ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

หลักสูตร  :

การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๔ กอน.(สายงานอำนวยการและสนับสนุน) <569>

อบรมระหว่าง  :

01 ก.พ.2555 - 27 มี.ค.2555

อบรมที่  :

ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค ๒
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
665 ด.ต. กณวรรธน์พินิจ ชื่นสงวน ผบ.หมู่ กก.๓ บก.รน. บช.น. กรุงเทพมหานคร
664 ด.ต.หญิง กนกพร สุขณรงค์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๔ ภ.4 ขอนแก่น
663 ด.ต. กนกพล ดวงทาทอน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองขอนแก่น ภ.4 ขอนแก่น
662 ด.ต. กมล การถาง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พิมาย ภ.3 นครราชสีมา
661 ส.ต.อ.หญิง กมลทิพย์ จันทะนัน ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.บช.ศ. บช.ศ. กรุงเทพมหานคร
660 ด.ต.หญิง กรรณิกา อินนุพัฒน์ ผบ.หมู่ กก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
659 ส.ต.อ.หญิง กรรธนภรษ์ ลีลาศ ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ทท. บช.ก. สมุทรปราการ
658 ด.ต.หญิง กรุณา จันจันทึก ผบ.หมู่ กก.๒ บก.ปอศ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
657 ด.ต.หญิง กฤตยา คล้ายเจริญสุข ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออกต่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.๒ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
656 ส.ต.อ.หญิง กฤติยากรณ์ พวงแก้ว ผบ.หมู่ กลุ่มงานสัญญา กม. กมค. กรุงเทพมหานคร
655 ด.ต. กฤษฎา ยุปาระมี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จันเสน ภ.6 นครสวรรค์
654 ด.ต. กฤษดากร ศรีพล ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
653 ด.ต. กษิดิ์เดช เกียรตินิติกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ปิง ภ.5 เชียงใหม่
652 ด.ต. กษิดิศ รอดน้อย ผบ.หมู่ (สส.) สภ.หล่มสัก ภ.6 เพชรบูรณ์
651 ส.ต.อ.หญิง กัญญ์ณณัชญ์ กิตติวรพัฒน์ ผบ.หมู่ ฝรท.บก.อก.จต. จต. กรุงเทพมหานคร
650 ด.ต.หญิง กัญญา ทับทิมศรี ผบ.หมู่ สภ.คีรีมาศ ภ.6 สุโขทัย
649 ส.ต.ท.หญิง กัญญาณัฐ หนูรักษ์ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.โคกเคียน ภ.9 นราธิวาส
648 ด.ต. กัญหา มาลาหอม ผบ.หมู่ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
647 ด.ต. กันต์ธีภพ อินทร์สา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ธวัชบุรี ภ.4 ร้อยเอ็ด
646 ส.ต.ท.หญิง กัลนิกา วงษ์แสนคำ ผบ.หมู่ ฝอ.ตป.สง.ก.ตร. ก.ตร. กรุงเทพมหานคร
645 ด.ต.หญิง กัลยกร เชษตบุตร ผบ.หมู่ ส.ทท.๒ กก.๑ บก.ทท. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
644 ด.ต.หญิง กัลยา ปงจันตา ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๓ (ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี) บช.ตชด. เชียงใหม่
643 ส.ต.อ.หญิง กาญจนา ชูดำ ผบ.หมู่ สภ.ทุ่งยางแดง ภ.9 ปัตตานี
642 ส.ต.อ.หญิง กานต์กนก หนูเริก ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ตรัง ภ.9 ตรัง
641 ส.ต.อ.หญิง กานต์พิชชา แก้วผัด ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออกด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.๒ ส.ตม. สมุทรปราการ
640 ส.ต.ต. กานต์ กิจทนิน ผบ.หมู่ ฝ่ายดนตรี สก.สกพ. สกพ. กรุงเทพมหานคร
639 ส.ต.อ. กิตติเดช สิงห์ธนะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปัว ภ.5 น่าน
638 จ.ส.ต. กิตติพงษ์ โพธิ์คำ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เขวาสินรินทร์ ภ.3 สุรินทร์
637 ด.ต.หญิง กิตติมา เซ่งล่ำ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๓ สทส. นครราชสีมา
636 ด.ต.หญิง กิตติยานันท์ เที่ยงผดุง ผบ.หมู่ ฝ่ายงบประมาณและการเงิน บก.อก.บช.ปส. บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
635 ด.ต.หญิง กิติยา ธรรมวงษ์การณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองยโสธร ภ.3 ยโสธร
634 ส.ต.อ.หญิง กุลณัฐ นาคแพง ผบ.หมู่ ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง ๑ อต. สกพ. กรุงเทพมหานคร
633 ด.ต.หญิง กุลฤธี พงษ์พิละ ปบ.หมู่ ฝอ.บก.รฟ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
632 ส.ต.อ.หญิง เกดแก้ว บุญส่งธรรมสกุล ผบ.หมู่ สส. สทส. กรุงเทพมหานคร
631 ส.ต.อ. เกรียงไกร วงศ์อ่อง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สำนักทอง ภ.2 ระยอง
630 ส.ต.อ.หญิง เกษร หนูแสง ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ปะนาเระ ภ.9 ปัตตานี
629 ด.ต.หญิง เกษร แอนุ้ย ผบ.หมู่ กก.๑ บก.สส.สตม. ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
628 ส.ต.อ. เกียรติพงศ์ ทันวัน ผบ.หมู่ (ป.) สน.ราษฎร์บูรณะ บช.น. กรุงเทพมหานคร
627 ส.ต.ท. เกียรติศักดิ์ อุ่นเมืองอินท์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.แม่ลาน ภ.9 ปัตตานี
626 ด.ต. เกียรติศักดิ์ วีระเวช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางระกำ ภ.6 พิษณุโลก
625 ส.ต.อ. โกวิท กัดไธสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาสิงโต ภ.2 สระแก้ว
624 ส.ต.อ.หญิง ขนบพร เดชาธิปัตย์ ผบ.หมู่ กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน ๒ สบส. ภ.7 นครปฐม
623 ส.ต.อ.หญิง ขนิษฐา วิทยาขจรศาสตร์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ท่าเรือ กรุงเทพฯ บก.ตม.๓ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
622 ส.ต.อ. ขวัญใจ มัศยามาศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางพลี ภ.1 สมุทรปราการ
621 ส.ต.อ.หญิง ขวัญนภา คงจันทร์ ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ สก.สกพ. สกพ. กรุงเทพมหานคร
620 ด.ต.หญิง ขวัญเรือน เฉลาพักตร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอ่างทอง ภ.1 อ่างทอง
619 ส.ต.อ.หญิง เขมณัฏฐ์ ชุตินันท์วินิจ ผบ.หมู่ กก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
618 ด.ต.หญิง คงคา โพธิขำ ผบ.หมู่ ฝทว.๔ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
617 ส.ต.อ. คงศักดิ์ คำสะอาด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าตูม ภ.4 มหาสารคาม
616 ส.ต.อ. คณากร โมลีย์ ผบ.หมู่ ส.ทท.๓ กก.๓ บก.ทท. ภ.4 ขอนแก่น
615 ส.ต.ท. คนึง ศรีกันทะ ผบ.หมู่ ฝอ.๗ บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
614 ส.ต.อ.หญิง คนึงนิตย์ ยืนนาน ผบ.หมู่ ฝยศ.บก.อก.จต. จต. กรุงเทพมหานคร
613 ส.ต.ท. คมกริช สุทธะสกุลดี ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองยะลา ภ.9 ยะลา
612 ส.ต.ท. คมกริช พรมโพธิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาประดู่ ภ.9 ปัตตานี
611 ด.ต. คมเดช ไชยเดือน ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ม่วงลาด ภ.4 ร้อยเอ็ด
610 ด.ต. คมสัน นามมุงคุณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กมลาไสย ภ.4 กาฬสินธุ์
609 ส.ต.อ. ครองเกียรติ วังสา ผบ.หมู่ ฝอ.๑ บก.อก.สตม. ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
608 ส.ต.อ. จรัญ หนูห่อ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กรงปินัง ภ.9 ยะลา
607 ส.ต.อ.หญิง จันทร พรมดวง ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๑ บช.ตชด. พิษณุโลก
606 ด.ต.หญิง จันทร์เพ็ญ โนนตูม ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.4 อุบลราชธานี
605 ส.ต.อ.หญิง จันทร์สาย ไชยลังการ ผบ.หมู่ กลุ่มงานคดีปกครอง คพ.กมค. กมค. กรุงเทพมหานคร
604 ด.ต.หญิง จั่นเพชร รัศมียุงทอง ผบ.หมู่ กก.๑ บก.ปปป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
603 ส.ต.ท. จาตุรงค์ จุมปาเขียว ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ธารโต ภ.9 ยะลา
602 ส.ต.อ.หญิง จารุวรรณ จิตตอานนท์ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.บันนังสตา ภ.9 ยะลา
601 ด.ต.หญิง จารุวรรณ์ โภคากรณ์ ผบ.หมู่ ส.ทท.๑ กก.๑ บก.ทท. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
600 ด.ต.หญิง จำเนียร อักษรใชย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สวรรคโลก ภ.6 สุโขทัย
599 ส.ต.อ.หญิง จำรัส แผ้วกระโทก ผบ.หมู่ กสก.ศพฐ.๒ พฐ. ชลบุรี
598 ด.ต. จำเรียน รัตน์เรืองเดช ผบ.หมู่ (สส.) สภ.ดอยหลวง ภ.5 เชียงราย
597 ด.ต.หญิง จิตตานาถ เมืองลือ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๕ สทส. เชียงใหม่
596 ส.ต.อ.หญิง จิรนันท์ วัชรเรืองรัตน์ ผบ.หมู่ กลุ่มงานสนับสนุนเทคโนโลยี สทส. กรุงเทพมหานคร
595 ส.ต.อ. จิรวุธ วิโรจนะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนนทบุรี ภ.1 นนทบุรี
594 ด.ต.หญิง จิรัชยา สุวรรณวงค์ ผบ.หมู่ พฐ.จว.ศรีสะเกษ พฐ. ศรีสะเกษ
593 ด.ต.หญิง จิรัญญา โลกเลื่อง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โนนสูง ภ.3 นครราชสีมา
592 ส.ต.อ.หญิง จิราพร วงษ์แก้ว ผบ.หมู่ ฝอ.มน.สง.ก.ตร. ก.ตร. กรุงเทพมหานคร
591 ด.ต.หญิง จิราภรณ์ เจนสัญญายุทธ ผบ.หมู่ (ส.) สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.2 ปราจีนบุรี
590 ส.ต.อ. จิรุตถ์ บุญกว้าง ผบ.หมู่ ฝยศ.บก.อก.จต. จต. กรุงเทพมหานคร
589 ด.ต. จีระวัฒน์ จันทายืน ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๒ บช.ตชด. สระแก้ว
588 ด.ต.หญิง จีราวรรณ ขวัญรอด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ปิง ภ.5 เชียงใหม่
587 ด.ต.หญิง จุรีภรณ์ วงศ์ธง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลอง ภ.5 แพร่
