Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 20 August 2560 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ตำแหน่งรองสารวัตร ให้แต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจที่มีระดับชั้นยศใด ?
1. ยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าพันตำรวจตรี
2. ยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าร้อยตำรวจเอก
3. ยศดาบตำรวจขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าร้อยตำรวจเอก
4. ยศร้อยตำรวจตรีขึ้นไปแต่ไม่สูงกว่าพันตำรวจเอก

ข้อที่ 2 ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ โดยได้รับการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ข้อความนี้หมายถึง ?
1. ชั้นประทวน
2. ชั้นสัญญาบัตร
3. สิบตำรวจตรี
4. พลตำรวจสำรอง

ข้อที่ 3 คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ต้องจัดทำงบการเงินและบัญชีส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในระยะเวลาใด ?
1. ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี
2. ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
3. ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี
4. ภายใน 240 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี

ข้อที่ 4 งานฝ่ายอำนวยการหลักแบ่งได้เป็นกี่สายงาน ?
1. 4 สายงาน
2. 3สายงาน
3. 5 สายงาน
4. 6 สายงาน

ข้อที่ 5 ข้อใดเป็นแนวทางในการทำแผน/คำสั่ง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่งของฝ่ายอำนวยการ ที่ถูกต้อง ?
1. ฝ่ายอำนวยการแต่ละฝ่ายจะต้องแปลงเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องในสายงานของตน เสนอให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเป็นผู้พิจารณาลงนามประกาศใช้ให้ทันต่อสถานการณ์
2. การจัดทำแผน/คำสั่งจะต้องมีการประสานงานระหว่างฝ่ายอำนวยการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติตามแผน/คำสั่งเกิดความสอดคล้องกัน
3. กรณีที่หน่วยปฏิบัติตามแผน/คำสั่งเกิดมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติ ฝ่ายอำนวยการต้องสั่งการแก้ไขปัญหาให้เท่าทันต่อสถานการณ์
4. ฝ่ายอำนวยการจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าความรับผิดชอบในการปฏิบัติการเป็นความรับผิดชอบของทั้งผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการ ดังนั้นฝ่ายอำนวยการจะต้องเข้าร่วมลงมือปฏิบัติตามแผนตลอดการดำเนินการตามแผน

ข้อที่ 6 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้บังคับบัญชา จะต้องมีเนื้อหาสาระที่ครบคลุมถึง ?
1. ข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยหรือข้อมูลที่สำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
2. สรุปผลการวิเคราะห์ของฝ่ายอำนวยการ ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจนั้น ๆ โดยจะมีผลเสีย หรือจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาน้อยที่สุด และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ผิดทั้งข้อ 1. และ 2.

ข้อที่ 7 ข้อใดไม่ใช่การต่อต้านข่าวกรอง ?
1. การป้องกันการจารกรรมข่าวสาร
2. การคุ้มครองบุคคลจากการบ่อนทำลาย
3. การคุ้มครอง ยุทโธปกรณ์และสถานที่ตั้งจากการก่อวินาศกรรม
4. การกระจายข่าวลือเพื่อสร้างสถานการณ์

ข้อที่ 8 การผลิตข่าวกรอง ควรประกอบไปด้วยเนื้อหาใดบ้าง ?
1. เรื่องของฝ่ายตรงข้าม
2. การจัดหรือประกอบกำลัง
3. การวางกำลัง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9 ข้อใดไม่ถูกต้อง ?
1. การข่าวเป็นงานที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ
2. การข่าวเป็นงานที่มีวิธีการในการจัดหาข้อมูลข่าวสารเฉพาะของตนเองแตกต่างจากสายงานอื่นๆ
3. การข่าวเป็นงานอำนวยการที่งานอื่นจะต้องนำข้อมูลข่าวสารไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางของตนเอง
4. การข่าวเป็นงานที่มีกำหนดเวลาแน่นอนในการจัดหาข้อมูลข่าวสาร

ข้อที่ 10 Supplyคือข้อใด ?
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การซ่อมบำรุงรักษา
4. การส่งกำลัง

