Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 14 December 2560 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดคือแนวทางดำเนินการในการประมาณการของฝ่ายอำนวยการ
1. ต้องรอสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
2. ไม่จำเป็นต้องสรุปผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชา
3. ไม่จำเป็นต้องรอสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
4. ไม่ควรคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่

ข้อที่ 2 คำว่า "5 สายงาน" สอดคล้องกับ ข้อใด
1. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว
2. ฝ่ายอำนวยการหลัก
3. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
4. ฝ่ายอำนวยการสนับสนุน

ข้อที่ 3 ตำรวจได้นำแนวทางในการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการของส่วนราชการใด มาประยุกต์ใช้
1. กระทรวงมหาดไทย
2. ทหาร
3. กรมการปกครอง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4 การประมาณการกำลังพลสามารถกระทำได้ลักษณะอะไรบ้าง
1. การเสนอการประมาณการด้วยวาจา
2. การเสนอการประมาณการเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ถูกทั้งคำตอบที่ 1 และ 2
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 5 ในการทดแทนกำลังพล เพื่อรักษายอดกำลังพลในการปฏิบัติการ ฝ่ายยุทธการ(ฝ่ายแผน) มีหน้าที่ เกี่ยวข้องอย่างไร
1. จัดทำและดำรงรักษาประมาณการกำลังทดแทน
2. ให้ข้อเสนอ จัดลำดับความเร่งด่วนในการแบ่งมอบกำลัง ทดแทนเป็นบุคคล และทดแทนเป็นหน่วย
3. จัดให้มีการสนับสนุนการส่งกำลัง
4. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.

ข้อที่ 6 ข้อใดเป็นหน้าที่งานคดีวินัย
1. จัดทําความต้องการกําลังพล
2. มีหน้าที่จัดทําเนียบกําลังพล
3. มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ
4. โอนบุคคลเข้ารับราชการ

ข้อที่ 7 ข่าวที่ดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
1. ข่าวต้องชัดเจน
2. ข่าวต้องมีความเป็นกลางไม่ลำเอียง
3. ข่าวต้องทันสมัย รวดเร็ว
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8 ข้อใดไม่ใช่หลัก 5W1H
1. When
2. What
3. Where
4. Whose

ข้อที่ 9 รายละเอียดที่ถูกกำหนดขึ้นและต้องการให้ผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสารตอบสนองคือสิ่งใด
1. คำสั่ง- คำขอ
2. คำให้การ
3. คำร้องขอ
4. ข้อบังคับ

ข้อที่ 10 ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวางแผน
1. การวางแผนเป็นการใช้สามัญสำนึกอย่างมีเหตุผล
2. การวางแผนเป็นความพยายามต่อเนื่องในการปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
3. การวางแผนเป็นการใช้ความรู้ความสามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆในอดีตและปัจจุบัน
4. การวางแผนเป็นการปฎิบัติงานใดๆภายในเวลาที่กำหนดไว้

ข้อที่ 11 การจัดหน่วย การฝึก การปฏิบัติและการงบประมาณเป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายใด
1. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
2. ฝ่ายแผนงาน
3. ฝ่ายข่าว
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12 ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมในการวางแผน
1. การกำหนดทางเลือก
2. การกำหนดวัตถุประสงค์
3. การกำหนดสมมุติฐาน
4. การกำหนดวิธีการประเมินผล

