Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 12 December 2562 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดมีความหมายเดียวกับ"การประมาณการ"
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร
2. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
3. การให้ข้อเสนอแนะ
4. การกำกับดูแล

ข้อที่ 2 ฝ่ายอำนวยการที่ดี จะต้องช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในด้านใดบ้าง
1. ให้ข้อมูลข่าวสาร
2. ให้ข้อเสนอแนะ
3. จัดทำแผน/คำสั่ง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3 พันธกิจของฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประกอบด้วยข้อใด
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
3. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง

ข้อที่ 4 ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับข่าวสารของฝ่ายกำลังพล
1. ข่าวสารของฝ่ายกำลังพล คือ ข่าวสารทั้งปวงอันเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เฉพาะของฝ่ายกำลังพล
2. ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่กระทบต่อขวัญกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าเป็นข่าวสารของฝ่าย กำลังพล
3. กฎข้อบังคับในการปฏิบัติการถือว่าเป็นข่าวสารของฝ่ายกำลังพล
4. ข้อมูลเกี่ยวกับงานธุรการไม่ถือเป็นข่าวสารของฝ่ายกำลังพล

ข้อที่ 5 ข้อใดเป็นหน้าที่งานสวัสดิการ
1. การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. โอนบุคคลเข้ารับราชการ
3. มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ

ข้อที่ 6 งานดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นการดำเนินการของงานใด
1. งานทะเบียนพล
2. งานสารบรรณ
3. งานธุรการ
4. งานประวัติ

ข้อที่ 7 การรวบรวมข่าวสารแบบทุติยภูมิ หรือปัจจุบันเรียกว่าอะไร
1. การรวบรวมข่าวสารทางธุรการ
2. การปฏิบัติการข่าว
3. การจัดการเอกสาร
4. การส่งข่าวธุรการ

ข้อที่ 8 กระบวนการผลิตข่าวกรองรูปแบบเดิมนั้นถือว่าเป็นข่าวจากแหล่งเปิด (Open Sources)ที่อยู่ในขั้นตอนใด
1. การรวบรวม
2. การวิเคราะห์
3. การสังเคราะห์ข่าวสารใหม่
4. การประมวลข่าวสาร

ข้อที่ 9 ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารในเรื่องของพื้นที่ปฏิบัติการ
1. ภูมิประเทศ
2. ข้อมูลฝ่ายตรงข้าม
3. ลมฟ้าอากาศ
4. สภาวะทางการเมือง

ข้อที่ 10 กระบวนการวางแผนว่าหน่วยงานมีกำลังคนกี่คนแต่ละคนปฎิบัติหน้าที่อย่างไร หมายถึงข้อใด
1. การพัฒนาบุคลากร
2. การวางแผนกำลังคน
3. การกำหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
4. การจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง

ข้อที่ 11 ฝ่ายใดจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งจะเป็นการทำให้คำว่า รู้เขา รู้เรา สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
1. ฝ่ายกำลังพล
2. ฝ่ายการข่าว
3. ฝ่ายแผนงาน
4. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 12 ข้อใดมิใช่ขั้นตอนในการวางแผน
1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นดำเนินการวางแผน
3. ขั้นวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล
4. ขั้นกำหนดทางเลือกและควบคุม

ข้อที่ 13 Transportation หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. เวลาที่กำหนดให้ใช้บริการด้านสุขภาพ
4. ระบบสารสนเทศ

ข้อที่ 14 ปัจจัยสำคัญในการส่งกำลังบำรุงประกอบด้วย
1. การบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารจัดการ การบริหารคุณธรรม
2. การวิจัยและพัฒนา การทำงบประมาณ การส่งกลับ
3. การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง
4. การเคลื่อนย้าย การซ่อมแซม การแจกจ่าย

