Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 24 April 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดถือว่าเป็นการรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประเภทรายงานและสรุปผลงานเป็นครั้งคราว
1. รายงานประจำปี
2. การรายงานเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วง
3. สรุปผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในเทศกาลต่าง ๆ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2 ข้อใดมีความหมายเดียวกับ"การประมาณการ"
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร
2. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
3. การให้ข้อเสนอแนะ
4. การกำกับดูแล

ข้อที่ 3 การให้ความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของฝ่ายอำนวยการพิเศษ ทำได้โดย
1. การให้คำแนะนำ
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร
3. การให้ข้อเสนอแนะ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4 การให้ข้อเสนอจัดลำดับความเร่งด่วนในการแบ่งมอบกำลังทดแทนเป็นบุคคลและทดแทนเป็นหน่วยเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายยุทธการ
4. ฝ่ายแผน

ข้อที่ 5 การเสนอประมาณการกำลังพล กระทำได้ 2 ลักษณะคือ
1. การเสนอการประมาณการด้วยวาจาและทางวิทยุราชการ
2. การเสนอการประมาณการด้วยลายลักษณ์อักษรและทางวิทยุราชการ
3. การเสนอการประมาณการด้วยโทรสารและแบบเป็นลายลักษณ์อักษร
4. การเสนอการประมาณการด้วยวาจาและแบบเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อที่ 6 ข่าวสารกำลังพล ประกอบด้วย
1. การรักษายอดกําลังพล
2. การทดแทนกําลังพล
3. การพัฒนาและรักษาขวัญกําลังพล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7 การก่อวินาศกรรม สามารถป้องกันได้โดยวิธีการทางการข่าวแบบใด
1. การต่อต้านข่าวกรอง
2. การหาข่าว
3. การสืบสวน
4. การสอบสวนด้านการข่าว

ข้อที่ 8 ข้อมูลข่าวสาร สำหรับงานตำรวจ สอดคล้องกับกฎหมายในข้อใดมากที่สุด
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
2. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3. ประมวลกฎหมายอาญา
4. พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน

ข้อที่ 9 การข่าวในมุมมองของสื่อมวลชน มุ่งเน้นหลักใด
1. 5W +1 M
2. 5H + 5W
3. 5W + 1H
4. 5H + 1W

ข้อที่ 10 หัวข้อแรก ของการเขียนโครงการในงานตำรวจ คือหัวข้อใด
1. วัตถุประสงค์
2. หลักการและเหตุผล
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
4. ระยะเวลา

ข้อที่ 11 ข้อใดมิใช่ขั้นตอนในการวางแผน
1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นดำเนินการวางแผน
3. ขั้นวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล
4. ขั้นกำหนดทางเลือกและควบคุม

ข้อที่ 12 การติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งได้สั่งการไปแล้วว่าคำสั่งมีผลเพียงใด หมายถึงข้อใด
1. การรวบรวมและให้ข้อมูลข่าวสาร
2. การให้ข้อเสนอแนะ
3. การจัดทำแผน/คำสั่ง
4. การกำกับดูแล

ข้อที่ 13 ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยการส่งกำลังบำรุง
1. การบริหารข้อมูลข่าวสาร
2. การบริหารคุณธรรม
3. การบริหารการวัดผล
4. การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 14 ในการส่งกำลังบำรุง ควรจะใช้กำลังพล สิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลน แต่ไม่เหลือเฟือ และต้องคำนึงถึงความประหยัด และความคุ้มค่าให้มากที่สุด คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. การประหยัดและความพอเพียง

ข้อที่ 15 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารคน
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 16 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้ได้ผลต้องเริ่มที่ใด
1. หน่วยงานภาครัฐ
2. ชุมชนและประชาชน
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. องค์กรอิสระต่างๆ

ข้อที่ 17 ข้อใดจัดเป็นคุณสมบัติของผู้ทำงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. ยิ้มแย้ม แจ่มใส
2. ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ
3. สงเคราะห์เกื้อกูล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18 งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกิดขึ้นตั้งแต่แผนกรมตำรวจแม่บทฉบับใด
1. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 1
2. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 2
3. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 3
4. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 4

