ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

หลักสูตร  :

หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ด้านประชาสัมพันธ์ <87>

อบรมระหว่าง  :

10 ส.ค.2552 - 11 ส.ค.2552

อบรมที่  :

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
100 พ.ต.ต.หญิง อุไรวรรณ ช่วยบุญชู สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
99 พ.ต.ต. อำนาจ ปิดจัตุรัส พงส.สบ.(2) ภ.8 ระนอง
98 พ.ต.ท.หญิง อารยา จินาราช สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
97 พ.ต.ต. อัครพล สุขศักดิ์ สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
96 ร.ต.อ. อัครเดช พงศ์พรหม รอง สวป. ภ.8 ภูเก็ต
95 พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ รัตนโสภณ สว.อก.ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
94 ร.ต.ต.หญิง อมรรัตน์ พัชนี รอง สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
93 พ.ต.ท. อภิชา หอมจันทร์ สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
92 พ.ต.ต. อนันตโชติ ธรรมโชติอิสระ สว.อก. ภ.8 พังงา
91 ร.ต.อ. หญิงเจษฎา ใจกระจ่าง รอง สว.อก.ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
90 พ.ต.ท. หญิง ปาจรี ทองอ่อน รอง สวป ภ.8 นครศรีธรรมราช
89 พ.ต.ต. หญิง จรีย์ แสงจันทร์ สว.อก. ภ.8 ชุมพร
88 ร.ต.ต.หญิง โสพิศ พิศพรรณ รอง สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
87 ร.ต.ท. โสธร ไชยฤกษ์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
86 พ.ต.ท. เสนอ เพ็งบุบผา สว.บางแก้ว ภ.8 ระนอง
85 ร.ต.ต. สุวัตร์ เจริญแก้ว รอง สว.สป. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
84 ร.ต.ต. สุริศักดิ์ หลีวิจิตร รอง สวป. ภ.8 ภูเก็ต
83 ร.ต.ต. สุรศักดิ์ แก้วชนะ รอง สว.สป. ภ.8 พังงา
82 พ.ต.ต. สุรพล พุ่มพะเนิน สว.อก.ฯ ภ.8 ระนอง
81 พ.ต.ท.หญิง สุมาลัย มณีฉาย สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
80 ร.ต.ท. สุมล จักรมานนท์ รอง สวป. ภ.8 ชุมพร
79 พ.ต.ต.หญิง สุภาณี ชื่นเจริญ สว.อก. ภ.8 กระบี่
78 ร.ต.ท. สุพิศ ปานชัน รอง สว.สส. ภ.8 ชุมพร
77 พ.ต.ท. สุจินต์ จบฤทธิ์ สว.อก. ภ.8 กระบี่
76 พ.ต.ต. สุจินต์ รัตนพันธุ์ สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
75 พ.ต.ท.หญิง สำรวย ศรีทองฉิม สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
74 ร.ต.ต. สายัน นุชฉิม รอง สวป. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
73 ร.ต.อ. สายัณห์ หนูยิ้มซ้าย รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
72 พ.ต.ต. สัญญา สงมา สว.อก.ฯ ภ.8 ระนอง
71 ร.ต.ท. สมาท เขาทอง รอง สวป.ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
70 ร.ต.ต. สมศักดิ์ รักบำรุง รอง สว.สป. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
69 ร.ต.ท. สมนึก สุวรรณวงศ์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
68 ร.ต.ต. สมเกียรติ น้อยแนม รอง สว.สป. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
67 พ.ต.ต.หญิง ศิริภา อินศิริ สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
66 ร.ต.อ. ศราวุธ ดาษดา รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
65 ร.ต.ต. วินัย รื่นรส รอง สว.สป. ภ.7 สุราษฎร์ธานี
64 พ.ต.ต. วิชาญ คงสันติ สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
63 ร.ต.ต. วิชัช คงคาไหว รอง สว.สป. ภ.8 ภูเก็ต
62 ร.ต.ต. วันไชย หอมหวน รอง สวป. ภ.8 พังงา
61 พ.ต.ต. วัชระ สมศรี สว.สป. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
60 พ.ต.ต. วัจน์ นาคสรรพ สว.ฝอ.ปรท.สว.อก. ภ.8 ชุมพร
59 พ.ต.ต. วสันต์ จันทนา สว.อก. ภ.8 ชุมพร
58 ร.ต.ท. วรรณะ นาคพงษ์ รอง สว.อก. ภ.8 ชุมพร
57 ร.ต.อ. วรพงศ์ พรหมอินทร์ รอง สวป. ภ.8 ภูเก็ต
56 ร.ต.อ. วชิระ ทองบุญยัง รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
