ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

หลักสูตร  :

หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ด้านประชาสัมพันธ์ <87>

อบรมระหว่าง  :

10 ส.ค.2552 - 11 ส.ค.2552

อบรมที่  :

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
100 ร.ต.ต. วินัย รื่นรส รอง สว.สป. ภ.7 สุราษฎร์ธานี
99 พ.ต.ท.หญิง สุมาลัย มณีฉาย สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
98 ร.ต.ต. พรเทพ สถาพรนุวงค์ รอง สว.อก.ฯ ภ.8 ระนอง
97 พ.ต.ต. อำนาจ ปิดจัตุรัส พงส.สบ.(2) ภ.8 ระนอง
96 ร.ต.ต. ปราโมทย์ กุ้งทอง รอง สวป.ฯ ภ.8 ระนอง
95 พ.ต.ต.หญิง ปิยะวรรณ บุญลอย สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
94 ร.ต.ท. จำนิ ชูช่วย พงส.(สบ1) ภ.8 สุราษฎร์ธานี
93 ร.ต.ต. สมศักดิ์ รักบำรุง รอง สว.สป. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
92 พ.ต.ท. อภิชา หอมจันทร์ สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
91 พ.ต.ต. วัชระ สมศรี สว.สป. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
90 พ.ต.ต.หญิง ศิริภา อินศิริ สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
89 พ.ต.ต. สุรพล พุ่มพะเนิน สว.อก.ฯ ภ.8 ระนอง
88 พ.ต.ท. เกษม นรสิงห์ สว.อก.ฯ ภ.8 ระนอง
87 พ.ต.ท. เสนอ เพ็งบุบผา สว.บางแก้ว ภ.8 ระนอง
86 ร.ต.อ. ศราวุธ ดาษดา รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
85 ร.ต.ท. โสธร ไชยฤกษ์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
84 พ.ต.ท. ชาญยุทธ ทองสร้อย พงส.(สบ 3) ภ.8 นครศรีธรรมราช
83 ร.ต.ต.หญิง อมรรัตน์ พัชนี รอง สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
82 พ.ต.ท.หญิง เพชรา อนุจร สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
81 ร.ต.ท. ยงยุทธ จริงบำรุง รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
80 พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ รัตนโสภณ สว.อก.ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
79 พ.ต.ท. หญิง ปาจรี ทองอ่อน รอง สวป ภ.8 นครศรีธรรมราช
78 ร.ต.อ. ยุทธนา ทองปาน รอง สว.สป.ฯ ภ.8 ระนอง
77 พ.ต.ต. สัญญา สงมา สว.อก.ฯ ภ.8 ระนอง
76 ร.ต.ต. สายัน นุชฉิม รอง สวป. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
75 ร.ต.ต. ณรงค์ สงแป้น รอง สว.สป. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
74 ร.ต.ท. นุกูล แก้วปลอด พงส.(สบ1) ภ.8 สุราษฎร์ธานี
73 พ.ต.ท. แถลง ฮวดเลี้ยง สว.ฯชรก.สว.อก. ภ.8 กระบี่
72 พ.ต.ท. สุจินต์ จบฤทธิ์ สว.อก. ภ.8 กระบี่
71 พ.ต.ท. ประเสริฐ หนูทอง พงส.(สบ2) ภ.8 กระบี่
70 พ.ต.ต. โชติช่วง ช่วยชู สว.อก. ภ.8 กระบี่
69 พ.ต.ต. บรรจบ ช่วยแก้ว สวป. ภ.8 กระบี่
68 พ.ต.ต.หญิง สุภาณี ชื่นเจริญ สว.อก. ภ.8 กระบี่
67 พ.ต.ต.หญิง ธนัฎนันท์ เพชรเครือ สว.อก. ภ.8 กระบี่
66 พ.ต.ต.หญิง ทัศนี สุขดี สว.ฯชรก.สว.อก. ภ.8 กระบี่
65 พ.ต.ต. เจ๊ะโซ๊ะ โตงนุแย สว.อก. ภ.8 กระบี่
64 ร.ต.ต. สุวัตร์ เจริญแก้ว รอง สว.สป. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
63 พ.ต.ต. วิชาญ คงสันติ สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
62 ร.ต.ต. สมเกียรติ น้อยแนม รอง สว.สป. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
61 ร.ต.ต. ประวัติ ศรีเทพ รอง สวป. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
60 พ.ต.ต.หญิง อุไรวรรณ ช่วยบุญชู สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
59 พ.ต.ต. กฤษฎา กล่ำสนอง สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
58 พ.ต.ต. พรเลิศ เสือศรี สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
57 พ.ต.ต. ปราโมท มานพ สว.สป. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
56 พ.ต.ต. เทอดศักดิ์ บุญพันธ์ สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
