ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

หลักสูตร  :

กอน.(สส.) <561>

อบรมระหว่าง  :

01 ก.พ.2555 - 27 มี.ค.2555

อบรมที่  :

ศฝร.ภ.5
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
341 ด.ต. กฤติกร โตมิ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
340 ด.ต. กฤษกนก โพธิ์พงษ์ ผบ.หมู่ กก.บคด. ส.ตม. เชียงใหม่
339 จ.ส.ต. กสิพงศ์ เกตุขาว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 สุโขทัย
338 ส.ต.ท. ก้องนภา วงศ์ชัย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
337 ด.ต. กันต์กวี มีธรรม ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำปาง
336 จ.ส.ต. กิจพงค์ ทนันชัย ผบ.หมู่ (จร.) ภ.5 น่าน
335 ส.ต.อ. กิตติชัย วงษ์เปี้ย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 ชัยนาท
334 จ.ส.ต. กิตติณัฏฐ์ บุญแท้ ผบ.หมู่ (สส.) ภ.6 พิษณุโลก
333 ส.ต.อ. กิตติพงษ์ กองแก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.1 ภ.5 เชียงใหม่
332 ส.ต.อ. กิตติพัฒน์ ราชภัณฑ์ นปพ. ภ.6 ยะลา
331 ด.ต. กิตติศักดิ์ คำสนิท ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 เพชรบูรณ์
330 จ.ส.ต. เกชา เนตรชัง ผบ.หมู่ กก.ปพ. ภ.5 เชียงใหม่
329 ส.ต.อ. เกชา ปากสวัสดิ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 ปัตตานี
328 ส.ต.อ. เกรียงไกร เอียการนา ผบ.หมู่ (จร.) ภ.5 เชียงใหม่
327 ส.ต.อ. เกรียงเดช ปัญญาเหล็ก ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำพูน
326 ด.ต. เกษมสันติ์ เนตรแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 ตาก
325 ด.ต. เกษมสิษฐ์ ต่อกัน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
324 ด.ต. เกียรติกุล เกษามูล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 -
323 ด.ต. เกียรติศักดิ์ แป้นพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุทัยธานี
322 ส.ต.อ. เกื้อกฤษ พันธุมาตย์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กำแพงเพชร
321 ส.ต.อ. โกมิน ยศปัญญา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 สุโขทัย
320 ด.ต. ไกรวุธ คำพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
319 ด.ต. ขวัญชัย วงษ์มูล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แม่ฮ่องสอน
318 ส.ต.อ. ขวัญชัย คงชนะ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 ชลบุรี
317 จ.ส.ต. คงเดช แปงจันเขียว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แม่ฮ่องสอน
316 ด.ต. ครรชิต กุมภิโร ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.5 เชียงราย
315 ด.ต. คะนอง รัตนะ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แพร่
314 ด.ต. คุณศักดิ์ ศรีบูรตรานนท์ ผบ.หมู่ (จร.) ภ.5 เชียงใหม่
313 จ.ส.ต. จตุพล แก้วการไร่ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุทัยธานี
312 ส.ต.อ. จตุรงค์ คล้ายใจตรง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 เพชรบูรณ์
311 ด.ต. จรัญ สีทับทิม ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุทัยธานี
310 ส.ต.อ. จรินทร์ วิริยา ผบ.หมู่ (ป.) บช.น. กรุงเทพมหานคร
309 จ.ส.ต. จรูญ ตรงกลาง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุทัยธานี
308 ด.ต. จรูญ ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
307 ด.ต. จักรกฤช กาแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แพร่
306 ด.ต. จักรกฤษณ์ ขันคำ ผบ.หมู่ (จร.) ภ.5 เชียงใหม่
305 ด.ต. จักรตุลย์ ทองกิ่ง ผบ.หมู่ กก.สส.1 ภ.5 เชียงใหม่
304 ด.ต. จำรัส เจริญยิ่ง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
303 ด.ต. เจตจำนง นุกาศ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
302 ด.ต. เจริญ อารินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
