ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

หลักสูตร  :

ทะเบียนข้าราชการผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กอร.(ปป) <779>

อบรมระหว่าง  :

07 มิ.ย.2556 - 27 ก.ค.2556

อบรมที่  :

กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. อุดรธานี
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
197 ด.ต. กฤษฎากร วรรณา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
196 ด.ต. กล้าหาญ สูนทอง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
195 ด.ต. กำธร บุญวาสนา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
194 ด.ต. กิตติศักดิ์ รัตนพรมรินทร์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
193 ด.ต. กิตติศักดิ์ รังสีปัญญา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
192 จ.ส.ต. เกรียงไกร แก้วมณี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
191 จ.ส.ต. ไกรวัลย์ พิทักษ์วาปี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
190 จ.ส.ต. ขรรค์ชัย เศษมา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
189 ด.ต. ขวัญชัย พรมแพง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
188 ด.ต. ขวัญณรงค์ จันเพ็ง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
187 ด.ต. คงเดช กั้วพรม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
186 จ.ส.ต. คมกริช ทองยา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
185 ด.ต. ครรชิต วิพรรณะ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
184 ด.ต. คองสมุด ไชยมัชชิม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
183 ด.ต. คำพูน ไชยราช ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
182 ด.ต. เควิน ไชยรบ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
181 ด.ต. จงรักษ์ บัวโรย ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
180 ด.ต. จักรพันธ์ โพธิผล ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
179 ด.ต. จำนงค์ แก้วดี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
178 ด.ต. จำเริญ ศรีบุรมย์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
177 ด.ต. จำลอง ทองเฟื่อง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
176 จ.ส.ต. จิรวัฒน์ ภูโปร่ง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
175 ด.ต. จุฬารัตน์ บัวภา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
174 จ.ส.ต. เจนณรงค์ บาริศรี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
173 ด.ต. เฉลิม หงษ์ตะใน ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
172 ด.ต. ชยนนท์ พลเยี่ยม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
171 ด.ต. ชยุต ดวงสอนยา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
170 ด.ต. ชัยชาญ นามอาษา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
169 ด.ต. ชัยยา นาสมทรง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
168 จ.ส.ต. ชัยรัตน์ ชมชื่น ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
167 ด.ต. ชาญณรงค์ เหง่าศรี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
166 ด.ต. ชาติฉกรรณ์ สร้อยทอง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
165 ด.ต. เชาวลักษณ์ แสวงผล ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
164 ด.ต. ณทพรรษ แก้วขอนแก่น ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
163 ด.ต. ณรงค์ โปร่งมณี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
162 ด.ต. ณรงค์ พรหมโคตร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
161 ด.ต. ณัฐนนท์ ญาติคำ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
160 ด.ต. ณัฐพงษ์ ร้อยลา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
159 ด.ต. ดำรงค์ ปาลสาร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
158 ด.ต. เดชมงคล ดาทุมมา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
157 จ.ส.ต. ถาวร สีสองเมือง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
156 ด.ต. ทรงเกียรติ จำปาแดง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
155 ด.ต. ทวี แงดสันเทียะ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
154 ด.ต. ทวีทรัพย์ ศรีสารคาม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
153 จ.ส.ต. ทวีศักดิ์ แสงจันทร์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
152 ด.ต. ทองคำ เทียบเพชร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
151 ด.ต. ทองหลาง จันทะวะโร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
150 ด.ต. เทพพิทักษ์ สุริยะสิงห์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
149 ด.ต. เทพรักษ์ จอมคำสิงห์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
148 ด.ต. เทียนชัย วรรณคำโกฏิ์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
147 ด.ต. ธงยศ จันทะสุระ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
146 ด.ต. ธนพงษ์ ประเสริฐสังข์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
145 ด.ต. ธว้ช บุตรแสนสี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
144 จ.ส.ต. ธวัชชัย ทับธานี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
143 ด.ต. ธันยา สังฆมณี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
142 ด.ต. นพดล นันทะปัตย์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
141 ด.ต. นพดล ก้านขุนทด ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
140 ด.ต. นพรัตน์ อาลัย ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
139 ด.ต. นพสิทธิ์ ศรีแสงอ่อน ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
138 ด.ต. นเรศ อินทะสีดา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
137 ด.ต. นฤมินทร์ คำมูล ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
136 ด.ต. นำพล มาวัน ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
