอ อ.แม่สอด จว.ตาก ภ.6 ตาก
1080 พ.ต.ท. ยงยุทธ ปรางทอง รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ตาก ภ.6 ตาก
1079 พ.ต.ท. สุดสยาม ภูมิประเสริฐ สว.สภ.วังประจบ อ.เมือง จว.ตาก ภ.6 ตาก
1078 พ.ต.ท. ไพโรจน์ โนรี สว.สภ.หนองบัวเหนือ อ.เมือง จว.ตาก ภ.6 ตาก
1077 พ.ต.ท. ศักย์ณรงค์ ศรีสด สว.สภ.ยกกระบัตร อ.สามเงา จว.ตาก ภ.6 ตาก
1076 พ.ต.ท. นิรันดร จันทา สว.สภ.แม่สลิด อ.บ้านตาก จว.ตาก ภ.6 ตาก
1075 พ.ต.ท. กิตติ บุญเกตุ สว.สภ.แม่เมย อ.ท่าสองยาง จว.ตาก ภ.6 ตาก
1074 พ.ต.อ. พิเชษฐ วัฒนลักษณ์ รอง ผบก.ภ.จว.กำแพงเพชร ภ.6 กำแพงเพชร
1073 พ.ต.อ. พิศาล เอี่ยมละออ รอง ผบก.ภ.จว.ตาก ภ.6 ตาก
1072 พ.ต.อ. ชฎิล พรหมไพบูรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.นครสวรค์ ภ.6 นครสวรรค์
1071 พ.ต.อ. พิชชะญะ สีนะธรรม รอง ผบก.ภ.จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
1070 พ.ต.อ. ประเสริฐ กาฬรัตน์ รอง ผบก.ภ.จว.พิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
1069 พ.ต.อ. ทวีพันธ์ แสงประเสริฐ รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
1068 พ.ต.ท. รังสรรค์ คชไกร รอง ผบก.ภ.จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
1067 พ.ต.ท. ศิรินทร์ จันทวานิช รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
1066 พ.ต.ท. อัฎพล ศรีเสาวลักษณ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
1065 พ.ต.ท. สราวุธ สงวนสิน รอง ผกก.กลุ่มงานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนฯ ภ.6 พิษณุโลก
1064 พ.ต.ท. แดนชัย งามทรง รอง ผกก.กลุ่มงานสืบสวน ศสส.ภ.6 ภ.6 พิษณุโลก
1063 พ.ต.ท. ราเมศ แก้วสูงเนิน รอง ผกก.กลุ่มงานสืบสวน ศสส.ภ.6 ภ.6 พิษณุโลก
1062 พ.ต.ท. จารุพัฒน์ อรุณสวัสดิ์ รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.6 ภ.6 พิษณุโลก
1061 พ.ต.ท. เจตนันท์ ลาดพรหมมา รอง ผกก.สส.สภ.ศรีเชียงใหม่ ภ.5 หนองคาย
1060 พ.ต.อ. ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
1059 พ.ต.ท. สุจินดา โสภา รอง ผกก.สส. กลุ่มงานสอบสวน ภ.5 เชียงใหม่
1058 พ.ต.อ. สถาพร โพธิ์ศรี พงส.(สบ4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.5 เชียงใหม่
1057 พ.ต.อ. สมนึก ธรรมฤกษ์ฤทธิ์ พงส.(สบ4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.5 เชียงใหม่
1056 พ.ต.ท. วรการ จันทร์ฟัก รอง ผกก.สส. สภไชยปราการ ภ.5 เชียงใหม่
1055 พ.ต.ท. คมสัน พุ่มไพศาลชัย รอง ผกก.สส. สภ.ดอยเต่า ภ.5 เชียงใหม่