586 ส.ต.อ. จุลพงษ์ อินทนิล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหริ่ง ภ.9 ปัตตานี
585 ส.ต.อ.หญิง จุฬานันต์ บุญฤทธิ์ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.ภูเก็ต บก.ตม.๒ ส.ตม. ภูเก็ต
584 ด.ต.หญิง เจตสุภา แจ่มสุริยา ผบ.หมู่ บ.ตร. สกบ. กรุงเทพมหานคร
583 ส.ต.ท. เจษฎาวุธฒิ เลิศอริยะวุฒิ ผบ.หมู่ งานป้องกันปราบปราม สภ.บางปะอิน ภ.1 พระนครศรีอยุธยา
582 จ.ส.ต. ฉลอง แก้วเบ้า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชียงคาน ภ.4 เลย
581 ด.ต.หญิง ฉวีวรรณ เฉียงจะโปะ ผบ.หมู่ บก.อก.ภ.๓ ภ.3 นครราชสีมา
580 ส.ต.อ.หญิง ฉัตรชนก เปสูงเนิน ผบ.หมู่ บก.อก.จต. จต. กรุงเทพมหานคร
579 ส.ต.อ. ฉัตรชัย เพราพันธ์ ผบ.หมู่ บก.สสท. สทส. กรุงเทพมหานคร
578 ส.ต.อ. ฉัตรภวินท์ เลิศสุรภิบูลย์ ผบ.หมู่ พฐ.จว.ลำพูน พฐ. ลำปาง
577 ส.ต.ท. เฉลิมชัย โฉมศรี ผบ.หมู่ ฝอ.๑ บก.อก.บช.ศ. บช.ศ. กรุงเทพมหานคร
576 ส.ต.อ.หญิง เฉลิมพร ซุ้นสุวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส บก.สส.ศชต. บช.ตชด. นราธิวาส
575 ด.ต.หญิง โฉมยง สุขี ผบ.หมู่ กสก.ศพฐ.๗ ภ.7 นครปฐม
574 ส.ต.อ.หญิง ชญาณี คะยอม ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองมุกดาหาร ศชต. ภ.4 มุกดาหาร
573 ส.ต.อ.หญิง ชนันท์สุภา ภูวนตรัยตระกูล ผบ.หมู่ ฝอ.กส. บช.ศ. กรุงเทพมหานคร
572 ส.ต.ท.หญิง ชนิดาภา ณัฐศิษฎางกูร ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ทุ่งยางแดง ภ.9 ปัตตานี
571 ด.ต.หญิง ชนิตกานติ์ โมเทียน ผบ.หมู่ (ส.) สภ.ลำดวน ภ.3 สุรินทร์
570 ส.ต.อ.หญิง ชนิตา วาทพันธุ์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม. ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.๒ ส.ตม. สมุทรปราการ
569 ด.ต.หญิง ชนิษฐา เสมสันเทียะ ผบ.หมู่ กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด บช.ตชด. เพชรบุรี
568 ส.ต.อ.หญิง ชบาพร สิงห์ทอง ผบ.หมู่ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๕ ภ.5 เชียงใหม่
567 ส.ต.ท. ชม ชูรัตน์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๓ บช.ตชด. สกลนคร
566 ด.ต.หญิง ชยานันต์ ตันคำฮอง ผบ.หมู่ ส.ทล.๒ กก.๔ บก.ทล. ภ.4 ขอนแก่น
565 จ.ส.ต. ชโยดม ห้องเพชร ผบ.หมู่ กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน ๒ สบส. ภ.7 นครปฐม
564 ส.ต.อ.หญิง ชรินทร์ทิพย์ จายุพันธ์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก. บช.ศ. กรุงเทพมหานคร
563 ด.ต. ชลทิศ ดอนเจดีย์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ฉลองกรุง บช.น. กรุงเทพมหานคร
562 ด.ต.หญิง ชวนฝัน ศรีสุข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กันทรลักษ์ ภ.3 ศรีสะเกษ
561 ส.ต.อ. ชัชชัย สกุลดี ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๔ ภ.4 ขอนแก่น
560 ส.ต.อ.หญิง ชัชฎาภรณ์ ดำทอง ผบ.หมู่ ฝอ.๙ บก.อก.ศชต. บช.ตชด. ยะลา
559 ส.ต.อ. ชัยพร สวยสม ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ วพ.รพ.ตร. รพ.ตร. กรุงเทพมหานคร
558 ด.ต. ชัยพล คงขุนทด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครราชสีมา ภ.3 นครราชสีมา
557 ส.ต.อ. ชัยรัตน์ เที่ยงทัศน์ ผบ.หมู่ ฝอ.งป. สงป. กรุงเทพมหานคร
556 ด.ต. ชัยวัฒน์ ชำนิการ ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.๘ บช.น. กรุงเทพมหานคร
555 ส.ต.ท. ชัยสิทธิ์ วาลีประโคน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปราสาท ภ.3 สุรินทร์
554 ส.ต.ท. ชาญ โชคบัณฑิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
553 ด.ต. ชาญชัย สุวรรณทร ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๔ บช.ตชด. อุดรธานี
552 ด.ต. ชาญณรงค์ พุทธิพงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แสนภูดาษ ภ.2 ฉะเชิงเทรา
551 ส.ต.อ. ชาญฤทธิ์ สุขเจริญ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองจันทบุรี ภ.2 จันทบุรี
550 ส.ต.อ. ชาญวิทย์ แสนมี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกสุมพิสัย ภ.4 มหาสารคาม
549 ส.ต.อ. ชาติตระการ ปานแดง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แคนดง ภ.3 บุรีรัมย์
548 ส.ต.อ.หญิง ชามา ปัญญา ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.๒ สตม. ส.ตม. เชียงใหม่
547 ด.ต.หญิง ชาริณี เขียวหวาน ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองหนองคาย ภ.4 หนองคาย
546 ส.ต.อ.หญิง ชินพร วีระสอน ผบ.หมู่ ฝ่ายสวัสดิการบ้านพัก สก.สกพ. สกพ. กรุงเทพมหานคร
545 ส.ต.อ.หญิง ชุติกาญจน์ แสนบุญมา ผบ.หมู่ ฝ่ายการจัดสวัสดิการ สก.สกพ สกพ. กรุงเทพมหานคร
544 ด.ต.หญิง ชุติญา พึ่งแก้ว จนท.ธร.(ปท ๑) (ปจว.คด)(ส.) สน.บางมด บช.น. กรุงเทพมหานคร
543 ส.ต.อ.หญิง ชุติมณฑน์ เหมจุไร ผบ.หมู่ สภ.ทุ่งยางแดง ภ.9 ปัตตานี
542 ด.ต.หญิง ชุติมา วินทะไชย ผบ.หมู่ สภ.เมืองร้อย ภ.4 ร้อยเอ็ด
541 ส.ต.อ. ชูพงศ์ เพิ่มพรม ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.พิจิตร ภ.6 พิจิตร
540 ส.ต.อ. ชูศักดิ์ ลักษณะ ผบ.หมู่ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.รพ.ตร. รพ.ตร. กรุงเทพมหานคร
539 ด.ต. ชูศักดิ์ เอี่ยมนิรันดร์ ผบ.หมู่ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด. บช.ตชด. ฉะเชิงเทรา
538 ส.ต.อ.หญิง ฎัชนีกร สุขดี ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้าด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.๒ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
537 จ.ส.ต. ฐาประพนต์ ธรรมพิริยะกร ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.๒ สตม. ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
536 ส.ต.อ.หญิง ฐิตาภรณ์ อาจสม ผบ.หมู่ ฝ่ายมาตรฐานฯ ๑ สศป.บช.ศ. บช.ศ. กรุงเทพมหานคร
535 ส.ต.อ.หญิง ฐิติมา เครือจิโน ผบ.หมู่ ฝ่ายตม. ขาเข้าด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.๒ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
534 ด.ต.หญิง ฐิศิรักน์ อุ่นรอด ผบ.หมู่ (เวรบริการ)(ส.) สน.บางยี่ขัน บช.น. กรุงเทพมหานคร
533 ด.ต.หญิง ณฐา กิจหนองสรวง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พล ภ.4 ขอนแก่น
532 ส.ต.อ.หญิง ณปภัช พิพิธทอง ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. พฐ. กรุงเทพมหานคร
531 ส.ต.ท. ณรงค์ชัย ต๊ะปวน ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สุไหงโก-ลก ภ.9 นราธิวาส
530 ส.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ สุทธิสา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาด้วง ภ.4 เลย
529 ด.ต. ณรงค์ ศิริรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิษณุโลก ภ.6 พิษณุโลก
528 ส.ต.อ. ณัฏฐ์นันทชัย กองอิ่น ผบ.หมู่ ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
527 ส.ต.อ.หญิง ณัฐกมล แสงวิเศษ ผบ.หมู่ ฝทว.๗ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
526 ด.ต.หญิง ณัฐณญาดา เอมะวัจนะ ผบ.หมู่ ฝทว.๗ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
525 ด.ต.หญิง ณัฐณิชา พันธุ์โพธิ์ ผบ.หมู่ ฝทว.๗ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
524 จ.ส.ต. ณัฐพงษ์ จินะการ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอยสะเก็ด ภ.5 เชียงใหม่
523 ส.ต.อ. ณัฐพล ธรรมมาวุฒิกูล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แคนดง ภ.3 บุรีรัมย์
522 ด.ต.หญิง ณัฐพลิน อุนะพำนัก ผบ.หมู่ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.รพ.ตร. รพ.ตร. กรุงเทพมหานคร
521 ด.ต.หญิง ณัฐรดี พุ่มสุดา ผบ.หมู่ ฝ่ายตรวจสอบพฤติการณ์บุคคล บก.อก.บช.ส. บช.ส. กรุงเทพมหานคร
520 ด.ต.หญิง ณัฐรุ่งลักษณ์ ศิวะแพทย์ ผบ.หมู่ ฝ่ายสรรพาวุธ ๒ สพ. สกบ. กรุงเทพมหานคร
519 ด.ต. ณัฐวรรธน์ แทนบุญ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๒ บช.ตชด. สระแก้ว
518 ด.ต.หญิง ณัฐสมน ประทุมมา ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ปสทส. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
517 ส.ต.ท. ณัตฐเขตต์ ชนะพล ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โกตาบารู ภ.9 ยะลา
516 ด.ต.หญิง ณิรารัชย์ สุขใย ผบ.หมู่ ส.ทท.๒ กก.๑ บก.ทท. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
515 ส.ต.ท. ดนัยณัฐ บุญคุ้ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เทพารักษ์ ภ.3 นครราชสีมา
514 ส.ต.อ.หญิง ดนิตา จอมใจทิปิ ผบ.หมู่ ฝ่ายพลาธิการ ๑ พธ.สกบ. สกบ. กรุงเทพมหานคร
513 ส.ต.อ.หญิง ดวงขวัญ เกื้อสุข ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้าด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.๒ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
512 ด.ต. ดำรงค์ ใบยา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปัว ภ.5 น่าน
511 ด.ต.หญิง ดุจดาว ศรีพิบูลย์ ผบ.หมู่ พฐ.จว.ฉะเชิงเทรา พฐ. ฉะเชิงเทรา
510 ด.ต. เดชา อินคำปา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเชียงราย ภ.5 เชียงราย
509 ส.ต.อ. เดี่ยว เครือคุณ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำเกลี้ยง ภ.3 ศรีสะเกษ
508 ส.ต.อ. ตรัยวุฒิ บาลสดชื่น ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๔ บช.ตชด. ยะลา
507 ส.ต.ท. เตชินท์ แก้วเจือ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โคกเคียน ภ.9 นราธิวาส
506 ส.ต.อ.หญิง เต็มศิริ วิสุทธิ์แพทย์ ผบ.หมู่ กลุ่มงานบริหารจัดการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ศทก. สทส. กรุงเทพมหานคร
