Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 19 February 2562 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการโดยวิธีใด
1. สังการเป็นบันทึกรายงาน
2. สั่งการเป็นคำสั่ง
3. สั่งการเป็นระเบียบ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2 ข้อใดมีความหมายเดียวกับ"การประมาณการ"
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร
2. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
3. การให้ข้อเสนอแนะ
4. การกำกับดูแล

ข้อที่ 3 สายงานหลักของฝ่ายอำนวยการประกอบไปด้วยสายงานใด
1. งานกำลังพล งานยุทธการ งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
2. งานกำลังพล งานข่าว งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
3. งานกำลังพล งานข่าว งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานสวัสดิการ และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
4. งานกำลังพล งานยุทธการ งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 4 การเสนอประมาณการกำลังพล กระทำได้ 2 ลักษณะคือ
1. การเสนอการประมาณการด้วยวาจาและทางวิทยุราชการ
2. การเสนอการประมาณการด้วยลายลักษณ์อักษรและทางวิทยุราชการ
3. การเสนอการประมาณการด้วยโทรสารและแบบเป็นลายลักษณ์อักษร
4. การเสนอการประมาณการด้วยวาจาและแบบเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อที่ 5 การจัดทำและดำรงรักษาประมาณการกำลังพลทดแทนอย่างต่อเนื่อง หมายถึงข้อใด
1. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายยุทธการ
4. ฝ่ายแผน

ข้อที่ 6 ในการทดแทนกำลังพล เพื่อรักษายอดกำลังพล จะมีฝ่ายอำนวยการใดเกี่ยวข้องบ้าง
1. ฝ่ายกำลังพล
2. ฝ่ายยุทธการ
3. ฝ่ายการข่าว
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7 งานหลักของการข่าวที่จะต้องจัดหาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามในเรื่องจำนวนกำลัง อยู่ในส่วนใดของงานการข่าว
1. การผลิตข่าวกรอง
2. การใช้การกระจายข่าวสาร
3. การต่อต้านข่าวกรอง
4. การปฏิบัติการข่าวสาร

ข้อที่ 8 การข่าวในมุมมองของสื่อมวลชน มุ่งเน้นหลักใด
1. 5W +1 M
2. 5H + 5W
3. 5W + 1H
4. 5H + 1W

ข้อที่ 9 แหล่งข่าวเปิด คืออะไร
1. การหาข่าวโดยการปฏิบัติการลับที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ตัว
2. การหาข่าวโดยปกปิดข้อมูลฝ่ายตรงข้าม
3. รวบรวมจากต้นเรื่องข่าวที่ไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้น
4. การหาข่าวด้วยการหาจากเอกสารที่ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน

ข้อที่ 10 ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวางแผน
1. การวางแผนเป็นการใช้สามัญสำนึกอย่างมีเหตุผล
2. การวางแผนเป็นความพยายามต่อเนื่องในการปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
3. การวางแผนเป็นการใช้ความรู้ความสามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆในอดีตและปัจจุบัน
4. การวางแผนเป็นการปฎิบัติงานใดๆภายในเวลาที่กำหนดไว้

ข้อที่ 11 การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอยู่ในขั้นตอนใดในการวางแผน
1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นวิเคราะห์
3. ขั้นดำเนินการวางแผน
4. ขั้นประเมิน

ข้อที่ 12 ข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามจะได้จากฝ่ายใด
1. ฝ่ายงบประมาณ
2. ฝ่ายการข่าว
3. ฝ่ายแผนงาน
4. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 13 ในการส่งกำลังบำรุง ควรจะใช้กำลังพล สิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลน แต่ไม่เหลือเฟือ และต้องคำนึงถึงความประหยัด และความคุ้มค่าให้มากที่สุด คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. การประหยัดและความพอเพียง

ข้อที่ 14 Transportation หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. เวลาที่กำหนดให้ใช้บริการด้านสุขภาพ
4. ระบบสารสนเทศ

ข้อที่ 15 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารการวัดผล
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริงเพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 16 ข้อใดจัดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ทำให้สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนั้นยืนยาวต่อไป
1. มีความจริงใจต่อกัน
2. การช่วยเหลือกัน
3. ความมีน้ำใจต่อกัน
4. การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ข้อที่ 17 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้ได้ผลต้องเริ่มที่ใด
1. หน่วยงานภาครัฐ
2. ชุมชนและประชาชน
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. องค์กรอิสระต่างๆ