1054 พ.ต.ท. ประวิตร ชูศรี รอง ผกก.สส. สภ.ดอยสะเก็ด ภ.5 เชียงใหม่
1053 พ.ต.ท. ไพรัช คุ้มล้วนล้อม รอง ผกก.สส. สภ.ดอยหล่อ ภ.5 เชียงใหม่
1052 พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ อุตบุรี รอง ผกก.สส. สภ.ฝาง ภ.5 เชียงใหม่
1051 พ.ต.ท. ศุภกร ศณีพฤกษ์ รอง ผกก.สส. สภ.พร้าว ภ.5 เชียงใหม่
1050 พ.ต.ท. วรพล พลมณี รอง ผกก.สส. สภ.ภูพิงค์ ภ.5 เชียงใหม่
1049 พ.ต.ท. สวัสดิ์ หล้ากาศ รอง ผกก.สส. สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
1048 พ.ต.ท. ศุภัช จันทร์ศัพท์ รอง ผกก.สส. สภ.แม่แจ่ม ภ.5 เชียงใหม่
1047 พ.ต.ท. ชุมพล วุฒวัณณ รอง ผกก.สส. สภ.แม่แตง ภ.5 เชียงใหม่
1046 พ.ต.ท. สัมพันธ์ ศิริมา รอง ผกก.สส. สภ.แม่ปิง ภ.5 เชียงใหม่
1045 พ.ต.ท. ต่อศักดิ์ สารรีรัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.แม่ริม ภ.5 เชียงใหม่
1044 พ.ต.ท. บัญชา มาเกตุ รอง ผกก.สส. สภ.แม่วาง ภ.5 เชียงใหม่
1043 พ.ต.ท. จักรกริช ดิษยนันท์ รอง ผกก.สส. สภ.แม่ออน ภ.5 เชียงใหม่
1042 พ.ต.ท. ศิริวัฒน์ ศิวิลัย รอง ผกก.สส. สภ.เวียงแหง ภ.5 เชียงใหม่
1041 พ.ต.ท. ทรงฤทธิ์ วรณณกูล รอง ผกก.สส. สภ.สะเมิง ภ.5 เชียงใหม่
1040 พ.ต.ท. สนิท สมสร้าง รอง ผกก.สส. สภ.สันกำแพง ภ.5 เชียงใหม่
1039 พ.ต.ท. บุญรักษ์ คำประพันธ์ รอง ผกก.สส. สภ.สันทราย ภ.5 เชียงใหม่
1038 พ.ต.ท. มานพ พิมสาร รอง ผกก.สส. สภ.แม่วาง ภ.5 เชียงใหม่
1037 พ.ต.ท. พรพิชิต รุ่งเรือง พงส.(สบ3) สภ.สันป่าตอง ภ.5 เชียงใหม่
1036 พ.ต.ท. อัมรินทร์ ขัติยะวรา รอง ผกก.สส. สภ.สารภี ภ.5 เชียงใหม่
1035 พ.ต.ท. วิฑูรย์ คำทิพย์ รอง ผกก.สส. สภ.หางดง ภ.5 เชียงใหม่
1034 พ.ต.ท. โชติ ช่วยชู รอง ผกก.สส. สภ.อมก๋อย ภ.5 เชียงใหม่
1033 พ.ต.ท. ทิวา สกุลวัฒนะ รอง ผกก.สส. สภ.ฮอด ภ.5 เชียงใหม่
1032 พ.ต.ท. อัครภูมิ ชนะใหญ่ สว. สภ.นาหวาย ภ.5 เชียงใหม่
1031 พ.ต.ท. ชาญยุทธ ไชยมะโน สว. สภ.ป่าแป๋ ภ.5 เชียงใหม่
1030 พ.ต.ท. ธงชัย กรรณิกา สว. สภ.แม่กา ภ.5 เชียงใหม่
1029 พ.ต.ท. วรพงศ์ วิมลเมือง สว. สภ.แม่ตื่น ภ.5 เชียงใหม่
1028 พ.ต.ท. ภาสวรรธน์ นิธิวัฒน์ศิริ สว. สภ.แม่โป่ง ภ.5 เชียงใหม่
1027 พ.ต.ท. สธน วงสกุล สว. สภ.โหล่งขอด ภ.5 เชียงใหม่
1026 พ.ต.ท. นิติพัฒน์ ประทุมวัลย์ สวญ. สภ.บ่อหลวง ภ.5 เชียงใหม่
1025 พ.ต.ท. สังเวียน อินตากูล สวญ. สภ.แม่แฝก ภ.5 เชียงใหม่
1024 พ.ต.ท. อดุลย์ สมนึก สวญ. สภ.หนองตอง ภ.5 เชียงใหม่
1023 พ.ต.ท. ธนโชติ อินทรโชติ รอง ผกก.สส. สภ.จอมทอง ภ.5 เชียงใหม่
