ชื่อ :

และ หรือ

นามสกุล :

หลักสูตร  :

หลักสูตร การพัฒนายิงปืนข้าราชการตำรวจ <90>

อบรมระหว่าง  :

25 มี.ค.2552 - 08 เม.ย.2552

อบรมที่  :

มทบ.41 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง นศ. ( จำนวน 10 รุ่น ๆ ละ 1 วัน)
ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด จังหวัด
606 ร.ต.ท. กงกฤช ทองนุ่น รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
605 ร.ต.ท.หญิง กชวิภา เสียงเพราะ รอง สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
604 ด.ต. กมลภัทร แก้วพรรณราย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
603 ด.ต. กรมไชย์ ไชยหาญ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
602 ด.ต. กรีฑา ทองหนูน ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
601 พ.ต.ต. กฤษฎา สิทธิยานันท์ สว.สส. ภ.8 นครศรีธรรมราช
600 พ.ต.ท. กษิดิ์เดช ชาญกัน สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
599 พ.ต.ท. กษิดิ์เดช ชาญกัน สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
598 จ.ส.ต. กอบศักดิ์ รอดภาษา ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
597 จ.ส.ต. กัณฑลักษณ์ ชูแก้ว ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
596 ด.ต. กิตติศักดิ์ พรหมมา ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
595 ส.ต.อ. กิรติ เสนาะโสตร์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
594 ส.ต.อ. กีรติ เทพไพทูรย์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
593 ด.ต. เกรียงไกร รักษา ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
592 ด.ต. เกษตร วรรณสุวรรณ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
591 ด.ต. เกษม เทพยศ ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
590 ด.ต. เกียรติศักดิ์ จิตสุคนธ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
589 พ.ต.ต. เกียรติศักดิ์ บัวมาก สว.ฝอ. ภ.8 นครศรีธรรมราช
588 ด.ต. โกวิท ซี่ซ้าย ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
587 ด.ต. โกวิทย์ เส้งแก้ว ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
586 ด.ต. โกสน เกลี้ยงทอง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
585 ร.ต.ท. ไกรกฤต แขกเพ็ง รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
584 ด.ต. ไกรศร สุวรรณพันธ์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
583 ร.ต.ต.หญิง ขวัญตา เพียรดี รอง สว.ฝอ. ภ.8 นครศรีธรรมราช
582 พ.ต.ท. เขมณัฏฐ์ หนูชุม สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
581 ด.ต. คณานนท์ ชัยขรรค์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
580 จ.ส.ต. คณิต อภัยรัตน์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
579 ร.ต.ท. คมกฤช อรุโณทัย รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
578 จ.ส.ต. ครรชิต ขุนเพชร ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
577 ร.ต.ท. คัณชิต ท้าวสกุล รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
576 ด.ต. คำนึง จุลผดุง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
575 จ.ส.ต. คำนึง สงขวัญ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
574 ด.ต. คำรบ อุปการดี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
573 ด.ต. คุณากร บรรจงรัตน์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
572 ด.ต. จรงค์ ไฝชู ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
571 ด.ต. จรวย มณีเศวต ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
570 ด.ต. จรัญ ศักดิ์แก้ว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
569 ด.ต. จรัส คงกิ้ม ผบ.หมู่ (จร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
568 ร.ต.อ. จริญ ขาวเอี่ยม รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
567 ด.ต. จรุงสิทธิ์ ยี่สกุล ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
566 ด.ต. จรูญ ญาณหาญ ผบ.หมู่(สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
565 ด.ต. จรูญ ขุนศิริ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
564 ด.ต. จเร เหล่ากอ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
563 ด.ต. จักรี อนันตพืช ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
562 ด.ต. จักรี นนทศักดิ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
561 ด.ต. จัด ราโชกาญจน์ ผบ.หมู่ (สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
560 จ.ส.ต. จัตตุพร ปฐมวงศ์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
559 ส.ต.อ. จารนัย ทัฬหกิจ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
558 ด.ต. จารึก ศรีแก้วณวรรณ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
557 ด.ต. จาเอม นาคมณี ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
556 พ.ต.ท. จำลอง สุพรรณพงศ์ พงส.(สบ.3) ภ.8 นครศรีธรรมราช
555 ด.ต. จิรวัชร บุญญา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
554 จ.ส.ต. จิรวัฒน์ รักษาจันทร์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
553 ด.ต. จิรศักดิ์ ชูประจง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
552 ด.ต. จิรเศรษฐ์ คงช่วย ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
551 ด.ต. จิระศักดิ์ สุขจิตร ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
550 ร.ต.ท. จิราพงค์ แก้วคง รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
549 จ.ส.ต. จุติพงศ์ สิงห์ศรีสันติ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
548 ด.ต. จุติพันธ์ ผดุงกาญจน์ ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
547 ด.ต. เจริญ ตระกูลมีทรัพย์ ผบ.หมู่(สส.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
546 จ.ส.ต. เจษฎาภรณ์ ด้วงรุ่ง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
545 ด.ต. ฉลอง จันทร์เกตุ ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
544 ด.ต. ฉลาด เรืองศรี ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
543 จ.ส.ต. ฉันทะ จีนช่วย ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
542 ด.ต. เฉลิม เศตรวงศ์สกุล ผบ.หมู่ ( ธร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
541 จ.ส.ต. เฉลิมพงศ์ ปัญญายุทธศักดิ์ บ.หมู่ สภ.เปลี่ยน ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
540 ด.ต. ช.กระชัด สวนจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
539 ด.ต. ชนะกุล บุญทอง ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
538 ด.ต. ชรินทร์ ซังปาน ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
537 ด.ต. ชวภณ พงษ์เสม ผบ.หมู่ (จร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
536 ด.ต. ชะอ้อน สวัสดิวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
535 ด.ต. ชัยชาญ ปิ่นทองพันธ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