505 ส.ต.อ. ถาวร สุขประจันทร์ ผบ.หมู่ (จร.) สน.ชนะสงคราม บช.น. กรุงเทพมหานคร
504 ส.ต.ท. ทรงกฤษณ์ บุญวรณ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๑ บช.ตชด. ชุมพร
503 ส.ต.อ. ทรงฤทธิ์ เชเดช ผบ.หมู่ ฝอ. ศฝร.ภ.๖ ภ.6 นครสวรรค์
502 ส.ต.ท. ทวนทอง ศรีชัย ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๑ บช.ตชด. ชุมพร
501 ส.ต.ท. ทวีชัย จันทร์ขอนแก่น ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ธารโต ภ.9 ยะลา
500 จ.ส.ต. ทวีศิลป์ แจ่มแป้น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปราจีนบุรี ภ.2 ปราจีนบุรี
499 ส.ต.ท. ทศพล สุนาวงศ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๒ บช.ตชด. อุบลราชธานี
498 ด.ต. ทศพล ชนะภัย ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๑ บช.ตชด. จันทบุรี
497 ส.ต.อ. ทศพล อาจนาเสียว ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๔ บช.ตชด. อุดรธานี
496 ส.ต.อ. ทองย้อย ตะพัง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หัวหิน ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
495 ส.ต.อ.หญิง ทัญวรัต เพิ่มชีลอง ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.สพฐ.ตร. พฐ. กรุงเทพมหานคร
494 ด.ต.หญิง ทัศนีย์ ศรีสังข์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปคม. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
493 ส.ต.อ. ทินกร เลาดี ผบ.หมู่ ส.รฟ.นพวงศ์ กก.๑ บก.รฟ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
492 ส.ต.อ. ทิปฒ์ ทั่งเชียงใหม่ ผบ.หมู่ กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๕ ภ.5 เชียงใหม่
491 ส.ต.อ.หญิง ทิพเนตร เรือนสอน ผบ.หมู่ ฝอ.๖ บก.อก.บช.ศ. บช.ศ. กรุงเทพมหานคร
490 ส.ต.อ.หญิง ทิพย์วรรณ ว่องระงับภัย ผบ.หมู่ ฝว.สท. สทส. กรุงเทพมหานคร
489 ด.ต.หญิง ทิพรวี พูลสุขเลิศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สรวย ภ.5 เชียงราย
488 ด.ต. เทอดชาย ภาวะชัย ผบ.หมู่ พฐ.จว.อำนาจเจริญ พฐ. อำนาจเจริญ
487 ด.ต. ธนณัฏฐ์ คำมอญ ผบ.หมู่ กก.สส.๒ บก.สส.ภ.๖ สทส. พิษณุโลก
486 ด.ต.หญิง ธนวันต์ บัวช่วย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พิมาย ภ.3 นครราชสีมา
485 ส.ต.อ. ธนัชกูร อุ่นดี ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๑ บช.ตชด. จันทบุรี
484 ด.ต. ธนัท อินทร์ถนอม ผู้ช่วยพยาบาล (ปท ๑) นย.รพ.ตร. รพ.ตร. กรุงเทพมหานคร
483 ด.ต. ธนาวรรธน์ วิสิฐเตชพงศ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๑ บช.ตชด. พิษณุโลก
482 ส.ต.อ.หญิง ธนิตา เอมพิทักษ์ ผบ.หมู่ ฝสส.๑ สส.(ปสพ.) สทส. กรุงเทพมหานคร
481 ส.ต.อ. ธวัชชัย มาติวงค์ ผบ.หมู่ กองร้อยที่ ๓ กก.อารักขา ๑ บก.อคฝ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
480 ด.ต.หญิง ธัญญธร อินทร์สุข ผบ.หมู่ ฝ่ายสรรพาวุธ ๑ สพ.สกบ. สกบ. กรุงเทพมหานคร
479 ด.ต.หญิง ธัญญรัตน์ อินกิจโรจน์ ผบ.หมู่ ส.ทท.๔ บก.๔ บก.ทท. ภ.6 พิษณุโลก
478 ด.ต.หญิง ธัญญลักษณ์ ภูมิแสนรัศมิ์ ผบ.หมู่ บก.สสน.บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
477 ด.ต.หญิง ธัญญลักษณ์ ดาราคำ ผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร. บช.ศ. กรุงเทพมหานคร
476 ด.ต.หญิง ธัญญารัตน์ รัตนพันธ์ ผบ.หมู่ กก.สส.๒ บก.สส.บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
475 ด.ต.หญิง ธัญรัตน์ ศรีวารี ผบ.หมู่ กก.๒ บก.ปอศ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
474 ส.ต.ท.หญิง ธันทิยา บุญมณี ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.รือเสาะ ภ.9 นราธิวาส
473 ด.ต.หญิง ธันย์วรัชญ์ เมฆเมืองทอง ผบ.หมู่ กก.๔ บก.ปคม. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
472 ส.ต.อ.หญิง ธันยารักษ์ ศรีวิโรจน์ ผบ.หมู่ ฝอ.๓ บก.อก.สสทส. สทส. กรุงเทพมหานคร
471 ส.ต.ท.หญิง ธันยารัศม์ เกิดสุขนิรันดร์ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้าต่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.๒ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
470 จ.ส.ต. ธานินทร์ ธรรมลิขิต ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สำโรงเหนือ ภ.1 สมุทรปราการ
469 ส.ต.อ. ธีรพันธ์ แสนศรี ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๓ (ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี) บช.ตชด. เชียงใหม่
468 ด.ต. ธีรวิทย์ คำสุวิมลชัย ผบ.หมู่ ส.ทล.๖ กก.๖ บก.ทล. ภ.4 อุบลราชธานี
467 ส.ต.อ. ธีรศักดิ์ กาศสนุก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองศรีสะเกษ ภ.3 ศรีสะเกษ
466 ส.ต.ท. ธีระ ช่วงไกร ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๒ บช.ตชด. สระแก้ว
465 ส.ต.อ. ธีระวัฒน์ บุญหลักคำ ผบ.หมู่ (นปพ.) กก.สส.ภ.จว.นริวาส ภ.9 นราธิวาส
464 ส.ต.อ. ธีระศักดิ์ ยอดปะนัน ผบ.หมู่ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๕ ภ.5 เชียงใหม่
463 ด.ต.หญิง นงคราน ยิ้มจันทร์ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.รฟ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
462 ด.ต.หญิง นงนภัส มณีสุข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.คำเขื่อนแก้ว ภ.3 ยโสธร
461 ด.ต.หญิง นงนภัส ศิริโสม ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ปส. บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
460 ส.ต.ต.หญิง นงนุช ยิ้มแก้ว ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๓ บช.ตชด. สงขลา
459 ด.ต.หญิง นงลักษณ์ จันทร์อ่อน ผบ.หมู่ (ส.) สภ.เมืองลำปาง ภ.5 ลำปาง
458 จ.ส.ต. นตพนธ์ วรพิทยหิรัญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สองแคว ภ.5 น่าน
457 ด.ต. นพกิจ กาศทิพย์ ผบ.หมู่ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๖ ภ.6 พิษณุโลก
456 ด.ต. นพดล บุญกุศลธรรม ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน บช.น. กรุงเทพมหานคร
455 จ.ส.ต.หญิง นภาพร พลบูรณ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๔ บช.ตชด. อุดรธานี
454 จ.ส.ต. นเรศ นาลา ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.๓ ส.ตม. ชลบุรี
453 ส.ต.อ.หญิง นฤมล ปันสัน ผบ.หมู่ ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก.สกพ. สกพ. กรุงเทพมหานคร
452 ด.ต.หญิง นฤมล กิตติบดีสกุล ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตม.๑ สตม. ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
451 ด.ต.หญิง นฤมล จบศรี ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.สระบุรี ภ.1 สระบุรี
450 ส.ต.อ. นวพล ช่วยเจริญ ผบ.หมู่ กก.สส.๑ บก.สส.ศชต. บช.ตชด. ยะลา
449 ด.ต.หญิง นันท์ณรัชต์ ดุจจานุทัศน์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๑ บช.ตชด. สุรินทร์
448 ด.ต.หญิง นันท์นลิน สุภวัตร ผบ.หมู่ กก.๒ บก.ตม.๑ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
447 ส.ต.อ.หญิง นันทนา พรมจารีย์ ผบ.หมู่ ฝทว.๗ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
446 ด.ต.หญิง นันทิยา ศิริพรรณ ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศพฐ.๔ พฐ. ขอนแก่น
445 ด.ต.หญิง นัยน์ปพร พูดตรง ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๑ บช.ตชด. จันทบุรี
444 ด.ต.หญิง นัยนา คำทอง ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา ภ.2 ฉะเชิงเทรา
443 ส.ต.อ.หญิง นารีรัตน์ อายุวัฒนะ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.กรุงเทพฯ บก.ตม.๒ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
442 ด.ต.หญิง นาวา อันเสน ผบ.หมู่ กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร. รพ.ตร. กรุงเทพมหานคร
441 ด.ต. นิกร หอมจำปา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ม่วงสามสิบ ภ.4 อุบลราชธานี
440 จ.ส.ต. นิกร เพ็งเลีย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยโป่ง ภ.2 ระยอง
439 ส.ต.ท. นิกร ดาสิน ผบ.หมู่ (นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี ศชต. ศชต. ปัตตานี
438 ส.ต.อ. นิกร ปางสุข ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ศรีสะเกษ ภ.3 ศรีสะเกษ
437 ด.ต.หญิง นิดษา จินดาศรี ผบ.หมู่ ฝอ.๑ บก.อก.สตม. ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
436 ส.ต.อ.หญิง นิตยา แขมพิมาย ผบ.หมู่ ฝสต.๑ กต.๗ จต. จต. กรุงเทพมหานคร
435 ส.ต.อ.หญิง นิตยา ทับชุม ผบ.หมู่ บ.ตร. สกบ. กรุงเทพมหานคร
434 จ.ส.ต. นิติพัฒน์ ธงทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำเพียงดิน ภ.5 แม่ฮ่องสอน
433 ส.ต.อ.หญิง นิทรา คงพันธ์ ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจสอบและวิเคราะห์ฯ บก.สสท. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
432 ส.ต.อ.หญิง นิธิชญา มาตย์วังแสง ผบ.หมู่ ฝทว.๗ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
431 ส.ต.อ.หญิง นิธิศานันทน์ ธนนิติเวธน์ ผบ.หมู่ ฝ่ายบรรจุ ทพ. พฐ. กรุงเทพมหานคร
430 ส.ต.อ. นิรันดร์ คำสิงห์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เชียงดาว ภ.5 เชียงใหม่
429 ส.ต.อ. นิรุจน์ วงษาศิริ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีณรงค์ ภ.3 สุรินทร์
428 ด.ต. นิรุทธิ์ มโหฬาร ผบ.หมู่ กลุ่มงานเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด บก.สปพ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
427 ส.ต.อ.หญิง นิศากร เสียงล้ำ ผบ.หมู่ ฝอ.๖ บก.อก.บช.ศ. บช.ศ. กรุงเทพมหานคร