301 ด.ต. เฉลิม คล้ายผูก ผบ.หมู่ (สส.) ภ.6 พิจิตร
300 ด.ต. เฉลิม ทองน้อย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำพูน
299 ด.ต. ชนินทร์ พานทอง ผบ.หมู่ (จร.) ภ.6 กำแพงเพชร
298 ด.ต. ชยพล ทาอุปรงค์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
297 ด.ต. ชวลิต เทรักสี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 น่าน
296 ด.ต. ชวินวิชญ์ วิชญาโชติกุล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 ตาก
295 ด.ต. ชัชนนท์ สนิทมาก ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กำแพงเพชร
294 ส.ต.ท. ชัยยศ เนียมศรี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
293 ด.ต. ชัยยา โสดามา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 น่าน
292 ส.ต.ท. ชัยวัฒน์ เชื้อเมืองพาน ผบ.หมู่ งานสายตรวจ1 อารักขา บช.น. กรุงเทพมหานคร
291 ด.ต. ชัยวัฒน์ เกตุตระกูล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กำแพงเพชร
290 ด.ต. ชาญเดช ใบเนียม ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กำแพงเพชร
289 ด.ต. ชาตพล มั่งมูล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
288 ส.ต.อ. ชาติตระการ สุจาโน ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปส.3 บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
287 ด.ต. ชาติศิริ จี๋คำวัน ผบ.หมู่ ภ.5 พะเยา
286 ด.ต. ชาติสยาม แจ่มรัตนโสภิณ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุตรดิตถ์
285 ส.ต.อ. ชายชล หอมเมือง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 สิงห์บุรี
284 ด.ต. ชินดนัย ทินันท์ตา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 สุโขทัย
283 ด.ต. ชุมแสง รอดเจริญ ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.6 สุโขทัย
282 ด.ต. ชูเกียรติ น้ำเงิน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กำแพงเพชร
281 จ.ส.ต. ชูชาติ เครือชุมภู ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
280 ส.ต.อ. ชูศักดิ์ แสงเมล์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 สิงห์บุรี
279 ด.ต. เชาวลิต แก้ววิเศษ ผบ.หมู่ กก.6 บก.กฝ. บช.ตชด. -
278 ด.ต. เชียน กันใจยา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
277 ด.ต. ไชยยันต์ แสงจำปา ผบ.หมู่ ภ.6 เพชรบูรณ์
276 ส.ต.อ. ไชยา ทวีผล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กำแพงเพชร
275 ด.ต. ฐิติวัชร์ ชลิตเลิศรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
274 ด.ต. ณฐมนัส ธนาคำ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
273 ส.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์ จิตตรง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 ปทุมธานี
272 ด.ต. ณรงค์ อินตา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำปาง
271 จ.ส.ต. ณรงค์ อินต๊ะกัน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
270 ด.ต. ณัฐกิตต์ จินดานพรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 สุโขทัย
269 ด.ต. ณัฐนันท์ คำสาร ผบ.หมู่ (สส.) ภ.5 ลำปาง
268 ด.ต. ณัฐพงศ์ พรมมีเดช ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุตรดิตถ์
267 ด.ต. ณัฐพล คำพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แพร่
266 ด.ต. ดนุพล เชื้อเมืองพาน ผบ.หมู่ ภ.3 นครราชสีมา
265 ส.ต.ท. เดช ไชยวุฒิ ผบ.หมู่ (นปพ.) ภ.9 ยะลา
264 ด.ต. เด่นชัย สายจันยูร ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 เพชรบูรณ์
263 ด.ต. เตชาศักดิ์ แจ่มจำรุณ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
262 ด.ต. ทรงวุฒิ เกตุวงค์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำปาง
261 ด.ต. ทวี แก้วชมแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 พะเยา
260 ด.ต. ทองสุข แกว่นการไถ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
259 ด.ต. ทัยวัช ทะนิต๊ะ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 น่าน
258 ด.ต. ทินกร ไชยเรียน ผบ.หมู่ (คพศ.) ภ.5 น่าน
257 ส.ต.อ. เทิดศักดิ์ อินศิริ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุตรดิตถ์
256 ด.ต. ธนกฤต เพ็งสิน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แพร่
255 ด.ต. ธนโชค ชินณะวงศา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แพร่
254 ด.ต. ธนพูน เครือยะ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำปาง
253 ด.ต. ธนภัทร เพียรสะอาด ผบ.หมู่ ภ.3 นครราชสีมา
252 ด.ต. ธนวรกฤต ขวัญคำ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 สุโขทัย
251 ส.ต.อ. ธนสาร คำพาลักษณ์ ผบ.หมู่ (สส.) ภ.6 พิจิตร
250 ด.ต. ธนิสร ศรีจันทร์ปลิว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
249 ด.ต. ธนู ทับมั่น ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิจิตร
248 ด.ต. ธวัชชัย เทพสิทธิ์ ผบ.หมู่ (สส.) ภ.5 ลำปาง
247 ส.ต.อ. ธาวิน หนองหลวง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
246 ส.ต.ท. ธิติพัทธ์ โนนมะหิง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุทัยธานี
245 ด.ต. ธิติศักดิ์ ขัติยะ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 น่าน
244 ด.ต. ธีรยุทธ ปรียานุวัฒน์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แพร่
243 ด.ต. ธีรศักดิ์ ดวงตาน้อย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุตรดิตถ์
242 ด.ต. ธีรศักดิ์ สวนคล้าย ผบ.หมู่ ภ.6 นครสวรรค์
241 ส.ต.อ. ธีรเศรษฐ์ ศรีทอง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 ชลบุรี
240 ส.ต.อ. ธีระพงษ์ รอดเกษา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 สิงห์บุรี
239 ด.ต. นนท์ แสงมะณี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
238 ด.ต. นพคุณ ใจแข็ง ผบ.หมู่ (สส.) ภ.6 อุตรดิตถ์
237 ส.ต.อ. นพดล รูปสม ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 น่าน
236 ด.ต. นพดล ม่วงน้อย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 เพชรบูรณ์
235 ด.ต. นพนัย จันทร์เยี่ยม ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุตรดิตถ์
234 ด.ต. นรินทร์ เชิดอยู่ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 พะเยา
233 ด.ต. นรินทร์ จิตพยัค ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แพร่
232 ด.ต. นเรศน์ นุ้ยป้อม ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
231 ด.ต. นาวิน สมหมาย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 พะเยา
230 ด.ต. นิกร มงคลประดิษฐ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุตรดิตถ์
229 ด.ต. นิคม กันทเสน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 น่าน
228 ด.ต. นิพนธ์ สุทธหลวง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
227 ด.ต. นิยม วงค์ครองศักดิ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำปาง
226 ส.ต.อ. นิยุทธ ยศสมบัติ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กาญจนบุรี
225 ส.ต.อ. นิรุจน์ พลอยศรี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุทัยธานี
224 ส.ต.ท. นิรุตติ์ อุดใจ ผบ.หมู่ (ป.) บช.น. กรุงเทพมหานคร
223 จ.ส.ต. นิสิต รุ่งเรือง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กำแพงเพชร
222 ด.ต. บรรจง แสงการ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แพร่
221 ส.ต.อ. บรรดิษย์ มุติมรรคา ผบ.หมู่ (สส.) ภ.5 พะเยา
220 ส.ต.ท. บัญชา สุ่มเงิน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุทัยธานี
219 ด.ต. บำรุง ยมเกิด ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ตาก
218 จ.ส.ต. บุญช่วย กันธะวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
217 ด.ต. บุญเชิด ไชยนันต์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
216 ด.ต. ปฏิวัติ สนธิรอด ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิจิตร
215 ด.ต. ประชัญ เขียวปั้น ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิจิตร
214 ด.ต. ประทิน ไชยยงค์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
213 ด.ต. ประทีป อินแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
212 ด.ต. ประพันธ์ ทะรินทร์ ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.5 เชียงราย
211 จ.ส.ต. ประภาส เขียวลาย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
210 ด.ต. ประยัน แก้วผัด ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
209 จ.ส.ต. ประยุพ วงศ์รัตนมัจฉา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 เชียงใหม่
208 ด.ต. ประยูร ท่าช้าง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แพร่
207 ด.ต. ประยูร เสียงเย็น ผบ.หมู่ (สส.) ภ.5 แพร่
206 จ.ส.ต. ประสงค์ สมพรเสริฐ ผบ.หมู่ ฝ่ายตม.ขาออก ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
205 ส.ต.อ. ประสาร กันทาปวง ผบ.หมู่ บช.ตชด. -
204 ส.ต.อ. ประสิทธิ์ พรมเลิศ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
203 ส.ต.ท. ประเสิรฐ ถาวร ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิจิตร
202 ด.ต. ปรานต์ ขาสัก ผบ.หมู่ (จร.) ภ.5 ลำพูน
201 ด.ต. ปรีชา ดวงพัฒน์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
200 ด.ต. ปองพนา ปัญญากูล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำปาง
199 จ.ส.ต. ปัญญา น้อยคำนุช ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
198 ส.ต.อ. ปารินทร์ อยู่เย็น ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
197 ส.ต.อ. ปิยพงษ์ กัญชนะ ผบ.หมู่ (ป.) บช.น. กรุงเทพมหานคร
196 ด.ต. เผด็จ เป็งเมืองลอง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำพูน
195 ส.ต.ท. พงษ์ศร กันเต็ง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แม่ฮ่องสอน
194 ด.ต. พงษ์ศักดิ์ ทิวรรณา ผบ.หมู่ (จร.) ภ.5 เชียงใหม่
193 ส.ต.ท. พงษ์ศิริ อำไพรพิศ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
192 ด.ต. พชร ไชยวงค์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำปาง
191 ส.ต.อ. พยุงศักดิ์ ชุนห์ลือชานนท์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
190 ส.ต.อ. พรพจน์ เพชรโต ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิจิตร
189 จ.ส.ต. พัชรวัฒน์ ทวีวุฒิรัชต์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
188 ด.ต. พัสกร ปรุงเครื่อง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำพูน
187 ด.ต. พานทอง ปันใจแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
186 ด.ต. พิชัย เชื้อเมืองพาน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
185 ส.ต.ท. พิเชษฐ์ ปานคำ ผบ.หมู่ กก.1 บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
184 ด.ต. พิทักษ์ สุริยะพงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิจิตร
183 ด.ต. พินัย เหรา ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.5 แพร่
182 ด.ต. พินิจ อสุพล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
181 ส.ต.อ. พิพัฒน์ ฤทธิ์อ่องรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
180 ด.ต. พีรพัฒ แก้วมล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุตรดิตถ์
179 ส.ต.อ. ไพฑูรย์ เชตะวัน ผบ.หมู่ บช.ตชด. -
178 ด.ต. ไพรัตน์ สุขพรรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