534 จ.ส.ต. ชัยณรงค์ ระกำดวง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
533 จ.ส.ต. ชัยธวัช สงค์สังข์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
532 ด.ต. ชัยยัน ชูแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
531 จ.ส.ต. ชัยยุทธ แสงเสน ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
530 ด.ต. ชัยยุทธ บรรลือพืช ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
529 ด.ต. ชัยโย คงเมฆ ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
528 ด.ต. ชัยรัตน์ ปิติรัตนวรนาท ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
527 ด.ต. ชัยรัตน์ เงินถาวร ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
526 ด.ต. ชัยศักดิ์ วงศ์แดง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
525 ด.ต. ชาญณรงค์ ปานนุ้ย ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
524 ด.ต. ชาญณรงค์ ทองสง ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
523 ด.ต. ชาตรี นันทศรี ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
522 ด.ต. ชานนท์ จักษุรางค์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
521 ด.ต. ชำนาญ ดำมาก ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
520 ด.ต. ชูเกียรติ คงอิ้ว ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
519 ด.ต. ชูชาติ สายทองอินทร์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
518 พ.ต.ต. ชูยศ จินดานคร สว.สส. ภ.8 นครศรีธรรมราช
517 พ.ต.ท. เชาวลิต นราอาจ รอง ผกก.สส. ภ.8 นครศรีธรรมราช
516 ด.ต. เชาวลิตร คงเรือง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
515 ด.ต. เชาว์วัฒน์ พิพัฒนานนท์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
514 ด.ต. เชิดชาย ศรีสม ผบ.หมู่(สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
513 ด.ต. โชคดี คำนวณ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
512 ด.ต. โชคดี อินทร์แก้ว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
511 ด.ต. โชติรักษ์ กาญจโนภาส ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
510 ด.ต. ไชยยันต์ ถนอมกาย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
509 ด.ต. ไชยา ชารัตน์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
508 ร.ต.อ. ณธรรศ ม่วงแก้ว พงส. (สบ 1 ) ภ.8 นครศรีธรรมราช
507 ด.ต. ณรงค์ศักดิ์ กมัณฑา ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
506 ด.ต. ณรงค์ ธนาพงศ์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
505 จ.ส.ต. ณรงศักดิ์ แท่นทิพย์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
504 ด.ต. ณหฤษฎ์ชน เขียวเสน ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
503 ส.ต.อ. ณัฐชนน คงแก้ว ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
502 ส.ต.ท. ณัฐพล ทองรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
501 ด.ต. ดรุณ ตุฉะโส ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
500 ด.ต. ด๊ะเหรต คำทอง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
499 ด.ต. ดำริห์ แพรใหญ่ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
498 ด.ต. เดชา ภักดิ์กำเลา ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
497 ด.ต. เดโช นิลมาศ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
496 ด.ต. โด่ง อุตระนาค ผบ.หมู่ (จร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
495 ด.ต. ถาวร สุวรรณรัตน์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
494 ด.ต. ถาวร แก้วคง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
493 จ.ส.ต. ถาวร ด้วงรุ่ง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
492 ด.ต. ทนงค์ ลิวา ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
491 ด.ต. ทนงศักดิ์ มุสิกวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
490 ด.ต. ทรงชัย โชติธรรมโม ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
489 ส.ต.อ. ทรงธรรม ยอดพิจิตร ผบ.หมู่ (สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
488 ด.ต. ทรงอภิรัตน์ วัดศรี ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
487 จ.ส.ต. ทวัฒ สิทธิศักดิ์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
486 ด.ต. ทวี กาญจนอุดม ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
485 ร.ต.ท. ทวี พลฤทธิ์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
484 ด.ต. ทวี มีศรี ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
483 ร.ต.ท. ทวีเกียรติ เพชรพงศ์ไพศาล รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
482 จ.ส.ต. ทวีศักดิ์ สัตถาพร ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
481 ด.ต. ทวีศักดิ์ ผลบุญ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
480 จ.ส.ต. ทวีศิลป์ นันทกุล ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
479 จ.ส.ต. เทวฤทธิ์ คงช่วย ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
478 ร.ต.ท. ธนดล จันทร์รอด รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
477 ด.ต. ธนธฤต กงศูนย์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
476 ร.ต.ท. ธนบดี บุญขวัญ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
475 ร.ต.อ. ธนพงศ์ ไสยะพันธ์ รอง สว.จร. ภ.8 นครศรีธรรมราช
474 ด.ต. ธนพล ศรียศ ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
473 ด.ต. ธนศักดิ์ รัฐจักร ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
472 จ.ส.ต. ธนาพิพัฒน์ นาคแก้ว ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
471 ส.ต.อ. ธนาวิทย์ แพรกทอง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
470 ร.ต.ท. ธนิต เพชรชู รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
469 จ.ส.ต. ธรรมรัตน์ เลากุนศานต์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
468 ด.ต. ธรรมรัตน์ เดชสุรางค์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
467 ด.ต. ธรรมรัตน์ วงศ์สวัสดิ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
466 ด.ต. ธวัช สมรักษ์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
465 ด.ต. ธวัช เรืองรุ่ง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
464 จ.ส.ต. ธวัชชัย โชคไพศาล ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
463 ด.ต. ธวัชชัย ยิ่งวงศ์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
462 ด.ต. ธวัชชัย ยุติธรรม ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
461 ด.ต. ธวัชชัย คงเพชร ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
460 ร.ต.ท. ธวัชชัย อมรชาติ รอง สวป.ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
459 ด.ต. ธวัชชัย ทองศรีนุ่น ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
458 ด.ต. ธวัธชัย ฮวดกุล ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
