Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 30 October 2563 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดเกี่ยวข้องกับ 5 สายงาน ของฝ่ายอำนวยการ
1. ฝ่ายอำนวยการหลัก
2. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
3. ฝ่ายอำนวยการทั่วไป
4. ฝ่ายอำนวยการสนับสนุน

ข้อที่ 2 ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการโดยหลากหลายวิธี ยกเว้นข้อใด
1. สั่งการเป็นคำสั่ง
2. สั่งการเป็นระเบียบ
3. สั่งการเป็นสื่อออนไลน์
4. สั่งการเป็นบันทึกรายงาน

ข้อที่ 3 ข้อใดไม่ใช่ ประโยชน์ของการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
1. ช่วยให้ฝ่ายอำนวยการสามารถสั่งการหน่วยข้างเคียงได้เป็นอย่างดี
2. เป็นการแบ่งเบาภาระในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
3. ทำให้ฝ่ายอำนวยการสามารถทราบสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
4. ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆได้ปฏิบัติตามแผน/คำสั่งของผู้บังคับบัญชา

ข้อที่ 4 การจัดการเกี่ยวกับสหกรณ์ ถือว่าเป็นงานประเภทใดของฝ่ายกำลังพล
1. งานธุรการ
2. งานทะเบียนพล
3. งานประวัติ
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 5 ข้อใดมิใช่กิจกรรมของฝ่ายกำลังพล ในการรักษายอดกำลัง
1. การรายงานกำลังพลตามระยะเวลา
2. การจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยกำลังพล
3. ประมาณการสูญเสีย
4. การทดแทนกำลังพล

ข้อที่ 6 ข้อใดมิใช่งานธุรการประจำ
1. การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. การประเมินผลบุคคล
3. การรักษายอดกำลังพล
4. การจัดสวัสดิการ

ข้อที่ 7 รายละเอียดที่ถูกกำหนดขึ้นและต้องการให้ผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสารตอบสนองคือสิ่งใด
1. คำสั่ง- คำขอ
2. คำให้การ
3. คำร้องขอ
4. ข้อบังคับ

ข้อที่ 8 ข่าวดิบ สอดคล้องกับข้อใด
1. Data
2. Information
3. News
4. Wisdom

ข้อที่ 9 "ข่าว" มาจากข้อใด
1. สูงต่ำบนล่าง
2. เหนือใต้ออกตก
3. เร็วช้าหนักเบา
4. อดีตปัจจุบันอนาคต

ข้อที่ 10 ฝ่ายอำนวยการที่จะต้องให้ข้อมูลกับฝ่ายตรงข้ามหมายถึงข้อใด
1. ฝ่ายกำลังพล
2. ฝ่ายงบประมาณ
3. ฝ่ายแผนงาน
4. ฝ่ายการข่าว

ข้อที่ 11 การเขียนโครงการ โดยใช้คำว่า "เพื่อ" นำหน้าในแต่ละข้อ สอดคล้องกับหัวข้อใดในการเขียนโครงการ
1. วัตถุประสงค์
2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3. หลักการและเหตุผล
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ข้อที่ 12 แผนที่ใช้แก้ปัญหาในเชิงป้องกันหมายถึงข้อใด
1. แผนยุทธศาสตร์
2. แผนปฎิบัติการ
3. แผนกลยุทธ์
4. แผนปฎิบัติราชการ

ข้อที่ 13 ข้อใดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารข้อมูลข่าวสาร
1. กระบวนการจัดการบริหารควบคุมระบบงาน
2. นำข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์ประมวลผล
3. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลา
4. การบริหารวัสดุอุปกรณ์

ข้อที่ 14 ข้อใดถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับขอบเขตของงานส่งกำลังบำรุง
1. การส่งกำลัง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
2. การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
3. การส่งกำลัง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ การบริหารคน
4. การส่งกำลัง การขนส่ง การจัดหา การบริการอื่นๆ

ข้อที่ 15 ปัจจัยสำคัญในการส่งกำลังบำรุงประกอบด้วย
1. การบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารจัดการ การบริหารคุณธรรม
2. การวิจัยและพัฒนา การทำงบประมาณ การส่งกลับ
3. การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง
4. การเคลื่อนย้าย การซ่อมแซม การแจกจ่าย

