Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 22 October 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ "การกำกับดูแลของฝ่ายอำนวยการ" ข้อใดถูกต้อง
1. การเยี่ยมเยียนของฝ่ายอำนวยการไม่เกี่ยวข้องเป็นการกำกับดูแลของฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายอำนวยการต้องระลึกเสมอว่าความรับผิดชอบในการปฏิบัติการเป็นของทั้งผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการ
3. การตรวจของฝ่ายอำนวยการ อาจทำได้โดยความต้องการของผู้บังคับบัญชา
4. ในการตรวจของฝ่ายอำนวยการไม่จำเป็นต้องแจ้งความมุ่งหมายของการตรวจให้กับหน่วยปฏิบัติการทราบ

ข้อที่ 2 ผู้ที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาด้วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องการความชำนาญ
1. ฝ่ายอำนวยการหลัก
2. ฝ่ายอำนวยการประสานงาน
3. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
4. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว

ข้อที่ 3 ข้อใดคือแนวทางดำเนินการในการให้ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการ
1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในแต่ละงาน
2. ประเมินค่าความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
3. จัดระเบียบข้อมูลข่าวสาร
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4 ข้อใดมิใช่หน้าที่หลักของงานธุรการประจำในหน่วยกำลังพล
1. งานสวัสดิการ
2. งานคดีวินัย
3. งานประวัติ
4. งานแผน

ข้อที่ 5 ในการประมาณการกำลังพล เพื่อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา ฝ่ายกำลังพลจะต้องนำสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ซึ่งได้จากการแลกเปลี่ยนข่าวสารจากฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ มาเป็นข้อพิจารณากล่าว ได้แก่ข้อใด
1. สถานการณ์ข่าวกรอง ในด้านของลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการ
2. สถานการณ์ทางการปฏิบัติ (แนวทางในการปฏิบัติ) ในด้านการใช้กำลัง
3. สถานการณ์ทางการส่งกำลังบำรุง (การสนับสนุน)
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6 การบริการกำลังพล คือการเอาใจใส่ต่อความต้องการและความเป็นอยู่ของตำรวจแต่ละบุคคล จัดเป็นงานในหน้าที่เฉพาะของฝ่ายอำนวยการกำลังพล ด้านใด
1. การพัฒนาและการรักษาขวัญ
2. การรักษายอดกำลังพล
3. การจัดการกำลังพล
4. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ และคำสั่ง

ข้อที่ 7 แหล่งข่าวกึ่งปิด คืออะไร
1. การหาข่าวโดยการปฏิบัติการลับที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ตัว
2. การหาข่าวโดยปกปิดข้อมูลฝ่ายตรงข้าม
3. การหาข่าวด้วยการแสวงหาทางสื่อสิ่งพิมพ์
4. การหาข่าวด้วยการหาจากเอกสารที่ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน

ข้อที่ 8 ข่าว สอดคล้องกับข้อใด
1. Data
2. Information
3. News
4. Intelligence

ข้อที่ 9 การข่าวนำมาช่วยงานด้านศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ได้มากมาย ยกเว้นข้อใด
1. การรักษาความปลอดภัยเอกสาร
2. การปฏิบัติการด้านการข่าว
3. การเสนอหนทางปฏิบัติ
4. การจัดทำแผนที่สถานการณ์

ข้อที่ 10 การจัดหน่วย การฝึก การปฏิบัติและการงบประมาณเป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายใด
1. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
2. ฝ่ายแผนงาน
3. ฝ่ายข่าว
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11 ข้อใดเป็นงานในหน้าที่ร่วมของฝ่ายอำนวยการในส่วนของแผน
1. การจัดทำแผนและคำสั่ง
2. การกำกับดูแล
3. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12 ESTIMATE หมายถึงข้อใด
1. การรวบรวมข้อมูล
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร
3. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
4. การให้ข้อเสนอแนะ

ข้อที่ 13 ข้อใดถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับขอบเขตของงานส่งกำลังบำรุง
1. การส่งกำลัง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
2. การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
3. การส่งกำลัง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ การบริหารคน
4. การส่งกำลัง การขนส่ง การจัดหา การบริการอื่นๆ

ข้อที่ 14 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารข้อมูลข่าวสาร
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริง เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 15 การส่งกำลังบำรุงที่ดี ควรใช้หลักการส่งกำลังบำรุงใดบ้าง
1. ความเชื่อถือได้ ทันเวลาและสนองตอบความต้องการ
2. ความอ่อนตัว ความปลอดภัย ประหยัดและพอเพียง
3. การซ่อมบำรุง การขนส่ง
4. ใช้หลักการส่งกำลังบำรุงทั้งข้อ 1 และ 2 คู่กัน

ข้อที่ 16 ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในการกำหนดแผนงานชุมชนสัมพันธ์
1. พิจารณาถึงความเป็นไปได้
2. พิจารณาถึงความชัดเจน
3. พิจารณาถึงความอ่อนตัว
4. พิจารณาถึงความเข้มแข็ง

ข้อที่ 17 ข้อใดจัดเป็นคุณสมบัติของผู้ทำงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. ยิ้มแย้ม แจ่มใส
2. ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ
3. สงเคราะห์เกื้อกูล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ในกรณีของพื้นที่หมู่บ้านห่างไกล หมายถึงข้อใด
1. พื้นที่ชนบท
2. พื้นที่ชานเมือง
3. พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากสถานีตำรวจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19 เพราะเหตุใดประชาชนของสิงคโปร์ออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสูงมาก
1. เพราะประชาชนมีระดับการศึกษาสูง
2. เพราะประเทศมีรายได้ประชาชาติสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
3. เพราะกฎหมายบังคับให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีอัตราโทษปรับ
4. เพราะระบบพรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง

ข้อที่ 20 ข้อแตกต่างแนวคิดและความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียนในยุคสงครามเย็นกับยุคหลังสงครามเย็นเป็นอย่างไร
1. ยุคสงครามเย็น อาเซียนมีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการอ้างสิทธิ์เขตแดน แตกต่างยุคหลังสงครามเย็นที่อาเซียนใช้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจนำความร่วมมือด้านความมั่นคง
2. ยุคสงครามเย็น อาเซียนมีรวมกลุ่มเพื่อลดความกังวลกับการแผ่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ของโซเวียด จีน เวียดนาม ไม่แตกต่างกับยุคหลังสงครามเย็นที่ปัญหาความมั่นคงยังคงดำเนินอยู่ เห็นได้จากการทดลองยิงขีปนาวุธวิถีไกลของเกาหลีเหนือ
3. ยุคสงครามเย็น อาเซียนรับแรงกดดันของสงครามในอินโดจีน และการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดน แตกต่างจากปัญหาความมั่นคงยุคหลังสงครามเย็นที่มีความโน้มเอียงในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์มากขึ้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 21 วิถีการปฏิบัติของกฎบัตรอาเซียน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ให้อำนาจคณะมนตรีประชาคมอาเซียนดูแลการปฏิบัติและแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติ
2. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบอื่นๆ ได้ตามที่เลขาธิการอาเซียนกำหนด
3. หากการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียนที่แตกต่างกัน ให้เลขาธิการอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. ให้รัฐมนตรีต่างประเทศทำหน้าที่คณะมนตรีประสานงานอาเซียนกำหนดการประชุมอย่างน้อยสองครั้งต่อปี

ข้อที่ 22 ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท เป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 23 สภาพประชาชนย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ไม่มีการวางแผนการพัฒนาขยายตัวของเมืองและไม่สอดคล้องกับการสร้างสาธารณูปโภค มีสาเหตุจากข้อใด
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 24 ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยจากสถาบันครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสาเหตุมาจากอะไร
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจชาติ
2. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3. มุ่งให้เกิดความสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ข้อที่ 26 "แม้จีดีพีจะขยายตัว แต่ประชาชน 30 ล้านหรือเกือบครึ่งประเทศ ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรมีส่วนแบ่งในจีดีพีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น" คำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์สะท้อนภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร
1. เศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูง
2. เศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ประชาชนไม่สามารถรู้สึกได้
3. เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี
4. เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว ชะลอตามเศรษฐกิจโลก

ข้อที่ 27 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 28 การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยรัฐ จะกระทำได้หรือไม่ อย่างไร
1. ได้ เฉพาะเพียงเท่าที่ให้สังคมสงบสุขและอยู่ในศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. ไม่ได้ เพราะการจำกัดสิทธิเสรีภาพเท่ากับละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ได้ แต่ต้องชอบด้วยกฏหมายทั้งวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม และได้สัดส่วน
4. ไม่ได้ เพราะขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล

ข้อที่ 29 หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญอย่างไร
1. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่เท่าเทียมกัน
2. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรอย่างเสมอภาค
3. เพื่อลดช่องว่างระหว่างฐานะความเป็นอยู่ของมนุษย์
4. เพื่อให้มนุษย์ได้รับการปกป้องและคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อที่ 30 ข้อใดแสดงถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1. คนไทยเท่านั้นที่มีสิทธิประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผม
2. สถานที่ราชการบางแห่งยังไม่มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
3. โรงพยาบาลรับรักษาผู้บาดเจ็บจากการประท้วงทุกคนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใด
4. คนไทยทุกคนที่มีบัตรประกันสุขภาพมีสิทธิได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อที่ 31 ในกรณีที่เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการจะต้องมีวงเงินต่อหน่วยเท่าไร
1. ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและตํ่ากว่าสิบล้านบาทตามลำดับ
2. ต่ำกว่าสองล้านบาทและตํ่ากว่าสิบสองล้านบาทตามลำดับ
3. ต่ำกว่าสามล้านบาทและตํ่ากว่าสิบล้านบาทตามลำดับ
4. ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและตํ่ากว่าสิบสองล้านบาทตามลำดับ

ข้อที่ 32 งบเงินอุดหนุนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1. 2 ประเภท
2. 3 ประเภท
3. 4 ประเภท
4. 5 ประเภท

ข้อที่ 33 รายจ่ายของส่วนราชการแบ่งออกเป็นกี่งบรายจ่าย
1. 5 งบรายจ่าย
2. 6 งบรายจ่าย
3. 7 งบรายจ่าย
4. 8 งบรายจ่าย

ข้อที่ 34 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกี่คนใครเป็นประธาน
1. 20 คน นายกรัฐมนตรี
2. 22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3. 22 คน นายรัฐมนตรี
4. 22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย

ข้อที่ 35 หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและได้รับมอบหมายให้พิจารณาราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างท่านจะเลือกข้อใด
1. ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางกำหนด
3. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
4. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

ข้อที่ 36 ข้อความในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นตามการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1. วัสดุ
2. งานก่อสร้างอาคาร
3. ครุภัณฑ์
4. ที่ดิน

ข้อที่ 37 เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณี
2. หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เป็นละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
3. ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐโดยตรง
4. ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ข้อที่ 38 บุคคลใดเป็นผู้รักษาการ ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 39 คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี หากผู้ได้รับคำสั่งเห็นว่าไม่ถูกต้องมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ภายในกำหนดเวลาเท่าใด
1. 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
2. 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
3. 15 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง
4. 30 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง

ข้อที่ 40 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการอะไรบ้าง
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
2. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
3. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 41 ข้อใด คือ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. Government Financial Management Information System
2. Government Financial Money Information System
3. Government Fiscal Money Information System
4. Government Fiscal Management Information System

ข้อที่ 42 ข้อใดไม่จำเป็นต้องระบุในใบเสร็จรับเงินของทางราชการ
1. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
2. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
3. ลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน
4. มีระบุทุกข้อ

ข้อที่ 43 ข้อใดกล่าวถึงดอกเบี้ยที่เกิดจากการนำเงินทดรองราชการฝากธนาคาร ถูกต้อง
1. ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ของส่วนราชการ
2. ดอกเบี้ยให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
3. ดอกเบี้ยให้นำส่งเข้ากองทุนของส่วนราชการ
4. ดอกเบี้ยให้ถือเป็นเงินบูรณะทรัพย์สินของส่วนราชการ

ข้อที่ 44 ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ คืออะไร
1. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและแผนการของต่างชาติใดชาติหนึ่ง หรือหลาย ๆ ชาติ
2. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและแผนการของทุกชาติ
3. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการกำหนดหลักเกณฑ์บริหารของต่างชาติ
4. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการกำหนดนโยบายของประเทศ

ข้อที่ 45 การป้องกันและการต่อต้านข่าว คืออะไร
1. การป้องกันการเข้าถึงและตอบโต้ข่าวกรอง
2. การปฏิบัติการเพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเรา
3. การป้องกันการเข้าถึงข่าวของฝ่ายเรา
4. การปฏิบัติการเพื่อกีดกั้นการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร

ข้อที่ 46 ข่าวที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน คือข้อใด
1. ข่าวในเรื่องฝ่ายเราและลมฟ้าอากาศ
2. ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้ามและภูมิประเทศ
3. ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ
4. ข่าวในเรื่องฝ่ายเรา

ข้อที่ 47 การกระทําใด ๆ เพื่อทําลาย ทําความเสียหายต่อทรัพย์สิน วัสดุ ข้อมูลข่าวสาร อาคาร สถานที่ ยุทธปัจจัย ที่สงวน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึงข้อใด
1. การจารกรรม
2. การก่อการ้าย
3. การก่อวินาศกรรม
4. การก่อจลาจล

ข้อที่ 48 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดไว้กี่มาตรา
1. จำนวน 23 มาตรา
2. จำนวน 36 มาตรา
3. จำนวน 43 มาตรา
4. จำนวน 52 มาตรา

ข้อที่ 49 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานใด
1. สำนักนายกรัฐมนตรี
2. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
3. กระทรวงการคลัง
4. กระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 50 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อค้นคว้าศึกษาข้อมูลที่ต้องการหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหา และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการสื่อสารให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและเข้าใจต่อไป
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 51 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 การกำหนดรูปแบบการใช้สื่อและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์จัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 53 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Road Show ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดงานวันครอบครัวพนักงาน
2. การจัดวันให้รางวัลแก่พนักงาน
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
4. การออกพบปะกลุ่มเป้าหมาย

ข้อที่ 54 โทรทัศน์ จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 55 การทำข่าวแจก การทำภาพข่าว การทำบทความ ตรงกับ ลักษณะของการดำเนินงานในข้อใดมากที่สุด
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. ชุมชนสัมพันธ์
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 56 สื่อบุคคลมีระดับของปฏิกิริยาการตอบสนองสูงเพราะเหตุใด
1. สะดวกง่ายดาย
2. ความรวดเร็วทันใจ
3. จูงใจบุคคลให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ฝังรากลึกได้
4. ความเป็นมนุษยนิยม

ข้อที่ 57 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของ CSR
1. CSR-after-process
2. CSR-in-process
3. CSR-on-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 58 ตัวอักษร I ในชุดเครื่องมือ PENCILS ย่อมาจากอะไร
1. Identity Media
2. Identity Mass
3. Institution Media
4. Institution Mass

ข้อที่ 59 ภาพลักษณ์เกิดจากผลรวมระหว่างสิ่งใด
1. ความดีงามกับการประเมินส่วนตัว
2. ความดีงามกับการประเมินส่วนรวม
3. ข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนตัว
4. ข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนรวม

ข้อที่ 60 การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อกำหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ที่องค์กรหรือสถาบันต้องการควรเริ่มต้นจากข้อใด
1. การสำรวจตนเอง
2. การสำรวจคู่แข่ง
3. การสำรวจตลาด
4. การสำรวจผู้บริโภค

ข้อที่ 61 ข้อใดไม่ใช่ช่วงระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะฟื้นฟู
4. ระยะประเมิน

ข้อที่ 62 ประเภทของผู้ปฏิบัติงานมวลชนเต็มเวลาในกลุ่มมวลชนที่มีการจัดตั้งเป็นองค์กรคือ ข้อใด
1. ผู้ปฏิบัติงานมวลชนนอกเวลา
2. ผู้ปฏิบัติงานมวลชนเป็นครั้งคราว
3. ผู้ปฏิบัติงานมวลชนตามสถานการณ์
4. ผู้ปฏิบัติงานมวลชนตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ

ข้อที่ 63 ข้อใดคือจิตวิทยาที่จะใช้ในการโน้มน้าวจิตใจฝูงชนหรือมวลชนได้ผลดีที่สุด
1. ความรัก
2. ความโกรธ
3. ความกลัว
4. ความหลง

ข้อที่ 64 คำว่า “"จิตวิทยามวลชน"” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Psychology
2. Social Psychology
3. People Psychology
4. Mass Psychology

ข้อที่ 65 เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากผู้คนที่มีใจตรงกัน ทำงานคล้ายคลึงกัน หรือประสบปัญหาเดียวกันมารวมตัวกัน ตรงกับเครือข่ายข้อใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การดำเนินเครือข่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 67 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายในข้อใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 68 ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการประชุมรับฟังความคิดเห็น
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 69 การประชุมที่ต้องมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความคิดเห็นต่อโครงการ ตรงกับข้อใด
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การรับรู้ข่าวสาร” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 71 การเขียนหนังสือราชการที่มีคำขึ้นต้น “กราบเรียน” คำลงท้าย “ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง” เป็นหนังสือที่มีไปถึงใคร
1. รองประธานรัฐสภา
2. นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ประธานศาลฎีกา

ข้อที่ 72 หนังสือประทับตรา หัวหน้าส่วนราชการระดับใดเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับ 3 ขึ้นไปหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
3. หัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
4. หัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

ข้อที่ 73 คำย่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่
1. สตช.
2. ตรช.
3. ตช.
4. ตร.

ข้อที่ 74 ยศตำรวจมีจำนวนกี่ยศ
1. 13
2. 15
3. 12
4. 14

ข้อที่ 75 กรณีผู้รับคำร้องทุกข์ไม่สามรถพิจารณาและดำเนินการร้องทุกข์ของ ร.ต.อ.ชลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีมีเหตุจำเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกินกี่วัน
1. 15 วัน
2. 30 วัน
3. 60 วัน
4. 90 วัน

ข้อที่ 76 ข้อใดคือ กรรมการกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
1. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
2. ผู้แทนกรมสรรพากร
3. ผู้แทนกรมศุลกากร
4. ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 77 ข้อใดเป็นชื่อบริการอีเมล์
1. Hotmail
2. Google Mail
3. Yahoo Mail
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 78 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ตร. ให้บริการรับฝากเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานตำรวจทั่วประเทศ
2. เว็บไซต์ที่ฝากไว้กับ ตร. ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย .police.go.th
3. เว็บไซต์ของ ตร. คือ royalthaipolice.go.th
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 79 ข้อใดเป็นฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ CRIMES ได้
1. ข้อมูลหมายจับ
2. ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่
3. ข้อมูลยานพาหนะ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 80 การระดมสมอง brain storming หมายถึงข้อใด
1. การตัดสินใจโดยอาศัยการมีส่วนร่วม
2. การตัดสินใจแบบใช้ความคิดเห็นของคนหลายฝ่าย
3. เทคนิคที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดจินตนาการและก่อให้ความคิดที่กว้างขวาง
4. การตัดสินใจที่ทำให้เกิดผลลัพท์ได้หลายทาง

ข้อที่ 81 การตัดสินใจในทางเลือกหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ ดังนั้นควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ ข้อความนี้จัดอยู่ในขั้นตอนใดของการตัดสินใจ
1. ขั้นตอนการประเมินผลของทางเลือก
2. ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกทางเลือก
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบของทางเลือก
4. ขั้นตอนการตัดสินใจ

ข้อที่ 82 องค์ประกอบใดของการตัดสินใจที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุด
1. บุคคลผู้ตัดสินใจ
2. ปัญหาในการตัดสินใจ
3. ทางเลือกในการตัดสินใจ
4. ข้อมูลในการตัดสินใจ

ข้อที่ 83 หน่วยงานตร.ระดับใด ที่ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
1. กองวินัย
2. ฝ่ายจัดสวัสดิการ
3. โรงพยาบาลตำรวจ
4. อำนวยการ

ข้อที่ 84 ข้อความใดที่อยู่ในส่วนของมาตรฐานจริยธรรมของตำรวจ
1. ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติแล้ว ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้กระทำความผิดได้
2. ไม่กักขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคำ
3. ดำรงชีวิตส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อตำแหน่งหน้าที่
4. พกพาเอกสารหรือตราประจำตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจำตัวเมื่อมีบุคคลร้องขอ

ข้อที่ 85 กรณีที่ ร.ต.อ.หญิง ศรี มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจโดยเสนอไปที่ใด
1. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
3. กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์
4. จเรตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 86 การประมาณการกำลังพล ทำในรูปแบบใด
1. ด้วยวาจาเท่านั้น
2. ด้วยลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
3. ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
4. ด้วยตนเองเท่านั้น

ข้อที่ 87 การทำแผนกำลังพลของฝ่ายอำนวยการ สอดคล้องกับหัวข้อใด
1. การนำเสนอหนทางปฏิบัติ
2. การประมาณการข่าวกรอง
3. การทำแผนคำสั่งและการแจกจ่าย
4. การประเมินผลกำลังพล

ข้อที่ 88 ข้อใดไม่ใช่ งานทะเบียนพล ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอำนวยการตำรวจ
1. การจัดทำทำเนียบกำลังพล
2. การประเมินผลบุคคล
3. การจัดเก็บเครื่องราชอิสริยาภรณ์
4. การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนยศ

ข้อที่ 89 ฝ่ายอำนวยการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้บริการสังคม ถือเป็นหน้าที่ข้อใด
1. การทำประมาณการ
2. การทำข้อเสนอ
3. การให้ข่าวสารชั้นต้น
4. การทำคำสั่งยุทธการ

ข้อที่ 90 ข้อใดไม่ใช่การประชาสัมพันธ์กับประชาชนในหน้าที่ของตำรวจ
1. การแถลงข่าว
2. การให้สัมภาษณ์
3. การใช้วิทยุสื่อสาร
4. การจัดทำบทความ

ข้อที่ 91 ตำรวจควรทำอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชน
1. ให้ความสนใจและเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
2. เพิกเฉย
3. รับรู้และอาจต้องเข้าใจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 92 "ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยทำกัน" จากพระบรมราโชวาททรงเตือนให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามข้อใด
1. ทำหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุด
2. มีความรักในเกียรติ ศักดิ์ศรีของตนเอง
3. ความสามัคคียังประโยชน์ความสำเร็จของงาน
4. ต้องใช้หลักวิชาและความรอบรู้เชี่ยวชาญในการทำงาน

ข้อที่ 93 ผู้ที่เป็นตำรวจควรต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และสิทธิของตนดังกล่าวแล้ว ตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถจริง มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสติยั้งคิดสูง เพื่อใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความเที่ยงตรง ด้วยความฉลาดรอบคอบ และด้วยความสังวรระวัง มิให้เกินขอบเขตและความจำเป็น ข้อความตัวเลือกใดขยายความหมาย "การมีสติยั้งคิดสูง" ได้เหมาะสมที่สุด
1. มีสติปัญญาคิดวินิจฉัยให้ถ่องแท้เที่ยงตรง
2. การรักษาอุดมคติให้มั่นคงเหนียวแน่น
3. มีความยั้งคิดและความสุขุมรอบคอบ ไม่กระทำการใดๆ โดยประมาทพลั้งเผลอ
4. ระมัดระวังตั้งตัว ตั้งใจอยู่ในความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

ข้อที่ 94 "การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า แต่จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี" พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีใจความสำคัญตรงกับข้อใด
1. การทำความดี ละเว้นความชั่ว
2. ความพอใจและความต้องการของมนุษย์
3. ความตั้งใจและความเพียรพยายาม
4. การหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง

ข้อที่ 95 การพัฒนาหน่วยงานเพื่อให้ข้าราชการเกิดความสามัคคี ท่านต้องพัฒนาในด้านใด
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
2. การพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์
3. การพัฒนากระบวนการทำงาน
4. การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน

ข้อที่ 96 ข้อความใดไม่ถูกต้อง
1. มนุษยสัมพันธ์ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มีความเห็นคล้อยตามกัน
3. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดความไว้วางใจ
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้ลดความขัดแย้ง

ข้อที่ 97 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ตรงกับข้อใด
1. ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มผู้ทำงาน
3. การสร้างความร่วมมือในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต
4. การเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยการเน้นทักษะในการทำงาน

ข้อที่ 98 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดที่มีศักยภาพ ควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อน-หลัง
1. โครงเรื่อง ตนเอง ผู้ฟัง
2. ผู้ฟัง โครงเรื่อง ตนเอง
3. ตนเอง ผู้ฟัง โครงเรื่อง
4. โครงเรื่อง ผู้ฟัง ตนเอง

ข้อที่ 99 การควบคุมผู้ฟังในการนำเสนอควรปฏิบัติอย่างไร
1. รู้จักผู้ฟัง ใส่ใจ พูดไพเราะ สบตาให้เกียรติ
2. สบตา ใช้ภาษาง่าย ใส่ใจ ให้เกียรติ รู้พื้นฐาน
3. ให้เกียรติ สบตา ใช้ภาษาง่ายๆ รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ
4. ให้เกียรติ ใช้ภาษาง่าย รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ สังเกตพฤติกรรม

ข้อที่ 100 ท่านคิดว่าการนำเสนอมีความหมายอย่างไร
1. คือการพูดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจคล้อยตามในเวลาที่จำกัด เพื่อสนองความต้องการของผู้พูด
2. คือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจตามแนวความคิดของผู้พูดในระยะเวลาที่กำหนดและให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. คือการพูดโน้มน้าวให้ผู้ฟังเชื่อถือ เห็นด้วย โดยมีเวลาเป็นตัวกำหนดในการถ่ายทอด
4. คือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังสนใจและปฏิบัติ โดยคำนึงถึงเป้าหมายเป็นหลักสำคัญ