Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 24 July 2562 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ฝ่ายอำนวยการประจำตัว มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องใด
1. รักษาความปลอดภัยให้กับผู้บังคับบัญชา
2. รับรองผู้มาติดต่อราชการกับผู้บังคับบัญชา
3. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักงานผู้บังคับบัญชา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2 สายงานหลักของฝ่ายอำนวยการประกอบไปด้วยสายงานใด
1. งานกำลังพล งานยุทธการ งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
2. งานกำลังพล งานข่าว งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
3. งานกำลังพล งานข่าว งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานสวัสดิการ และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
4. งานกำลังพล งานยุทธการ งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 3 พันธกิจของฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประกอบด้วยข้อใด
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
3. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง

ข้อที่ 4 ข้อใดคือประเภทของงานในหน้าที่ของงานกำลังพล
1. งานธุรการชั่วคราว
2. งานกำลังพลประจำ
3. งานธุรการประจำ
4. งานกำลังพลหลัก

ข้อที่ 5 การประเมินผลบุคคล ถือว่าเป็นงานประเภทใดของฝ่ายกำลังพล
1. งานธุรการ
2. งานทะเบียนพล
3. งานประวัติ
4. งานคดีวินัย

ข้อที่ 6 ข้อใดมิใช่การพัฒนาและรักษาขวัญกำลังพล
1. การหมุนเวียนกำลัง
2. การดำเนินการทางวินัย
3. การสวัสดิการ
4. การอบรมจริยธรรม

ข้อที่ 7 ข่าวดิบในภาษาทั่วไปคือข้อใด
1. ข้อมูล
2. ข่าวทั่วไป
3. ข่าวสาร
4. ข่าวกรอง

ข้อที่ 8 ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ในส่วนงานการข่าว
1. การจัดหาข้อมูลข่าวสารด้านการข่าว
2. การประมาณการหรือการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
3. การสังเคราะห์ข่าวสารใหม่
4. การให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา

ข้อที่ 9 การข่าวสามารถนำมาใช้ในงานของศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก....)ได้อย่างไร
1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารสถานการณ์
2. การจัดทำรายงานข่าวประจำวัน
3. การจัดทำรายงานข่าวประจำเดือน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10 หลักการวางแผนบุคลากรในการจัดบุคคลให้เหมาะกับงานเป็นหน้าที่ของฝ่ายใด
1. ฝ่ายชุมชนมวลชนสัมพันธ์
2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
3. ฝายส่งกำลังบำรุง
4. ฝ่ายกำลังพล

ข้อที่ 11 แผนที่ใช้แก้ปัญหาในเชิงป้องกันหมายถึงข้อใด
1. แผนยุทธศาสตร์
2. แผนปฎิบัติการ
3. แผนกลยุทธ์
4. แผนปฎิบัติราชการ

ข้อที่ 12 การจัดหน่วย การฝึก การปฏิบัติและการงบประมาณเป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายใด
1. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
2. ฝ่ายแผนงาน
3. ฝ่ายข่าว
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13 การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยปฏิบัติได้มีและใช้ในปริมาณที่ต้องการ ณ เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่ล่าช้า ทันต่อเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้วางแผนจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและต้องประสานงานกันอย่างถูกต้องและกระจ่างชัด ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบงานส่งกำลังบำรุง คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 14 ในการส่งกำลังบำรุง ควรจะใช้กำลังพล สิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลน แต่ไม่เหลือเฟือ และต้องคำนึงถึงความประหยัด และความคุ้มค่าให้มากที่สุด คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. การประหยัดและความพอเพียง

ข้อที่ 15 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารคน
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 16 ข้อใดจัดเป็นแนวคิดของฝ่ายอำนวยการตำรวจอันดับแรกในการทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. การกำหนดวัตถุประสงค์
2. การกำหนดเป้าหมาย
3. การกำหนดแผนปฏิบัติงาน
4. การเลือกพื้นที่เป้าหมาย

ข้อที่ 17 การจัดกิจกรรมสร้างวินัยจราจร เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงกฎจราจรและการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร ตรงกับกิจกรรมประเภทใดมากที่สุด
1. กิจกรรมให้การบริการ
2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและตำรวจ
3. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและตำรวจ
4. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ชุมชน

