ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

หลักสูตร  :

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>

อบรมระหว่าง  :

16 มี.ค.2552 - 19 เม.ย.2552

อบรมที่  :

ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
3663 พ.ต.ท. ณรงศักดิ์ ศรีนารอด สว.สส.สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3662 พ.ต.ต. นิรันดร์ นิสัยคาน สว.สป.สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3661 ร.ต.อ. มณเฑียร แสนเทพ รองสวป.สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3660 ร.ต.ต. สมหวัง ปานคำ รองสวป.สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3659 ร.ต.ต. ดิเรก เอี่ยมแล รองสว.สป.สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3658 ร.ต.ต. วิศิษฐ์ ศรีโสภา รองสวป.สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3657 พ.ต.ต. ชิงชัย อินทรแป้น สว.สป.สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3656 ร.ต.ท. ระบำ เพ็งอุ่น รองสวป.สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3655 ร.ต.ต. สิทธิชัย พัชรมงคลสกุล รองสว.สป.สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3654 พ.ต.ท. สุภาพ บัวสังข์ สวป.สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3653 พ.ต.ต. เปลี่ยน คำมี สว.สป.สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3652 ร.ต.อ. อุเทน ขำประเสริฐ พงส.สบ1.สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3651 ร.ต.อ. วีระ หวังสุวรรณ รองสวป.สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3650 ร.ต.ต. พิษณุ ปานชาวนา รองสวป.สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3649 ร.ต.ต. วิชยุตม์ เกษรสิทธิ์ รองสว.สป.สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3648 พ.ต.ต. ภูเบศร์ เหมพิจิตร สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3647 ร.ต.ต. วิเชียร อิ่มน้อย สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3646 ร.ต.ต. วิโรจน์ จันทะโย สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3645 พ.ต.ต. ณัฐวัส สอนบุญ สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3644 ร.ต.ท. ณรงค์ พูลถม สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3643 ร.ต.ต. ชิงชัย เฉยชาญ สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3642 พ.ต.ต. ธนโชติ วงศ์ใส สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3641 ร.ต.ท. สุขสันต์ จันทร์ต้น สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3640 ร.ต.ต. บุญลือ ทองรอด สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3639 ร.ต.ต. อำนาจ ดารา สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3638 ร.ต.ต. ทองสา พิลาวงศ์ สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3637 ร.ต.ต. สายชล พุ่มพวง สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3636 ร.ต.ต. อำนาจ เกษมณีย์ สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3635 ร.ต.ต. สำราญ พูลเขตรกิจ สภ.ตลุกดู่ ภ.6 อุทัยธานี
3634 พ.ต.ต. วิริยะ คิดบา สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3633 ด.ต. มานพ ด้วงรักษา สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3632 ด.ต. สมาน นาคกลั่น สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3631 ด.ต. เกรียงศักดิ์ สุวรรณประเสริฐ สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3630 ด.ต. ประทุม เพ็ชร์รัตน์ สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3629 ด.ต. โกมินท์ คงยุทธ สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3628 จ.ส.ต. วัฒนะ ศรีสุข สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3627 จ.ส.ต. เอกภัท สอนศรี สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3626 จ.ส.ต. เทิดศักดิ์ จันทวงษ์ สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3625 จ.ส.ต. โอภาส สิงห์ไพศาล สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3624 จ.ส.ต. กิตติคุณ จุ่นน้อย สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3623 ด.ต. วรพจน์ นันทพิพัฒน์ สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3622 ด.ต. ทรงศักดิ์ ชมพู สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3621 ด.ต. อนุสรณ์ อาสุระ สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3620 ด.ต. สำรวม มีมาก สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3619 ด.ต. อภิสิทธิ์ เปาริก สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3618 ด.ต. ประสงค์ ศรีพุฒ สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3617 ด.ต. ยงยุทธ ศรีรอด สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3616 ด.ต. สมหมาย ยอดสุทธิ์ สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3615 ด.ต. สุชาติ บุญสา สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3614 ด.ต. กันติกร มีสุข สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3613 ด.ต. สมศักดิ์ สิทธิทูล สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3612 ด.ต. กิตติศักดิ์ บรรเทิงจิตต์ สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3611 ด.ต. นิรุจน์ ดิษบรรจง สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3610 ด.ต. เริ่ม ขีดวัน สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3609 ด.ต. ปรีชา มีเผ่า สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3608 ด.ต. ณรงค์ชัย หาดแก้ว สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3607 ด.ต. วรังสรรค์ จงเกษกรณ์ สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3606 ด.ต. นิพนธ์ พิมพ์มั่น สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3605 ด.ต. ณรงค์ศักดิ์ เพียรพานิช สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3604 จ.ส.ต. วีระพงษ์ เกิดหิรัญ สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3603 จ.ส.ต. ศรายุทธ เกตุแก้ว สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3602 ด.ต. พิชัย หนองคาย สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3601 ด.ต. สุรำ สุริยะมณี สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3600 ด.ต. สมบัติ ศรีอ่อนทอง สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3599 ด.ต. ก้องเกียรติ นวกุล สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3598 ด.ต. รินทร์ คำดีเพ็ง สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3597 ด.ต. มนัส ศรีคง สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3596 ด.ต. สนัย นุเวที สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3595 ด.ต. อนิรุต พูลหลวง สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3594 ด.ต. สมศักดิ์ บุญสิงห์ สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3593 ด.ต. อำนาจ คารวะวงศ์ สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3592 ด.ต. ปราโมทย์ ภิรมย์ทอง สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3591 ด.ต. ไพโรจน์ กระเทศ สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3590 ส.ต.อ. อยุธยา ชมพู่ สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3589 ด.ต. สมศักดิ์ วงษ์ศิ สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3588 ด.ต. สกล ยังเฟื่อง สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3587 ด.ต. สุเทพ สนิทชาติ สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3586 ด.ต. คงฤทธิ์ คำชู สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3585 จ.ส.ต. มณเทียน จำเรียง สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3584 จ.ส.ต. ชัยณรงค์ นิลตระกูล สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3583 จ.ส.ต. ธวัชชัย ทับทิมศรี สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3582 ด.ต. กฤษดา ระวังภัย สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3581 ด.ต. พงษ์พันธ์ พึ่งพัน สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3580 ด.ต. ศุภชัย ชาระวัน สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3579 ด.ต. กล้า อุงจิตตระกูล สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3578 จ.ส.ต. ธีรศักดิ์ ปรีชุม สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3577 จ.ส.ต. ธานี ทาทำนุก สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3576 จ.ส.ต. วินัย ธนะวงษ์ สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3575 จ.ส.ต. วิชาญ เมธี สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3574 จ.ส.ต. สมพร มานนท์ สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3573 จ.ส.ต. พรชัย แก้วจุฬา สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3572 ด.