ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

หลักสูตร  :

ทะเบียนข้าราชการผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กอร.(ปป) <779>

อบรมระหว่าง  :

07 มิ.ย.2556 - 27 ก.ค.2556

อบรมที่  :

กก.4 บก.กฝ.บช.ตชด. อุดรธานี
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
197 ด.ต. กฤษฎากร วรรณา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
196 ด.ต. กล้าหาญ สูนทอง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
195 ด.ต. กำธร บุญวาสนา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
194 ด.ต. กิตติศักดิ์ รัตนพรมรินทร์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
193 ด.ต. กิตติศักดิ์ รังสีปัญญา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
192 จ.ส.ต. เกรียงไกร แก้วมณี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
191 จ.ส.ต. ไกรวัลย์ พิทักษ์วาปี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
190 จ.ส.ต. ขรรค์ชัย เศษมา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
189 ด.ต. ขวัญชัย พรมแพง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
188 ด.ต. ขวัญณรงค์ จันเพ็ง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
187 ด.ต. คงเดช กั้วพรม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
186 จ.ส.ต. คมกริช ทองยา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
185 ด.ต. ครรชิต วิพรรณะ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
184 ด.ต. คองสมุด ไชยมัชชิม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
183 ด.ต. คำพูน ไชยราช ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
182 ด.ต. เควิน ไชยรบ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
181 ด.ต. จงรักษ์ บัวโรย ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
180 ด.ต. จักรพันธ์ โพธิผล ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
179 ด.ต. จำนงค์ แก้วดี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
178 ด.ต. จำเริญ ศรีบุรมย์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
177 ด.ต. จำลอง ทองเฟื่อง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
176 จ.ส.ต. จิรวัฒน์ ภูโปร่ง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
175 ด.ต. จุฬารัตน์ บัวภา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
174 จ.ส.ต. เจนณรงค์ บาริศรี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
173 ด.ต. เฉลิม หงษ์ตะใน ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
172 ด.ต. ชยนนท์ พลเยี่ยม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
171 ด.ต. ชยุต ดวงสอนยา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
170 ด.ต. ชัยชาญ นามอาษา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
169 ด.ต. ชัยยา นาสมทรง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
168 จ.ส.ต. ชัยรัตน์ ชมชื่น ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
167 ด.ต. ชาญณรงค์ เหง่าศรี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
166 ด.ต. ชาติฉกรรณ์ สร้อยทอง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
165 ด.ต. เชาวลักษณ์ แสวงผล ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
164 ด.ต. ณทพรรษ แก้วขอนแก่น ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
163 ด.ต. ณรงค์ โปร่งมณี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
162 ด.ต. ณรงค์ พรหมโคตร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
161 ด.ต. ณัฐนนท์ ญาติคำ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
160 ด.ต. ณัฐพงษ์ ร้อยลา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
159 ด.ต. ดำรงค์ ปาลสาร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
158 ด.ต. เดชมงคล ดาทุมมา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
157 จ.ส.ต. ถาวร สีสองเมือง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
156 ด.ต. ทรงเกียรติ จำปาแดง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
155 ด.ต. ทวี แงดสันเทียะ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
154 ด.ต. ทวีทรัพย์ ศรีสารคาม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
153 จ.ส.ต. ทวีศักดิ์ แสงจันทร์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
152 ด.ต. ทองคำ เทียบเพชร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
151 ด.ต. ทองหลาง จันทะวะโร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
150 ด.ต. เทพพิทักษ์ สุริยะสิงห์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
149 ด.ต. เทพรักษ์ จอมคำสิงห์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
148 ด.ต. เทียนชัย วรรณคำโกฏิ์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
147 ด.ต. ธงยศ จันทะสุระ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
146 ด.ต. ธนพงษ์ ประเสริฐสังข์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
145 ด.ต. ธว้ช บุตรแสนสี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
144 จ.ส.ต. ธวัชชัย ทับธานี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
143 ด.ต. ธันยา สังฆมณี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
142 ด.ต. นพดล นันทะปัตย์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
141 ด.ต. นพดล ก้านขุนทด ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
140 ด.ต. นพรัตน์ อาลัย ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
139 ด.ต. นพสิทธิ์ ศรีแสงอ่อน ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
138 ด.ต. นเรศ อินทะสีดา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
137 ด.ต. นฤมินทร์ คำมูล ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
136 ด.ต. นำพล มาวัน ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
