Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 18 January 2564 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 การที่รัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์กลับมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใด
1. แบบการปฏิวัติ
2. แบบวัฎจักร
3. แบบเส้นตรง
4. แบบดั้งเดิม

ข้อที่ 2 สภาพประชาชนย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง โดยไม่มีการวางแผนการพัฒนาขยายตัวของเมืองและไม่สอดคล้องกับการสร้างสาธารณูปโภค ท่านคิดว่ามีสาเหตุจากสิ่งใด
1. กระแสโลกาภิวัตน์
2. การพัฒนาเป็นเมือง
3. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่

ข้อที่ 3 ความขัดแย้งในการบริหารประเทศของรัฐบาลกับคณะราษฎร จะต้องแก้ไขด้วย "การปฏิรูปพรรคการเมือง และการบังคับใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท" ตรงกับแนวคิดของสำนักใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักพฤติกรรมศาสตร์
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักสัจนิยม

ข้อที่ 4 กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับเงินจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายการค่าสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าสิบล้านบาท หน่วยรับงบประมาณจะนำเงินนอกงบประมาณไปสมทบได้ไม่เกินเท่าใด
1. ไม่เกินร้อยละ 5
2. ไม่เกินร้อยละ 10
3. ไม่เกินร้อยละ 15
4. ไม่เกินร้อยละ 20

ข้อที่ 5 ในการจัดทำงบประมาณ กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่า หนึ่งปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป หน่วยรับงบประมาณจะต้องดำเนินการอย่างไร
1. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ
2. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ
3. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ
4. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ

ข้อที่ 6 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายในกี่วัน
1. 10วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
2. 15วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. 20วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
4. 30วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อที่ 7 กรณีบริษัทเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการของบริษัทในช่วงเวลาการรณรงค์ โดยบริจาครายได้จากการขายสินค้าและบริการส่วนหนึ่งให้แก่หน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จัดเป็น CSR ประเภทใด
1. CSR-in-process
2. CSR-after-process
3. CSR-as-process
4. Social-driven CSR

ข้อที่ 8 การเป็นผู้อุปถัมภ์รายการกีฬาหรืองานแสดงศิลปะ จัดเป็นชุดเครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์การตลาดแบบใด
1. การจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ
2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการต่างๆ
3. การนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน
4. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

ข้อที่ 9 การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบคือข้อใด
1. สังคมนิยม
2. ธุรกิจนิยม
3. ธุรกิจเพื่อสังคม
4. สังคมธุรกิจ