ข้อที่ 16 ข้อใดจัดเป็นแนวคิดของฝ่ายอำนวยการตำรวจอันดับสุดท้ายในการทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
2. การดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
3. การติดตามและประเมินผล
4. การจัดหางบประมาณในการดำเนินการ

ข้อที่ 17 การดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่ใดที่บางครั้งมักไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนเท่าที่ควร เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยมีเวลาและไม่เข้าใจงานชุมชนสัมพันธ์ของตำรวจ
1. ชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง
2. ชุมชนที่เป็นย่านธุรกิจล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
3. ชุมชนแออัดที่มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมตัวกันอยู่
4. ชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน จำเป็นต้องดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์

ข้อที่ 18 ข้อใดจัดเป็นแนวคิดของฝ่ายอำนวยการตำรวจอันดับแรกในการทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. การกำหนดวัตถุประสงค์
2. การกำหนดเป้าหมาย
3. การกำหนดแผนปฏิบัติงาน
4. การเลือกพื้นที่เป้าหมาย

ข้อที่ 19 กลไกหลักของอาเซียนในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ
1. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอาเซียน ASEAN Emergency Operation Centre Network for Public Health Emergencies (EOC)
2. ศูนย์ประเมินและสื่อสารความเสี่ยงอาเซียน ASEAN Risk Assessment and Risk Communication Centre (ARARC)
3. ศูนย์ข้อมูลชีวภาพเสมือนอาเซียน ASEAN Bio Diaspora Virtual Centre for Big Data Analytics and Visualization (ABVC)
4. ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre)

ข้อที่ 20 กลุ่มประเทศ CLMV “C” คือประเทศใด
1. จีน
2. กัมพูชา
3. เวียดนาม
4. มาเลเซีย

ข้อที่ 21 ข้อใดคือ ศูนย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียน
1. ศูนย์ ASEAN - Japan Cybersecurity Capacity Building Centre (AJCCBC)
2. ศูนย์ ASEAN - Singapore Cybersecurity Centre of Excellence (ASCCE)
3. ศูนย์ Cyber Security Operation Center (CSOC)
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 22 การที่รัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์กลับมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใด
1. แบบการปฏิวัติ
2. แบบวัฎจักร
3. แบบเส้นตรง
4. แบบดั้งเดิม

ข้อที่ 23 "ทฤษฎีใหม่" เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามข้อใด
1. ระบบความคิด
2. การประดิษฐ์คิดค้น
3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
4. การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

ข้อที่ 24 สภาพประชาชนย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง โดยไม่มีการวางแผนการพัฒนาขยายตัวของเมืองและไม่สอดคล้องกับการสร้างสาธารณูปโภค ท่านคิดว่ามีสาเหตุจากสิ่งใด
1. กระแสโลกาภิวัตน์
2. การพัฒนาเป็นเมือง
3. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่

ข้อที่ 25 จากข้อความที่ว่า "องค์กรของรัฐรวมทั้งฝ่ายปกครองต้องปฎิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญที่ต่างกันออกไปตามลักษณะของแต่ละคน" เป็นการกล่าวถึงหลักการสิทธิมนุษยชนเรื่องใด
1. หลักการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม
2. หลักความเป็นธรรมในสังคม
3. หลักความเท่าเทียมกัน
4. หลักความเสมอภาค

ข้อที่ 26 ประชาชนร้องขอทราบข้อมูลการสร้างบ่อกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือว่าประชาชนใช้สิทธิตามข้อใด
1. สิทธิชุมชน
2. สิทธิในการสื่อสาร
3. สิทธิในข้อมูลข่าวสาร
4. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ข้อที่ 27 การแจกของผูู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล ทุกคนจะได้รับของแจกของขั้นพื้นฐาน เช่นได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง ยาป้องกันเท้าเปื่อย แต่หากมีครอบครัวหนึ่งมีคนป่วยที่ต้องการยาเป็นพิเศษ หรือบางครอบครัวมีเด็กอ่อน ต้องได้รับนมผงเพิ่มสําหรับเด็ก ทางราชการจึงเพิ่มยาและนมผงให้แก่ครอบครัวเหล่านั้น การกระทำดังกล่าวมีความเสมอภาคหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. มีความเสมอภาค เพราะทุกคนในครอบครัวได้รับแจกสิ่งของจำเป็นเพื่อการยังชีพอย่างเสมอภาค
2. ไม่มีความเสมอภาค เพราะมีบางครอบครัวที่ประสบภัยได้รับแจกสิ่งของแตกต่างจากครอบครัวทั่วไป
3. มีความเสมอภาค เพราะทุกครอบครัวที่ประสบภัยได้รับแจกสิ่งตามความต้องการ
4. ไม่มีความเสมอภาค เพราะทุกครอบครัวผู้ประสบภัยไม่ได้รับของเป็นพิเศษ

