ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

หลักสูตร  :

ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. <754>

อบรมระหว่าง  :

07 ม.ค.2556 - 23 มี.ค.2556

อบรมที่  :

กก.๒ บก.กฝ.บช.ตชด.
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
303 ด.ต. กรชัย สุปัญญา ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
302 ด.ต. กรานชัย โฉมศรี ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
301 ด.ต. ก้องเกียรติ วิทยาวุฒิรัตน์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
300 ด.ต. กัมปนาท ทับแว่ว ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
299 ด.ต. กัมพล รักชิด ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
298 ด.ต. กิตติ ภู่มณี ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
297 ด.ต. กิตติวัฒน์ สายณะรัตร์ชัย ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
296 ด.ต. เกียรติศักดิ์ สายงาม ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
295 ด.ต. โกศล ศรีสว่างวงศ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
294 ด.ต. ขจร ธงทอง ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
293 ด.ต. ขวัญชัย กฤษณายุธ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
292 ด.ต. คฑาชาญ เอมจั่น ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
291 ด.ต. คณิต มานะกุล ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
290 ด.ต. คณุตม์ มูลเซอร์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
289 ด.ต. โฆษิต บุญนอก ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
288 ด.ต. โฆสิต มุทุวัฒน์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
287 ด.ต. จรัญ ใสศรี ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
286 ด.ต. จเร บุญตุ้ม ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
285 ด.ต. จเร รุ่งแจ้ง ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
284 ด.ต. จักรกริช ไชยสถิตย์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
283 ด.ต. จักริน สืบศรีธนานุกูล ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
282 ด.ต. จาริช พวงย้อย ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
281 ด.ต. จารึก จันทร์จิระ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
280 ด.ต. จำนงค์ วายลม ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
279 ด.ต. จำนงค์ เลี่ยมหุด ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
278 ด.ต. จิรเดช วัฒนเขจร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
277 ด.ต. จีระทิพย์ เสมอจิต ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
276 ด.ต. จุน ลาอ่อน ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
275 ด.ต. เจิดสิกท์ สุวัฒนากูลกิจ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
274 ด.ต. เจียมศักดิ์ สอนจันทร์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
273 ด.ต. ชนะกฎ จันทร์พุ่ม ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
272 ด.ต. ชนินทร์ ตั้งเจริญ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
271 ด.ต. ชรินทร์ นิระทัย ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
270 ด.ต. ชอบ พุ่มสวาท ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
269 ด.ต. ชัชวาลย์ เจริญวงษา ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
268 ด.ต. ชัยวัฒน์ วัฒนญาณนนท์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
267 ด.ต. ชาติชาย โจ่ยสา ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
266 ด.ต. ชินพลพัฒน์ ศรีวิเชียร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
265 ด.ต. ชิโนรส แสงศรี ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
264 ด.ต. ชิษณุพงศ์ คมกล้า ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
263 ด.ต. ชุมพล หนูบรรจง ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
262 ด.ต. เชน ว่องไวเมธี ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
261 ด.ต. เชิญ ไพรเถื่อน ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
260 ด.ต. ณฐกร กวางคีรี ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
259 ด.ต. ณรงค์ รื่นเกษม ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
258 ด.ต. ณรงค์ ตั้นอุยหลี ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
257 ด.ต. ณรงค์ จิตรำพรรณ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
256 ด.ต. ณรงค์ ขันทอง ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
255 ด.ต. ณัฐพงศ์ แสนทศพร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
254 ด.ต. ดุสิตพัฒน์ ไกรอริยวิพุธ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
253 ด.ต. เดชา ขาวนวล ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
252 ด.ต. เด่น บุญมี ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
251 ด.ต. ถวิล เจียมเมืองปัก ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
250 ด.ต. ถวิล ยิ้มถนอม ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
249 ด.ต. ถวิล โตไว ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
248 ด.ต. ถาวร บัวเผื่อน ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
247 ด.ต. เถกิง จั่นรักษ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