135 ด.ต. นิวัฒน์ ไชยหาญ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
134 ด.ต. บรรดิษฐ์ พรมรักษา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
133 ด.ต. บรรเทิง ทัพโยธา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
132 ด.ต. บรรยง ทิพฤาชา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
131 ด.ต. บวร แสนศรี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
130 ด.ต. บัญชา หากันได้ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
129 ด.ต. บัญชา สุโพธิ์คำ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
128 ด.ต. บุญเคน ตะจันทร์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
127 ด.ต. บุญนาคา ราศรีใส ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
126 ด.ต. ประจักษ์ โขลา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
125 ด.ต. ประทีป สิทธิจักร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
124 ด.ต. ประนอม สีสัน ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
123 ด.ต. ประพาส นามมนตรี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
122 ด.ต. ประยงค์ หารไชยนะ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
121 ด.ต. ประสพชัย นาก้อนทอง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
120 ด.ต. ประสาน คะอังกุ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
119 ด.ต. ประสิทธิ์ หัวดอน ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
118 ด.ต. ประเสริฐ พลรักษา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
117 ด.ต. ประหยัด ภูครองนา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
116 ด.ต. ปราโมทย์ คำโคตร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
115 ด.ต. ปริญญา มาลาสีตะ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
114 จ.ส.ต. ปรีชา ศรีสวาง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
113 ด.ต. ปรีชา เวียงสมุทร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
112 ด.ต. ปิติพงษ์ ถินวิชัย ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
111 ด.ต. แผน สมสอง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
110 จ.ส.ต. พงษ์ภัทรินทร์ ภูชะหาร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
109 ด.ต. พงษ์ศักดิ์ ยืนยั่ง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
108 ด.ต. พจน์ บุตรสามาลี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
107 จ.ส.ต. พยุง กุลคำแสง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
106 ด.ต. พรภิรมย์ หันชะนา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
105 ด.ต. พันธกานต์ ภูล้นแก้ว ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
104 ด.ต. พันพิษ สุวรรณพันธ์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
103 ด.ต. พิชิต พัฒนาศูร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
102 ด.ต. พิชิตร์ สุ่มมาตย์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
101 ด.ต. พิทยาคม แสนเภา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
100 ด.ต. พิทักษ์ ท้าวพรหม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
99 ด.ต. พุทธา ชรารัตน์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
98 ด.ต. ไพฑรูย์ พลสาร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
97 ด.ต. ไพบูลย์ สังวัง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
96 ด.ต. ไพรัช ชูภู่ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
95 ด.ต. ไพวัลย์ บุระคำ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
94 ด.ต. ภาณุพงศ์ ตริพงษา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
93 จ.ส.ต. ภานุวัช วิชัยศร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
92 ด.ต. ภูดิส สีดอกไม้ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
91 ด.ต. ภูเบชร์ แจ่มจันทร์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
90 ด.ต. มงคล คุณละ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
89 ด.ต. มนู ศรีหนองแสง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
88 ด.ต. มะนูณ ศรีมหาพรม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
87 ด.ต. เมธา ปัญญา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
86 ด.ต. ยงยุทธ ทัศมี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
85 ด.ต. ยุทธ์ ศรีสถาน ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
84 จ.ส.ต. ระพีภาณุพงศ์ อร่ามเรื่อง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
83 ด.ต. รัฐพล อุดมโคตร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
82 ด.ต. ราวิน ภูชุม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
81 ด.ต. วรพจน์ วงษ์พุฒ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
80 ด.ต. วรรณลพ วงศ์คำ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
79 ด.ต. วรรลบ อุปัชฌาย์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
78 ด.ต. วรวิทย์ โพธิ์ศรี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
77 ด.ต. วริษฐ์ พิมดา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
76 ด.ต. วัชระ ขันผนึก ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
75 ด.ต. วัชรากร บุษราคัม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
74 ด.ต. วิจิตร ชัยปัญญา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
73 ด.ต. วิชญ์ธินันต์ ประเสริฐโถ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
72 ด.ต. วิชัย ทองดี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
71 ด.ต. วิทยา ชนะพันธ์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
70 ด.ต. วิทยา สงกะศิริ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
69 ด.ต. วิทยา เหล่ายนขาม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