457 ด.ต. ธานินทร์ สายน้ำ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
456 จ.ส.ต. ธิติสรณ์ วรรณโร ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
455 จ.ส.ต. ธีรพงศ์ แก้วสวัสดิ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
454 ด.ต. ธีรภัทร์ชัย นองทรัพย์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
453 ด.ต. ธีรยุทธ์ วงศ์พรัด ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
452 ด.ต. ธีรศักดิ์ ทองนุ่น ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
451 จ.ส.ต. ธีระ คุ้มเพชร ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
450 ร.ต.ท. น พดล ภักดีสว่าง รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
449 ด.ต. นพดล คำทอง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
448 ด.ต. นรเชษฐ์ มีปลอด ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
447 ร.ต.ท. นราธิป นาคแก้ว รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
446 จ.ส.ต. นราวุฒิ ชูจินดา ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
445 จ.ส.ต. นเรศวร์ ปิยะพันธ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
444 ด.ต. นฤเบศวร์ บุญธรรม ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
443 ร.ต.อ.หญิง นัฐดา นิลพัต รอง สว.ฝอ. ภ.8 นครศรีธรรมราช
442 จ.ส.ต.หญิง นาลิน ปรีชาชาญ ผบ.หมู่ (ธร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
441 ด.ต. นิกูล เชาวลิต ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
440 ร.ต.ท. นิพจน์ แก้วมณี รอง สวป.ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
439 จ.ส.ต. นิพจน์ คงนก ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
438 ด.ต. นิพนธิ์ นวลกิ้ม ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
437 จ.ส.ต. นิพนธ์ ราชทอง ผบ.หมู่ (จร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
436 ด.ต. นิพล จักรธรรมธร ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
435 พ.ต.ท. นิยม เชตวรรณ์ สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
434 ด.ต. นิรัตน์ สุขแจ่ม ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
433 ด.ต. นิรัติศัย กัญจนกาญจน์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
432 ร.ต.ท. นิโรจน์ ชุมพงศ์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
431 ด.ต. นิวัฒน์ นวลแสง ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
430 ด.ต. นุกูล ศรีสุข ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
429 ด.ต. เนาวชาติ วิวัฒนากุล ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
428 ด.ต. บรรจง คำนวนศิลป์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
427 ด.ต. บรรจบ โยมา ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
426 พ.ต.ต. บรรจบ สงณรงค์ สว.สส. ภ.8 นครศรีธรรมราช
425 ด.ต. บัญญัติ ไชยทองงาม ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
424 จ.ส.ต. บัญญัติ ณ นคร ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
423 ส.ต.อ. บัญญัติ ทองคำชุม ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
422 ด.ต. บัญเทิง ใจผ่อง ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
421 ด.ต. บำรุง อินทรไชโย ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
420 พ.ต.ต. บุญชาย พราหมเภทย์ สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
419 ด.ต. บุญธรรม แป๊ะอุ้ย ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
418 ด.ต. บุญนำ ศรีสุวรรณ ผบ.หมู่(สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
417 ส.ต.อ. บุญนำชัย ชัยแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
416 ด.ต. บุญโย อักษรนิตย์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
415 ด.ต. บุญรวย เชาวลิต ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
414 ด.ต. บุญรวย ศรีรักษา ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
413 ด.ต. บุญเรือง มุสิเกิด ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
412 ด.ต. บุญฤทธิ์ แก้วลาย ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
411 จ.ส.ต. บุญเลิศ ทองบัวแก้ว ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
410 ด.ต. บุญเลิศ หนูดำ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
409 พ.ต.ท. ปฏิพัฒม์ อนัญลักษณ์ รอง ผกก.ปป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
408 ส.ต.อ. ปฐพล นาเคน ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
407 จ.ส.ต. ปพณศักดิ์ เภรีภาส ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
406 จ.ส.ต. ประกอบ สงนิตย์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
405 ร.ต.อ. ประกิจ สุทธิชน รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
404 ด.ต. ประทีป ห่อแป้น ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
403 ด.ต. ประทีป ทองกิ้ม ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
402 จ.ส.ต. ประทีป สุขงาม ผบ.หมู่(จร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
401 ด.ต. ประเทือง ชนะสงคราม ผบ.หมู่(จร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
400 ด.ต. ประนอม บุญรักษา ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
399 ด.ต. ประพนธ์ มณีแจ่มใส ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
398 ร.ต.ท. ประภาศ ศรีวิหค รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
397 ด.ต. ประภาส สมศรี ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
396 ด.ต. ประภาส แก้วกับเพชร ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
395 พ.ต.ท. ประภาส รอดเกลี้ยง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
394 ด.ต. ประมวล จิตต์เขม้น ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
393 ด.ต. ประยงค์ ทองเสน ผบ.หมู่ (สส.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
392 ด.ต. ประยงค์ พงศ์สว่าง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
391 ส.ต.อ. ประโลม แก้วนุ้ย ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
390 ด.ต. ประวิง มนชัย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
389 ด.ต. ประวิทย์ เกื้อเดช ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
388 ด.ต. ประเวท จิตร์เขตร์ ผบ.หมู่ (จร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
387 ด.ต. ประเวศ ชูช่วย ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
386 ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ถิ่นกาญจน์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
385 ส.ต.อ. ประสิทธิ์ เพชรรัตนมุณี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
384 ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ถิ่นกาญจน์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
383 จ.ส.ต. ประสิทธิ์ ชุ่มแก้ว ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