ข้อที่ 15 หน่วยสนับสนุนจะต้องมีขีดความสามารถ ซึ่งทำให้หน่วยรับการสนับสนุน (หน่วยปฏิบัติ) มีความมั่นใจได้ว่า จะได้รับการสนับสนุนสิ่งของได้ตามเวลา ณ สถานที่ที่ได้กำหนดไว้ คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 16 การจัดกิจกรรมให้เยาวชนเข้าเยี่ยมสถานีตำรวจ เพื่อให้รับรู้บทบาทหน้าที่ของตำรวจ ตรงกับกิจกรรมประเภทใดมากที่สุด
1. กิจกรรมให้การบริการ
2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและตำรวจ
3. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและตำรวจ
4. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ชุมชน

ข้อที่ 17 การประสานงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในลักษณะของ “การนิเทศ” หมายถึงอะไร
1. การตรวจงานเพื่อให้การแนะนำปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขวิธีทำงาน
2. การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในงานที่อาศัยเทคนิคสูงหรือมีความสลับซับซ้อน
3. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานที่สูงขึ้น
4. การจัดตั้งกรรมการจากฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมมือและประสานการทำงาน

ข้อที่ 18 กรณีที่แผนงานมีปัญหา ประชาชนไม่ความสนใจ ควรปรับแผนปฏิบัติงานใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตรงกับหลักในการกำหนดแผนงานข้อใดมากที่สุด
1. พิจารณาถึงความเป็นไปได้
2. พิจารณาถึงความชัดเจน
3. พิจารณาถึงความอ่อนตัว
4. พิจารณาถึงความเข้มแข็ง

ข้อที่ 19 กระบือ หรือควาย เป็นสัตว์ประจำชาติที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศใด
1. เวียดนาม
2. ไทย
3. ฟิลิปปินส์
4. ลาว

ข้อที่ 20 การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ประชุมให้การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน เป็นการตระหนักและให้ความสำคัญที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใด
1. อนุสัญญาบาเซล (Basel Ban Amendment) 
2. อนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention)
3. อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention)
4. อนุสัญญาลอนดอน หรือ LC '72 

ข้อที่ 21 ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ
1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาจีน
4. ภาษาบาฮาซา

ข้อที่ 22 "สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม" ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 23 การขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามข้อใด
1. กระบวนการ
2. ความก้าวหน้า
3. วิวัฒนาการ
4. การพัฒนา

ข้อที่ 24 หลักธรรมาภิบาล เน้นให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ มีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านใดมากที่สุด
1. ปัจจัยด้านการเมือง
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
3. ปัจจัยด้านสังคม
4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจชาติ
2. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3. มุ่งให้เกิดความสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ข้อที่ 26 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 27 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้นำเข้าสินค้าต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้น
2. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้ามีกำไรลดลง
3. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้าได้กำไรลดลง
4. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้นำเข้าสินค้ามีต้นทุนนำเข้าลดลง

ข้อที่ 28 การแจกของผูู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล ทุกคนจะได้รับของแจกของขั้นพื้นฐาน เช่นได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง ยาป้องกันเท้าเปื่อย แต่หากมีครอบครัวหนึ่งมีคนป่วยที่ต้องการยาเป็นพิเศษ หรือบางครอบครัวมีเด็กอ่อน ต้องได้รับนมผงเพิ่มสําหรับเด็ก ทางราชการจึงเพิ่มยาและนมผงให้แก่ครอบครัวเหล่านั้น การกระทำดังกล่าวมีความเสมอภาคหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. มีความเสมอภาค เพราะทุกคนในครอบครัวได้รับแจกสิ่งของจำเป็นเพื่อการยังชีพอย่างเสมอภาค
2. ไม่มีความเสมอภาค เพราะมีบางครอบครัวที่ประสบภัยได้รับแจกสิ่งของแตกต่างจากครอบครัวทั่วไป
3. มีความเสมอภาค เพราะทุกครอบครัวที่ประสบภัยได้รับแจกสิ่งตามความต้องการ
4. ไม่มีความเสมอภาค เพราะทุกครอบครัวผู้ประสบภัยไม่ได้รับของเป็นพิเศษ