ต. สมศักดิ์ เครือคำ สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3571 ด.ต. บุญชาติ คำดี สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3570 ด.ต. ชุมพล เตมา สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3569 ด.ต. ธนเดช ด่านขจรจิตร สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3568 ด.ต. สมเดช บุญวัฒน์ สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3567 ด.ต. นิรัญ เหล่าแช่ม สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3566 ด.ต. วัลลพ ชื่นศิริ สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3565 จ.ส.ต. สุเทพ ชัยศาสตรศิลป์ สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3564 จ.ส.ต. พิเชษฐ์ บุตรลพ สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3563 จ.ส.ต. สมยศ แก้วกันหา สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3562 ด.ต. พิชัย รังสีจันทร์ สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3561 ด.ต. ธนิต อนุศาสนนันท์ สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3560 ด.ต. เกรียงไกร ขว้างไชย สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3559 ด.ต. อำนาจ ขุนเพิ่ม สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3558 จ.ส.ต. บุญยืน ขันกสิกรรม สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3557 ด.ต. มิตร คามะวิถี สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3556 จ.ส.ต. บำรุง ขาวทอง สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3555 ส.ต.อ. นรินทร์ ระงับภัย สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3554 จ.ส.ต. ศักดิ์สิงห์ ชุ่มเย็น สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3553 ส.ต.อ. ฐานันดร ศรีทาจันทร์ สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3552 ด.ต. ชาตรี เดือนดาว สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3551 ด.ต. เ อนก พงษ์เขตรกิจ สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3550 ด.ต. สมศิริชัย สง่าชาติ สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3549 ด.ต. ณรงค์ โชคอุทร สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3548 ด.ต. สมควร ภุมรินทร์ สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3547 ด.ต. ดำรง บุตรสิงห์ สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3546 ด.ต. ประทุม สกุลรัตน์ สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3545 จ.ส.ต. จักรพรรดิ เมืองนิล สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3544 จ.ส.ต. สดายุ กันยา สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3543 จ.ส.ต. อำนาจ จันทร์สงเคราะห์ สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3542 ส.ต.อ. ศุภกิจ สำเนียงล้ำ สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3541 ส.ต.อ. ธีรทัศน์ ส้มทอง สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3540 ส.ต.อ. นภดล อินเล็ก สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3539 ด.ต. ภานุรัตน์ รัตตะประทุม สภ.ตลุกดู่ ภ.6 อุทัยธานี
3538 ส.ต.อ. พิชัย สุขเกษม สภ.ตลุกดู่ ภ.6 อุทัยธานี
3537 ส.ต.ท. นพรัตน์ เทียนประพันธ์ สภ.ตลุกดู่ ภ.6 อุทัยธานี
3536 ส.ต.อ. วิทยา สง่างาม สภ.ตลุกดู่ ภ.6 อุทัยธานี
3535 ส.ต.ท. ภูวนัย บุตรดอน สภ.ตลุกดู่ ภ.6 อุทัยธานี
3534 ส.ต.อ. บันลือ ปานกรด สภ.ตลุกดู่ ภ.6 อุทัยธานี
3533 จ.ส.ต. กิจจา เสลารัตน์ สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3532 จ.ส.ต. มานะ ฟุ้งสุข สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3531 จ.ส.ต. กิตติพงศ์ จันทร์พเนาว์ สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3530 ส.ต.อ. เจษฎา ภิรมย์สุทธิพงศ์ สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3529 ส.ต.ท. นิมิต จรรยาลักษณ์ สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3528 จ.ส.ต. วิสุทธิ์ ขวัญเมือง สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3527 จ.ส.ต. นเรศ หุ่นหล่อ สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3526 ส.ต.อ. เฉลิมเดช ชัชวาล สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3525 ส.ต.อ. ณัฐกฤต กลายสุข สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3524 ส.ต.อ. เอกรินทร์ พูลศรี สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3523 ส.ต.ต. ชูเกียรติ ทองดาดาษ สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3522 จ.ส.ต. สะอาด ใส้โพรง สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3521 จ.ส.ต. ทินกร เชื้อรอด สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3520 จ.ส.ต. อนุชา ศรีกุล สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3519 จ.ส.ต. ธรรมนูญ วรชินา สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3518 จ.ส.ต. จักรพงษ์ ภิระคำ สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3517 จ.ส.ต. สมพงษ์ โสภานพรัตน์ สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3516 จ.ส.ต. ฤทธิ์สกุล ฟองดา สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3515 ส.ต.อ. อำพร วันเขียน สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3514 ส.ต.อ. สุกิจ กสิสิทธิ์ สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3513 ส.ต.อ. บรรดิฐ ทองเถื่อน สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3512 ส.ต.อ. เอกธณัช ศรีสรรพ์ สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3511 ส.ต.อ. วิชัย มาน้อย สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3510 จ.ส.ต. จงรักษ์ บุญจินนา สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3509 จ.ส.ต. ณัฎฐสิทธิ์ เมืองสว่าง สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3508 จ.ส.ต. บุญเรศ บุญธรรม สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3507 จ.ส.ต. สุรเชษฐ์ กลัดเฟื่อง สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3506 จ.ส.ต. กำธร กนิตศรีบำเพ็ญ สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3505 จ.ส.ต. ไกรวุธ เกตุทอง สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3504 จ.ส.ต. สมควร ติยะศรี สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3503 จ.ส.ต. วิชัยรัตน์ นวลนุ่ม สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3502 ส.ต.อ. ทัตชัย เหล่าลูกอินทร์ สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3501 ส.ต.ต. สุริยนต์ แหลมเนียม สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3500 ด.ต. สุชาติ ท้าวอาจ สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3499 ด.ต. ทักษิณ ขันทองดี สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3498 จ.ส.ต. ประเหวก ไม้สนธิ์ สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3497 จ.ส.ต. วัฒรา คำภาจิตร์ สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3496 จ.ส.ต. วรวิทย์ จุลมุสิ สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3495 จ.ส.ต. สรายุธ ถีระพงษ์ สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3494 จ.ส.ต. เกษมสันต์ แพรคำ สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3493 ส.ต.อ. ประวิต สุริวงศ์ สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3492 ส.ต.อ. วิเชียร หัสแดง สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3491 ส.ต.ท. อภินัย ใยคำ สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3490 ส.ต.ท. นพ ดล คล้ายแจ่ม สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3489 ส.ต.ท. สุมล ครุฑพันธ์ สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3488 จ.ส.ต. ประชา แก้วเขียว สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3487 จ.ส.ต. รุจัยเทพ พยอมหอม สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3486 จ.ส.ต. อนันต์ สมอาจ สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3485 จ.ส.ต. เกษม ขำแสง สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3484 ส.ต.อ. ทรงกรด ไชยานันท์ สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3483 ส.ต.อ. เอ นก มีฤทธิ์เวช สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3482 ส.ต.อ. ฐิติพงษ์ วงศ์อาสา สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3481 ส.ต.อ. อดุลย์ ทับทิมสี สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3480 ส.ต.อ. จักรกริศ จิตมณี สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3479 ส.ต.อ. ไพรัตน์ กลิ่นเผ่น สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3478 ส.ต.ท. อำนวย เยี่ยงศรีเมือง สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3477 ส.ต.ต. อนุสรณ์ กันตุ่ม สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3476 จ.