ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

ค้นพบข้อมูลชื่อ 'ภราดร' จำนวน 19 เรคคอร์ด < สามารถค้นหาโดยคลิกที่ ชื่อ นามสกุล หรือ ชื่อโครงการ ที่ปรากฎในรายงาน >
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
19 ส.ต.ต. ภราดร ภูมี ผบ.หมู่ ป. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ด้านงานธุรการของสถานีตำรวจ <68>
  ระหว่างวันที่ : 20 ส.ค.2552-21 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุม บก.จร.
18 จ.ส.ต. ภราดร ภักดี ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 พังงา
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรการฝึกอบรมยิงปืน รุ่นที่ 1-3 <94>
  ระหว่างวันที่ : 24 มี.ค.2552-26 มี.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 จว.สุราษฎร์ธานี
17 ด.ต. ภราดรณ์ อยู่มา ผบ.หมู่ป.สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
  อบรมหลักสูตร : ตำรวจชุมชนตามโครงการตำรวจชุมชน. <540>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6
16 ด.ต. ภราดรณ์ อยู่มา ผบ.หมู่ ป.สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <578>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖
15 ด.ต. ภราดร สุยะวิน ผบ.หมู่ กก.6 บช.ตชด. สุโขทัย
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายอำนวยการและสนับสนุน <563>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1
14 ด.ต. ภราดรณ์ อยู่มา ผบ.หมู่ ป.สภ.ศรีนคร ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการตำรวจชุมชน ตามโครงการตำรวจชุมชน <700>
  ระหว่างวันที่ : 21 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศฝร.ภ.5
13 ร.ต.อ. ภราดร แช่มมั่นคง รอง สว.สส.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ประจำปี 2555 ตามโครงการ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 114 <705>
  ระหว่างวันที่ : 30 เม.ย.2555-06 ก.ค.2555         ที่ : ศฝร.ภ.7
12 ร.ต.ท. ภราดร สวัสดี นายช่างกลเรือ(สบ1)กรต.บก.รน. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัด ตร. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 5 <724>
  ระหว่างวันที่ : 07 ก.ย.2555-07 ก.ย.2555         ที่ : บก.ฝรก.
11 ร.ต.อ. ภราดร พรศิริกาญจน์ รอง สว. กยต.ศฝต.รร.นรต. นรต. นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน (Basic Firearms Course) รุ่นที่ 2 <743>
  ระหว่างวันที่ : 18 มี.ค.2556-05 เม.ย.2556         ที่ : ศูนย์ฝึกยุทธวิธีค่ายนเรศวร จว.เพชรบุรี
10 ร.ต.อ. ภราดร พรศิริกาญจน์ รอง สว.กยต.ศฝต.รร.นรต. นรต. นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุ่ม <745>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-29 มี.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
9 ด.ต. ภราดร อยู่สุข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางไทร ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการจราจร ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ <767>
  ระหว่างวันที่ : 29 เม.ย.2556-17 พ.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
8 ด.ต. ภราดร ศรีมงคล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หลักสูตรการการสืบสวน <771>
  ระหว่างวันที่ : 22 เม.ย.2556-10 พ.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
7 ส.ต.ต. ภราดร พรประทุม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี ภ.1 ปทุมธานี
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <841>
  ระหว่างวันที่ : 02 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
6 ส.ต.ต. ภราดร พรประทุม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี ภ.1 ปทุมธานี
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <844>
  ระหว่างวันที่ : 03 พ.ย.2555-30 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
5 ด.ต. ภราดร นครสุวรรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลำปาง ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยควบคุมฝูงชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <870>
  ระหว่างวันที่ : 12 ก.ย.2557-15 ก.ย.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5
4 ส.ต.ต. ภราดร สว่างแสงใส ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <887>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
3 ส.ต.ต. ภราดร ปะระทัง ปชบ.4043 ภ.2 ชลบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <889>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2
2 ด.ต. ภราดร ศรีมงคล ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ไพร ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการจราจร <908>
  ระหว่างวันที่ : 01 ธ.ค.2558-19 ธ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
1 ร.ต.อ. ภราดร โคตรทัศน์ นว.(สบ 1) ผบก.น.5 บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 142 ประจำปีงบประมาณ 2558 <950>
  ระหว่างวันที่ : 23 มี.ค.2558-11 เม.ย.2558         ที่ : ฝรก.