ข้อที่ 29 ข้อใดเป็นการเลือกปฏิบัติ
1. การที่รัฐจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลไม่เท่ากัน
2. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัฐให้การรักษาแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่ป่วยหนักก่อนคนอื่นๆ
3. บริษัทเอกชนปฏิเสธผู้พิการเข้าทำงาน แม้จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่รับสมัคร
4. ตำรวจไม่ให้ผู้ต้องหาประกันตัวในชั้นสอบสวน เพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

ข้อที่ 30 สหประชาชาติให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เพราะมีเหตุผลและความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันด้านใด
1. คุณภาพชีวิต
2. ฐานะทางเศรษฐกิจ
3. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
4. ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์

ข้อที่ 31 กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับเงินจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หน่วยรับงบประมาณจะนำเงินนอกงบประมาณไปสมทบได้ไม่เกินเท่าใด
1. ไม่เกินร้อยละ 5
2. ไม่เกินร้อยละ 10
3. ไม่เกินร้อยละ 15
4. ไม่เกินร้อยละ 20

ข้อที่ 32 ข้อใดต่อไปนี้คือค่าวัสดุ
1. เครื่องโทรสารมูลค่า 6,000 บาท
2. ปากกามูลค่า 2,500 บาท
3. รถจักรยานยนต์มูลค่า 30,000 บาท
4. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กมูลค่า 10,000 บาท

ข้อที่ 33 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1. ค่าตอบแทนวิทยากรอยู่ในงบดำเนินงาน
2. เงินเดือนอยู่ในงบบุคลากร
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในงบลงทุน
4. ค่าเช่ารถอยู่ในงบดำเนินงาน

ข้อที่ 34 การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปมีกี่วิธี
1. 2 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก
2. 1 วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง
3. 3 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
4. 4 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดแบบ

ข้อที่ 35 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
3. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวันทำการ
4. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด

ข้อที่ 36 การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้เมื่อใด
1. อยู่ในกรอบระยะเวลาของสัญญา
2. ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
3. ได้รับอนุมัติงบประมาณ
4. ผ่านการตรวจสอบจาก ค.ป.ท.แล้วอย่างน้อย 30 วัน

ข้อที่ 37 การชำระเงินตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีความรับผิดทางละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ชำระเงินตามคำสั่งภายในกำหนดเวลา
2. ชำระเงินเกินกำหนดเวลาตามคำสั่งพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด
3. ขอผ่อนชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 38 เจ้าหน้าที่เกษียณอายุราชการภายหลังออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐ
2. บังคับตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป
3. ไม่สามารถบังคับตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ต่อไป
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 39 หากหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว สิทธิจะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืน มีอายุความเท่าใด
1. 6 เดือน นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
2. 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
3. 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 40 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 กำหนดให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดเก็บรักษาทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ทำการ เท่าไร
1. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
2. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
3. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 10,000 บาท
4. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท

ข้อที่ 41 ในเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ข้อใดถูกต้อง
1. ผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย
2. การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
3. การจ่าย โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ห้ามมิให้ ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 42 เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนำส่งคืนคลังภายในกี่วันทำการ นับแต่วันรับเงินจากคลัง
1. 10 วัน
2. 15 วัน
3. 25 วัน
4. 30 วัน

ข้อที่ 43 วิทยาลัยการตำรวจจัดการฝึกอบรมสัมมนาผู้บังคับการ และเชิญวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ วิทยาลัยการตำรวจต้องจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินชั่วโมงละเท่าไร
1. 400 บาท
2. 600 บาท
3. 800 บาท
4. 1,200 บาท

ข้อที่ 44 ข่าวกรองทางทหาร คือข้อใด
1. เป็นข่าวกรองสำหรับนำมาใช้ในการวางแผนการปฏิบัติการตามแผน นโยบาย โครงการ และกำหนดการทางทหาร
2. เป็นข่าวกรองสำหรับนำมาใช้ในการวางกำลังทางทหาร
3. เป็นข่าวกรองสำหรับนำมาใช้เฉพาะทหาร
4. เป็นข่าวกรองที่ทหารนำมาเป็นนโยบายในการปฏิบัติ

