ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

หลักสูตร  :

ทะเบียนข้อมูลผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. 53 ปีขึ้นไป ห้องเรียนที่ 2 <763>

อบรมระหว่าง  :

08 ม.ค.2556 - 29 มี.ค.2556

อบรมที่  :

กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. อุดรธานี
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
86 ร.ต.ต. บุญคุ้ม นามสีฐาน รอง สว. กก.4บก.กฝ. บช.น. อุดรธานี
85 ร.ต.ต. มานพ อันทะปัญญา รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
84 ร.ต.ต. มานพ เสงี่ยมศักดิ์ รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
83 ร.ต.ต. มีชัย ไวยุกรณ์ รอง สว.บก.ตชด.ภาค 2 บช.ตชด. ขอนแก่น
82 ร.ต.ต. ยงยุทธ กางโสภา รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
81 ร.ต.ต. ยุทธสินธุ์ เชื้อกุณะ รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
80 ร.ต.ต. รักไท ไชยสาส์น รอง สว.ส.ทล.3 รอง สว. กก.4 ตท. อุดรธานี
79 ร.ต.ต. ลือชัย อุ่นแสง รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
78 ร.ต.ต. วงศ์ สุบิน รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
77 ร.ต.ต. วัฒนา ดอนโคตร์ รอง สว.บก.ตชด.ภาค 2 บช.ตชด. ขอนแก่น
76 ร.ต.ต. วัฒนา นาคสิน รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
75 ร.ต.ต. วาสนา ศิริภูธร รอง สว.บก.ตชด.ภาค 2 บช.ตชด. ขอนแก่น
74 ร.ต.ต. วิชัย ไกยะฝ่าย รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
73 ร.ต.ต. วิฑูรย์ คุณอุดม รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
72 ร.ต.ต. วิทธิพงษ์ พาเสน่ห์ รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
71 ร.ต.ต. วิทย์ ช่างถม รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
70 ร.ต.ต. วิมล คำตา รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
69 ร.ต.ต. วีรพงศ์ สาขันธ์โคตร รอง สว.ส.รน.4 รอง สว. กก.11 บก.รน. บช.น. เลย
68 ร.ต.ต. วีรศักดิ์ เอี่ยมนอก รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
67 ร.ต.ต. วีระ โชติกวี รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
66 ร.ต.ต. วีระพงษ์ จันทะวงษ์ รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
65 ร.ต.ต. ศรีทัศน์ หงษา รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
64 ร.ต.ต. ศิริศักดิ์ พิทักษ์ชน รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
63 ร.ต.ต. ศิศิษฐ์ ค้าขาย รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
62 ร.ต.ต. สงวนศักดิ์ คงศิลา รอง สว.บก.ตชด.ภาค 2 บช.ตชด. ขอนแก่น
61 ร.ต.ต. สง่า เหล็กกล้า รอง สว. กก.4บก.กฝ. บช.น. อุดรธานี
60 ร.ต.ต. สติ มีมูล รอง สว. กก.4บก.กฝ. บช.น. อุดรธานี
59 ร.ต.ต. สนอง ปกระบับ รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
58 ร.ต.ต. สมชาย มุทธเสน รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
57 ร.ต.ต. สมชาย นาคนิ่ม รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
56 ร.ต.ต. สมนึก บรรเทิงศักดิ์ศิริ รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
55 ร.ต.ต. สมบูรณ์ ชนยุทธ รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
54 ร.ต.ต. สมบูรณ์ มีถม รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
53 ร.ต.ต. สมผล พิมพ์ดี รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
52 ร.ต.ต. สมพงษ์ วรสาร รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
51 ร.ต.ต. สมพิศ อุชชิน รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
50 ร.ต.ต. สมเพศ จรนาทอง รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
49 ร.ต.ต. สมศักดิ์ สมุทรโคตา รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
48 ร.ต.ต. สฤษดิ์ พิระศักดิ์ รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
47 ร.ต.ต. สว่าง บำรุงภักดี รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
46 ร.ต.ต. สวาสดิ์ ทองดี รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