177 ด.ต. ไพโรจน์ ธิแจ้ ผบ.หมู่ (จร.) ภ.5 ลำปาง
176 ส.ต.อ. ไพโรจน์ ปานกรด ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
175 จ.ส.ต. ไพสิฐ บุญธปัญญา ผบ.หมู่ (สส.) ภ.6 สุโขทัย
174 ด.ต. ภัทรพล วงค์จันตา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
173 จ.ส.ต. ภัทรภพ ถนอมกุลกาญจน์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
172 ด.ต. ภาคภูมิ วงศ์ชัย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำปาง
171 ด.ต. ภานุพันธ์ วุฒิจูรีพันธุ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แพร่
170 ส.ต.อ. ภูธร อุ่นแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิจิตร
169 ด.ต. ภูริพัศ รัฐธนากุล ผบ.หมู่ (รักษาการณ์) ภ.6 นครสวรรค์
168 ส.ต.อ. ภูวนาท จันทาพูน ผบ.หมู่ (ป.) บช.น. กรุงเทพมหานคร
167 จ.ส.ต. มงคล สุเตนันท์ ผบ.หมู่ กก.2 บก.ปส.3 บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
166 ด.ต. มงคลชัย วิรัตน์เกษม ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
165 ส.ต.อ. มานพ ลอพิจิตร ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
164 ส.ต.อ. มานพ มะโนริ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำปาง
163 ด.ต. มานะ เหล่าเขตกิจ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 สุโขทัย
162 ด.ต. มานิตย์ อ้นเวียง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิจิตร
161 ส.ต.อ. มีชัย ภูมิภาคิน ผบ.หมู่ (ป.) บช.น. กรุงเทพมหานคร
160 ด.ต. แมน โพธิ์อยู่ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
159 ด.ต. ยน เตชะลือ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำปาง
158 ด.ต. ยศธน หนุนพงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุทัยธานี
157 ส.ต.อ. ยศพนธ์ หลักดี ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.5 พะเยา
156 จ.ส.ต. ยุทธพงษ์ ปินตากรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ตาก
155 ส.ต.อ. ยุทธศักดิ์ ใจกระสัน ผบ.หมู่ (จร.) บช.น. กรุงเทพมหานคร
154 ด.ต. โยธิน เทศศรีเมือง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำปาง
153 ด.ต. รชต ศรีพิเศษ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กำแพงเพชร
152 ด.ต. รักธรรมชาติ ทนตรา ผบ.หมู่ ภ.5 ตาก
151 ด.ต. รักษา พงศ์พาสิน ผบ.หมู่ ภ.5 ลำปาง
150 ส.ต.อ. รังสรรค์ โอสาร ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 ชัยนาท
149 ส.ต.ท. รังสรรค์ ศิริธรารังสรรค์ ผบ.หมู่ (นปพ.) ภ.9 ยะลา
148 ส.ต.ท. รัฐพงศ์ ทองเจิม ผบ.หมู่ บช.ตชด. -
147 จ.ส.ต. ราเชนทร์ ท้าวปิ่นแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
146 ส.ต.อ. รุ่งนิรัญ วิชาพร ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิจิตร
145 ด.ต. รุ่งโรจน์ จิตรบวรศักดิ์ ผบ.หมู่ (สส.) ภ.6 อุทัยธานี
144 ด.ต. รุ่งโรจน์ บุษบก ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
143 ส.ต.อ. รุ่ง รักสำรวจ ผบ.หมู่ (ป.) บช.น. กรุงเทพมหานคร
142 จ.ส.ต. เรวัต แดงมี ผบ.หมู่ (สส.) ภ.5 -
141 ด.ต. เรวัตร เอี่ยมตาก ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ตาก
140 ด.ต. วงค์กช วณัชวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
139 ส.ต.อ. วชิรวิทย์ กิตติเศรษฐการ ผบ.หมู่ ภ.5 เชียงใหม่
138 ด.ต. วชิระ ประดิษฐ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุตรดิตถ์
137 ด.ต. วชิรินทร์ สุรินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 แม่ฮ่องสอน
136 ด.ต. วรเมธ ธรรมจันตา ผบ.หมู่ (จร.) ภ.5 เชียงราย
135 ด.ต. วรรธนันท์ จองป้อ ผบ.หมู่ (ส.) ภ.6 สุโขทัย
134 ส.ต.ท. วัชรพงษ์ คงนา ผบ.หมู่ (นปพ.) ภ.9 ปัตตานี
133 ด.ต. วันชาติ พูลเขตรวิทย์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุทัยธานี
132 ด.ต. วาทิต ไชยสมบูรณ์ ผบ.หมู่ (สส.) ภ.5 เชียงใหม่
131 ส.ต.ท. วิชชุกร ทินะกุล ผบ.หมู่ กก.ปพ. ภ.6 -
130 จ.ส.ต. วิชเยนทร์ วงษ์เทพ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แม่ฮ่องสอน
129 ด.ต. วิชัย ชมสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิจิตร
128 ด.ต. วิเชียร จันทร์วังโป่ง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 เพชรบูรณ์
127 ด.ต. วิเชียร ปั้นนาค ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
126 ด.ต. วิเชียร วริศากุล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำปาง
125 ส.ต.อ. วินัย หารสระคู ผบ.หมู่ (ป.) ภ.7 สมุทรสงคราม
124 ส.ต.อ. วินัย โนติ๊บ ผบ.หมู่ (ป.) บช.น. กรุงเทพมหานคร
123 ด.ต. วินัย อินเชื้อ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 สุโขทัย
122 ด.ต. วินัย ฐิติไชยตระกูล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แพร่
121 ด.ต. วิรัตน์ เทพวงค์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
120 ด.ต. วิโรจน์ เกสุดา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
119 ด.ต. วิโรจน์ กันทะมาลา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กำแพงเพชร
118 ด.ต. วิโรจน์ ดอนจักร ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
117 ส.ต.อ. วิวัฒน์ กริมเขียว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 อุทัยธานี
116 ด.ต. วีระ ผึ้งแย้ม ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
115 ด.ต. วีระชาติ ทองแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ตาก
114 ส.ต.ท. วีระวุฒิ ทองวัน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิจิตร
113 จ.ส.ต. วุฒิไกร สายทอง ผบ.หมู่ (สส.) ภ.6 พิษณุโลก
112 ด.ต. เวียงชัย เทภิกัน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุตรดิตถ์
111 ด.ต. ศรศักดิ์ วรรณารักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำปาง
110 ด.ต. ศรากร จันทรมานนท์ ผบ.หมู่ บช.ตชด. นครราชสีมา
109 จ.ส.ต. ศราวุทธ พรมพุก ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุตรดิตถ์
108 ด.ต. ศรีเดช สุวรรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
107 ด.ต. ศักดา หลวงภา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 พะเยา
106 จ.ส.ต. ศักดิ์ชัย พรเจิมกุล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำพูน
105 ด.ต. ศักดิเดชน์ ศักดิเดชานุสรณ์ ผบ.หมู่ กก.3 บก.ปส.3 บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
104 ส.ต.อ. ศิรสิทธิ์ ไชยประเสริฐ ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.5 เชียงราย
103 ส.ต.อ. ศิษฐา บัวสำลี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ตาก
102 ด.ต. ศุภกร โภชนะสมบัติ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กำแพงเพชร
101 ด.ต. สงวน มีกลิ่น ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
100 ด.ต. สงวน พ่วงพลอย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
99 ด.ต. สนธยา ปัฐวี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 พะเยา
98 ด.ต. สนั่น พรมมา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
97 ส.ต.ท. สนั่น อยู่ชิด ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 สุโขทัย
96 ด.ต. สนิท น้อยเซ็น ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุตรดิตถ์
95 ด.ต. สนิท รัตนกันทา ผบ.หมู่ (สส.) ภ.5 แพร่
94 ด.ต. สมเกียรติ อินทานทุม ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กำแพงเพชร
93 ด.ต. สมเกียรติ กอบกำ ผบ.หมู่ ภ.5 แพร่
92 ด.ต. สมเกียรติ ชัยตาน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