1022 พ.ต.ท. วิชาญ ชูฤทธิ์ รอง ผกก.สส. สภ.ช้างเผือก ภ.5 เชียงใหม่
1021 พ.ต.ท. สุรพล จันทร์ทรงกลด รอง ผกก.สส. สภ.เชียงดาว ภ.5 เชียงใหม่
1020 พ.ต.ท. สมัย มูลประการ พงส(สบ3) สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
1019 พ.ต.ท. ชาญชัย วิสุทธิ์ พงส(สบ3) สภ.แม่ริม ภ.5 เชียงใหม่
1018 พ.ต.ท. มนัส บุญราญ พงส(สบ3) สภ.ดอยสะเก็ด ภ.5 เชียงใหม่
1017 พ.ต.ท. ชาคริต เอกะสิงห์ พงส.(สบ3) สภ.สันทราย ภ.5 เชียงใหม่
1016 พ.ต.ท. ศักดิ์ศรี ยะปาละ พงส.(สบ3) สภ.ช้างเผือก ภ.5 เชียงใหม่
1015 พ.ต.ท. ธนดล น้อยสุวรรณ พงส.(สบ3) สภ.ภูพิงค์ ภ.5 เชียงใหม่
1014 พ.ต.ท. ดรุณ ทุ่นใจ พงส.(สบ3) สภ.สารภี ภ.5 เชียงใหม่
1013 พ.ต.ท. ทะนงศักดิ์ คำบุญมา พงส.(สบ3) สภ.หางดง ภ.5 เชียงใหม่
1012 พ.ต.ท. พิทักษ์ ทาวงศ์ พงส.(สบ3) สภ.สันป่าตอง ภ.5 เชียงใหม่
1011 พ.ต.ท. มนตรี ยศบุตร พงส.(สบ3) สภ.สันกำแพง ภ.5 เชียงใหม่
1010 พ.ต.ท. ชลเทพ ใหม่ไชย พงส.(สบ3) สภ.ฝาง ภ.5 เชียงใหม่
1009 พ.ต.ท. วิศิษฐ์ สืบศรี พงส.(สบ3) สภ.แม่ปิง ภ.5 เชียงใหม่
1008 พ.ต.อ. ณรงค์ชัย วงษ์สามี รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงราย
1007 พ.ต.ท. สมชาย นิ่มกร รอง ผกก.สส. สภ.เวียงเชียงรุ่ง ภ.5 เชียงราย
1006 พ.ต.ท. ชิดเขต สุขไทย รอง ผกก.สส. สภ.เมืองเชียงราย ภ.5 เชียงราย
1005 พ.ต.ท. ธงชัย ปิ่นเงิน รอง ผกก.สส. สภ.ขุนตาล ภ.5 เชียงราย
1004 พ.ต.ท. ธาตรี กุลวัฒน์ รอง ผกก.สส. สภ.เชียงแสน ภ.5 เชียงราย
1003 พ.ต.ท. สำเภา สุทธพันธ์ รอง ผกก.สส. สภ.เทิง ภ.5 เชียงราย
1002 พ.ต.ท. ธวัชชัย พละพงศ์ รอง ผกก.สส. สภ.ป่าแดด ภ.5 เชียงราย
1001 พ.ต.ท. ธนยศ จุฑารัตน์ รอง ผกก.สส. สภ.พาน ภ.5 เชียงราย
1000 พ.ต.ท. สุเมธ ก้อนคำ รอง ผกก.สส. สภ.แม่จัน ภ.5 เชียงราย
999 พ.ต.ท. สรณะ ศิริโกมล รอง ผกก.สส. สภ.แม่ฟ้าหลวง ภ.5 เชียงราย
998 พ.ต.ท. ดำรง ใบพลูทอง รอง ผกก.สส. สภ.แม่ลาว ภ.5 เชียงราย
997 พ.ต.ท. ประหยัด สิงสิน รอง ผกก.สส. สภ.แม่สรวย ภ.5 เชียงราย
996 พ.ต.ท. จำนง คูประเสริฐ พงส.(สบ3) สภ.แม่สาย ภ.5 เชียงราย
995 พ.ต.ท. วศิน สืบสมบัติ พงส.(สบ3) สภ.แม่ลาว ภ.5 เชียงราย
994 พ.ต.ท. พรเทพ ธนาบูรณศักดิ์ พงส.(สบ3) สภ.แม่สาย ภ.5 เชียงราย
993 พ.ต.ท. วิเชียร วรรณสุข พงส.(สบ3) สภ.แม่จัน ภ.5 เชียงราย
992 พ.ต.ท. อัศเรศ เหลืองสนิท พงส.(สบ3) สภ.เทิง ภ.5 เชียงราย
991 พ.ต.ท. วรพงษ์ มัจพันธุ์ พงส.(สบ3) สภ.เมืองเชียงราย ภ.5 เชียงราย
990 พ.ต.ท. เดชา ไชยอักษร พงส.(สบ3) สภ.เมืองเชียงราย ภ.5 เชียงราย