246 ด.ต. เถาวัลย์ สายสิทธิ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
245 ด.ต. ทน ชำนินอก ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
244 ด.ต. ทรงพล ราศรี ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
243 ด.ต. ทรงศักดิ์ โยธาทูล ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
242 ด.ต. ทวิช ทัพประไพ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
241 ด.ต. ทวี บุบผามะตะนัง ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
240 ด.ต. ทวี พิมพกรรณ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
239 ด.ต. ทวีป สมินเย ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
238 ด.ต. ทศพร อนุวัฒน์วิมล ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
237 ด.ต. ทศพล นามประมา ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
236 ด.ต. ทองมา สมบูรณ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
235 ด.ต. ทองฤทธิ์ วงษ์นาค ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
234 ด.ต. ทูล กุหลาบ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
233 ด.ต. เทพ ภาระศรี ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
232 ด.ต. เทอดสิทธิ์ เกษไชย ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
231 ด.ต. ธงชัย ชมภูนุช ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
230 ด.ต. ธงชัย พัณธะโร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
229 ด.ต. ธนยศ อัครอภิชาติ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
228 ด.ต. ธนาวุฒิ เพ็ชรพรม ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
227 ด.ต. ธนิสร สโมสร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
226 ด.ต. ธนู มะหะสุ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
225 ด.ต. ธีระ จีนประโคน ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
224 ด.ต. นพเก้า พลอาจ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
223 ด.ต. นิคม แสวงเจริญ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
222 ด.ต. นิพนธ์ สิงห์สกล ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
221 ด.ต. นิรันดร ไทยพิทักษ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
220 ด.ต. นิรุตติ์ ครุธจันทร์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
219 ด.ต. นิวัส ขำสอาด ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
218 ด.ต. นุกูล รักธรรม ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
217 ด.ต. บรรจง สรวยสวัสดิ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
216 ด.ต. บรรพต การเสี่ยงศรี ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
215 ด.ต. บัญชา มุเนืองรัมย์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
214 ด.ต. บัญชา หริการบัญชร ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
213 ด.ต. บุญมี เหลืองอร่าม ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
212 ด.ต. บุญยืน นามศรี ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
211 ด.ต. บุญเลิศ ราศรีวงษ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
210 ด.ต. บุญส่ง โพคาศรี ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
209 ด.ต. บุญเสริม หอมจะบก ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
208 ด.ต. บุญเหลือ ชุมวงษ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
207 ด.ต. เบญจพล โตแปลก ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
206 ด.ต. ปภัส พุทสอน ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
205 ด.ต. ประจักษ์ สร้อยทอง ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
204 ด.ต. ประดิษฐ ศิริจันทร์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
203 ด.ต. ประดิษฐ์ สมโภชน์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
202 ด.ต. ประดิษฐ์ ศรีนนท์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
201 ด.ต. ประทวน ทองลอง ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
200 ด.ต. ประทีป อยู่ทน ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
199 ด.ต. ประทีป อินฉุย ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
198 ด.ต. ประพล จิตต์รัตนปพน ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
197 ด.ต. ประพันธ์ นาคอุดม ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
196 ด.ต. ประไพ ชมเงิน ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
195 ด.ต. ประภาส ศรีหิรัญ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
194 ด.ต. ประยุทธ วงษ์พราหมณ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
193 ด.ต. ประโยชน์ ใหญ่มีศักดิ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
192 ด.ต. ประเวศน์ ปังตระกูล ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
191 ด.ต. ประสาท อินงาม ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
190 ด.ต. ประสิทธิ์ ทรัพย์ต่าย ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
189 ด.ต. ประเสริฐ จัตติไทย ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
188 ด.ต. ประเสริฐ เจียรพงษ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
187 ด.ต. ประเสริฐ ไชยเสน ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
186 ด.ต. ประเสริฐ แสงสว่าง ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
185 ด.ต. ประเสริฐ ศรีพรหม ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