426 ด.ต.หญิง นุจนารถ เฟื่องฟอง ผบ.หมู่ (ส.) สภ.หนองไผ่ ภ.6 เพชรบูรณ์
425 ด.ต.หญิง นุชธิดา ศรีแดงงาม ผบ.หมู่ กลุ่มงานสัญญา กม. กมค. กรุงเทพมหานคร
424 ส.ต.อ.หญิง นุชนภา ฮันสูงเนิน ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้าด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.๒ ส.ตม. สมุทรปราการ
423 ด.ต. นุศาสน์ เพชรเปี่ยมแสงงาม ผบ.หมู่ กก.๑ บก.ปอศ. บช.ก. สมุทรปราการ
422 ส.ต.อ.หญิง เนตรทราย เพชรนาวาส ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.๔ พฐ. ขอนแก่น
421 ส.ต.อ. เนาวรัตน์ ผาตะนนท์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
420 ส.ต.อ.หญิง เนาวรัตน์ แสงคำ ผบ.หมู่ ฝกพ.บก.อก.จต. จต. กรุงเทพมหานคร
419 ด.ต.หญิง เนาวรัตน์ คำใส ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๓ (ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี) บช.ตชด. เชียงใหม่
418 ส.ต.อ.หญิง บงกช ณรงค์ศิริรักษ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายพลาธิการ ๒ พธ.สกบ. สกบ. กรุงเทพมหานคร
417 ด.ต. บรรจง พาโคตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ภ.4 อุดรธานี
416 ส.ต.อ. บรรเจิด คุณากรวงศ์ ผบ.หมู่ กสก.ศพฐ.๗ พฐ. นครปฐม
415 ส.ต.อ. บรรลุ บัวทุม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านดู่ ภ.4 ร้อยเอ็ด
414 ด.ต.หญิง บังอร ทาคูบอน ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๓ บช.ตชด. สกลนคร
413 ด.ต. บัญชา ฤทัยรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เพี้ยราม ภ.3 สุรินทร์
412 ด.ต. บัลลังก์ คงไธสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ห้วยยาง ภ.3 ชัยภูมิ
411 ด.ต.หญิง บัวเรียน ประทุมวัน ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.๒ บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
410 ด.ต. บำรุง ปัญญา ผบ.หมู่ พฐ.จว.สุโขทัย พฐ. สุโขทัย
409 ส.ต.ท. บุญญฤทธิ์ วงค์คำ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๒ บช.ตชด. นครศรีธรรมราช
408 ด.ต. บุญประสิทธิ์ ยิ้มทิม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งเสลี่ยม ภ.6 สุโขทัย
407 ส.ต.ท. บุญเลิศ ปัญญา ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๑ บช.ตชด. ชุมพร
406 ร.ต.ท. บุญส่ง สุขเหมือน รอง สว.กก.สส.ภ.จว.นครปฐม ภ.7 นครปฐม
405 ด.ต.หญิง บุญสิตา หาสิน ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองชลบุรี ภ.2 ชลบุรี
404 ด.ต.หญิง บุญสิตา บุญลา ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๑ บช.ตชด. พิษณุโลก
403 ส.ต.ท.หญิง บุณยนุช สงศรี ผบ.หมู่ ฝอ. ภ.จว.ยะลา ช่วยราชการ ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
402 ด.ต.หญิง บุษกร พิมพาพร ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.ทับคล้อ ภ.6 พิจิตร
401 ด.ต.หญิง บุษบา ไชยสลี ผบ.หมู่ กก๔ บก.ปสทส. สทส. กรุงเทพมหานคร
400 ด.ต.หญิง เบญญพัฒน์ มีหาญ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.อุบลราชธานี ภ.4 อุบลราชธานี
399 ด.ต.หญิง ปติญา บัวใหญ่รักษา ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๑ ภ.3 สุรินทร์
398 ด.ต.หญิง ประครอง วงษ์เลิศ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.สุรินทร์ ภ.3 สุรินทร์
397 ส.ต.ท. ประจักษ์ จันทิมา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน ภ.5 แม่ฮ่องสอน
396 ส.ต.อ.หญิง ประจักษ์ หาญแรง ผบ.หมู่ บก.ปส.๒ บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
395 ด.ต. ประจิตร สว่างไธสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านด่าน ภ.3 บุรีรัมย์
394 ส.ต.อ. ประดิษฐ์ หาสีโน ผบ.หมู่ ฝสต.๑ กต.๔ จต. จต. กรุงเทพมหานคร
393 ส.ต.อ. ประดิษฐ์ จำเริญสวัสดิ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.ศชต. ศชต. ยะลา
392 ด.ต. ประธาน แก้วจันทร์ ผบ.หมู่ ส.รฟ.ศิลาอาสน์ กก.๒ บก.รฟ. บช.ก. อุตรดิตถ์
391 ส.ต.อ.หญิง ประไพ วรรณวิจิตร ผบ.หมู่ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๓ ภ.3 นครราชสีมา
390 ด.ต.หญิง ประไพภรณ์ กระจ่างพันธุ์ ผบ.หมู่ กก.๒ บก.ตม.๑ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
389 ด.ต.หญิง ประภัสสร ขจรภู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพธิ์กลาง ภ.3 นครราชสีมา
388 ด.ต.หญิง ประภาพร นักสิทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านแก่ง ภ.6 สุโขทัย
387 ด.ต.หญิง ประภาพร มุ่งจอมกลาง ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒ บช.ตชด. ขอนแก่น
386 ด.ต.หญิง ประภาพร ผิวขม ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๔ ภ.4 ขอนแก่น
385 ด.ต.หญิง ประภาพรรณ บุญศรี ผบ.หมู่ ฝทว.๔ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
384 จ.ส.ต. ประยูร กมลรักษ์ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ/อารักขา กก.สุนัขและม้าตำรวจ บก.สปพ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
383 ด.ต. ประยูร กาญจนสกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มัญจาคีรี ภ.4 ขอนแก่น
382 ส.ต.ท. ประเวช พรมรัตนชัยกุล ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.กาบัง ภ.9 ยะลา
381 จ.ส.ต. ประสาร ฉิมพลี ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางเขน บช.น. กรุงเทพมหานคร
380 ด.ต. ประสิทธิ์ บุตตเขียว ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๑ บช.ตชด. จันทบุรี
379 ด.ต. ประสิทธิ์ มาชัยภูมิ ผบ.หมู่ งานสายตรวจ ๒ กก.สายตรวจ บก.สปพ.บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
378 ด.ต.หญิง ปราณี น้อยหลุบเลา ผบ.หมู่ ตม.จว.ชลบุรี บก.ตม.๓ ส.ตม. ชลบุรี
377 ด.ต. ปริญญารักษ์ ช่วยแก้ว ผบ.หมู่ กก.๒ บก.ปอศ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
376 ด.ต.หญิง ปริยากร เสนาหนอก ผบ.หมู่ กลุ่มงานการข่าว บก.ขส.บช.ปส. บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
375 ด.ต.หญิง ปริศนา หนูสมตน ผบ.หมู่ กก.๙ บก.รน. บช.น. กรุงเทพมหานคร
374 ด.ต. ปรีชา วัชรภูมิ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตระการพืชผล ภ.4 อุบลราชธานี
373 ด.ต. ปรีชา กังขอนนอก ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๔ บช.ตชด. อุดรธานี
372 ส.ต.อ.หญิง ปลิดา สารธวัช ผบ.หมู่ กก.๓ บก.ปอศ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
371 ส.ต.อ. ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตากูก ภ.3 สุรินทร์
370 ส.ต.ท. ป้องเกียรติ สังคหิรัญ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.สุไหงโก-ลก ภ.9 นราธิวาส
369 ส.ต.ท. ปัญญาวุฒิ ทองคำ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๑ บช.ตชด. พิษณุโลก
368 ด.ต.หญิง ปัณณพัฒน์ ศรีหามาตย์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๔ บช.ตชด. อุดรธานี
367 ด.ต.หญิง ปัทมาสิริ สิริเจริญกุล ผบ.หมู่ (ส.) สภ.วัดโบสถ์ ภ.6 พิษณุโลก
366 ด.ต.หญิง ปัสนันท์ อุ่นเมือง ผบ.หมู่ ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ. ภ.4 หนองคาย
365 ด.ต.หญิง ปารณีย์ บุญเกิด ผบ.หมู่ ฝทว.๗ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
364 ด.ต.หญิง ปาริชาติ จีนประสพ ผบ.หมู่ ฝอ.๑ บก.อก.บช.ศ. บช.ศ. กรุงเทพมหานคร
363 ด.ต.หญิง ปิติกุล ตั้งมั่นคงวรกูล ผบ.หมู่ กก.๓ บก.สส.สตม. ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
362 ส.ต.อ. ปิยะ ขำเหมือน ผบ.หมู่ ฝสต.๑ กต.๓ จต. จต. กรุงเทพมหานคร
361 ส.ต.ท. ปิยะพงษ์ บุขุนทศ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
360 ด.ต.หญิง ปุณญณุช วงศ์สง่า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยางสีสุราช บช.น. กรุงเทพมหานคร
359 ด.ต.หญิง ปุณณดา มนต์ดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.3 สุรินทร์
358 ด.ต.หญิง ปุณณภา สุนิธิ ผบ.หมู่ ฝทว.๗ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
357 ส.ต.อ.หญิง ปุณยวีร์ แก้วถาวร ผบ.หมู่ ส.รฟ.หัวหิน กก.๓ บก.รฟ. สทส. ประจวบคีรีขันธ์
356 ส.ต.อ.หญิง ผุสดี เรืองทอง ผบ.หมู่ สท. สทส. กรุงเทพมหานคร
355 จ.ส.ต. พงศกร พรรณศิลป์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชื่นชม ภ.4 มหาสารคาม
354 จ.ส.ต.หญิง พจนา กิจบำเพ็ญ ผบ.หมู่ ฝอ.ศทก. สทส. กรุงเทพมหานคร
353 ส.ต.อ.หญิง พจนี รัตนกร ผบ.หมู่ ฝทว.๗ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
352 ด.ต. พชรดนัย ขันทอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ลอง ภ.5 แพร่
351 ส.ต.อ. พนม มุงคุณคำซาว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มายอ ภ.9 ปัตตานี
350 ด.ต. พนม พูลสวัสดิ์ ผบ.หมู่ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๒ ภ.2 ชลบุรี
349 ด.ต.หญิง พนิดา กรเพ็ชร ผบ.หมู่ กก.๓ บก.ตม.๑ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
348 ด.ต.หญิง พรชนก อาจหาญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบัวทอง ภ.1 นนทบุรี
347 จ.ส.ต. พรทรัพย์ สุพร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางละมุง ภ.2 ชลบุรี
346 ด.ต.หญิง พรทิพย์ รายณสุข ผบ.หมู่ กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด. บช.ตชด. ฉะเชิงเทรา
345 ส.ต.อ.หญิง พรปวีณ์ อุ่นใจเพื่อน ผบ.หมู่ กอป.พฐก. พฐ. กรุงเทพมหานคร
344 ด.ต.หญิง พรสรวง ยกทองมา ผบ.หมู่ ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.๔ บก.รฟ. บช.ก. สมุทรปราการ