989 พ.ต.ท. พิภพ สินมีสุข พงส.(สบ3) สภ.พาน ภ.5 เชียงราย
988 พ.ต.ท. แสวง แก้วดี พงส.(สบ3) สภ.พาน ภ.5 เชียงราย
987 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ เฮงตระกูล รอง ผกก.สส. สภ.เวียงแก่น ภ.5 เชียงราย
986 พ.ต.ท. วิชิต สายถิ่น รอง ผกก.สส. สภ.เวียงชัย ภ.5 เชียงราย
985 พ.ต.ท. บัญญัติ ทำทอง รอง ผกก.สส. สภ.เวียงป่าเป้า ภ.5 เชียงราย
984 พ.ต.ท. สมชาย ขัติยะ รอง ผกก.สส. สภ.พญาเม็งราย ภ.5 เชียงราย
983 พ.ต.ท. วสวัตติ์ ปิ่นทอง รอง ผกก.สส. สภ.ดอยหลวง ภ.5 เชียงราย
982 พ.ต.ท. พิศิษฐ์ หอมสินธิ์ สวญ. สภ.เกาะช้าง ภ.5 เชียงราย
981 พ.ต.ท. ชัยยฤทธิ์ อนันทน์ฤทธิ์ สวญ. สภ.แม่เจดีย์ ภ.5 เชียงราย
980 พ.ต.ท. นิธิกร เดชบุญ สว. สภ.บ้านแซว ภ.5 เชียงราย
979 พ.ต.ท. ถิรวุฒิ สุทธศิลป์ สว. สภ.แม่ยาว ภ.5 เชียงราย
978 พ.ต.ท. ชวน สวิง สว. สภ.แม่อ้อ ภ.5 เชียงราย
977 พ.ต.ท. เพชรายุทธ ทวีกุล สว. สภ.บุญเรือง ภ.5 เชียงราย
976 พ.ต.อ. ปรีชา วิมลไชยจิต รอง ผบก.ภ.จว.ลำพูน ภ.5 ลำพูน
975 พ.ต.อ. พิรพัฒน์ โลไทยสงค์ พงส.(สบ4)กลุ่มงานสอบสวน ภ.5 ลำพูน
974 พ.ต.ท. ณรงค์ หมื่นอภัย รอง ผกก.สส. สภ.บ้านโฮ่ง ภ.5 ลำพูน
973 พ.ต.ท. พนม สมชาติ รอง ผกก.สส. สภ.ลี้ ภ.5 ลำพูน
972 พ.ต.ท. วิเชียร ชัยสุภาพ รอง ผกก.สส. สภ.บ้านธิ ภ.5 ลำพูน
971 พ.ต.ท. กำพล ไชยคำวัง รอง ผกก.สส. สภ.แม่ทา ภ.5 ลำพูน
970 พ.ต.ท. วัชรพงศ์ วงค์ณริสิทธิ์ รอง ผกก.สส. สภ.ทุ่งหัวช้าง ภ.5 ลำพูน
969 พ.ต.ท. ปภาณ สุจินตะเดชา รอง ผกก.สส. สภ.เวียงหนองล่อง ภ.5 ลำพูน
968 พ.ต.ท. ชัชวรินทร์ บุนนาค สวญ. สภ.เหมืองจี้ ภ.5 ลำพูน
967 พ.ต.ท. สมชาย แช่มช้อย สวญ. สภ.ทากาศ ภ.5 ลำพูน
966 พ.ต.ท. ธนกฤต ภูมมินทร์ รอง ผกก.สส. สภ.เมืองลำพูน ภ.5 ลำพูน
965 พ.ต.ท. สายัณห์ มงคล รอง ผกก.สส. สภ.ป่าซาง ภ.5 ลำพูน
964 พ.ต.ท. สุธน ญาณรังษี พงส(สบ3)กลุ่มงานสอบสวน ภ.5 ลำพูน
963 พ.ต.ท. เกรียงศักดิ์ แก้ววิเศษ พงส.(สบ3) สภ.เมืองลำพูน ภ.5 ลำพูน
962 พ.ต.ท. จำลอง แก้วติ๊บ พงส.(สบ3) สภ.ป่าซาง ภ.5 ลำพูน
961 พ.ต.ท. กรเพชร มูลเมือง รอง ผกก.สส. สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.5 แม่ฮ่องสอน
960 พ.ต.ท. สิธฐรักฐ์ พุฒิแสงจันทร์ รอง ผกก.สส. สภ.ปาย ภ.5 แม่ฮ่องสอน
959 พ.ต.ท. ธีระเดช พัฒนพิศิษฐ์ รอง ผกก.สส. สภ.ปางมะผ้า ภ.5 แม่ฮ่องสอน
958 พ.ต.ท. ชัยนันท์ ตรุสานันท์ รอง ผกก.สส. สภ.ขุนยวม ภ.5 แม่ฮ่องสอน
957 พ.ต.ท. สันติ สุภา รอง ผกก.สส. สภ.แม่ลาน้อย ภ.5 แม่ฮ่องสอน