ข้อที่ 18 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ในกรณีของพื้นที่หมู่บ้านห่างไกล หมายถึงข้อใด
1. พื้นที่ชนบท
2. พื้นที่ชานเมือง
3. พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากสถานีตำรวจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19 ข้อแตกต่างแนวคิดและความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียนในยุคสงครามเย็นกับยุคหลังสงครามเย็นเป็นอย่างไร
1. ยุคสงครามเย็น อาเซียนมีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการอ้างสิทธิ์เขตแดน แตกต่างยุคหลังสงครามเย็นที่อาเซียนใช้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจนำความร่วมมือด้านความมั่นคง
2. ยุคสงครามเย็น อาเซียนมีรวมกลุ่มเพื่อลดความกังวลกับการแผ่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ของโซเวียด จีน เวียดนาม ไม่แตกต่างกับยุคหลังสงครามเย็นที่ปัญหาความมั่นคงยังคงดำเนินอยู่ เห็นได้จากการทดลองยิงขีปนาวุธวิถีไกลของเกาหลีเหนือ
3. ยุคสงครามเย็น อาเซียนรับแรงกดดันของสงครามในอินโดจีน และการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดน แตกต่างจากปัญหาความมั่นคงยุคหลังสงครามเย็นที่มีความโน้มเอียงในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์มากขึ้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 20 ประเทศสมาชิกอาเซียนใดยังไม่มีการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window)
1. ฟิลิปปินส์
2. มาเลเซีย
3. สิงคโปร์
4. เวียดนาม

ข้อที่ 21 เพราะเหตุใดประชาชนของสิงคโปร์ออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสูงมาก
1. เพราะประชาชนมีระดับการศึกษาสูง
2. เพราะประเทศมีรายได้ประชาชาติสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
3. เพราะกฎหมายบังคับให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีอัตราโทษปรับ
4. เพราะระบบพรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง

ข้อที่ 22 ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท เป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 23 การทำสงครามการค้าของสหรัฐอเมริกากับจีน แสดงถึงแนวคิดการต่อต้านเรื่องใดของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
1. ภูมิภาคนิยม (Regionalism)
2. การเป็นประชาธิปไตย (Democratization)
3. กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization)
4. การค้าเสรี (Free trade area)

ข้อที่ 24 ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยจากสถาบันครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสาเหตุมาจากอะไร
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 26 จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. จังหวัดชลบุรี
2. จังหวัดตราด
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อที่ 27 ข้อใดคือ เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจชาติ
2. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3. มุ่งให้เกิดความสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ข้อที่ 28 การกระทำในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดทำลายต้นไม้ของชาวบ้านที่ปลูกบุกรุกป่าสงวน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงดักฟังโทรศัพท์ผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายศาล

ข้อที่ 29 ข้อใดเป็นสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา
1. ได้รับความช่วยเหลือทางคดีจากทนายความ
2. ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทุกคดี
3. ได้รับความคุ้มครองไม่จัดให้มีการแถลงข่าวโดยไม่สมัครใจ
4. ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและพฤติการณ์รายละเอียดของการจับ

ข้อที่ 30 หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญอย่างไร
1. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่เท่าเทียมกัน
2. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรอย่างเสมอภาค
3. เพื่อลดช่องว่างระหว่างฐานะความเป็นอยู่ของมนุษย์
4. เพื่อให้มนุษย์ได้รับการปกป้องและคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อที่ 31 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ส่งแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่ากี่วัน
1. 15 วัน
2. 20 วัน
3. 25 วัน
4. 30 วัน

ข้อที่ 32 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. เงินประกันสังคมอยู่ในงบบุคลากร
2. .เงินประกันสังคมอยู่ในงบเงินอุดหนุน
3. เงินประกันสังคมอยู่ในเงินดำเนินงาน
4. เงินประกันสังคมอยู่ในงบลงทุน

ข้อที่ 33 รายการงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คือความหมายของข้อใด
1. รายการจัดสรรงบประมาณ
2. รายการโอนงบประมาณ
3. รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
4. รายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อที่ 34 ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจังหวัดใกล้เคียง มีสิทธิเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายในอัตราไม่เกิน เท่าไร
1. ไม่เกิน 1,200 บาท
2. ไม่เกิน 900 บาท
3. ไม่เกิน 800 บาท
4. ไม่เกิน 700 บาท