45 ร.ต.ต. สอพินยา พงษ์พิมาย รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
44 ร.ต.ต. สังวาล สร้อยนาคพงษ์ รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
43 ร.ต.ต. สังวาล วงษ์หาบุตร รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
42 ร.ต.ต. สัญญา เวียงสีมา รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
41 ร.ต.ต. สันติ สุขรมย์ รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
40 ร.ต.ต. สากล ชัยประทุม รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
39 ร.ต.ต. สากล ปัจฉิมา รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
38 ร.ต.ต. สามารถ หมั่นพันธุ์ รอง สว.บก.ตชด.ภาค 2 บช.ตชด. ขอนแก่น
37 ร.ต.ต. สายันต์ จักราช รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
36 ร.ต.ต. สำนาญ ประคำมินทร์ รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
35 ร.ต.ต. สำรวย ขัติยนนท์ รอง สว. กก.4บก.กฝ. บช.น. อุดรธานี
34 ร.ต.ต. สุจินต์ สุรชาตินันท์ รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
33 ร.ต.ต. สุทธะ ศรีคำ รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
32 ร.ต.ต. สุทัศน์ ศรีเมือง รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
31 ร.ต.ต. สุเทพ ตงศิริ รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
30 ร.ต.ต. สุนทร ทานา รอง สว.ส.ทล.5 รอง สว. กก.4 ตท. กรุงเทพมหานคร
29 ร.ต.ต. สุนัน สิงทิศ รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
28 ร.ต.ต. สุพจน์ ขาวขันธ์ รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
27 ร.ต.ต. สุพจน์ ร้อยลา รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
26 ร.ต.ต. สุภาพ เชื่อมณฑา รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
25 ร.ต.ต. สุรชาติ คงปิ่น รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
24 ร.ต.ต. สุรพล พลสัมมา รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
23 ร.ต.ต. สุรพล วรรรณู รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
22 ร.ต.ต. สุรวงศ์ จันทร์เปล่ง รอง สว.บก.ตชด.ภาค 2 บช.ตชด. ขอนแก่น
21 ร.ต.ต. สุรศักดิ์ หมื่นจร รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
20 ร.ต.ต. สุรัตน์ วอศิริ รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
19 ร.ต.ต. สุวรรณ โฆษา รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
18 ร.ต.ต. สุวิทย์ เมืองโคตร รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
17 ร.ต.ต. สุวิทย์ เบิกสีใส รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
16 ร.ต.ต. เสงี่ยม แก้วพิลา รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
15 ร.ต.ต. เสถียร ใสฮาต รอง สว.บก.ตชด.ภาค 2 บช.ตชด. ขอนแก่น
14 ร.ต.ต. เสถียร ซื่อตรง รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
13 ร.ต.ต. เสนีย์ หัตถนิรันดร์ รอง สว.บก.ตชด.ภาค 2 บช.ตชด. ขอนแก่น
12 ร.ต.ต. หาญ อนุสนธิ์ รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
11 ร.ต.ต. เหรียญชัย รามฤทธิ์ รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
10 ร.ต.ต. เหลือเชื่อ จันทร์เกศ รอง สว.บก.ตชด.ภาค 2 บช.ตชด. ขอนแก่น
9 ร.ต.ต. อดุลย์ สุขเกษม รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
8 ร.ต.ต. อนันต์ พาอ่อนตา รอง สว.บก.ตชด.ภาค 2 บช.ตชด. ขอนแก่น
7 ร.ต.ต. อนุชิด สิงห์หล้า รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
6 ร.ต.ต. อนุชิต เหมืองทอง รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร
5 ร.ต.ต. อภิศักดิ์ แก้วก่อง รอง สว.บก.ตชด.ภาค 2 บช.ตชด. ขอนแก่น
4 ร.ต.ต. อภิสิทธิ์ เข็มเวียง รอง สว. กก.ตชด.24 บช.ตชด. อุดรธานี
3 ร.ต.ต. อัมพร ปรางค์ชัยภูมิ รอง สว.ส.รน.6 รอง สว. กก.11 บก.รน. บช.น. หนองคาย
2 ร.ต.ต. อานนท์ พัฒน์โชติ รอง สว. กก.4บก.กฝ. บช.น. อุดรธานี
1 ร.ต.ต. อุทิศ ธรรมพิชิตศึก รอง สว. กก.ตชด.23 บช.ตชด. สกลนคร