956 พ.ต.ท. ชวลิต หน่อคำ รอง ผกก.สส. สภ.แม่สะเรียง ภ.5 แม่ฮ่องสอน
955 พ.ต.ท. สมบูรณ์ สวัสดี รอง ผกก.สส. สภ.สบเมย ภ.5 แม่ฮ่องสอน
954 พ.ต.อ. อุดม พรหมสุรินทร์ รอง ผบก.ฯ ภ.5 แม่ฮ่องสอน
953 พ.ต.ท. วุฒิชัย กลิ่นสิงห์ พงส.(สบ3) ภ.5 แม่ฮ่องสอน
952 พ.ต.อ. บัณฑิต อินทุฤทธิ์ พงส.(สบ4) ภ.5 แม่ฮ่องสอน
951 พ.ต.อ. ชูชัย ขุนคลังมีวน รอง ผบก.ภ.จว.แพร่ ภ.5 แพร่
950 พ.ต.อ. พัฒนพงษ์ ขำแก้ว พงส.(สบ4)กลุ่มงานสอบสวน ภ.5 แพร่
949 พ.ต.ท. ณัชพัฒน์ สันหพจนนท์ รอง ผกก.สส. สภ.ร้องกวาง ภ.5 แพร่
948 พ.ต.ท. บุญมี เหลี่ยมมา รอง ผกก.สส.สภ.วังชิ้น ภ.5 แพร่
947 พ.ต.ท. สุชาติ สิงห์ขรณ์ รอง ผกก.สส. สภ.สอง ภ.5 แพร่
946 พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ ชาวนา รอง ผกก.สส. สภ.ลอง ภ.5 แพร่
945 พ.ต.ท. ดาวฤกษ์ อยู่สวัสดิ์ รอง ผกก.สส. สภ.เด่นชัย ภ.5 แพร่
944 พ.ต.ท. สุวิชา เหล่าตระกูล รอง ผกก.สส. สภ.หนองม่วงไข่ ภ.5 แพร่
943 พ.ต.ท. สุรสิทธิ์ จงรักษ์ สวญ. สภ.ห้วยม้า ภ.5 แพร่
942 พ.ต.ท. ณัฎฐชัย เทพศุภร รอง ผกก.สส.สภ.เมืองแพร่ ภ.5 แพร่
941 พ.ต.ท. นันทิศักดิ์ วรรณ์ยางกูร รอง ผกก.สส. สภ.สูงเม่น ภ.5 แพร่
940 พ.ต.ท. สุรพล ใจเดช พงส(สบ3) สภ.สอง ภ.5 แพร่
939 พ.ต.ท. วิชา กันทาสุข พงส(สบ3) สภ.เมืองแพร่ ภ.5 แพร่
938 พ.ต.ท. พีรกร พรมมา พงส(สบ3) สภ.สูงเม่น ภ.5 แพร่
937 พ.ต.ท. เด่น ตันไชย พงส(สบ3) สภ.เด่นชัย ภ.5 แพร่
936 พ.ต.อ. พรชัย พักตร์ผ่องศรี รอง ผบก.ภ.จว.ลำปาง ภ.5 ลำปาง
935 พ.ต.อ. ดเรศ กัลยา พงส.(สบ4)กลุ่มงานสอบสวน ภ.5 ลำปาง
934 พ.ต.ท. โสภณ ผลกันทา รอง ผกก.สส. สภ.เมืองลำปาง ภ.5 ลำปาง
933 พ.ต.ท. ชยันต์ ปัญญาเครือ รอง ผกก.สส. สภ.เกาะคา ภ.5 ลำปาง
932 พ.ต.ท. สกล สีบานชื่น รอง ผกก.สส. สภ.งาว ภ.5 ลำปาง
931 พ.ต.ท. สุเทพ แก่นราช รอง ผกก.สส. สภ.แจ้ห่ม ภ.5 ลำปาง
930 พ.ต.ท. วินัย สุขศิริ รอง ผกก.สส. สภ.เถิน ภ.5 ลำปาง
929 พ.ต.ท. ธนพล สุนันตา รอง ผกก.สส. สภ.แม่ทะ ภ.5 ลำปาง
928 พ.ต.ท. ประยูร ชำนาญคง รอง ผกก.สส. สภ.แม่เมาะ ภ.5 ลำปาง
927 พ.ต.ท. วิรภักดิ์ ภิญโญ รอง ผกก.สส. สภ.วังเหนือ ภ.5 ลำปาง
926 พ.ต.ท. ดำเนิน กันอ่อง รอง ผกก.สส. สภ.สบปราบ ภ.5 ลำปาง
925 พ.ต.ท. วีระยุทธ มานพ รอง ผกก.สส. สภ.ห้างฉัตร ภ.5 ลำปาง
924 พ.ต.ท. วีระพงษ์ เหลืองทอง รอง ผกก.สส. สภ.เมืองปาน ภ.5 ลำปาง
923 พ.ต.ท. ธีรภัทร์ คงพานิช รอง ผกก.สส. สภ.แม่พริก ภ.5 ลำปาง
922 พ.ต.ท. จตุรงค์ แพโต รอง ผกก.สส. สภ.เสริมงาม ภ.5 ลำปาง
921 พ.ต.ท. วสันต์ ปานสังข์ รอง ผกก.สส. สภ.ทุ่งฝาย ภ.5 ลำปาง