91 ด.ต. สมควร มั่นเหมาะ ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.6 อุตรดิตถ์
90 ส.ต.อ. สมคิด ไชยแก้วเม ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 สมุทรปราการ
89 ด.ต. สมคิด คำเอื้อ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 น่าน
88 ด.ต. สมชาย ขุนศรีธรรมรา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุตรดิตถ์
87 ด.ต. สมชาย ยิ้มสิน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ตาก
86 ด.ต. สมชาย สีโน ผบ.หมู่ (คพศ.) ภ.5 น่าน
85 ด.ต. สมชาย ไร่ห้วย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แพร่
84 จ.ส.ต. สมชาย ปันทะนันท์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
83 จ.ส.ต. สมบูรณ์ อินทร์ทับ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
82 ด.ต. สมบูรณ์ เกษรทอง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กำแพงเพชร
81 ด.ต. สมปอง วงศ์ใหญ่ ผบ.หมู่ บช.ตชด. -
80 ด.ต. สมพงษ์ นาคบาง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
79 ด.ต. สมศักดิ์ วงค์ชะรัตน์ ผบ.หมู่ (สส.) ภ.5 เชียงใหม่
78 ด.ต. สมศักดิ์ มาแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ตาก
77 ส.ต.ท. สมัย ไทยทาน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 น่าน
76 ส.ต.อ. สรรทัด บัวเผื่อน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิจิตร
75 ด.ต. สรรเสริญ ประจำเมือง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
74 ด.ต. สราญชีพ โนนดา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำปาง
73 จ.ส.ต. สรายุธ ขอนรัก ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.6 เพชรบูรณ์
72 ส.ต.อ. สราวุธ อินตาพรม ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
71 ด.ต. สังเขป นุ่มนวล ผบ.หมู่ บช.ตชด. -
70 ด.ต. สันติพงศ์ ค้ำจุน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 สุโขทัย
69 ส.ต.อ. สาธิน แก้วแสง ผบ.หมู่ บช.ตชด. -
68 ส.ต.อ. สานิตย์ สัญนิชาติ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.2 ชลบุรี
67 ด.ต. สามารถ วังกาษร ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แพร่
66 ด.ต. สายัน มณีแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ลำปาง
65 ส.ต.อ. สาโรจ สมหารวงค์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 สุโขทัย
64 ด.ต. สำราญ สืบโม้ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 อุตรดิตถ์
63 ด.ต. สีหราช สุคันธมาลา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แพร่
62 ส.ต.อ. สุกิจ กาวีอ้าย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กำแพงเพชร
61 ด.ต. สุขเสริม พันธ์เขียว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 -
60 ด.ต. สุชาติ กุลวงษ์ ผบ.หมู่ ฝอ. ภ.6 นครสวรรค์
59 จ.ส.ต. สุชาติ แก้วจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 สุโขทัย
58 ส.ต.อ. สุชาติ ปัญญากุล ผบ.หมู่ บช.ตชด. -
57 ด.ต. สุทธิคง แก้วคง ผบ.หมู่ บช.ตชด. -
56 ส.ต.อ. สุทธิพงษ์ ชนะภัย ผบ.หมู่ ส.ทท.3 กก.4 สทส. กรุงเทพมหานคร
55 ด.ต. สุทธิพจน์ ทนันชัย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แพร่
54 จ.ส.ต. สุเทพ อินทะรังษี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กำแพงเพชร
53 ด.ต. สุเทพ ภุมพาพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิจิตร
52 ด.ต. สุธี ธนาธรนิรันดร ผบ.หมู่ บช.ตชด. -
51 จ.ส.ต. สุพจน์ นุกาศ ผบ.หมู่ (คมศ.) ภ.5 เชียงใหม่
50 ด.ต. สุรพงค์ วรรณขัน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
49 ด.ต. สุรพงศ์ เหมือนศรีชัย ผบ.หมู่ ผู้ช่วย พงส. ภ.6 พิษณุโลก
48 ส.ต.อ. สุรศักดิ์ สุยะนัน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 ตาก
47 ด.ต. สุรศักดิ์ สุวรรณศักดิ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