ข้อที่ 11 ข้อใดไม่ใช่หลักการส่งกำลังบำรุง ?
1. ระบบสารสนเทศ
2. ความเชื่อถือได้
3. การรวมการสนับสนุน
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 12 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยการส่งกำลังบำรุง ?
1. การรวมการสนับสนุน
2. การบริหารคน
3. ระบบสารสนเทศขององค์กร
4. การบริหารเงิน/งบประมาณ

ข้อที่ 13 การดำเนินการในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศชาติดำรงอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ?
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 14 ข้อใดจัดเป็นแนวคิดของฝ่ายอำนวยการตำรวจอันดับแรกในการทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ?
1. การกำหนดวัตถุประสงค์
2. การกำหนดเป้าหมาย
3. การกำหนดแผนปฏิบัติงาน
4. การเลือกพื้นที่เป้าหมาย

ข้อที่ 15 ตำรวจในข้อใดที่ไม่เหมาะกับการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น ?
1. มีอายุไม่มากนัก
2. มีบุคลิกภาพเคร่งขรึม
3. สื่อสารและเข้าใจภาษาวัยรุ่นได้ดี
4. เข้าใจจิตวิทยาวัยรุ่น

ข้อที่ 16 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผนงบประมาณอย่างช้าไม่เกิน ?
1. 5วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2. 15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
3. 25วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
4. 45วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ข้อที่ 17 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในงบดำเนินงาน ?
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(ในประเทศ)
3. ค่าของขวัญ
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน

ข้อที่ 18 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายใต้งบรายจ่ายเดียวกัน หรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน คือความหมายของข้อใด ?
1. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
2. การโอนงบประมาณรายจ่าย
3. การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
4. การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ข้อที่ 19 ข้อใดต่อไปนี้เป็นรายการงบรายจ่ายอื่น ?
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(ในประเทศ)
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
3. ค่ารับรอง
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน

ข้อที่ 20 หลักการรายงานข่าว ต้องทำอย่างไร ?
1. จะต้องรอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกครั้งจึงจะรายงาน
2. จะต้องรายงานข่าวทุกชนิดด้วยความรวดเร็วสมบูรณ์และถูกพอประมาณ
3. จะต้องรายงานข่าวทุกชนิดด้วยความรวดเร็วสมบูรณ์และถูกต้องที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้
4. ต้องรายงานโดยเร็วทุกรายละเอียดทั้งเท็จและจริง

ข้อที่ 21 จุดเน้นของข่าวกรองทางยุทธศาสตร์คืออะไร ?
1. มุ่งเน้นในด้านการเตรียมการพัฒนาประเทศ
2. มุ่งเน้นการพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสังคม
3. มุ่งเน้นการค้าระหว่างประเทศ
4. มุ่งเน้นในด้านการเตรียมการป้องกันประเทศและการทำสงคราม

ข้อที่ 22 รายชื่อผู้ก่อการร้ายสากล เป็นข่าวกรองประเภทใด ?
1. ข่าวกรองความมั่นคง
2. ข่าวกรองบุคคล
3. ข่าวกรองทำเนียบกำลังรบ
4. ข่าวกรองอนาคต

ข้อที่ 23 ยุทธภัณฑ์หมายความถึงข้อใด ?
1. อาวุธ
2. เครื่องจักร
3. เครื่องมือ
4. เครื่องกล

ข้อที่ 24 ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึงข้อใด ?
1. หน่วยงานของรัฐ
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. เจ้าพนักงาน
4. ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

ข้อที่ 25 การสร้างความปั่นปวนให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หมายถึงข้อใด ?
1. การก่อการร้าย
2. การจารกรรม
3. การก่อจลาจล
4. การบ่อนทำลาย

ข้อที่ 26 .................ทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปลุกจิตสำนึก โน้มน้าวให้เห็นด้วย คล้อยตาม เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ?
1. การใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
2. การใช้สื่อการประชาสัมพันธ์
3. การใช้กิจกรรมประชาสัมพันธ์
4. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