ข้อที่ 18 การดำเนินการในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศชาติดำรงอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 19 ประธานอาเซียน ปี 2018 คือข้อใด
1. ไทย
2. สิงคโปร์
3. มาเลเซีย
4. ฟิลิปปินส์

ข้อที่ 20 ประเทศสมาชิกอาเซียนใดยังไม่มีการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window)
1. ฟิลิปปินส์
2. มาเลเซีย
3. สิงคโปร์
4. เวียดนาม

ข้อที่ 21 ข้อใดไม่ใช่หลักการพื้นฐานของอาเซียน
1. ตัดสินใจโดยฉันทามติ
2. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
3. ใช้การพัฒนาเศรษฐกิจนำความมั่นคง
4. การระงับข้อพิพาทโดยสันติ

ข้อที่ 22 ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท เป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 23 สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 24 รัฐบาลไทยปัจจุบันส่งเสริมทำการเกษตรอินทรีย์กลับมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใด
1. แบบดั้งเดิม
2. แบบการปฏิวัติ
3. แบบเส้นตรง
4. แบบวัฎจักร

ข้อที่ 25 ข้อใดคือมาตรการของนโยบายการคลังที่ไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชาชนในประเทศ
1. การจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน
2. การจัดเก็บภาษีรายได้ในอัตราก้าวหน้า
3. การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
4. การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 26 รัฐบาลควรใช้นโยบายอะไร เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น
1. ลดค่าเงินบาท เพื่อส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศมากขึ้น
2. การนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสินค้าออกขายต่างประเทศ
3. ส่งเสริมนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อมีการจ้างแรงงานภายในประเทศ
4. ชะลอโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

ข้อที่ 27 ข้อใดคือ เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจชาติ
2. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3. มุ่งให้เกิดความสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ข้อที่ 28 ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกกล่าวหาคดีอาญา กฎหมายให้สันนิษฐานไว้อย่างไร
1. เป็นผู้กระทำความผิด
2. ไม่มีความผิด
3. เป็นผู้บริสุทธิ์
4. เป็นผู้ต้องสงสัย

ข้อที่ 29 ข้อใดเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย
1. การใช้เวลาการพิจารณาคดีที่มีความล่าช้า
2. การพิจารณาคดีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
3. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก
4. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 30 ข้อใดเป็นสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา
1. ได้รับความช่วยเหลือทางคดีจากทนายความ
2. ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทุกคดี
3. ได้รับความคุ้มครองไม่จัดให้มีการแถลงข่าวโดยไม่สมัครใจ
4. ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและพฤติการณ์รายละเอียดของการจับ

ข้อที่ 31 หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบรายจ่ายใด
1. งบรายจ่ายอื่น
2. งบเงินอุดหนุน
3. งบบุคลากร
4. งบดำเนินงาน

ข้อที่ 32 รายการงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คือความหมายของข้อใด
1. รายการจัดสรรงบประมาณ
2. รายการโอนงบประมาณ
3. รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
4. รายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อที่ 33 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1. ค่าตอบแทนวิทยากรอยู่ในงบดำเนินงาน
2. เงินเดือนอยู่ในงบบุคลากร
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในงบลงทุน
4. ค่าเช่ารถอยู่ในงบดำเนินงาน

ข้อที่ 34 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีกี่คนใครเป็นประธานสัดส่วนคณะกรรมการโดยตำแหน่งต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามลำดับคือข้อใด
1. 22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สัดส่วน 11 ต่อ 5-7
2. 22 คน อธิบดีกระทรวงการคลัง สัดส่วน 8 ต่อ 5-7
3. 18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 9 ต่อ 5-7
4. 19 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 8 ต่อ 5-7

ข้อที่ 35 การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ฉบับนี้มีกี่วิธี
1. 3 วิธี
2. 5 วิธี
3. 6 วิธี
4. 7 วิธี

ข้อที่ 36 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้พิจารณาข้อใดสำคัญที่สุด
1. คุณภาพของงาน
2. แล้วเสร็จตามสัญญา
3. คุณภาพและความคงทนถาวร
4. บริการ และคุณภาพ