46 ส.ต.อ. สุระเชษฐ์ สุริมา ผบ.หมู่ ฝอ. ภ.5 ลำปาง
45 ด.ต. สุวรรณ เจริญสุข ผบ.หมู่ กก.สส. ภ.5 แม่ฮ่องสอน
44 ด.ต. สุวรรณ์ กูกขุนทด ผบ.หมู่ บช.ตชด. -
43 ด.ต. สุวิทย์ โยวัง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 พะเยา
42 ส.ต.อ. สุวิน ชัยคำหล้า ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
41 ด.ต. สุสันต์ เสมาฉิม ผบ.หมู่ (อก.) ภ.6 กำแพงเพชร
40 ด.ต. เสนาะ คำภีรพันธ์ ผบ.หมู่ ฝอ. ภ.5 ลำปาง
39 ด.ต. แสวง อินต๊ะ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
38 ด.ต. โสภณ ศรีสมบัติ ผบ.หมู่ (สส.) ภ.5 พะเยา
37 จ.ส.ต. อดุลย์ รัตนวรกันต์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กำแพงเพชร
36 ด.ต. อดุลย์ พรหมสกุลปัญญา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 น่าน
35 ด.ต. อธิชชิพงษ์ ตุนา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
34 ส.ต.อ. อนุชา ตาทิพย์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 กรุงเทพมหานคร
33 ส.ต.ท. อนุชา พูลยอด ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 เพชรบูรณ์
32 ด.ต. อนุชาติ วงศ์บัญญา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แม่ฮ่องสอน
31 ส.ต.อ. อนุพันธ์ สอนศิริ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.7 สมุทรสงคราม
30 ด.ต. อนุวัฒน์ วัฒนกรการุณย์ ผบ.หมู่ ผช.พงส. ภ.6 พิษณุโลก
29 จ.ส.ต. อภิรักษ์ คงไทย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
28 ส.ต.อ. อภิสิทธิ์ สุนันต๊ะ ผบ.หมู่ บช.ตชด. -
27 ด.ต. อมรชัย ตรังวัชรกุล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
26 ส.ต.อ. อรรถกร คำจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 สระบุรี
25 ส.ต.ท. อรรษนัย ผาบจันดา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 -
24 ด.ต. อรัญ บุญชู ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
23 ด.ต. อริยะ ศศิวิมลฤทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงราย
22 ส.ต.อ. อรุณศักดิ์ รุ่งเรืองอนุกูล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
21 ส.ต.อ. อวิรุทธ์ จันต๊ะวงค์ ผบ.หมู่ บช.ตชด. -
20 ด.ต. อัศวิน ขัตติ ผบ.หมู่ บช.ตชด. -
19 ด.ต. อัษฎาวุธ ยะติ ผบ.หมู่ บช.ตชด. -
18 ส.ต.อ. อัสดง คำแปงคำ ผบ.หมู่ บช.ตชด. -
17 ด.ต. อาทิตย์ กุลศิริ ผบ.หมู่ (จร.) ภ.6 พิจิตร
16 ส.ต.อ. อาทิตย์ บุญพวงสถาพร ผบ.หมู่ (ป.) ภ.1 ชัยนาท
15 ส.ต.ท. อาทิวัฒน์ คงกะเวศ ผบ.หมู่ (นปพ.) ภ.6 -
14 ด.ต. อำนวย บริคุต ผบ.หมู่ (จร.) ภ.5 น่าน
13 ส.ต.อ. อำนาจ ผึ้งผัน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิจิตร
12 ด.ต. อำนาจ นิติลียานนท์ ผบ.หมู่ (สส.) ภ.6 เพชรบูรณ์
11 ด.ต. อำนาจ อ่อนปาน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
10 ด.ต. อำนาจ จิตรสว่าง ผบ.หมู่ กก.6 บก.กฝ. บช.ตชด. -
9 จ.ส.ต. อินทัศน์ สุขเกษม ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 เชียงใหม่
8 ด.ต. อิสระ ประเทือง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 สุโขทัย
7 ส.ต.อ. อุทัย อุตยา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 -
6 ด.ต. เอกพันธ์ ดีเลิศวุฒิกร ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 แม่ฮ่องสอน
5 จ.ส.ต. เอกมล จันทบุรี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 พิษณุโลก
4 ด.ต. เอกสิทธิ์ พุกสอน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
3 จ.ส.ต. เอกสิทธิ์ ศรีระวัฒน์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 กำแพงเพชร
2 ส.ต.อ. เอนก ศรีศักดา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.6 นครสวรรค์
1 ด.ต. ไอยรา ผัดขัน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.5 พะเยา