343 จ.ส.ต. พรสวรรค์ หัวหนอง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองฮี ภ.4 ร้อยเอ็ด
342 ด.ต. พฤดล เหล่าอรรคะ ผบ.หมู่ (คผศ.) สภ.นาสีนวน ภ.4 มหาสารคาม
341 ส.ต.อ. พลภัทร ธรนิภัทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สาย ภ.5 เชียงราย
340 ส.ต.อ. พลากร สอนเวียง ผบ.หมู่ กก.๔ บก.ปปป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
339 ด.ต.หญิง พัชมณ ปอสูงเนิน ผบ.หมู่ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.๓ สทส. นครราชสีมา
338 ส.ต.อ.หญิง พัชรา เสโส ผบ.หมู่ ฝ่านกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.ส. บช.ส. กรุงเทพมหานคร
337 ส.ต.อ.หญิง พัชรี บุญช่วย ผบ.หมู่ ส.รน.๓ กก.๙ บก.รน. บช.น. กรุงเทพมหานคร
336 ด.ต.หญิง พัชรี ทิหวาย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ป่าซาง ภ.5 ลำพูน
335 ด.ต.หญิง พัชรี เฉลิมกลิ่น ผบ.หมู่ กก.๕ บก.ปสทส. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
334 ส.ต.อ.หญิง พัชรียา อุตมะ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ต่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.๒ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
333 จ.ส.ต. พัฒนกิตติ์ ตลับทอง ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๔ ภ.4 ขอนแก่น
332 ด.ต. พัฒนา มูลการณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางบ่อ ภ.1 สมุทรปราการ
331 ด.ต.หญิง พัทธนันท์ จารุธนาวรัตน์ ผบ.หมู่ ฝอ.๙ บก.อก.สตม. ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
330 ส.ต.อ.หญิง พันธมารัตน์ สุดสังข์ ผบ.หมู่ ฝอ.กก.ปค.รร.นรต. นรต. นครปฐม
329 ด.ต.หญิง พิชญากร ภูมลี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านฝาง ภ.4 ขอนแก่น
328 ส.ต.ท. พิชญุตม์ อัครกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.จะแนะ ภ.9 นราธิวาส
327 ด.ต. พิเชฐ ปักเคธาติ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอุดรธานี ภ.4 อุดรธานี
326 ส.ต.อ. พินิจ คำภักดี ผบ.หมู่ (นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ยะลา ภ.9 ยะลา
325 ส.ต.อ.หญิง พิมพ์ใจ ศรีประดิษฐ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายมาตรฐานฯ ๒ สศป.บช.ศ. บช.ศ. กรุงเทพมหานคร
324 ด.ต.หญิง พิมพ์พญา คำดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
323 ด.ต.หญิง พิมพิศา ไชยจันทร์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.อำนาจเจริญ ภ.3 อำนาจเจริญ
322 ส.ต.อ.หญิง พิริยาพร ดวงไข ผบ.หมู่ ฝส.สท. สทส. กรุงเทพมหานคร
321 ส.ต.อ. พิรุณชัย คันธานนท์ ผบ.หมู่ ตม.จว.สตูล บก.ตม.๖ ส.ตม. สตูล
320 ส.ต.อ. พิศิษฐ ภาวะโคตร ผบ.หมู่ ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. พฐ. กรุงเทพมหานคร
319 ส.ต.อ. พุทธษาชาด พิมพ์นนท์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๓ บช.ตชด. สงขลา
318 ส.ต.อ. พูลชัย ไม่เสื่อมสุข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองลำปาง ภ.5 ลำปาง
317 ด.ต.หญิง เพ็ญนภา ขันผง ผบ.หมู่ ฝอ.๖ บก.อก.ภ.๒ ภ.2 ชลบุรี
316 ด.ต.หญิง เพ็ญศรี สุพิมพ์ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.สส.ภ.๔ ภ.4 ขอนแก่น
315 ด.ต. เพลิน จันทร์อินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองบัว ภ.6 นครสวรรค์
314 ส.ต.อ.หญิง โพยมรัตน์ หาญพยัคฆ์ ผบ.หมู่ ฝอ.กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ ภ.3 ชัยภูมิ
313 ส.ต.ท. ไพรรัตน์ ชะฎา ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.แม่ลาน ภ.9 ปัตตานี
312 ส.ต.ท. ไพรริน โมศิริ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เมืองนราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
311 ด.ต. ไพโรจน์ เครือจิโน ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๑ บช.ตชด. พิษณุโลก
310 ด.ต. ไพศาล ชูฉ่ำ ผบ.หมู่ ฝอ.๗ บก.อก.ภ.๖ ภ.6 พิษณุโลก
309 ส.ต.ท. ฟ้าลิขิต แสนจังหรีด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.3 บุรีรัมย์
308 ส.ต.อ.หญิง ภัคภร ทองสลับ ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
307 ด.ต.หญิง ภัชราพร ชายเพ็ชร ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.จันทบุรี ภ.2 จันทบุรี
306 ด.ต. ภัทรกร ทะนงค์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๔ บช.ตชด. อุดรธานี
305 ส.ต.อ.หญิง ภัทรวดี เก้งโทน ผบ.หมู่ กลุ่มงานคดีแพ่ง คพ.กมค. กมค. กรุงเทพมหานคร
304 ส.ต.อ.หญิง ภัทรินทร์ทิพย์ ธาระสิทธิ์ ผบ.หมู่ จต. จต. กรุงเทพมหานคร
303 ส.ต.อ. ภาคิน แสงคำกาศ ผบ.หมู่ พฐ.จว.ลำพูน พฐ. ลำปาง
302 ด.ต.หญิง ภารดี ยางธิสาร ผบ.หมู่ ฝอ. บก.ตม.๑ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
301 ส.ต.อ. ภิญโญ กระอาจ ผบ.หมู่ กก.ขว./คม.บก.สส.ภ.๕ สทส. เชียงใหม่
300 ด.ต. ภุชพงศ์ วงศาสนธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สตึก ภ.3 บุรีรัมย์
299 ด.ต. ภุฒชงค์ ศรีแสงจันทร์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๔ บช.ตชด. ตาก
298 ด.ต. ภูชิต มหาพรหม ผบ.หมู่ (สส.) สภ.นาจอมเทียน ภ.2 ชลบุรี
297 ด.ต. ภูดิศ มาวิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ช้างเผือก ภ.5 เชียงใหม่
296 ส.ต.อ. ภูทัย นรสิงห์ ผบ.หมู่ กก.สส.๓ บก.สส.ภ.๒ สทส. ชลบุรี
295 ส.ต.อ. ภูเบศ รวมทรัพย์ ผบ.หมู่ บ.ตร. สกบ. กรุงเทพมหานคร
294 ส.ต.ท. ภูมินทร์ ปัททุม ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โคกเคียน ภ.9 นราธิวาส
293 ส.ต.อ. มงคล ปะโมนะตา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สนม ภ.3 สุรินทร์
292 ส.ต.ท. มงคลชัย พรมสุริย์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ท่าธง ภ.9 ยะลา
291 ด.ต.หญิง มณฑา มั่นคงดี ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๒ บช.ตชด. นครศรีธรรมราช
290 ส.ต.อ.หญิง มนต์ธิดา พูลเทกอง ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ พธ.สกบ. สกบ. กรุงเทพมหานคร
289 ส.ต.อ.หญิง มนต์ริสสา บุญก้ำ ผบ.หมู่ ฝ่ายการเงิน ๖ กง. สงป. กรุงเทพมหานคร
288 ส.ต.อ. มนตรี ศรีวัฒนกุล ผบ.หมู่ กก.๑ บก.สอ.บช.ตชด. ค่ายนเรศวร บช.ตชด. เพชรบุรี
287 ส.ต.อ. มนตรี ปะวะภูชะโก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านโสร่ง ภ.9 ปัตตานี
286 ด.ต. มนัส โนนุช ผบ.หมู่ (ป.) สน.ตลิ่งชัน บช.น. กรุงเทพมหานคร
285 ด.ต.หญิง มนัสนันท์ เกตุพงษ์เพียร ผบ.หมู่ บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
284 ส.ต.ท.หญิง มยุรีย์ กงนอก ผบ.หมู่ กก.๓ บก.สอ.บช.ตชด. บช.ตชด. เพชรบุรี
283 ส.ต.อ.หญิง มัตติกา แสนโพธิ์ ผบ.หมู่ ฝอ.ศพฐ.๔ พฐ. ขอนแก่น
282 ส.ต.ท. มานะ กองม่วง ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๑ บช.ตชด. พิษณุโลก
281 ด.ต.หญิง เมษยา สัตนาโค ผบ.หมู่ (ป.) สน.บางยี่เรือ บช.น. กรุงเทพมหานคร
280 ด.ต. ยกษณภัก สายเชื้อ ผบ.หมู่ (สส.) สน.นิมิตรใหม่ บช.น. กรุงเทพมหานคร
279 ส.ต.อ. ยงยุทธ เขื่อนเพชร์ ผบ.หมู่ กก.๑ บก.ตม.๑ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
278 ด.ต. ยงยุทธ์ แสงนิล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีบุญเรือง ภ.4 หนองบัวลำภู
277 ด.ต.หญิง ยลรดี สุกใส ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๓ (ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี) บช.ตชด. เชียงใหม่
276 ส.ต.ท. ยศณรินทร์ ดอกไม้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ลาน ภ.9 ปัตตานี
275 ส.ต.อ. ยศดนัย ชัยวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวียงสา ภ.5 น่าน
274 ด.ต. ยศสรัล เสมา ผบ.หมู่ กก.สส.บก.น.๖ บช.น. กรุงเทพมหานคร
273 ส.ต.อ. ยุค คุ้มบ้าน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะช้าง ภ.2 ตราด
272 ร.ต.ท. ยุทธนา เมตตา รอง สว. กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สส.ภ.๗ ภ.7 นครปฐม
271 ส.ต.อ.หญิง ยุพาพันธ์ เชียงกา ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้าด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.๒ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
270 ส.ต.อ.หญิง ยุวธิดา วงษาบุตร ผบ.หมู่ กพอ.สพฐ.ตร. พฐ. กรุงเทพมหานคร
269 ส.ต.อ.หญิง ยุวนุช พงศ์วิกรานต์ ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจพิสูจน์หลักฐานเกี่ยวกับบุคคล นต.รพ.ตร. รพ.ตร. กรุงเทพมหานคร
268 ส.ต.อ.หญิง รวงทอง สุวรรณเวียง ผบ.หมู่ ฝทว.๔ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
267 ส.ต.ท.หญิง รวิพร เกื้อกูล ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.บันนังสตา ภ.9 ยะลา
266 ด.ต.หญิง ระเบียบ ขาวขำ ผบ.หมู่ กก.๓ บก.ปส.๑ บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
265 ด.ต.หญิง รักษิณา สนาม ผบ.หมู่ บ.ตร. สกบ. กรุงเทพมหานคร
264 ด.ต. รังสรรค์ ไชยวงค์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ออน ภ.5 เชียงใหม่
263 ส.ต.อ.หญิง รังสินันท์ จันทร์เพชร ผบ.หมู่ ฝอ.๑ บก.อก.สตม. ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
262 ส.ต.อ.หญิง รังสิมา ทางดี ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.๒ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
261 ด.ต.หญิง รัชชาภัสสร์ ช่างสี ผบ.หมู่ ตม.จว.นครพนม บก.ตม.๔ ส.ตม. นครพนม
260 ส.ต.อ. รัชพงษ์ กองศรี ผบ.หมู่ กก.๓ บก.ปส.๓ บช.ปส. บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
259 ส.ต.อ.หญิง รัตนภร สุทุม ผบ.หมู่ ฝทว.๓ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