ข้อที่ 45 ข่าวกรองภาพถ่าย หมายถึงสิ่งใด
1. ข่าวกรองที่ได้จากการรวบรวมผลิตผลของการดำเนินกรรมวิธีจากการตีความภาพ
2. ข่าวกรองที่ได้จากการหาวิธีตีความภาพ
3. ข่าวกรองที่ได้จากการรวบรวมวิธีการตีความภาพ
4. ข่าวกรองที่ได้จากการคลิปภาพ

ข้อที่ 46 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของข่าวกรอง
1. ข่าวกรองแห่งชาติ
2. ข่าวกรองทางทหาร
3. ข่าวกรองประเภทอื่น
4. ข่าวกรองยุทธศาสตร์ชาติ

ข้อที่ 47 นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับต้องดำเนินการอย่างไรเมื่อมีเจ้าหน้าที่นำสารมาส่งเอกสารลับ
1. ลงชื่อในใบตอบรับแล้วคืนใบตอบรับนั้นแก่ ผู้นำส่ง
2. แกะซองต่อหน้าผู้นำส่ง
3. ให้เจ้าหน้าที่นำส่งเปิดซองเอกสารลับ
4. สำเนาเรื่องเดิมคืนให้เจ้าหน้าที่นำส่ง

ข้อที่ 48 ข้อใดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของนิยามการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
1. การก่อวินาศกรรม
2. การก่อการ้าย
3. การบ่อนทำลาย
4. การจลาจล

ข้อที่ 49 "องค์การรักษาความปลอดภัย" ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือกองบัญชาการใด
1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล
2. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
3. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
4. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ข้อที่ 50 ข้อใดไม่จัดเป็นความหมายโดยรวมของการประชาสัมพันธ์
1. การเผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ
2. การชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย
3. การประสานความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย และวิธีการดำเนินงานของสถาบัน
4. การกำจัดความขัดแย้งของประชาชนที่มีต่อสถาบันให้หมดไป

ข้อที่ 51 ขั้นตอนแรกของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์คือข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของแผนงานว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชาชนสัมพันธ์ในแต่ละครั้งหรือไม่
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 53 วิทยุ จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 54 การจัดทุนการศึกษาแก่คนในชุมชน ตรงกับ ลักษณะของการดำเนินงานในข้อใดมากที่สุด
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. ชุมชนสัมพันธ์
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 55 ....................เป็นรายละเอียดที่ให้ข่าวแก่สื่อได้ดีกว่าข่าวแจก
1. การให้สัมภาษณ์
2. การทำแฟ้มคู่มือ
3. การนำชมกิจการ
4. การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 56 การวิเคราะห์และประเมินทิศทางการทำงานอย่างมีกลยุทธ์จะมีประโยชน์ต่ออะไร
1. Social Revolution
2. Priority sofeware
3. CSR
4. PR

ข้อที่ 57 ตัวอักษร “C” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีต่างๆ
2. การจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ
3. การนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อมวลชน
4. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

ข้อที่ 58 กิจกรรมเพื่อสังคม ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. CSR-after-process
2. CSR-in-process
3. CSR-on-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 59 ภาพลักษณ์ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Image
2. Picture
3. Logo
4. Figures of speech

ข้อที่ 60 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการสร้างภาพจะเกิดและสลายช้ากว่าภาพลักษณ์ที่เกิดจากการผลงานอันเป็นรูปธรรม
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการสร้างเสริมปรุงแต่งโดยใช้เทคนิคการตลาดและการประชาสัมพันธ์เข้าช่วยใช้เวลาสั้นๆแต่ได้ผลเร็ว
3. ภาพลักษณ์ที่เสียไปแล้วแก้ไขยากและตกทอดถึงสมาชิกรุ่นหลังได้
4. ภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