ข้อที่ 28 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่งแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่ากี่วัน
1. 10 วัน
2. 15 วัน
3. 20 วัน
4. 25 วัน

ข้อที่ 29 ข้อใดไม่ใช่ประเภทงบรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562
1. งบบุคลากร
2. งบทุนสำรอง
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบดำเนินงาน

ข้อที่ 30 ข้อใดไม่ถูกต้อง กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียด ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
1. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้ทำความตกลง กับสำนักงบประมาณ
2. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
3. การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
4. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

ข้อที่ 31 การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้เมื่อใด
1. อยู่ในกรอบระยะเวลาของสัญญา
2. เมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
3. ได้รับอนุมัติงบประมาณ
4. ผ่านการตรวจสอบจาก ค.ป.ท.แล้วอย่างน้อย 30 วัน

ข้อที่ 32 การจัดแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
1. ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
2. ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
3. ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง รายการอื่นๆตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
4. ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง รายการอื่นๆตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อที่ 33 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทําได้กี่วิธี
1. มี ๔ วิธี ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีสอบราคา วิธีเฉพาะเจาะจง
2. มี ๓ วิธี ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีสอบราคา
3. มี ๒ วิธี ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4. มี ๓ วิธี ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อที่ 34 กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะใช้อำนาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการใด
1. ออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
2. มีหนังสือเตือนให้เจ้าหน้าที่นำเงินมาชำระ
3. ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
4. ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา

ข้อที่ 35 ก่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่บังคับอย่างไร
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน
3. ดำเนินการทางวินัย
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 36 กรณีที่ผู้เสียหายใช้สิทธิยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาและมีคำสั่งไปแล้ว ผู้เสียหายไม่พอใจผลการวินิจฉัยดังกล่าว ปัจจุบันผู้เสียหายมีสิทธิดำเนินการอย่างไร
1. ไม่มีสิทธิดำเนินการใด ๆ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐวินิจฉัยไปแล้ว
2. ร้องต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐที่พิจารณามีคำสั่ง
3. ฟ้องคดีต่อศาล
4. อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐที่พิจารณามีคำสั่ง

ข้อที่ 37 ข้อใดไม่ใช่ “ส่วนราชการ” ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
1. โรงพิมพ์ตำรวจ
2. กระทรวงแรงงาน
3. กรมการปกครอง
4. สำน้กงานตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 38 เมื่อหน่วยงานของรัฐมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติภายในหน่วยงาน ขึ้นเอง
2. ขอหารือเพื่อให้ กระทรวงการคลัง วินิจฉัย
3. ขอทำความตกลงกับ กระทรวงการคลัง
4. ขอให้ กระทรวงการคลัง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในเรื่องนั้น

ข้อที่ 39 การเบิกเงินจากคลัง หน่วยงานผู้เบิกไม่ต้องดำเนินการในข้อใด
1. ปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารรัฐวิสาหกิจ สำหรับเงินงบประมาณ 1 บัญชี และเงินนอกงบประมาณ 1 บัญชี
2. ส่งข้อมูลการเปิดบัญชีตาม ก. และเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน กรณีจ่ายตรงเจ้าหนี้ส่งให้กรมบัญชีกลางเพื่อสร้างเป็นข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ
3. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอเบิกก่อนส่งคำขอเบิกเงินไปยังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
4. ส่งตัวอย่างลายมือชื่อผู้เบิกให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด

ข้อที่ 40 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 ออกโดยอาศัยอำนาจกฎหมายฉบับใด
1. พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
3. พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2561
4. พ.ร.บ. เงินคงคลัง พ.ศ. 2491

ข้อที่ 41 ข่าวกรองทางการรบ ได้มาจากการดำเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารในเรื่องใด
1. เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ
2. เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงเราและภูมิประเทศ
3. เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงเรา ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ
4. เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงข้าม และภูมิประเทศ