258 ด.ต.หญิง รัตนา รัตนพันธ์ ผบ.หมู่ ส.รฟ.ทุ่งสง กก.๓ บก.รฟ. บช.ก. สงขลา
257 ส.ต.อ.หญิง รัตนา เมฆอับ ผบ.หมู่ ฝอ.พฐก. พฐ. กรุงเทพมหานคร
256 ด.ต.หญิง รัตนาวดี เกษตรสินธุ์ ผบ.หมู่ งานสอบสวนเปรียบเทียบปรับ กก.๓ บก.จร. บช.น. กรุงเทพมหานคร
255 ด.ต.หญิง รัติพร ไชยแสนฤทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กุมภวาปี ภ.4 อุดรธานี
254 ส.ต.อ.หญิง ราณี ศรีบุญเรือง ผบ.หมู่ ฝทว.๗ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
253 ร.ต.ท. รุ่งทิวา คงแจ่ม รอง สว.กก.สส.ภ.จว.สุพรรณบุรี ภ.7 สุพรรณบุรี
252 ส.ต.อ.หญิง รุ่งเรือง ศรีบุรุษ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ลำปาง ภ.5 ลำปาง
251 ส.ต.อ.หญิง รุ่งอรุณ สีเสียง ผบ.หมู่ กลุ่มงานแผนฯ ยศ. สยศ. กรุงเทพมหานคร
250 ส.ต.อ. รุจิรงค์ สำราญรัมย์ ผบ.หมู่ (ส.) สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ภ.1 สมุทรปราการ
249 ส.ต.อ.หญิง รุจิรา สิกขะ ผบ.หมู่ ฝทว.๗ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
248 ส.ต.ท. เรวัตร นุ้ยฉิม ผบ.หมู่ (นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
247 ส.ต.ท. ฤกษ์ พุ่มธนทรัพย์ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
246 ด.ต.หญิง ลักษณา สุขแก้ว ผบ.หมู่ ส.รฟ.ทุ่งสง กก.๓ บก.รฟ. บช.ก. นครศรีธรรมราช
245 ด.ต.หญิง ลักษมณต์ รักษามั่น ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.๒ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
244 ด.ต.หญิง ลัลนา สุวรรณทรัพย์ ผบ.หมู่ กก.สส.ภ.จว.หนองคาย ภ.4 หนองคาย
243 ส.ต.อ.หญิง ลิตา วิริยะสกุลพันธุ์ ผบ.หมู่ ฝทว.๗ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
242 ส.ต.อ. เลอศักดิ์ พิเชษฐไพบูลย์ ผบ.หมู่ กชว.พฐก. พฐ. กรุงเทพมหานคร
241 ส.ต.ท. เลิศชาย วงศ์อนุชิต ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๑ บช.ตชด. สงขลา
240 ส.ต.อ. วชิรพันธ์ นิยมรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.จักรวรรดิ บช.น. กรุงเทพมหานคร
239 ส.ต.อ. วชิระ มาโนนทอง ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๓ บช.ตชด. สงขลา
238 ส.ต.อ.หญิง วณิชญาภรณ์ วารนัด ผบ.หมู่ พฐ.จว.มุกดาหาร พฐ. มุกดาหาร
237 ด.ต. วนาสันต์ ประสพหมู่ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บำเหน็จณรงค์ ภ.3 ชัยภูมิ
236 จ.ส.ต. วรเชษฐ์ สอนปัน ผบ.หมู่ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
235 ด.ต. วรธรรม รำสูงเนิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ราตาปันยัง ภ.9 ปัตตานี
234 ด.ต.หญิง วรธีรา น้อยทองเล็ก ผบ.หมู่ กก.๒ บก.ปคม. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
233 จ.ส.ต. วรพงษ์ ภูมิประดิษฐ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพัทยา ภ.2 ชลบุรี
232 ด.ต.หญิง วรรณรัตน์ สุขประเสริฐ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ชะอำ ภ.7 เพชรบุรี
231 ส.ต.อ. วรรณวุฒิ โถกสูงเนิน ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน(๑) บก.ปส.๑ บช.ปส บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
230 ส.ต.อ.หญิง วรรณา เตชะสุรังกูล ผบ.หมู่ กก.๓ บก.สส.สตม. ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
229 ส.ต.อ. วรวัตต์ แน่นอุดร ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๔ บช.ตชด. ยะลา
228 ส.ต.อ. วรวิทย์ เพ็ชรสีขาว ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามัน ภ.9 ยะลา
227 ส.ต.อ. วรเวศน์ อุดมทรัพย์ปัญญา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สันติสุข ภ.5 น่าน
226 ส.ต.อ.หญิง วราพร ทาศรีภู ผบ.หมู่ ฝทว.๕ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
225 ส.ต.อ.หญิง วราภรณ์ บัวเมือง ผบ.หมู่ กลุ่มงานตรวจลายนิ้วมือแฝง ศพฐ.๔ ภ.4 ขอนแก่น
224 ส.ต.อ. วราวุฒิ สัพโส ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สำนักทอง ภ.2 ระยอง
223 ด.ต.หญิง วรินทร คำแฝง ผบ.หมู่ ฝทว.๑ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
222 ส.ต.อ. วรินทร พ่อนุ้ย ผบ.หมู่ กนฝ.พฐก. พฐ. กรุงเทพมหานคร
221 ด.ต.หญิง วรินทร์ธร มณีรัตน์วรกิจ ผบ.หมู่ กก.๔ บก.ปคบ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
220 ส.ต.อ. วริศ ทุมวงศ์ ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ๒ บก.สส.ภ.๔ ภ.4 ขอนแก่น
219 จ.ส.ต. วรุณชาติ ศรีสุรักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ดอนแรด ภ.3 สุรินทร์
218 จ.ส.ต. วัชรินทร์ นาคะพงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทะเมนชัย ภ.3 บุรีรัมย์
217 ส.ต.อ. วัฒน์ศรุต กิติอัศวะวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปัว ภ.5 น่าน
216 ด.ต. วัฒนา ไวยวุฒินันท์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.3 บุรีรัมย์
215 ส.ต.ท. วัฒนา สุระพัฒน์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๑ บช.ตชด. สุรินทร์
214 ส.ต.อ. วัตชีระ แข็งกล้า ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มวกเหล็ก ภ.1 สระบุรี
213 ด.ต.หญิง วันเพ็ญ คลองตรง ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ปปป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
212 จ.ส.ต.หญิง วัลลภา สุขพรินทร์ ผบ.หมู่ ฝ่ายการฌาปนกิจสงเคราะห์ สก.สกพ. สกพ. กรุงเทพมหานคร
211 ด.ต.หญิง วาริสา ศรีทองสุข ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.ภ.๔ ภ.4 ขอนแก่น
210 ส.ต.อ.หญิง วารุณี มังกร ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาออก ด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.๒ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
209 ส.ต.ท.หญิง วาสนา หนูคำสวน ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ศชต. ศชต. ยะลา
208 ส.ต.อ.หญิง วาสนา จันทรวิรุฬห์ ผบ.หมู่ ฝอ.๒ บก.อก.บช.ศ. บช.ศ. กรุงเทพมหานคร
207 ส.ต.อ.หญิง วิชญาดา ขุนชิต ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.ศชต. บช.ตชด. ยะลา
206 ส.ต.ท. วิชยุทม์ ชื่นยศ ผบ.หมู่ กก.สส.ปป.บก.ตม.๒ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
205 ด.ต.หญิง วิชุตา ไขแสง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
204 จ.ส.ต. วิเชียร ตรีรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพนพิสัย ภ.4 หนองคาย
203 ส.ต.อ. วิเชียร วิชัยวงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ปางศิลาทอง ภ.6 กำแพงเพชร
202 ด.ต. วิทยา มาบำรุง ผบ.หมู่ กก.๕ บก.รน. บช.ก. ชลบุรี
201 ด.ต. วิทยา ชัยคำ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เรือง ภ.5 น่าน
200 ส.ต.ท. วิทยา ขันติจิตร ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ปะนาเระ ภ.9 ปัตตานี
199 ส.ต.อ. วิทูรปรเมศวร์ หมวดเพชร ผบ.หมู่ ฝอ.กต.๕ จต. จต. กรุงเทพมหานคร
198 ด.ต. วินัย พร้อมแย้ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองบัวเหนือ ภ.6 ตาก
197 ส.ต.ท. วินัย สุริยะกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
196 ด.ต.หญิง วิภานันท์ นาเทเวช ผบ.หมู่ ส.ทท.๕ กก.๒ บก.ทท. บช.ก. ระยอง
195 ด.ต.หญิง วิภารัตน์ ทิพย์สนเท่ห์ ผบ.หมู่ (ฝอ.) ภ.จว.อุดรธานี ภ.4 อุดรธานี
194 ส.ต.ท. วิรัตน์ รสจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.น้ำขุ่น ภ.4 อุบลราชธานี
193 จ.ส.ต. วิลาศ ภูศักดิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ่อทอง ภ.2 ชลบุรี
192 ด.ต.หญิง วิไลพร สัญจรโคกสูง ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส. บช.ส. กรุงเทพมหานคร
191 ด.ต.หญิง วิไลพร อินทรแจง ผบ.หมู่ ฝทว.๗ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
190 ส.ต.อ.หญิง วิไลรัตน์ ยวนเมือง ผบ.หมู่ ส.ทท.๕ บก.๔ บก.ทท. บช.ก. นครสวรรค์
189 ด.ต.หญิง วิไลลักษณ์ บุบผารัตน์ ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองขอนแก่น ภ.4 ขอนแก่น
188 ด.ต.หญิง วิไลลักษณ์ ทองใบ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองสุรินทร์ ภ.3 สุรินทร์
187 ส.ต.ท. วิศนุ ปานซ้าย ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.หนองจิก ภ.9 ปัตตานี
186 ด.ต. วิษณุ ภูอาภรณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยางตลาด ภ.4 กาฬสินธุ์
185 ส.ต.อ. วิษณุวัฒน์ วงษ์ฮง ผบ.หมู่ ฝอ. ๑ บก.อก.สตม. ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
184 ด.ต.หญิง วีนัสริน มะยูนุ ผบ.หมู่ กก.๓ บก.สส.สตม. ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
183 ส.ต.อ. วีรชาติ ทองเรือง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.พุเตย ภ.6 เพชรบูรณ์
182 ด.ต. วีรพันธ์ มาสบาย ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๑ บช.ตชด. พิษณุโลก
181 ส.ต.ท. วีระพงษ์ ลินลาจม ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยะหา ภ.9 ยะลา
180 ส.ต.อ. วีระศักดิ์ ชูดำ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มายอ ภ.9 ปัตตานี
179 ด.ต.หญิง ศตพร วาชัยยุง ผบ.หมู่ (ส.) สภ.สีชมพู ภ.4 ขอนแก่น
178 ส.ต.อ. ศรวัสย์ วณิชาชีวะ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองบุรีรัมย์ ภ.3 บุรีรัมย์
177 ส.ต.ท. ศรัทธา ฤทธิ์สยอง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ราตาปันยัง ภ.9 ปัตตานี
176 ส.ต.ท. ศรายุทธ ดำแป้น ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โล๊ะจูด ภ.9 นราธิวาส