ข้อที่ 19 ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการฉันทามติของอาเซียนได้ถูกต้องที่สุด
1. ระดมความคิดเพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานอาเซียนตัดสินใจ
2. รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อโหวตลงคะแนนเสียงและการบังคับใช้
3. นำเสนอปัญหาเพื่อถกเถียงหาทางเลือก
4. อภิปรายข้อดี-ข้อเสียเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อที่ 20 ปัจจัยข้อใดส่งผลให้วัฒนธรรมในอาเซียนเกิดความหลากหลายมากที่สุด
1. ศาสนา
2. การตั้งถิ่นฐาน
3. การค้าขาย
4. สภาพภูมิอากาศ

ข้อที่ 21 เพราะเหตุใดประชาชนของสิงคโปร์ออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสูงมาก
1. เพราะประชาชนมีระดับการศึกษาสูง
2. เพราะประเทศมีรายได้ประชาชาติสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
3. เพราะกฎหมายบังคับให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีอัตราโทษปรับ
4. เพราะระบบพรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง

ข้อที่ 22 รัฐบาลปัจจุบันส่งเสริมให้ทำการเกษตรอินทรีย์กลับมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใด
1. แบบดั้งเดิม
2. แบบการปฏิวัติ
3. แบบเส้นตรง
4. แบบวัฎจักร

ข้อที่ 23 ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยจากสถาบันครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสาเหตุมาจากอะไร
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 24 สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจชาติ
2. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3. มุ่งให้เกิดความสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ข้อที่ 26 ข้อใดคือมาตรการของนโยบายการคลังที่ไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชาชนในประเทศ
1. การจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน
2. การจัดเก็บภาษีรายได้ในอัตราก้าวหน้า
3. การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
4. การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 27 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 28 หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญอย่างไร
1. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่เท่าเทียมกัน
2. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรอย่างเสมอภาค
3. เพื่อลดช่องว่างระหว่างฐานะความเป็นอยู่ของมนุษย์
4. เพื่อให้มนุษย์ได้รับการปกป้องและคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อที่ 29 การที่คนไทยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางความคิด การนับถือศาสนา สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลในข้อใด
1. มนุษย์ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
2. มนุษย์ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม
3. มนุษย์มีอิสระเสรีภาพในการดำเนินชีวิต
4. มนุษย์ทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

ข้อที่ 30 ในภาวะปกติ "บุคคลสามารถปฏิเสธการตรวจค้นบ้านจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ หากไม่มีหมายค้นแสดงก่อน" ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
2. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
3. เสรีภาพในเคหสถาน
4. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ข้อที่ 31 ข้อใดต่อไปนี้คือไม่ใช่รายการของงบกลาง
1. งบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
3. เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
4. งบบุคลากร รายการเงินเดือน

ข้อที่ 32 รายจ่ายของส่วนราชการแบ่งออกเป็นกี่งบรายจ่าย
1. 5 งบรายจ่าย
2. 6 งบรายจ่าย
3. 7 งบรายจ่าย
4. 8 งบรายจ่าย

ข้อที่ 33 ผู้อำนวยการตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมคือใคร
1. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
2. ผู้อำนวยการกองคลัง
3. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
4. ปลัดกระทรวงการคลัง

ข้อที่ 34 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกี่คนใครเป็นประธาน
1. 20 คน นายกรัฐมนตรี
2. 22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3. 22 คน นายรัฐมนตรี
4. 22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย

ข้อที่ 35 คณะกรรมการชุดใดเกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมมาก
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
4. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ข้อที่ 36 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและต้องประกาศเผยแพร่อย่างน้อยตาม ข้อใดจึงจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ
2. หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด
3. หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงบประมาณ
4. หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและสำนักงบประมาณ

ข้อที่ 37 การพิจารณาออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องใช้เต็มจำนวนความเสียหายก็ได้ กรณีดังกล่าวหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาหักส่วนใดลงได้บ้าง
1. ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน
2. ความผิดหรือความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวม
3. คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 38 ข้อใดกล่าวถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดจากละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้ากระทำโดยประมาทเลินเล่อ
2. เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดจากละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้ากระทำโดยจงใจ
3. ใช้หลักลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 39 เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณี
2. หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เป็นละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
3. ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐโดยตรง
4. ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ข้อที่ 40 ข้อใดไม่จำเป็นต้องระบุในใบเสร็จรับเงินของทางราชการ
1. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
2. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
3. ลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน
4. มีระบุทุกข้อ

ข้อที่ 41 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง
2. การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นกรณีที่จ่ายจากเงินทดรองราชการ ซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด หรือการจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดหรือการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ำกว่าสี่พันบาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
4. หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และไม่ต้องให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้