ข้อที่ 61 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของภาพลักษณ์ในเชิงการประชาสัมพันธ์
1. ภาพลักษณ์ของบุคคล
2. ภาพลักษณ์ขององค์กร
3. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 62 ข้อใดเป็นลักษณะที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานมวลชน
1. เป็นผู้ฟังที่ดี
2. มีการศึกษาดี
3. มีชาติตระกูลดี
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 63 วิชาจิตวิทยามวลชนมีวัตถุประสงค์ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่มวลชน
2. เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดพฤติกรรมมวลชนให้เป็นไปตามที่ต้องการ
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมหรือธรรมชาติของมวลชน
4. เพื่อยึดเหนี่ยวมวลชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการชี้นำมวลชน
1. เข้าใจธรรมชาติของมวลชน
2. ให้ความเป็นกันเอง
3. ใช้หลักการประชาสัมพันธ์
4. ให้มวลชนลงมติโดยเปิดเผย

ข้อที่ 65 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 ข้อใดจัดเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดำเนินการของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากผู้คนที่มีใจตรงกัน ทำงานคล้ายคลึงกัน หรือประสบปัญหาเดียวกันมารวมตัวกัน ตรงกับเครือข่ายข้อใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 68 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็น” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 69 ปัจจุบันการสร้างการพัฒนาด้านต่างๆ ควรเริ่มต้นจากข้อใด
1. ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
2. ความต้องการของชุมชนและประชาชน
3. ความต้องการของสื่อมวลชน
4. ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การร่วมในการตัดสินใจ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 71 ข้อความใด ไม่มี ในหนังสือภายใน
1. ที่
2. วันที่
3. ส่วนราชการ
4. คำลงท้าย

ข้อที่ 72 ผู้ที่กำหนดเลขที่ประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องให้กับส่วนราชการระดับ กองบังคับการ กองกำกับการ และงานหรือเทียบเท่า ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้แก่
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
4. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 73 คำสั่ง ตร.ที่ ๘๗๖/๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน จัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด
1. หนังสือประชาสัมพันธ์
2. หนังสือประทับตรา
3. หนังสือสั่งการ
4. ข่าว

ข้อที่ 74 ผู้ใดดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ก.ต.ช และ ก.ตร. ในขณะเดียวกัน ได้แก่
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. เลขาธิการ ก.พ.
3. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 75 ข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็น
1. กฏก.ตร.
2. พระราชบัญญัติ
3. กฎกระทรวง
4. พระราชกฤษฏีกา

ข้อที่ 76 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ใดดำเนินการคัดเลือก รายชื่อข้าราชการตำรวจเสนอ ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบได้แก่
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. นายกรัฐมนตรี
3. ก.ต.ช.
4. ปลัดกระทรวงกลาโหม

ข้อที่ 77 เทคโนโลยี AI คือ อะไร
1. AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
2. AI ย่อมาจาก Anonymous Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีแฝงตัวในการสืบสวน
3. AI ย่อมาจาก Architecture Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 78 ในการค้นหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนั้น keyword คืออะไร
1. Keyword คือ คำสำคัญสำหรับค้นหาข้อมูลในแต่ละเรื่อง
2. Keyword คือ ประเภทของข้อมูลที่ต้องการค้นหา
3. Keyword คือ เงื่อนไขพิเศษทำให้สามารถได้ผลการค้นหาจากกลุ่มบุคคลที่ต้องการได้
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 79 ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับ cloud computing
1. cloud computing ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2. cloud computing ไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลในระบบถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายเครื่องใด
3. cloud computing ต้องทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมอ
4. cloud computing ไม่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า

ข้อที่ 80 การตัดสินในตามแนวทางทฤษฎีการตัดสินใจของโบโน หมายความว่าอะไร
1. การมองปัญหาต่าง ๆ นั้นแม้ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ปัญหาเดียวกัน แต่มีมุมมองได้หลายลักษณะ
2. การตัดสินใจต้องมีการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกก่อนทุกครั้ง
3. การพิจารณาผู้เข้าร่วมในการตัดสินใจที่อาศัยการระดมสมองก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง
4. การกำหนดทฤษฎีการตัดสินใจไว้แล้วอย่างมีโครงสร้างชัดเจน