175 ส.ต.ต. ศราวุฒิ คำเงิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บันนังสตา ภ.9 ยะลา
174 ส.ต.ท. ศราวุทธ์ ลิ้มเจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เพ ภ.2 ระยอง
173 ด.ต.หญิง ศรีทอง เหง่าทอง ผบ.หมู่ ส.รฟ.สุวรรณภูมิ กก.๔ บก.รฟ. บช.ก. สมุทรปราการ
172 ส.ต.อ.หญิง ศรีประภาพร สุริวงษ์ ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.แพร่ ภ.5 แพร่
171 ด.ต.หญิง ศลิษา ทรงคาศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางละมุง ภ.2 ชลบุรี
170 ส.ต.อ.หญิง ศศิญา นิลแก้ว ผบ.หมู่ ฝทว.๗ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
169 ส.ต.อ.หญิง ศศิภา อุ่นดี ผบ.หมู่ ฝสต.๒ กต.๕ จต. จต. กรุงเทพมหานคร
168 ส.ต.อ. ศักชัย อนันต์คำ ผบ.หมู่ (นปพ.) กก.สส.ภ.จว.ปัตตานี ภ.9 ปัตตานี
167 ส.ต.อ. ศักดิ์ชาย ศรีวิชัยอินทร์ ผบ.หมู่ วน. บช.น. กรุงเทพมหานคร
166 ส.ต.อ.หญิง ศิริกุล ปานเพ็ชร ผบ.หมู่ กมค.ฝอ.กมค. กมค. กรุงเทพมหานคร
165 ส.ต.อ.หญิง ศิรินุช สุนทรศิริ ผบ.หมู่ ตม.จว.นนทบุรี บก.ตม.๓ ส.ตม. นนทบุรี
164 ด.ต.หญิง ศิริรักษ์ ศรีจันทร์ ผบ.หมู่ กก.๓ บก.ส.๑ บช.ส. กรุงเทพมหานคร
163 ด.ต.หญิง ศิริลักษณ์ พงษ์กลิ่น ผบ.หมู่ ฝ่ายพลาธิการ ๒ พธ.สกบ. สกบ. กรุงเทพมหานคร
162 ส.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ บิลมาศ ผบ.หมู่ ฝกพ.บก.อก.จต. จต. กรุงเทพมหานคร
161 ด.ต. ศิวากร ศิวานา ผบ.หมู่ งานสายตรวจ ๑ กก.สายตรวจ บก.สปพ.บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
160 ส.ต.อ.หญิง ศุภกัญญา ทองอร่าม ผบ.หมู่ จร.ผก. บช.น. กรุงเทพมหานคร
159 ส.ต.อ. ศุภชัย มาลัยประเสริฐ ผบ.หมู่ ฝอ. ๑ บก.อก.สตม. ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
158 ด.ต.หญิง ศุภรา พลลาภ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บรบือ ภ.4 มหาสารคาม
157 จ.ส.ต.หญิง ศุภลักษณ์ เสร็จกิจ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๒ บช.ตชด. สระแก้ว
156 ด.ต.หญิง ศุภวัลล์ เดชาฤทธิ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ พธ.สกบ. สกบ. กรุงเทพมหานคร
155 ด.ต. สง่า ปรีเดช ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บางปะกง ภ.2 ฉะเชิงเทรา
154 ด.ต. สมเกียรติ สุวรรณธานี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ประทาย ภ.3 นครราชสีมา
153 ด.ต. สมเกียรติ หวันเต๊ะ ผบ.หมู่ ส.รน.๒ กก.๔ บก.รน. บช.น. กรุงเทพมหานคร
152 ด.ต.หญิง สมใจ กล่อมจิตร ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เก้าเลี้ยว ภ.6 นครสวรรค์
151 ด.ต. สมใจ พันเอม ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้า ๒ บก.ตม.๒ ส.ตม. สมุทรปราการ
150 ด.ต. สมดุลย์ ดำทองสุก ผบ.หมู่ กก.๑ บก.ปอศ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
149 ด.ต. สมทรง เชิดเมืองปัก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เขาคิชฌกูฏ ภ.2 จันทบุรี
148 ส.ต.อ. สมนึก ทิพย์คูนอก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามัน ภ.9 ยะลา
147 ด.ต. สมบัติ วัฒนศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทะเมนชัย ภ.3 บุรีรัมย์
146 ด.ต. สมบัติ วงศ์ชมภู ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นิคมพัฒนา ภ.2 ระยอง
145 ส.ต.ท. สมพงษ์ เกตุระติ ผบ.หมู่ ชุดปฏิบัติการ กก.ศร.บก.สปพ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
144 ด.ต. สมพร สังข์วงศ์ ผบ.หมู่ ฝอ.๕ บก.อก.บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
143 ด.ต. สมพร เงาสมรูป ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๔ บช.ตชด. อุดรธานี
142 ส.ต.ท. สมภพ โตเจริญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นางเลิ้ง บช.น. กรุงเทพมหานคร
141 จ.ส.ต. สมภพ หอมนาน ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.๒ ส.ตม. เชียงใหม่
140 ส.ต.อ. สมยศ โฉมงาม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะรัง ภ.9 ปัตตานี
139 ด.ต.หญิง สมศรี วสุพลนฤนาท ผบ.หมู่ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
138 ส.ต.ท. สมศักดิ์ศรี โมราสุข ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าสองยาง ภ.6 ตาก
137 ส.ต.ท. สมศักดิ์ อุยสีรักษ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๑ บช.ตชด. ชุมพร
136 ส.ต.อ. สมสมัย ฝ่ายดี ผบ.หมู่ พฐ.จว.สมุทรสาคร พฐ. สมุทรสาคร
135 ส.ต.อ.หญิง สมา จิตหงส์ ผบ.หมู่ ฝทว.๖ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
134 ด.ต. สมาส ฮะยงยุทธ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีสมเด็จ ภ.4 ร้อยเอ็ด
133 ด.ต.หญิง สรวีย์ ศรีโรจน์ ผบ.หมู่ กก.๑ บก.ตม.๑ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
132 ส.ต.อ.หญิง สริลทกานติ์ อาษาสร้อย ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.ขอนแก่น ภ.4 ขอนแก่น
131 ด.ต.หญิง สังวาลย์ เกตุแก้ว ผบ.หมู่ บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
130 ด.ต. สังวาลย์ ศรีบัวรินทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ภ.6 เพชรบูรณ์
129 ส.ต.ท. สัญชัย แสนพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กาบัง ภ.9 ยะลา
128 ด.ต. สัญญา เพชรดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.มะขาม ภ.2 จันทบุรี
127 ด.ต. สันติ แนวจำปา ผบ.หมู่ งานสายตรวจ ๕ กก.๑ บก.จร. บช.น. กรุงเทพมหานคร
126 ส.ต.อ. สันติ ใจเย็น ผบ.หมู่ ฝ่ายสวัสดิการการเงิน สก.สกพ. สกพ. กรุงเทพมหานคร
125 ส.ต.อ. สัมฤทธิ์ บุญพา ผบ.หมู่ กลุ่มงานวิชาชีพฯ ยธ.สกบ. สกบ. กรุงเทพมหานคร
124 ด.ต. สัมฤทธิ์ ปริยกุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านยางชุม ภ.7 ประจวบคีรีขันธ์
123 ส.ต.ท. สัมฤทธิ์ ญาณวัฒนพันธ์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โคกโพธิ์ ภ.9 ปัตตานี
122 ส.ต.อ. สาธิต อรุณวิวรรธน์ ผบ.หมู่ กก.๒ บก.สส.สตม. ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
121 ด.ต. สำราญ ปัญญาสงค์ ผบ.หมู่ สภ.เมืองอุตรดิตถ์ ภ.6 อุตรดิตถ์
120 ส.ต.อ. สำราญ แซงเพชร ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๓ บช.ตชด. สงขลา
119 ส.ต.อ. สิทธิชัย ปากพลีนอก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แหลมสิงห์ ภ.2 จันทบุรี
118 ส.ต.ท. สิทธิชัย ขำสุข ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๒ บช.ตชด. นครศรีธรรมราช
117 จ.ส.ต. สิทธิศักดิ์ บุญล้ำ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โนนสะอาด ภ.4 อุดรธานี
116 ส.ต.อ. สิทธิศักดิ์ สระทองจุติ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๓ บช.ตชด. กาญจนบุรี
115 ส.ต.อ. สิรภัทร กุลจิตติพักตร์ ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ วพ.รพ.ตร. รพ.ตร. กรุงเทพมหานคร
114 ด.ต.หญิง สิรภัทร ใจซื่อ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปคบ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
113 ด.ต.หญิง สิริกร จันทร์สละ ผบ.หมู่ ส.ทท.๔ กก.๑ บก.ทท. บช.ก. สมุทรปราการ
112 ด.ต.หญิง สิริกร หารกา ผบ.หมู่ กก.๕ บก.กฝ.บช.ตชด. บช.ตชด. เชียงใหม่
111 จ.ส.ต. สุกฤษฏพัชร อัฑฒเศรษฐ์กุล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เวียงหนองล่อง ภ.5 ลำพูน
110 ส.ต.อ.หญิง สุจิตรา ทองสกุล ผบ.หมู่ ฝทว.๗ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
109 ด.ต.หญิง สุจิตรา หล่อตระกูล ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๔ บช.ตชด. อุดรธานี
108 ด.ต.หญิง สุชัญญา ศรีมะโรง ผบ.หมู่ รพ.ตร. รพ.ตร. กรุงเทพมหานคร
107 ด.ต. สุชาติ ห่านทองดี ผบ.หมู่ ตม.จว.สมุทรสาคร บก.ตม.๓ ส.ตม. สมุทรสาคร
106 ส.ต.อ. สุชาติ เมธาธนโชติกุล ผบ.หมู่ กก.๒ บก.ปส.๒ บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
105 ส.ต.ท. สุชาติ วิลาทอง ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.ยี่งอ ภ.9 นราธิวาส
104 ส.ต.อ.หญิง สุดาพร คำลือ ผบ.หมู่ ฝอ.๑ บก.อก.ภ.๕ ภ.5 เชียงใหม่
103 ด.ต.หญิง สุดารัตน์ สุวรรณคีรี ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๑ บช.ตชด. พิษณุโลก
102 ส.ต.อ. สุทธิเดช ศรีลัย ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สายบุรี ภ.9 ปัตตานี
101 ด.ต. สุเทพ เณรหลำ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โพทะเล ภ.6 พิจิตร
100 ส.ต.อ.หญิง สุธิสา พลอยบุตร ผบ.หมู่ กลุ่มงานสนับสนุนฯ บก.ปอท. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
99 ส.ต.อ.หญิง สุนทราภรณ์ ศรีโสม ผบ.หมู่ กก.๔ บก.ปคม.บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
98 ด.ต.หญิง สุนัดดา บุนนาค ผบ.หมู่ ฝอ. บก.ฝรก. บช.ศ. กรุงเทพมหานคร
97 ส.ต.อ.หญิง สุนันทา พันธ์โส ผบ.หมู่ ฝ่ายดนตรี สก.สกพ. สกพ. กรุงเทพมหานคร
96 ด.ต. สุบัน โยทุม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เอราวัณ ภ.4 เลย
95 ด.ต.หญิง สุปราณี ดวงจันทร์โชติ ผบ.หมู่ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๔ ภ.4 ขอนแก่น
94 ส.ต.ท. สุพจน์ คุ้มทิม ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.เบตง จว.ยะลา ศชต. บช.ตชด. ยะลา
93 ด.ต. สุพจน์ หมั่นดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แกลง ภ.2 ระยอง
92 ส.ต.อ.หญิง สุพรรณี เหล็มนุ้ย ผบ.หมู่ ฝอ.บก.สส.ศชต. บช.ตชด. ยะลา
91 ส.ต.อ.หญิง สุพัชรา ขอแต้มกลาง ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ วตร. บช.ศ. กรุงเทพมหานคร
90 ด.ต.หญิง สุพิชฌาย์ ปาละ ผบ.หมู่ ภ.๕ ภ.5 ลำปาง