920 พ.ต.ท. ผล ปวนเปี้ย รอง ผกก.สส. สภ.บ้านเสด็จ ภ.5 ลำปาง
919 พ.ต.ท. พิรุณ วุฒิศรี รอง ผกก.สส. สภ.เมืองลำปาง ภ.5 ลำปาง
918 พ.ต.ท. สมพงษ์ บุญมาประเสริฐ รอง ผกก.สส. สภ.เกาะคา ภ.5 ลำปาง
917 พ.ต.ท. สุเทพ ชุติมาปัญญา รอง ผกก.สส. สภ.เถิน ภ.5 ลำปาง
916 พ.ต.ท. มนตรี ตันบุญต่อ รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา ภ.5 พะเยา
915 พ.ต.ท. คะนอง ไข่ทา พงส.(สบ4)กลุ่มงานสอบสวน ภ.5 พะเยา
914 พ.ต.ท. รัฐศักดิ์ ซื่อสัตย์ พงส.(สบ3) สภ.จุน ภ.5 พะเยา
913 พ.ต.ท. ธรรมนูญ ใจดี รอง ผกก.สส. สภ.ปง ภ.5 พะเยา
912 พ.ต.ท. วิทยา อุตบุรี รอง ผกก.สส. สภ.เชียงม่วน ภ.5 พะเยา
911 พ.ต.ท. สำราญ วงศ์ศิริ รอง ผกก.สส. สภ.ภูกามยาว ภ.5 พะเยา
910 พ.ต.ท. ภาสกร ณ พิกุล รอง ผกก.สส. สภ.ภูซาง ภ.5 พะเยา
909 พ.ต.ท. กันต์ศักดิ์ สุรินทชัย รอง ผกก.สส. สภ.เมืองพะเยา ภ.5 พะเยา
908 พ.ต.ท. ประมวล สุขรวย รอง ผกก.สส. สภ.ดอกคำใต้ ภ.5 พะเยา
907 พ.ต.ท. อภิรักษ์ นักไข่ พงส.(สบ3) สภ.เมืองพะเยา ภ.5 พะเยา
906 พ.ต.ท. สนิท วงศ์ใหญ่ พงส.(สบ3) สภ.เชียงคำ ภ.5 พะเยา
905 พ.ต.ท. สมบุญ ชูไว พงส.(สบ2) สภ.เชียงคำ ภ.5 พะเยา
904 พ.ต.ท. ธนดล น้อยสุวรรณ พงส.(สบ 3) สภ.ภูพิงค์ ภ.5 พะเยา
903 พ.ต.อ. สุรเชษฐ์ โทปุญญานนทศ์ รอง ผบก.(ปป)ภ.จว.น่าน ภ.5 น่าน
902 พ.ต.อ. สนั่น มณีกันทัง พงส.(สบ4)กลุ่มงานสอบสวน ภ.5 น่าน
901 พ.ต.ท. เอกกมล พงษ์ภูวนัยท์ รอง ผกก.สส. สภ.ท่าวังผา ภ.5 น่าน
900 พ.ต.ท. เกียรติยศ สุวรรณขัติศรี ปรท.รอง ผกก(สส)สภ.ปัว ภ.5 น่าน
899 พ.ต.ท. จงรักษ์ ใจแพทย์ รอง ผกก.สส. สภ.นาน้อย ภ.5 น่าน
898 พ.ต.ท. วิวัฒน์ ตันติวัฒน์ รอง ผกก.สส. สภ.สันติสุข ภ.5 น่าน
897 พ.ต.ท. อารี กันสืบ รอง ผกก.สส. สภ.นาหมื่น ภ.5 น่าน
896 พ.ต.ท. ปริญกา หาญยศ รอง ผกก.สส. สภ.บ่อเกลือ ภ.5 น่าน
895 พ.ต.ท. สุรพล เพชรพิสิฐพงศ์ ปรท.รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ ภ.5 น่าน
894 พ.ต.ท. พินิจ คำบุญมา รอง ผกก.สส. สภ.เชียงกลาง ภ.5 น่าน
893 พ.ต.ท. วินัย สุวรรณวงศ์ รอง ผกก.สส. สภ.ทุ่งช้าง ภ.5 น่าน
892 พ.ต.ท. สุรพล ตันธนสาร รอง ผกก.สส. สภ.แม่จริม ภ.5 น่าน
891 พ.ต.ท. ศตกฤต เพชรสารกุล รอง ผกก.สส. สภ.บ้านหลวง ภ.5 น่าน
890 พ.ต.ท. ถาวร เต็มสวัสดิ์ รอง ผกก.สส. สภ.ภูเพียง ภ.5 น่าน
889 พ.ต.ท. ชาตรี หทยะวัฒน์ รอง ผกก.สส. สภ.เมืองน่าน ภ.5 น่าน
888 พ.ต.ท. ธรรมศักดิ์ ปิ่นทอง สวญ. สภ.เรือง ภ.5 น่าน
887 พ.ต.ท. บุญสูง สอาด รอง ผกก.สส. สภ.เวียงสา ภ.5 น่าน