382 ด.ต. ประสิทธิ์ อ่อนวัน ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
381 ด.ต. ประสิทธิ์ บุญชัก ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
380 ด.ต. ประเสริฐ พรหมชิต ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
379 จ.ส.ต. ประเสริฐ เพ่งพินิจ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
378 พ.ต.ท. ประเสริฐ นาคคง รอง ผกก.ปป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
377 ด.ต. ปริญญา ศรีสุวรรณ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
376 ด.ต. ปริญญา จิตต์สักคุณา ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
375 ด.ต. ปรีชา เทพพิชัย ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
374 ด.ต. ปรีชา คงรอด ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
373 ด.ต. ปรีชา ศรีสมบูรณ์ ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
372 จ.ส.ต. ปรีชา จันทร์เลื่อน ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
371 ด.ต. ปรีชา นาคินทร์ ผบ.หมู่ (สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
370 ด.ต. ปรีชา แสงปาน ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
369 ด.ต. ปรีชา สิงห์นุ้ย ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
368 พ.ต.ท. ปรีชา ทรัพย์มี สว.สส.ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
367 ด.ต. ปรีชา นนทเภท ผบ.หมู่(สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
366 ด.ต. ปาติวัฒน์ คงเขียว ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
365 พ.ต.ต.หญิง ปารณัท เกตุภู่พงษ์ สว.ฝอ. ภ.8 นครศรีธรรมราช
364 ด.ต. ปิยะ พรายพรรณ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
363 ส.ต.ท. ปิยะพร เรียนสุทธิ์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
362 ด.ต. ผดุง พิทักษ์ภักดีสกุล ผบ.หมู่ (จร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
361 ด.ต. เผด็จ เทพชู ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
360 ด.ต. พงศกร ชุมทอง ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
359 ด.ต. พงศ์ศักดิ์ ทิพย์ไข่ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
358 ด.ต. พงศ์สวัสดิ์ รัตนโอฬารกุล ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
357 ด.ต. พงษ์เทพ ศรีแดง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
356 ด.ต. พงษ์ศักดิ์ นาควิโรจน์ ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
355 จ.ส.ต. พชร รัตนะโน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
354 ด.ต. พยับ หนูตะพงษ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
353 ด.ต. พเยาว์ พรหมเดช ผบ.หมู่ (สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
352 ด.ต. พรชัย ทิวากรพิสุทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
351 ด.ต. พรชัย ชัยนุรักษ์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
350 ด.ต. พล จิตภักดี ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
349 ด.ต. พล เกตุหอย ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
348 ด.ต. พลเทพ เกื้อท่าดี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
347 จ.ส.ต. พสธร สุวรรณมุติ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
346 ด.ต. พันธ์ นันทรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
345 ด.ต. พิชยยุทธ ศิริวรรณ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
344 พ.ต.ท. พิชัย ภู่พรหมินทร์ พงส.(สบ 2) ภ.8 นครศรีธรรมราช
343 ด.ต. พิชัย พลายอินทร์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
342 ด.ต. พิชา วงศ์คำจันทร์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
341 จ.ส.ต. พิเชษฐ์ เดชพรหม ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
340 ส.ต.อ. พิเชษฐ์ ใจกระจ่าง ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
339 ด.ต. พิทยา พาหะมะ ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
338 ส.ต.ท. พิพัฒน์พงศ์ หลอมทอง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
337 ร.ต.ท. พิริยะ นุตราพันธ์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
336 ด.ต. พีรพล วิรุฬห์รัตกุล ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
335 ด.ต. พีระ เรืองช่วย ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
334 จ.ส.ต. พีระชัย บุญรอดชู ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
333 ด.ต. พีระพงษ์ คงสุด ผบ.หมู่(จร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
332 ร.ต.ท. พีระพล พิกุล รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
331 ด.ต. พุฒิพัฒน์ จริโชคภานุวัฒน์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
330 พ.ต.ท.หญิง เพชรา อนุจร สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
329 ด.ต. เพ็ชร อินทร์อักษร ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
328 ด.ต. เพียร บูรณะวงค์ ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
327 ด.ต. โพยม สิทธิรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
326 ด.ต. ไพบูลย์ จันทร์แก้ว ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
325 จ.ส.ต. ไพรัตน์ ทองยอดแก้ว ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
324 ด.ต. ไพรัตน์ เพ็งทิพย์นาง ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
323 ร.ต.ท. ไพโรจน์ อุณพันธุ์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
322 ด.ต. ไพศาล วิบูลย์ศิลป์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
321 ด.ต. ไพศาล ทนสังข์ถิ่น ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
320 จ.ส.ต. ไพศาล ใจห้าว ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
319 ด.ต. ไพศาล คงทอง ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
318 ด.ต. ไพศาล จัตตามาศ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
317 ด.ต. ไพศาล ตั้นซ้วน ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
316 ร.ต.ต.หญิง ภคพร อักษรเดช รอง สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
315 ด.ต. ภักดี ขุนประหลาด ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
314 ร.ต.ท. ภักดี สวัสดิโกมล รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
313 จ.ส.ต. ภัทรพงศ์ สงค์ดำ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
312 ร.ต.ท. ภัทรินทร์ สุทธิภัทรธรรม รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
311 ด.ต. ภาณุวัฒน์ สวนกูล ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
310 ด.ต. ภูวเดช ไชยสุวรรณ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
309 ด.ต. ภูษิต ลิ้มประเสริฐ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
308 ส.ต.อ. มงกุฎ หิรัญกาญจน์ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