184 ด.ต. ประเสริฐ นามสุดโท ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
183 ด.ต. ประเสริฐ แย้มกลิ่น ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
182 ด.ต. ปราโมทย์ ไตรสิกขา ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
181 ด.ต. ปราโมทย์ เครือแขก ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
180 ด.ต. ปรีชา นวนสำเนียง ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
179 ด.ต. ปรีชา ดางขุนทด ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
178 ด.ต. ปัญจะ มูลประสิทธิ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
177 ด.ต. ปัญญา พงษ์สาลี ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
176 ด.ต. ปิยะพงษ์ ศรีอำพรรณ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
175 ด.ต. พงศทร วิมะลิน ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
174 ด.ต. พงษ์ศักดิ์ เชิดโกธา ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
173 ด.ต. พงษ์ศักดิ์ วรเจริญ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
172 ด.ต. พชร ยิ้มเสงี่ยม ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
171 ด.ต. พยัคฆ์อรุณ สมหมาย ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
170 ด.ต. พยุง การไชยแสง ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
169 ด.ต. พรศักดิ์ ทัพสิทธิ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
168 ด.ต. พรหมมาตร์ แปลกตู้ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
167 ด.ต. พิชัย หมื่นแก้ว ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
166 ด.ต. พิชัย ทรัพย์สมบูรณ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
165 ด.ต. พิชิต พันทรง ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
164 ด.ต. พิพัฒน์ ชูสวรรณ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
163 ด.ต. พิรุฬห์ พงษ์หัสบรรณ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
162 ด.ต. พิษณุ นารถพินิจ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
161 ด.ต. พิสิทธิ์ สุดปฐม ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
160 ด.ต. พีรวัฒน์ ศรีสุข ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
159 ด.ต. พูลศักดิ์ มานะกิจ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
158 ด.ต. ไพฑูรย์ พรมชาติ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
157 ด.ต. ไพฑูรย์ บัวขาว ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
156 ด.ต. ไพรัช บำรุงศิลป์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
155 ด.ต. ไพโรจน์ หมอบอก ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
154 ด.ต. ไพศาล ธรรมศิริ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
153 ด.ต. ฟอง โรงกระโทก ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
152 ด.ต. ภร กันสีนวล ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
151 ด.ต. ภิญโญ รงค์ทอง ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
150 ด.ต. ภิรมย์ ศรีสวัสดิ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
149 ด.ต. มงกุฎ ภูมาศ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
148 ด.ต. มงคล ประดิษฐถาวร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
147 ด.ต. มงคล รัตนพิทักษ์ธาดา ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
146 ด.ต. มนัด แต่งแก้ว ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
145 ด.ต. มานิตย์ บริสุทธิ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
144 ด.ต. มาโนช จันลอย ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
143 ด.ต. มาโนชย์ เส็งประเสริฐ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
142 ด.ต. เมธี ศรีนอก ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
141 ด.ต. ยงยุทธ พุทธสุวรรณ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
140 ด.ต. ยงยุทธ บุญเพ็ง ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
139 ด.ต. ยุทธกาล ทานิน ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
138 ด.ต. รวิรุต ตันติธาคร ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
137 ด.ต. ราวี ศรีโพธิ์กลาง ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
136 ด.ต. ลอน บุญทศ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
135 ด.ต. ลือชัย ป่าเขียว ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
134 ด.ต. เล็ก กระแสร์โรจน์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
133 ด.ต. วชิรหัตถ์ หาดไทย ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
132 ด.ต. วรายุทธ โทสันเทียะ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
131 ด.ต. วัชระ ยะวิญชาญ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
130 ด.ต. วัชรินทร์ แก้วปาน ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
129 ด.ต. วันชัย กลิ่นหอม ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
128 ด.ต. วัลลภ บุญรักษา ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
127 ด.ต. วารินทร์ ชุ่มวัฒนะ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
126 ด.ต. วิจิต มณีโรจน์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
125 ด.ต. วิชัย บัวคำ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