ข้อที่ 42 การข่าวกรองทางยุทธวิธี เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าข้อใด
1. การข่าวกรองทางการรบ
2. การข่าวกรองเพื่อการต่อสู้
3. การข่าวกรองเชิงรุก
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 43 ข่าวกรองการต่างประเทศกับข่าวกรองทางยุทธศาสตร์มีความสำคัญแตกต่างกันอย่างไร
1. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์สำคัญมากกว่า
2. ข่าวกรองการต่างประเทศมีความสำคัญมากกว่า
3. มีความสำคัญเท่ากัน อยู่ที่การนำไปใช้
4. ไม่สำคัญทั้งสองเรื่อง เพราะไม่ได้นำมากำหนดนโยบายภายใน

ข้อที่ 44 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2 กำหนดให้ใครเป็นประธาน
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 45 ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึงข้อใด
1. หน่วยงานของรัฐ
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. เจ้าพนักงาน
4. ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

ข้อที่ 46 ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นภาพเขียน ภาพถ่าย แผนที่ แสดงชั้นความลับไว้ที่ใด
1. แสดงชั้นความลับไว้ให้ปรากฏเห็นได้ขณะที่เอกสารนั้นม้วนหรือพับอยู่
2. แสดงชั้นความลับไว้ให้ปรากฏเห็นได้ที่หีบห่อ
3. แสดงชั้นความลับบนเอกสารปะหน้า
4. แสดงชั้นความลับไว้ให้ปรากฏเห็นที่มุมขวา

ข้อที่ 47 การกำหนดรูปแบบการใช้สื่อและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์จัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 48 งานการประชาสัมพันธ์ตรงกับคำภาษาอังกฤษตามข้อใด
1. Public Administration
2. Public Relations
3. Public Information
4. Public Opinion

ข้อที่ 49 คำว่า “Pro-active PR” ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรับ
3. การติดต่อสื่อสารทางเดียว
4. การติดต่อสื่อสารสองทาง

ข้อที่ 50 การจัดทุนการศึกษาแก่คนในชุมชน ตรงกับ ลักษณะของการดำเนินงานในข้อใดมากที่สุด
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. ชุมชนสัมพันธ์
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 51 หนังสือพิมพ์จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 52 การบริการสังคมหรือการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตรงกับ กิจกรรมประเภทใดมากที่สุด
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. ชุมชนสัมพันธ์
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 53 มูลนิธิ และองค์กรสาธารณะที่ทำประโยชน์จัดอยู่ในเรื่องของอะไร
1. กิจกรรมเพื่อสังคม
2. การทำเพื่อสังคม
3. การกุศลเพื่อสังคม
4. กิจการเพื่อสังคม

ข้อที่ 54 การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบคือข้อใด
1. สังคมนิยม
2. ธุรกิจนิยม
3. ธุรกิจเพื่อสังคม
4. สังคมธุรกิจ

ข้อที่ 55 CSR เชิงกลยุทธ์ให้ความสนใจกับเรื่องใด
1. การริเริ่มบุกเบิกนวัตกรรมเชิงสังคม
2. สิ่งประดิษฐ์บางอย่างที่มีประโยชน์ต่อสังคม
3. สร้างความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรได้
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 56 การที่องค์กรตำรวจ มีลักษณะการดำเนินงาน ที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตี เพราะการให้บริการสาธารณะ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได้ เป็นภาพลักษณ์ ในลักษณะใด
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
4. ภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 57 ภาพที่ประชาชนเชื่อมั่นในหัวหน้าสถานีตำรวจ ในการให้บริการที่ดี จัดเป็นภาพลักษณ์ประเภทใด
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 58 การจัดทำแผนวิกฤติการณ์ไว้ล่วงหน้า ข้อใดกล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารระดับสูงไว้ถูกต้อง
1. มอบหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเหตุการณ์ในเหตุการณ์
2. ต้องแถลงข่าวในเรื่องที่จำเป็นอย่างรีบเร่งไม่รีรอ
3. ต้องปรากฏตัวต่อสาธารณชนในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม
4. ให้กำลังใจบุคคลากร ในการทำงาน