ข้อที่ 35 การจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ในวงเงินเท่าใด
1. 5,000 บาท
2. 5,000 บาทขึ้นไป
3. 50,000 บาท
4. 50,000 บาทขึ้นไป

ข้อที่ 36 สารวัตรฝ่ายอำนวยการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจังหวัดใกล้เคียง มีสิทธิเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายในอัตราไม่เกิน เท่าไร
1. ไม่เกิน 700 บาท
2. ไม่เกิน 800 บาท
3. ไม่เกิน 900 บาท
4. ไม่เกิน 1,200 บาท

ข้อที่ 37 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง
2. การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นกรณีที่จ่ายจากเงินทดรองราชการ ซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด หรือการจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดหรือการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ำกว่าสี่พันบาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
4. หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และไม่ต้องให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้

ข้อที่ 38 ข่าวกรองแบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่อะไรบ้าง
1. ข่าวกรองแห่งชาติ ข่าวกรองสืบสวน และข่าวกรองประเภทอื่น ๆ
2. ข่าวกรองสืบสวน ข่าวกรองสอบสวน และข่าวกรองทางทหาร
3. ข่าวกรองแห่งชาติ ข่าวกรองทางทหาร และข่าวกรองประเภทอื่น ๆ
4. ข่าวกรองสอบสวน ข่าวกรองทางทหาร และข่าวกรองสืบสวน

ข้อที่ 39 การข่าวกรองทางยุทธวิธี เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าข้อใด
1. การข่าวกรองทางการรบ
2. การข่าวกรองเพื่อการต่อสู้
3. การข่าวกรองเชิงรุก
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 40 ข่าวกรองทางอากาศมีหลายประการ ยกเว้นข้อใด
1. ข่าวกรองอาวุธต่อสู้อากาศยาน
2. ข่าวกรองเทคนิคอากาศ
3. ข่าวกรองภาพถ่ายทางอากาศ
4. ข่าวกรองความมั่นคงภูมิอากาศ

ข้อที่ 41 การทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 กำหนดให้มีใดเป็นผู้จัดให้มีการทบทวน
1. นายกรัฐมนตรี
2. หัวหน้าส่วนราชการ
3. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
4. หัวหน้าข้อมูลข่าวสารลับ

ข้อที่ 42 พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พ.ศ.ใด
1. พ.ศ.2530
2. พ.ศ.2528
3. พ.ศ.2550
4. พ.ศ.2554

ข้อที่ 43 นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับต้องดำเนินการอย่างไรเมื่อมีเจ้าหน้าที่นำสารมาส่งเอกสารลับ
1. ลงชื่อในใบตอบรับแล้วคืนใบตอบรับนั้นแก่ ผู้นำส่ง
2. แกะซองต่อหน้าผู้นำส่ง
3. ให้เจ้าหน้าที่นำส่งเปิดซองเอกสารลับ
4. สำเนาเรื่องเดิมคืนให้เจ้าหน้าที่นำส่ง

ข้อที่ 44 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 45 "การบริการสังคมหรือชุมชน ในลักษณะของการบริจาคทุน หรืออุปกรณ์ทางการศึกษา การกีฬา" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 46 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยการใช้สื่อและกิจกรรมต่างๆ นำพาข่าวสารขององค์กรไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 47 ................เป็นวิธีการดำเนินการที่จะสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
1. การใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
2. การใช้สื่อการประชาสัมพันธ์
3. การใช้กิจกรรมประชาสัมพันธ์
4. การใช้กิจกรรมพิเศษ

ข้อที่ 48 คำว่า Company Profile หมายถึงอะไร
1. ใบปลิว
2. เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้า
3. รายงานประจำปี
4. หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษัท

ข้อที่ 49 หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษัท จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 50 Philip Kotler มีบทบาทด้านใด
1. ผู้เสนอเครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์การตลาด
2. บิดาแห่ง CSR
3. บิดาการประชาสัมพันธ์
4. ปรมาจารย์ด้านตลาดหุ้น

ข้อที่ 51 กิจกรรมเพื่อสังคม ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. CSR-after-process
2. CSR-in-process
3. CSR-on-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 52 ตัวอักษร “E” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีต่างๆ
2. การจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ
3. การนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อมวลชน
4. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