ข้อที่ 37 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง กรณีความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่เสนอไปยังผู้แต่งตั้ง
1. ไม่ผูกมัดผู้แต่งตั้งที่จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
2. ต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัด
3. ต้องมีพยานหลักฐานสนับสนุนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
4. เมื่อวินิจฉัยสั่งการแล้ว ผู้แต่งตั้งต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ข้อที่ 38 ข้อใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในความหมายของคำว่า "หน่วยงานของรัฐ" ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. องค์การบริหารส่วนตำบล
2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4. กรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 39 กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหาย บุคคลภายนอกจะฟ้องใครให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
1. เจ้าหน้าที่
2. หน่วยงานของรัฐ
3. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
4. เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ

ข้อที่ 40 วิทยาลัยการตำรวจจัดการฝึกอบรมสัมมนาผู้บังคับการ และเชิญวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ วิทยาลัยการตำรวจต้องจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินชั่วโมงละเท่าไร
1. 400 บาท
2. 600 บาท
3. 800 บาท
4. 1,200 บาท

ข้อที่ 41 ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9)พ.ศ.2560 ในการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกมีสิทธินั่งเครื่องบินในระดับชั้นใด
1. ชั้นประหยัด
2. ชั้นธุรกิจ
3. ชั้นหนึ่ง
4. ได้ทุกชั้น

ข้อที่ 42 การฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรจัดให้มีการอภิปราย ค่าสมนาคุณวิทยากรที่จะอภิปรายจ่ายไม่เกินกี่คน
1. 3 คน
2. 4 คน
3. 5 คน
4. 6 คน

ข้อที่ 43 การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดำเนินการขอเบิกจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน.....กี่วัน ทำการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย(ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. 20 วัน
2. 15 วัน
3. 10 วัน
4. 5 วัน

ข้อที่ 44 เครื่องมือทางทัศนะที่บันทึกลงบนฟิล์ม คือข่าวกรองประเภทใด
1. ข่าวกรองสถานการณ์
2. ข่าวกรองภาพถ่าย
3. ข่าวกรองเสมือนจริง
4. ข่าวกรองสภาพแวดล้อม

ข้อที่ 45 พื้นที่ปฏิบัติการ ขีดความสามารถ จุดล่อแหลม และหนทางปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม อยู่ในข่าวกรองด้านใด
1. ข่าวกรองละเอียด
2. ข่าวกรองพื้นที่
3. ข่าวกรองทางยุทธวิธี
4. ข่าวกรองการโจมตีฝ่ายเรา

ข้อที่ 46 การข่าวกรองทางยุทธวิธี เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าข้อใด
1. การข่าวกรองทางการรบ
2. การข่าวกรองเพื่อการต่อสู้
3. การข่าวกรองเชิงรุก
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 47 ข้อใดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
1. ข้อมูลข่าวสาร
2. ที่ปลอดภัย
3. บริภัณฑ์
4. ยุทธภัณฑ์

ข้อที่ 48 ประธานกรรมการ "กรช" คือผู้ใด
1. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
2. ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ข้อที่ 49 ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล คือตำแหน่งใดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2
1. กรรมการ
2. เลขานุการ
3. กรรมการและเลขานุการ
4. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อที่ 50 การประชาสัมพันธ์ในข้อใดที่มักใช้สื่อบุคคลประเภทกลุ่มผู้นำความคิดเห็น (Opinion Leaders)
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ
4. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 51 การกำหนดรูปแบบการใช้สื่อและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์จัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 "การบริการสังคมหรือชุมชน ในลักษณะของการบริจาคทุน หรืออุปกรณ์ทางการศึกษา การกีฬา" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 53 คำว่า Leaflet หมายถึงอะไร
1. ใบปลิว
2. เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้า
3. รายงานประจำปี
4. หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษัท

ข้อที่ 54 ..................จะมีข้อมูลที่เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ขององค์กร รายชื่อผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อถึงคราวจำเป็นต้องใช้รวมอยู่ด้วย
1. แฟ้มคู่มือประชาสัมพันธ์
2. รายงานการให้สัมภาษณ์
3. รายงานการนำชมกิจการ
4. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

