ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

หลักสูตร  :

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านการข่าว ชั้นประทวน <38>

อบรมระหว่าง  :

30 ก.ค.2552 - 01 ส.ค.2552

อบรมที่  :

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 4
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
100 ด.ต. กว้าง ทิพฤาตรี ผบ.หมู่ สส. ภ.4 ขอนแก่น
99 ด.ต. ก้องราช พุทธสอน ผบ.หมู่สส. ภ.4 อุดรธานี
98 ด.ต. เขียน บาลีพรม ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ร้อยเอ็ด
97 ด.ต. คนองเดช ทิพย์ม้อม ผบ.หมู่ จร. ภ.4 สกลนคร
96 จ.ส.ต. คิมหันต์ สุนทรารักษ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ร้อยเอ็ด
95 ด.ต. คุณากร ภูดวงดาษ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 มหาสารคาม
94 ส.ต.ต. จักรพงษ์ ราชแข็ง ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 เลย
93 ด.ต. จักรพรรณ พาที ผบ.หมู่สส. ภ.4 มหาสารคาม
92 ส.ต.อ. จีระพงศ์ สวัสดิ์เอื้อ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 มุกดาหาร
91 ด.ต. จุฬาพรรณ บุญตะหล้า ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 สกลนคร
90 จ.ส.ต. เจษฎา นนท์มหา ผบ.หมู่(สส.) ภ.4 สกลนคร
89 จ.ส.ต. เฉลิมพล พลเยี่ยม ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 เลย
88 จ.ส.ต. ชาญยุทธ ศรีทรงเมือง ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 เลย
87 ด.ต. ณัฐพล จันฤาชา ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ขอนแก่น
86 จ.ส.ต. ณัฐวุฒิ คำวิเศษ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ร้อยเอ็ด
85 จ.ส.ต. ดำรงค์ศักดิ์ เกษมพร ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ขอนแก่น
84 ด.ต. ดำรงเวทย์ นามโยธา ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 มหาสารคาม
83 จ.ส.ต. ตุลา ตรีสอน ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ร้อยเอ็ด
82 ด.ต. ถนอมเกียรติ โยธาชัย ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 หนองคาย
81 ด.ต. ทรงเพชร คำสุพรม ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ขอนแก่น
80 จ.ส.ต. ทองเพชร เกตุบัวขาว ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 กาฬสินธุ์
79 จ.ส.ต. ทองลี ถิ่นวิลัย ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 นครพนม
78 ด.ต. ทัดตเดช อ่อนนุ่ม ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 เลย
77 จ.ส.ต. เทวา บุญจำเนียร ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 มุกดาหาร
76 ด.ต. ธนากร สอยบุปผา ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 สกลนคร
75 ด.ต. นิคม มาตุจุฬา ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 หนองคาย
74 จ.ส.ต. นิพนธ์ สกุลซ้ง ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 มุกดาหาร
73 ด.ต. นิรมิต ศรีรักษ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 อุดรธานี
72 จ.ส.ต. นิวัฒน์ สีลาโท ผบ.หมู่(ป.) ภ.3 ขอนแก่น
71 จ.ส.ต. นิเวท ถึงคำภู ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 สกลนคร
70 ด.ต. นุกูล ชูแหวน ผบ.หมู่สส. ภ.4 นครพนม
69 ด.ต. บรรจง กองไธสง ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 มหาสารคาม
68 จ.ส.ต. บรรชา การรัศมี ผบ.หมู่(ป.) ภ.3 กาฬสินธุ์
67 ส.ต.อ. ประจักษ์ แก้วร่องคำ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ร้อยเอ็ด
66 ส.ต.ท. ประดิษฐ์ พิกุลศรี ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 นครพนม
65 ด.ต. ประภาส น้อยเลาหกุล ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ขอนแก่น
64 ด.ต. ประสาน ไหลหาโคตร ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ร้อยเอ็ด
63 จ.ส.ต. ปัญญา อุตรา ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ร้อยเอ็ด
62 จ.ส.ต. ปัญญา ชื่นตา ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 มหาสารคาม
61 ด.ต. ผดุงศักดิ์ ดอกไม้ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ขอนแก่น
60 ส.ต.อ. พนมกร โพระกุ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 อุดรธานี
59 จ.ส.ต. พรชัย ธรรมสุจริต ผบ.หมู่(ส.) ภ.4 นครพนม
58 ส.ต.อ. พรพิพัฒน์ แก้วจุลลา ผบ.หมู่สส. ภ.4 ขอนแก่น
57 ด.ต. พรพิมนศักดิ์ สารีสิงห์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 เลย
56 จ.ส.ต. พลีวุฒิ ฤทธิมาลย์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 อุดรธานี
55 ด.ต. พิจิตร สารยศ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ร้อยเอ็ด
54 จ.ส.ต. พิเชษฐ มะลิงาน ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 กาฬสินธุ์
53 จ.ส.ต. พิทักษ์ บุตนุ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 หนองบัวลำภู
52 ส.ต.อ. พุทธชาด ชำนาญรบ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ขอนแก่น