135 ด.ต. นิวัฒน์ ไชยหาญ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
134 ด.ต. บรรดิษฐ์ พรมรักษา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
133 ด.ต. บรรเทิง ทัพโยธา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
132 ด.ต. บรรยง ทิพฤาชา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
131 ด.ต. บวร แสนศรี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
130 ด.ต. บัญชา หากันได้ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
129 ด.ต. บัญชา สุโพธิ์คำ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
128 ด.ต. บุญเคน ตะจันทร์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
127 ด.ต. บุญนาคา ราศรีใส ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
126 ด.ต. ประจักษ์ โขลา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
125 ด.ต. ประทีป สิทธิจักร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
124 ด.ต. ประนอม สีสัน ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
123 ด.ต. ประพาส นามมนตรี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
122 ด.ต. ประยงค์ หารไชยนะ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
121 ด.ต. ประสพชัย นาก้อนทอง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
120 ด.ต. ประสาน คะอังกุ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
119 ด.ต. ประสิทธิ์ หัวดอน ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
118 ด.ต. ประเสริฐ พลรักษา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
117 ด.ต. ประหยัด ภูครองนา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
116 ด.ต. ปราโมทย์ คำโคตร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
115 ด.ต. ปริญญา มาลาสีตะ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
114 จ.ส.ต. ปรีชา ศรีสวาง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
113 ด.ต. ปรีชา เวียงสมุทร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
112 ด.ต. ปิติพงษ์ ถินวิชัย ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
111 ด.ต. แผน สมสอง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
110 จ.ส.ต. พงษ์ภัทรินทร์ ภูชะหาร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
109 ด.ต. พงษ์ศักดิ์ ยืนยั่ง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
108 ด.ต. พจน์ บุตรสามาลี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
107 จ.ส.ต. พยุง กุลคำแสง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
106 ด.ต. พรภิรมย์ หันชะนา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
105 ด.ต. พันธกานต์ ภูล้นแก้ว ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
104 ด.ต. พันพิษ สุวรรณพันธ์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
103 ด.ต. พิชิต พัฒนาศูร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
102 ด.ต. พิชิตร์ สุ่มมาตย์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
101 ด.ต. พิทยาคม แสนเภา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
100 ด.ต. พิทักษ์ ท้าวพรหม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
99 ด.ต. พุทธา ชรารัตน์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
98 ด.ต. ไพฑรูย์ พลสาร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
97 ด.ต. ไพบูลย์ สังวัง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
96 ด.ต. ไพรัช ชูภู่ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
95 ด.ต. ไพวัลย์ บุระคำ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
94 ด.ต. ภาณุพงศ์ ตริพงษา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
93 จ.ส.ต. ภานุวัช วิชัยศร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
92 ด.ต. ภูดิส สีดอกไม้ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
91 ด.ต. ภูเบชร์ แจ่มจันทร์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
90 ด.ต. มงคล คุณละ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
89 ด.ต. มนู ศรีหนองแสง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
88 ด.ต. มะนูณ ศรีมหาพรม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
87 ด.ต. เมธา ปัญญา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
86 ด.ต. ยงยุทธ ทัศมี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
85 ด.ต. ยุทธ์ ศรีสถาน ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
84 จ.ส.ต. ระพีภาณุพงศ์ อร่ามเรื่อง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
83 ด.ต. รัฐพล อุดมโคตร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
82 ด.ต. ราวิน ภูชุม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
81 ด.ต. วรพจน์ วงษ์พุฒ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
80 ด.ต. วรรณลพ วงศ์คำ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
79 ด.ต. วรรลบ อุปัชฌาย์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
78 ด.ต. วรวิทย์ โพธิ์ศรี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
77 ด.ต. วริษฐ์ พิมดา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
76 ด.ต. วัชระ ขันผนึก ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
75 ด.ต. วัชรากร บุษราคัม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
74 ด.ต. วิจิตร ชัยปัญญา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
73 ด.ต. วิชญ์ธินันต์ ประเสริฐโถ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
72 ด.ต. วิชัย ทองดี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
71 ด.ต. วิทยา ชนะพันธ์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
70 ด.ต. วิทยา สงกะศิริ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
69 ด.ต. วิทยา เหล่ายนขาม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