ข้อที่ 55 วิทยุ จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 56 การวิเคราะห์และประเมินทิศทางการทำงานอย่างมีกลยุทธ์จะมีประโยชน์ต่ออะไร
1. Social Revolution
2. Priority sofeware
3. CSR
4. PR

ข้อที่ 57 ข้อใด คือ การประชาสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช้สื่อมวลชน
1. Road Show
2. Issues
3. Special Events
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 58 กิจการเพื่อสังคม ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. CSR-after-process
2. CSR-in-process
3. CSR-on-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 59 การที่มีข่าวว่าข้าราชการตำรวจ เรียก รับ สินบทจากประชาชน เป็นภาพลักษณ์ ในลักษณะใด
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
4. ภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 60 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น
1. เกิดจากภัยธรรมชาติ
2. เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร
3. เกิดจากการก่อการร้าย
4. เกิดจากการขาดงบประมาณขององค์กร

ข้อที่ 61 ภาพลักษณ์ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Image
2. Picture
3. Logo
4. Figures of speech

ข้อที่ 62 แรงจูงใจเกิดจากสิ่งใด
1. ความเกลียด ความกลัว ความโกรธ
2. ความเกลียด ความกลัว ความชื่นชอบ
3. ความเกลี่ยด ความกลัว ความรัก
4. ความโกรธ ความโลภ ความหลง

ข้อที่ 63 ในกรณีที่มวลชนมีอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว ควรใช้แนวทางใดในการควบคุมจึงจะเหมาะสมที่สุด
1. หลักเหตุผล
2. ความหนักแน่น
3. ความประนีประนอม
4. ใช้กำลัง

ข้อที่ 64 ข้อใดเป็นลักษณะที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานมวลชน
1. เป็นผู้ฟังที่ดี
2. มีการศึกษาดี
3. มีชาติตระกูลดี
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 65 เครือข่ายชนิดใดที่เมื่อก่อตั้งแล้ว ต่อมามักจะมีแนวโน้มจะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อตั้ง
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่ทำให้สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 68 การให้ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 69 ปัจจุบันการสร้างการพัฒนาด้านต่างๆ ควรเริ่มต้นจากข้อใด
1. ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
2. ความต้องการของชุมชนและประชาชน
3. ความต้องการของสื่อมวลชน
4. ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การรับรู้ข่าวสาร” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 71 หนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลา ให้ประทับตราคำว่า เก็บถึง พ.ศ. …. ด้วยหมึกสีน้ำเงิน และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง ที่มุมด้านใดของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น
1. มุมบนด้านขวา
2. มุมบนด้ายซ้าย
3. มุมล่างด้านขวา
4. มุมล่างด้านซ้าย

ข้อที่ 72 ร.ต.ต. ก เขียนหนังสือถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
1. เรียน ไม่มีคำลงท้าย
2. เรียน ขอแสดงความนับถือ
3. เรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
4. เรียน ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

ข้อที่ 73 หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาของ ร.ต.อ.หญิง เอ จัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด
1. คำสั่ง
2. หนังสือประชาสัมพันธ์
3. บันทึก
4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 74 กรณี ร.ต.อ. ช อาจจะถูกสืบสวนว่ากระทำผิดวินัยแต่ได้ออกจากราชการก่อนดำเนินการ หากภายหลังได้กลับเข้ารับ ราชการใหม่ภายในกี่ปี ผู้บังคับบัญชาสามารถ ดำเนินการสั่งให้มีการสืบสวนต่อไปได้
1. ภายใน 3 เดือน
2. ภายใน 5 ปี
3. ภายใน 10 ปี
4. ภายใน 1 ปี

ข้อที่ 75 ข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็น
1. กฏก.ตร.
2. พระราชบัญญัติ
3. กฎกระทรวง
4. พระราชกฤษฏีกา

ข้อที่ 76 การถอดหรือการออกจากยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำเนินการอย่างไร
1. ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ
2. ให้ออกเป็นพระราชบัญญัติและให้ ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ
3. ให้ออกเป็นพระราชฤษฏีกาและให้ ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ
4. ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ

ข้อที่ 77 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ระบบ CRIMES
1. การเข้าใช้ระบบ CRIMES จำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวบุคคลทุกครั้ง
2. การเข้าใช้ระบบ CRIMES จำเป็นต้องเข้าใช้ผ่านระบบเครือข่าย POLIS
3. การเข้าใช้ระบบ CRIMES จำเป็นต้องใช้ผ่านโปรแกรม Internet Explorer
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 78 ในการสืบสวนคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีนั้น สามารถค้นหาชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้จากบริการใด
1. บริการ WhoIs
2. บริการ ISP
3. บริการ Darkweb
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 79 ข้อใดไม่ใช่ชื่อโปรแกรมจำพวก web browser
1. Internet Explorer
2. Google Chrome
3. Outlook
4. Safari

ข้อที่ 80 การตัดสินใจแบบแขนงการตัดสินใจ (Decision Tree) หรือแขนงต้นไม้ หมายถึงข้อใด
1. การตัดสินใจเป็นเทคนิควิธีในการตัดสินใจในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด จาก หลายๆ ทางเลือก
2. การตัดสินใจเลือกทางเลือกจากหลายสาเหตุ โดยการวิเคราะห์ปัญหาทีละด้าน
3. การตัดสินใจโดยใช้แนวคิดจากบุคคลหลายฝ่าย
4. การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม

ข้อที่ 81 เทคนิคการตัดสินใจแบบใด ที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแสดงความคิดเห็นหลายรอบก่อนการตัดสินใจ
1. การตัดสินใจแบบอาศัยความเชี่ยวชาญ
2. การตัดสินใจแบบแสดงความคิดเห็นร่วม
3. การตัดสินใจแบบเดลฟาย
4. การตัดสินใจแบบวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ

ข้อที่ 82 ข้อใดเป็นคุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
1. สนับสนุนการตัดสินใจปัญหาเฉพาะหน้า
2. สนับสนุนการตัดสินใจทั้งในสถานการณ์ของปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
3. สนับสนุนการตัดสินใจปัญหาด้านการวิเคราะห์ปัญหาที่สลับซับซ้อน
4. สนับสนุนการตัดสินใจที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย

ข้อที่ 83 หน่วยงานตร.ระดับใด ที่ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
1. กองวินัย
2. ฝ่ายจัดสวัสดิการ
3. โรงพยาบาลตำรวจ
4. อำนวยการ

ข้อที่ 84 การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จะกระทำเมื่อใด
1. ประจำทุก 4 เดือน
2. ประจำทุก 6 เดือน
3. ประจำทุก 2 ปี
4. ประจำทุกปี

ข้อที่ 85 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ อยู่ในส่วนใดของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๓
1. ส่วนที่ 1
2. ส่วนที่ 2
3. ส่วนที่ 3
4. ค่านิยมหลัก

ข้อที่ 86 ฝ่ายอำนวยการจะต้องจัดทำประมาณการกำลังพล ในรูปแบบใด
1. ด้วยวาจา
2. ด้วยลายลักษณ์อักษร
3. ด้วยวาจา และ/หรือ ลายลักษณ์อักษร
4. ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร

ข้อที่ 87 มาตรการปฏิบัติที่กำหนดมีความเหมาะสมหรือไม่ จะต้องกำหนดไว้ในส่วนใดของประมาณการกำลังพล
1. ภารกิจ
2. สถานการณ์ทางการข่าว
3. การวิเคราะห์
4. การเสนอแนะ

ข้อที่ 88 ร.ต.ท.หญิง พอใจฯ หาข้อมูลฝ่ายตรงข้ามเกี่ยวกับจำนวนกำลังพล ถือเป็นงานด้านใด
1. งานการผลิตข่าวกรอง
2. งานการต่อต้านข่าวกรอง
3. งานการศึกษาข่าวกรองกำลังพล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 89 การให้บริการประชาชน ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. การช่วยผู้เจ็บป่วย
2. การช่วยเหลือคนชรา
3. การช่วยเหลือเด็ก
4. การช่วยเหลือคนร้าย

ข้อที่ 90 การทำลายขวัญและกำลังใจของฝ่ายตรงข้าม สอดคล้องกับข้อใด
1. การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรับ
2. การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก
3. การปฏิบัติการจิตวิทยาทั่วไป
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 91 หมวดนกแก้ว ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับข้อใด
1. การปฎิบัติงานมวลชนสัมพันธ์
2. การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ
3. การปฎิบัติงานแบบมีระบบ
4. การประชาสัมพันธ์สมัยใหม่