51 ด.ต. ไพรวัน จันทวงษ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 สกลนคร
50 ด.ต. ไพศิษฐ์ จันทาศรี ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ขอนแก่น
49 จ.ส.ต. ภานุพงษ์ ศรีสม ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 อุดรธานี
48 จ.ส.ต. ภานุวัฒน์ สุครีพ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 กาฬสินธุ์
47 ด.ต. มงคล จันทร์อุป ผบ.หมู่สส. ภ.4 อุดรธานี
46 จ.ส.ต. มนตรี มุริจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ขอนแก่น
45 ด.ต. มานิตย์ อัคคะฮาด ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 หนองคาย
44 ด.ต. ยศกร เสนดี ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 อุดรธานี
43 ส.ต.อ. รุ่งเดช บุญอาจ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 หนองบัวลำภู
42 จ.ส.ต. รุ่งโรจน์ ภูมิเรศสุนทร ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ร้อยเอ็ด
41 ด.ต. เริงชัย จันยอย ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ขอนแก่น
40 จ.ส.ต. ลิขิต แสงประเสริฐ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ร้อยเอ็ด
39 ส.ต.ท. วรปฐม ทาบุดา ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 หนองคาย
38 จ.ส.ต. วสันต์ ศรีกระทุ่ม ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ร้อยเอ็ด
37 ส.ต.อ. วิเชียน ผ่านวิเคราะห์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 หนองคาย
36 ส.ต.ต. วิเชียร ลงวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 นครพนม
35 ด.ต. วิฑูรย์ บุญแจ่ม ผบ.หมู่ สวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ภ.4 ขอนแก่น
34 จ.ส.ต. วินยู ไชยศรี ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 กาฬสินธุ์
33 จ.ส.ต. วินัย ภูรีศรี ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 อุดรธานี
32 จ.ส.ต. วีระวัฒน์ ตานุชนม์ ผบ.หมู่ จร. ภ.4 อุดรธานี
31 ด.ต. วุฒิพงษ์ ลุนทา ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 มหาสารคาม
30 ส.ต.ต. ศักดิ์ชัย ดาวเรือง ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 เลย
29 จ.ส.ต. สนั่น สุดชา ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 มหาสารคาม
28 จ.ส.ต. สมบัติ โชติญาโน ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 กาฬสินธุ์
27 ด.ต. สมบูรณ์ บางสำรวจ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 มหาสารคาม
26 ด.ต. สมปอง หีบแก้ว ผบ.หมู่ สส. ภ.4 ขอนแก่น
25 ส.ต.อ. สมพงษ์ แสงนาค ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ร้อยเอ็ด
24 ด.ต. สมพงษ์ จูมพล ผช.พงส. ภ.4 มหาสารคาม
23 ด.ต. สมภาร สีเมยดง ผบ.หมู่(ป.) ภ.5 หนองคาย
22 ด.ต. สมมุติ ลือโสภา ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 กาฬสินธุ์
21 ด.ต. สัญชาติ สวัสดิ์ผล ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 กาฬสินธุ์
20 จ.ส.ต. สัญญา วงค์ตาผา ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 นครพนม
19 จ.ส.ต. สันติ บุญประสงค์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ศสส.ภ.4 ภ.4 ขอนแก่น
18 จ.ส.ต. สามารถ ศรีโพนทอง ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 หนองบัวลำภู
17 ส.ต.อ. สุกรี ชินโคตรพงค์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 อุดรธานี
16 ส.ต.ท. สุนันท์ สำราญบุญ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 มุกดาหาร
15 ด.ต. สุพัฒน์ อิทธิแสน ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 มุกดาหาร
14 ด.ต. สุรสิทธิ์ ถิตย์อำไพ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 กาฬสินธุ์
13 จ.ส.ต. สุริยะ ฤทธิ์ประดิษฐ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 กาฬสินธุ์
12 ด.ต. แสงทอง ประธรรมเต ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 อุดรธานี
11 ด.ต. อดร หล่อยดา ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ขอนแก่น
10 ด.ต. อดิศร ยัติสาร ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 หนองคาย
9 ด.ต. อดิศัย ศิริเมืองจันทร์ ผบ.หมู่ ฝอ.2บก.อก.ภ.4 ภ.4 ขอนแก่น
8 ส.ต.ท. อธิวัฒน์ ขันทะภักดิ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 หนองคาย
7 ด.ต. อนันท์ นามเสนาะ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ขอนแก่น
6 ส.ต.ท. อภิชัย ธรรมศรี ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 สกลนคร
5 ด.ต. อภิรัฐ เอกวารีย์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ร้อยเอ็ด
4 ส.ต.ต. อรรถพล แก้วอินทร์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 สกลนคร
3 จ.ส.ต. อร่าม หาญปรี ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 ขอนแก่น
2 จ.ส.ต. อะเนก วงศ์จารย์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.4 หนองคาย
1 จ.ส.ต. อุทัย ช่วงชิด ผบ.หมู่ งานศูนย์ข้อมูลฯ ภ.4 ขอนแก่น