307 ด.ต. มงคล รัตนพงศ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
306 ร.ต.ท. มนตรี ปานอ่อน รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
305 จ.ส.ต. มนตรี มฤคี ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
304 ด.ต. มนตรี ธรรมเสน ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
303 ด.ต. มนตรี โชตยาสีหนาท ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
302 ด.ต. มนัส เผือกขำ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
301 ด.ต. มนัส แสงแก้ว ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
300 ด.ต. มนิต แก้วจันทร์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
299 ร.ต.อ. มนูญ ยอดเอียด รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
298 ร.ต.อ. มนูญ ยอดเอียด รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
297 ด.ต. มนูญ เพชรศิลป์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
296 จ.ส.ต. มนูล ภุมรินทร์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
295 ด.ต. มโน ศรเกลี้ยง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
294 ด.ต. มัชฌิม เนินพลอย ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
293 จ.ส.ต. มานพ ขวดใส ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
292 จ.ส.ต. มานะ สุขแท้ ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
291 ร.ต.ท. มานะ มณีโชติ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
290 จ.ส.ต. มานิตย์ ฤทธิอักษร ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
289 ร.ต.อ. เมี้ยน เกิดทิพย์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
288 จ.ส.ต. ไมตรี ศิลปสมศักดิ์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
287 จ.ส.ต. ไมตรี นุราภักดิ์ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
286 ด.ต. ไมตรี คงแก้ว ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
285 ด.ต. ไมตรี สุวรรณรัตน์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
284 จ.ส.ต. ยง พรหมเกิด ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
283 ร.ต.ท. ยงยุทธ จริงบำรุง รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
282 ร.ต.ท. ยงยุทธ จริงบำรุง รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
281 ด.ต. ยวดยง ยันตระประกิจ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
280 ร.ต.ท. ยอดมนัส รอดหน่วย รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
279 ร.ต.ท. ยอดมนัส รอดหน่วย รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
278 ด.ต. ยอดรัก เพชรเรือง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
277 ร.ต.อ. ยุทธนา บริพันธ์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
276 ด.ต. ยุทธนา บุญแสวง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
275 จ.ส.ต. ยุทธศักดิ์ ศรียะพันธ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
274 ด.ต. โยธิน แอบพล ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
273 จ.ส.ต. ระวิ มาลีสุคนธ์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
272 จ.ส.ต. รักชัย ชัชวาลย์ ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
271 พ.ต.ท. รังสรรค์ สุขเกื้อ สว.สส. ภ.8 นครศรีธรรมราช
270 ด.ต. ราชัย ดิษฐนวล ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
269 ร.ต.ต. ราเชนทร์ แร่ทอง รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
268 ส.ต.อ. เริงชัย ขาวเรือง ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
267 จ.ส.ต. ฤชา บัวแก้ว ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
266 ร.ต.ท. ฤทธิไกร จิตวิบูลย์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
265 จ.ส.ต. ฤทธิชัย ฤท.ธิ์มุณี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
264 ส.ต.อ. ฤทธิรงค์ สุขขะ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
263 ด.ต. ลิขิต พุฒวัจน์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
262 ด.ต. เล็ก รัตนยะ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
261 ส.ต.ท. เลอพงษ์ สายชนะพันธ์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
260 ด.ต. วงศ์นเรศ ศรีเสน ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
259 ร.ต.อ. วชิระ ทองบุญยัง รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
258 พ.ต.ท. วรโชค วาจาสุจริต สว.สส. ภ.8 นครศรีธรรมราช
257 ร.ต.ท. วรรณชัย คชายนต์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
256 ด.ต.หญิง วรรณธิดา สุวรรณไชย ผบ.หมู่ (ธร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
255 พ.ต.ท. วรรณนพ หนูเส้ง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
254 ด.ต. วรวิทย์ วรภักดี ผบ.หมู่(สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
253 ด.ต. วราทิตย์ พัฒแก้ว ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
252 พ.ต.ต. วรานันท์ กาญจนเนตยานนท์ สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
251 ด.ต. วราวุธ ธรฤทธิ์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
250 ด.ต. วศิน สุวรรณสังข์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
249 ส.ต.อ. วสันต์ ช่วยบุญชู ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
248 ด.ต. วสันต์ เต็งมีศรี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
247 จ.ส.ต. วสันต์ นาวรัตน์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
246 ด.ต. วัชระ พูลนวล ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
245 ด.ต. วัชระ ประจันพล ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
244 จ.ส.ต. วัชระ หวานสนิท ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
243 ด.ต. วัฒนา ชูความดี ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
242 จ.ส.ต. วันชัย ชูยัง ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
241 ด.ต. วันโชค เชาวลิต ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
240 ด.ต. วันศิล จุลบล ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
239 ส.ต.อ. วาที จิตตกลับ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
238 จ.ส.ต.หญิง วิกรณ์ภักดิ์ ไกรนรา ผบ.หมู่ (ส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
237 ด.ต. วิชัย จิตรากูล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
236 ร.ต.ท. วิชาญ รักพริก รอง สว. ภ.8 นครศรีธรรมราช
235 ส.ต.อ. วิชาญ อินทอง ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
234 ด.ต. วิชาญ อำลอย ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
233 ด.ต. วิเชียร จู้เล่งเส้ง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
232 ร.ต.ท. วิเชียร เกิดเกลี้ยง รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
231 จ.ส.ต. วิทยากร ช่วยชูจิตร ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