124 ด.ต. วิชัย เทียนซ้อน ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
123 ด.ต. วิชัย ศรีเกษม ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
122 ด.ต. วิชิต จันทรมหา ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
121 ด.ต. วิเชียร สุนทรงาม ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
120 ด.ต. วิฑูรย์ นวลจันทร์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
119 ด.ต. วินัย มินสุไลมาน ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
118 ด.ต. วินัย ภู่หนู ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
117 ด.ต. วินัย ยอดชมภู ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
116 ด.ต. วิรัตน์ พิกุลศรี ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
115 ด.ต. วิรัตน์ สิงห์จันทร์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
114 ด.ต. วิโรจน์ มะลิอ่อง ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
113 ด.ต. วิโรจน์ ชูยศ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
112 ด.ต. วิศิษฏ์ ปัญญาแก้ว ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
111 ด.ต. วีรภัทร สีเข้ม ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
110 ด.ต. วีระ อินทำมา ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
109 ด.ต. วีระพล พยัคฆพล ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
108 ด.ต. วุฒิ มาอยู่ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
107 ด.ต. วุฒิชัย อุทัย ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
106 ด.ต. วุฒิพงษ์ ฉัตรพรมราช ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
105 ด.ต. ศักดา แทนเดช ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
104 ด.ต. ศักดิ์ชาย ชาติแก้ว ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
103 ด.ต. ศิริชัย ญาณโกมุท ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
102 ด.ต. ศิริชัย ชายเนตร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
101 ด.ต. ศิริพงศ์ จันทรวงศ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
100 ด.ต. ศิริวัฒน์ สมนาม ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
99 ด.ต. ศุภชัย หนูสุวรรณ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
98 ด.ต. ศุภโชค ผมงาม ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
97 ด.ต. ศุภฤกษ์ แสงชมภู ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
96 ด.ต. ศุภวิชญ์ จันทาทอง ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
95 ด.ต. สนั่น ปัทมะนาวิน ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
94 ด.ต. สนั่น ทับคง ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
93 ด.ต. สนาม หอยตะคุ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
92 ด.ต. สนิท คร้ามสมอ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
91 ด.ต. สนิท ศรีเพ็ชร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
90 ด.ต. สนิท กลิ่นหอม ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
89 ด.ต. สมเกียรติ แสงทอง ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
88 ด.ต. สมเกียรติ ไพรวรรณ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
87 ด.ต. สมคิด อุดมโชคมหาศาล ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
86 ด.ต. สมจิตร สัตยาคุณ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
85 ด.ต. สมชาย สิริกุล ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
84 ด.ต. สมชาย สุขทอง ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
83 ด.ต. สมชาย วัตถากรณ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
82 ด.ต. สมชาย ทองบุญฤทธิ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
81 ด.ต. สมโชค วงศ์ถาวร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
80 ด.ต. สมนึก พานมะลิ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
79 ด.ต. สมบัติ เขียวชะอุ่ม ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
78 ด.ต. สมบัติ เครือนาค ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
77 ด.ต. สมบุญ งานฉมัง ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
76 ด.ต. สมปอง จิตร์นามกร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
75 ด.ต. สมพงษ์ สุวรรณ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
74 ด.ต. สมพงษ์ กล่อมจอหอ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
73 ด.ต. สมพล วงศ์ศิริ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
72 ด.ต. สมภพ สุดใจ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
71 ด.ต. สมภาร สีโดวัน ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
70 ด.ต. สมโภชน์ ทัพประยูร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
69 ด.ต. สมยงค์ ไชยเมือง ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
68 ด.ต. สมยศ เพียราช ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
67 ด.ต. สมยศ กลิ่นเกษร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
66 ด.ต. สมยศ ปรนศรี ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
65 ด.ต. สมยศ แก้วสุข ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
64 ด.ต. สมศักดิ์ ไชยราช ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
63 ด.ต. สมศักดิ์ ลำดับศรี ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