886 พ.ต.ท. ไสว อินทา พงส.(สบ3) สภ.เวียงสา ภ.5 น่าน
885 พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ ชูจันทร์ พงส.(สบ3) สภ.ท่าวังผา ภ.5 น่าน
884 พ.ต.อ. สมกฤษ จันทอง พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.หนองบัวลำภู ภ.4 หนองบัวลำภู
883 พ.ต.ท. รตะพงษ์ ธรรมสกุลรังสี รอง ผกก.สส.กลุ่มงานสอบสวน ภ.4 หนองบัวลำภู
882 พ.ต.ท. พุฒินันท์ คำพันธ์ รอง ผกก.สส.สภ.เมืองหนองบัวลำภู ภ.4 หนองบัวลำภู
881 พ.ต.ท. นิยม วงษ์สนิท รอง ผกก.สส.สภ.นากลาง ภ.4 หนองบัวลำภู
880 พ.ต.ท. ภิรมชัย นาคสุวรรณ รอง ผกก.สภ.ศรีบุญเรือง ภ.4 หนองบัวลำภู
879 พ.ต.ท. อำนาจ ฉิมมา รอง ผกก.สส.สภ.โนนสัง ภ.4 หนองบัวลำภู
878 พ.ต.ท. วิเชียร สุนทรพินิจ รอง ผกก.สส.สภ.สุวรรณคูหา ภ.4 หนองบัวลำภู
877 พ.ต.ท. วิทยา สุขเกษม รอง ผกก.สส.สภ.นาวัง ภ.4 หนองบัวลำภู
876 พ.ต.ท. ธนวัฒน์ สนิทค่ำ พงส.(สบ 3) สภ.โนนสัง ภ.4 หนองบัวลำภู
875 พ.ต.ท. สุพัฒน์ นันทะแสง พงส.(สบ 3) สภ.โนนสัง ภ.4 หนองบัวลำภู
874 พ.ต.อ. พลายงาม เฉลิมศรี รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร ภ.4 สกลนคร
873 พ.ต.ท. วีระศักดิ์ พิมพ์มีลาย พงส.(สบ 3) ฯ รรท.กลุ่มงานสอบสวน ภ.4 สกลนคร
872 พ.ต.ท. ธีรนารถ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผกก.สส.สภ.เมืองสกลนคร ภ.4 สกลนคร
871 พ.ต.ท. นวาระ จันนาวัน รอง ผกก.สส.สภ.สว่างแดนดิน ภ.4 สกลนคร
870 พ.ต.ท. ธนัชภพ วิเสฎโฐ รอง ผกก.สส.สภ.พังโคน ภ.4 สกลนคร
869 พ.ต.ท. สมรัฐ มุ้งทอง รอง ผกก.สส.สภ.พรรณานิคม ภ.4 สกลนคร
868 พ.ต.ท. วีระ นนทะวงษ์ รอง ผกก.สส.สภ.วานรนิวาส ภ.4 สกลนคร
867 พ.ต.ท. บัญญัติ รินสีมา รอง ผกก.สส.สภ.วาริชภูมิ ภ.4 สกลนคร
866 พ.ต.ท. วิเศษ ชัยสงคราม รอง ผกก.สส.สภ.อากาศอำนวย ภ.4 สกลนคร
865 พ.ต.ท. สมบัติ อุ่นมีสี รอง ผกก.สส.สภ.บ้านม่วง ภ.4 สกลนคร
864 พ.ต.ท. ภูธร จันทร์ฤาชัย รอง ผกก.สภ.กุสุมาลย์ ภ.4 สกลนคร
863 พ.ต.ท. จิระศักดิ์ พิลาวัลย์ รอง ผกก.สภ.ส่องดาว ภ.4 สกลนคร
862 พ.ต.ท. สุคนธ์ พัฒน์มณี รอง ผกก.สภ.เจริญศิลป์ ภ.4 สกลนคร
861 พ.ต.ท. กิตติศักดิ์ วิเศษนันท์ รอง ผกก.สส.สภ.โพนนาแก้ว ภ.4 สกลนคร
860 พ.ต.ท. บัวจันทร์ สิงห์กลาง รอง ผกก.สส.สภ.นิคมน้ำอูน ภ.4 สกลนคร
859 พ.ต.ท. สมชาย ยั่งยืน สวญ.สภ.ขมิ้น ภ.4 สกลนคร
858 พ.ต.ท. ทองสัมฤทธิ์ อุ่นวิเศษ พงส.(สบ 3) สภ.ตาดโตน ภ.4 สกลนคร
857 พ.ต.ท. เกษม จ้อยสีดา สวญ.สภ.แวง ภ.4 สกลนคร
856 พ.ต.ท. สุชัย เชาว์พร้อม สวญ.สภ.ศรีวิชัย ภ.4 สกลนคร