ส.ต. สุทิน พรมศักดิ์ สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3475 จ.ส.ต. ทองสุข สร้อยสวน สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3474 จ.ส.ต. ศักดิ์ดา ถะเกิงผล สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3473 ส.ต.อ. แสงจันทร์ สุริยา สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3472 ส.ต.อ. จารึก รุ่งแดงอ่อน สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3471 ส.ต.อ. ฉันฑ์ธาน สังข์ทอง สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3470 ส.ต.ท. ธงชัย คล้ายวิมุติ สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3469 ส.ต.ท. เสน่ห์ กระต่ายเทศ สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3468 ส.ต.ท. พงษ์ศักดิ์ แก้วจุฬา สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3467 ด.ต. บุฐิน ทากอง สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3466 ส.ต.ท. สมควร เก่งเขตรกิจ สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3465 ส.ต.ต. สุพัฒน์ กลางชัย สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3464 จ.ส.ต. ศราวุธ เกตุทอง สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3463 จ.ส.ต. ทวีพล มัชฌิมา สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3462 จ.ส.ต. ปุณณรัตน์ ผลดก สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3461 ส.ต.อ. สมยศ แก้วกัญหา สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3460 ส.ต.อ. อภิทักษ์ กุลอัคร์ สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3459 ส.ต.อ. อนันต์ จิตต์ซื่อ สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3458 ส.ต.อ. เศรษฐพงษ์ กางถิ่น สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3457 ส.ต.อ. สุระเชษฐ์ เฟื่องอาวรณ์ สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3456 ส.ต.อ. พรชัย สิงห์อินทร์ สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3455 ส.ต.ท. สถาพร อินทร์ถา สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3454 ส.ต.ท. ชาญณรงค์ คงห้วยรอบ สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3453 ส.ต.ท. อำนวย คงกลิ่น สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3452 ส.ต.อ. สรายุทธ พาพานต์ สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3451 ส.ต.อ. ชูชาติ บุญพลี สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3450 ส.ต.อ. เกียรติศักดิ์ จันมี สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3449 จ.ส.ต. ไพฑูรย์ สุทธิประเสริฐ์ สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3448 ส.ต.อ. พิสิทธิ์ จิรดิษฐ์ สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3447 ส.ต.อ. ยุทธนา ราวิชัย สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3446 ส.ต.ท. กัมพล ภู่พงษ์ สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3445 ส.ต.ท. นิพนธ์ เอกวัฒนวงศ์ สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3444 ส.ต.ท. สมจิตร บุญโต สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3443 ส.ต.ท. ไพฑูรย์ บุญประกอบ สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3442 ส.ต.ท. ภานุวัฒน์ แสนกันดี สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3441 ส.ต.ต. ภรากร เอี่ยมสะอาด สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3440 จ.ส.ต. เยี่ยม ไม้สนธ์ สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3439 จ.ส.ต. ณรงค์ แสงโพธิ์ สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3438 จ.ส.ต. จิตติศักดิ์ จินตกสิกรรม สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3437 จ.ส.ต. สิทธิศักดิ์ สังข์บุญชู สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3436 จ.ส.ต. มานัส พุ่มเกิด สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3435 จ.ส.ต. วิษณุ เหมพิจิตร สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3434 ส.ต.อ. อำนาจ ไล้ทอง สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3433 ส.ต.ท. อภิสิทธิ์ แก้วจันทร์ สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3432 ส.ต.ท. ปาริวัฒน์ บุญผาสุข สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3431 ส.ต.ท. ศรรัฐ อ่างคำ สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3430 ส.ต.ท. มนต์ชัย ภูวัช สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3429 ส.ต.ท. เอกภาพ ถิระวันธุ์ สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3428 ส.ต.ต. มานพ รักหาญ สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3427 ส.ต.ต. วีระชน มั่นต่าย สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3426 ส.ต.ต. อรรถพล สุทธชีวเทพ สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3425 ส.ต.ท. ก้องเกียรติ เกียรติปรากฎ สภ.ตลุกดู่ ภ.6 อุทัยธานี
3424 ส.ต.ท. ไพโรจน์ โพธิ์พันธ์ สภ.ตลุกดู่ ภ.6 อุทัยธานี
3423 ด.ต. สิทธิพร ขำหรุ่น สภ.ตลุกดู่ ภ.6 อุทัยธานี
3422 ด.ต. นิพนธ์ วงศาสัก สภ.ตลุกดู่ ภ.6 อุทัยธานี
3421 ด.ต. ชำนาญ ปานทรัพย์ สภ.ตลุกดู่ ภ.6 อุทัยธานี
3420 จ.ส.ต. สมชาญ โพธิ์กิ่ง สภ.ตลุกดู่ ภ.6 อุทัยธานี
3419 จ.ส.ต. วรายุทธ พรมหล้า สภ.ตลุกดู่ ภ.6 อุทัยธานี
3418 จ.ส.ต. อดิศร มั่นศักดิ์ สภ.ตลุกดู่ ภ.6 อุทัยธานี
3417 จ.ส.ต. สัญญา โสธร สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3416 จ.ส.ต. รุ่งโรจน์ ปัญญาฤทธิ์ สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3415 พ.ต.ท. เชิดชัย ม่วงสิงห์ สวป.สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3414 ร.ต.ท. นิติ ห่วงไทย รองสว.สป.สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3413 ร.ต.ต. สามารถ พึ่งไพศาล รองสว.สป.สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3412 พ.ต.ต. อุดร ศรีสว่าง สว.สป.สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3411 พ.ต.ต. สมพงษ์ โสภา สวป.สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3410 ร.ต.ต. กัมพล สุทธิประภา รองสว.สป.สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3409 พ.ต.ต. อานันท์ คำสุวรรณ์ สว.สส.สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3408 ร.ต.ต. ธีรยุทธ ฟูแสง รองสวป.สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3407 ร.ต.ต. ตระกูล สุภาวะ รองสว.สป.สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3406 พ.ต.ต. สรฤทธิ์ เพิ่มนาค สว.สป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3405 ร.ต.ท. สิริวุฒิ เสาวภา รองสว.สป.สภ.เมืองฯ ภ.6 อุตรดิตถ์
3404 ร.ต.ท. สิทธินันท์ วิวุฒิ รองสวป.สภ.เมืองฯ ภ.6 อุตรดิตถ์
3403 ร.ต.ต. ธรรมนูญ หม่องอ้น รองสวป.สภ.เมืองฯ ภ.6 อุตรดิตถ์
3402 ร.ต.ต. ดุสิต ปาสร้อย รองสวป.สภ.นาอิน ภ.6 อุตรดิตถ์
3401 พ.ต.ท. ประจวบ กลิ่นสวัสดิ์ สวป.สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3400 พ.ต.ต. จำเนียร สอนมา สว.สส.สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3399 พ.ต.ท. ธนวัฒน์ ขันธ์เจริญ สวป.สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3398 พ.ต.ต. ประสงค์ บุญกรับพวง สว.สป.สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3397 พ.ต.ต. วรภัทร ทาดวงตา สวป.สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3396 พ.ต.ต. วัฒนศักดิ์ จิตพิไล สว.สป.สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3395 พ.ต.ต. บุญเหลือ บุญชด สว.สป.ฟากท่าช่วยบ้านโคก ภ.6 อุตรดิตถ์
3394 พ.ต.ต. วิเชียร ชฎาธาร สว.สป.สภ.บ้านโคก ภ.6 อุตรดิตถ์
3393 ร.ต.ต. ประธาน กิตติประพันธ์ รองสวป.สภ.บ้านโคก ภ.6 อุตรดิตถ์
3392 พ.ต.ท. วิรัณ ทนันไชย สวป.สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3391 ร.ต.ต. นที เพ็ญสุต รองสว.สป.สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3390 ร.ต.ต. สมคิด ถิ่นถา รองสวป.สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3389 พ.ต.ต. ขวัญ เข็มมงคล สว.สส.สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3388 ร.ต.ต. สุรสิทธิ์ ฉายอิ่ม รองสวป.สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3387 ร.ต.ต. ธกฤษ สมบัติศิริ รองสว.สป.สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3386 พ.ต.ต. ปราโมช คล้ายทอง สวป.สภ.ด่านแม่คำมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3385 พ.ต.ต. ประพันธ์ อินดี สว.สป.สภ.ด่านแม่คำมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3384 ร.ต.ต. ธำรง กลิ่นหอม รองสวป.สภ.น้ำหมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3383 ร.ต.ต. ชูชีพ พุ่มเฉียว รองสวป.สภ.เด่นเหล็ก ภ.6 อุตรดิตถ์
3382 ร.ต.ท. พันธ์เทพ เอี่ยมสกุลนิล รองสวป.สภ.พญาแมน ภ.6 อุตรดิตถ์