ข้อที่ 13 หน่วยสนับสนุนจะต้องมีขีดความสามารถ ซึ่งทำให้หน่วยรับการสนับสนุน (หน่วยปฏิบัติ) มีความมั่นใจได้ว่า จะได้รับการสนับสนุนสิ่งของได้ตามเวลา ณ สถานที่ที่ได้กำหนดไว้ คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 14 การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยปฏิบัติได้มีและใช้ในปริมาณที่ต้องการ ณ เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่ล่าช้า ทันต่อเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้วางแผนจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและต้องประสานงานกันอย่างถูกต้องและกระจ่างชัด ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบงานส่งกำลังบำรุง คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 15 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงที่อยู่ในที่ตั้งสำนักงาน จะต้องให้การสนับสนุนแก่หน่วยที่ปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งอยู่ส่วนหน้า รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยเหนือไปยังหน่วยรองด้วย เพื่อปลดเปลื้องงานด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วยรอง (หน่วยปฏิบัติ) ให้มากที่สุด คือหลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การรวมการสนับสนุน
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 16 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์พิจารณาจากข้อใด
1. ชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง
2. ชุมชนที่เป็นย่านธุรกิจล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
3. ชุมชนแออัดที่มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมกันอยู่
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17 การพูดหรือถามเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข่าวน่าสนใจในปัจจุบันจัดเป็นเทคนิคในการถามข้อใด
1. ถามสิ่งที่เขาเด่น
2. ถามสิ่งที่เขาชอบ
3. ถามเกี่ยวกับสิ่งแปลกใหม่
4. ถามเพื่อให้เขาได้ระบายความทุกข์

ข้อที่ 18 ข้อใดจัดเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกในการผูกมิตร
1. มีความจริงใจต่อกัน
2. การช่วยเหลือกัน
3. ความมีน้ำใจต่อกัน
4. การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ข้อที่ 19 โรดรีโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์คนปัจจุบัน มีนโยบายด้านความมั่นคงที่ประชาคมโลกกล่าวถึงมากที่สุด
1. การปราบปรามยาเสพติด
2. การปราบปรามการก่อการร้าย
3. การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. การปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์

ข้อที่ 20 ข้อใดกล่าวถึงกฎบัตรอาเซียนได้ถูกต้อง
1. ให้อำนาจคณะมนตรีประชาคมอาเซียนดูแลการปฏิบัติและแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี
2. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบอื่นๆ ได้ตามที่เลขาธิการอาเซียนกำหนด
3. หากการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียนที่แตกต่างกัน ให้เลขาธิการอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. คณะมนตรีประสานงานอาเซียนประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศและประชุมอย่างน้อยสองครั้งต่อปี

ข้อที่ 21 ประเทศใดไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจบริคซ์ (BRICS)
1. สิงคโปร์
2. อินเดีย
3. จีน
4. รัสเซีย

ข้อที่ 22 การพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมลักษณะใด
1. กระบวนการ
2. ความก้าวหน้า
3. วิวัฒนาการ
4. การพัฒนา

ข้อที่ 23 "ทฤษฎีใหม่" เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามข้อใด
1. ระบบความคิด
2. การประดิษฐ์คิดค้น
3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
4. การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

ข้อที่ 24 รัฐบาลปัจจุบันส่งเสริมให้ทำการเกษตรอินทรีย์กลับมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใด
1. แบบดั้งเดิม
2. แบบการปฏิวัติ
3. แบบเส้นตรง
4. แบบวัฎจักร

ข้อที่ 25 "แม้จีดีพีจะขยายตัว แต่ประชาชน 30 ล้านหรือเกือบครึ่งประเทศ ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรมีส่วนแบ่งในจีดีพีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น" คำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์สะท้อนภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร
1. เศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูง
2. เศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ประชาชนไม่สามารถรู้สึกได้
3. เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี
4. เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว ชะลอตามเศรษฐกิจโลก

ข้อที่ 26 หากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยดี คดีความของตำรวจจะเป็นอย่างไร
1. คดีความเพิ่มขึ้น
2. คดีความลดลง
3. คดีความเท่าเดิม
4. คดีความจะเพิ่มหรือลดลงก็ได้

ข้อที่ 27 ณ ระดับราคาดุลยภาพ (ระดับราคาสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความพอใจตรงกัน) ปรากฏว่าชาวนาเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง  
1. ชาวนาจะต้องจัดสรรโควตาขายข้าวให้โรงสี
2. รัฐบาลจะต้องรับซื้อข้าวส่วนเกินจากชาวนา
3. โรงสีจะซื้อข้าวได้ในราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
4. โรงสีจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้อข้าวในราคาตลาด

ข้อที่ 28 การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดทำลายต้นไม้ของชาวบ้านที่ปลูกบุกรุกป่าสงวน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงดักฟังโทรศัพท์ผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายศาล

ข้อที่ 29 การที่คนไทยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางความคิด การนับถือศาสนา สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลในข้อใด
1. มนุษย์ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
2. มนุษย์ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม
3. มนุษย์มีอิสระเสรีภาพในการดำเนินชีวิต
4. มนุษย์ทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

ข้อที่ 30 สถานการณ์โลกข้อใด ที่ท่านเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. รัฐบาลเมียนมาร์ไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาที่อาศัยในพื้นที่รัฐยะไข่ว่าเป็นพลเมืองของประเทศ
2. พ่อแม่ของเด็กชาวออสเตรเลียจัดการศึกษาระบบ Home School ให้แก่ลูกของตนเอง
3. แคว้นกาตาลุญญาฝืนทำประชามติแยกเอกราชจากประเทศสเปน
4. ชนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกายืนกรานในสิทธิของตน ที่จะเก็บขนนกอินทรีย์เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา

ข้อที่ 31 ผู้อำนวยการตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมคือใคร
1. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
2. ผู้อำนวยการกองคลัง
3. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
4. ปลัดกระทรวงการคลัง

ข้อที่ 32 ข้อใดต่อไปนี้คือไม่ใช่รายการของงบกลาง
1. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
3. ค่ารักษาพยาบาล
4. เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ

ข้อที่ 33 งบเงินอุดหนุนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1. 2 ประเภท
2. 3 ประเภท
3. 4 ประเภท
4. 5 ประเภท

ข้อที่ 34 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานรัฐหลักการข้อใดสำคัญที่สุด
1. ตรวจสอบได้
2. มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. โปร่งใส
4. คุ้มค่า

ข้อที่ 35 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ชุดใดมีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
4. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

ข้อที่ 36 การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้เมื่อใด
1. อยู่ในกรอบระยะเวลาของสัญญา
2. ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
3. ได้รับอนุมัติงบประมาณ
4. ผ่านการตรวจสอบจาก ค.ป.ท.แล้วอย่างน้อย 30 วัน

ข้อที่ 37 เจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตายภายหลังออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐ
2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาท
3. ออกคำสั่งใหม่ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 38 การชำระค่าสินไหมทดแทนกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. นาย ก. สามารถขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนได้ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. นาย ข. ต้องรอให้มีหนังสือเตือนก่อนจึงจะมีหน้าที่นำเงินมาชำระ
3. นาย ค. ต้องนำเงินมาชำระค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน
4. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 39 เหตุละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งหมด
2. ส่วนสารบัญญัติบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3. ส่วนวิธีสบัญญัติบังคับตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ
4. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

ข้อที่ 40 การจ่ายเป็นเงินสด สามารถดำเนินการได้ในวงเงินเท่าใด
1. 5,000 บาท
2. 5,000 บาทขึ้นไป
3. ต่ำกว่า 5,000 บาท
4. ไม่ได้ระบุ

ข้อที่ 41 สารวัตรฝ่ายอำนวยการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจังหวัดใกล้เคียง มีสิทธิเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายในอัตราไม่เกิน เท่าไร
1. ไม่เกิน 700 บาท
2. ไม่เกิน 800 บาท
3. ไม่เกิน 900 บาท
4. ไม่เกิน 1,200 บาท

ข้อที่ 42 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย สำหรับข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีในอัตราเท่าไร
1. 240 บาท
2. 260 บาท
3. 270 บาท
4. 280 บาท

ข้อที่ 43 ผู้รักษาการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551คือ
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2. ปลัดกระทรวงการคลัง
3. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
4. อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ข้อที่ 44 ข่าวที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน คือข้อใด
1. ข่าวในเรื่องฝ่ายเราและลมฟ้าอากาศ
2. ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้ามและภูมิประเทศ
3. ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ
4. ข่าวในเรื่องฝ่ายเรา

ข้อที่ 45 ข่าวกรองการต่างประเทศกับข่าวกรองทางยุทธศาสตร์มีความสำคัญแตกต่างกันอย่างไร
1. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์สำคัญมากกว่า
2. ข่าวกรองการต่างประเทศมีความสำคัญมากกว่า
3. มีความสำคัญเท่ากัน อยู่ที่การนำไปใช้
4. ไม่สำคัญทั้งสองเรื่อง เพราะไม่ได้นำมากำหนดนโยบายภายใน

ข้อที่ 46 รายชื่อผู้ก่อการร้ายสากล เป็นข่าวกรองประเภทใด
1. ข่าวกรองความมั่นคง
2. ข่าวกรองบุคคล
3. ข่าวกรองทำเนียบกำลังรบ
4. ข่าวกรองอนาคต

ข้อที่ 47 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. 60 วัน
2. 90 วัน
3. 120 วัน
4. 180 วัน

ข้อที่ 48 "การกระทำที่มุ่งก่อให้เกิดความแตกแยก ความปั่นป่วน" คือข้อใด
1. การจารกรรม
2. การบ่อนทำลาย
3. การก่อการร้าย
4. การต่อต้านการก่อการร้าย

ข้อที่ 49 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานใด
1. สำนักนายกรัฐมนตรี
2. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
3. กระทรวงการคลัง
4. กระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 50 ข้อใดไม่จัดเป็นความหมายโดยรวมของการประชาสัมพันธ์
1. การเผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ
2. การชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย
3. การประสานความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย และวิธีการดำเนินงานของสถาบัน
4. การกำจัดความขัดแย้งของประชาชนที่มีต่อสถาบันให้หมดไป

ข้อที่ 51 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของแผนงานว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชาชนสัมพันธ์ในแต่ละครั้งหรือไม่
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 "การรณรงค์หาทุนมาใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อขยายจำนวนสมาชิกหรืออาสาสมัคร" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 53 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
1. ควรมีการตอกย้ำหรือทำซ้ำบ่อยๆ เพื่อช่วยให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น
2. การตอกย้ำหรือทำซ้ำบ่อยๆ หากทำต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจทำให้ผู้รับชมหรือรับฟังเบื่อหน่ายได้
3. ควรให้โอกาสผู้รับชมหรือรับฟังมีส่วนร่วม เพื่อดึงดูดความสนใจ
4. ควรทำให้สื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย แต่ไม่ควรทำต่อเนื่อง

ข้อที่ 54 .................ทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปลุกจิตสำนึก โน้มน้าวให้เห็นด้วย คล้อยตาม เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. การใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
2. การใช้สื่อการประชาสัมพันธ์
3. การใช้กิจกรรมประชาสัมพันธ์
4. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

ข้อที่ 55 คำว่า Annual Report หมายถึงอะไร
1. ใบปลิว
2. เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้า
3. รายงานประจำปี
4. หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษัท

ข้อที่ 56 เจ้าของกิจการที่เรียกตัวเองว่า เป็นผู้ประกอบการทางสังคม คือข้อใด
1. Social Entrepreneur
2. Social Engineer
3. Social Engage
4. Social Environment

ข้อที่ 57 ตัวอักษร C ในชุดเครื่องมือ PENCILS ย่อมาจากอะไร
1. Customer Relation Activate
2. Customer Relation Activities
3. Community Involvement Activate
4. Community Involvement Activities

ข้อที่ 58 การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรหรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องจะทำอย่างไร
1. การผลิตแต่สินค้าคุณภาพ
2. การประชการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ขั้นสูงต่อไปาสัมพันธ์
3. ทำการตลาด
4. ตั้งสหภาพแรงงาน

ข้อที่ 59 ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ช่วงใดที่นักประชาสัมพันธ์ควรใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหา เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ที่สุด
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะเกิดเหตุ
4. ระยะฟื้นฟู

ข้อที่ 60 คำว่าภาพลักษณ์ (IMAGE) ตัวอักษร G หมายถึงข้อใด
1. Government
2. Good Government
3. Goodness
4. Good Governance

ข้อที่ 61 เป้าหมายสูงสุดของของผู้ปฏิบัติฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤต คือข้อใด
1. หาสาเหตุของการก่อตัวภาวะวิกฤตไม่ให้ผิดพลาด
2. การสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดภาพบวกต่อสาธารณชน
3. เตรียมแผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้รวดเร็วและสมบูรณ์
4. สร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนกับองค์กรไว้ก่อน

ข้อที่ 62 เมื่อมวลชนมีพฤติกรรมร่วมโดยมีอารมณ์ที่รุนแรง ควรใช้การสื่อสารอย่างไร
1. ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน
2. ด้วยความเร่งรีบ ให้ทันต่อสถานการณ์
3. ด้วยการใช้เหตุผล
4. ด้วยความหนักแน่น ขึงขัง เอาจริงเอาจัง

ข้อที่ 63 ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายของจิตวิทยามวลชน
1. การใช้กำลัง
2. การเข้าถึงมวลชน
3. การเอาชนะจิตใจ
4. การอบรม

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือสำคัญของจิตวิทยามวลชน
1. การโฆษณาชวนเชื่อ
2. การอบรมกล่อมเกลาทางสังคม
3. การเร้าระดมทางสังคม
4. การชุมนุมเรียกร้อง

ข้อที่ 65 เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 เครือข่ายชนิดใดที่ใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 องค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันคือข้อใด
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 68 ขั้นตอนแรกของกระบวนการมีส่วนร่วม คือข้อใด
1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชุมชน
2. มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อลดและแก้ไขปัญหา
3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทำงาน

ข้อที่ 69 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การรับรู้ข่าวสาร” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมในระดับชุมชน” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 71 หนังสือราชการที่มีคำขึ้นต้น “กราบเรียน” และคำลงท้าย “ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง” เป็นหนังสือที่มีไปถึง......
1. รองประธานรัฐสภา
2. นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. รัฐบุรุษ

ข้อที่ 72 คำขึ้นต้นของหนังสือหนังสือประทับตรา ได้แก่
1. เรียน
2. กราบเรียน
3. ถึง
4. ขออนุญาต

ข้อที่ 73 หน่วยงานใดกำหนดรหัสตัวพยัญชนะ “ตช” ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน
3. สำนักนายกรัฐมนตรี
4. สำนักงานเลขานุการ

ข้อที่ 74 ผู้ที่มีอำนาจสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ก ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แก่
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. รองนายกรัฐมนตรี
3. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
4. จเรตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 75 สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ตราเป็น
1. พระราชบัญญัติ
2. พระราชกำหนด
3. พระราชกฤษฎีกา
4. กฎกระทรวง

ข้อที่ 76 ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ ผู้ใดคัดเลือกรายชื่อแล้วเสนอ ก.ตร.
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. ก.ต.ช.
3. ก.ตร.
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 77 ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีการฝึกอบรมผู้ใช้งาน
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องทำการทดสอบและปรับปรุงระบบก่อนใช้งานจริง

ข้อที่ 78 ข้อใดเป็นชื่อบริการอีเมล์
1. Hotmail
2. Google Mail
3. Yahoo Mail
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 79 ข้อใดคือตัวอย่างการค้นหาไฟล์ PowerPoint เกี่ยวกับรถยนต์ ผ่านบริการ Google Search
1. รถยนต์ filetype:ppt
2. Power Point รถยนต์
3. PPT รถยนต์
4. “PPT” AND “รถยนต์”

ข้อที่ 80 กระบวนการตัดสินใจถือเป็นขั้นตอนหนึ่งอันนำไปสู่ภาระกิจใดของผู้บริหาร
1. ภาระกิจการสั่งการและมอบหมายงาน
2. ภาระกิจในการลงโทษหรือพิจารณาความดีความชอบ
3. ภาระกิจในการวางแผนทางการบริหาร
4. ภาระกิจในการควบคุมการทำงานของพนักงาน

ข้อที่ 81 การตัดสินใจของผู้บริหารที่จะต้องทำการเปรียบเทียบผลงานกับเกณฑ์และมาตรฐานก่อนและหลังการตัดสินใจว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่จัดว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนใดของการตัดสินใจ
1. ขั้นการเปรียบเทียบผลงาน
2. ขั้นการติดตามผลการตัดสินใจ
3. ขั้นการกำหนดมาตรฐานการตัดสินใจ
4. ขั้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อที่ 82 การตัดสินใจโดยใช้วิธีการสอบถามโดยวิธีเสาะหาความคิดเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเราเรียกว่าการตัดสินใจด้วยเทคนิคแบบใด
1. เทคนิคการระดมสมอง
2. เทคนิคการแสวงหาความรู้
3. เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
4. เทคนิคการคำนวนผลลัพท์ (Payoff technique)

