ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

หลักสูตร  :

การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้มีวุฒินิติศาสตรบัณทิตเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสายสอบสวน“กอน.(สส)”กรณีพิเศษ <518>

อบรมระหว่าง  :

01 ก.พ.2555 - 27 มี.ค.2555

อบรมที่  :

ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
129 ส.ต.อ. กมลพันธ์ ศรีเทพ ผบ.หมู่ฝอ.7บก.อก.ภ.9 ภ.9 สงขลา
128 จ.ส.ต. กำจร มีทอง ผบ.หมู่(ป.)สภ.ธารโต ภ.9 ยะลา
127 ส.ต.อ. กิตติพงษ์ นวลมะโน ผบ.หมู่(ป.)สภ.ย่านตาขาว ภ.9 ตรัง
126 ส.ต.ท. เกียรติชัย นัคเร ผบ.หมู่(ป.)สภ.ยะรัง ภ.9 ปัตตานี
125 ด.ต. ไกรวิชญ์ สมบูรณ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองนราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
124 ส.ต.อ. ไกรสร เหลือนุ่นขาบ ผบ.หมู่(ป.)สภ.แว้ง ภ.9 นราธิวาส
123 ด.ต. ไกรสิทธิ์ เพชรคีรี ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองนราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
122 ส.ต.อ. คทาวุธ ศิลปปัญญา ผบ.หมู่(ป.)สน.วังทองหลาง ภ.9 กรุงเทพมหานคร
121 ด.ต. จรัญ พรหมสุวรรณ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เบตง ภ.9 ยะลา
120 ด.ต. จักรกฤษณ์ สุนทร ผบ.หมู่(ป.)สภ.คลองแงะ ภ.9 สงขลา
119 ส.ต.อ. จักรพงศ์ เพชรกาศ ผบ.หมู่(นปพ.)กก.สส.ยะลา ภ.9 ยะลา
118 ด.ต. จำนง แก้วพิมล ผบ.หมู่(ป.)สภ.รามัน ภ.9 ยะลา
117 ส.ต.ท.หญิง จิตตินันทน์ กลับอินทร์ ผบ.หมู่(ธร.)สภ.จะกว๊ะ ภ.9 ยะลา
116 ส.ต.อ. จิรพจน์ บัวปาน ผบ.หมู่(ป.)สภ.สุไหงโก-ลก ภ.9 นราธิวาส
115 ด.ต. จิรวัฒน์ ทองท่า ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมืองปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
114 ส.ต.ท. จิระศักดิ์ อุดตะกะ ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.ลำใหม่ ภ.9 ยะลา
113 ส.ต.อ. จีระ สัจจะ ผบ.หมู่(ป.)กก.ตชด.44 ภ.9 ยะลา
112 จ.ส.ต. เฉลิมศักดิ์ ศรีสาย ผบ.หมู่กก.สส.2บก.สส.ศชต. ภ.9 ยะลา
111 ด.ต. ชนาวุฒิ ขวดใส ผบ.หมู่(ป.)สภ.กะพ้อ ภ.9 ปัตตานี
110 ด.ต. ชัยณรงค์ ละหว้า ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองปัตตานีจว.ปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
109 ด.ต. ชินภัทร ขุนนุ้ย ผบ.หมู่ส.ทล.4กก.7บก.ทล. ภ.9 สงขลา
108 ส.ต.ต. เชาวลิต แก้วห่อทอง ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.เบตง ภ.9 ยะลา
107 จ.ส.ต. ดลหร่อหมาน หมัดดีน ผบ.หมู่กก.3บก.ปส.4ปส. บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
106 ด.ต. ธนภัทร บุญชะนะ ผบ.หมู่กก.สส.ปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
105 ส.ต.ท. ธนยศ คำแก้ว ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.มูโนะ ภ.9 นราธิวาส
104 ส.ต.อ. ธีระพล รักชูศรี ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปะนาเระ ภ.9 ปัตตานี
103 จ.ส.ต. นรเทพ ทองขำ ผบ.หมู่(ป.)สภ.สุไหงปาดี ภ.9 นราธิวาส
102 ส.ต.อ. นราวิทย์ รัชกิจโยธิน ผบ.หมู่(นปพ.)กก.สส.ปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