855 พ.ต.ท. สุริยา โพธิ์ชาเนตร พงส.(สบ 3) สภ.วานรนิวาส ภ.4 สกลนคร
854 พ.ต.ท. บุญส่ง สังข์ยิม พงส.(สบ 3) สภ.ภูพาน ภ.4 สกลนคร
853 พ.ต.อ. ปิติพัฒน์ ธวัชวิเชียร พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ร้อยเอ็ด ภ.4 ร้อยเอ็ด
852 พ.ต.ท. ธัชพล เพ็งพี รอง ผกก.(สส.) สภ.อ.เมืองร้อยเอ็ด ภ.4 ร้อยเอ็ด
851 พ.ต.ท. สมพงษ์ พันธ์ชัย รอง ผกก.(สส.) สภ.ธวัชบุรี ภ.4 ร้อยเอ็ด
850 พ.ต.ท. นพพร แก้วยนต์ รอง ผกก.(สส.) สภ.เสลภูมิ ภ.4 ร้อยเอ็ด
849 พ.ต.ท. ธวัช ทองสุก รอง ผกก.(สส.) สภ.สุวรรณภูมิ ภ.4 ร้อยเอ็ด
848 พ.ต.ท. วินทุ ฝังใจ รอง ผกก.(สส.) สภ.เกษตรวิสัย ภ.4 ร้อยเอ็ด
847 พ.ต.ท. สมประสงค์ คุณรักษา รอง ผกก.(สส.) สภ.จตุรพักตรพิมาน ภ.4 ร้อยเอ็ด
846 พ.ต.ท. วรพันธ์ การกูล รอง ผกก.(สส.) สภ.พนมไพร ภ.4 ร้อยเอ็ด
845 พ.ต.ท. ชวณิชย์ ทองแก้ว รอง ผกก.(สส.) สภ.ปทุมรัตน์ ภ.4 ร้อยเอ็ด
844 พ.ต.ท. นิคม ธิโย รอง ผกก.(สส.)สภ.โพธิ์ชัย ภ.4 ร้อยเอ็ด
843 พ.ต.ท. สมหมาย สิงห์สูง รอง ผกก.(สส.) สภ.เมยวดี ภ.4 ร้อยเอ็ด
842 พ.ต.ท. บรรณนาท วรรณกูล รอง ผกก.(สส.) สภ.เมืองสรวง ภ.4 ร้อยเอ็ด
841 พ.ต.ท. สรวิชญ์ เถาว์ลอย รอง ผกก.(สส.) สภ.หนองพอก ภ.4 ร้อยเอ็ด
840 พ.ต.ท. สุบรร พิมพ์ชัยศรี รอง ผกก.(สส.)สภ.อาจสามารถ ภ.4 ร้อยเอ็ด
839 พ.ต.ท. วันชัย วินทะสมบัติ รอง ผกก.(สส.) สภ.จังหาร ภ.4 ร้อยเอ็ด
838 พ.ต.ท. ภิธาน สืบสังข์ รอง ผกก.(สส.) สภ.โพนทราย ภ.4 ร้อยเอ็ด
837 พ.ต.ท. สะอาด วีสูงเนิน รอง ผกก.(สส.) สภ.ศรีสมเด็จ ภ.4 ร้อยเอ็ด
836 พ.ต.ท. ฤทธี รอดชูแสง รอง ผกก.(สส.) สภ.หนองฮี ภ.4 ร้อยเอ็ด
835 พ.ต.ท. สงัด เอี่ยมทราย รอง ผกก.(สส.) สภ.เชียงขวัญ ภ.4 ร้อยเอ็ด
834 พ.ต.ท. สุย แสนทวี รอง ผกก.(สส.) สภ.ทุ่งเขาหลวง ภ.4 ร้อยเอ็ด
833 พ.ต.ท. สมเกียรติ รามวงศ์ แทน รอง ผกก.(สส.)สภ.โพนทอง ภ.4 ร้อยเอ็ด
832 พ.ต.ท. กุลชาติ จันโทริ สวญ.สภ.โคกสว่าง ภ.4 ร้อยเอ็ด
831 พ.ต.ท. พิษณุ บรรลุศิลป์ สวญ.สภ.โพธิ์ทอง ภ.4 ร้อยเอ็ด
830 พ.ต.ท. ณัฐ สิงหศิริ สวญ.สภ.หน่อม ภ.4 ร้อยเอ็ด
829 พ.ต.ท. พิศิษฎ์ คำชัยภูมิ พงส.(สบ 3) สภ.เมืองร้อยเอ็ด ภ.4 ร้อยเอ็ด
828 พ.ต.ท. อัครวิทย์ พับขุนทด พงส.(สบ 3) สภ.เสลภูมิ ภ.4 ร้อยเอ็ด
827 พ.ต.ท. ปิยังกูร ลุนหล้า พงส.(สบ 3) สภ.หนองพอก ภ.4 ร้อยเอ็ด
826 พ.ต.ท. ประมวล ยุทธชิต พงส.(สบ 3) สภ.พนมไพร ภ.4 ร้อยเอ็ด
825 พ.ต.ท. จิตรศักดิ์ เนตรโสภา พงส.(สบ 3) ภ.จว.ร้อยเอ็ด ภ.4 ร้อยเอ็ด
824 พ.ต.ท. บุญฤทธิ์ ชวีวัฒน์ รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.กาฬสินธุ์ ภ.4