ข้อที่ 27 คำว่า Press Preview ในเรื่องหลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด ?
1. การเชิญสื่อมวชนไปชมกิจกรรมการแสดงล่วงหน้าก่อนผู้อื่น
2. การตรวจสอบการทำงานของสื่อมวลชน
3. การให้สื่อมวลชนเข้าตรวจสอบการทำงาน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 28 เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้าจัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด ?
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 29 กระบวนการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดสิ่งสำคัญจะต้องระบุอะไร ?
1. บริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
3. แบรนด์ของบริษัท
4. คณะผู้บริหารบริษัท

ข้อที่ 30 ตัวอักษร “P” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร ?
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีต่างๆ
2. การจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ
3. การนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อมวลชน
4. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

ข้อที่ 31 การดำเนินกิจกรรมขององค์กรธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมเรียกว่าอะไร ?
1. กิจกรรมเพื่อสังคม
2. กิจกรรมเพื่อการเมือง
3. กิจกรรมเพื่อชุมชน
4. กิจกรรมเพื่อการพาณิชย์

ข้อที่ 32 คำว่า Brand Image หมายถึงข้อใด ?
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้า
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 33 คำว่าภาพลักษณ์ (IMAGE) ตัวอักษร G หมายถึงข้อใด ?
1. Government
2. Good Government
3. Goodness
4. Good Governance

ข้อที่ 34 การชี้แจงปัญหาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับสื่อมวลชน ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ?
1. เลือกโฆษก ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
2. การแจ้งแผนล่วงหน้าให้สื่อมวลชนทราบ
3. ต้องใช้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและตรงประเด็น
4. ให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ชี้แจง

ข้อที่ 35 ในกรณีที่มวลชนมีความเชื่องมงายควรดำเนินการอย่างไร ?
1. ให้ความรู้แก่มวลชน
2. ให้ความเป็นกันเอง
3. ใช้สื่อมวลชนที่วางตัวเป็นกลาง
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 3

ข้อที่ 36 Propaganda หมายถึงข้อใด ?
1. การลงนามในสนธิสัญญา
2. การโฆษณาชวนเชื่อ
3. การปฏิบัติตามปฏิญญาสากล
4. การนำเสนอเชิงนโยบาย

ข้อที่ 37 ข้อใดเป็นวิธีการติดต่อเข้าถึงมวลชน ?
1. การเข้าถึงโดยตรง การเข้าถึงผ่านผู้นำท้องถิ่น การเข้าถึงผ่านกลุ่ม
2. การเข้าถึงผ่านนักวิชาการ การเข้าถึงผ่านองค์กรอิสระ การเข้าถึงผ่านเพื่อนหรือคนสนิท
3. การเข้าถึงผ่านราชการ การเข้าถึงผ่านผู้ใหญ่บ้าน การเข้าถึงผ่านนายก อบต.
4. การเข้าถึงผ่านตำรวจ การเข้าถึงผ่านทหาร การเข้าถึงผ่านผู้นำชุมชน

ข้อที่ 38 รูปแบบการมีส่วนร่วมข้อใดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ?
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 39 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การปรึกษาหารือ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร ?
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 40 ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการประชุมรับฟังความคิดเห็น ?
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 41 เลขประจำหน่วยงานเจ้าของเรื่องหลังคำว่า “ที่”นอกจากตัวเลขจำนวน 4 ตัวและตามด้วยจุดแล้วหลังจุดจะมีตัวเลขได้อีกไม่เกินกี่ตัว ?
1. 1 ตัว
2. 2 ตัว
3. 3 ตัว
4. 4 ตัว

ข้อที่ 42 กรณีกองบัญชาการที่มีโครงสร้างหน่วยงานภายในเหมือนกัน เช่นตำรวจภูธรภาค 1 – 9 ควรใช้คำย่อหน่วยงานภายในเหมือนกันสำหรับติดต่อกันโดยโดยต้องนำเสนอหน่วยงานใดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ ?
1. ก.ตร.
2. ก.ต.ช.
3. กองบัญชาการ
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 43 คำย่อหน่วยงานภายในกองบัญชาการหรือเทียบเท่าผู้ที่มีอำนาจอนุมัติให้ใช้ได้เท่าที่จำที่ไม่ขัดแย้งกับระเบียบหรือคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่ ?
1. ผู้กำกับการหรือเทียบเท่า
2. ผู้บังคับการหรือเทียบเท่า
3. ผู้บัญชาการหรือเทียบเท่า
4. ก.ต.ช.