ข้อที่ 92 เนื้อความจากพระราชดำรัสทรงให้ยึดถือหลักการในข้อใด "ขาดทุนคือกำไร หมายความว่า ถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้ว เราก็เสียแต่ในที่สุดที่เราเสียมันเป็นการได้ การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินมิได้"
1. การลงทุนไม่แสวงหากำไร
2. การให้และการเสียสละ
3. ความเพียรพยายาม
4. ความเมตตากรุณา

ข้อที่ 93 ผู้ที่เป็นตำรวจควรต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และสิทธิของตนดังกล่าวแล้ว ตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถจริง มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสติยั้งคิดสูง เพื่อใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความเที่ยงตรง ด้วยความฉลาดรอบคอบ และด้วยความสังวรระวัง มิให้เกินขอบเขตและความจำเป็น ข้อความตัวเลือกใดขยายความหมาย "การมีสติยั้งคิดสูง" ได้เหมาะสมที่สุด
1. มีสติปัญญาคิดวินิจฉัยให้ถ่องแท้เที่ยงตรง
2. การรักษาอุดมคติให้มั่นคงเหนียวแน่น
3. มีความยั้งคิดและความสุขุมรอบคอบ ไม่กระทำการใดๆ โดยประมาทพลั้งเผลอ
4. ระมัดระวังตั้งตัว ตั้งใจอยู่ในความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

ข้อที่ 94 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" ข้อสรุปใดถูกต้อง
1. ความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต
2. ความยั้งคิดจะช่วยให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินชีวิต
3. หลักศีลธรรมจะเป็นเกราะการดำเนินชีวิต
4. ควรดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท

ข้อที่ 95 การพัฒนาหน่วยงานเพื่อให้ข้าราชการเกิดความสามัคคี ท่านต้องพัฒนาในด้านใด
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
2. การพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์
3. การพัฒนากระบวนการทำงาน
4. การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน

ข้อที่ 96 มนุษยสัมพันธ์ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน โดยเพิ่มควาสามารถของบุคลากรในการทำงาน
3. การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารหน่วยงานกับรัฐบาล

ข้อที่ 97 ข้อความใดไม่ถูกต้อง
1. มนุษยสัมพันธ์ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มีความเห็นคล้อยตามกัน
3. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดความไว้วางใจ
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้ลดความขัดแย้ง

ข้อที่ 98 สิ่งสำคัญในการทำบันทึกย่อ (short note) สำหรับเตรียมการนำเสนอ คือข้อใด
1. หาข้อมูลและมีความเข้าใจเรื่องที่จะนำเสนอ
2. ดึงและเรียงประเด็นสำคัญ
3. ทำกรอบและเรียงลำดับหัวข้อให้ต่อเนื่อง
4. กำหนดหัวข้อย่อยในหัวข้อใหญ่และสร้างความเข้าใจทุกหัวข้อ

ข้อที่ 99 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดที่มีศักยภาพ ควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อน-หลัง
1. โครงเรื่อง ตนเอง ผู้ฟัง
2. ผู้ฟัง โครงเรื่อง ตนเอง
3. ตนเอง ผู้ฟัง โครงเรื่อง
4. โครงเรื่อง ผู้ฟัง ตนเอง

ข้อที่ 100 การควบคุมความตื่นเต้น (Stage Fright) ควรทำอย่างไร
1. ต้องซ้อมให้มีความมั่นใจ ซ้อมบ่อยๆ ท่องจำให้ได้ มีบทย่อเตรียมไปด้วย
2. ถอนหายใจลึกๆ สบตาผู้ฟังทันที ทำการซ้อมและท่องให้ขึ้นใจ ทบทวนเป็นระยะ อย่าวิตกกังวล ทำใจให้สบาย
3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วก็ต้องมั่นใจ ทำเท่าที่เตรียมมาให้ดี อย่ากังวล ทำตัวให้สบาย คิดว่าอะไรเกิดก็แก้กันไป
4. ซ้อมก่อนโดนซ้อม ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซ้อมใหญ่ เมื่อขึ้นเวทีให้ทำเหมือนครั้งที่ซ้อมดีที่สุดก็เพียงพอ