89 ส.ต.ท. สุพิเชต ตามพระหัตถ์ ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.บ้านโสร่ง ภ.9 ปัตตานี
88 ด.ต. สุเพชร ชาดารา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองนครสวรรค์ ภ.6 นครสวรรค์
87 ด.ต.หญิง สุภัค ขนิษฐวงศ์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.คำชะอี ภ.4 มุกดาหาร
86 ส.ต.อ.หญิง สุภาพ เกิดศรีทอง ผบ.หมู่ ฝสส.๔ สส. สทส. กรุงเทพมหานคร
85 ด.ต.หญิง สุภาพร แก้วพัด ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นามน ภ.4 กาฬสินธุ์
84 ด.ต.หญิง สุภารภัทร ภูยาธร ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ปปป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
83 ส.ต.อ.หญิง สุภาลักษณ์ ปินตาคำ ผบ.หมู่ ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ บก.ตม.๒ ส.ตม. เชียงใหม่
82 ด.ต.หญิง สุภาวดี สังข์รักษา ผบ.หมู่ บธ.ศบศ.รร.นรต. นรต. นครปฐม
81 ส.ต.อ.หญิง สุมาวดี เจียรเจริญ ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ปส.๔ บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
80 ด.ต. สุเมธ วรรณสวัสดิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.นาคู ภ.4 กาฬสินธุ์
79 ด.ต. สุรชัย วิรัติพาส ผบ.หมู่ กลุ่มงานจราจร ภ.จว.เชียงใหม่ ภ.5 เชียงใหม่
78 ส.ต.อ. สุรพงค์ เธียรสุรารักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โกตาบารู ภ.9 ยะลา
77 ด.ต. สุรวุฒิ มัชมณฑล ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศรีมหาโพธิ ภ.2 ปราจีนบุรี
76 ส.ต.ท. สุรศักดิ์ พวงสน ผบ.หมู่ ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
75 ส.ต.อ. สุรศักดิ์ ภักดี ผบ.หมู่ ส.รฟ.หนองคาย กก.๕ บก.รฟ. บช.ก. หนองคาย
74 ส.ต.อ. สุระชัย ปิตายัง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ศีขรภูมิ ภ.3 สุรินทร์
73 ส.ต.อ. สุระชัย กันทะเครือ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.บ้านเอื้อม ภ.5 ลำปาง
72 ด.ต. สุรินทร์ ยาท้วม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เกาะคา ภ.5 ลำปาง
71 ส.ต.อ. สุริยา อินทจิตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าคันโท ภ.4 กาฬสินธุ์
70 ด.ต. สุวรรณ แป๊ะจัตุรัส ผบ.หมู่ ฝ่ายอำนวยการ ภ.จว.ปราจีนบุรี ภ.2 ปราจีนบุรี
69 ส.ต.อ.หญิง สุวรรณา เรือนคำ ผบ.หมู่ ฝทว.๗ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
68 ส.ต.อ.หญิง สุวัฒนา กุลกิจ ผบ.หมู่ ฝ่าย ตม.ขาเข้าด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ บก.ตม.๒ ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
67 ส.ต.อ. สุวัฒน์ พงพันนา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองมหาสารคาม ภ.4 มหาสารคาม
66 ส.ต.อ. สุวิทย์ สาริโย ผบ.หมู่ ฝทว.๖ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
65 ด.ต. สุวิทย์ สืบวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ท่าใหม่ ภ.2 จันทบุรี
64 ส.ต.ท. เสกสรร จันทร์เกลี้ยง ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองพิจิตร ภ.6 พิจิตร
63 ส.ต.ท. เสกสรรค์ อุนาสี ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๒ บช.ตชด. สระแก้ว
62 ส.ต.ท. เสฏฐวุฒิ จรจรัญ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สำโรงทาบ ภ.3 สุรินทร์
61 ส.ต.ท. เสถียร นิลเพ็ชร ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
60 ด.ต.หญิง เสาวณีย์ วิวัฒนกิจ ผบ.หมู่ บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
59 ส.ต.ท. โสภณ ศิลารัตน์ ผบ.หมู่ ส.ทท.๕ กก.๓ บก.ทท. สทส. อุดรธานี
58 ด.ต. โสภณ พิมพ์เงิน ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ทุ่งเบญจา ภ.2 จันทบุรี
57 ส.ต.ท. หอมหวล พลซา ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โกตาบารู ภ.9 ยะลา
56 ส.ต.อ.หญิง หัชญา ทองแย้ม ผบ.หมู่ พฐ.จว.เลย พฐ. เลย
55 ด.ต. แหลมทอง เทพบุตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ตะพานหิน ภ.6 พิจิตร
54 ส.ต.อ. อดิศักดิ์ ศรีจันดา ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ราตาปันยัง ภ.9 ปัตตานี
53 จ.ส.ต. อติกานต์ สร้อยสนธ์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.บึงนาราง ภ.6 พิจิตร
52 ส.ต.ท. อธิวัฒน์ ขันทะภักดี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เซิม ภ.4 หนองคาย
51 ด.ต.หญิง อนงค์ บุญทิพย์ ผบ.หมู่ กลุ่มงานสอบสวนฯ บก.ปส.๒ บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
50 ส.ต.อ.หญิง อนันตญา กาวไธสง ผบ.หมู่ งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.๒ บก.จร. บช.น. กรุงเทพมหานคร
49 ด.ต. อนันต์ ชูตินันท์ ผบ.หมู่ ส.ทล.๑ กก..๓ บก.ทล. ภ.2 ฉะเชิงเทรา
48 ส.ต.อ.หญิง อนุวรรณ เวชโช ผบ.หมู่ ฝอ.๖ บก.อก.สตม. ส.ตม. กรุงเทพมหานคร
47 ด.ต.หญิง อโนทัย ปมะพิมาย ผบ.หมู่ กก.๔ บก.ปคบ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
46 ส.ต.อ. อภิชาติ นามจันโท ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองขาม ภ.2 ชลบุรี
45 ส.ต.อ. อภิชาติ บัวเย็น ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่สะเรียง ภ.5 แม่ฮ่องสอน
44 จ.ส.ต.หญิง อภิญญา สุขวงศ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๑๒ บช.ตชด. สระแก้ว
43 ส.ต.อ. อภิณัฏฐ์ อนันตเมฆ ผบ.หมู่ กพอ.สพฐ.ตร. พฐ. กรุงเทพมหานคร
42 ด.ต. อภิเดช เพชรสูงเนิน ผบ.หมู่ ฝอ.ศผร.ภ.๔ ภ.4 ขอนแก่น
41 ส.ต.ท.หญิง อมรพรรณ พุ่มพวง ผบ.หมู่ ฝอ.๓ บก.อก.ศชต. ศชต. ยะลา
40 ด.ต.หญิง อมรรัตน์ สุทธิประเสริฐ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองขอนแก่น ภ.4 ขอนแก่น
39 จ.ส.ต. อมรินทร์ ชัยเนตร ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่ปิง ภ.5 เชียงใหม่
38 ด.ต.หญิง อรนภา แก้วอาณา ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.กงไกรลาศ ภ.6 สุโขทัย
37 ด.ต.หญิง อรนุช กาฬศิริ ผบ.หมู่ (ส.) สภ.ควนมีด ภ.9 สงขลา
36 ส.ต.ท.หญิง อรสา ชูแสง ผบ.หมู่ (ธร.) สภ.เมืองนราธิวาส ภ.9 นราธิวาส
35 ด.ต.หญิง อรอนงค์ ไทยแย้ม ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองอำนาจเจริญ ภ.3 อำนาจเจริญ
34 ส.ต.อ.หญิง อรอุมา คำพิมาย ผบ.หมู่ ฝอ.วจ. บช.น. กรุงเทพมหานคร
33 ส.ต.อ.หญิง อรัญญาณี แสวงทรัพย์ ผบ.หมู่ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.สพฐ.ตร. พฐ. กรุงเทพมหานคร
32 จ.ส.ต. อรุณ มูสิกิ้ม ผบ.หมู่ ตม.จว.สตูล บก.ตม.๖ ส.ตม. สตูล
31 ด.ต.หญิง อรุณรัตน์ ยุทธกิจไพบูลย์ ผบ.หมู่ กก.๘ บก.ทล. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
30 ส.ต.ท. ออมทรัพย์ โล่สุวรรณ ผบ.หมู่ กก.ปพ.บก.ป. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
29 ส.ต.อ. อัครเดช แก้วร่องคำ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ระแงะ ภ.9 นราธิวาส
28 ส.ต.ท. อัครพงษ์ ดวงเทียน ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.แม่ลาน ภ.9 ปัตตานี
27 ด.ต. อัครวัฒน์ ไวรโชติธนัน ผบ.หมู่ กก.สืบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ ภ.3 บุรีรัมย์
26 ส.ต.อ. อัครวัฒน์ ยินดีอารมณ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แกลง ภ.2 ระยอง
25 ด.ต.หญิง อัจฉรา กะเหว่านาค ผบ.หมู่ กก.๓ บก.ปส.๓ บช.ปส. กรุงเทพมหานคร
24 ด.ต.หญิง อัจฉรา บุตรแพง ผบ.หมู่ กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมพิเศษ ผอ. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
23 ด.ต.หญิง อัจฉราพร สุขเสน ผบ.หมู่ กก.ตชด.๒๔ บช.ตชด. อุดรธานี
22 ส.ต.อ.หญิง อัญชลี นุชแก้วฟ้า ผบ.หมู่ ฝทว.๓ ทว. พฐ. กรุงเทพมหานคร
21 ด.ต.หญิง อัญชลี แจ้งหลำ ผบ.หมู่ ฝอ. บก.ทท. บช.ก. สมุทรปราการ
20 ด.ต.หญิง อัมพร ผึ่งผาย ผบ.หมู่ กก.๖ บก.ปคม. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
19 ด.ต.หญิง อาจรีย์ วงษ์วิญญาณ์ ผบ.หมู่ ฝ่ายธุรการและกำลังพล บก.อก.บช.ส. บช.ส. กรุงเทพมหานคร
18 ด.ต. อาทิตย์อุทัย ทองศรี ผบ.หมู่ (ป.) สภ.กันทรารมย์ ภ.3 ศรีสะเกษ
17 ด.ต.หญิง อาทิตยา วรัตถ์กุลเดชา ผบ.หมู่ ฝอ.๒ บก.อก.ภ.๒ ภ.2 ชลบุรี
16 ด.ต. อาทิตย์ อาภานันโท ผบ.หมู่ ฝอ.บก.น.๑ บช.น. กรุงเทพมหานคร
15 จ.ส.ต. อาทิตย์ ทองแท้ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เนินกุ่ม ภ.6 พิษณุโลก
14 ส.ต.อ. อานนท์วัฒน์ ตะนะทิพย์ ผบ.หมู่ ฝอ.๑ บก.อก.บช.ศ. บช.ศ. กรุงเทพมหานคร
13 ด.ต.หญิง อาริยา วรรณชัย ผบ.หมู่ สภ.บ้านไผ่ ภ.4 ขอนแก่น
12 ด.ต. อาวุธ โภคสวัสดิ์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.หนองหาน ภ.4 อุดรธานี
11 ส.ต.อ. อำนาจ จิตสงวน ผบ.หมู่ กก.๑ บก.สอ.บช.ตชด. บช.ตชด. เพชรบุรี
10 จ.ส.ต. อำนาจ เผ่นจันทึก ผบ.หมู่ (ป.) สภ.สีคิ้ว ภ.3 นครราชสีมา
9 ด.ต. อำนาจ เขียวสอาด ผบ.หมู่ ส.ทล.๓ กก.๕ บก.ทล. ภ.5 ลำปาง
8 ด.ต. อำนาจ วรศาสตร์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.ทุ่งสองห้อง บช.น. กรุงเทพมหานคร
7 ส.ต.ท. อิตธินันท์ บุตรสุด ผบ.หมู่ (นปพ.) สภ.โคกโพธิ์ ภ.9 ปัตตานี
6 ด.ต. อิทธิ ถิ่นจันทร์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๓๒ บช.ตชด. พะเยา
5 ส.ต.อ. อุทัย สงจันทร์ ผบ.หมู่ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง บก.อก.สพฐ.ตร. พฐ. กรุงเทพมหานคร
4 ด.ต.หญิง อุไรวรรณ พานิชกรณ์ ผบ.หมู่ กก.๙ บก.กฝ.บช.ตชด. บช.ตชด. สงขลา
3 ด.ต.หญิง อุษา ศรีบุญเรือง ผบ.หมู่ (จร.) สน.ประชาสำราญ บช.น. กรุงเทพมหานคร
2 ส.ต.อ. เอกชัย เพ็งจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.รามัน ภ.9 ยะลา
1 ส.ต.อ. โอฬาร มีผลกิจ ผบ.หมู่ (ป.) สภ.ยะหริ่ง ภ.9 ปัตตานี