ข้อที่ 81 การตัดสินใจโดยคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวัง (Payoff matrix) ในการตัดสินใจหมายถึงอะไร
1. การตัดสินใจตามความคาดหวังที่ต้องการ
2. การตัดสินใจโดยกำหนดผลตอบแทนที่ชัดเจน
3. การตัดสินใจที่คำนวณและเลือกผลตอบแทนสูงสุด
4. การตัดสินใจที่คำนึงถึงความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 82 องค์ประกอบใดของการตัดสินใจที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุด
1. บุคคลผู้ตัดสินใจ
2. ปัญหาในการตัดสินใจ
3. ทางเลือกในการตัดสินใจ
4. ข้อมูลในการตัดสินใจ

ข้อที่ 83 หน่วยงานใดมีอำนาจกำหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานใดได้ตามที่สมควร ได้แก่
1. ก.ต.ช.
2. ก.ตร.
3. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. จเรตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 84 ข้อใดคือค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง
2. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
3. การยึดถือผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การมีจิตสำนึกที่ดีไม่ซื่อสัตย์

ข้อที่ 85 ในการพิจารณาว่าข้าราชการตำรวจผู้ใด ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนั้น เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจาก
1. อายุ
2. ประวัติและความประพฤติในปัจจุบัน
3. ผลไม่ร้ายแรงอันเกิดจากการไม่ฝ่าฝืน
4. พฤติกรรมของการไม่ฝ่าฝืน

ข้อที่ 86 ความเหนื่อยล้าของกำลังพลจากการปฏิบัติภารกิจ ควรทำอย่างไร
1. การรักษายอดกำลังพล
2. การทดแทนกำลังพล
3. การรักษากฎและวินัย
4. การเจรจาต่อรอง

ข้อที่ 87 การหาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามเกี่ยวกับจำนวนกำลังพล ถือเป็นงานด้านใด
1. งานการผลิตข่าวกรอง
2. งานการต่อต้านข่าวกรอง
3. งานการศึกษาข่าวกรองกำลังพล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 88 “งานของฝ่ายอำนวยการตำรวจคือความมุ่งหมายในการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา” จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. จริง เพราะงานของฝ่ายอำนวยการคือการช่วยเหลือผู้บังคับหน่วย
2. จริง เพราะงานของฝ่ายอำนวการคือการวิเคราะห์และตัดสินใจแก่ผู้บังคับหน่วย
3. ไม่จริง เพราะงานของฝ่ายอำนวยการ ไม่มีขอบเขตที่แน่นอน ชัดเจน
4. ไม่จริง เพราะงานของฝ่ายอำนวยการ ไม่สามารถกำหนดจุดมุ่งหมายได้

ข้อที่ 89 การให้ความรู้ด้านจราจรแก่เด็กนักเรียน มีวัตถุประสงค์ในข้อใดมากที่สุด
1. แสดงตนเรียกร้องค่าปรับ
2. สร้างทัศนคติที่ดี
3. เสนอแนะการจำหน่ายอุปกรณ์จราจร
4. ให้ความบันเทิงเริงรมณ์

ข้อที่ 90 หน้าที่ของฝ่ายอำนวยการด้านบริการสังคมในข้อใด มีความเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาน้อยที่สุด
1. การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
2. การกำกับดูแลตามแผน
3. การให้ข้อเสนอแนะต่อแผน
4. การให้ข้อมูลข่าวสารบริการสังคม

ข้อที่ 91 บทบาทการบริการสังคนในข้อใด เกี่ยวข้องกับผู้อื่นอย่างยิ่ง
1. การวางแผน
2. การประสานงาน
3. การคิดวิเคราะห์
4. การพักผ่อน