ข้อที่ 59 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มมวลชนที่ไม่ได้มีการจัดตั้ง
1. เป็นการใช้จิตวิทยามวลชนในภาวะปกติ
2. กลยุทธ์ที่ควรใช้ต่อกลุ่มมวลชนนี้ คือ การเข้าถึงคน การเข้าถึงงาน และการเข้าถึงท้องที่
3. กลยุทธ์การเข้าถึงงานแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ งานในสำนักงาน และงานนอกสำนักงาน
4. เป็นกรณีที่มวลชนรวมตัวกันเนื่องจากเกิดจากความไม่พอใจต่อสภาพที่เป็นอยู่

ข้อที่ 60 ข้อใดจัดเป็นการแบ่งลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมวลชนที่ไม่ได้มีการจัดตั้ง
1. งานในสำนักงาน และงานนอกสำนักงาน
2. งานในราชการ และงานนอกราชการ
3. งานตามปกติ และงานเร่งด่วน
4. งานตามปกติ และงานในภาวะฉุกเฉิน

ข้อที่ 61 ข้อใดไม่ใช่ความหมายในด้านแคบของคำว่า “มวลชน”
1. กลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. กลุ่มคนที่มารวมตัวกันด้วยความมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง
3. กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนมากจะมีลักษณะของการถูกจัดตั้งหรือควบคุมดูแลโดยรัฐ
4. รัฐจะใช้กลุ่มคนเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก หรือประโยชน์อื่นๆ ตามที่รัฐกำหนดไว้

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย
1. การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยความสมัครใจ
2. การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนให้สมาชิกมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อน
3. การสร้างเครือข่ายควรสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว
4. การสร้างเครือข่ายอาจเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูสู่โลกภายนอก

ข้อที่ 63 เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 64 เครือข่ายชนิดใดที่เมื่อก่อตั้งแล้ว ต่อมามักจะมีแนวโน้มจะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อตั้ง
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 65 ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการประชุมรับฟังความคิดเห็น
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 66 การมีส่วนร่วมของประชาชน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Political Participation
2. Public Participation
3. Community Participation
4. Social Participation

ข้อที่ 67 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การร่วมในการตัดสินใจ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 68 หนังสือที่ทำในนามของผู้กำกับการ ให้ข้าราชการตำรวจชั้นยศใดเป็นผู้รับรองสำเนา
1. ดาบตำรวจขึ้นไป
2. ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
3. สิบตำรวจตรีขึ้นไป
4. พันตำรวจตรีขึ้นไป

ข้อที่ 69 คำย่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่
1. สตช.
2. ตรช.
3. ตช.
4. ตร.

ข้อที่ 70 กรณีศาสตราจารย์ ร ต้องการใช้สิทธิใช้คำนำหน้านามอย่างอื่นด้วย ข้อใดเรียงลำดับก่อนหลังได้ถูกต้อง
1. คุณหญิง พันตำรวจเอกหญิง ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ศรี ร
2. ศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง คุณหญิง หม่อมราชวงศ์ศรี ร
3. คุณหญิง หม่อมราชวงศ์ ศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิงศรี ร
4. พันตำรวจเอกหญิง ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ คุณหญิงศรี ร

ข้อที่ 71 ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยตำรวจ
1. ทัณฑกรรม
2. ปลดออก
3. กักยาม
4. จำขัง

ข้อที่ 72 ในกรณี พ.ต.ท. ช ถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อ……
1. ก.ตร.
2. ก.ตช.
3. ผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงโทษ
4. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 73 ผู้ที่มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ระดับ ส.6 ระดับ ส.7 ระดับ ส.8 เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. คือใคร
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. รองนายกรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการ
4. ผู้บังคับการ

ข้อที่ 74 ข้อใดไม่ใช่ชื่อโปรแกรมจำพวก web browser
1. Internet Explorer
2. Google Chrome
3. Outlook
4. Safari

ข้อที่ 75 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้ IP ที่กระทำผิด
1. ต้องระบุวันเวลาและ เลข IP ทุกครั้ง
2. ต้องระบุวันเวลา, Time Zone และเลข IP ทุกครั้ง
3. ต้องระบุวันเวลา, เลข IP และสถานที่ ทุกครั้ง
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 76 ท่านจะเข้าใช้ระบบ POLIS ได้อย่างไร
1. ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่บ้าน
2. ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่สถานีตำรวจ
3. ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย POLIS ที่สถานีตำรวจ
4. ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่เข้าเว็บไซต์ police.go.th ได้