68 ด.ต. วิมล บุญวิเศษ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
67 ด.ต. วิศวชิต พาลึก ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
66 ด.ต. วีรพงษ์ วงศ์โพธิสาร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
65 ด.ต. วีรวิชญ์ บุตรพรม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
64 ด.ต. วีระชัย ศรีสุโข ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
63 ด.ต. วีระชัย เถาว์ชาลี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
62 ด.ต. วุฒิพงษ์ พิมดา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
61 ด.ต. ศรัณย์ มะณีแสง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
60 ด.ต. ศรายุทธ เวียงสมุทร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
59 ด.ต. ศักดิ์ชัย วงศ์บุตร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
58 ด.ต. ศานิต จันทะกล ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
57 ด.ต. ศิริเดช ภูผาลินิน ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
56 ด.ต. ศุภชัย แก้วกันหา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
55 ด.ต. ศุภชาติ โพธิจันทร์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
54 ด.ต. เศกสรร พรมธิราช ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
53 ด.ต. สกลรัตน์ โลหะสาร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
52 ด.ต. สงบ สระสอง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
51 ด.ต. สงัด สุธาธรรม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
50 ด.ต. สถาพร สังสุดชา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
49 ด.ต. สนั่น อมูลราช ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
48 ด.ต. สมคิด ระวะใจ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
47 ด.ต. สมชัย อาจบำรุง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
46 ด.ต. สมชาย อวนศรี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
45 ด.ต. สมดี จรบุรมย์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
44 ด.ต. สมเด็จ ชฎาวงษ์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
43 ด.ต. สมนึก ติยะภา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
42 ด.ต. สมบัติ แก้วชารี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
41 ด.ต. สมบัติ ทะวะลี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
40 ด.ต. สมบูรณ์ ล้อมฤทธิ์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
39 ด.ต. สมปอง เหล่าสุวรรณ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
38 จ.ส.ต. สมปอง แสนสุข ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
37 ด.ต. สมพงศ์ รักพุทธะ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
36 ด.ต. สมพงษ์ มุงคุณคำชาว ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
35 ด.ต. สมศักดิ์ คามะทิตย์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
34 ด.ต. สมัญพงศ์ ปานแย้ม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
33 ด.ต. สมัย แดนนาสาร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
32 ด.ต. สมาน ภูพันนา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
31 ด.ต. สยาม ปะหุสี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
30 ด.ต. สราวุฒิ วาลมนตรี ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
29 ด.ต. สายชล ศักดิ์สุภาพ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
28 ด.ต. สุจิตร สีท้าว ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
27 ด.ต. สุนทร กาฬพันธ์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
26 ด.ต. สุภรักษ์ อรัญสาร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
25 ด.ต. สุรชัย เผ่าหอม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
24 ด.ต. สุรศักดิ์ กุลศิริ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
23 จ.ส.ต. สุรศักดิ์ ละสามา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
22 ด.ต. สุรสิทธิ์ พิมพ์หล่อน ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
21 ด.ต. สุวัฒน์ ทาอามาตย์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
20 จ.ส.ต. สุวัฒน์ แก้วกาหลง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
19 ด.ต. สุวิทย์ สุขใจ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
18 ด.ต. เสนีย์ ทวีพันธ์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
17 ด.ต. เสรี จันทะไพร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
16 ด.ต. แสงเพชร หล้าเนตร ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
15 ด.ต. แสวง ทิพประมวล ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
14 ด.ต. โสภณ จีนะสุทธิ์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
13 ด.ต. อดิพงษ์ พินไธสง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
12 ด.ต. อดิรุธ พลราชม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
11 ด.ต. อดุลย์ สุขประเสริฐ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
10 ด.ต. อนุสรณ์ ศรีทอง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
9 ด.ต. อรุณ มะปะรัง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
8 ด.ต. อรุโนทัย พลชา ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
7 ด.ต. อัมพร คำสะไมล์ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
6 จ.ส.ต. อัมพล อินทรภู่ ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
5 ด.ต. อัศวเดช ยืนยั่ง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
4 ด.ต. อานันท์ โพธิ์แดง ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
3 ด.ต. อุทัย โตภูเขียว ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
2 จ.ส.ต. เอนก ผลาพรม ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร
1 ด.ต. เอนก เสรีวุฒิชัย ผบ.หมู่ หน่วยขึ้นตรงสำน กรุงเทพมหานคร