ข้อที่ 42 การส่งคืนหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้กระทำภายในกี่วัน
1. ภายใน 7 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
2. ภายใน 15 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
3. ภายใน 30 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
4. ภายใน 45 วันนับแต่เดินทางกลับถึง

ข้อที่ 43 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 กำหนดให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดเก็บรักษาทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ทำการ เท่าไร
1. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
2. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
3. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 10,000 บาท
4. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท

ข้อที่ 44 ข่าวกรองภาพถ่าย หมายถึงสิ่งใด
1. ข่าวกรองที่ได้จากการรวบรวมผลิตผลของการดำเนินกรรมวิธีจากการตีความภาพ
2. ข่าวกรองที่ได้จากการหาวิธีตีความภาพ
3. ข่าวกรองที่ได้จากการรวบรวมวิธีการตีความภาพ
4. ข่าวกรองที่ได้จากการคลิปภาพ

ข้อที่ 45 สถานการณ์ใดต่อไปนี้ ควรใช้กระบวนการข่าวกรองเต็มรูปแบบ
1. นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเปิดอาคาร
2. ผู้นำต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศไทย
3. กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงหน้าโรงงาน
4. เส้นทางที่นักการเมืองเดินทางไปรัฐสภา

ข้อที่ 46 ข่าวกรองแห่งชาติ ประกอบไปด้วยข่าวกรองใดบ้าง
1. ข่าวกรองกิจการภายใน
2. ข่าวกรองการรักษาความปลอดภัย
3. ข่าวกรองการต่างประเทศ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 47 ข้อใดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของบริภัณฑ์
1. เครื่องจักร
2. เครื่องมือ
3. อาวุธ
4. เครื่องกล

ข้อที่ 48 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความถึงบุคคลในข้อใด
1. หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับราชการส่วนภูมิภาค
3. ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สำหรับงานของรัฐวิสาหกิจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 49 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับขึ้นภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบเรียกว่าอะไร
1. เจ้าหน้าที่ข่าวสารลับ
2. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
3. เจ้าพนักงานข้อมูลข่าวสารลับ
4. เจ้าหน้าที่ข้อมูลลับ

ข้อที่ 50 ข้อใดไม่จัดเป็นความหมายโดยรวมของการประชาสัมพันธ์
1. การเผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ
2. การชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย
3. การประสานความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย และวิธีการดำเนินงานของสถาบัน
4. การกำจัดความขัดแย้งของประชาชนที่มีต่อสถาบันให้หมดไป

ข้อที่ 51 การกำหนดรูปแบบการใช้สื่อและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์จัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยการใช้สื่อและกิจกรรมต่างๆ นำพาข่าวสารขององค์กรไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 53 ................สามารถวัดได้จากผลของสื่อที่เผยแพร่เริ่มจากการวัดผลงานจากการตัดข่าว การเผยแพร่ข่าวในทุกสื่อที่ส่งข่าวออกไป
1. การให้สัมภาษณ์
2. การทำแฟ้มคู่มือ
3. การนำชมกิจการ
4. การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 54 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสื่อมวลชนสัมพันธ์
1. การทำแฟ้มคู่มือเป็นรายละเอียดที่ให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชนได้ดีกว่าการแจกภาพข่าว
2. การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์วัดได้จากผลของสื่อที่เผยแพร่
3. สื่อมวลชนสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ของสื่อมวลชนที่มีต่อประชาชน
4. การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อเริ่มต้นจากการศึกษาและรวบรวมฐานข้อมูลของสื่อทุกประเภท

ข้อที่ 55 ................เป็นวิธีการดำเนินการที่จะสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
1. การใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
2. การใช้สื่อการประชาสัมพันธ์
3. การใช้กิจกรรมประชาสัมพันธ์
4. การใช้กิจกรรมพิเศษ

ข้อที่ 56 ข้อใด คือ การประชาสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช้สื่อมวลชน
1. Road Show
2. Issues
3. Special Events
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 57 การเป็นผู้อุปถัมภ์รายการกีฬาหรืองานแสดงศิลปะ จัดเป็นชุดเครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์การตลาดแบบใด
1. การจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ
2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการต่างๆ
3. การนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน
4. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

ข้อที่ 58 ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1. สื่อมวลชน
2. เครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่สื่อมวลชน
3. การสื่อสารทางเดียว
4. การสื่อสารสองทาง