ข้อที่ 53 สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเผยแพร่ สื่อสาร ภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่
1. เน้นเนื้อหาสาระของข่าวสาร
2. ช่องทางการสื่อสาร
3. รูปแบบเข้าถึงและจดจำได้
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 54 ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ช่วงใดที่นักประชาสัมพันธ์ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาพลักษณ์อันดีขององค์กรให้คงอยู่ต่อไป
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะเกิดเหตุ
4. ระยะฟื้นฟู

ข้อที่ 55 คำว่าภาพลักษณ์ (IMAGE) ตัวอักษร I หมายถึงข้อใด
1. Imagine
2. Institution
3. Identify
4. Invite

ข้อที่ 56 ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการชี้นำมวลชน
1. สร้างความเป็นกันเอง
2. ระมัดระวังความเป็นส่วนตัว
3. อาศัยระบบการสื่อสารที่ดี
4. สร้างอำนาจการต่อรองในชุมชน

ข้อที่ 57 ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือสำคัญของจิตวิทยามวลชน
1. การโฆษณาชวนเชื่อ
2. การอบรมกล่อมเกลาทางสังคม
3. การเร้าระดมทางสังคม
4. การชุมนุมเรียกร้อง

ข้อที่ 58 Socialization หมายถึง ข้อใด
1. การสังสรรค์ในสังคม
2. การชอบเข้าสังคม
3. การกล่อมเกลาทางสังคม
4. การลงโทษทางสังคม

ข้อที่ 59 องค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันคือข้อใด
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 60 ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 61 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่ทำให้สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 62 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การปรึกษาหารือ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 63 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็น” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 64 การประชุมที่ต้องมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความคิดเห็นต่อโครงการ ตรงกับข้อใด
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 65 ร.ต.ต. ก เขียนหนังสือถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
1. เรียน ไม่มีคำลงท้าย
2. เรียน ขอแสดงความนับถือ
3. เรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
4. เรียน ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

ข้อที่ 66 หนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลา ให้ประทับตราคำว่า เก็บถึง พ.ศ. …. ด้วยหมึกสีน้ำเงิน และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง ที่มุมด้านใดของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น
1. มุมบนด้านขวา
2. มุมบนด้ายซ้าย
3. มุมล่างด้านขวา
4. มุมล่างด้านซ้าย

ข้อที่ 67 ในกรณีที่ ผู้กำกับการสถานีตํารวจบางนา ป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้กำกับการจราจร ทำงานแทนเมื่อลงนาม ในหนังสือจะต้องใช้ คำว่า
1. ปฏิบัติราชการแทน
2. ทำการแทน
3. ช่วยราชการแทน
4. รักษาราชการแทน

ข้อที่ 68 การแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการ และ กองกำกับการ ให้ออกเป็น
1. พระราชกำหนด
2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง
4. ข้อบังคับ

ข้อที่ 69 ผู้ใด ไม่ใช่ กรรมการ ก.ต.ช. โดยตำแหน่ง
1. เลขาธิการ ก.พ.
2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
3. ปลัดกระทวงยุติธรรม
4. ปลัดกกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 70 ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นการออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ
1. ออกตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญ
2. ได้รับอนุญาตให้ลาออก
3. ตาย
4. ถูกสั่งให้พักราชการ

ข้อที่ 71 เทคโนโลยี AI คือ อะไร
1. AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
2. AI ย่อมาจาก Anonymous Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีแฝงตัวในการสืบสวน
3. AI ย่อมาจาก Architecture Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 72 เทคโนโลยีสารสนเทศแปลมาจากคำใด
1. IP: Internet Protocol
2. IT: Intelligent Technology
3. IT: Information Technology
4. IT: Investigation Technology

ข้อที่ 73 ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับ cloud computing
1. cloud computing ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2. cloud computing ไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลในระบบถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายเครื่องใด
3. cloud computing ต้องทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมอ
4. cloud computing ไม่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า

ข้อที่ 74 การตัดสินใจภายใต้ความขัดแย้งกันในด้านการรู้ความเข้าใจในปัญหานั้นมุมมองในปัญหาแตกต่างกันของแต่ละคนเรียกว่าอะไร
1. Cognitive conflict
2. Feeling Conflict
3. Misunderstanding Conflict
4. Differentiation Conflict