68 ด.ต. วิมล บุญวิเศษ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
67 ด.ต. วิศวชิต พาลึก ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
66 ด.ต. วีรพงษ์ วงศ์โพธิสาร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
65 ด.ต. วีรวิชญ์ บุตรพรม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
64 ด.ต. วีระชัย ศรีสุโข ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
63 ด.ต. วีระชัย เถาว์ชาลี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
62 ด.ต. วุฒิพงษ์ พิมดา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
61 ด.ต. ศรัณย์ มะณีแสง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
60 ด.ต. ศรายุทธ เวียงสมุทร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
59 ด.ต. ศักดิ์ชัย วงศ์บุตร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
58 ด.ต. ศานิต จันทะกล ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
57 ด.ต. ศิริเดช ภูผาลินิน ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
56 ด.ต. ศุภชัย แก้วกันหา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
55 ด.ต. ศุภชาติ โพธิจันทร์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
54 ด.ต. เศกสรร พรมธิราช ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
53 ด.ต. สกลรัตน์ โลหะสาร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
52 ด.ต. สงบ สระสอง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
51 ด.ต. สงัด สุธาธรรม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
50 ด.ต. สถาพร สังสุดชา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
49 ด.ต. สนั่น อมูลราช ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
48 ด.ต. สมคิด ระวะใจ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
47 ด.ต. สมชัย อาจบำรุง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
46 ด.ต. สมชาย อวนศรี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
45 ด.ต. สมดี จรบุรมย์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
44 ด.ต. สมเด็จ ชฎาวงษ์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
43 ด.ต. สมนึก ติยะภา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
42 ด.ต. สมบัติ แก้วชารี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
41 ด.ต. สมบัติ ทะวะลี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
40 ด.ต. สมบูรณ์ ล้อมฤทธิ์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
39 ด.ต. สมปอง เหล่าสุวรรณ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
38 จ.ส.ต. สมปอง แสนสุข ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
37 ด.ต. สมพงศ์ รักพุทธะ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
36 ด.ต. สมพงษ์ มุงคุณคำชาว ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
35 ด.ต. สมศักดิ์ คามะทิตย์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
34 ด.ต. สมัญพงศ์ ปานแย้ม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
33 ด.ต. สมัย แดนนาสาร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
32 ด.ต. สมาน ภูพันนา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
31 ด.ต. สยาม ปะหุสี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
30 ด.ต. สราวุฒิ วาลมนตรี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
29 ด.ต. สายชล ศักดิ์สุภาพ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
28 ด.ต. สุจิตร สีท้าว ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
27 ด.ต. สุนทร กาฬพันธ์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
26 ด.ต. สุภรักษ์ อรัญสาร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
25 ด.ต. สุรชัย เผ่าหอม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
24 ด.ต. สุรศักดิ์ กุลศิริ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
23 จ.ส.ต. สุรศักดิ์ ละสามา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
22 ด.ต. สุรสิทธิ์ พิมพ์หล่อน ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
21 ด.ต. สุวัฒน์ ทาอามาตย์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
20 จ.ส.ต. สุวัฒน์ แก้วกาหลง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
19 ด.ต. สุวิทย์ สุขใจ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
18 ด.ต. เสนีย์ ทวีพันธ์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
17 ด.ต. เสรี จันทะไพร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
16 ด.ต. แสงเพชร หล้าเนตร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
15 ด.ต. แสวง ทิพประมวล ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
14 ด.ต. โสภณ จีนะสุทธิ์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
13 ด.ต. อดิพงษ์ พินไธสง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
12 ด.ต. อดิรุธ พลราชม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
11 ด.ต. อดุลย์ สุขประเสริฐ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
10 ด.ต. อนุสรณ์ ศรีทอง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
9 ด.ต. อรุณ มะปะรัง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
8 ด.ต. อรุโนทัย พลชา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
7 ด.ต. อัมพร คำสะไมล์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
6 จ.ส.ต. อัมพล อินทรภู่ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
5 ด.ต. อัศวเดช ยืนยั่ง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
4 ด.ต. อานันท์ โพธิ์แดง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
3 ด.ต. อุทัย โตภูเขียว ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
2 จ.ส.ต. เอนก ผลาพรม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร
1 ด.ต. เอนก เสรีวุฒิชัย ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรง กรุงเทพมหานคร