ข้อที่ 77 ระบบสอบถามข้อมูล (File Drawer System) เป็นระบบสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้แก่ข้อใด
1. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประสานงาน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและตำแหน่งของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณทางการเงินเพื่อการวางแผน
4. ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการทำงานของพนักงานและแผนกต่าง ๆ

ข้อที่ 78 ข้อใดกล่าวถึงความหมายของการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
1. การเลือกทางดำเนินการที่เห็นว่าดีที่สุดทางใดทางหนึ่ง จากทางเลือกหลายๆ ทาง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
2. การเลือกหนทางการดำเนินงานที่ได้ผลลัพท์ที่ดีสุดเป็นที่พอใจและยอมรับของทุกฝ่าย
3. การเลือกทางเลือกที่กำหนดไว้โดยผู้บริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการมากที่สุด
4. การค้นหาหนทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดข้อสรุปที่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อที่ 79 ข้อใดเป็นคุณสมบัติของระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
1. สนับสนุนการตัดสินใจปัญหาเฉพาะหน้า
2. สนับสนุนการตัดสินใจทั้งในสถานการณ์ของปัญหาแบบกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง
3. สนับสนุนการตัดสินใจปัญหาด้านการวิเคราะห์ปัญหาที่สลับซับซ้อน
4. สนับสนุนการตัดสินใจที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย

ข้อที่ 80 การปฏิบัติงานของฝ่ายกำลังพลที่มีความสำเร็จ มักเกิดจากประเด็นใด
1. การประสานงานที่ดี
2. การสั่งการที่เด็ดขาด
3. การสอบถามความเห็นจากทุกๆ ฝ่าย
4. การใช้ดุลยพินิจ

ข้อที่ 81 การให้ข่าวสารของงานกำลังพลเป็นลายลักษณ์อักษร หัวข้อใดควรอยู่ในลำดับแรก
1. การทดแทนกำลังพล
2. การรักษายอดกำลังพล
3. การพัฒนาและการรักษาขวัญ
4. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ

ข้อที่ 82 เมื่อฝ่ายอำนวยการได้แผนกำลังพลขึ้นมา จะเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดที่สุด
1. การนำเสนอหนทางปฏิบัติ
2. การประมาณการข่าวกรอง
3. การทำแผนคำสั่งและการแจกจ่าย
4. การประเมินผลกำลังพล

ข้อที่ 83 การประชาสัมพันธ์เพื่อขัดขวาง บั่นทอนการปฏิบัติงานของฝ่ายตรงข้าม ตรงกับข้อใด
1. การปฎิบัติการจิตวิทยาเชิงรับ
2. การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงโอบล้อม
3. การปฏิบัติการจิตวิทยาแบบบูรณาการ
4. การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก

ข้อที่ 84 งานบริการสังคมเกี่ยวข้องกับตำรวจฝ่ายใดมากที่สุด
1. ฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายบังคับบัญชา
3. ฝ่ายเจรจาต่อรอง
4. ฝ่ายป้องกันปราบปราม

ข้อที่ 85 การให้บริการประชาชน เกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุด
1. การช่วยผู้เจ็บป่วย
2. การช่วยเหลือคนชรา
3. การช่วยเหลือเด็ก
4. การช่วยเหลือคนร้าย

ข้อที่ 86 การเป็นตำรวจนั้นคงไม่ยากนัก แต่การเป็นตำรวจที่ดีนั้นยากมาก เพราะตำรวจต้องทำงานหนักและลำบากตรากตรำ งานปราบอธรรม อำนาจมืด และเหล่ามิจฉาชีพทั้งหลาย. เป็นงานที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ เป็นงานที่สลับซับซ้อนซึ่งมีปัญหามากมาย และอันตรายรอบด้าน. ดังนั้น การที่จะเป็นตำรวจที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่ตำรวจจะต้องเป็นผู้มีความแกร่งกล้าสามารถทั้งร่างกายและจิตใจ มีวิญญาณและอุดมการณ์ของตำรวจอย่างซื่อตรงและมั่นคง. พร้อมเสมอที่จะสละความสุขส่วนตัว เพื่อสันติสุขของประชาชนอย่างจริงใจและบริสุทธิ์ใจ เพียบพร้อมด้วยขันติธรรมและคุณธรรม สามารถยับยั้งชั่งใจตนเองไม่ให้มัวเมาในอำนาจและลาภผลโดยมิชอบได้อย่างสิ้นเชิง เช่นนี้ย่อมถือว่าท่าน “เป็นตำรวจที่ดีของประชาชน" อย่างแท้จริง สาระสำคัญของพระบรมราโชวาทองค์นี้คือ
1. การเป็นตำรวจที่ดี
2. ตำรวจมีหน้าที่ปราบอธรรม อำนาจมืด และมิจฉาชีพ
3. ตำรวจที่เพียบพร้อมไม่หลงมัวเมาในอำนาจและลาภผลโดยมิชอบ
4. งานตำรวจต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษและมีอันตรายรอบด้าน

ข้อที่ 87 งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน. ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก. มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพ่อง เกิดเป็นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้. ขอให้ถือว่า การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง. จากข้อความ อะไรคือ สาเหตุของงานในหน้าที่ราชการเกิดความบกพร่อง เสียหายแก่ตนและประเทศชาติ
1. นึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์ของตนเอง
2. การไม่คำนึงถึงความสำเร็จของงาน
3. การทำงานในหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์
4. การทำงานที่ไม่คำนึงถึงความมั่นคงของประเทศชาติและอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน

ข้อที่ 88 "ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยทำกัน" จากพระบรมราโชวาทฯ เน้นให้ข้าราชการควรปฏิบัติงานอย่างไร
1. ต้องใช้หลักวิชาและความรอบรู้เชี่ยวชาญในงานของตนเอง
2. ไม่ทำงานเฉพาะหน้าที่ของตนเอง แต่ช่วยเหลือทำงานในหน้าที่ของผู้อื่นด้วย
3. นอกจากต้องใช้หลักวิชาการในการทำงานแล้ว จะต้องเสียสละร่วมกันปฏิบัติงานให้สำเร็จ
4. ต้องมีความสามัคคีกันเพื่อมุ่งความสำเร็จของงาน

ข้อที่ 89 ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
1. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดการยอมรับ
2. มนุษยสัมพันธ์สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
3. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มนุษย์มีจริยธรรมมากขึ้น
4. มนุษยสัมพันธ์ช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

ข้อที่ 90 ข้อใดแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ์ขั้นสูงสุด
1. รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ
2. เสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและน้ำเสียงเหมาะสมกับสถานการณ์
4. แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่

ข้อที่ 91 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบาย ๆ ไม่จริงจัง
2. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
3. เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

ข้อที่ 92 การควบคุมความตื่นเต้น (Stage Fright) ควรทำอย่างไร
1. ต้องซ้อมให้มีความมั่นใจ ซ้อมบ่อยๆ ท่องจำให้ได้ มีบทย่อเตรียมไปด้วย
2. ถอนหายใจลึกๆ สบตาผู้ฟังทันที ทำการซ้อมและท่องให้ขึ้นใจ ทบทวนเป็นระยะ อย่าวิตกกังวล ทำใจให้สบาย
3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วก็ต้องมั่นใจ ทำเท่าที่เตรียมมาให้ดี อย่ากังวล ทำตัวให้สบาย คิดว่าอะไรเกิดก็แก้กันไป
4. ซ้อมก่อนโดนซ้อม ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซ้อมใหญ่ เมื่อขึ้นเวทีให้ทำเหมือนครั้งที่ซ้อมดีที่สุดก็เพียงพอ

ข้อที่ 93 การสร้างความมั่นใจและมีมาด (Poise) จำเป็นต้องเตรียมจุดเริ่มต้นและลงท้ายอย่างไร
1. ทักทาย สบสายตา ต้อนรับ สรุป กล่าวลา
2. ทักทาย แนะนำตัว รู้สึกเป็นเกียรติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มีความมั่นใจว่า
3. แนะนำตัว ทักทาย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี หวังให้ปฏิบัติ เกิดการยอมรับ
4. กล่าวนำ สบสายตา ยิ้มแย้ม เรียบเรียงคำพูด ตั้งใจถ่ายทอด

ข้อที่ 94 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดที่มีศักยภาพ ควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อน-หลัง
1. โครงเรื่อง ตนเอง ผู้ฟัง
2. ผู้ฟัง โครงเรื่อง ตนเอง
3. ตนเอง ผู้ฟัง โครงเรื่อง
4. โครงเรื่อง ผู้ฟัง ตนเอง