ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

ค้นพบข้อมูลชื่อ 'ภราดร' จำนวน 37 เรคคอร์ด < สามารถค้นหาโดยคลิกที่ ชื่อ นามสกุล หรือ ชื่อโครงการ ที่ปรากฎในรายงาน >
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
37 ส.ต.ต. ภราดร ภูมี ผบ.หมู่ ป. บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร ด้านงานธุรการของสถานีตำรวจ <68>
  ระหว่างวันที่ : 20 ส.ค.2552-21 ส.ค.2552         ที่ : ห้องประชุม บก.จร.
36 จ.ส.ต. ภราดร ภักดี ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 พังงา
  อบรมหลักสูตร : หลักสูตรการฝึกอบรมยิงปืน รุ่นที่ 1-3 <94>
  ระหว่างวันที่ : 24 มี.ค.2552-26 มี.ค.2552         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 จว.สุราษฎร์ธานี
35 ด.ต. ภราดรณ์ อยู่มา ผบ.หมู่ป.สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
  อบรมหลักสูตร : ตำรวจชุมชนตามโครงการตำรวจชุมชน. <540>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค6
34 ด.ต. ภราดรณ์ อยู่มา ผบ.หมู่ ป.สภ.ศรีนคร ภ.6 สุโขทัย
  อบรมหลักสูตร : โครงการตำรวจชุมชน <578>
  ระหว่างวันที่ : 23 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖
33 ด.ต. ภราดร สุยะวิน ผบ.หมู่ กก.6 บช.ตชด. สุโขทัย
  อบรมหลักสูตร : การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายอำนวยการและสนับสนุน <563>
  ระหว่างวันที่ : 01 ก.พ.2555-27 มี.ค.2555         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1
32 ด.ต. ภราดรณ์ อยู่มา ผบ.หมู่ ป.สภ.ศรีนคร ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการตำรวจชุมชน ตามโครงการตำรวจชุมชน <700>
  ระหว่างวันที่ : 21 ม.ค.2555-27 ม.ค.2555         ที่ : ศฝร.ภ.5
31 ร.ต.อ. ภราดร แช่มมั่นคง รอง สว.สส.สภ.นครชัยศรี จว.นครปฐม ภ.7 นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ประจำปี 2555 ตามโครงการ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 114 <705>
  ระหว่างวันที่ : 30 เม.ย.2555-06 ก.ค.2555         ที่ : ศฝร.ภ.7
30 ร.ต.ท. ภราดร สวัสดี นายช่างกลเรือ(สบ1)กรต.บก.รน. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืนสำหรับครูฝึกในสังกัด ตร. ประจำปี 2555 รุ่นที่ 5 <724>
  ระหว่างวันที่ : 07 ก.ย.2555-07 ก.ย.2555         ที่ : บก.ฝรก.
29 ร.ต.อ. ภราดร พรศิริกาญจน์ รอง สว. กยต.ศฝต.รร.นรต. นรต. นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตรการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน (Basic Firearms Course) รุ่นที่ 2 <743>
  ระหว่างวันที่ : 18 มี.ค.2556-05 เม.ย.2556         ที่ : ศูนย์ฝึกยุทธวิธีค่ายนเรศวร จว.เพชรบุรี
28 ร.ต.อ. ภราดร พรศิริกาญจน์ รอง สว.กยต.ศฝต.รร.นรต. นรต. นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป ที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล เป็นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กลุ่ม <745>
  ระหว่างวันที่ : 07 ม.ค.2556-29 มี.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
27 ด.ต. ภราดร อยู่สุข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางไทร ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการจราจร ตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรของกองบัญชาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ <767>
  ระหว่างวันที่ : 29 เม.ย.2556-17 พ.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
26 ด.ต. ภราดร ศรีมงคล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไพร จว.ศรีสะเกษ ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน หลักสูตรการการสืบสวน <771>
  ระหว่างวันที่ : 22 เม.ย.2556-10 พ.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.3
25 ส.ต.ต. ภราดร พรประทุม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี ภ.1 ปทุมธานี
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <841>
  ระหว่างวันที่ : 02 พ.ย.2555-31 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.1
24 ส.ต.ต. ภราดร พรประทุม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลาดหลุมแก้ว จว.ปทุมธานี ภ.1 ปทุมธานี
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๕ <844>
  ระหว่างวันที่ : 03 พ.ย.2555-30 ต.ค.2556         ที่ : ศฝร.ภ.5
23 ด.ต. ภราดร นครสุวรรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลำปาง ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกองร้อยควบคุมฝูงชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 <870>
  ระหว่างวันที่ : 12 ก.ย.2557-15 ก.ย.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 5
22 ส.ต.ต. ภราดร สว่างแสงใส ผบ.หมู่ (ป.) สน.นางเลิ้ง บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <887>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
21 ส.ต.ต. ภราดร ปะระทัง ปชบ.4043 ภ.2 ชลบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2556 <889>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2556-31 ต.ค.2557         ที่ : ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2
20 ด.ต. ภราดร ศรีมงคล ผบ.หมู่ (ป.)สภ.ไพร ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการจราจร <908>
  ระหว่างวันที่ : 01 ธ.ค.2558-19 ธ.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
19 ร.ต.อ. ภราดร โคตรทัศน์ นว.(สบ 1) ผบก.น.5 บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 142 ประจำปีงบประมาณ 2558 <950>
  ระหว่างวันที่ : 23 มี.ค.2558-11 เม.ย.2558         ที่ : ฝรก.