ข้อที่ 92 พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับข้อใด
1. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
2. พรรณพฤกษชลธี แลสิ่งของในแผ่นดิน ทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิด
3. แต่บรรดาที่ไม่มีเจ้าของผลไม้ทั้งน้ำในห้วยละหารตรท่าก็ดี ตามแต่สมณพราหมณาจารยอาณาประชาราษฎร จะมาแต่จตุระทิศต่างๆ ตามแต่จะปรารถนา
4. เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ข้อที่ 93 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" จากพระราโชวาทฯ "บุคคลที่เป็นภัยแก่สังคม" มีสาเหตุมาจากเรื่องใด
1. ใช้วิชาการอย่างเดียว
2. มีความรู้รอบตัวแต่เอาตัวไม่รอด
3. ใช้วิชาการในการดำเนินชีวิตแต่ขาดความรอบรู้
4. การนำความรู้ไปใช้ในทางไม่สุจริตเพราะขาดศีลธรรม

ข้อที่ 94 "ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยทำกัน" จากพระบรมราโชวาทฯ เน้นให้ข้าราชการควรปฏิบัติงานอย่างไร
1. ต้องใช้หลักวิชาและความรอบรู้เชี่ยวชาญในงานของตนเอง
2. นอกจากมีความรู้ในงานของตนเองเป็นอย่างดีแล้ว จะต้องรอบรู้ถึงงานของผู้อื่นที่มีส่วนสัมพันธ์กับงานของตนเอง
3. ไม่ทำงานเฉพาะหน้าที่ของตนเองแต่ช่วยเหลือทำงานในหน้าที่ของผู้อื่นด้วย
4. นอกจากต้องใช้หลักวิชาการในการทำงานแล้ว จะต้องเสียสละร่วมกันปฏิบัติงานให้สำเร็จ

ข้อที่ 95 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ทื่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
2. ทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ
3. สร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ
4. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 96 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน จะมีลักษณะตามข้อใด
1. ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงาน
3. การสร้างความร่วมมือในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต
4. การเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยการเน้นทักษะในการทำงาน

ข้อที่ 97 ข้อความใดไม่ถูกต้อง
1. มนุษยสัมพันธ์ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มีความเห็นคล้อยตามกัน
3. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดความไว้วางใจ
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้ลดความขัดแย้ง

ข้อที่ 98 การควบคุมความตื่นเต้น (Stage Fright) ควรทำอย่างไร
1. ต้องซ้อมให้มีความมั่นใจ ซ้อมบ่อยๆ ท่องจำให้ได้ มีบทย่อเตรียมไปด้วย
2. ถอนหายใจลึกๆ สบตาผู้ฟังทันที ทำการซ้อมและท่องให้ขึ้นใจ ทบทวนเป็นระยะ อย่าวิตกกังวล ทำใจให้สบาย
3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วก็ต้องมั่นใจ ทำเท่าที่เตรียมมาให้ดี อย่ากังวล ทำตัวให้สบาย คิดว่าอะไรเกิดก็แก้กันไป
4. ซ้อมก่อนโดนซ้อม ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซ้อมใหญ่ เมื่อขึ้นเวทีให้ทำเหมือนครั้งที่ซ้อมดีที่สุดก็เพียงพอ

ข้อที่ 99 ท่านเตรียมวางโครงร่างการนำเสนอก่อน-หลังอย่างไร
1. สถานการณ์ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ประโยชน์และผลที่ได้รับ
2. ปัญหา สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ผลที่ได้รับ
3. สถานการณ์ ผลที่ได้รับ ปัญหา แนวทางแก้ไข
4. ปัญหา สถานการณ์ ผลที่ได้รับ แนวทางการแก้ไข

ข้อที่ 100 การถ่ายทอดความคิดในฐานะผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจคล้อยตาม ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
1. ผู้พูดต้องให้ความสำคัญกับผู้ฟัง มีข้อมูลที่มาอ้างอิงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นใจที่จะถ่ายทอด
2. ผู้พูดมีข้อมูลที่มั่นใจ พร้อมโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม โดยมุ่งที่จะให้ผู้ฟังเชื่อ
3. ผู้พูดสามารถควบคุมตนเอง และมีการจัดลำดับโครงเรื่อง โดยหาทางควบคุมผู้ฟังให้สนใจติดตาม
4. ผู้พูดสามารถควบคุมเนื้อหาที่จะถ่ายทอด โดยมุ่งหาวิธีการถ่ายทอดให้ผู้ฟังคล้อยตาม