3381 ร.ต.อ. ศตพล เอี่ยมโซ่ รองสว.(สส.)ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3380 ด.ต. สมาน แสงอาวุธ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3379 จ.ส.ต. ประดับ คำสวน สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3378 จ.ส.ต. สุรชาติ ปัญญาวงศ์ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3377 จ.ส.ต. พร บุญเกตุ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3376 ส.ต.ท. บุญส่ง กุลเกี๊ยง สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3375 ด.ต. บัณฑิต ชูจุ้ย สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3374 ด.ต. บุญศักดิ์ แก้วพิณ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3373 ด.ต. ธนวัฒน์ จันทา สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3372 จ.ส.ต. แทนไท คำท้วม สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3371 ด.ต. ณรงค์ ประจำทอง สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3370 จ.ส.ต. วิจิตร มณีพาย สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3369 ด.ต. สุพจน์ ปานเพ็ง สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3368 จ.ส.ต. ธนาวิทย์ ตั๋นคำ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3367 จ.ส.ต. พลเชษฐ์ มีรอด สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3366 ด.ต. ธงชัย จันนคร สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3365 ด.ต. บุญสม แก้วก่ำ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3364 จ.ส.ต. ชัยชาญ หอมขจร สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3363 ด.ต. นวัต ขอสุข สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3362 ด.ต. สุวิทย์ มานพกวี สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3361 ด.ต. สมชาติ ฟุ้งสมุทร สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3360 ด.ต. ธงชัย พุ่มอรัญ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3359 จ.ส.ต. สุพจน์ เป็นใจ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3358 จ.ส.ต. เฉลิมชัย กันยะมี สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3357 จ.ส.ต. เดชา คำบ้านฝาย สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3356 จ.ส.ต. สวัสดิ์ ปาด้วง สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3355 ด.ต. สมเกียรติ แดงใส สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3354 ด.ต. รุ่งธรรม สวนมะลิ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3353 จ.ส.ต. สมาน ทับแก้ว สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3352 ส.ต.อ. ธนภัทร เง้าพา สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3351 ด.ต. สุพล กองโกย สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3350 ด.ต. มานัส จิตประพัฒน์ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3349 จ.ส.ต. สมชาย สุกใส สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3348 ด.ต. รัตน์ ถุงเสน สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3347 ด.ต. เสวก ใจต๊ะมา สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3346 จ.ส.ต. สาคร ละเอียด สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3345 ด.ต. สุริยาพร มหาสิงห์ทอง สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3344 จ.ส.ต. ธวัชชัย สีสา สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3343 จ.ส.ต. ภานุวัฒน์ เสาคำ สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3342 จ.ส.ต. ธวัชชัย ทองน้อย สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3341 จ.ส.ต. บุญเลื่อง พุกพลอย สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3340 จ.ส.ต. มนู กิตติขจร สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3339 จ.ส.ต. เสกสรร ค์ จรัล สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3338 ส.ต.อ. จักรกฤษ คำถาเครือ สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3337 ส.ต.อ. ไพโรจน์ ผิวคำ สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3336 ด.ต. ณรงค์ อุดเลิศ สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3335 ด.ต. ประพฤติ ทองพานิชย์ สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3334 ด.ต. อภิชาต รักพงษ์ สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3333 ด.ต. ชาติชาย ตาทา สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3332 ด.ต. มีศักดิ์ กิจประเสริฐ สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3331 จ.ส.ต. ณรงค์ สารเจริญ สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3330 จ.ส.ต. สมคิด แก้วทอง สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3329 ส.ต.อ. สมบุญ นวลมะ สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3328 ส.ต.อ. ประยุทธ ปัญญาเพชร สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3327 ส.ต.อ. เสงี่ยม ชนะจน สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3326 ส.ต.อ. สิทธิเชษฐ์ ไสสะอาด สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3325 ส.ต.อ. นวการ ยองใย สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3324 ด.ต. สมเกียรติ ขันมาสมย์ สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3323 ด.ต. พิเชษฐ์ มาคีคาน สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3322 ด.ต. วัน หลบภัย สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3321 ด.ต. ประภาส ชาญเดช สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3320 ด.ต. สนิท อิ่มแก้ว สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3319 ด.ต. นิมิต เวียงแก้ว สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3318 ด.ต. ถนอม หล่ายชนะ สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3317 ด.ต. ทวี มานพกาวี สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3316 จ.ส.ต. เทวา ดีตุ สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3315 จ.ส.ต. สุธี วีระพันธ์ สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3314 ด.ต. วิเชียร อินอิว สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3313 ด.ต. ภูชัย วงศ์สะเดิน สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3312 จ.ส.ต. ประยุทธ์ ระหงษ์ สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3311 จ.ส.ต. อุดม โสภา สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3310 จ.ส.ต. ประภาส ทิมให้ผล สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3309 ส.ต.อ. มณีศักดิ์ แหยมบุรี สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3308 ด.ต. สุรพล อารีกิจ สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3307 ด.ต. วิชัย จำปา สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3306 ด.ต. วิมล มั่นคง สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3305 ด.ต. นพรัตน์ เจือจาน สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3304 ด.ต. วิเชียร เกษวงศ์ สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3303 จ.ส.ต. ธีระพงษ์ ก้อนเนตร์ สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3302 จ.ส.ต. ไพโรจน์ จิโนคำ สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3301 ด.ต. จรัส อินสองใจ สภ.น้ำหมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3300 ด.ต. สิทธิ์ พุฒปัญญา สภ.น้ำหมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3299 ด.ต. ธีราพัฒน์ เขื่อนนันท์ สภ.น้ำหมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3298 ด.ต. บุญนาค ทาคำ สภ.น้ำหมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3297 ด.ต. สมชาย เรือนอินทร์ สภ.น้ำหมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3296 จ.ส.ต. สันทัศน์ พุ่มไสว สภ.น้ำหมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3295 ด.ต. สมทรง น้อยคำภา สภ.เด่นเหล็ก ภ.6 อุตรดิตถ์
3294 ด.ต. รุ่ง จีปิน สภ.เด่นเหล็ก ภ.6 อุตรดิตถ์
3293 จ.ส.ต. ณุโลม อินเรือง สภ.เด่นเหล็ก ภ.6 อุตรดิตถ์
3292 จ.ส.ต. โชคชัย เชิดชูกิตติคุณ สภ.เด่นเหล็ก ภ.6 อุตรดิตถ์
3291 จ.ส.ต. กรวีร์ เรือนแก้ว สภ.เด่นเหล็ก ภ.6 อุตรดิตถ์
3290 จ.ส.ต. พีระพล กลิ่นนิ่มนวล สภ.เด่นเหล็ก ภ.6 อุตรดิตถ์