55 ร.ต.ต.หญิง โสพิศ พิศพรรณ รอง สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
54 พ.ต.ต.หญิง ธัญญาภรณ์ โสภาผล สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
53 พ.ต.ต. ประภาส ยิ้มโฉม สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
52 พ.ต.ต. อัครพล สุขศักดิ์ สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
51 ร.ต.ต. มนูญ โกบยาหยัง รอง สวป. ภ.8 กระบี่
50 ร.ต.ต. วิชัช คงคาไหว รอง สว.สป. ภ.8 ภูเก็ต
49 พ.ต.ต. ธิราษฎร์ ชังช่างเรือ สว.อก. ภ.8 ชุมพร
48 พ.ต.ต. วัจน์ นาคสรรพ สว.ฝอ.ปรท.สว.อก. ภ.8 ชุมพร
47 ร.ต.ท. จิรวัฒน์ มะเล็ก รอง สวป. ภ.8 ชุมพร
46 พ.ต.ต. ไชยวัฒน์ อุบล สวป. ภ.8 ชุมพร
45 ร.ต.ท. สุพิศ ปานชัน รอง สว.สส. ภ.8 ชุมพร
44 ร.ต.ท. ชาตรี ทองจันทร์ รอง สวป. ภ.8 ชุมพร
43 ร.ต.ท. ชำนาญ นิลโกสีย์ พงส.(สบ 1) ภ.8 ชุมพร
42 พ.ต.ท. เทียมรัตน์ ชอบปากบั่น สว.จร. ภ.8 พังงา
41 พ.ต.ท.หญิง รวมพร ศรีปาน สว.อก. ภ.8 พังงา
40 พ.ต.ท. พัสกร รุมชเนาว์ สวป. ภ.8 พังงา
39 พ.ต.ต. เกษม เสมสามารถ สว.อก. ภ.8 ชุมพร
38 พ.ต.ต. วสันต์ จันทนา สว.อก. ภ.8 ชุมพร
37 พ.ต.ต. หญิง จรีย์ แสงจันทร์ สว.อก. ภ.8 ชุมพร
36 ร.ต.ท. ประกิจ นิโครธา รอง สว.สส. ภ.8 ภูเก็ต
35 ร.ต.ต. สุริศักดิ์ หลีวิจิตร รอง สวป. ภ.8 ภูเก็ต
34 ร.ต.ต. ปรีชา คงชู รอง สวป.ฯ ชรก. ภ.8 ภูเก็ต
33 ร.ต.อ. เจษฎา จันทร์พุ่ม รอง สวป. ภ.8 ภูเก็ต
32 ร.ต.อ. ณรงค์ บัวคง รอง สวป. ภ.8 ภูเก็ต
31 ร.ต.อ. อัครเดช พงศ์พรหม รอง สวป. ภ.8 ภูเก็ต
30 ร.ต.อ. วรพงศ์ พรหมอินทร์ รอง สวป. ภ.8 ภูเก็ต
29 ร.ต.ท. วรรณะ นาคพงษ์ รอง สว.อก. ภ.8 ชุมพร
28 พ.ต.ต. ชาติชาย เกิดมงคล สวป. ภ.8 ชุมพร
27 ร.ต.ท. สุมล จักรมานนท์ รอง สวป. ภ.8 ชุมพร
26 พ.ต.ต. ปราโมทย์ สุดรักษ์ สว.อก. ภ.8 พังงา
25 พ.ต.ต. อนันตโชติ ธรรมโชติอิสระ สว.อก. ภ.8 พังงา
24 ร.ต.ท. สมาท เขาทอง รอง สวป.ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
23 พ.ต.ต. สุจินต์ รัตนพันธุ์ สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
22 ร.ต.อ. เมี้ยน เกิดทิพย์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
21 พ.ต.ท. จรัญ ประไพ สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
20 ร.ต.ท. สมนึก สุวรรณวงศ์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
19 ร.ต.อ. วชิระ ทองบุญยัง รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
18 พ.ต.ท.หญิง พวงแก้ว มานันตพงศ์ สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
17 พ.ต.ท. ประสงค์ ทองขาว สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
16 ร.ต.ท.หญิง กชวิภา เสียงเพราะ รอง สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
15 ร.ต.อ. หญิงเจษฎา ใจกระจ่าง รอง สว.อก.ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
14 พ.ต.ท. บุญธรรม เจียรศิริ สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
13 ร.ต.อ. เกียรติก้อง หนูจันทร์ รองสวป ภ.8 นครศรีธรรมราช
12 ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ์ พรหมฤทธิ์ รอง สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
11 ร.ต.ต. ระนอง ชุมพินิจ รอง สวป. ภ.8 พังงา
10 ร.ต.ต. สุรศักดิ์ แก้วชนะ รอง สว.สป. ภ.8 พังงา
9 ร.ต.ต. ปัญญา ดีอ่อน รอง สว.สป. ภ.8 พังงา
8 ร.ต.ต. วันไชย หอมหวน รอง สวป. ภ.8 พังงา
7 ร.ต.ต. นพรัตน์ คงสุข รอง สวป. ภ.8 พังงา
6 ร.ต.ต. ชาตรี เพียรขยาย รอง สวป. ภ.8 พังงา
5 พ.ต.ท.หญิง สำรวย ศรีทองฉิม สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
4 ร.ต.อ. สายัณห์ หนูยิ้มซ้าย รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
3 พ.ต.ท.หญิง อารยา จินาราช สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
2 ร.ต.ท. ยงยุทธ จริงบำรุง รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
1 พ.ต.ต. บุญชาย พราหมเภทย์ สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช