ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

หลักสูตร  :

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการยิงปืนของข้าราชการตำรวจ <22>

อบรมระหว่าง  :

16 มี.ค.2552 - 19 เม.ย.2552

อบรมที่  :

ศูนยฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 6
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
3663 พ.ต.อ. เฉลิม ชัยประสิทธิ์ ผกก.สภ.ทรายทองวัฒนา ภ.6 กำแพงเพชร
3662 พ.ต.อ. ชาญวิทย์ กนกนาก สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
3661 พ.ต.ท. ไพโรจน์ บุญยะพาส รองผกก.(ป)สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3660 พ.ต.ท. สมเกียรติ จันทรประเทศ รองผกก(ป)สภ.พรานกระต่าย ภ.6 กำแพงเพชร
3659 พ.ต.ท. วิริยะบณฑิต สถิตสุวชาติ รองผกก.(ป)สภ.ปางศิลาทอง ภ.6 กำแพงเพชร
3658 พ.ต.ท. ราชันย์ สมรูป สวป.สภ.ปางศิลาทอง ภ.6 กำแพงเพชร
3657 พ.ต.ท. มาโนช ปิ่นทอง สวป.สภ.พรานกระต่าย ภ.6 กำแพงเพชร
3656 พ.ต.ท. จุฑานนท์ อินนุ่มพันธ์ สว.สป.สภ.คลองลาน ภ.6 กำแพงเพชร
3655 พ.ต.ท. บัลดาล บัวแดง สว.สป.สภ.โกสัมพีนคร ภ.6 กำแพงเพชร
3654 พ.ต.ท. สุรนาท หมื่นสุวรรณ์ (สส)ภ.จว.นว.(นปพ.) ภ.6 นครสวรรค์
3653 พ.ต.ท. สมชาย แก้วแสงทองเจริญ สภ.บรรพตพิสัย ภ.6 นครสวรรค์
3652 พ.ต.ท. ปรีชา ปราบไตรทิพย์ สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3651 พ.ต.ท. สรสิทธิ์ พันธกิจจกุล สภ.แม่วงก์ ภ.6 นครสวรรค์
3650 พ.ต.ท. มานิตย์ ใจแหลม สภ.ชุมตาบง ภ.6 นครสวรรค์
3649 พ.ต.ท. โกศล ใจเพ็ชรดี สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3648 พ.ต.ท. กิตติภพ ธวัชชัยวิสุทธิ์ สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
3647 พ.ต.ท. ชัยวัฒน์ ไชยฮะนิจ สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว ภ.6 นครสวรรค์
3646 พ.ต.ท. อธิพงษ์ วุฒิวิวัฒนกุล สภ.บางประมุง ภ.6 นครสวรรค์
3645 พ.ต.ท. ถวิลชัย ครินชัย สว.สป.สภ.ตะพานหิน ภ.6 พิจิตร
3644 พ.ต.ท. ไพโรจน์ นงค์ทอง สวป.บางมูลนาก ภ.6 พิจิตร
3643 พ.ต.ท. สมชาย ใจสามารถ สว.สป.สภ.โพทะเล ภ.6 พิจิตร
3642 พ.ต.ท. ธนัญชัย ยศอาจ สวป.สภ.โพทะเล ภ.6 พิจิตร
3641 พ.ต.ท. ศุภพล แก้วกุลวโรดม รองผกก.สส.สภ.สามง่าม ภ.6 พิจิตร
3640 พ.ต.ท. เสรี จันทร์ประเสริฐ สวป.สภ.สามง่าม ภ.6 พิจิตร
3639 พ.ต.ท. สมบัติ วิจิตรดำรง สว.สป.สภ.สามง่าม ภ.6 พิจิตร
3638 พ.ต.ท. นพ ดล จิระสถิตย์ สวป.สภ.วังทรายพูน ภ.6 พิจิตร
3637 พ.ต.ท. นพปรีชา เมืองลอย สว.สส.สภ.สากเหล็ก ภ.6 พิจิตร
3636 พ.ต.ท. สมชาย ใจสุข สว.สป.สภ.บึงนาราง ภ.6 พิจิตร
3635 พ.ต.ท. ณรงค์ สุขทรัพย์ รองผกก.สส.สภ.บางกระทุ่ม ภ.6 พิษณุโลก
3634 พ.ต.ท. วิเชียร ทองน้อย สว.สส.สภ.บางระกำ ภ.6 พิษณุโลก
3633 พ.ต.ท. ชนัญ ทองตัน พงส.สบ3สภ.พรหมพิราม ภ.6 พิษณุโลก
3632 พ.ต.ท. ธีรภาพ ลือราช สวป.สภ.วัดโบสถ์ ภ.6 พิษณุโลก
3631 พ.ต.ท. วิวัฒน์ เจริญพานิช สภ.หล่มสัก ภ.6 เพชรบูรณ์
3630 พ.ต.ท. นิโรจน์ จันทร์อินทร์ สภ.หล่มสัก ภ.6 เพชรบูรณ์
3629 พ.ต.ท. โยธิน ยากองโค สภ.หล่มสัก ภ.6 เพชรบูรณ์
3628 พ.ต.ท. ประมุข ปิ่นปลื้มจิตต์ สภ.หล่มสัก ภ.6 เพชรบูรณ์
3627 พ.ต.ท. จำรัส คำกลม สภ.เขาค้อ ภ.6 เพชรบูรณ์
3626 พ.ต.ท. วิรัช แสนทวีสุข สภ.ชนแดน ภ.6 เพชรบูรณ์
3625 พ.ต.ท. หัสดินทร์ นพวงศ์ ณ อยุธยา สภ.ศรีเทพ ภ.6 เพชรบูรณ์
3624 พ.ต.ท. ณรงศักดิ์ ศรีนารอด สว.สส.สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3623 พ.ต.ท. สุภาพ บัวสังข์ สวป.สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3622 พ.ต.ท. ชนะ ธนันท์วงศ์ ศฝร.ภ.6 ภ.6 นครสวรรค์
3621 พ.ต.ท. ราเมศ แก้วสูงเนิน รองผกก.สส.ศสส.ภ.6 ภ.6 พิษณุโลก
3620 พ.ต.ท. คมสัน โขนงนุช สวป.สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
3619 พ.ต.ท. สมคิด อินสอน พงส.(สบ2)สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
3618 พ.ต.ท. ประเสริฐศิลป์ วัธนจิตติ์ สวป.สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
3617 พ.ต.ท. ปฐมพร ขจรภิรมย์ สว.สป.สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
3616 พ.ต.ท. นิวัฒน์ นาคโสมกุล รองผกก.(ป)สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
3615 พ.ต.ท. สัจจา เกิดผล รองผกก.สส.สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
3614 พ.ต.ท. วัฒนชัย โกศัย สวป.สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
3613 พ.ต.ท. ชำนาญ ปั้นมณี สว.สป.สภ.บ้านด่านลานหอย ภ.6 สุโขทัย
3612 พ.ต.ท. สุขเกษม สุนทรวิภาต รองผกก.(ป)สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.6 สุโขทัย
3611 พ.ต.ท. สมบัติ บัวผัน พงส.สบ3 สภ.บ้านสวน ภ.6 สุโขทัย
3610 พ.ต.ท. เฉลย ทองอ่อน สว.สป.สภ.เมืองเก่า ภ.6 สุโขทัย
3609 พ.ต.ท. วินัย ผินอินนทร์ สวป.สภ.เมืองเก่า ภ.6 สุโขทัย
3608 พ.ต.ท. เชิดชัย ม่วงสิงห์ สวป.สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3607 พ.ต.ท. ประจวบ กลิ่นสวัสดิ์ สวป.สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3606 พ.ต.ท. ธนวัฒน์ ขันธ์เจริญ สวป.สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3605 พ.ต.ท. วิรัณ ทนันไชย สวป.สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3604 พ.ต.ท. ชุติพันธุ์ ครองงาม สภ.สามเงา ภ.6 ตาก
3603 พ.ต.ท. สุชาติ ธรรมรังษี สภ.ท่าสองยาง ภ.6 ตาก
3602 พ.ต.ท. ปิติพงษ์ คิสาลัง สภ.วังเจ้า ภ.6 ตาก
3601 พ.ต.ต. ธนิสร แส่งท่านั่ง สว.สป.สภ.คลองขลุง ภ.6 กำแพงเพชร
3600 พ.ต.ต. สุพจน์ วณิกสัมบัน สว.อก.สภ.คลองขลุง ภ.6 กำแพงเพชร
3599 พ.ต.ต. ยุทธการ ศรีวิชัยมูล สว.สส.สภ.คลองขลุง ภ.6 กำแพงเพชร
3598 พ.ต.ต. เสมอ แสงสนธ์ สว.สส.สภ.พรานกระต่าย ภ.6 กำแพงเพชร
3597 พ.ต.ต. บุญรักษา นิยันตัง สว.สป.สภ.พรานกระต่าย ภ.6 กำแพงเพชร
3596 พ.ต.ต. บุญเกื้อ เซ็นน้อย สวป.สภ.คลองลาน ภ.6 กำแพงเพชร
3595 พ.ต.ต. ณัฐศักดิ์ จริยคุณ สว.สส.สภ.คลองลาน ภ.6 กำแพงเพชร
3594 พ.ต.ต. ลำดวน บุญมา สว.สส.สภ.ปางศิลาทอง ภ.6 กำแพงเพชร
3593 พ.ต.ต. สุเกษม เสี่ยงวงษ์ สว.สส.สภ.ไทรงาม ภ.6 กำแพงเพชร
3592 พ.ต.ต. วิสันต์ มีชอบ สว.สส.สภ.ลานกระบือ ภ.6 กำแพงเพชร
3591 พ.ต.ต. นิรันดร์ ถมมา สวป.สภ.ทรายทองวัฒนา ภ.6 กำแพงเพชร
3590 พ.ต.ต. วีรยุทธ มาศแจ้ง สว.สส.สภ.บึงสามัคคี ภ.6 กำแพงเพชร
3589 พ.ต.ต. สุจินต์ เพชรรุณ สว.สส.สภ.บึงสามัคคี ภ.6 กำแพงเพชร
3588 พ.ต.ต. ประเสริฐ สุนันต๊ะ สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3587 พ.ต.ต. มนัส ปานสอน สภ.ท่าตะโก ภ.6 นครสวรรค์
3586 พ.ต.ต. อำนาจ เดชณรงค์ สภ.แม่เปิน ภ.6 นครสวรรค์
3585 พ.ต.ต. อนุชา ทองสว่าง สภ.แม่เปิน ภ.6 นครสวรรค์
3584 พ.ต.ต. ธานี สวัสดี สภ.ตากฟ้า ภ.6 นครสวรรค์
3583 พ.ต.ต. ประเสริฐ อยู่ยงค์ สภ.ตากฟ้า ภ.6 นครสวรรค์
3582 พ.ต.ต. ประเวศน์ หริรักษ์ สภ.ตากฟ้า ภ.6 นครสวรรค์
3581 พ.ต.ต. สมพิศ ผาสุกศาสตร์ สภ.ไพศาลี ภ.6 นครสวรรค์
3580 พ.ต.ต. ประสพ ทิพย์เลิศ สภ.ไพศาลี ภ.6 นครสวรรค์
3579 พ.ต.ต. พิศาล แสนเตปิน สภ.แม่วงก์ ภ.6 นครสวรรค์
3578 พ.ต.ต. พจนวัฒน์ เข็มชาติ สภ.แม่วงก์ ภ.6 นครสวรรค์
3577 พ.ต.ต. ธีรวุฒิ สมสุข สภ.ชุมตาบง ภ.6 นครสวรรค์
3576 พ.ต.ต. บรรจง เพ็งน้อย สภ.ชุมตาบง ภ.6 นครสวรรค์
3575 พ.ต.ต. พัลลพ ขำนวลทอง สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3574 พ.ต.ต. ภวัต คำสัตย์ สภ.พยุหะคีรี ภ.6 นครสวรรค์
3573 พ.ต.ต. เดโชทัย รื่นรมย์ สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
3572 พ.ต.ต. ณรงค์ พันธราช สภ.จันเสน ภ.6 นครสวรรค์
3571 พ.ต.ต. กนก ทิวาวงค์ สภ.แม่เลย์ ภ.4 นครสวรรค์
3570 พ.ต.ต. อิสรา ชื่นกลิ่น สภ.แม่เลย์ ภ.4 นครสวรรค์
3569 พ.ต.ต. ปรีชา เปลี่ยนเพ็ง สว.สส.สภ.ตะพานหิน ภ.6 พิจิตร
3568 พ.ต.ต. ชนินทร์ ถาวร สว.สป.บางมูลนาก ภ.6 พิจิตร
3567 พ.ต.ต. วีรวัฒน์ บุญวัฒน์ สว.สป.สภ.วังทรายพูน ภ.6 พิจิตร
3566 พ.ต.ต. กฤตเมธ ถนอมมิตร สว.(สส)สภ.บางกระทุ่ม ภ.6 พิษณุโลก
3565 พ.ต.ต. ณรงค์ เรืองฤทธ์ สว.สป.สภ.บางระกำ ภ.6 พิษณุโลก
3564 พ.ต.ต. ปรีชา รัตนวดี สว.สส.สภ.ชาติตระการ ภ.6 พิษณุโลก
3563 พ.ต.ต. บุญส่ง พุ่มรส สว.สป.สภ.ชาติตระการ ภ.6 พิษณุโลก
3562 พ.ต.ต. ชะอ่วม สิงห์สถิตย์ สว.สป.สภ.วังทอง ภ.6 พิษณุโลก
3561 พ.ต.ต. จิตติพงษ์ วิชญาปกรณ์ สวป.สภ.แก่งโสภา ภ.6 พิษณุโลก
3560 พ.ต.ต. สมบัติ ยามวัน สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
3559 พ.ต.ต. แดง นาคพิน สภ.หล่มเก่า ภ.6 เพชรบูรณ์
3558 พ.ต.ต. ทรงกรต โนรา สภ.หล่มเก่า ภ.6 เพชรบูรณ์
3557 พ.ต.ต. ประสิทธิ์ วงษา สภ.หล่มเก่า ภ.6 เพชรบูรณ์
3556 พ.ต.ต. ทวิช ยศสุนทร สภ.เขาค้อ ภ.6 เพชรบูรณ์
3555 พ.ต.ต. ประเสริฐ สุวรรณโณ สภ.น้ำหนาว ภ.6 เพชรบูรณ์
3554 พ.ต.ต. สมฤทธิ์ ดวงแก้ว สภ.น้ำหนาว ภ.6 เพชรบูรณ์
3553 พ.ต.ต. ประสิทธิ์ ทองสุข สภ.ชนแดน ภ.6 เพชรบูรณ์
3552 พ.ต.ต. สุรพล คำพาลอย สภ.วังโป่ง ภ.6 เพชรบูรณ์
3551 พ.ต.ต. ศักดา แยกผิงผ่อง สภ.วังโป่ง ภ.6 เพชรบูรณ์
3550 พ.ต.ต. วัตร โฉมคำ สภ.หนองไผ่ ภ.6 เพชรบูรณ์
3549 พ.ต.ต. พายัพ ไวดี สภ.วิเชียรบุรี ภ.6 เพชรบูรณ์
3548 พ.ต.ต. วสันต์ วงษ์ยอด สภ.วิเชียรบุรี ภ.6 เพชรบูรณ์
3547 พ.ต.ต. เชาว์ลิต จันทร์บ้านคลอง สภ.ศรีเทพ ภ.6 เพชรบูรณ์
3546 พ.ต.ต. อังกูร แสงกระจ่าง สภ.ศรีเทพ ภ.6 เพชรบูรณ์
3545 พ.ต.ต. นิรันดร์ นิสัยคาน สว.สป.สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3544 พ.ต.ต. ชิงชัย อินทรแป้น สว.สป.สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3543 พ.ต.ต. เปลี่ยน คำมี สว.สป.สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3542 พ.ต.ต. ภูเบศร์ เหมพิจิตร สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3541 พ.ต.ต. ณัฐวัส สอนบุญ สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3540 พ.ต.ต. ธนโชติ วงศ์ใส สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3539 พ.ต.ต. วิริยะ คิดบา สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3538 พ.ต.ต. วัลลภ ทองห่อ ศฝร.ภ.6 ภ.6 นครสวรรค์
3537 พ.ต.ต. เดชา แจ่มสว่าง สว.อกฯช่วยศสส.ภ.6 ภ.6 พิษณุโลก
3536 พ.ต.ต. รวี จินดามณี สว.กก.ปพ.ศสส.ภ.6 ภ.6 พิษณุโลก
3535 พ.ต.ต. ธรรมนูญ ศรีแสง สว.สป.สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
3534 พ.ต.ต. รดิษฐ สมทรง สว.สป.สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
3533 พ.ต.ต. อำนาจ เจียมวิเศษ สวป.สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
3532 พ.ต.ต. พงษ์ทอง ทุมดี สวป.สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
3531 พ.ต.ต. สมบูรณ์ รอดคง สว.สส.สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
3530 พ.ต.ต. พณเชษฐ์ สารีคำ สว.ธร.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
3529 พ.ต.ต. ณัฐวุฒิ พร้อมมูล สวป.สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.6 สุโขทัย
3528 พ.ต.ต. จักรโรม ธูปแจ่ม สวป.สภ.ศรีสำโรง ภ.6 สุโขทัย
3527 พ.ต.ต. สมชาย พิทักษ์โสภณ สว.สส.สภ.ศรีสำโรง ภ.6 สุโขทัย
3526 พ.ต.ต. ภาสันต์ สังข์ทอง สว.สป.สภ.ศรีสำโรง ภ.6 สุโขทัย
3525 พ.ต.ต. ไตรรงค์ สำราญพิศ สว.สป.สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
3524 พ.ต.ต. วิสันต์ วัตรายุวงศ์ สวป.สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
3523 พ.ต.ต. วิทยา ทมิฬชัย สว.สส.สภ.เมืองเก่า ภ.6 สุโขทัย
3522 พ.ต.ต. อุดร ศรีสว่าง สว.สป.สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3521 พ.ต.ต. สมพงษ์ โสภา สวป.สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3520 พ.ต.ต. อานันท์ คำสุวรรณ์ สว.สส.สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3519 พ.ต.ต. สรฤทธิ์ เพิ่มนาค สว.สป.สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3518 พ.ต.ต. จำเนียร สอนมา สว.สส.สภ.ท่าปลา ภ.6 อุตรดิตถ์
3517 พ.ต.ต. ประสงค์ บุญกรับพวง สว.สป.สภ.พิชัย ภ.6 อุตรดิตถ์
3516 พ.ต.ต. วรภัทร ทาดวงตา สวป.สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3515 พ.ต.ต. วัฒนศักดิ์ จิตพิไล สว.สป.สภ.ทองแสนขัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3514 พ.ต.ต. บุญเหลือ บุญชด สว.สป.ฟากท่าช่วยบ้านโคก ภ.6 อุตรดิตถ์
3513 พ.ต.ต. วิเชียร ชฎาธาร สว.สป.สภ.บ้านโคก ภ.6 อุตรดิตถ์
3512 พ.ต.ต. ขวัญ เข็มมงคล สว.สส.สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3511 พ.ต.ต. ปราโมช คล้ายทอง สวป.สภ.ด่านแม่คำมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3510 พ.ต.ต. ประพันธ์ อินดี สว.สป.สภ.ด่านแม่คำมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3509 พ.ต.ต. คำจอน ศรีเที่ยง สภ.สามเงา ภ.6 ตาก
3508 พ.ต.ต. ณัฐพงษ์ธรท์ เจนเชี่ยวชาญ สภ.บ้านตาก ภ.6 ตาก
3507 พ.ต.ต. ปฐมพงษ์ ก่อพาราภิรมย์ สภ.บ้านตาก ภ.6 ตาก
3506 พ.ต.ต. แสง วิเศษโวหาร สภ.แม่ระนาด ภ.6 ตาก
3505 พ.ต.ต. สุขสวัสดิ์ ไชยสาร สภ.ท่าสองยาง ภ.6 ตาก
3504 พ.ต.ต. พีรศักดิ์ สวยสม สภ.พะวอ ภ.6 ตาก
3503 พ.ต.ต. เสนีย์ อุกฤษฎ์มโนรถ สภ.พะวอ ภ.6 ตาก
3502 พ.ต.ต. ชัยรัตน์ ทองยัง สภ.พบพระ ภ.6 ตาก
3501 พ.ต.ต. รักศักดิ์ เมฆจินดา สภ.เมืองตาก ภ.6 ตาก
3500 พ.ต.ต. เกรียงไกร จักรวิชย์ธำรง สภ.วังเจ้า ภ.6 ตาก
3499 ร.ต.อ. เสกสรร ศักดิ์บูรณาเพชร รองสว.สป.สภ.เมืองฯ ภ.6 กำแพงเพชร
3498 ร.ต.อ. สานิตย์ กองวัฒนาสุภา รองสว.จร.สภ.เมืองฯ ภ.6 กำแพงเพชร
3497 ร.ต.อ. สราวุธ ศรีรักยิ้ม รองสว.สส.สภ.เมืองฯ ภ.6 กำแพงเพชร
3496 ร.ต.อ. ปรีชา ชนะภัย รองสว.สส.สภ.เมืองฯ ภ.6 กำแพงเพชร
3495 ร.ต.อ. ปราโมทย์ โทนสิงห์ รองสว.สป.สภ.โกสัมพีนคร ภ.6 กำแพงเพชร
3494 ร.ต.อ. ประไพ เมฆสุข สภ.แม่เปิน ภ.6 นครสวรรค์
3493 ร.ต.อ. สุทัศน์ บัวทิม สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
3492 ร.ต.อ. สุรชัย แช่มช้อย สภ.พยุหะคีรี ภ.6 นครสวรรค์
3491 ร.ต.อ. วิเชียร จันเขียว สภ.โกรกพระ ภ.6 นครสวรรค์
3490 ร.ต.อ. บัญชา วิจิตรพงษา พงส.(1)เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
3489 ร.ต.อ. สิรวิชญ์ หัตถปะนิตย์ รองสวป.สภ.สากเหล็ก ภ.6 พิจิตร
3488 ร.ต.อ. วสุ เพ็งที พงส.(สบ1)สภ.บางลาย ภ.6 พิจิตร
3487 ร.ต.อ. ภูวินทร์ มังแสงจันทร์ รอง สว.สส.สภ.เมืองฯ ภ.6 พิษณุโลก
3486 ร.ต.อ. สืบศักดิ์ แสนเตปิ่น รอง สว.สส.สภ.เมืองฯ ภ.6 พิษณุโลก
3485 ร.ต.อ. ไตรรัตน์ สุขเอม สว.สส.สภ.วัดโบสถ์ ภ.6 พิษณุโลก
3484 ร.ต.อ. พิทักษ์พันธุ์ สุวรรณน้อย รองสว.กลุ่มงาน(สส).ภ.จว. ภ.6 พิษณุโลก
3483 ร.ต.อ. ธเนศร์ เนียมณรงค์ รองสว.กลุ่มงาน(สส).ภ.จว. ภ.6 พิษณุโลก
3482 ร.ต.อ. กฤษนัย ไชโย รองสว.กลุ่มงาน(สส).ภ.จว. ภ.6 พิษณุโลก
3481 ร.ต.อ. ยุคลธร เรืองฉาย รองสวป.สภ.นิคมสร้างตนเอง ภ.6 พิษณุโลก
3480 ร.ต.อ. มณเฑียร แสนเทพ รองสวป.สภ.เมืองอุทัยธานี ภ.6 อุทัยธานี
3479 ร.ต.อ. อุเทน ขำประเสริฐ พงส.สบ1.สภ.ทัพทัน ภ.6 อุทัยธานี
3478 ร.ต.อ. วีระ หวังสุวรรณ รองสวป.สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3477 ร.ต.อ. พงษ์พันธ์ ออมสิน รอง สว.สส.ศสส.ภ.6 ภ.6 พิษณุโลก
3476 ร.ต.อ. สมชาย โพธิ์ทองมา รอง สว.สส.ศสส.ภ.6 ภ.6 พิษณุโลก
3475 ร.ต.อ. วินัย สวนนุ่ม พงส.(สบ1)สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
3474 ร.ต.อ. สุรัตน์ สมศักดิ์ รองสวป.สภ.ศรีสำโรง ภ.6 สุโขทัย
3473 ร.ต.อ. ทศ ทาสีดา รองสว.สืบสวน ภ.จว.สุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3472 ร.ต.อ. ศตพล เอี่ยมโซ่ รองสว.(สส.)ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
3471 ร.ต.อ. ณธพงศ์ ใจเอื้อ สภ.แม่ท้อ ภ.6 ตาก
3470 ร.ต.อ. คมสัน เจนใจ ภ.จว.ตาก ภ.6 ตาก
3469 ร.ต.อ. ฉัตรชัย คำยิ่ง สภ.แม่สอด ภ.6 ตาก
3468 ร.ต.อ. นภดล จันทร์ศรี สภ.แม่สอด ภ.6 ตาก
3467 ร.ต.ท. นฤพนธ์ ดาวแจ้ง พงส.สบ1 สภ.เมืองฯ ภ.6 กำแพงเพชร
3466 ร.ต.ท. นิติคุณ ลี้ตระกูล รองสวป.สภ.เมืองฯ ภ.6 กำแพงเพชร
3465 ร.ต.ท. เชวงเดช ราชอาจ พงส.สบ1สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3464 ร.ต.ท. ดิเรก บุญยิ้ม รองสว.จร.สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3463 ร.ต.ท. เกษม พรหมซาว รองสวป.สภ.พรานกระต่าย ภ.6 กำแพงเพชร
3462 ร.ต.ท. สมเจต ป้อมภา รองสว.สป.สภ.โกสัมพีนคร ภ.6 กำแพงเพชร
3461 ร.ต.ท. อนุรักษ์ ตรีเนตร พงส.สบ1สภ.คลองขลุง ภ.6 กำแพงเพชร
3460 ร.ต.ท. สถิตย์ สุธาศิลพรมแพร (สส)ภ.จว.นว.(นปพ.) ภ.6 นครสวรรค์
3459 ร.ต.ท. เรวัติ ศิริตื้นลี สภ.ท่าตะโก ภ.6 นครสวรรค์
3458 ร.ต.ท. เสริญราษฎร์ แก้วปนทอง สภ.ท่าตะโก ภ.6 นครสวรรค์
3457 ร.ต.ท. มาวิน สามล สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
3456 ร.ต.ท. อรรพงษ์ นกขุนทอง สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
3455 ร.ต.ท. จำรัส ปานฟัก สภ.ไพศาลี ภ.6 นครสวรรค์
3454 ร.ต.ท. วิชาญ ศรีบรรเทา สภ.หนองบัว ภ.6 นครสวรรค์
3453 ร.ต.ท. วิโรจน์ แสนบุญเรือง สภ.จันเสน ภ.6 นครสวรรค์
3452 ร.ต.ท. สมพงษ์ สิงห์เรือง สภ.บางม่วง ภ.6 นครสวรรค์
3451 ร.ต.ท. ธนาภัสสร์ รุ่งรัตน์ สภ.บางม่วง ภ.6 นครสวรรค์
3450 ร.ต.ท. กิตติกร ฤทธิ์รัตนไตรกุล สภ.หนองกรด ภ.6 นครสวรรค์
3449 ร.ต.ท. นิธิศ ศรีสละ รองสวป.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
3448 ร.ต.ท. เสน่ห์ สุวรรณคีรี รองสวป.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
3447 ร.ต.ท. สุนทร ทาแจ้ รองสว.จร.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
3446 ร.ต.ท. ภูวดล ทองดี รองสวป.สภ.ตะพานหิน ภ.6 พิจิตร
3445 ร.ต.ท. รุ่งเพชร ใจชื้น รองสวป.สภ.ตะพานหิน ภ.6 พิจิตร
3444 ร.ต.ท. ธีรยุทธ รอดขาว รองสว.สป.สภ.ตะพานหิน ภ.6 พิจิตร
3443 ร.ต.ท. กิตติพันธ์ พันธ์ศรี รองสวป.บางมูลนาก ภ.6 พิจิตร
3442 ร.ต.ท. กิตติศักดิ์ ไทยแก้ว รองสวป.บางมูลนาก ภ.6 พิจิตร
3441 ร.ต.ท. อุเทน ชมชาติ รองสว.สป.บางมูลนาก ภ.6 พิจิตร
3440 ร.ต.ท. คมสัน เกดลาด รองสวป.สภ.โพทะเล ภ.6 พิจิตร
3439 ร.ต.ท. พงศ์อมร ทองเงา รองสว.สป.สภ.โพทะเล ภ.6 พิจิตร
3438 ร.ต.ท. มินทร์ มิชสินธ์ รองสวป.สภ.โพทะเล ภ.6 พิจิตร
3437 ร.ต.ท. ประดิษฐ์ แหลมมาก รองสวป.สภ.สามง่าม ภ.6 พิจิตร
3436 ร.ต.ท. วันชัย พันธ์พิจิตร รองสว.สป.สภ.วังทรายพูน ภ.6 พิจิตร
3435 ร.ต.ท. ชีวะ ยาท้วม รองสวป.สภ.ทับคล้อ ภ.6 พิจิตร
3434 ร.ต.ท. เสงี่ยม สาดชัยภูมิ รองสว.สป.สภ.ทับคล้อ ภ.6 พิจิตร
3433 ร.ต.ท. วีระศักดิ์ จันทร์สม รองสวป.สภ.ทับคล้อ ภ.6 พิจิตร
3432 ร.ต.ท. ฉลอง ศรีอุ่นดี รองสวป.สภ.วชิรบารมี ภ.6 พิจิตร
3431 ร.ต.ท. นพดล อ่อนทอง รองสวป.สภ.วชิรบารมี ภ.6 พิจิตร
3430 ร.ต.ท. เชิดชัย ใยแก้ว รองสว.สป.สภ.วชิรบารมี ภ.6 พิจิตร
3429 ร.ต.ท. วิเชียร บางสิม รองสว.สป.สภ.สากเหล็ก ภ.6 พิจิตร
3428 ร.ต.ท. พันทิพย์ พรมอินทร์ รองสวป.สภ.ดงเจริญ ภ.6 พิจิตร
3427 ร.ต.ท. ณัฐวุฒิ บางเขียว รองสว.สป.สภ.ดงเจริญ ภ.6 พิจิตร
3426 ร.ต.ท. มานิตย์ จิตรเอก รองสวป.สภ.บึงนาราง ภ.6 พิจิตร
3425 ร.ต.ท. วิวิธชัย ชูทอง รองสวป.สภ.วังหว้า ภ.6 พิจิตร
3424 ร.ต.ท. ประจักษ์ เอี่ยมเปลี่ยน รองสวป.สภ.ย่านยาว ภ.6 พิจิตร
3423 ร.ต.ท. วิศิษฎิ์ศักดิ์ คุ้มชัย รองสวป.สภ.ดงป่าคำ ภ.6 พิจิตร
3422 ร.ต.ท. เจษฎา แก้วจาเครือ พงส.(สบ.1)สภ.เมืองฯ ภ.6 พิษณุโลก
3421 ร.ต.ท. รวิกร ทองดี รอง สวป..สภ.เมืองฯ ภ.6 พิษณุโลก
3420 ร.ต.ท. ชัย ถิ่นน้ำใส รอง สว.จร.สภ.เมืองฯ ภ.6 พิษณุโลก
3419 ร.ต.ท. นพ ดล ไม้งาม รอง สวป..สภ.เมืองฯ ภ.6 พิษณุโลก
3418 ร.ต.ท. กฤษฎา ผาน้ำคำ รอง สวป.สภ.นครไทย ภ.6 พิษณุโลก
3417 ร.ต.ท. ณัฏฐสิทธิ์ ชมพู พงส.สบ1สภ.เนินกุ่ม ภ.6 พิษณุโลก
3416 ร.ต.ท. ศรชัย พินิจมนตรี สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
3415 ร.ต.ท. เกียรติศักดิ์ ทองภูบาล สภ.หนองไผ่ ภ.6 เพชรบูรณ์
3414 ร.ต.ท. สันติราษฏร์ แสงไชย สภ.บึงสามพัน ภ.6 เพชรบูรณ์
3413 ร.ต.ท. ปริญญา ภารไสว ช่วยฯสภ.บ้านโคก ภ.6 เพชรบูรณ์
3412 ร.ต.ท. พิทักษ์ ฝั้นสุข สภ.บ้านกลาง ภ.6 เพชรบูรณ์
3411 ร.ต.ท. ระบำ เพ็งอุ่น รองสวป.สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3410 ร.ต.ท. ณรงค์ พูลถม สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3409 ร.ต.ท. สุขสันต์ จันทร์ต้น สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3408 ร.ต.ท. จินุกูล หลวงอภัย ศฝร.ภ.6 ภ.6 นครสวรรค์
3407 ร.ต.ท. เด่นเดียว ดอนตุ้มไพร รอง สว.สส.ศสส.ภ.6 ภ.6 พิษณุโลก
3406 ร.ต.ท. สุวรรณ์ รามศิริ รองสว.กก.ปพ.ศสส.ภ.6 ภ.6 พิษณุโลก
3405 ร.ต.ท. อิสระ จันทร์ต้น รองสว.กก.ปพ.ศสส.ภ.6 ภ.6 พิษณุโลก
3404 ร.ต.ท. กรภัทร กองวัง รองสว.กก.ปพ.ศสส.ภ.6 ภ.6 พิษณุโลก
3403 ร.ต.ท. อนันท์ คงนา รองสวป.สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
3402 ร.ต.ท. รัตนพัฒน์ ลำพูน พงส.สบ2 สภ.บ้านสวน ภ.6 สุโขทัย
3401 ร.ต.ท. ลาวิน แพงผม พงส.สบ1 สภ.บ้านแก่ง ภ.6 สุโขทัย
3400 ร.ต.ท. ธีระ เมฆขาว รองสวป.สภ.บ้านแก่ง ภ.6 สุโขทัย
3399 ร.ต.ท. ประภาส ยิ่งยง รองสวป.สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3398 ร.ต.ท. เสถียร พันธริยเสถียร พงส.สบ1 สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3397 ร.ต.ท. ชูชัย จำรัสศรี รองสวป.สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3396 ร.ต.ท. นิติ ห่วงไทย รองสว.สป.สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3395 ร.ต.ท. สิริวุฒิ เสาวภา รองสว.สป.สภ.เมืองฯ ภ.6 อุตรดิตถ์
3394 ร.ต.ท. สิทธินันท์ วิวุฒิ รองสวป.สภ.เมืองฯ ภ.6 อุตรดิตถ์
3393 ร.ต.ท. พันธ์เทพ เอี่ยมสกุลนิล รองสวป.สภ.พญาแมน ภ.6 อุตรดิตถ์
3392 ร.ต.ท. กลาง บางทับ สภ.ท่าสองยาง ภ.6 ตาก
3391 ร.ต.ท. สิทธิชัย ปัญญาสงค์ สภ.แม่ท้อ ภ.6 ตาก
3390 ร.ต.ท. เสกสรร แสงเมล์ ภ.จว.ตาก ภ.6 ตาก
3389 ร.ต.ท. คมกฤช แก้วชื่น สภ.แม่สอด ภ.6 ตาก
3388 ร.ต.ท. ทรงวัฒน์ คันทะมูล สภ.แม่สอด ภ.6 ตาก
3387 ร.ต.ท. ประจำ สนโตแจ้ง สภ.แม่สอด ภ.6 ตาก
3386 ร.ต.ท. สุวิทย์ พิมแสง สภ.เมืองตาก ภ.6 ตาก
3385 ร.ต.ท. วัชรา ยมเกิด สภ.เมืองตาก ภ.6 ตาก
3384 ร.ต.ท. สราวุธ ต่างใจรัก สภ.เมืองตาก ภ.6 ตาก
3383 ร.ต.ต. เกื้อกูล เหล่ารอด รองสวป.สภ.เมืองฯ ภ.6 กำแพงเพชร
3382 ร.ต.ต. วัลลภ คำปั๊ป รองสวป.สภ.เมืองฯ ภ.6 กำแพงเพชร
3381 ร.ต.ต. อุเทน ปานคำ รองสว.อก.สภ.เมืองฯ ภ.6 กำแพงเพชร
3380 ร.ต.ต. ผดุงศักดิ์ ปาณะคำ รองสวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3379 ร.ต.ต. สมาน สงคุ้ม รองสวป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3378 ร.ต.ต. ทวี ยาวิเศษ รองสว.สป.สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3377 ร.ต.ต. ขจร แสงเพชร รองสว.สป.สภ.คลองขลุง ภ.6 กำแพงเพชร
3376 ร.ต.ต. สิปปนนท์ วังอูบ รองสว.สป.สภ.คลองลาน ภ.6 กำแพงเพชร
3375 ร.ต.ต. ธงชัย สมโภชน์ รองสว.สป.สภ.ไทรงาม ภ.6 กำแพงเพชร
3374 ร.ต.ต. กิตติ เหล่ารอด รองสวป.สภ.ลานกระบือ ภ.6 กำแพงเพชร
3373 ร.ต.ต. สมาน อุปถัมภ์ รองสวป.สภ.ทรงธรรม ภ.6 กำแพงเพชร
3372 ร.ต.ต. บุญส่ง ธรรมฉมัย รองสวป.สภ.ทรงธรรม ภ.6 กำแพงเพชร
3371 ร.ต.ต. สมชาย หาญวังม่วง สภ.บรรพตพิสัย ภ.6 นครสวรรค์
3370 ร.ต.ต. สมเจต เผือกจีน สภ.บรรพตพิสัย ภ.6 นครสวรรค์
3369 ร.ต.ต. มานพ สร้อยศรี สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3368 ร.ต.ต. ธงชัย แก้วจรูญ สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
3367 ร.ต.ต. ศิโรจน์ พหลยุทธ สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
3366 ร.ต.ต. พงษ์สันต์ ประสิทธิ์วิเศษ สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
3365 ร.ต.ต. สมบัติ จันทิมี สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
3364 ร.ต.ต. จิติภูมิ ขุโนภาส สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
3363 ร.ต.ต. วชรพล ถึงทรัพย์ สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3362 ร.ต.ต. ปิยวัฒน์ ชำนาญไพร สภ.พยุหะคีรี ภ.6 นครสวรรค์
3361 ร.ต.ต. ชัยวัฒน์ ทิพยโสตถิ สภ.หนองบัว ภ.6 นครสวรรค์
3360 ร.ต.ต. เกรียงศักดิ์ วัฒนสุข สภ.หนองบัว ภ.6 นครสวรรค์
3359 ร.ต.ต. เสกสรร ค์ สุขเกษม สภ.โกรกพระ ภ.6 นครสวรรค์
3358 ร.ต.ต. สมพงษ์ เจริญผล สภ.โกรกพระ ภ.6 นครสวรรค์
3357 ร.ต.ต. ปณวัตร อุไรรัตน์ สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว ภ.6 นครสวรรค์
3356 ร.ต.ต. เอกธนา ปุเลชะตัง สภ.ตะคร้อ ภ.6 นครสวรรค์
3355 ร.ต.ต. สมหมาย วัฒนา รองสวป.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
3354 ร.ต.ต. บุญเลิศ รองจ่าเมือง รองสว.สป.สภ.หนองโสน ภ.6 พิจิตร
3353 ร.ต.ต. ณรงค์ชัย ทองศรี รอง สวป.สภ.บางกระทุ่ม ภ.6 พิษณุโลก
3352 ร.ต.ต. ปรีชา ภู่เพียร รองสว.สป.สภ.บางกระทุ่ม ภ.6 พิษณุโลก
3351 ร.ต.ต. มนัส พรมภักดี รองสวป.สภ.บางระกำ ภ.6 พิษณุโลก
3350 ร.ต.ต. วิสันต์ ไทรโพธิ์ทอง รองสว.สป.สภ.บางระกำ ภ.6 พิษณุโลก
3349 ร.ต.ต. นรากร ปิ่นประยูร รอง สวป..สภ.เมืองฯ ภ.6 พิษณุโลก
3348 ร.ต.ต. โชตินิมิตร แก้วมณี รอง สวป.สภ.นครไทย ภ.6 พิษณุโลก
3347 ร.ต.ต. มานะ พรมพิลา รอง สว.สป.สภ.นครไทย ภ.6 พิษณุโลก
3346 ร.ต.ต. ณรงค์ ภู่เสือ รอง สวป.สภ.พรหมพิราม ภ.6 พิษณุโลก
3345 ร.ต.ต. พชร จันคีรี รองสว.สป.สภ.พรหมพิราม ภ.6 พิษณุโลก
3344 ร.ต.ต. กิตติ ผึ้งสีใส รองสว.สป.สภ.วังทอง ภ.6 พิษณุโลก
3343 ร.ต.ต. สุรศักดิ์ ด่อนแผ้ว รองสวป.สภ.วังทอง ภ.6 พิษณุโลก
3342 ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ถิ่นสอน รองสว.สป.สภ.วัดโบสถ์ ภ.6 พิษณุโลก
3341 ร.ต.ต. วีรัตน์ โมสกุล รองสวป.สภ.วังน้ำคู้ ภ.6 พิษณุโลก
3340 ร.ต.ต. มานพ แสงอินทร์ รองสว.สป.สภ.วังน้ำคู้ ภ.6 พิษณุโลก
3339 ร.ต.ต. รังสรรค์ นพสุวรรณ รองสวป.สภ.เนินมะปราง ภ.6 พิษณุโลก
3338 ร.ต.ต. วิชัย พรมรักษา รองสว.สป.สภ.เนินมะปราง ภ.6 พิษณุโลก
3337 ร.ต.ต. อาคม คุณแสนใส รองสวป.สภ.แก่งโสภา ภ.6 พิษณุโลก
3336 ร.ต.ต. สมบูรณ์ นินเป้า รองสวป.สภ.เนินกุ่ม ภ.6 พิษณุโลก
3335 ร.ต.ต. ศักดิ์บัณฑิต สุขเกษม พงส.สบ1สภ.ดงประคำ ภ.6 พิษณุโลก
3334 ร.ต.ต. สุวิช พิศอ่อน รองสว.สป.สภ.ไทรย้อย ภ.6 พิษณุโลก
3333 ร.ต.ต. เจนรบ เนติรัตน์ไพบูลย์ รองสว.กลุ่มงาน(สส).ภ.จว. ภ.6 พิษณุโลก
3332 ร.ต.ต. พรชัย สุริยะคำวงค์ รองสวป.สภ.นิคมสร้างตนเอง ภ.6 พิษณุโลก
3331 ร.ต.ต. ยงยุทธ น้อยฉิม (สส.)สภ.เพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
3330 ร.ต.ต. ธนากร ทิพย์ศิริ สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
3329 ร.ต.ต. ศักดาเดช นาคหลง สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
3328 ร.ต.ต. ดาวอุดร กันหาเขียว สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
3327 ร.ต.ต. เทวินทร์ สุธรรมยะ สภ.หล่มสัก ภ.6 เพชรบูรณ์
3326 ร.ต.ต. ปราโมทย์ บรรจงทอง สภ.เขาค้อ ภ.6 เพชรบูรณ์
3325 ร.ต.ต. เทียน ไชยมาธิกุล สภ.น้ำหนาว ภ.6 เพชรบูรณ์
3324 ร.ต.ต. คมกริช ธาติ สภ.ชนแดน ภ.6 เพชรบูรณ์
3323 ร.ต.ต. ธัชทัย ธรรมโม สภ.วังโป่ง ภ.6 เพชรบูรณ์
3322 ร.ต.ต. สมโภชน์ มณีศรี สภ.หนองไผ่ ภ.6 เพชรบูรณ์
3321 ร.ต.ต. สุขสันต์ อินทร์สุข สภ.บึงสามพัน ภ.6 เพชรบูรณ์
3320 ร.ต.ต. สญชัย อินทร์ทอง สภ.บึงสามพัน ภ.6 เพชรบูรณ์
3319 ร.ต.ต. สมยศ พรหมบุตร สภ.วิเชียรบุรี ภ.6 เพชรบูรณ์
3318 ร.ต.ต. ชาตรี เหลือจาด สภ.ท่าพล ภ.6 เพชรบูรณ์
3317 ร.ต.ต. วัทธิกร ศรีแสวง สภ.ดงขุย ภ.6 เพชรบูรณ์
3316 ร.ต.ต. สุกิจ จันทร์แก้ว สภ.นาเฉลียง ภ.6 เพชรบูรณ์
3315 ร.ต.ต. ธรรมศักดิ์ ช่วยบุญ สภ.พุเตย ภ.6 เพชรบูรณ์
3314 ร.ต.ต. ทวี โคตรักษา สภ.บ้านติ้ว ภ.6 เพชรบูรณ์
3313 ร.ต.ต. สมหวัง ปานคำ รองสวป.สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3312 ร.ต.ต. ดิเรก เอี่ยมแล รองสว.สป.สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3311 ร.ต.ต. วิศิษฐ์ ศรีโสภา รองสวป.สภ.หนองขาหย่าง ภ.6 อุทัยธานี
3310 ร.ต.ต. สิทธิชัย พัชรมงคลสกุล รองสว.สป.สภ.หนองฉาง ภ.6 อุทัยธานี
3309 ร.ต.ต. พิษณุ ปานชาวนา รองสวป.สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3308 ร.ต.ต. วิชยุตม์ เกษรสิทธิ์ รองสว.สป.สภ.บ้านไร่ ภ.6 อุทัยธานี
3307 ร.ต.ต. วิเชียร อิ่มน้อย สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3306 ร.ต.ต. วิโรจน์ จันทะโย สภ.สว่างอารมณ์ ภ.6 อุทัยธานี
3305 ร.ต.ต. ชิงชัย เฉยชาญ สภ.ลานสัก ภ.6 อุทัยธานี
3304 ร.ต.ต. บุญลือ ทองรอด สภ.ห้วยคต ภ.6 อุทัยธานี
3303 ร.ต.ต. อำนาจ ดารา สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3302 ร.ต.ต. ทองสา พิลาวงศ์ สภ.เขาบางแกรก ภ.6 อุทัยธานี
3301 ร.ต.ต. สายชล พุ่มพวง สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3300 ร.ต.ต. อำนาจ เกษมณีย์ สภ.เมืองการุ้ง ภ.6 อุทัยธานี
3299 ร.ต.ต. สำราญ พูลเขตรกิจ สภ.ตลุกดู่ ภ.6 อุทัยธานี
3298 ร.ต.ต. เสาร์ ชมชาติ สวปฯช่วยราชการ.ภ.6 ภ.6 พิษณุโลก
3297 ร.ต.ต. อำนวย รักรู้ธรรม รองสว.สป.สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
3296 ร.ต.ต. คมสัน ไม้กร่าง รองสว.สป.สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
3295 ร.ต.ต. เกษมศักดิ์ อุประวรรณา รองสว.สป.สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
3294 ร.ต.ต. อดุลย์ ท้าวคำ รองสวป.สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.6 สุโขทัย
3293 ร.ต.ต. กำปนาท พิณนา รองสว.สป.สภ.ศรีสัชนาลัย ภ.6 สุโขทัย
3292 ร.ต.ต. สุกิจ ประกิจ รองสวป.สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
3291 ร.ต.ต. สราวธ สาระมนต์ รองสว.จร.สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
3290 ร.ต.ต. ไชยา เหลี่ยมผา รองสว.สป.สภ.บ้านสวน ภ.6 สุโขทัย
3289 ร.ต.ต. วานิต ดอกผึ้ง รองสว.สป.สภ.บ้านแก่ง ภ.6 สุโขทัย
3288 ร.ต.ต. วงศกร คงกำเนิด รองสว.สป..สภ.เมืองสุโขทัย ภ.6 สุโขทัย
3287 ร.ต.ต. สามารถ พึ่งไพศาล รองสว.สป.สภ.ลับแล ภ.6 อุตรดิตถ์
3286 ร.ต.ต. กัมพล สุทธิประภา รองสว.สป.สภ.น้ำปาด ภ.6 อุตรดิตถ์
3285 ร.ต.ต. ธีรยุทธ ฟูแสง รองสวป.สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3284 ร.ต.ต. ตระกูล สุภาวะ รองสว.สป.สภ.ฟากท่า ภ.6 อุตรดิตถ์
3283 ร.ต.ต. ธรรมนูญ หม่องอ้น รองสวป.สภ.เมืองฯ ภ.6 อุตรดิตถ์
3282 ร.ต.ต. ดุสิต ปาสร้อย รองสวป.สภ.นาอิน ภ.6 อุตรดิตถ์
3281 ร.ต.ต. ประธาน กิตติประพันธ์ รองสวป.สภ.บ้านโคก ภ.6 อุตรดิตถ์
3280 ร.ต.ต. นที เพ็ญสุต รองสว.สป.สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3279 ร.ต.ต. สมคิด ถิ่นถา รองสวป.สภ.ตรอน ภ.6 อุตรดิตถ์
3278 ร.ต.ต. สุรสิทธิ์ ฉายอิ่ม รองสวป.สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3277 ร.ต.ต. ธกฤษ สมบัติศิริ รองสว.สป.สภ.วังกะพี้ ภ.6 อุตรดิตถ์
3276 ร.ต.ต. ธำรง กลิ่นหอม รองสวป.สภ.น้ำหมัน ภ.6 อุตรดิตถ์
3275 ร.ต.ต. ชูชีพ พุ่มเฉียว รองสวป.สภ.เด่นเหล็ก ภ.6 อุตรดิตถ์
3274 ร.ต.ต. สนั่น ไชยวงศ์ สภ.สามเงา ภ.6 ตาก
3273 ร.ต.ต. มณู แพงแสน สภ.บ้านตาก ภ.6 ตาก
3272 ร.ต.ต. นิติรัฐ สังข์คำ สภ.แม่ระนาด ภ.6 ตาก
3271 ร.ต.ต. สมศักดิ์ เกตุสาคร สภ.แม่ระนาด ภ.6 ตาก
3270 ร.ต.ต. วัณณุวรรธน์ เขม้นเขตรการ สภ.อุ่มผาง ภ.6 ตาก
3269 ร.ต.ต. วิเชียร ปานบุตร สภ.วังประจบ ภ.6 ตาก
3268 ร.ต.ต. สมพงษ์ ใจงาม สภ.หนองบัวเหนือ ภ.6 ตาก
3267 ร.ต.ต. ธวัชชัย อ่ำปลั่ง สภ.ยกกระบัตร ภ.6 ตาก
3266 ร.ต.ต. สุวรรณ สายยืด สภ.แม่เมย ภ.6 ตาก
3265 ร.ต.ต. ณัท สุรินทร์ สภ.พบพระ ภ.6 ตาก
3264 ร.ต.ต. กำพล ไม้สนธิ์ สภ.พบพระ ภ.6 ตาก
3263 ร.ต.ต. กมลชัย ตาขันทะ สภ.เมืองตาก ภ.6 ตาก
3262 ร.ต.ต. วัชรินทร์ ราชวงศ์ สภ.วังเจ้า ภ.6 ตาก
3261 ร.ต.ต. สร้อยเพชร พันทิม สภ.แม่สลิด ภ.6 ตาก
3260 ด.ต. ประจวบ ลมทวิวงศ์ ผบ.หมู่(สส)(นปพ.) ภ.6 กำแพงเพชร
3259 ด.ต. สมพงษ์ ทองปรน ผบ.หมู่(สส)(นปพ.) ภ.6 กำแพงเพชร
3258 ด.ต. พงศ์ปณต คชขันธ์ ผบ.หมู่(สส)(นปพ.) ภ.6 กำแพงเพชร
3257 ด.ต. ธรรมสรณ์ กันหมุด ผบ.หมู่(สส)(นปพ.) ภ.6 กำแพงเพชร
3256 ด.ต. นิทัศน์ โนเขื่อน ผบ.หมู่(สส)(นปพ.) ภ.6 กำแพงเพชร
3255 ด.ต. สำรวย ศรเลี่ยมทอง ผบ.หมู่(สส)(นปพ.) ภ.6 กำแพงเพชร
3254 ด.ต. ธีรวุฒิ ทรัพย์ประสงค์ ผบ.หมู่(สส)(นปพ.) ภ.6 กำแพงเพชร
3253 ด.ต. ทวาย พุ่มน้อย ผบ.หมู่(สส)(นปพ.) ภ.6 กำแพงเพชร
3252 ด.ต. ดวงเดือน ปิ่นมณี ผบ.หมู่(สส)(นปพ.) ภ.6 กำแพงเพชร
3251 ด.ต. เด่น สุวิพันธ์ ผบ.หมู่(สส)สภ.โกสัมพีนคร ภ.6 กำแพงเพชร
3250 ด.ต. ถวิล ใฝ่จิต ผบ.หมู่(ป)สภ.โกสัมพีนคร ภ.6 กำแพงเพชร
3249 ด.ต. ชนะ ชาญเชี่ยว ผบ.หมู่(ป)สภ.โกสัมพีนคร ภ.6 กำแพงเพชร
3248 ด.ต. ถาวร กรองแก้ว ผบ.หมู่(ป)สภ.โกสัมพีนคร ภ.6 กำแพงเพชร
3247 ด.ต. อำไพ บุญชื่น ผบ.หมู่(ป)สภ.โกสัมพีนคร ภ.6 กำแพงเพชร
3246 ด.ต. นิพล จิวเดช ผบ.หมู่(ป)สภ.โกสัมพีนคร ภ.6 กำแพงเพชร
3245 ด.ต. สมพงษ์ บุตรโต ผบ.หมู่(สส)สภ.คลองขลุง ภ.6 กำแพงเพชร
3244 ด.ต. ปริญญา หงส์หิน ผบ.หมู่(ป)สภ.คลองขลุง ภ.6 กำแพงเพชร
3243 ด.ต. วิศิษฐ์ สวนภักดี ผบ.หมู่(ป)สภ.คลองขลุง ภ.6 กำแพงเพชร
3242 ด.ต. อนันต์ แสโสภา ผบ.หมู่(ป)สภ.คลองขลุง ภ.6 กำแพงเพชร
3241 ด.ต. ชยุต พันธ์ศรี ผบ.หมู่(ป)สภ.คลองขลุง ภ.6 กำแพงเพชร
3240 ด.ต. ฉัตรชัย จันทร์ชารี ผบ.หมู่(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 กำแพงเพชร
3239 ด.ต. สังเวียน โนจิตร ผบ.หมู่(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 กำแพงเพชร
3238 ด.ต. อภิศักดิ์ เผ่าฟู ผบ.หมู่(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 กำแพงเพชร
3237 ด.ต. สมาน สายด้วง ผบ.หมู่(สส)สภ.เมืองฯ ภ.6 กำแพงเพชร
3236 ด.ต. สมชาย ชุติหิรัญกุล ผบ.หมู่(สส)สภ.เมืองฯ ภ.6 กำแพงเพชร
3235 ด.ต. สมบูรณ์ ทันงาม ผบ.หมู่(สส)สภ.เมืองฯ ภ.6 กำแพงเพชร
3234 ด.ต. ธวัชชัย ชูโชติ ผบ.หมู่(สส)สภ.เมืองฯ ภ.6 กำแพงเพชร
3233 ด.ต. อุดมศักดิ์ สมเพ็ชร ผบ.หมู่(ป)สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3232 ด.ต. เทิดทูน ปวงคำ ผบ.หมู่(ป)สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3231 ด.ต. ประชิต ศรีเทศ ผบ.หมู่(ป)สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3230 ด.ต. บริพัตร เกิดลาภ ผบ.หมู่(ป)สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3229 ด.ต. จีระศักดิ์ ขันติวงศ์ ผบ.หมู่(ป)สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3228 ด.ต. ไวพจน์ สิงห์ลอ ผบ.หมู่(ป)สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3227 ด.ต. สมเจตน์ ศรีวรรณะ ผบ.หมู่(ป)สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3226 ด.ต. สกลกฤช สุนทรปาน ผบ.หมู่(ป)สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3225 ด.ต. กฤษณ พลอาจ ผบ.หมู่(ป)สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3224 ด.ต. ประจักษ์ เสาระวะ นปพ.ภ.จว.กพ. ภ.6 กำแพงเพชร
3223 ด.ต. สุดใจ พุ่มพรม นปพ.ภ.จว.กพ. ภ.6 กำแพงเพชร
3222 ด.ต. กฤษณะ สวัสดิ์รักษา นปพ.ภ.จว.กพ. ภ.6 กำแพงเพชร
3221 ด.ต. อดุลย์ ชาญเวชศาสตร์ นปพ.ภ.จว.กพ. ภ.6 กำแพงเพชร
3220 ด.ต. วิจารย์ เพชรรัตน์ นปพ.ภ.จว.กพ. ภ.6 กำแพงเพชร
3219 ด.ต. กิตติพงษ์ มูลเมือง นปพ.ภ.จว.กพ. ภ.6 กำแพงเพชร
3218 ด.ต. วันชัย งามสุข นปพ.ภ.จว.กพ. ภ.6 กำแพงเพชร
3217 ด.ต. พิทักษ์ กองโกย นปพ.ภ.จว.กพ. ภ.6 กำแพงเพชร
3216 ด.ต. วินัย ปาณาวงษ์ นปพ.ภ.จว.กพ. ภ.6 กำแพงเพชร
3215 ด.ต. พูสิทธิ์ พูลศรี นปพ.ภ.จว.กพ. ภ.6 กำแพงเพชร
3214 ด.ต. บุญเลิศ วงษ์ปี นปพ.ภ.จว.กพ. ภ.6 กำแพงเพชร
3213 ด.ต. พงษ์พีร อรลัดดาพงษ์ สภ.คลองขลุง ภ.6 กำแพงเพชร
3212 ด.ต. สาโรจน์ จันทร์มณี สภ.คลองขลุง ภ.6 กำแพงเพชร
3211 ด.ต. สมศักดิ์ ศรีหล้า สภ.คลองขลุง ภ.6 กำแพงเพชร
3210 ด.ต. ฉัตรชัย กสิกรรม สภ.คลองขลุง ภ.6 กำแพงเพชร
3209 ด.ต. อรัญ อธิกุลรัตน์ สภ.คลองขลุง ภ.6 กำแพงเพชร
3208 ด.ต. ประวิทย์ คงทัน สภ.พรานกระต่าย ภ.6 กำแพงเพชร
3207 ด.ต. จักรินทร์ กินสวย สภ.พรานกระต่าย ภ.6 กำแพงเพชร
3206 ด.ต. แสงตะวัน มั่นคำ สภ.พรานกระต่าย ภ.6 กำแพงเพชร
3205 ด.ต. วินัย อินทพงษ์ สภ.พรานกระต่าย ภ.6 กำแพงเพชร
3204 ด.ต. สมบัติ แสงสม สภ.พรานกระต่าย ภ.6 กำแพงเพชร
3203 ด.ต. ไพฑูรย์ แดงใจ สภ.พรานกระต่าย ภ.6 กำแพงเพชร
3202 ด.ต. สวัสิ์ วิชาพร สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3201 ด.ต. วินัย นาคเมือง สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3200 ด.ต. ณัฐพงษ์ ขวัญตา สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3199 ด.ต. สมหวัง สมยา สภ.ขาณุวรลักษบุรี ภ.6 กำแพงเพชร
3198 ด.ต. อำพร ทองนุ่ม สภ.เมืองกำแพง ภ.6 กำแพงเพชร
3197 ด.ต. พสกรณ์ จันทร์แรม สภ.เมืองกำแพง ภ.6 กำแพงเพชร
3196 ด.ต. ไพรัช ศรีใจวงค์ สภ.เมืองกำแพง ภ.6 กำแพงเพชร
3195 ด.ต. สุวิทย์ เขียวพงษ์ สภ.เมืองกำแพง ภ.6 กำแพงเพชร
3194 ด.ต. พันธวัจน์ ผู้รุ่งเรือง สภ.เมืองกำแพง ภ.6 กำแพงเพชร
3193 ด.ต. สกนธ์ เกษธีรกุล สภ.เมืองกำแพง ภ.6 กำแพงเพชร
3192 ด.ต. ประกิจ รุ่งโรจน์ สภ.เมืองกำแพง ภ.6 กำแพงเพชร
3191 ด.ต. ทองหล่อ ผิวผักแว่น สภ.เมืองกำแพง ภ.6 กำแพงเพชร
3190 ด.ต. วุฒิชัย โพธิ์เงิน สภ.เมืองกำแพง ภ.6 กำแพงเพชร
3189 ด.ต. สมศักดิ์ ชัยรัตนสุวรรณ สภ.เมืองกำแพง ภ.6 กำแพงเพชร
3188 ด.ต. กำธร ชำนาญเท สภ.ลานกระบือ ภ.6 กำแพงเพชร
3187 ด.ต. อนันต์ ชาติเผือก สภ.ลานกระบือ ภ.6 กำแพงเพชร
3186 ด.ต. ประมวล ปรีเปรม สภ.ลานกระบือ ภ.6 กำแพงเพชร
3185 ด.ต. ศักดิ์สิทธิ์ พิลึก สภ.คลองลาน ภ.6 กำแพงเพชร
3184 ด.ต. ประยงค์ ภู่จันทร์ สภ.คลองลาน ภ.6 กำแพงเพชร
3183 ด.ต. ชัยสิทธิ์ ศรีวิชัยลำพัน สภ.คลองลาน ภ.6 กำแพงเพชร
3182 ด.ต. ณรงค์ ศิลาเงิน สภ.คลองลาน ภ.6 กำแพงเพชร
3181 ด.ต. สวาท อุ่มบุญ สภ.คลองลาน ภ.6 กำแพงเพชร
3180 ด.ต. สงกรานต์ อภิวงค์ สภ.คลองลาน ภ.6 กำแพงเพชร
3179 ด.ต. ศราวุธ โชตเศรษฐ สภ.ทรายทองวัฒนา ภ.6 กำแพงเพชร
3178 ด.ต. สมคิด ยศบุญ สภ.ทรายทองวัฒนา ภ.6 กำแพงเพชร
3177 ด.ต. สุภรณ์ ศิริรักษ์ สภ.ไทรงาม ภ.6 กำแพงเพชร
3176 ด.ต. ณรงค์ นิยม สภ.ไทรงาม ภ.6 กำแพงเพชร
3175 ด.ต. เฉลิมชาติ คงสุพรรณ์ สภ.ไทรงาม ภ.6 กำแพงเพชร
3174 ด.ต. วีรภัทร วัฒนธรรม สภ.ไทรงาม ภ.6 กำแพงเพชร
3173 ด.ต. วสันต์ ธรรมสังวาล สภ.ไทรงาม ภ.6 กำแพงเพชร
3172 ด.ต. ทศพร ศักดิ์สิทธิ์ สภ.ไทรงาม ภ.6 กำแพงเพชร
3171 ด.ต. สุเทพ สะศรีลา สภ.ไทรงาม ภ.6 กำแพงเพชร
3170 ด.ต. อดิชัย ปิ่นชัยมูล สภ.ทรงธรรม กพ. ภ.6 กำแพงเพชร
3169 ด.ต. สงกรานต์ คุ้มเมฆ สภ.ทรงธรรม กพ. ภ.6 กำแพงเพชร
3168 ด.ต. โกสินธุ์ สุขจันทร์ตรี สภ.ทรงธรรม กพ. ภ.6 กำแพงเพชร
3167 ด.ต. ถาวร จันทร์นา สภ.ปางศิลาทอง ภ.6 กำแพงเพชร
3166 ด.ต. เกษแก้ว เกิดสุวรรณ์ สภ.ปางศิลาทอง ภ.6 กำแพงเพชร
3165 ด.ต. ชัยยุทธ สมัตถะ สภ.ปางศิลาทอง ภ.6 กำแพงเพชร
3164 ด.ต. สุวิทย์ ขันชารี สภ.ปางศิลาทอง ภ.6 กำแพงเพชร
3163 ด.ต. ประเจตน์ เรืองวงษ์ สภ.ปางศิลาทอง ภ.6 กำแพงเพชร
3162 ด.ต. สายชล ยิ้มเกตุ สภ.คลองพิไกร ภ.6 กำแพงเพชร
3161 ด.ต. เชิด ชาญชัยวีระพันธ์ สภ.คลองพิไกร ภ.6 กำแพงเพชร
3160 ด.ต. พัลทิพย์ คงสิงห์ สภ.คลองพิไกร ภ.6 กำแพงเพชร
3159 ด.ต. นพ พล พันธ์หงษ์ สภ.บึงสามัคคี ภ.6 กำแพงเพชร
3158 ด.ต. วิชัย รัตนวรสุทธิ์ สภ.บึงสามัคคี ภ.6 กำแพงเพชร
3157 ด.ต. สมุทร ระวังภัย ผบ.หมู่(สส)ภ.จว. (นปพ.) ภ.6 นครสวรรค์
3156 ด.ต. สยาม ร่มศาลา ผบ.หมู่(สส)ภ.จว. (นปพ.) ภ.6 นครสวรรค์
3155 ด.ต. สุรินทร์ สีหมากสุข ผบ.หมู่(สส)ภ.จว. (นปพ.) ภ.6 นครสวรรค์
3154 ด.ต. สมัย จุนทะสี ผบ.หมู่(สส)ภ.จว. (นปพ.) ภ.6 นครสวรรค์
3153 ด.ต. ประภาส ประโยชน์ยิ่ง ผบ.หมู่(สส)ภ.จว. (นปพ.) ภ.6 นครสวรรค์
3152 ด.ต. สมชาย เกิดโพธิ์ชา ผบ.หมู่(สส)ภ.จว. (นปพ.) ภ.6 นครสวรรค์
3151 ด.ต. สุวรรณ นรเศรษฐ์ ผบ.หมู่งาน(สส)ภ.จว.นว ภ.6 นครสวรรค์
3150 ด.ต. อภิรักษ์ ตรีระแสง ผบ.หมู่งาน(สส)ภ.จว.นว ภ.6 นครสวรรค์
3149 ด.ต. ทนงค์ เหล่าเที่ยง ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3148 ด.ต. ราชันย์ มหุวรรณ์ ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3147 ด.ต. เฉลิมชัย มั่นมี ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3146 ด.ต. ชายรัตร พูลแสง ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3145 ด.ต. ทองทด ธรรมสอน ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3144 ด.ต. สมเกียรติ ทิศสนั่น ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3143 ด.ต. วิโรจน์ พฤทธิ์พล ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3142 ด.ต. สมเจตน์ ปูทอง ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3141 ด.ต. พงษ์พิสิษฐ์ ดาราเพ็ญ ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3140 ด.ต. ประดิษฐ์ สุขแช่ม ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3139 ด.ต. บุญส่ง อนุพันธ์ ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3138 ด.ต. ปราโมท ศรีนวล ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3137 ด.ต. สงบ มั่งงาม ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3136 ด.ต. ทองสุข แกว่นการไถ ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3135 ด.ต. วียุทธ ยอดเปลี่ยน ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3134 ด.ต. ขวัญใจ แพทย์ไชโย ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3133 ด.ต. ดำรง พิมพ์อูป ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3132 ด.ต. สันทัด มาศสุข ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3131 ด.ต. ชำนาญวิทย์ ชัยสิทธิ์ ผบ.หมู(ป)สภ.เมืองฯ ภ.6 นครสวรรค์
3130 ด.ต. พิเชษฐ์ บุญชู ผบ.หมู่(ป)สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3129 ด.ต. ไพโรจน์ เมณฑกูล ผบ.หมู่(ป)สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3128 ด.ต. เจริญ อารินทร์ ผบ.หมู่(ป)สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3127 ด.ต. ระพี จูงาม ผบ.หมู่(ป)สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3126 ด.ต. ชูสิทธิ์ สกุลวงษ์ ผบ.หมู่(ป)สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3125 ด.ต. กมล พรมศักดิ์ ผบ.หมู่(ป)สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3124 ด.ต. เกรียงศักดิ์ พรมอุทัย ผบ.หมู่(ป)สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3123 ด.ต. พงษ์นรินทร์ โพธิ์กิ่ง ผบ.หมู่(ป)สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3122 ด.ต. ชูชีพ สีดี ผบ.หมู่(ป)สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3121 ด.ต. สามารถ ไวเกษตรกรณ์ ผบ.หมู่(ป)สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3120 ด.ต. ทวี นครจันทร์ ผบ.หมู่(ป)สภ.บรรพตพิสัย ภ.6 นครสวรรค์
3119 ด.ต. สมศักดิ์ โหมดเกษม ผบ.หมู่(ป)สภ.บรรพตพิสัย ภ.6 นครสวรรค์
3118 ด.ต. เอนก พุกสาย ผบ.หมู่(ป)สภ.บรรพตพิสัย ภ.6 นครสวรรค์
3117 ด.ต. ประสิทธิ์ สังข์เงิน ผบ.หมู่(ป)สภ.บรรพตพิสัย ภ.6 นครสวรรค์
3116 ด.ต. ปรเมษฐ์ ดำสนิท ผบ.หมู่(ป)สภ.บรรพตพิสัย ภ.6 นครสวรรค์
3115 ด.ต. วิสุทธิ์ ศรีศักดิ์เพชร ผบ.หมู่(ป)สภ.บรรพตพิสัย ภ.6 นครสวรรค์
3114 ด.ต. วิบูลย์ ขจรกลิ่น ผบ.หมู่(ป)สภ.บรรพตพิสัย ภ.6 นครสวรรค์
3113 ด.ต. สุทัศน์ รอดสิน ผบ.หมู่(ป)สภ.บรรพตพิสัย ภ.6 นครสวรรค์
3112 ด.ต. พนา สอนพรม ผบ.หมู่(ป)สภ.บรรพตพิสัย ภ.6 นครสวรรค์
3111 ด.ต. วีระพงษ์ ขวัญตา ผบ.หมู่(ป)สภ.บรรพตพิสัย ภ.6 นครสวรรค์
3110 ด.ต. ประเทือง สินโน ผบ.หมู่(ป)สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
3109 ด.ต. อรรถพล ศักดิ์ดี ผบ.หมู่(ป)สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
3108 ด.ต. พฤทธิ์ เขียนสุข ผบ.หมู่(ป)สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
3107 ด.ต. สุธีระ ทรัพย์สงเคราะห์ ผบ.หมู่(ป)สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
3106 ด.ต. วิสูตร เรืองขำ ผบ.หมู่(ป)สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
3105 ด.ต. ชิดชัย แห่งกลาง ผบ.หมู่(ป)สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
3104 ด.ต. อนนท์ กิจนัย ผบ.หมู่(ป)สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
3103 ด.ต. ธัชชัย ไพรจิตร ผบ.หมู่(ป)สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
3102 ด.ต. สมชาย ทิมกัน ผบ.หมู่(ป)สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
3101 ด.ต. น้อย ชุณวิรัตน์ ผบ.หมู่(ป)สภ.โกรกพระ ภ.6 นครสวรรค์
3100 ด.ต. จรูญ จันทร์สงเคราะห์ ผบ.หมู่(ป)สภ.โกรกพระ ภ.6 นครสวรรค์
3099 ด.ต. คณิต ศิริชุมชัย ผบ.หมู่(ป)สภ.โกรกพระ ภ.6 นครสวรรค์
3098 ด.ต. สิทธิชัย ศิริวรรณ ผบ.หมู่(ป)สภ.โกรกพระ ภ.6 นครสวรรค์
3097 ด.ต. วัฒนา โชคงาม ผบ.หมู่(ป)สภ.โกรกพระ ภ.6 นครสวรรค์
3096 ด.ต. ภิรมย์ เขียวขำ ผบ.หมู่(ป)สภ.พยุหะคีรี ภ.6 นครสวรรค์
3095 ด.ต. พรเทพ ทั่งศิริ ผบ.หมู่(ป)สภ.พยุหะคีรี ภ.6 นครสวรรค์
3094 ด.ต. วิเชียร รินสันเทียะ ผบ.หมู่(ป)สภ.พยุหะคีรี ภ.6 นครสวรรค์
3093 ด.ต. พา หอมฟุ้ง ผบ.หมู่(ป)สภ.พยุหะคีรี ภ.6 นครสวรรค์
3092 ด.ต. ธัญญะ คำประกอบ ผบ.หมู่(ป)สภ.พยุหะคีรี ภ.6 นครสวรรค์
3091 ด.ต. สมชาย สิงห์ประเสริฐ ผบ.หมู่(ป)สภ.พยุหะคีรี ภ.6 นครสวรรค์
3090 ด.ต. ณรงค์วิทย์ วงษ์แพทย์ ผบ.หมู่(ป)สภ.พยุหะคีรี ภ.6 นครสวรรค์
3089 ด.ต. กฤษณะ พูลทอง ผบ.หมู่(ป)สภ.พยุหะคีรี ภ.6 นครสวรรค์
3088 ด.ต. เกรียงศักดิ์ จินดาทิพย์ ผบ.หมู่(ป)สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3087 ด.ต. สมคิด วงค์เทพนิวัติ ผบ.หมู่(ป)สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3086 ด.ต. ทองคำ กลิ่นอำพันธ์ ผบ.หมู่(ป)สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3085 ด.ต. สิทธิชัย สังข์ทอง ผบ.หมู่(ป)สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3084 ด.ต. พล อ้นโต ผบ.หมู่(ป)สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3083 ด.ต. ณัฎกิจต์ ฉันขาว ผบ.หมู่(ป)สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3082 ด.ต. อภิลักษ์ เพ็งศิริ ผบ.หมู่(ป)สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3081 ด.ต. สุชิน บำรุงศรี ผบ.หมู่(ป)สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3080 ด.ต. นพพร บุญเพ็ญ ผบ.หมู่(ป)สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3079 ด.ต. สุเมธ พิกุลศิริ ผบ.หมู่(ป)สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3078 ด.ต. วิละ กลิ่นสังข์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
3077 ด.ต. สายัณห์ ดิษฐ์จาด สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
3076 ด.ต. วิเชียร เชี่ยวกิจ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
3075 ด.ต. วิสุทธิ์ บุญเขียว สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
3074 ด.ต. สมบูรณ์ บุญเกิด สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
3073 ด.ต. วัฒน สายพรม สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
3072 ด.ต. อดิเรก ทั่งศิริ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
3071 ด.ต. สยาม ใยสำลี สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
3070 ด.ต. กิตติ แย้มนิยม สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
3069 ด.ต. ประสิทธิ์ กลิ่นจิตโต สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
3068 ด.ต. สามารถ ไวเกษตรกรณ์ สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3067 ด.ต. ประเสริฐ เนียรภาค สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3066 ด.ต. สยาม หมู่พยัคฆ์ สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3065 ด.ต. กมล เรือนทอง สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3064 ด.ต. เนตร แหลมทอง สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3063 ด.ต. ดิเรก บำรุง สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
3062 ด.ต. เดชอนันต์ กันหมุด สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
3061 ด.ต. อนนท์ กิจนัย สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
3060 ด.ต. ธวัช ธูปจันทร์ สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
3059 ด.ต. ณัฐพนธ์ พวงทอง สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
3058 ด.ต. มานพ ไพบูลย์ สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3057 ด.ต. อำพล ภู่เมือง สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3056 ด.ต. ชัยพันธ์ คชาสินสมุทร์ สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3055 ด.ต. ไพรัช นรไทย สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3054 ด.ต. ประสาท บุญเรืองศักดิ์ สภ.แม่วงก์ ภ.6 นครสวรรค์
3053 ด.ต. เชน กล่อมแก้ว สภ.ท่าตะโก ภ.6 นครสวรรค์
3052 ด.ต. โชควิชิต นาคชม สภ.ท่าตะโก ภ.6 นครสวรรค์
3051 ด.ต. มานพ หมวกพิกุล สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
3050 ด.ต. ประยูร บุญเพ็ง สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
3049 ด.ต. วิเชียร ลืมอินทร์ สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
3048 ด.ต. สุชาติ ภมรเดชากุล สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3047 ด.ต. ธวัช มีแก้วแทน สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3046 ด.ต. รัต ทองชั่ง สภ.ตาคลี ภ.6 นครสวรรค์
3045 ด.ต. สมยศ ภู่เจริญ สภ.ชุมตาบง ภ.6 นครสวรรค์
3044 ด.ต. เผด็จ ธนะแก้ว สภ.ชุมตาบง ภ.6 นครสวรรค์
3043 ด.ต. สิงหา วงศ์ปินะ สภ.ชุมตาบง ภ.6 นครสวรรค์
3042 ด.ต. นาต เพ็ญเขตรกรณ์ สภ.ชุมตาบง ภ.6 นครสวรรค์
3041 ด.ต. สำราญ หุนนารา สภ.ชุมตาบง ภ.6 นครสวรรค์
3040 ด.ต. มาโนช พุกเนียม สภ.บางม่วง ภ.6 นครสวรรค์
3039 ด.ต. วสิฎ อินทร์ขาว สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
3038 ด.ต. สมเกียรติ เมืองใจ สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
3037 ด.ต. พิภพ ทรายมูล สภ.จันเสน ภ.6 นครสวรรค์
3036 ด.ต. สมควร กำเนิดบง สภ.จันเสน ภ.6 นครสวรรค์
3035 ด.ต. วินัย ราชไชยา สภ.จันเสน ภ.6 นครสวรรค์
3034 ด.ต. พุฒิพงศ์ ดวงแก้ว สภ.จันเสน ภ.6 นครสวรรค์
3033 ด.ต. คณิต สุขบาง สภ.แม่เล่ย์ ภ.6 นครสวรรค์
3032 ด.ต. บุญพิทักษ์ ขันกสิกรรม สภ.แม่เล่ย์ ภ.6 นครสวรรค์
3031 ด.ต. วีรภัทร นันทสุขรชต สภ.แม่เล่ย์ ภ.6 นครสวรรค์
3030 ด.ต. พายับ สกุลวงษ์ สภ.หนองกรด ภ.6 นครสวรรค์
3029 ด.ต. พิศัณย์ นาคสมบูรณ์ สภ.หนองกรด ภ.6 นครสวรรค์
3028 ด.ต. ประพันธ์ ทะอินเลย สภ.หนองกรด ภ.6 นครสวรรค์
3027 ด.ต. สมพงษ์ สุธาพจน์ สภ.หนองกรด ภ.6 นครสวรรค์
3026 ด.ต. เกรียงศักดิ์ โถทัย สภ.หนองกรด ภ.6 นครสวรรค์
3025 ด.ต. ศักดา กุลวงศ์ สภ.หนองกรด ภ.6 นครสวรรค์
3024 ด.ต. มงคล อินริราย สภ.หนองกรด ภ.6 นครสวรรค์
3023 ด.ต. สุรสิทธิ์ ชะลาสัย สภ.หนองกรด ภ.6 นครสวรรค์
3022 ด.ต. สาคร ไชยพรม สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว ภ.6 นครสวรรค์
3021 ด.ต. ธีรพล ภู่แพร สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว ภ.6 นครสวรรค์
3020 ด.ต. พงษ์เนตร นาจักร สภ.นิคมเขาบ่อแก้ว ภ.6 นครสวรรค์
3019 ด.ต. สมชาย ดีใจ สภ.บางประมุง ภ.6 นครสวรรค์
3018 ด.ต. พงษ์ศักดิ์ มาประสพ สภ.บางประมุง ภ.6 นครสวรรค์
3017 ด.ต. วิสิทธิ์ ทรัพย์พ่วง สภ.บางประมุง ภ.6 นครสวรรค์
3016 ด.ต. พงษ์ ช่วยไทย สภ.บางประมุง ภ.6 นครสวรรค์
3015 ด.ต. ชาญ ศักดิ์เพ็ชร สภ.บางประมุง ภ.6 นครสวรรค์
3014 ด.ต. สมพร อุปดี สภ.บางประมุง ภ.6 นครสวรรค์
3013 ด.ต. ศุภชัย คงถาวร สภ.บางประมุง ภ.6 นครสวรรค์
3012 ด.ต. สมนึก นิยมเดช สภ.บางประมุง ภ.6 นครสวรรค์
3011 ด.ต. เสน่ห์ เกล็ดประทุม สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
3010 ด.ต. สมพงษ์ แพ่งประสิทธิ์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
3009 ด.ต. บุญส่ง เทศนิเวศน์ สภ.ตากฟ้า ภ.6 นครสวรรค์
3008 ด.ต. วัชระ บุญมณี สภ.ตากฟ้า ภ.6 นครสวรรค์
3007 ด.ต. นคร พระสิงห์ สภ.ตากฟ้า ภ.6 นครสวรรค์
3006 ด.ต. เสรี พนมศก สภ.ตากฟ้า ภ.6 นครสวรรค์
3005 ด.ต. ณัฐพล จูด้วง สภ.ตากฟ้า ภ.6 นครสวรรค์
3004 ด.ต. จิรยุทธ์ กระสินธุ์ สภ.ตากฟ้า ภ.6 นครสวรรค์
3003 ด.ต. จริน มงคลไทร สภ.ตากฟ้า ภ.6 นครสวรรค์
3002 ด.ต. อุดมชัย จินตวิเศษ สภ.ตากฟ้า ภ.6 นครสวรรค์
3001 ด.ต. ชัยรัตน์ สว่างยิ่ง สภ.ตากฟ้า ภ.6 นครสวรรค์
3000 ด.ต. สมาน หมีทอง สภ.ไพศาลี ภ.6 นครสวรรค์
2999 ด.ต. วิชิต เฟื่องจันทร์ สภ.ไพศาลี ภ.6 นครสวรรค์
2998 ด.ต. สรรเสริญ ภู่ระย้า สภ.ไพศาลี ภ.6 นครสวรรค์
2997 ด.ต. พรชัย กรุงศรี สภ.ไพศาลี ภ.6 นครสวรรค์
2996 ด.ต. บุญเพ็ง แฝงสระ สภ.ไพศาลี ภ.6 นครสวรรค์
2995 ด.ต. สมคิด โพธิ์อุบล สภ.ไพศาลี ภ.6 นครสวรรค์
2994 ด.ต. วิเชียร วงษ์จุ้ย สภ.ไพศาลี ภ.6 นครสวรรค์
2993 ด.ต. วิชัย อินทร์คีรี สภ.ไพศาลี ภ.6 นครสวรรค์
2992 ด.ต. เพลิน จันทร์อินทร์ สภ.หนองบัว ภ.6 นครสวรรค์
2991 ด.ต. วัชระ ชอนบุรี สภ.หนองบัว ภ.6 นครสวรรค์
2990 ด.ต. ศุกร์ อิ่นคำ สภ.หนองบัว ภ.6 นครสวรรค์
2989 ด.ต. วสันต์ พวงสมบัติ สภ.หนองบัว ภ.6 นครสวรรค์
2988 ด.ต. ดาวรุ่ง จันทร์อำไพ สภ.หนองบัว ภ.6 นครสวรรค์
2987 ด.ต. จรูญ คำรอด สภ.หนองบัว ภ.6 นครสวรรค์
2986 ด.ต. ชำนาญ เล็กประดิษฐ์ สภ.ท่าตะโก ภ.6 นครสวรรค์
2985 ด.ต. นิกร ยะรินทร์ สภ.ท่าตะโก ภ.6 นครสวรรค์
2984 ด.ต. สุขสม สุขจุ้ย สภ.ท่าตะโก ภ.6 นครสวรรค์
2983 ด.ต. นริส อ่วมบังศรี สภ.ท่าตะโก ภ.6 นครสวรรค์
2982 ด.ต. มานพ เวียงทอง สภ.ท่าตะโก ภ.6 นครสวรรค์
2981 ด.ต. มนันทวัฒน์ ใจพรหม สภ.ท่าตะโก ภ.6 นครสวรรค์
2980 ด.ต. วิโรจน์ เกสุดา สภ.ท่าตะโก ภ.6 นครสวรรค์
2979 ด.ต. สมหมาย อมรโชติพันธ์ สภ.ท่าตะโก ภ.6 นครสวรรค์
2978 ด.ต. ธนกร ศรีสง่า สภ.ท่าตะโก ภ.6 นครสวรรค์
2977 ด.ต. สุวิทย์ แก้วแสง สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
2976 ด.ต. มานิตย์ สาลีผล สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
2975 ด.ต. บุญเลิศ แพ่งศรี สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
2974 ด.ต. วินัย คงประเสริฐ สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
2973 ด.ต. ชูชาติ ปานสมัย สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
2972 ด.ต. ประทีป ทองคำ สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
2971 ด.ต. อนุวัฒน์ จันทร์ดา สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
2970 ด.ต. วินิจ สนิท สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
2969 ด.ต. เสน่ห์ เหล็งพั้ง สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
2968 ด.ต. ชัชวาล สังฆารมย์ สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
2967 ด.ต. นิคม ไม้สูงเนิน สภ.แม่วงก์ ภ.6 นครสวรรค์
2966 ด.ต. บุญชู อินต๊ะ สภ.แม่วงก์ ภ.6 นครสวรรค์
2965 ด.ต. บุญเพิ่ม อัมเรศ สภ.แม่วงก์ ภ.6 นครสวรรค์
2964 ด.ต. ทรงศักดิ์ สิทธิ สภ.แม่วงก์ ภ.6 นครสวรรค์
2963 ด.ต. สมใจ ทิมพูล สภ.บางม่วง ภ.6 นครสวรรค์
2962 ด.ต. สมชาย โกเมนกุล สภ.บางม่วง ภ.6 นครสวรรค์
2961 ด.ต. ธรากร เพ็ชรวาว สภ.บางม่วง ภ.6 นครสวรรค์
2960 ด.ต. บวร คล้ายแจ่ม สภ.บางม่วง ภ.6 นครสวรรค์
2959 ด.ต. ศรีนวล ร่างสวย สภ.บางม่วง ภ.6 นครสวรรค์
2958 ด.ต. ปรีดา วงศา สภ.บางม่วง ภ.6 นครสวรรค์
2957 ด.ต. สนอง ชูติ สภ.บางม่วง ภ.6 นครสวรรค์
2956 ด.ต. ธีระเวทย์ ศุภอัครพงษ์ สภ.บางม่วง ภ.6 นครสวรรค์
2955 ด.ต. ศรราม นิยมไทย สภ.บางม่วง ภ.6 นครสวรรค์
2954 ด.ต. สันติ จันทร์เข็ม สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2953 ด.ต. สุชีพ มีฤทธิ์ สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2952 ด.ต. จรัญ ทองรอด สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2951 ด.ต. นิติ ฟักนาค สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2950 ด.ต. สิทธิศักดิ์ เข็มจัด สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2949 ด.ต. ประสิทธิ์ พุ่มศรี สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2948 ด.ต. ประจักษ์ พุ่มฉัตร สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2947 ด.ต. ปิยะ อิ่มเพ็ง สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2946 ด.ต. ธนชิต บุญฤทธิ์ สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2945 ด.ต. ภัทริศ ทองศรี สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2944 ด.ต. ดำเกิง ตันติวัฒน์ สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2943 ด.ต. สุนทร เกษสาริการณ์ สภ.แม่เปิน ภ.6 นครสวรรค์
2942 ด.ต. ณรงค์ ชูหนู สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
2941 ด.ต. ปัญญา ปานดิษฐ์ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
2940 ด.ต. สมศักดิ์ ยังมี สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
2939 ด.ต. เฉลิมพล ประชุมเทศ สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
2938 ด.ต. มนูญ ไสยาวัน สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
2937 ด.ต. อนันต์ ทองแย้ม สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
2936 ด.ต. ศุภณัฐ สกุณาทวงษ์ สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
2935 ด.ต. ธนู สื่อเรืองศักดิ์ สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
2934 ด.ต. อานนท์ พุฒพิพาท สภ.ลาดยาว ภ.6 นครสวรรค์
2933 ด.ต. พันธ์ หลวงเวียงคำ สภ.โกรกพระ ภ.6 นครสวรรค์
2932 ด.ต. แสวง นาคเมือง สภ.โกรกพระ ภ.6 นครสวรรค์
2931 ด.ต. วิชัย สุดสงค์ สภ.พยุหะคีรี ภ.6 นครสวรรค์
2930 ด.ต. มนัส อินทร์ประสิทธิ์ สภ.พยุหะคีรี ภ.6 นครสวรรค์
2929 ด.ต. นพปฎล พุฒจรูญ สภ.พยุหะคีรี ภ.6 นครสวรรค์
2928 ด.ต. ชัชวาล สังฆรมย์ สภ.ชุมแสง ภ.6 นครสวรรค์
2927 ด.ต. มนัส คะระนันท์ สภ.บางม่วง ภ.6 นครสวรรค์
2926 ด.ต. โชคทวี กาละศรี สภ.บางม่วง ภ.6 นครสวรรค์
2925 ด.ต. ธนิก แสงเอี่ยม สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2924 ด.ต. จามร มากมิ่ง สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2923 ด.ต. ประสิทธิ์ ตาศิริ สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2922 ด.ต. เทพอนันต์ พันโท สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2921 ด.ต. นุกูล เกิดแย้ม สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2920 ด.ต. ประสิทธิ์ คล้ายสุข สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2919 ด.ต. นิยม ปานจิ๋ว สภ.หนองปลิง ภ.6 นครสวรรค์
2918 ด.ต. ประทีป เกตุเผือก สภ.ตะคร้อ ภ.6 นครสวรรค์
2917 ด.ต. โสภณ พันทับ สภ.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
2916 ด.ต. เสริม บัวทอง สภ.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
2915 ด.ต. สมาน สิงห์เรือง สภ.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
2914 ด.ต. นเรศ คำเขียน สภ.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
2913 ด.ต. จรูญ ศรีวิชัย สภ.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
2912 ด.ต. วิบูลย์ อุทัยวัฒนานนท์ สภ.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
2911 ด.ต. สุวรรณ์ มีแดนไผ่ สภ.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
2910 ด.ต. วิชาญ พุ่มโต สภ.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
2909 ด.ต. สมโภชน์ สุขเปล่งศักดิ์ สภ.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
2908 ด.ต. ประพันธ์ กังหัน สภ.ตะพานหิน ภ.6 พิจิตร
2907 ด.ต. จำนงค์ กล้าณรงค์ สภ.ตะพานหิน ภ.6 พิจิตร
2906 ด.ต. อำนวย สิงห์คราช สภ.ตะพานหิน ภ.6 พิจิตร
2905 ด.ต. ขวัญ ทางตรง สภ.ตะพานหิน ภ.6 พิจิตร
2904 ด.ต. นนทนันท์ เกตุเมฆ สภ.ตะพานหิน ภ.6 พิจิตร
2903 ด.ต. นพดล คัชมาตย์ สภ.ตะพานหิน ภ.6 พิจิตร
2902 ด.ต. ชาญชัย บุญธรรมมา สภ.ตะพานหิน ภ.6 พิจิตร
2901 ด.ต. ณัฐพงษ์ แคล้วโยธา สภ.บางมูลนาก ภ.6 พิจิตร
2900 ด.ต. อนันท์ คันศร สภ.บางมูลนาก ภ.6 พิจิตร
2899 ด.ต. พิษณุ บัวบุตร สภ.บางมูลนาก ภ.6 พิจิตร
2898 ด.ต. ชัชวาล แจ่มเงิน สภ.บางมูลนาก ภ.6 พิจิตร
2897 ด.ต. สมศักดิ์ แสงศรีจันทร์ สภ.โพทะเล ภ.6 พิจิตร
2896 ด.ต. ธานินทร์ ขจรกลิ่น สภ.โพทะเล ภ.6 พิจิตร
2895 ด.ต. ชูชีพ คุ้มเถื่อน สภ.โพทะเล ภ.6 พิจิตร
2894 ด.ต. นาถ ชุ่มมั่น สภ.โพทะเล ภ.6 พิจิตร
2893 ด.ต. สุเทพ เณรหลำ สภ.โพทะเล ภ.6 พิจิตร
2892 ด.ต. สุริยนต์ ปรางทอง สภ.โพทะเล ภ.6 พิจิตร
2891 ด.ต. สมบัติ อุ่นอินต๊ะ สภ.โพทะเล ภ.6 พิจิตร
2890 ด.ต. ชัยวัฒน์ เพ็ญภาคกุล สภ.สามง่าม ภ.6 พิจิตร
2889 ด.ต. กิตติพงษ์ แท่งทอง สภ.สามง่าม ภ.6 พิจิตร
2888 ด.ต. บุญชู เพ็งสลุด สภ.สามง่าม ภ.6 พิจิตร
2887 ด.ต. สิทธิเดช ประคำ สภ.สามง่าม ภ.6 พิจิตร
2886 ด.ต. กิตติ ทองหน้าศาล สภ.สามง่าม ภ.6 พิจิตร
2885 ด.ต. บุญเลิศ กุหลาบเทียม สภ.สามง่าม ภ.6 พิจิตร
2884 ด.ต. สนอง สุขแจ้ง สภ.สามง่าม ภ.6 พิจิตร
2883 ด.ต. ปรีชา ขำมี สภ.สามง่าม ภ.6 พิจิตร
2882 ด.ต. ปรีชา วงศ์ไชย สภ.สามง่าม ภ.6 พิจิตร
2881 ด.ต. พยุง วงศ์วาด สภ.สามง่าม ภ.6 พิจิตร
2880 ด.ต. สมเกียรติ