18 ร.ต.อ. ภราดร พรศิริกาญจน์ รอง สว.กยต.ศฝต. นรต. นครปฐม
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Officer Survival and Tactics O.S.T.) รุ่นที่ 1 <978>
  ระหว่างวันที่ : 22 ธ.ค.2557-26 ธ.ค.2557         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
17 ร.ต.ท. ภราดร เพ็ชรทองอ่อน รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ ภ.8 สุราษฎร์ธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ (Preventing Attack on Soft target) รุ่นที่ 1 <994>
  ระหว่างวันที่ : 22 มิ.ย.2558-26 มิ.ย.2558         ที่ : ฝรก. ต.หนองสาหร่าย
16 ส.ต.ต. ภราดร ปานอ่อน ผบ.หมู่(ป.)สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี ศชต. ปัตตานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <1042>
  ระหว่างวันที่ : 01 มิ.ย.2558-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ศชต.
15 ส.ต.ต. ภราดร พรหมศรียา ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 บช.ตชด. ยะลา
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นักเรียนนายสิบตำรวจ <1053>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : กก.7บก.กฝ.บช.ตชด.
14 ส.ต.ต. ภราดร เตือนราช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สันกำแพง จว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2557 <1059>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
13 ส.ต.ต. ภราดร เตือนราช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สันกำแพง จว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2557 <1059>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2557-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.5
12 ส.ต.ต. ภราดร เชื้อสายอินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชุมตาบง จว.นครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ <1060>
  ระหว่างวันที่ : 01 พ.ย.2558-31 ต.ค.2558         ที่ : ศฝร.ภ.6
11 ด.ต. ภราดร สืบด้วง ผบ.หมู่.ป.เทียนทะเล บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ <1078>
  ระหว่างวันที่ : 28 ก.ย.2558-29 ก.ย.2558         ที่ : บก.น.9
10 ด.ต. ภราดร เครือชัย ผบ.หมู่(ป.) สภ.ลำทับ ภ.8 กระบี่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ <1086>
  ระหว่างวันที่ : 23 ก.ย.2558-25 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่
9 จ.ส.ต. ภราดร อุดมวงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะใน การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 <1166>
  ระหว่างวันที่ : 23 ก.ย.2558-25 ก.ย.2558         ที่ : ตำรวจภูธรภาค 6
8 ด.ต. ภราดร เหลียววนวัฒน์ ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.8 ภ.8 สุราษฎร์ธานี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กองร้อยควบคุมฝูงชนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <1168>
  ระหว่างวันที่ : 30 ก.ย.2558-02 ต.ค.2558         ที่ : กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 8
7 ด.ต. ภราดร ศรีมงคล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ไพร ภ.3 ศรีสะเกษ
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรงานธุรการและกำลังพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 <1194>
  ระหว่างวันที่ : 03 พ.ย.2558-23 พ.ย.2558         ที่ : ศฝร.ภ.3
6 ด.ต. ภราดร สืบด้วง ผบ.หมู่ (ป.) สน.เทียนทะเล ภ.1 กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก กดต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. <1251>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : ศฝร.ภ.1
5 ด.ต. ภราดร ซินโซ ผบ.หมู่ (ป.)สภ.วานรนิวาส ภ.4 สกลนคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(ปป.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255 <1255>
  ระหว่างวันที่ : 14 ธ.ค.2558-04 มี.ค.2559         ที่ : ศฝร.ภ.4
4 ด.ต. ภราดร ฝ่ายชาวนา ผบ.หมู่(ป.) สน.ตลาดพลู บช.น. กรุงเทพมหานคร
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1274>
  ระหว่างวันที่ : 22 ม.ค.2559-23 ม.ค.2559         ที่ : บช.น. (บก.น.8)
3 ด.ต. ภราดร ลือโฮ้ง ผบ.หมู่(ป.)สภ.ลอง ภ.5 แพร่
  อบรมหลักสูตร : ข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1281>
  ระหว่างวันที่ : 02 ก.พ.2559-04 ก.พ.2559         ที่ : ภ.จว.แพร่
2 ร.ต.ท. ภราดร เพ็ชรทองอ่อน รอง สวป.สภ.เมืองกระบี่ ภ.8 กระบี่
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร <1283>
  ระหว่างวันที่ : 15 ม.ค.2559-17 ม.ค.2559         ที่ : สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่
1 พ.ต.ต. ภราดร แช่มมั่นคง สวป.สภ.โพธาราม ภ.7 ราชบุรี
  อบรมหลักสูตร : ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 <1326>
  ระหว่างวันที่ : 03 ก.พ.2559-05 ก.พ.2559         ที่ : ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี กองร้อยที่ 2