230 ด.ต. วิทูร สุวรรณภักดี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
229 จ.ส.ต. วินัย บุญอินทร์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
228 ด.ต. วิมล ปานจันทร์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
227 จ.ส.ต. วิระพันธ์ โอ่เรือง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
226 ด.ต. วิรัตน์ บุญเชิด ผบ.หมู่ (จร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
225 ด.ต. วิรัตน์ รักษา ผบ.หมู่(สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
224 ด.ต. วิโรจน์ จันทร์หอม ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
223 ด.ต. วิโรจน์ กาญจนคลอด ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
222 ด.ต. วิโรจน์ ประทุมรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
221 จ.ส.ต. วิโรจน์ หมวดมณี ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
220 ด.ต. วิโรจน์ ซ้วนลิ่ม ผบ.หมู่(สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
219 ส.ต.อ. วิโรจน์ คงสุข ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
218 พ.ต.ท. วิเวก นัสฐาน สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
217 ด.ต. วิสิทธิ์ สีตาแสน ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
216 ด.ต. วีรพัทธ์ ชมพูนุช ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
215 ด.ต. วีระ พฤษภ ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
214 ด.ต. วีระชัย มีจั่นเพชร ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
213 จ.ส.ต. วีระโชติ มุ่งมิตร ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
212 ส.ต.อ. วีระพงศ์ ทิพย์โพธิ์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
211 ส.ต.อ. วีระพันธ์ สุวรรณ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
210 ด.ต. วีระศักดิ์ อ่วมคง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
209 ด.ต. วุฒิชัย ดำวัฒน์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
208 ด.ต. วุฒิพงศ์ ศรีศิริ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
207 ด.ต. เวทยา มหาอุป ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
206 จ.ส.ต. เวียงชัย ทองรักษ์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
205 จ.ส.ต. ไวยกร เซ่งแตง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
204 ด.ต. ศรายุทธ สุดใจ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
203 จ.ส.ต. ศราวุฒิ ขวัญใจ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
202 ส.ต.ท. ศราวุธ สมเลศ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
201 ด.ต. ศรุติ สุทธิวงษ์ ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
200 ด.ต. ศักดิ์ชัย จุลวัจน์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
199 ด.ต. ศักดิพล สกุณา ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
198 ด.ต. ศิริ ศิริคำ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
197 จ.ส.ต. ศิริ แป้นโคตร ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
196 ด.ต. ศิริพงษ์ ยะโส ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
195 จ.ส.ต. ศิริศักดิ์ บุญแสวง ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
194 ด.ต. ศิลป์ชัย ไชยสวัสดิ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
193 ร.ต.ท. ศิวกร ฉิมพาลี รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
192 จ.ส.ต. ศุภกิจ สุวรรณลิโก ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
191 ด.ต. ศุภกิตติ์ กิตติดนุเดช ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
190 ด.ต. ศุภพงศ์ อินทรายุธ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
189 จ.ส.ต. ศุภวัฒน์ ลักษณะปิยะ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
188 ด.ต. เศวต จิตตเจริญสกุล ผบ.หมู่(สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
187 ด.ต. สกุล เรืองฤทธิ์ ผบ.หมู่(สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
186 ด.ต. สงกรานต์ หลานวงศ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
185 จ.ส.ต. สนธยา แหละปานแก้ว ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
184 ด.ต. สนิท ทิพย์มนตรี ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
183 ด.ต. สมกียรติ ไกรนรา ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
182 จ.ส.ต. สมเกียรติ โสวิภาค ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
181 ด.ต. สมเกียรติ จันทร์เพ็ชร ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
180 ด.ต. สมเกียรติ คงแก้ว ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
179 ด.ต. สมจิตร นุ่นเกลี้ยง ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
178 ด.ต. สมเจตน์ พรหมดำ ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
177 ด.ต. สมชาติ ชูชื่น ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
176 ด.ต. สมชาย จันทร์สุข ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
175 ด.ต. สมชาย สุวรรณแข ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
174 ด.ต. สมชาย พรหมศร ผบ.หมู่ (สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
173 จ.ส.ต. สมชาย ทองสร้อย ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
172 ด.ต. สมเชษ สายพือ ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
171 ด.ต. สมโชค พรหมแก้ว ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
170 ด.ต. สมโชติ ชอบธรรม ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
169 จ.ส.ต. สมเดช คงเขียว ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
168 ด.ต. สมเดช ดวงมณี ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
167 จ.ส.ต. สมบรูณ์ ไมตรีจร ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
166 ด.ต. สมบัติ อุตระภิญโญ ผบ.หมู่(จร.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
165 จ.ส.ต. สมบูรณ์ ขุนพิทักษ์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
164 ร.ต.ท. สมปอง สุขเทพ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
163 จ.ส.ต. สมโปรด เล่นทัศน์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
162 ด.ต. สมพงค์ สมประดิษฐ์ ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
161 พ.ต.ท. สมพงศ์ คงอุป สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
160 พ.ต.ท. สมพงศ์ คงอุป สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
159 ด.ต. สมพงษ์ อนันตะวงศ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
158 ร.ต.ท. สมพงษ์ ศรีอ่อน รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
157 ด.ต. สมพร เพชรสุข ผบ.หมู่ (สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
156 ด.ต. สมพร คงเจริญ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