55 ร.ต.ต. ระนอง ชุมพินิจ รอง สวป. ภ.8 พังงา
54 พ.ต.ท.หญิง รวมพร ศรีปาน สว.อก. ภ.8 พังงา
53 ร.ต.อ. ยุทธนา ทองปาน รอง สว.สป.ฯ ภ.8 ระนอง
52 ร.ต.ท. ยงยุทธ จริงบำรุง รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
51 ร.ต.ท. ยงยุทธ จริงบำรุง รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
50 ร.ต.อ. เมี้ยน เกิดทิพย์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
49 ร.ต.ต. มนูญ โกบยาหยัง รอง สวป. ภ.8 กระบี่
48 พ.ต.ท.หญิง เพชรา อนุจร สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
47 พ.ต.ท. พัสกร รุมชเนาว์ สวป. ภ.8 พังงา
46 พ.ต.ท.หญิง พวงแก้ว มานันตพงศ์ สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
45 พ.ต.ต. พรเลิศ เสือศรี สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
44 ร.ต.ต. พรเทพ สถาพรนุวงค์ รอง สว.อก.ฯ ภ.8 ระนอง
43 พ.ต.ต.หญิง ปิยะวรรณ บุญลอย สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
42 ร.ต.ต. ปัญญา ดีอ่อน รอง สว.สป. ภ.8 พังงา
41 ร.ต.ต. ปรีชา คงชู รอง สวป.ฯ ชรก. ภ.8 ภูเก็ต
40 พ.ต.ต. ปราโมทย์ สุดรักษ์ สว.อก. ภ.8 พังงา
39 ร.ต.ต. ปราโมทย์ กุ้งทอง รอง สวป.ฯ ภ.8 ระนอง
38 พ.ต.ต. ปราโมท มานพ สว.สป. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
37 พ.ต.ท. ประเสริฐ หนูทอง พงส.(สบ2) ภ.8 กระบี่
36 พ.ต.ท. ประสงค์ ทองขาว สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
35 ร.ต.ต. ประวัติ ศรีเทพ รอง สวป. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
34 พ.ต.ต. ประภาส ยิ้มโฉม สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
33 ร.ต.ท. ประกิจ นิโครธา รอง สว.สส. ภ.8 ภูเก็ต
32 พ.ต.ท. บุญธรรม เจียรศิริ สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
31 พ.ต.ต. บุญชาย พราหมเภทย์ สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
30 พ.ต.ต. บรรจบ ช่วยแก้ว สวป. ภ.8 กระบี่
29 ร.ต.ท. นุกูล แก้วปลอด พงส.(สบ1) ภ.8 สุราษฎร์ธานี
28 ร.ต.ต. นพรัตน์ คงสุข รอง สวป. ภ.8 พังงา
27 ร.ต.อ.หญิง นงลักษณ์ พรหมฤทธิ์ รอง สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
26 พ.ต.ต. ธิราษฎร์ ชังช่างเรือ สว.อก. ภ.8 ชุมพร
25 พ.ต.ต.หญิง ธัญญาภรณ์ โสภาผล สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
24 พ.ต.ต.หญิง ธนัฎนันท์ เพชรเครือ สว.อก. ภ.8 กระบี่
23 พ.ต.ท. เทียมรัตน์ ชอบปากบั่น สว.จร. ภ.8 พังงา
22 พ.ต.ต. เทอดศักดิ์ บุญพันธ์ สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
21 พ.ต.ต.หญิง ทัศนี สุขดี สว.ฯชรก.สว.อก. ภ.8 กระบี่
20 พ.ต.ท. แถลง ฮวดเลี้ยง สว.ฯชรก.สว.อก. ภ.8 กระบี่
19 ร.ต.ต. ณรงค์ สงแป้น รอง สว.สป. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
18 ร.ต.อ. ณรงค์ บัวคง รอง สวป. ภ.8 ภูเก็ต
17 พ.ต.ต. ไชยวัฒน์ อุบล สวป. ภ.8 ชุมพร
16 พ.ต.ต. โชติช่วง ช่วยชู สว.อก. ภ.8 กระบี่
15 ร.ต.ท. ชำนาญ นิลโกสีย์ พงส.(สบ 1) ภ.8 ชุมพร
14 พ.ต.ต. ชาติชาย เกิดมงคล สวป. ภ.8 ชุมพร
13 ร.ต.ต. ชาตรี เพียรขยาย รอง สวป. ภ.8 พังงา
12 ร.ต.ท. ชาตรี ทองจันทร์ รอง สวป. ภ.8 ชุมพร
11 พ.ต.ท. ชาญยุทธ ทองสร้อย พงส.(สบ 3) ภ.8 นครศรีธรรมราช
10 พ.ต.ต. เจ๊ะโซ๊ะ โตงนุแย สว.อก. ภ.8 กระบี่
9 ร.ต.อ. เจษฎา จันทร์พุ่ม รอง สวป. ภ.8 ภูเก็ต
8 ร.ต.ท. จิรวัฒน์ มะเล็ก รอง สวป. ภ.8 ชุมพร
7 ร.ต.ท. จำนิ ชูช่วย พงส.(สบ1) ภ.8 สุราษฎร์ธานี
6 พ.ต.ท. จรัญ ประไพ สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
5 ร.ต.อ. เกียรติก้อง หนูจันทร์ รองสวป ภ.8 นครศรีธรรมราช
4 พ.ต.ท. เกษม นรสิงห์ สว.อก.ฯ ภ.8 ระนอง
3 พ.ต.ต. เกษม เสมสามารถ สว.อก. ภ.8 ชุมพร
2 พ.ต.ต. กฤษฎา กล่ำสนอง สว.อก. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
1 ร.ต.ท.หญิง กชวิภา เสียงเพราะ รอง สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช