Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 24 May 2560 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ต้องจัดทำงบการเงินและบัญชีส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในระยะเวลาใด ?
1. ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี
2. ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
3. ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี
4. ภายใน 240 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี

ข้อที่ 2 ให้........รักษาการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมีอำนาจออก........เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ?
1. นายกรัฐมนตรี / พระราชบัญญัติ
2. นายกรัฐมนตรี / กฏกระทรวง
3. นายกรัฐมนตรี / พระราชกำหนด
4. นายกรัฐมนตรี / ระเบียบ

ข้อที่ 3 ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ทำให้ผู้มีอำนาจพิจารณาร้องทุกข์ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด สามารถขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินกี่ครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินกี่วัน ?
1. ไม่เกิน 2 ครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 90 วัน
2. ไม่เกิน 2 ครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 60 วัน
3. ไม่เกิน 3 ครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินวัน 30 วัน
4. ไม่เกิน 2 ครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน 30 วัน

ข้อที่ 4 ผู้ที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาด้วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องการความชำนาญ ?
1. ฝ่ายอำนวยการหลัก
2. ฝ่ายอำนวยการประสานงาน
3. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
4. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว

ข้อที่ 5 ข้อใดเรียงลำดับการเสนอข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ ได้ถูกต้องที่สุด ?
1. เรื่องเดิม ข้อกฎหมายหรือระเบียบ ข้อเท็จจริง ข้อพิจารณา ข้อเสนอแนะ
2. เรื่องเดิม ข้อเท็จจริง ข้อพิจารณา ข้อกฎหมายหรือระเบียบ ข้อเสนอแนะ
3. เรื่องเดิม ข้อพิจารณา ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายหรือระเบียบ ข้อเสนอแนะ
4. เรื่องเดิม ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายหรือระเบียบ ข้อพิจารณา ข้อเสนอแนะ

ข้อที่ 6 ฝ่ายอำนวยการ หมายความถึง............ ?
1. ผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์
2. ผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจสั่งการแทนผู้บังคับบัญชา
3. ผู้ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการตกลงใจในการปฏิบัติงานในภารกิจใด ๆ
4. ข้อ 1. และ 3. ถูก

ข้อที่ 7 ข่าวที่ดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?
1. ข่าวต้องชัดเจน
2. ข่าวต้องมีความเป็นกลางไม่ลำเอียง
3. ข่าวต้องทันสมัย รวดเร็ว
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8 ข่าวดิบ สอดคล้องกับข้อใด ?
1. Data
2. Information
3. News
4. Wisdom

ข้อที่ 9 ข้อใดไม่ใช่หลัก 5W1H ?
1. When
2. What
3. Where
4. Whose

ข้อที่ 10 Health Service Support คือข้อใด ?
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. เวลาที่กำหนดให้ใช้บริการด้านสุขภาพ
4. ระบบสารสนเทศ

ข้อที่ 11 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงที่อยู่ในที่ตั้งสำนักงาน จะต้องให้การสนับสนุนแก่หน่วยที่ปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งอยู่ส่วนหน้า รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยเหนือไปยังหน่วยรองด้วย เพื่อปลดเปลื้องงานด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วยรอง (หน่วยปฏิบัติ) ให้มากที่สุด คือหลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด ?
1. การรวมการสนับสนุน
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 12 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารคุณธรรม ?
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริง เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 13 การจัดกิจกรรมสร้างวินัยจราจร เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงกฎจราจรและการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร ตรงกับกิจกรรมประเภทใดมากที่สุด ?
1. กิจกรรมให้การบริการ
2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและตำรวจ
3. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและตำรวจ
4. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ชุมชน

ข้อที่ 14 กรณีที่แผนงานมีปัญหา ประชาชนไม่ความสนใจ ควรปรับแผนปฏิบัติงานใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตรงกับหลักในการกำหนดแผนงานข้อใดมากที่สุด ?
1. พิจารณาถึงความเป็นไปได้
2. พิจารณาถึงความชัดเจน
3. พิจารณาถึงความอ่อนตัว
4. พิจารณาถึงความเข้มแข็ง

ข้อที่ 15 งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกิดขึ้นตั้งแต่แผนกรมตำรวจแม่บทฉบับใด ?
1. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 1
2. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 2
3. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 3
4. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 4

ข้อที่ 16 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ?
1. ค่าตอบแทนวิทยากรอยู่ในงบดำเนินงาน
2. เงินเดือนอยู่ในงบบุคลากร
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในงบลงทุน
4. ค่าเช่ารถอยู่ในงบดำเนินงาน

ข้อที่ 17 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักเบิกส่วนกลางไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใด หรือจากสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใดไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคอื่น โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คือความหมายของข้อใด ?
1. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
2. การโอนงบประมาณรายจ่าย
3. การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
4. การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ข้อที่ 18 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายใต้งบรายจ่ายเดียวกัน หรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน คือความหมายของข้อใด ?
1. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
2. การโอนงบประมาณรายจ่าย
3. การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
4. การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ข้อที่ 19 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงปีงบประมาณถูกต้อง ?
1. 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
2. 2 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
3. 30 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
4. 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ

ข้อที่ 20 ข่าวกรองเพื่อความมั่นคง ว่าด้วยเรื่องใด ?
1. กำลังของฝ่ายเรา
2. กำลังรบด้านความมั่นคง
3. กำลังของประชาชน ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ
4. กำลังของผู้ก่อความไม่สงบ หรือผู้ก่อการร้าย ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ และประชาชน

ข้อที่ 21 ข้อใดไม่ใช่หน่วยข่าวกรองในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ในระดับชาติ ?
1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค

ข้อที่ 22 รายชื่อผู้ก่อการร้ายสากล เป็นข่าวกรองประเภทใด ?
1. ข่าวกรองความมั่นคง
2. ข่าวกรองบุคคล
3. ข่าวกรองทำเนียบกำลังรบ
4. ข่าวกรองอนาคต

ข้อที่ 23 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ต้องปฏิบัติตามข้อใดบ้าง ?
1. จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
2. กําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
3. ดําเนินการสํารวจและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 24 ประธานกรรมการ "กรช" คือผู้ใด ?
1. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
2. ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ข้อที่ 25 ถ้าเอกสารเข้าปกให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ใด ?
1. กลางหน้ากระดาษ ด้านนอกของปกหน้า
2. กลางหน้ากระดาษ ด้านนอกของปกหน้าและปกหลัง
3. มุมขวาบน ด้านในของปกหน้า
4. มุมขวาล่างของทุกหน้าเอกสาร

ข้อที่ 26 เครื่องมือที่ใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด ?
1. สื่อประชาสัมพันธ์
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
3. กิจกรรมพิเศษ
4. ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2

ข้อที่ 27 นักประชาสัมพันธ์ต้องจัดให้มี....................หรือจัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์ ?
1. การให้สัมภาษณ์
2. การทำแฟ้มคู่มือ
3. การนำชมกิจการ
4. การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 28 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Grand Opening ตรงกับข้อใดมากที่สุด ?
1. การจัดประกวด
2. การจัดการแข่งขัน
3. การจัดรายการบันเทิง
4. การจัดงานเปิดตัวสินค้า

ข้อที่ 29 หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร อันเนื่องมาจากการขาดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้นคือหน่วยงานใด ?
1. Non-social Organization
2. Non-profit Organization
3. Profit Organization
4. Social Profit Organization

ข้อที่ 30 การริเริ่มใหม่ๆ ที่ทำให้ธุรกิจนั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่ง และให้ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจคืออะไร ?
1. การทำPR
2. CSR เชิงกลยุทธ์
3. Publication map
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 31 คำว่า Below the line ในการเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตรงกับข้อใด ?
1. สื่อมวลชน
2. เครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่สื่อมวลชน
3. การสื่อสารสองทาง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 32 ข้อใดจัดเป็นระยะแรกสุดของการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ?
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะฟื้นฟู
4. ระยะประเมิน

ข้อที่ 33 เป้าหมายสูงสุดของของผู้ปฏิบัติฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤต คือข้อใด ?
1. หาสาเหตุของการก่อตัวภาวะวิกฤตไม่ให้ผิดพลาด
2. การสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดภาพบวกต่อสาธารณชน
3. เตรียมแผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้รวดเร็วและสมบูรณ์
4. สร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนกับองค์กรไว้ก่อน

ข้อที่ 34 กรณีมีผู้เสียหาย จากปัญหาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งแรกที่องค์กรจะต้องดำเนินการเพื่อรักษาภาพลักษณ์ คือ ?
1. การชี้แจงปัญหาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับสื่อมวลชน
2. การช่วยเหลือผู้เสียหายในทันทีอย่างจริงใจและรับผิดชอบ
3. ผู้บริหารระดับสูงต้องไปพบผุ้เสียหายเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4. โฆษกต้องจัดแถลงข่าวต่อสาธารณชนทันที

ข้อที่ 35 เมื่อมวลชนมีพฤติกรรมร่วมโดยมีอารมณ์ที่รุนแรง ควรใช้การสื่อสารอย่างไร ?
1. ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน
2. ด้วยความเร่งรีบ ให้ทันต่อสถานการณ์
3. ด้วยการใช้เหตุผล
4. ด้วยความหนักแน่น ขึงขัง เอาจริงเอาจัง

ข้อที่ 36 ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับกลุ่มมวลชนที่มีการจัดตั้ง ?
1. การติดต่อเข้าถึงมวลชน
2. การเอาชนะจิตใจ
3. การเข้าถึงงาน
4. การใช้กำลัง

ข้อที่ 37 Mobilization หมายถึงข้อใด ?
1. การเร้าระดมทางสังคม
2. การขับเคลื่อนทางสังคม
3. การกล่อมเกลาทางสังคม
4. การเคลื่อนไปข้างหน้าของสังคม

ข้อที่ 38 การจัดประชุมในชุมชนเพื่อให้ชุมชนรับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด ?
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 39 การเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย ไม่มีการปิดบัง ทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้เสีย ตรงกับข้อใด ?
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 40 รูปแบบการมีส่วนร่วมข้อใดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ?
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 41 ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตรา ได้แก่ ?
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายขึ้นไป
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง
3. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป
4. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป

ข้อที่ 42 ให้มีการปรับปรุง เลขประจำของเจ้าของเรื่อง โดยถือเอาปีพุทธศักราชที่ลงท้ายด้วยเลขอะไรเป็นหลัก ?
1. เลข 5 และ เลข 3
2. เลข 3 และ เลข 5
3. เลข 4 และ เลข 3
4. เลข 5 และ เลข 0

ข้อที่ 43 รายงานการประชุมจัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด ?
1. คำสั่ง
2. หนังสือประชาสัมพันธ์
3. บันทึก
4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 44 ข้อใดมิใช่หน้าที่หลักของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS) ?
1. สนันสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน
2. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆมาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ
3. ทำการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
4. สร้างสารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและการบริหารงานของผู้บริหาร

ข้อที่ 45 วัตถุประสงค์ของระบบสารสนเทศสำนักงาน คือ ?
1. เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างพนักงานในองค์กรเดียวกันเป็นไปอย่างสะดวก
2. เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรเป็นไปอย่างสะดวก
3. เพื่อให้การติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นไปอย่างสะดวก
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 46 ข้อมูล Data กับ สารสนเทศ Information มีความหมายเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ?
1. เหมือนกัน Data และ Information คือข้อมูลที่เรียกชื่อต่างกัน
2. เหมือนกัน Data และ Information เพราะทั้งสองอย่างต่างมีความสัมพันธ์กัน
3. ต่างกัน Data คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว Information คือ ข้อเท็จจริงหรือสาระต่าง ๆ
4. ต่างกัน Data คือ ข้อเท็จจริงหรือสาระต่าง ๆ Information คือ ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว

ข้อที่ 47 การตัดสินใจแบบใดที่ต้องการความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการทำงานในภาคธุรกิจเอกชนที่มีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการ ?
1. การตัดสินใจโดยกลุ่ม
2. การตัดสินใจโดยคณะกรรมการ
3. การตัดสินใจโดยทีมงาน
4. การตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียว

ข้อที่ 48 ข้อใดคือประโยชน์ของการตัดสินใจโดยกลุ่ม ?
1. ทำให้แก้ปัญหาได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน
2. ทำให้ได้รับความคิดเห็นจากบุคคลหลายฝ่าย
3. ทำให้ได้รับแนวทางเลือกในการตัดสินใจจากผู้เกี่ยวข้อง
4. ทำได้รับข้อมูลในการตัดสินใจ

ข้อที่ 49 สภาวะการตัดสินใจแบบใดที่ตัดสินใจสามารถทำได้ทันทีเป็นการตัดสินใจที่ง่ายที่สุด ?
1. การตัดสินใจตามสถานการณ์
2. การตัดสินใจแบบมีทางเลือก
3. การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง
4. การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง

ข้อที่ 50 ร.ต.อ. จี เสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจโดยส่งข้อเสนอดังกล่าวไปให้ใคร ?
1. จเรตำรวจแห่งชาติ
2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. ก.พร.
4. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 51 ความหมาย คำว่า “ ทารุณกรรม ” ได้แก่ ?
1. การกระทำใด ๆ ในลักษณะที่ไม่โหดร้ายต่อร่างกายของบุคคล
2. การกระทำใด ๆ ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส
3. การกระทำใด ๆ ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดไร้มนุษยธรรม
4. กระทำใด ๆ ต่อร่างกายหรือจิตใจของบุคคล ในลักษณะที่ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ข้อที่ 52 ทำไมข้าราชการตำรวจทุกคนต้องมีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์วัตถุประสงค์เพื่อ ?
1. โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้
2. ประชาชนศรัทธาและเชื่อมั่น
3. สนับสนุนพรรคการเมือง
4. ตรวจสอบได้แต่ไม่เป็นธรรม

ข้อที่ 53 หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
1. ไม่ต้องใช้เต็มจำนวนความเสียหาย โดยคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรม
2. หักส่วนความรับผิดที่เกิดจากระบบการดำเนินงานส่วนรวม
3. ละเมิดที่เกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนแต่ละคนไม่ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 54 การวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้งเมื่อได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
1. เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการหรือไม่ พร้อมเหตุผล
2. มีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเงินเท่าใด
3. ผู้แต่งตั้งต้องมีความเห็นตามความเห็นของคณะกรรมการ
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 55 การชำระหนี้ตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีความรับผิดทางละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
1. ความเสียหายเกิดแก่เงินให้ใช้เป็นเงินเพียงอย่างเดียว
2. ความเสียหายเกิดแก่เงินให้ใช้เป็นทรัพย์สินอื่นได้ตามความเหมาะสม
3. ความเสียหายเกิดแก่ทรัพย์สินให้ชดใช้เป็นเงินตามมูลค่าเท่านั้น
4. ความเสียหายเกิดแก่ทรัพย์สินให้ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันเท่านั้น

ข้อที่ 56 การเป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีนำไปสู่ความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน คือ มีความสามารถในการครองตนครองคน และครองงาน ลักษณะผู้นำข้อใดมีการแสดงออกที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพที่ประสบความสำเร็จ ?
1. สวญ. ไม่กวดขันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาดำรงตนในความยุติธรรม ปล่อยให้แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำไปเลี้ยงดูภรรยาและลูก แสดงว่า สวญ.มองโลกตามความเป็นจริง
2. รอง ผกก.สืบสวนสอบสวน ตกลงรับข้อเสนอของพ่อค้าว่าจะช่วยเหลือคดียาเสพติดเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือปรับปรุงสถานีตำรวจให้ทันสมัย แสดงว่า รอง ผกก.สืบสวนสอบสวนเป็นผู้มีบุคลิกภาพสมาคมกับผู้อื่นได้ดี
3. รอง ผกก.ป้องกันปราบปราม สั่งให้สายตรวจช่วยแวะซื้อลูกอมที่ร้านเซเว่นฯ แล้วนำมาให้ตน เพื่อตรวจสอบใบเสร็จว่าสายตรวจได้ออกตรวจในพื้นที่ขณะรายงานทางวิทยุสื่อสารจริงหรือไม่ แสดงว่า รอง ผกก.ป้องกันปราบปรามเป็นผู้มีบุคลิกภาพเฉลียวฉลาด
4. รอง ผกก.จราจร มีความมั่นใจในตัวเองสูงเชื่อว่าแนวทางของตนจะทำให้การจัดจราจรมีความเรียบร้อย โดยไม่เปิดโอกาสหรือยอมรับฟังความคิดเห็นของ ด.ต.อยู่นาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจรในพื้นที่กว่า 20 ปี

ข้อที่ 57 ข้อใด ไม่ใช่ ปัญหาการขาดความสามารถในการปรับบุคลิกภาพ ?
1. ขาดกำลังใจชื่นชม
2. หย่อนสมรรถภาพในการดำเนินชีวิต
3. มีอาการเจ็บป่วยทางกาย
4. มีความเครียดอยู่เสมอ

ข้อที่ 58 หากพ่อค้าในพื้นที่เชิญท่านไปงานเลี้ยงต้อนรับ ท่านควรปฏิบัติอย่างไร ?
1. แสดงการกึ่งตอบรับหรือปฏิเสธการเชิญ
2. ไปตรงเวลานัดหมาย
3. สั่งอาหารแทนเจ้าภาพ
4. พาครอบครัวไปงานเลี้ยงด้วย

ข้อที่ 59 อะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามีความสามารถในการพูดได้ดี ?
1. ใช้น้ำเสียงที่ราบเรียบ
2. รักษาจังหวะการพูดอย่างสม่ำเสมอ
3. ลำดับเนื้อหาตามที่ผู้พูดต้องการ
4. พูดตรงประเด็นและเป็นประโยชน์

ข้อที่ 60 การควบคุมผู้ฟังในการนำเสนอควรปฏิบัติอย่างไร ?
1. รู้จักผู้ฟัง ใส่ใจ พูดไพเราะ สบตาให้เกียรติ
2. สบตา ใช้ภาษาง่าย ใส่ใจ ให้เกียรติ รู้พื้นฐาน
3. ให้เกียรติ ใช้ภาษาง่าย รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ สังเกตพฤติกรรม
4. ให้เกียรติ สบตา ใช้ภาษาง่ายๆ รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ

ข้อที่ 61 การนำเสนอเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมควรปฏิบัติอย่างไร ?
1. พูดหัวข้อหลักก่อน
2. พูดหัวข้อรองหรือย่อย
3. พูดขยายใจความหัวข้อรอง
4. พูดหัวข้อหลักและขยายใจความ

ข้อที่ 62 การอธิบายข้อเท็จจริงด้วยการแถลงข่าวสำหรับเหตุก่อการร้ายชิงตัวประกัน ถือเป็นการสื่อสารในข้อใด ?
1. การประชาสัมพันธ์ภายในหน่วย
2. การประชาสัมพันธ์ภายนอกหน่วย
3. การประชาสัมพันธ์แบบมีกลวิธี
4. การประชาสัมพันธ์แบบก้าวหน้า

ข้อที่ 63 งานบริการสังคม มีขอบเขตสอดคล้องกับข้อใดน้อยที่สุด ?
1. การบรรเทาสาธารณะภัย
2. การฝึกอบรมชุมชน
3. การให้คำปรึกษาภาวะเศรษฐกิจ
4. การทำงานองค์การชุมชน

ข้อที่ 64 ตำรวจมีบทบาทในการปลูกฝังอุดมการณ์ เพื่อเหตุผลใด ?
1. เพื่อก่อให้เกิดคุณธรรม
2. เพื่อก่อให้เกิดระเบียบวินัย
3. เพื่อก่อให้เกิดความเสียสละ
4. ถูกทุกข้อ