ข้อที่ 44 วัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศสำนักงาน คือ ?
1. เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานในองค์กรเดียวกันเป็นไปอย่างสะดวก
2. เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรเป็นไปอย่างสะดวก
3. เพื่อให้การติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นไปอย่างสะดวก
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 45 ข้อมูล Data กับ สารสนเทศ Information มีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?
1. เหมือนกัน Data และ Information คือข้อมูลที่เรียกชื่อต่างกัน
2. เหมือนกัน Data และ Information เพราะทั้งสองอย่างต่างมีความสัมพันธ์กัน
3. ต่างกัน Data คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว Information คือ ข้อเท็จจริงหรือสาระต่าง ๆ
4. ต่างกัน Data คือ ข้อเท็จจริงหรือสาระต่าง ๆ Information คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว

ข้อที่ 46 ข้อใดคือส่วนประกอบของระบบสารสนเทศสำนักงาน ?
1. ระบบการจัดการข่าวสาร
2. ระบบประชุมทางไกล
3. ระบบสนับสนุนสำนักงาน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 47 ระบบที่ทำการคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดบนพื้นฐานการคำนวณทางคณิตศาสตร์และช่วยกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เรียกว่าอะไร ?
1. ระบบการตัดสินใจบนพื้นฐานของคณิตศาสตร์
2. ระบบการตัดสินใจตามแนวทางแก้ปัญหา
3. ระบบการตัดสินใจที่ดีที่สุดบนพื้นฐานของข้อมูล
4. ระบบคัดเลือกแนวทางการตัดสินใจที่ดีที่สุด

ข้อที่ 48 การระดมสมอง brain storming หมายถึงข้อใด ?
1. การตัดสินใจโดยอาศัยการมีส่วนร่วม
2. การตัดสินใจแบบใช้ความคิดเห็นของคนหลายฝ่าย
3. เทคนิคที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดจินตนาการและก่อให้ความคิดที่กว้างขวาง
4. การตัดสินใจที่ทำให้เกิดผลลัพท์ได้หลายทาง

ข้อที่ 49 ข้อใดเป็นคุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ?
1. สนับสนุนการตัดสินใจปัญหาเฉพาะหน้า
2. สนับสนุนการตัดสินใจทั้งในสถานการณ์ของปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
3. สนับสนุนการตัดสินใจปัญหาด้านการวิเคราะห์ปัญหาที่สลับซับซ้อน
4. สนับสนุนการตัดสินใจที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย

ข้อที่ 50 ข้อความใดอยู่ในส่วนของมาตรฐานทางจริยธรรมของตำรวจ ?
1. การรักษาความสัจ
2. ไม่มักมากในลาภผล
3. ไม่รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความตามสิทธิแห่งกฎหมาย
4. ไม่ประกอบอาชีพเสริมสักษณะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

ข้อที่ 51 ข้อใดต่อไปนี้เป็นความภาคภูมิใจในวิชาชีพเพื่อเกียรติศักดิ์และศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการตำรวจ ?
1. ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ต้องดำรงตนให้อยู่ในสภาพที่ไม่พร้อม
2. พกพาอาวุธไม่เป็นไปตามระเบียบแบบแผน
3. ยืนหยัดเจตนารมณ์ในการรักษากฎหมายให้ถึงที่สุด
4. ใช้อำนาจที่มิชอบ หรือแนะนำบุคคลให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จ

ข้อที่ 52 ผู้ใดเป็นผู้ลงนามประกาศใช้ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 ได้แก่ ?
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. ผู้บัญชาการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
3. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 53 การชำระหนี้ตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีความรับผิดทางละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
1. ความเสียหายเกิดแก่เงินให้ใช้เป็นเงินเพียงอย่างเดียว
2. ความเสียหายเกิดแก่เงินให้ใช้เป็นทรัพย์สินอื่นได้ตามความเหมาะสม
3. ความเสียหายเกิดแก่ทรัพย์สินให้ชดใช้เป็นเงินตามมูลค่าเท่านั้น
4. ความเสียหายเกิดแก่ทรัพย์สินให้ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันเท่านั้น