ข้อที่ 59 หลังเกิดภาวะวิกฤตแล้ว นักประชาสัมพันธ์ที่ดีควรให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลอื่นๆ ภายในเวลาเท่าใด
1. 45 นาที
2. 30 นาที
3. 15 นาที
4. 5 นาที

ข้อที่ 60 คำว่า Product Image หมายถึงข้อใด
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้า
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 61 ข้อใดจัดเป็นระยะท้ายสุดของการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะฟื้นฟู
4. ระยะประเมิน

ข้อที่ 62 ข้อใดกล่าวถึงคำว่า "มวลชน" ได้ถูกต้อง
1. กลุ่มคนที่มารวมตัวกันด้วยความมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง
2. กลุ่มคนที่รวมตัวกันอยู่ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
3. ถูกจัดตั้งโดยประชาชนเพียงอย่างเดียว
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

ข้อที่ 63 ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับกลุ่มมวลชนที่มีอยู่โดยธรรมชาติโดยไม่ได้มีการจัดตั้ง
1. การเข้าถึงคน
2. การเข้าถึงงาน
3. การเข้าถึงท้องที่
4. การเข้าถึงผู้นำชุมชน

ข้อที่ 64 งานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมวลชนที่ไม่ได้มีการจัดตั้ง คือ ข้อใด
1. ทั้งงานในและงานนอกสำนักงาน
2. ทั้งงานในและงานนอกราชการ
3. ทั้งงานตามปกติ และงานเร่งด่วน
4. ทั้งงานตามปกติ และงานในภาวะฉุกเฉิน

ข้อที่ 65 เครือข่ายชนิดใดที่ใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 ข้อใดไม่ใช่ชนิดของเครือข่าย
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 ข้อใดจัดเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดำเนินการของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 68 ขั้นตอนแรกของกระบวนการมีส่วนร่วม คือข้อใด
1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชุมชน
2. มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อลดและแก้ไขปัญหา
3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทำงาน

ข้อที่ 69 รูปแบบการมีส่วนร่วมข้อใดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 70 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ ตรงกับข้อใด
1. การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในสังคมได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมนั้นอย่างเต็มที่
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม พิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยเหลือกันด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคล
4. การที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับต่างๆ ทางการบริหารจัดการ

ข้อที่ 71 การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้

ข้อที่ 72 เลขที่หนังสือออก 0035.392/142 เลข 9 ใช้แทนหน่วยงานระดับใด
1. กองบัญชาการหรือเทียบเท่า
2. กองบังคับการหรือเทียบเท่า
3. กองกำกับการหรือเทียบเท่า
4. งานหรือเทียบเท่า

ข้อที่ 73 ประกาศวันหยุดราชการเดือนตุลาคม 2560 จัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
1. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
2. หนังสือสั่งการ
3. ระเบียบ
4. หนังสือประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 74 ข้อใดคือ กรรมการกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
1. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
2. ผู้แทนกรมสรรพากร
3. ผู้แทนกรมศุลกากร
4. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อที่ 75 ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ ผู้ใดคัดเลือกรายชื่อแล้วเสนอ ก.ตร.
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. ก.ต.ช.
3. ก.ตร.
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 76 การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ การไม่รักษาวินัยตามที่บัญญัติ เป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามมีจำนวนทั้งหมดกี่ข้อ
1. 17 ข้อ
2. 18 ข้อ
3. 19 ข้อ
4. 20 ข้อ

ข้อที่ 77 ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยี Big Data ถูกต้อง
1. Big Data จำเป็นต้องใช้อาคารขนาดใหญ่ในการเก็บรักษา
2. Big Data เป็นเทคโนโลยีที่รวบรวม บริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3. Big Data เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลระดับประเทศเท่านั้น
4. Big Data ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ข้อที่ 78 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้ IP ที่กระทำผิด
1. ต้องระบุวันเวลาและ เลข IP ทุกครั้ง
2. ต้องระบุวันเวลา, Time Zone และเลข IP ทุกครั้ง
3. ต้องระบุวันเวลา, เลข IP และสถานที่ ทุกครั้ง
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 79 ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับระบบ POLIS
1. ระบบ POLIS ย่อมาจาก POLice Information System
2. ระบบ POLIS เก็บข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาไว้
3. ระบบ POLIS สามารถดูภาพ CCTV ย้อนหลังได้ทั่วประเทศ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 80 การตัดสินใจในเรื่องพิเศษนอกเหนือจากเหตุการณ์ปกติ เป็นเรื่องที่มักมีความสลับซับซ้อน เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน อยู่นอกขอบเขตของระเบียบข้อบังคับ กฏเกณฑ์และนโยบายเรียกว่าการตัดสินใจแบบใด
1. การตัดสินใจแบบ non program decision making
2. การตัดสินใจแบบ program decision making
3. การตัดสินใจนอกเหนือเหตุการณ์ปกติ routine decision making
4. การตัดสินใจที่มีความสลับซับซ้อน complex decision making