101 ด.ต. นเรศ ซ้วนล่อง ผบ.หมู่กก.ตชด.44 ภ.9 ยะลา
100 ส.ต.อ. นเรศ คงเรือง ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
99 ส.ต.อ. นิยม มุสิกะ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองนราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
98 ด.ต. นิรุท ศรีกินรี ผบ.หมู่กก.ตชด.31 ภ.6 พิษณุโลก
97 ส.ต.ท. บรรพต โพธิเพชร ผบ.หมู่กก.ตชด.41 ภ.8 ชุมพร
96 ส.ต.อ. บัณฑิต ประเสริฐ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เบตง ภ.9 ยะลา
95 ส.ต.อ. บุญรักษ์ ชูทอง ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
94 ส.ต.อ. บุญฤทธิ์ ตรีวัย ผบ.หมู่(ป.)สภ.เบตง ภ.9 ยะลา
93 ส.ต.ท. บุญสนิท เขียวประดิษฐ ผบ.หมู่(ป.)สภ.นาประดู่ ภ.9 ปัตตานี
92 ส.ต.อ. ปฐมพงศ์ ศีรษะพล ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
91 ด.ต. ปรมินทร์ มยะกุล ผบ.หมู่(ป.)สภ.กะทู้ ภ.8 ภูเก็ต
90 ด.ต. ประดิษฐ์ คงเปรม ผบ.หมู่กก.สส.ราชบุรี ภ.7 ราชบุรี
89 ส.ต.อ. ประโมช จุ้ยช่วย ผบ.หมู่(ป.)สภ.อัยเยอร์เวง ภ.9 ยะลา
88 ด.ต. ประสาน แนมใส ผบ.หมู่กก.สส.ปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
87 ส.ต.ต. ปรัชญา เหตุหาก ผบ.หมู่(นปพ.)กก.สส.ปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
86 ส.ต.อ. ปราโมทย์ มาลีแก้ว ผบ.หมู่กก.สส.ยะลา ภ.9 ยะลา
85 ส.ต.ท. ปราโมทย์ แก้วมุงคุณ ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.บาตูตาโมง ภ.9 ยะลา
84 ด.ต. ปิยวัฒน์ อัตนะ ผบ.หมู่(ป.)สภ.สะท้อน ภ.9 สงขลา
83 ส.ต.ท. ปิยะพงษ์ เต็มนิล ผบ.หมู่(ป.)สภ.ยะหริ่ง ภ.9 ปัตตานี
82 ด.ต. ปิรภัทร์ ด้วงตุด ผบ.หมู่ฝอ.ปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
81 ส.ต.ต. พงศ์ศักดิ์ ขาวนวล ผบ.หมู่(ป.)สภ.กาบัง ภ.9 ยะลา
80 ส.ต.ต. พนม อำพะวัน ผบ.หมู่(ป.)สภ.นาทวี ภ.9 สงขลา
79 ด.ต. พรรัตน์ คาบสมุทร ผบ.หมู่ส.ทล.2กก.1บก.ทล. ภ.1 กรุงเทพมหานคร
78 ส.ต.อ. พัฒนชัย ศิวิไล ผบ.หมู่กก.ตชด.44 ภ.9 ยะลา
77 ด.ต. พีรวิชญ์ ไชยชาญยุทธิ์ ผบ.หมู่ส.รน.3กก.8บก.รน. ภ.9 ระนอง
76 จ.ส.ต. ไพบูลย์ เกื้อดำ ผบ.หมู่(ป.)สภ.กันตัง ภ.9 ตรัง
75 ส.ต.ท. ไพโรจน์ เพชรศรี ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.แว้ง ภ.9 นราธิวาส
74 ส.ต.อ. ไพโรจน์ แก้วห่อทอง ผบ.หมู่(ป.)สภ.เบตง ภ.9 ยะลา
73 ส.ต.ท. ไพศาล ดำจันทร์ ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.ตากใบ ภ.9 นราธิวาส
72 ส.ต.อ. ภาวิช กระจ่างศรี ผบ.หมู่(นปพ.)กก.สส.ปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
71 ส.ต.ท. ภูวดิท คงจันทร์ ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.เมืองปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
70 ส.ต.ท. มาโนช ปลอดขันเงิน ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.ระแงะ ภ.9 นราธิวาส
69 ส.ต.อ. มารุต นิลโกสีย์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เบตง ภ.9 ยะลา
68 จ.ส.ต. มูฮะหมาด หมาดวัง ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