155 ด.ต. สมพร คงทอง ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
154 ร.ต.ท. สมพร เจริญเฉลิมศักดิ์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
153 ด.ต. สมพร นาคฤทธิ์ ผบ.หมู่(สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
152 พ.ต.ท. สมโภชน์ แก้วนิรมิตร รอง ผกก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
151 ด.ต. สมมาศ กราพงศ์ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
150 จ.ส.ต. สมมิตร สิงหพล ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
149 ด.ต. สมยศ บุญที่สุด ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
148 ด.ต. สมยศ เพ็ชรไพรวัลย์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
147 พ.ต.ท. สมยศ สีหาบัว สวญ. ภ.8 นครศรีธรรมราช
146 จ.ส.ต. สมศักดิ์ จีนโดน ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
145 ด.ต. สมศักดิ์ สุนทรทรัพย์ ผบ.หมู่ สส. ภ.8 นครศรีธรรมราช
144 ด.ต. สมศักดิ์ กาญจนะ ผบ.หมู่ (จร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
143 จ.ส.ต. สมสุข บุญละออ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
142 ด.ต. สมหมาย อันทวิมล ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
141 จ.ส.ต. สมอรรถ มีประดิษฐ์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
140 ด.ต. สรศักดิ์ คงทอง ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
139 ด.ต. สลูดิน สาแล๊ะ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
138 ด.ต. สวัสดิ์ แนมใส ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
137 จ.ส.ต. สหัส ทองนุ่น ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
136 จ.ส.ต. สหัส ดิษระ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
135 ร.ต.ท. สัณหวิชญ์ สนิทวงศ์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
134 ด.ต. สัมพันธ์ บุญทรง ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
133 ด.ต. สาคร มีล่อง ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
132 จ.ส.ต. สาคร แก้วประจุ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
131 ด.ต. สามารถ สิงห์ทอง ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
130 ด.ต. สามารถ อุ่นเสียม ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
129 จ.ส.ต. สามารถ โตมร ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
128 ด.ต. สายชล เขียวเสน ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
127 ด.ต. สายัญ ทองเกตุ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
126 ด.ต. สายัญ บัวจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
125 ร.ต.อ. สายัณห์ หนูยิ้มซ้าย รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
124 จ.ส.ต. สายันต์ จันทระพงษ์ ผบ.หมู่ (สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
123 ด.ต. สาโรจน์ เพ็งชัย ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
122 ด.ต. สำเนา ศิลารัตน์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
121 จ.ส.ต. สำรวม จิตนุพงศ์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
120 ด.ต. สำราญ ยอดสมุทร ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
119 ด.ต. สำราญ นวลประจักษ์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
118 ด.ต. สำราญ รำเทียมเมฆ ผบ.หมู่ (สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
117 ด.ต. สำราญ เกิดแสง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
116 จ.ส.ต. สำเริง หม่อมนวล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
115 ส.ต.ท. สิทธิชัย ทองชัย ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
114 จ.ส.ต. สิริธร นุ่นเภา ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
113 ส.ต.อ. สืบพงค์ จวบความสุข ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
112 ร.ต.ท. สุกมล ศุลีดำรงวุฒิ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
111 ด.ต. สุคันชิต ชูจันทร์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
110 พ.ต.ต. สุจินต์ รัตนพันธ์ สว.อก. ภ.8 นครศรีธรรมราช
109 ด.ต. สุชาญ โชติ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
108 ด.ต. สุชาติ จิ๋วซ้าย ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
107 ด.ต. สุชาติ บุญส่ง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
106 ด.ต. สุชาติ นุ่นชูคัน ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
105 ด.ต. สุชาติ เดชบุญช่วย ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
104 ร.ต.ท. สุชาติ ศรีอุทัย รอง สว.ฝอ.1 ภ.8 นครศรีธรรมราช
103 ด.ต. สุชาติ ทองอ่อน ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
102 ด.ต. สุเชน สุทธิพิทักษ์ ผบ.หมู่ (สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
101 ด.ต. สุเชน ไชยนุวงศ์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
100 ด.ต. สุทธิพงศ์ โอฬาร์ชน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
99 พ.ต.ต. สุทน ช้างรบ สว.สส.ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
98 ด.ต. สุทัน เรืองมาก ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
97 ด.ต. สุเทพ กำพลวรรณ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
96 จ.ส.ต. สุเทพ ทรงแก้ว ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
95 ด.ต. สุธาร เลขขำ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
94 ด.ต. สุธี พาหุการ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
93 ด.ต. สุธี จันทร์ประดิษฐ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
92 ด.ต. สุนทร สุวรรณรัตน์ ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
91 ด.ต. สุบรรณ หนูหยู ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
90 ด.ต. สุบิน พูลสวัสดิ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
89 ด.ต. สุพร อัษดงษ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
88 ส.ต.อ. สุพัฒน์ชัย สุดใจใหม่ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
87 จ.ส.ต. สุพัท ทองนุ่น ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
86 ด.ต. สุภาพ แว่นแก้ว ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
85 ด.ต.หญิง สุภาวดี จิตวิบูลย์ ผบ.หมู่ (ธร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
84 ด.ต. สุมิตร ธีระพันธ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
83 ร.ต.ท. สุเมฆ เส็นหล๊ะ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
82 ด.ต. สุเมต ทองอ่อน ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
81 ด.ต. สุรชัย ศิริพันธ์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
80 ด.ต. สุรชัย เขียวเสน ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
79 ด.ต. สุรชาติ สุตตาพงศ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