ข้อที่ 81 การตัดสินใจที่ซ้ำ ๆ กันหลายครั้งเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำทุกวันมีแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นระเบียบและข้อบังคับ มีการกำหนดวัตถุประสงค์มาตรฐาน แนวปฏิบัติ เรียกว่าอะไร
1. การตัดสินใจแบบ program decision making
2. การตัดสินใจแบบแนวปฏิบัติ practical decision making
3. การตัดสินใจแบบมีกฎระเบียบ rule decision making
4. การตัดสินใจแบบมาตรฐาน standard decision making

ข้อที่ 82 การตัดสินใจโดยใช้วิธีการสอบถามโดยวิธีเสาะหาความคิดเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเราเรียกว่าการตัดสินใจด้วยเทคนิคแบบใด
1. เทคนิคการระดมสมอง
2. เทคนิคการแสวงหาความรู้
3. เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
4. เทคนิคการคำนวนผลลัพท์ (Payoff technique)

ข้อที่ 83 จรรยาบรรณของตำรวจ ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม มีกี่ข้อ
1. มี 6 ข้อ
2. มี 7 ข้อ
3. มี 9 ข้อ
4. มี 11 ข้อ

ข้อที่ 84 สถาบันการฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องนำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจไป กำหนดเป็นอะไร
1. กำหนดเป็น ทฤษฎี เพื่อไม่ใช้บังคับข้าราชการตำรวจ
2. กำหนดเป็นคะแนนนิยมเพื่อการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจทุกหน่วย
3. กำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. กำหนดเป็นความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญช

ข้อที่ 85 อะไรคือเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจ อยู่ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม
1. มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตำรวจ
2. มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
3. มาตรฐานทางจริยธรรมและอุดมคติของตำรวจ
4. จรรยาบรรณของตำรวจและมาตรฐานคุณธรรม

ข้อที่ 86 รูปแบบใดของการจัดทำแผน/คำสั่ง มีความเป็นทางการสูง ที่สุด
1. การประชุมของผู้บังคับบัญชา
2. การจัดทำประกาศ หรือหนังสือเวียน
3. การเขียนโน๊ตย่อ โดยไม่ต้องลงนาม
4. การวาดแผนภาพประกอบ เพื่อสื่อความเข้าใจ

ข้อที่ 87 การจัดทำทำเนียบกำลังพล เป็นงานเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. งานทะเบียนพล
2. งานประวัติ
3. งานคดีวินัย
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 88 งานต้อนรับแขก ของฝ่ายอำนวยการ ถือเป็นงานในหมวดหมู่ใด
1. งานสารบรรณ
2. งานเบ็ดเตล็ด
3. งานความดีความชอบ
4. งานกฎหมาย

ข้อที่ 89 การจัดฝึกอบรมชุมชน สอดคล้องกับข้อใจ
1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน
2. การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
3. การส่งวิทยากรไปให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 90 ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์เพื่อบรรเทาภัย
1. ด้านสาธารณสุข
2. ด้านการทะเบียน
3. ด้านการจราจร
4. ด้านความลับ

ข้อที่ 91 การประชาสัมพันธ์เพื่อบรรเทาภัยไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
1. ด้านสาธารณสุข
2. ด้านการทะเบียน
3. ด้านการจราจร
4. ด้านความลับ

ข้อที่ 92 ผู้ที่เป็นตำรวจควรต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และสิทธิของตนดังกล่าวแล้ว ตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถจริง มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสติยั้งคิดสูง เพื่อใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความเที่ยงตรง ด้วยความฉลาดรอบคอบ และด้วยความสังวรระวัง มิให้เกินขอบเขตและความจำเป็น ข้อความตัวเลือกใดขยายความหมาย "การมีสติยั้งคิดสูง" ได้เหมาะสมที่สุด
1. มีสติปัญญาคิดวินิจฉัยให้ถ่องแท้เที่ยงตรง
2. การรักษาอุดมคติให้มั่นคงเหนียวแน่น
3. มีความยั้งคิดและความสุขุมรอบคอบ ไม่กระทำการใดๆ โดยประมาทพลั้งเผลอ
4. ระมัดระวังตั้งตัว ตั้งใจอยู่ในความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

ข้อที่ 93 จากข้อความต่อไปนี้ ต้องการให้ตำรวจคิดพิจารณาในเรื่องใดเป็นสำคัญ "ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมีอำนาจที่จะสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปราม เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจเหล่านี้ สามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆกัน สุดแต่การใช้ทุกคนจึงจำเป็นต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคง เที่ยงตรง อยู่ในความสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยอคติ หรือยอมให้ผู้อื่นมาแอบแฝงใช้อำนาจของตนโดยไม่เป็นธรรม อำนาจของท่านจึงจะเกิดผล เป็นคุณ เป็นประโยชน์ คือ การรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม"
1. การใช้อำนาจสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปรามของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
2. อำนาจสามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆ กัน
3. การไม่ใช้อำนาจด้วยอคติหรือยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจตนโดยไม่เป็นธรรม
4. การรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม

ข้อที่ 94 จากข้อความต่อไปนี้ ความสำเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสำคัญ มีคนกล่าวว่า "การวิ่งมาราธอนไม่ใช่เพียงแต่วิ่งเพื่อสุขภาพ แต่เป็นการวิ่งที่เกินกว่าศักยภาพของมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ทำได้" การใช้ชีวิตก็เช่นกัน บางครั้งเป้าหมายอยู่แสนไกล ระหว่างทางทั้งเหนื่อยทั้งล้าแต่เราอย่าหันหลังกลับ พักสักนิดมีแรงแล้วไปต่อ สุดท้ายก็ถึง "เส้นชัย"
1. การต่อสู้อุปสรรค
2. จิตใจที่มุ่งมั่น
3. สุขภาพกายและใจ
4. การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว

ข้อที่ 95 คำพูดที่เหมาะสมควรใช้หรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน คือข้อใด
1. ยังไม่ได้รับรายงาน
2. ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปเช่นนั้น
3. พวกนักข่าวสรุปกันเอง
4. ถ้าผมจำไม่ผิด

ข้อที่ 96 ภาษากายที่แสดงออกถึงความเบื่อหน่าย ไม่สนใจ คือข้อใด
1. ไม่ยอมสบตา
2. วางเท้าไว้บนโต๊ะ
3. หันลำตัวหนี
4. นั่งไขว้ขาหรือกอดอก

ข้อที่ 97 บุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบในงาน แต่ชอบอ้างเหตุผล เป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไร
1. เกียจคร้าน
2. เรียกร้องความสนใจ
3. ชอบพึ่งพาผู้อื่น
4. ดื้อเงียบ

ข้อที่ 98 ท่านเตรียมวางโครงร่างการนำเสนอก่อน-หลังอย่างไร
1. สถานการณ์ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ประโยชน์และผลที่ได้รับ
2. ปัญหา สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ผลที่ได้รับ
3. สถานการณ์ ผลที่ได้รับ ปัญหา แนวทางแก้ไข
4. ปัญหา สถานการณ์ ผลที่ได้รับ แนวทางการแก้ไข

ข้อที่ 99 อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมตนเองในฐานะเป็นผู้นำเสนอ
1. คุมน้ำเสียง ดูแลบุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สามารถควบคุมความตื่นเต้นและทำให้มีชีวิตขณะถ่ายทอด
2. คุมอาการตื่นเต้น มีชีวิตขณะถ่ายทอด มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม
3. คุมผู้ฟังให้ได้ จัดลำดับเรียงให้ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4. คุมบุคลิกภาพ มีหลักฐานมาอ้างอิง และให้เกียรติผู้ฟัง เพื่อทำการโน้มน้าวผู้ฟัง

ข้อที่ 100 สิ่งสำคัญในการทำบันทึกย่อ (short note) สำหรับเตรียมการนำเสนอ คือข้อใด
1. หาข้อมูลและมีความเข้าใจเรื่องที่จะนำเสนอ
2. ดึงและเรียงประเด็นสำคัญ
3. ทำกรอบและเรียงลำดับหัวข้อให้ต่อเนื่อง
4. กำหนดหัวข้อย่อยในหัวข้อใหญ่และสร้างความเข้าใจทุกหัวข้อ