3289 ด.ต. สง่า ทองพ่วง สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3288 ส.ต.อ. วีรศักดิ์ เหมือกสาม สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3287 ด.ต. กมลชัย แย้มจั่น สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3286 ด.ต. สมเกียรติ สัญญะเขื่อน สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3285 ด.ต. มนูญ อ่อนนิ่ม สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3284 ด.ต. ชัยวัฒน์ ศรีการะเกตุ สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3283 จ.ส.ต. ชายแดน พามา สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3282 จ.ส.ต. สวัสดิ์ จันทคุณ สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3281 จ.ส.ต. สมพร ป่าสัก สืบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3280 จ.ส.ต. วัชรินทร์ สิทธิหล่อ สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3279 จ.ส.ต. สนั่น จันต๊ะหล้า สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3278 ด.ต. คัมภีร์ บุญคำ สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3277 ด.ต. ต่อศักดิ์ ฑีมาวงศ์ สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3276 จ.ส.ต. จักร์นรินทร์ สุขสา สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3275 ด.ต. วิชัย อินทร์มณี สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3274 ด.ต. เสริม ทองสี สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3273 ด.ต. สุชิน นันตา สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3272 ด.ต. มานพ ลำอิน สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3271 ด.ต. ศรัณย์ ภาสวรวงศ์ สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3270 ด.ต. ประสิทธิ์ ศรีบุรินทร์ สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3269 ด.ต. ประสิทธิ์ สุดาสุด สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3268 ด.ต. สมศักดิ์ เพียสนิท สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3267 จ.ส.ต. เครือวัลย์ หลวงพวง สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3266 จ.ส.ต. อุดร มาลา สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3265 ด.ต. กุศล ศรีเพชร สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3264 ส.ต.อ. ศิวัช กุลณษวงศ์ สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3263 ส.ต.ท. สมศักดิ์ นวลใส สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3262 ส.ต.ท. วีระพล ฟั้นถา สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3261 ส.ต.ท. ณัชรกร กองจันทร์ สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3260 ด.ต. ปราโมทย์ กลอนแห้ว สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3259 ด.ต. วิเชียร ผาลี สภ.บ้านโคก ภ.6 อุตรดิตถ์
3258 ด.ต. วิเชียร ดีกัง สภ.บ้านโคก ภ.6 อุตรดิตถ์
3257 ด.ต. เดชา กาวิชัย สภ.บ้านโคก ภ.6 อุตรดิตถ์
3256 ด.ต. ศักดา โนรา สภ.บ้านโคก ภ.6 อุตรดิตถ์
3255 ด.ต. เชาวฤทธิ์ หาญหมื่น สภ.บ้านโคก ภ.6 อุตรดิตถ์
3254 ด.ต. สุจิต สุวรรณนวล สภ.บ้านโคก ภ.6 อุตรดิตถ์
3253 ด.ต. คำดี ชัยวัง สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3252 จ.ส.ต. ขิษณุพงษ์ เฉยแสง สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3251 ส.ต.ท. ทิวา สอดแก้ว สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3250 จ.ส.ต. พิเดช ศรีมูล สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3249 ส.ต.อ. จอรันดร กมลงาม สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3248 ด.ต. เกรียงไกร โนนตา สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3247 ด.ต. จำนง ตาพา สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3246 จ.ส.ต. สมศักดิ์ ดำดี สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3245 จ.ส.ต. พัชรพงษ์ จันทร์แดง สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3244 จ.ส.ต. สามารถ คำแหวง สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3243 จ.ส.ต. วุฒินันท์ เกตุอินทร์ สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3242 จ.ส.ต. ชูเกียรติ เข็มทอง สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3241 ส.ต.อ. เหมือน สีแดงน้อย สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3240 ด.ต. เอกสิทธิ์ เสาวภา สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3239 จ.ส.ต. พรชัย สิงห์ฉลาด สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3238 จ.ส.ต. โกมล มาทำมา สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3237 จ.ส.ต. อดิเรก คำภิระแปง ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3236 จ.ส.ต. เสกศักดิ์ เทพรักษา ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3235 จ.ส.ต. นิธิวัชร์ กาวิน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3234 จ.ส.ต. เทอดศักดิ์ รักสัจจา ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3233 จ.ส.ต. พิษณุ พินิจภาระ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3232 ส.ต.อ. เซ็น บุญอินเขียว ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3231 ส.ต.อ. อรรถพล เรือนคำ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3230 ส.ต.ท. สมภพ จุ้ยศิริ ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3229 จ.ส.ต. น้ำรุ้ง คำปลื้ม สภ.นาอิน ภ.6 อุตรดิตถ์
3228 จ.ส.ต. เกรียงไกร ศักดิ์สิทธิ์ สภ.นาอิน ภ.6 อุตรดิตถ์
3227 จ.ส.ต. บุญธรรม ใจพันธ์ สภ.นาอิน ภ.6 อุตรดิตถ์
3226 ส.ต.ท. สมพงษ์ อุดเลิศ สภ.นาอิน ภ.6 อุตรดิตถ์
3225 ส.ต.ท. รักดิ์ จีนย้าย สภ.นาอิน ภ.6 อุตรดิตถ์
3224 จ.ส.ต. พลสินธุ์ จำปาแก้ว สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3223 จ.ส.ต. จิตดี ชาวไร่ สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3222 จ.ส.ต. มาโนช พันธ์สะโม สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3221 จ.ส.ต. ธนากร กาวิน สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3220 ส.ต.อ. ปราโมทย์ สั่งสอน สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3219 ส.ต.อ. อุดมศักดิ์ อุตบัววงศ์ สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3218 ส.ต.อ. จรัญ ทองพับ สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3217 ส.ต.ท. ธฤษณุ สู่ผ่าน สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3216 ส.ต.ท. สุวพันธ์ ปันด้วง สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3215 ส.ต.ท. ณัฐวุฒิ กาสุด สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3214 ส.ต.ท. สันติพงษ์ คงอินทร์ สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3213 ส.ต.ท. รพิพัท มาณี สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3212 ส.ต.ต. ณัฐพล ดีแก้ว สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3211 ด.ต. พินิจ วงศ์ดาว สภ.พญาแมน ภ.6 อุตรดิตถ์
3210 จ.ส.ต. ชาติชาย สุขก้อน สภ.พญาแมน ภ.6 อุตรดิตถ์
3209 จ.ส.ต. สาโรจน์ สาดอ่ำ สภ.พญาแมน ภ.6 อุตรดิตถ์
3208 ส.ต.อ. สุทธิ์ ดีก่อผล สภ.พญาแมน ภ.6 อุตรดิตถ์
3207 ส.ต.อ. ศราวุฒิ บัวด้วง สภ.พญาแมน ภ.6 อุตรดิตถ์
3206 จ.ส.ต. รังสรรค์ บัวอิ่ม สภ.พญาแมน ภ.6 อุตรดิตถ์
3205 ด.ต. สมหมาย คำรุณ สภ.ด่านแม่คำมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3204 ด.ต. ชาญชัย ฟุ้งเฟื่อง สภ.ด่านแม่คำมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3203 ด.ต. ธนะศักดิ์ ไชยศิริ สภ.ด่านแม่คำมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3202 ด.ต. พนัส จิตตรง สภ.ด่านแม่คำมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3201 ด.ต. พิษณุพงษ์ หนองซิว สภ.ด่านแม่คำมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3200 ด.ต. เดช คำแย้ม สภ.ด่านแม่คำมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3199 ส.ต.อ. สรศักดิ์ สอนแก้ว สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3198 ส.ต.อ. สมหมาย อินทิพย์ สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3197 ส.ต.ท. ดุริยา เพราะปลูก สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3196 ด.ต. อรรถคุณ นาคปน สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3195 ด.ต. พิชัย กงทิพย์ สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3194 ด.ต. กิตติพงษ์ ประดิษฐ์ สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3193 จ.ส.ต. วีระวัฒน์ พิยะ สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3192 จ.ส.ต. นิวัติ ดีคำ สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3191 จ.ส.ต. ประหยัด ใฝ่จิต สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3190 จ.ส.ต. ธนู ชูชัย สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3189 จ.ส.ต. วัชรินทร์ น่วมเจริญ สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3188 จ.ส.ต. รุ่ง ยศสูงเนิน สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3187 จ.ส.ต. สมบัติ กลิ่นใจ สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3186 ด.ต. ทรงยศ ทองจันทร์ สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3185 ด.ต. โสภณ มากคล้าย สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3184 ด.ต. สาธร ลำไย สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3183 ด.ต. นพ ดล แสงจันทร์ สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3182 จ.