ข้อที่ 54 ก่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กรณีละเมิดของเจ้าหน้าที่บังคับอย่างไร ?
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. ดำเนินการทางวินัย
3. เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 55 อัตราดอกเบี้ยผิดนัดกรณีเจ้าหน้าที่ต้องชำระเงินตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ?
1. ร้อยละ 7.5 ต่อปี
2. ร้อยละ 7 ต่อปี
3. ร้อยละ 1.5 ต่อปี
4. ร้อยละ 1 ต่อปี

ข้อที่ 56 ท่านั่งสุภาพและสำรวม หมายถึงท่านั่งในข้อใด ?
1. นั่งค้อมตัว หลังงุ้ม มือประสานบนตัก
2. นั่งพิงพนักเก้าอี้เต็มที่ กอดอก
3. นั่งหลังตรง แขนแนบตัว มือประสานกันบนตัก
4. นั่งตามสบายวางแขนบนที่เท้าแขน

ข้อที่ 57 ข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน ?
1. การฝึกควบคุมอารมณ์ให้มั่นคง
2. การสร้างความเชื่อมั่นใจตนเอง
3. มีทัศนคติหรือมุมมองบวก
4. มองปัญหาต่างๆ ให้เป็นเรื่องเล็ก

ข้อที่ 58 ข้อใดกล่าวถึงความหมาย "บุคลิกภาพ"ได้ถูกต้องที่สุด ?
1. ภาพของบุคคลที่ปรากฎให้เห็น
2. ลักษณะที่ดีของแต่ละบุคคล
3. ลักษณะท่าทีที่แสดงออกของบุคคล
4. ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล

ข้อที่ 59 ท่านเตรียมวางโครงร่างการนำเสนอก่อน-หลังอย่างไร ?
1. สถานการณ์ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ประโยชน์และผลที่ได้รับ
2. ปัญหา สถานการณ์ วิธีการแก้ไขปัญหา ผลที่ได้รับ
3. ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข
4. สถานการณ์ แนวทางแก้ไข ผลที่ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข้อที่ 60 การนำเสนอโครงเรื่อง ควรให้ความสำคัญอะไรก่อนและรองลงมา ?
1. บทนำ สรุป เนื้อหา
2. สรุป เนื้อหา บทนำ
3. บทนำ เนื้อหา สรุป
4. สรุป บทนำ เนื้อหา

ข้อที่ 61 ข้อใดเตรียมการนำเสนอได้ถูกต้อง ?
1. สรุปประเด็น วิเคราะห์เนื้อหา ศึกษาข้อมูล วางแผนการนำเสนอ
2. กำหนดวิธีการนำเสนอ วางแผนการนำเสนอ ศึกษาข้อมูล เตรียมวัสดุอุปกรณ์
3. ศึกษาข้อมูล วางแผนการนำเสนอ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ เตรียมสถานที่
4. วางแผนการนำเสนอ ศึกษาข้อมูล สรุปประเด็น เตรียมวัสดุอุปกรณ์

ข้อที่ 62 งานบริการสังคมของตำรวจเกี่ยวข้องกับหน้าที่หลายประการ ยกเว้นข้อใด ?
1. การให้ความรู้กับชุมชนด้านป้องกันยาเสพติด
2. การบรรเทาสาธารณะภัยเมื่อเกิดอุทกภัย
3. การให้ความรู้ด้านพรรคการเมืองกับประชาชนในวงเหล้า
4. การปลูกฝังอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันให้กับเยาวชน

ข้อที่ 63 งานบริการสังคมเกี่ยวข้องกับภารกิจของตำรวจมากมาย ยกเว้นข้อใด ?
1. การให้ความรู้กับชุมชนด้านป้องกันยาเสพติด
2. การบรรเทาสาธารณะภัยเมื่อเกิดอุทกภัย
3. การให้ความรู้ด้านพรรคการเมืองกับประชาชนในวงเหล้า
4. การปลูกฝังอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันให้กับเยาวชน

ข้อที่ 64 ตำรวจควรทำอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชน ?
1. ให้ความสนใจและเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
2. เพิกเฉย
3. รับรู้และอาจต้องเข้าใจ
4. ถูกทุกข้อ