78 ด.ต. สุรเดช พรมอ่อน ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
77 จ.ส.ต. สุรศักดิ์ สิริกาญจน์ ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
76 จ.ส.ต. สุรศักดิ์ มีบุญมาก ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
75 ด.ต. สุระชัย บุญคงมาก ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
74 ด.ต. สุรินทร์ สิทธิดำรงค์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
73 ด.ต. สุรินทร์ สงเคราะห์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
72 จ.ส.ต. สุริยน สุวรรณมณี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
71 พ.ต.ต. สุริยันต์ วิมลเมือง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
70 พ.ต.ท. สุริยา ศรีแฉล้ม สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
69 จ.ส.ต. สุริยา ราชแป้น ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
68 ส.ต.อ. สุริยา สุวรรณสุทธิ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
67 ด.ต. สุริยา รุณหิวา ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
66 ด.ต. สุวรรณึก อนุรักษ์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
65 พ.ต.ท. เสน่ห์ มณีฉาย สว.สส. ภ.8 นครศรีธรรมราช
64 ด.ต. เสน่ห์ นวลสงฆ์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
63 จ.ส.ต. เสน่ห์ แสงสุวรรณ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
62 ด.ต. เสนอ เทพดำรงค์ ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
61 ด.ต. เสริมศักดิ์ คงช่วย ผบ.หมู่ (จร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
60 ด.ต. เสรี คงศรีทอง ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
59 ด.ต. เสรี จันทร์เภา ผบ.หมู่(สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
58 ด.ต. เสวียน ศรีแก้วคง ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
57 จ.ส.ต. แสนศักดิ์ ทิพย์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
56 ด.ต. โสธร เอกภาพไพบูลย์ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
55 ร.ต.ท. โสธร ไชยฤกษ์ รอง สวป.ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
54 ร.ต.อ. โสพรรณ พินิจกุล รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
53 ร.ต.ท. โสภณ บุญสุวรรณ รอง สวป.ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
52 ด.ต. โสภณ ศิริมี ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
51 ด.ต. โสฬส มูสิกะนิลพันธ์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
50 ด.ต. ห่วง จิตร์วิรัตน์ ผบ.หมู่(สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
49 ร.ต.ท. เหนือโชค คงสงค์ รอง สวป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
48 จ.ส.ต. อดินันท์ วุ้นกิ้ม ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
47 ด.ต. อดิศักดิ์ รักทอง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
46 ด.ต. อดิศัย วังบุญคง ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
45 ด.ต. อดุลย์ นุ่มทอง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
44 ด.ต. อติพล วงศ์แข ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
43 ด.ต. อนนท์ พรหมจรรย์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
42 ด.ต. อนันต์ชัย เชื้อชาติ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
41 จ.ส.ต. อนันต์ เส้งแก้ว ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
40 ด.ต. อนันต์ เนตยารักษ์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
39 จ.ส.ต. อนันต์ หมื่นวรดี ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
38 ร.ต.ท. อนันทชัย ยอดนารี รอง สว.ฝอ. ภ.8 นครศรีธรรมราช
37 ด.ต. อนุกูล ชูจิต ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
36 ด.ต. อนุพงศ์ ชูพงษ์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
35 ด.ต. อภิชัย จำปาทอง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
34 ด.ต. อภินันท์ ยิ่งยง ผบ.หมู่ (จร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
33 ด.ต. อภินันท์ เหมทานนท์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
32 ด.ต. อภินันท์ บัณฑิตกุล ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
31 จ.ส.ต. อภิรัตน์ รัตนพันธ์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
30 จ.ส.ต. อรรถพล จันทรัตน์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
29 ด.ต. อรุณ พรหมเมฆ ผบ.หมู่(สส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
28 จ.ส.ต. อรุณ อมประนาม ผบ.หมู่ ( ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
27 ด.ต. อรุณ ธารพงศ์ทรัพย์ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
26 ด.ต. อรุณ ชนะสิทธิ์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
25 ด.ต. ออดาด มู่สา ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
24 ด.ต. อะนล นุ่นสังข์ ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
23 ด.ต. อักษร คำสุก ผบ.หมู่(ส.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
22 ด.ต. อัครเดช แพรกปาน ผบ.หมู่(ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
21 ส.ต.อ. อัครเดช ขุนจันทร์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
20 ร.ต.อ. อัชฌาส์ อ่อนศรีแก้ว รอง สว.จร. ภ.8 นครศรีธรรมราช
19 จ.ส.ต.หญิง อัมพร ยุวพันธ์ ผบ.หมู่ (ธร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
18 ด.ต. อัศวิน ภูมิจันทร์ ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
17 ร.ต.ท. อาเดียว มะค่อม รอง สวป.ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
16 ด.ต. อำนวย อุทัยเกษม ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
15 ด.ต. อำนวย ภาษี ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
14 ด.ต. อำนวย จันทร์คง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
13 ด.ต. อำนาจ ทองกัน ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
12 ด.ต. อำนาจ คงนวล ผบ.หมู่ (จร.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
11 ด.ต. อิทธิศักดิ์ ทองเส้ง ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
10 จ.ส.ต. อุดม สุวรรณเพ็ชร ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
9 ด.ต. อุดม อิสระทะ ผบ.หมู่ ภ.8 นครศรีธรรมราช
8 ส.ต.อ. อุดมศักดิ์ รักษาเมือง ผบ.หมู่ (ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช
7 พ.ต.ท. อุทัย วรรณโชติ สว.สส. ภ.8 นครศรีธรรมราช
6 ด.ต. อุทัย เกื้อทิพย์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
5 ร.ต.ท. เอกชัย พลเกษตร รอง สว.ฝอ. ภ.8 นครศรีธรรมราช
4 ด.ต. เอกชัย รัตนพงศ์ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
3 ร.ต.ท. เอกชัย หนูราช รอง สวป.ฯ ภ.8 นครศรีธรรมราช
2 จ.ส.ต. เอกชัย ศรีประสงค์ ผบ.หมู่ ป. ภ.8 นครศรีธรรมราช
1 จ.ส.ต. เอกฤทธิ์ ปิ่นทอง ผบ.หมู่(ป.) ภ.8 นครศรีธรรมราช