ข้อที่ 83 ส.ต.ต. ก ต้องการเสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ โดยส่ง ข้อความดังกล่าวไปที่……
1. กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์
2. กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
3. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. จเรตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 84 ข้อใดคือค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง
2. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
3. การยึดถือผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การมีจิตสำนึกที่ดีไม่ซื่อสัตย์

ข้อที่ 85 มาตรฐานทางจริยธรรมของตำรวจ มีกี่ข้อ ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม
1. 6 ข้อ
2. 7 ข้อ
3. 8 ข้อ
4. 9 ข้อ

ข้อที่ 86 การทำสรุปยอดกำลังพลประจำวัน เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับข้อใด
1. การวางแผนกำลังพล
2. การรักษายอดกำลังพล
3. การสร้างขวัญกำลังใจ
4. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ

ข้อที่ 87 การให้ข่าวสารของงานกำลังพลเป็นลายลักษณ์อักษร หัวข้อใดควรอยู่ในลำดับแรก
1. การทดแทนกำลังพล
2. การรักษายอดกำลังพล
3. การพัฒนาและการรักษาขวัญ
4. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ

ข้อที่ 88 ความเหนื่อยล้าของกำลังพลจากการปฏิบัติภารกิจ ควรทำอย่างไร
1. การรักษายอดกำลังพล
2. การทดแทนกำลังพล
3. การรักษากฎและวินัย
4. การเจรจาต่อรอง

ข้อที่ 89 การประชาสัมพันธ์เพื่อขัดขวาง บั่นทอนการปฏิบัติงานของฝ่ายตรงข้าม ตรงกับข้อใด
1. การปฎิบัติการจิตวิทยาเชิงรับ
2. การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงโอบล้อม
3. การปฏิบัติการจิตวิทยาแบบบูรณาการ
4. การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก

ข้อที่ 90 ข้อใดไม่ใช่ งานฝึกอบรมและมวลชนสัมพันธ์
1. ผู้กองเหลือง ปฎิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนกับพรรคการเมืองคู่แข่ง
2. หมวดเขียว ให้ข่าวสาร ข้อเท็จจริงด้านอุดมการณ์ตำรวจแก่เยาวชน
3. ดาบแดง เข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีของท้องถิ่น
4. จ่าดำ จัดกิจกรรมรื่นเริงและสันทนาการ

ข้อที่ 91 ข้อใดไม่ใช่งานด้านบริการสังคม ที่ฝ่ายอำนวยการเกี่ยวข้อง
1. การปลูกฝังอุดมการณ์
2. การประชาสัมพันธ์
3. การปราบปรามยาเสพติด
4. การปฏิบัติการทางจิตวิทยา

ข้อที่ 92 จากข้อความต่อไปนี้ ต้องการให้ตำรวจคิดพิจารณาในเรื่องใดเป็นสำคัญ "ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมีอำนาจที่จะสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปราม เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจเหล่านี้ สามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆกัน สุดแต่การใช้ทุกคนจึงจำเป็นต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคง เที่ยงตรง อยู่ในความสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยอคติ หรือยอมให้ผู้อื่นมาแอบแฝงใช้อำนาจของตนโดยไม่เป็นธรรม อำนาจของท่านจึงจะเกิดผล เป็นคุณ เป็นประโยชน์ คือ การรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม"
1. การใช้อำนาจสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปรามของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
2. อำนาจสามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆ กัน
3. การไม่ใช้อำนาจด้วยอคติหรือยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจตนโดยไม่เป็นธรรม
4. การรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม

ข้อที่ 93 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" ข้อสรุปใดถูกต้อง
1. ความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต
2. ความยั้งคิดจะช่วยให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินชีวิต
3. หลักศีลธรรมจะเป็นเกราะการดำเนินชีวิต
4. ควรดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท

ข้อที่ 94 เนื้อความจากพระราชดำรัสทรงให้ยึดถือหลักการในข้อใด "ขาดทุนคือกำไร หมายความว่า ถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้ว เราก็เสียแต่ในที่สุดที่เราเสียมันเป็นการได้ การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินมิได้"
1. การลงทุนไม่แสวงหากำไร
2. การให้และการเสียสละ
3. ความเพียรพยายาม
4. ความเมตตากรุณา

ข้อที่ 95 ข้อใด คือลักษณะบุคลิกภาพของนักบริหารโมเดลประเทศไทย 4.0
1. มีความคิดสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีลดเวลาการทำงาน
2. มุ่งมั่นในแนวคิดของตนเองเหนือกว่าของบุคคลอื่น
3. มีความคิดเชิงระบบดี รู้จักความสามารถและข้อจำกัดของตนเอง
4. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน

ข้อที่ 96 การมีบุคลิกภาพที่ดีจะมีประโยชน์ทำให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพความจริงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งตรงกับสถานการณ์ในข้อใด
1. ตำรวจจราจรบรรจุใหม่มีความเชื่อมั่นในความรู้ตนเองว่า จะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้
2. ชาวนาใช้ชีวิตอยู่อย่างคนจน เพราะเชื่อว่าทำนาอย่างไรก็ไม่มีวันร่ำรวย
3. ข้าราชการชั้นผู้น้อยซื้อรถเบนซ์ขับมาทำงาน เพื่อภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือ
4. สารวัตรใหญ่เผชิญหน้ากับปัญหาที่ยังจัดการไม่ได้ ด้วยการมองปัญหานั้นให้เป็นเรื่องเล็ก

ข้อที่ 97 คำพูดที่เหมาะสมควรใช้หรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน คือข้อใด
1. ยังไม่ได้รับรายงาน
2. ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปเช่นนั้น
3. พวกนักข่าวสรุปกันเอง
4. ถ้าผมจำไม่ผิด

ข้อที่ 98 อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมตนเองในฐานะเป็นผู้นำเสนอ
1. คุมน้ำเสียง ดูแลบุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สามารถควบคุมความตื่นเต้นและทำให้มีชีวิตขณะถ่ายทอด
2. คุมอาการตื่นเต้น มีชีวิตขณะถ่ายทอด มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม
3. คุมผู้ฟังให้ได้ จัดลำดับเรียงให้ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4. คุมบุคลิกภาพ มีหลักฐานมาอ้างอิง และให้เกียรติผู้ฟัง เพื่อทำการโน้มน้าวผู้ฟัง

ข้อที่ 99 การสร้างความมั่นใจและมีมาด (Poise) จำเป็นต้องเตรียมจุดเริ่มต้นและลงท้ายอย่างไร
1. ทักทาย สบสายตา ต้อนรับ สรุป กล่าวลา
2. ทักทาย แนะนำตัว รู้สึกเป็นเกียรติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มีความมั่นใจว่า
3. แนะนำตัว ทักทาย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี หวังให้ปฏิบัติ เกิดการยอมรับ
4. กล่าวนำ สบสายตา ยิ้มแย้ม เรียบเรียงคำพูด ตั้งใจถ่ายทอด

ข้อที่ 100 การถ่ายทอดความคิดในฐานะผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจคล้อยตาม ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
1. ผู้พูดต้องให้ความสำคัญกับผู้ฟัง มีข้อมูลที่มาอ้างอิงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นใจที่จะถ่ายทอด
2. ผู้พูดมีข้อมูลที่มั่นใจ พร้อมโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม โดยมุ่งที่จะให้ผู้ฟังเชื่อ
3. ผู้พูดสามารถควบคุมตนเอง และมีการจัดลำดับโครงเรื่อง โดยหาทางควบคุมผู้ฟังให้สนใจติดตาม
4. ผู้พูดสามารถควบคุมเนื้อหาที่จะถ่ายทอด โดยมุ่งหาวิธีการถ่ายทอดให้ผู้ฟังคล้อยตาม