ส.ต. ทวีศักดิ์ ลอนนิล สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3181 ส.ต.ท. ภูวดล ทองคำเปลว สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3180 ด.ต. พรชัย พรมภา สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3179 ส.ต.อ. ตรีเนตร อินทร์เลื่อมใส สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3178 ด.ต. ภเนตร มีบุญอนันต์ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3177 ด.ต. วิโรจน์ วังตา สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3176 จ.ส.ต. ภิรมย์ เอี่ยมพร สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3175 จ.ส.ต. สุทิน ไชยอินคำ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3174 ด.ต. ฉลอง อุ่นมาก สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3173 ด.ต. อมร สาส่งเสริม สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3172 จ.ส.ต. วิเชียร วังสาร สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3171 จ.ส.ต. พนม บุญมา สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3170 ส.ต.อ. วรเชษฐ์ สอนปัน สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3169 ด.ต. บุญส่ง ทันสา สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3168 จ.ส.ต. ดิเรก ชัยชนะ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3167 จ.ส.ต. สง่า อ๊อดกัน สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3166 จ.ส.ต. ปรีชา โตเย็น สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3165 ด.ต. สุระพงษ์ ปันกิติ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3164 ด.ต. สนั่น บุตรยา สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3163 ด.ต. นิพนธ์ ดวงแก้ว สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3162 ด.ต. ชวลิต หล่อตระกูล สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3161 ด.ต. สังวาล ย์ สว่างทิพย์ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3160 ด.ต. สิทธิ สอนแก้ว สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3159 ด.ต. กิตติพงษ์ ขวัญวงศ์ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3158 ด.ต. เจริญ อยู่ยัง สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3157 ด.ต. นุกูล สุบงกฎ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3156 ด.ต. เสถียร น้อยท่าช้าง สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3155 ด.ต. ประสงค์ ปานศักดิ์ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3154 ด.ต. โกวัฒน์ กาแก้ว สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3153 ด.ต. บรรเจิด อิ่นแก้ว สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3152 ด.ต. สุธรรม เขียวกลม สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3151 ด.ต. ธานี มีท้วม สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3150 ด.ต. วิรัตน์ ถุงแก้ว สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3149 ด.ต. สุวัฒน์ พานิชย์วิลัย สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3148 ด.ต. ธวัช ทะนะจันทร์ สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3147 ส.ต.อ. ภมร อินมั่นคง สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3146 ส.ต.อ. ดำรงกิจ คำศรีวาท สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3145 ด.ต. ประยุทธ นาคะเกตุ สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3144 ด.ต. อมร ประจันสกุณี สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3143 ด.ต. ตุ๋ย อยู่ยืด สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3142 ด.ต. เทิดศักดิ์ อุ่นกาศ สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3141 ด.ต. คนองสุข ชัยวงศ์ สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3140 จ.ส.ต. เวียงชัย เทภิกัน สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3139 จ.ส.ต. เจษฎา กันทานันท์ สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3138 จ.ส.ต. ชัยพล สมใจ สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3137 จ.ส.ต. อภิรมย์ ทองอินต๊ะ สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3136 จ.ส.ต. ชำนาญ สุทธไชย สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3135 จ.ส.ต. สมเกียรติ ทองเมือง สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3134 จ.ส.ต. ปฏิพัทธ์ เดือนเพ็ญ สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3133 จ.ส.ต. โสพิส คำแหง สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3132 จ.ส.ต. ทนงจิต เทพสาธร สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3131 จ.ส.ต. บุญเรียบ แก้วสน สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3130 ด.ต. เจริญ แสนเสมอ สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3129 จ.ส.ต. ถาวร กาบแก้ว สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3128 จ.ส.ต. ธานินทร์ ศิลา สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3127 จ.ส.ต. ณรงค์ศักดิ์ ฝักฝ่าย สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3126 จ.ส.ต. ชาตรี แสนสุวรรณ สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3125 ส.ต.อ. มีศิลป์ ศรีใจวงศ์ สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3124 ส.ต.อ. อาจหาญ จินดาหอม สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3123 ส.ต.ท. รวิช ใจอ่อน สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3122 ส.ต.ท. เทิดชัย วงศ์ธง สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3121 จ.ส.ต. ธงชัย พันธ์มณี สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3120 ด.ต. อดุลย์ ดีก่อผล สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3119 จ.ส.ต. อภิระ คำทอง สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3118 ด.ต. ประเสริฐ เสาวภา สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3117 จ.ส.ต. ชีวิน สีนา สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3116 ส.ต.อ. สุชาติ มาบุญ สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3115 ด.ต. วงษ์ฟัก ไชยทิง สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3114 ด.ต. สังข์เวย กันสุข สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3113 จ.ส.ต. ประเทือง จิตต์ผูก สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3112 จ.ส.ต. พิเชษ วันนา สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3111 ส.ต.อ. อดิเรก อินตาวงศ์ สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3110 ส.ต.อ. ปรีชา ใจยาเปียงแก้ว สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3109 ส.ต.อ. สามิต สีมาอิ้ง สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3108 จ.ส.ต. บรรเลง จับใจ สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3107 จ.ส.ต. ไมตรี บุญแก้ว สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3106 จ.ส.ต. สมชาย ต๊ะปัญญา สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3105 ส.ต.อ. สุพจน์ ทองน้อย สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3104 ส.ต.อ. สุวัฒนา ศรีคำ สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3103 ส.ต.อ. สมร จันทร์เผิบ สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3102 ส.ต.ท. สารพูนทรัพย์ สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3101 จ.ส.ต. อนันต์ พรมน้อย สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3100 จ.ส.ต. มงคล คงคีรี สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3099 จ.ส.ต. ออมทรัพย์ ฮดฤาชา สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3098 จ.ส.ต. ณัฐดล ทานา สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3097 ส.ต.อ. ดำเนิน พรมรักษา สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3096 ส.ต.ท. เกรียงศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3095 ด.ต. สมบัติ ดีกองสิน สภ.นาอิน ภ.6 อุตรดิตถ์
3094 ด.ต. ประหยัด กางถัน สภ.นาอิน ภ.6 อุตรดิตถ์
3093 ด.ต. บัญญัติ ตนะทิพย์ สภ.นาอิน ภ.6 อุตรดิตถ์
3092 ด.ต. วีระยศ ปี่แก้ว สภ.นาอิน ภ.6 อุตรดิตถ์
3091 ด.ต. วิทยา นาเมืองรักษ์ สภ.นาอิน ภ.6 อุตรดิตถ์
3090 ด.ต. สุทัศน์ คำมีมา สภ.พญาแมน ภ.6 อุตรดิตถ์
3089 ด.ต. ขวัญชัย สุวรรณภูมิ สภ.พญาแมน ภ.6 อุตรดิตถ์
3088 ด.ต. ปรีชา ใจเฉพาะ สภ.พญาแมน ภ.6 อุตรดิตถ์
3087 ด.ต. ผาสุก ดีอินทร์ สภ.พญาแมน ภ.6 อุตรดิตถ์
3086 ด.ต. รุ่ง คำสวน สภ.พญาแมน ภ.6 อุตรดิตถ์
3085 จ.ส.ต. ประพันธ์ ดวงตา สภ.เด่นเหล็ก ภ.6 อุตรดิตถ์
3084 ส.ต.อ. นิกสัน ทิพย์โพธิ์ สภ.เด่นเหล็ก ภ.6 อุตรดิตถ์
3083 ส.ต.อ. สงกรานต์ ชาญชัยวีระพันธ์ สภ.เด่นเหล็ก ภ.6 อุตรดิตถ์