67 ส.ต.ต. ยุทธพล ยะฝา ผบ.หมู่(ป.)สภ.เทพา ภ.9 สงขลา
66 ส.ต.ท. รชต นวลหอม ผบ.หมู่(ป.)สภ.บาเจาะ ภ.9 นราธิวาส
65 ส.ต.อ. รอฮีหม่าน กางา ผบ.หมู่(ป.)สภ.สุไหงโก-ลก ภ.9 นราธิวาส
64 ส.ต.ท. รัชสิทธิ์ ลือลั่น ผบ.หมู่(ป.)สภ.รือเสาะ ภ.9 นราธิวาส
63 ส.ต.ท. เริงศักดิ์ สิทธิรักษ์ ผบ.หมู่กก.ตชด.42 ภ.9 ยะลา
62 ส.ต.อ. วงเดือน คำศรี ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองนราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
61 จ.ส.ต. วรรษ เมฆใหม่ ผบ.หมู่(ป.)สภ.นบพิตำ ภ.8 นครศรีธรรมราช
60 ส.ต.ต. วรวิทย์ ชูโตชนะ ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.ตันหยง ภ.9 นราธิวาส
59 ส.ต.ต. วรายุ ทองชีวงศ์ ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.เมืองปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
58 ส.ต.อ. วสันต์ บรรลือพืช ผบ.หมู่(ป.)สภ.อัยเยอร์เวง ภ.9 ยะลา
57 ส.ต.อ. วัลลภ สุภาไชยกิจ ผบ.หมู่(ป.)สภ.โคกเคียน ภ.9 นราธิวาส
56 ด.ต. วิชญ์พล คำสังวาลย์ ผบ.หมู่พฐ.จว.ปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
55 ส.ต.อ. วิทยา สาโรจน์ ผบ.หมู่(นปพ.)กก.สส.ปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
54 ส.ต.อ. วินิตย์ ภักดีวานิช ผบ.หมู่(นปพ.)กก.สส.ปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
53 จ.ส.ต. วีระชัย กียะ ผบ.หมู่ฝอ.ปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
52 ด.ต. วีระเดช สุขจรุ่ง ผบ.หมู่ฝอ.1บก.อก.ศชต. ภ.9 ยะลา
51 ส.ต.ท. วีระยุทธ อินทรัตน์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ยะหริ่ง ภ.9 ยะลา
50 ส.ต.อ. วีระยุทธ์ ปิ่นทองพันธุ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ศรีสาคร ภ.9 นราธิวาส
49 ส.ต.อ. วีระศักดิ์ สุวรรณเดชา ผบ.หมู่กก.ตชด.44 ภ.9 ยะลา
48 ด.ต. วุฒิพงศ์ ทองมาก ผบ.หมู่กก.8บก.กฝ.บช.ตชด ภ.8 นครศรีธรรมราช
47 ด.ต. แวยูโซะ แปเราะอีเล ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมืองยะลา ภ.9 ยะลา
46 ส.ต.ท. ศราวุธ กิตติเรืองระยับ ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.ปะลุกาสาเมาะ ภ.9 นราธิวาส
45 ส.ต.ท. ศักดิ์ดา ทองนุ่น ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.เมืองนราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
44 ส.ต.ท. ศิราวุฒิ ปานมา ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.เมืองนราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
43 ส.ต.ต. ศิริชัย บาฮา ผบ.หมู่(ป.)สภ.สะท้อน ภ.9 สงขลา
42 ส.ต.อ. ศิริพงษ์ ทองยัง ผบ.หมู่(นปพ.)กก.สส.ยะลา ภ.9 ยะลา
41 ด.ต. สงบ ยิ่งคง ผบ.หมู่ฝอ.ยะลา ภ.9 ยะลา
40 ส.ต.อ. สมเกียรติ ฉีดเกตุ ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.เมืองยะลา ภ.9 ยะลา
39 ส.ต.ท. สมใจ พูนพนัง ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.โคกเคียน ภ.9 นราธิวาส
38 ด.ต. สมชาย งอดสุวรรณ์ ผบ.หมู่(จร.)สภ.เมืองสงขลา ภ.9 สงขลา
37 ด.ต. สมชาย ด้วงตุด ผบ.หมู่กก.ตชด.42 ภ.9 นครศรีธรรมราช
36 ส.ต.อ. สมชาย ช่วยมาก ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองยะลา ภ.9 ยะลา