ข้อที่ 75 เทคนิคการตัดสินใจแบบใด ที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแสดงความคิดเห็นหลายรอบก่อนการตัดสินใจ
1. การตัดสินใจแบบอาศัยความเชี่ยวชาญ
2. การตัดสินใจแบบแสดงความคิดเห็นร่วม
3. การตัดสินใจแบบเดลฟาย
4. การตัดสินใจแบบวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ

ข้อที่ 76 การบริหารการตัดสินใจโดยกลุ่ม (Managing group decision making) มีลักษณะอย่างไร
1. ส่งเสริมการใช้หลักประชาธิปไตยโดยใช้มติเสียงข้างมากในการตัดสินใจ
2. สนับสนุนสมาชิกในกลุ่มทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย
3. ส่งเสริมความคิดเห็นของประธานการตัดสินใจให้สมาชิกคล้อยตาม
4. ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มตัดสินใจกันด้วยการอภิปราย

ข้อที่ 77 ในการพิจารณาว่าข้าราชการตำรวจผู้ใด ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนั้น เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจาก
1. อายุ
2. ประวัติและความประพฤติในปัจจุบัน
3. ผลไม่ร้ายแรงอันเกิดจากการไม่ฝ่าฝืน
4. พฤติกรรมของการไม่ฝ่าฝืน

ข้อที่ 78 ผู้ใดมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในภาพรวม ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. จเรตำรวจแห่งชาติ
2. ผู้บัญชาการศึกษา
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ข้อที่ 79 ผู้ใดรายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าพบข้าราชการตำรวจไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจโดยมีพฤติการณ์อาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงวิชาชีพตำรวจ
1. ผู้บังคับการ
2. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. จเรตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้บัญชาการ

ข้อที่ 80 การจัดทำแผนและคำสั่งไปยังหน่วยรอง รูปแบบใดมีความเป็นทางการสูง
1. การประชุมของผู้บังคับบัญชา
2. การจัดทำประกาศ หรือหนังสือเวียน
3. การเขียนโน๊ตย่อ โดยไม่ต้องลงนาม
4. การวาดแผนภาพประกอบ เพื่อสื่อความเข้าใจ

ข้อที่ 81 การสรุปหนทางที่ฝ่ายตรงข้ามน่าจะกระทำ เป็นหัวข้อใน
1. ข่าวสารชั้นต้นฝ่ายยุทธการ
2. ประมาณสถานการณ์ของฝ่ายยุทธการ
3. ข่าวสารชั้นต้นของฝ่ายการข่าว
4. ประมาณการข่าวกรอง

ข้อที่ 82 การรับเรื่องราวร้องทุกข์สำหรับสารวัตรฝ่ายอำนวยการถือว่าสอดคล้องกับงานใด
1. งานสารบรรณ
2. งานคดีและวินัย
3. งานยุทธศาสตร์
4. งานกฎหมาย

ข้อที่ 83 ฝ่ายอำนวยการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาตรวจสอบปัจจัยต่าง ๆ เพื่อให้บริการสังคม ถือเป็นหน้าที่ข้อใด
1. การทำประมาณการ
2. การทำข้อเสนอ
3. การให้ข่าวสารชั้นต้น
4. การทำคำสั่งยุทธการ

ข้อที่ 84 ข้อใดถือเป็นประเภทของการฝึกอบรมชุมชน
1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน
2. การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
3. การส่งวิทยากรไปให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 85 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการสังคม สอดคล้องกับข้อใด
1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อหน่วยงานของตำรวจ
2. เพื่อป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด
3. เพื่อปฏิบัติการทางจิตวิทยากับฝ่ายตรงข้าม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 86 พฤติกรรมตามข้อใดแสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ขั้นสูงสุด
1. รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ
2. เสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและน้ำเสียงเหมาะสมกับสถานการณ์
4. แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่

ข้อที่ 87 มนุษยสัมพันธ์ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน โดยเพิ่มควาสามารถของบุคลากรในการทำงาน
3. การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารหน่วยงานกับรัฐบาล

ข้อที่ 88 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร
1. มีศิลปะในการสนทนา
2. มีทัศนคติเชิงบวก
3. มีความเอื้อเฟื้อและรู้กาลเทศะ
4. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์