3082 ส.ต.อ. ศุภกริษฏ์ ทุมลา สภ.เด่นเหล็ก ภ.6 อุตรดิตถ์
3081 ส.ต.อ. ผจญ นาสา สภ.เด่นเหล็ก ภ.6 อุตรดิตถ์
3080 ด.ต. กสิณพน กุเวฬรัตน์ สภ.ด่านแม่คำมัน อต. ภ.6 อุตรดิตถ์
3079 ด.ต. ธวัช พรมนาคา สภ.ด่านแม่คำมัน อต. ภ.6 อุตรดิตถ์
3078 ด.ต. วุฒิพงษ์ ชมเชย สภ.ด่านแม่คำมัน อต. ภ.6 อุตรดิตถ์
3077 ด.ต. ภัคพล ธนัชชัยพัฒน์ สภ.ด่านแม่คำมัน อต. ภ.6 อุตรดิตถ์
3076 จ.ส.ต. ธีระพงษ์ วงค์มูล สภ.ด่านแม่คำมัน อต. ภ.6 อุตรดิตถ์
3075 ส.ต.ท. ประดลเดช ขำทับทิม สภ.ด่านแม่คำมัน อต. ภ.6 อุตรดิตถ์
3074 ด.ต. จวน จันโสดา สภ.บ้านโคก อต. ภ.6 อุตรดิตถ์
3073 ด.ต. ประชา ปันบัตร สภ.บ้านโคก อต. ภ.6 อุตรดิตถ์
3072 ส.ต.ต. ดนัย เรือนจันทร์ สภ.บ้านโคก อต. ภ.6 อุตรดิตถ์
3071 ส.ต.ต. สมเกียรติ สีสอด สภ.บ้านโคก อต. ภ.6 อุตรดิตถ์
3070 ส.ต.ต. ธิติพงษ์ ทองพันช่าง สภ.บ้านโคก อต. ภ.6 อุตรดิตถ์
3069 พ.ต.ท. คมสัน โขนงนุช สวป.สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
3068 พ.ต.ต. ธรรมนูญ ศรีแสง สว.สป.สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
3067 ร.ต.อ. วินัย สวนนุ่ม พงส.(สบ1)สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
3066 ร.ต.ต. อำนวย รักรู้ธรรม รองสว.สป.สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
3065 พ.ต.ท. สมคิด อินสอน พงส.(สบ2)สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
3064 พ.ต.ต. รดิษฐ สมทรง สว.สป.สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
3063 พ.ต.ต. อำนาจ เจียมวิเศษ สวป.สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
3062 ร.ต.ต. คมสัน ไม้กร่าง รองสว.สป.สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
3061 พ.ต.ท. ประเสริฐศิลป์ วัธนจิตติ์ สวป.สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
3060 พ.ต.ท. ปฐมพร ขจรภิรมย์ สว.สป.สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
3059 ร.ต.ท. อนันท์ คงนา รองสวป.สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
3058 ร.ต.ต. เกษมศักดิ์ อุประวรรณา รองสว.สป.สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
3057 พ.ต.ท. นิวัฒน์ นาคโสมกุล รองผกก.(ป)สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
3056 พ.ต.ท. สัจจา เกิดผล รองผกก.สส.สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
3055 พ.ต.ท. วัฒนชัย โกศัย สวป.สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
3054 พ.ต.ท. ชำนาญ ปั้นมณี สว.สป.สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
3053 พ.ต.ต. พงษ์ทอง ทุมดี สวป.สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
3052 พ.ต.ต. สมบูรณ์ รอดคง สว.สส.สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
3051 พ.ต.ต. พณเชษฐ์ สารีคำ สว.ธร.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
3050 พ.ต.ท. สุขเกษม สุนทรวิภาต รองผกก.(ป)สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.6 สุโขทัย
3049 พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ พร้อมมูล สวป.สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.6 สุโขทัย
3048 ร.ต.ต. อดุลย์ ท้าวคำ รองสวป.สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.6 สุโขทัย
3047 ร.ต.ต. กำปนาท พิณนา รองสว.สป.สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.6 สุโขทัย
3046 พ.ต.ต. จักรโรม ธูปแจ่ม สวป.สภ.ศรีสำโรง ภ.6 สุโขทัย
3045 พ.ต.ต. สมชาย พิทักษ์โสภณ สว.สส.สภ.ศรีสำโรง ภ.6 สุโขทัย
3044 ร.ต.อ. สุรัตน์ สมศักดิ์ รองสวป.สภ.ศรีสำโรง ภ.6 สุโขทัย
3043 พ.ต.ต. ภาสันต์ สังข์ทอง สว.สป.สภ.ศรีสำโรง ภ.6 สุโขทัย
3042 พ.ต.ต. ไตรรงค์ สำราญพิศ สว.สป.สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
3041 พ.ต.ต. วิสันต์ วัตรายุวงศ์ สวป.สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
3040 ร.ต.ต. สุกิจ ประกิจ รองสวป.สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
3039 ร.ต.ต. สราวธ สาระมนต์ รองสว.จร.สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
3038 พ.ต.ท. สมบัติ บัวผัน พงส.สบ3 สภ.บ้านสวน ภ.6 สุโขทัย
3037 ร.ต.ท. รัตนพัฒน์ ลำพูน พงส.สบ2 สภ.บ้านสวน ภ.6 สุโขทัย
3036 ร.ต.ต. ไชยา เหลี่ยมผา รองสว.สป.สภ.บ้านสวน ภ.6 สุโขทัย
3035 พ.ต.ท. เฉลย ทองอ่อน สว.สป.สภ.เมืองเก่า ภ.6 สุโขทัย
3034 พ.ต.ท. วินัย ผินอินนทร์ สวป.สภ.เมืองเก่า ภ.6 สุโขทัย
3033 พ.ต.ต. วิทยา ทมิฬชัย สว.สส.สภ.เมืองเก่า ภ.6 สุโขทัย
3032 ร.ต.อ. ทศ ทาสีดา รองสว.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3031 ร.ต.ท. ลาวิน แพงผม พงส.สบ1 สภ.บ้านแก่ง ภ.6 สุโขทัย
3030 ร.ต.ท. ธีระ เมฆขาว รองสวป.สภ.บ้านแก่ง ภ.6 สุโขทัย
3029 ร.ต.ต. วานิต ดอกผึ้ง รองสว.สป.สภ.บ้านแก่ง ภ.6 สุโขทัย
3028 ร.ต.ท. ประภาส ยิ่งยง รองสวป.สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3027 ร.ต.ท. เสถียร พันธริยเสถียร พงส.สบ1 สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3026 ร.ต.ท. ชูชัย จำรัสศรี รองสวป.สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3025 ร.ต.ต. วงศกร คงกำเนิด รองสว.สป..สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3024 จ.ส.ต. สุชาติ แก้วจันทร์ สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3023 จ.ส.ต. สุรพงษ์ สอนลือ สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3022 จ.ส.ต. มานัส วรรณศิริ สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3021 ส.ต.อ. นิรันดร์ อินต๊ะอุ่นวงศ์ สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3020 ส.ต.อ. ผดุง อยู่แย้ม สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3019 ส.ต.อ. ณัติพงษ์ ขำทุ่ง สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3018 ส.ต.ท. โกมิน ยศปัญญา สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3017 ส.ต.ท. ยุทธนา อยู่เย็น สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3016 ด.ต. กิตติพงษ์ เขียวแก้ว สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
3015 ด.ต. จิระเดช โกธรรม สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
3014 จ.ส.ต. ไวพรต ป้องกัน สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
3013 จ.ส.ต. ผาไท นาวาบุญนิยม สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
3012 จ.ส.ต. อัครเดช หาญคำ สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
3011 จ.ส.ต. กมล สายสุรินทร์ สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
3010 ส.ต.อ. เสรี เหมฤดี สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
3009 ส.ต.ท. วสันต์ จันสดใส สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
3008 ด.ต. จีระพจน์ พรรณคง สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
3007 ด.ต. ละมัย คงกระพันธ์ สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
3006 ด.ต. ประเวศ สารสืบ สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
3005 ด.ต. ดำริ เลิศแตง สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
3004 ด.ต. สมบัติ เรือนคำ สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
3003 จ.ส.ต. โสภณ กันทะมี สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
3002 ส.ต.อ. ประพฤติ แก้วนา สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
3001 ส.ต.ท. ทนงศักดิ์ หมีไพรพฤกษ์ สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
3000 ด.ต. ธเนศ เมืองเหมอะ สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
2999 ด.ต. ประยูร ติ๊บประวงศ์ สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
2998 ด.ต. สวัสดิ์ เมืองเหมอะ สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
2997 ด.ต. สมควร จะประสงค์ สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
2996 ด.ต. สุชาติ ตาวงศ์ สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
2995 ด.ต. ยงยุทธ กันทิยะ สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
2994 จ.ส.ต. ทัยยากร เกษรพรหม สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
2993 จ.ส.ต. กิตติศักดิ์ กันชาติ สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
2992 ด.ต. สมบูรณ์ บุญเลิศ สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
2991 ด.ต. ชำนาญ ขันทอง สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
2990 ด.ต. สนอง เขียวพุ่มพวง สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
2989 ด.ต. พนม พรมมี สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
2988 ด.ต. สมพงษ์ ณ แฉล้ม สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
2987 ด.ต. สุพจน์ นามแก้ว สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
2986 ด.ต. โสภณ ทองแขก สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
2985 จ.ส.ต. นพรัตน์ คงดวน สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