35 ส.ต.อ. สมนึก แก้วเพชร ผบ.หมู่(ป.)สภ.เจาะไอร้อง ภ.9 นราธิวาส
34 ด.ต. สมบูรณ์ สาคร ผบ.หมู่(ป.)สน.ทุ่งสองห้อง บช.น. กรุงเทพมหานคร
33 ส.ต.ท. สมพล เพียรดี ผบ.หมู่(ป.)สภ.สายบุรี ภ.9 ปัตตานี
32 ส.ต.ท. สมภพ บุญจันทร์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองยะลา ภ.9 ยะลา
31 ส.ต.ท. สมภพ สุวรรณมณี ผบ.หมู่(ป.)สภ.สายบุรี ภ.9 ปัตตานี
30 ด.ต. สมมิตร สถินท์ ผบ.หมู่สภ.ตากใบ ภ.9 นราธิวาส
29 ด.ต. สมศักดิ์ หนอนน้ำ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองนราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
28 จ.ส.ต. สหัส จันทร์ใหม่ ผบ.หมู่กก.สส.นราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
27 จ.ส.ต. สำราญ ขำอ่อน ผบ.หมู่(ส.)สภ.นาหม่อม ภ.9 สงขลา
26 ส.ต.ต. สินชัย บาฮา ผบ.หมู่(ป.)สภ.ยะรม ภ.9 ยะลา
25 ส.ต.อ. สุขสันต์ คงจุ้ย ผบ.หมู่(ป.)สภ.ยะหริ่ง ภ.9 ปัตตานี
24 ส.ต.อ. สุดชาย หนูแป้น ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.เมืองยะลา ภ.9 ยะลา
23 ด.ต. สุเนตร เทียรอุดม ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองนราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
22 ส.ต.ต. สุรัตน์ วังคะฮาต ผบ.หมู่(ป.)สภ.สุไหงโก-ลก ภ.9 นราธิวาส
21 ด.ต. สุริยง บัวเกิดเพชร ผบ.หมู่พฐ.จว.ภูเก็ต ภ.9 ภูเก็ต
20 ด.ต. สุริยันต์ กลิ่นมณี ผบ.หมู่(ป.)สภ.ทุ่งยางแดง ภ.9 ปัตตานี
19 ด.ต. สุริยา พรหมโม ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองยะลา ภ.9 ยะลา
18 ด.ต. สุริยา จอมสุริยะ ผบ.หมู่กก.1บก.สส.ภ.9 ภ.9 สงขลา
17 ส.ต.ท. สุริยา เกื้อดำ ผบ.หมู่(ป.)สภ.กรงปินัง ภ.9 ยะลา
16 ส.ต.ต. เสฏฐวุฒิ ฉวีพรรณ์ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
15 ส.ต.ท. อดินันท์ หมดจด ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.โคกเคียน ภ.9 นราธิวาส
14 ส.ต.อ. อดิศร รักโคตร ผบ.หมู่(ป.)สภ.โคกเคียน ภ.9 นราธิวาส
13 ด.ต. อดุลย์ จันทรวงศ์กุล ผบ.หมู่(ป.)สภ.ควนโดน ภ.9 สตูล
12 จ.ส.ต. อนันต์ หวันสาเล๊ะ ผบ.หมู่(สส.)สภ.เมืองปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
11 ด.ต. อโนชา สร้อยแก้ว ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
10 ด.ต. อภิชาติ ดอเลาะ ผบ.หมู่(ป.)สภ.ระแงะ ภ.9 นราธิวาส
9 ส.ต.อ. อมรศักดิ์ โงกเขา ผบ.หมู่(ป.)สภ.ปิล๊อก ภ.7 กาญจนบุรี
8 ด.ต. อัครพัชร์ สุวรรณนิมิตร ผบ.หมู่(ป.)สภ.ราตาปันยัง ภ.9 ปัตตานี
7 จ.ส.ต. อัศม์เดช ดินแดง ผบ.หมู่กก.สส.สงขลา ภ.9 สงขลา
6 ส.ต.อ. อาคม ปานจันทร์ ผบ.หมู่กก.ตชด.44 ภ.9 ยะลา
5 ส.ต.ท. อาทิตย์ รุ่งเชตุ ผบ.หมู่(นปพ.)สภ.เมืองปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
4 จ.ส.ต. อิสริยะ บาโงสะตา ผบ.หมู่ส.รน.2กก.7บก.รน. ภ.8 สุราษฎร์ธานี
3 ส.ต.อ. อุดร ขุนแก้ว ผบ.หมู่(ป.)สภ.แม่ลาน ภ.9 ปัตตานี
2 ส.ต.อ. เอก เต็มพุทธ ผบ.หมู่(ป.)สภ.เมืองนราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
1 ส.ต.ท.หญิง ฮานีฟะห์ เต๊ะหมัดหมะ ผบ.หมู่(ธร.)สภ.ทุ่งยางแดง ภ.9 ปัตตานี