62 ด.ต. สมศักดิ์ ปอสูงเนิน ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
61 ด.ต. สรพงษ์ สายยศ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
60 ด.ต. สรรเพชร อุรเคนทร์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
59 ด.ต. สละ สีนวลพลอย ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
58 ด.ต. สังวาลย์ อุดมทรัพย์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
57 ด.ต. สัญชัย มาประจง ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
56 ด.ต. สันติ สนทอง ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
55 ด.ต. สันติภาพ อ่อนละออ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
54 ด.ต. สามารถ กระจ่างตา ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
53 ด.ต. สายชล นูนศิริ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
52 ด.ต. สำรอง ตันติสุขารมย์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
51 ด.ต. สำราญ หอมจำปา ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
50 ด.ต. สิงหเดช เกตุจรัส ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
49 ด.ต. สืบพงษ์ ก้ามสันเทียะ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
48 ด.ต. สุชาติ เชื้อโพหัก ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
47 ด.ต. สุชิน เสงี่ยมวงษ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
46 ด.ต. สุชิน เขียวแก้ว ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
45 ด.ต. สุทธิธรรม สังข์วาลนุช ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
44 ด.ต. สุเทพ ธนูศร ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
43 ด.ต. สุเทพ สุขยิ่ง ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
42 ด.ต. สุเทพ ทรัพย์ประเสริฐ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
41 ด.ต. สุเทพ อุตทาพงษ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
40 ด.ต. สุนทร ทองบัวลิ้ม ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
39 ด.ต. สุภโชค ศรีวิบูลย์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
38 ด.ต. สุภโชติ พงศ์พิชชาพร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
37 ด.ต. สุรกิจ มั่นประสิทธิ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
36 ด.ต. สุรทิน บุญเรืองฤทธิ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
35 ด.ต. สุรนันท์ ยาหิรัญ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
34 ด.ต. สุรพงษ์ ธรรมมา ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
33 ด.ต. สุรศิลป์ ศุภโคตร ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
32 ด.ต. สุสาคร พจน์ทะเสน ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
31 ด.ต. เสมอ สิงหาอาจ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
30 ด.ต. เสริมวิทย์ แสงนาค ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
29 ด.ต. เสรี สุนทร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
28 ด.ต. แสงพล โสดาวัด ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
27 ด.ต. แสนพล พลนันท์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
26 ด.ต. ไสว ประจำ ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
25 ด.ต. หิรัญ ถวาย ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
24 ด.ต. องอาจ นฤนาท ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
23 ด.ต. อดิศักดิ์ คงคา ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
22 ด.ต. อดิศักดิ์ ทับทอง ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
21 ด.ต. อดุลย์ นุสสะ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
20 ด.ต. อดุลย์ อิงไพบูลย์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
19 ด.ต. อนันต์ เต็มจิต ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
18 ด.ต. อนุรักษ์ จันทร์ศิริ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
17 ด.ต. อภิชาติ จีนคร้าม ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
16 ด.ต. อภิเดช พรหมดำรง ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
15 ด.ต. อภิรักษ์ รักษาเดช ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
14 ด.ต. อรรคพล เขียวสุวรรณ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
13 ด.ต. อรุณโรจน์ ท้วมทอง ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
12 ด.ต. อัครชัยช์ ปรีชา ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
11 ด.ต. อังชัญ สุขเจริญ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
10 ด.ต. อัมพร คชมิตร ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
9 ด.ต. อัมรินทร์ คล้ายบุญนาน ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
8 ด.ต. อานุภาพ รอดสว่าง ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
7 ด.ต. อำนาจ ไกรทองสุข ผบ.หมู่สังกัด บช.น. บช.น. กรุงเทพมหานคร
6 ด.ต. อำนาจ คงอยู่ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
5 ด.ต. อำนาจ สังวาลย์เงิน ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
4 ด.ต. อำนาจ ประวิง ผบ.หมู่สังกัด บช.ตชด. บช.ตชด. กรุงเทพมหานคร
3 ด.ต. อิทธิศักดิ์ ตันเจริญ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
2 ด.ต. อุทัย ทองลับแลง ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร
1 ด.ต. เอนก นาคประสิทธิ์ศักดิ์ ผบ.หมู่สังกัด บช.ก. บช.ก. กรุงเทพมหานคร