2984 ด.ต. ธีรยุทธ เนียมสุวรรณ์ สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
2983 ด.ต. บรรจง อินทนะ สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
2982 ด.ต. สุเทพ สุวรรณ์ประเสริฐ สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
2981 ด.ต. ประกิจ ธูปเมฆ สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
2980 ด.ต. คำจันทร์ เกิดผล สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
2979 ส.ต.ท. อนุสรณ์ หมวกทอง สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
2978 ส.ต.ท. สาโรจน์ สมหาญวงค์ สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
2977 ส.ต.ท. วีรชาติ หมื่นทา สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
2976 ด.ต. ศรียนต์ ปวงจันทร์ สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.6 สุโขทัย
2975 ด.ต. บุญชู ยิ้มเยาะ สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.6 สุโขทัย
2974 จ.ส.ต. อุเทน จีนาวุฒิ สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.6 สุโขทัย
2973 จ.ส.ต. สมบูรณ์ เฮียงก่อ สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.6 สุโขทัย
2972 จ.ส.ต. จรัญ กันทิยะ สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.6 สุโขทัย
2971 ส.ต.อ. อุดร ศิริจินดาสวัสดิ์ สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.6 สุโขทัย
2970 ส.ต.อ. มานพ หวลระลึก สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.6 สุโขทัย
2969 ส.ต.ท. ณัฐพล วิสนานนท์ สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.6 สุโขทัย
2968 ด.ต. สมศักดิ์ จันทะแจ่ม สภ.ศรีสำโรง ภ.6 สุโขทัย
2967 ด.ต. กัมปนาท ทวิตชาติ สภ.ศรีสำโรง ภ.6 สุโขทัย
2966 ด.ต. สุชาติ ชาวโพธิ์เอน สภ.ศรีสำโรง ภ.6 สุโขทัย
2965 ด.ต. ธนู เทภาชุมพู สภ.ศรีสำโรง ภ.6 สุโขทัย
2964 จ.ส.ต. คำรณ ทองอ่อน สภ.ศรีสำโรง ภ.6 สุโขทัย
2963 จ.ส.ต. ทศ โกธรรม สภ.ศรีสำโรง ภ.6 สุโขทัย
2962 จ.ส.ต. ชินดนัย ทินันต์ตา สภ.ศรีสำโรง ภ.6 สุโขทัย
2961 ส.ต.อ. รุ่งโรจน์ เพ็ชรมี สภ.ศรีสำโรง ภ.6 สุโขทัย
2960 ด.ต. พงศักดิ์ วงศ์พันธ์ สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
2959 ด.ต. สนั่น ประสงค์ทรัพย์ สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
2958 จ.ส.ต. ครรชิต น้อยหล่อง สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
2957 จ.ส.ต. สิทธิพงศ์ ยศเจริญ สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
2956 จ.ส.ต. ชัยณรงค์ แหลมหลัก สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
2955 จ.ส.ต. สังข์ เชื้อผู้ดี สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
2954 ส.ต.อ. สุรินทร์ ต๊ะแก้ว สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
2953 ส.ต.อ. เสงี่ยม แก้วปา สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
2952 จ.ส.ต. สุเทพ ศรีจันโท สภ.บ้านไร่ ภ.6 สุโขทัย
2951 จ.ส.ต. ธีระ ไฝสัมฤทธิ์ สภ.บ้านไร่ ภ.6 สุโขทัย
2950 ส.ต.อ. อาภิรักษ์ เถินสุวรรณ สภ.บ้านไร่ ภ.6 สุโขทัย
2949 ส.ต.อ. วิเชียร วงศ์อิสระ สภ.บ้านไร่ ภ.6 สุโขทัย
2948 ด.ต. ปราโมทย์ มีฤทธิ์ สภ.บ้านสวน ภ.6 สุโขทัย
2947 ด.ต. ศุภวัฒน์ ลือโฮ้ง สภ.บ้านสวน ภ.6 สุโขทัย
2946 ด.ต. วินิส ถินคำรพ สภ.บ้านสวน ภ.6 สุโขทัย
2945 จ.ส.ต. ลูกคิด หอมทอง สภ.บ้านสวน ภ.6 สุโขทัย
2944 จ.ส.ต. เสกสรร จันทะภา สภ.บ้านสวน ภ.6 สุโขทัย
2943 จ.ส.ต. วีรยุทธ เกตุบำรุง สภ.บ้านสวน ภ.6 สุโขทัย
2942 ส.ต.อ. ค นึง อินเอี่ยม สภ.บ้านสวน ภ.6 สุโขทัย
2941 ด.ต. สุรเจตน์ สุวรรณทา สภ.เมืองเก่า ภ.6 สุโขทัย
2940 ด.ต. จำเนียร กาชัย สภ.เมืองเก่า ภ.6 สุโขทัย
2939 ด.ต. สมชาย หมั่นบรรจง สภ.เมืองเก่า ภ.6 สุโขทัย
2938 ด.ต. วิเชียร แจ้งดี สภ.เมืองเก่า ภ.6 สุโขทัย
2937 จ.ส.ต. ชยพล แสงสิริ สภ.เมืองเก่า ภ.6 สุโขทัย
2936 จ.ส.ต. เอกชัย แก้วเคลือบ สภ.เมืองเก่า ภ.6 สุโขทัย
2935 ส.ต.อ. กฤษณะ แก้วศรี สภ.เมืองเก่า ภ.6 สุโขทัย
2934 ด.ต. มนู นนทธิ สภ.บ้านแก่ง ภ.6 สุโขทัย
2933 ด.ต. สมณรง เชื้อเถาว์ สภ.บ้านแก่ง ภ.6 สุโขทัย
2932 ด.ต. บุญชุบ บันทึก สภ.บ้านแก่ง ภ.6 สุโขทัย
2931 ด.ต. นพ ดล ระวังภัย สภ.บ้านแก่ง ภ.6 สุโขทัย
2930 ด.ต. มารุณ อินต๊ะฮอง สภ.เมืองบางขลัง ภ.6 สุโขทัย
2929 ส.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์ เกลื่อกล่น สภ.เมืองบางขลัง ภ.6 สุโขทัย
2928 ส.ต.อ. สมชาย นันทโชติ สภ.เมืองบางขลัง ภ.6 สุโขทัย
2927 ด.ต. สมชาย พุ่มไม้ สภ.ท่าฉนวน ภ.6 สุโขทัย
2926 ด.ต. วิทยา แสงเมือง สภ.ท่าฉนวน ภ.6 สุโขทัย
2925 ด.ต. วัฒนา ทรัพย์ภักดี สภ.ท่าฉนวน ภ.6 สุโขทัย
2924 จ.ส.ต. นภดล รัฐจางวาง สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
2923 จ.ส.ต. รัทธไกร คำเอื้อ สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
2922 จ.ส.ต. อำนวย กลิ่นศีริ สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
2921 ส.ต.อ. จักรฤทธิ์ แก้วเจริญ สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
2920 ส.ต.อ. จเลง แสงดารา สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
2919 ส.ต.อ. สำเริง ดวงแก้ว สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
2918 ส.ต.อ. คเชน อ่ำเทศ สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
2917 ส.ต.ท. ปรีดา สุวรรณวงศ์ สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
2916 ด.ต. คะนอง คำแสง สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
2915 ด.ต. จักรพงษ์ อ้นอ่อน สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
2914 ส.ต.อ. อำพล แสงดารา สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
2913 ส.ต.อ. เกรียงศักดิ์ กันทะหมื่น สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
2912 ส.ต.อ. สุวัชชัย ไกรกิจราษฎร์ สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
2911 ส.ต.อ. มนู จิตรสมัคร สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
2910 ส.ต.อ. บุญโปรด มั่นประสงค์ สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
2909 ส.ต.ท. จีราวัฒน์ สีเผือก สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
2908 ด.ต. กิติพัชร อรินทร์ สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
2907 ด.ต. ศาทร สายสร้อย สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
2906 ด.ต. นิรัญ พลอยครุธ สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
2905 จ.ส.ต. เฉลย ผ่องแผ้ว สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
2904 จ.ส.ต. ณรงค์ฤทธิ์ สอนอุทัย สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
2903 ส.ต.ท. สัญญา นิรชล สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
2902 ส.ต.ท. ชันรัตน์ พุ่มพวง สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
2901 ส.ต.ท. จิระเดช ฆ้องชัย สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
2900 ด.ต. สุพร ต๊ะเทียน สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
2899 ด.ต. วรวิทย์ วงศ์ไชย สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
2898 ด.ต. เกษม สายนวล สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
2897 ด.ต. สวัสดิ์ กาวิละ สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
2896 ด.ต. เกษม แก้วแสนสาย สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
2895 จ.ส.ต. ลำพูน สืบอ้าย สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
2894 จ.ส.ต. ดำเนิน ท้าวคำวัง สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
2893 ส.ต.อ. สมบูรณ์ วงศ์โจมา สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
2892 ด.ต. อินทรายุทธ รักษาศิล สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
2891 ด.ต. ทองสุข เหล่าทองสาร สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
2890 ด.ต. ไพโรจน์ พุ่มห้วยรอบ สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
2889 ด.ต. อุเทน สอนตา สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
2888 ด.ต. กิตติพงษ์ บานแย้ม สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
2887 จ.ส.ต. วิรัช คงรักษา สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
2886 จ.ส.ต. สุทิน หัสนัย สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
2885 จ.ส.ต. ไกรวุฒิ พรมรักษา สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
2884 ด.ต. ประสิทธิ์ ประมัย สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
2883 ด.ต. จักรพันธ์ ชัยสุวิรัตน์ สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
2882 ด.ต. อำนาจ สมรภูมิ สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
2881 ด.ต. สมศักดิ์ สีดาวัน สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
2880 ด.ต. เชาวฤทธิ์ รอดพิสา สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
2879 ด.ต. มานพ เหล่าเขตกิจ