Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 19 October 2560 ชื่อหน่วยงาน :
ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ

ข้อที่ 1 ข้อใดคือลักษณะในการให้ข้อเสนอแนะของฝ่ายอำนวยการ ที่ไม่ถูกต้อง
1. ฝ่ายอำนวยการจะต้องวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดตามมาจากการปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และให้ข้อเสนอในแนวทางการปฏิบัติที่ฝ่ายอำนวยการพิจารณาเห็นว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
2. มุ่งเน้นในการให้คำแนะนำต่อผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการนั้น ๆ ไม่เป็นการบีบบังคับผู้บังคับบัญชาให้ตกลงใจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่สามารถเลือกหนทางปฏิบัติอื่นได้
3. การให้ข้อเสนอแนะของฝ่ายอำนวยการยังรวมถึงการให้ข้อเสนอกับฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
4. ฝ่ายอำนวยการจะต้องวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดตามมาจากการปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และให้ข้อเสนอในแนวทางการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่ฝ่ายอำนวยการจะคิดได้

ข้อที่ 2 สายงานหลักของฝ่ายอำนวยการประกอบไปด้วย
1. งานกำลังพล งานยุทธการ งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
2. งานกำลังพล งานข่าว งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
3. งานกำลังพล งานข่าว งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานสวัสดิการ และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
4. งานกำลังพล งานยุทธการ งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 3 ฝ่ายอำนวยการต้องช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
1. ทรัพยากรบริหารของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด
2. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์
3. สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
4. ถูกทุกข้อ

ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล

ข้อที่ 4 ข้อใดเป็นหน้าที่งานธุรการและสารบรรณ
1. 1การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. โอนบุคคลเข้ารับราชการ
3. มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ

ข้อที่ 5 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. แผนกําลังพล กระทําตามข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก ตามปกติฝ่ายกําลังพลมักจะได้ทําแผนของตนไว้ก่อนผู้บังคับบัญชาจะตกลงใจแล้วเพียงปรับปรุงตามความจําเป็นเพื่อสนับสนุนข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชาให้ดีที่สุด
2. แผนกําลังพล ไม่ควรจะได้มีการตรวจสอบใหม่
3. การวิเคราะห์สถานการณ์ของฝ่ายกําลังพล จะกล่าวถึงนโยบายการรักษายอดกําลังพลของหน่วยการทดแทนกําลังพลการเปลี่ยนกําลัง การจัดการกําลังพล อํานาจในการสั่งการ ขออนุมัติผู้มีอํานาจ การจัดการในด้านสิทธิกําลังพล สวัสดิการ การกวดขันความประพฤติระเบียบวินัย และการ รักษาความปลอดภัยที่ทําการ
4. การประมาณการกําลังพล กระทําได้ 2 ลักษณะคือ การเสนอการประมาณการด้วยวาจาและการเสนอการประมาณการเป็นลายลักษณ์อักษร ขึ้นอยู่กับระดับหน่วยที่จะทําการประมาณการ ว่าจะใช้รูปแบบใด

ข้อที่ 6 การประมาณการกำลังพลสามารถกระทำได้ลักษณะอะไรบ้าง
1. การเสนอการประมาณการด้วยวาจา
2. การเสนอการประมาณการเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ถูกทั้งคำตอบที่ 1 และ 2
4. ไม่มีข้อใดถูก

ความรู้พื้นฐานฝ่ายข่าว

ข้อที่ 7 รายละเอียดที่ถูกกำหนดขึ้นและต้องการให้ผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสารตอบสนองคือสิ่งใด
1. คำสั่ง- คำขอ
2. คำให้การ
3. คำร้องขอ
4. ข้อบังคับ

ข้อที่ 8 การข่าวนำมาช่วยงานด้านศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ได้มากมาย ยกเว้นข้อใด
1. การรักษาความปลอดภัยเอกสาร
2. การปฏิบัติการด้านการข่าว
3. การเสนอหนทางปฏิบัติ
4. การจัดทำแผนที่สถานการณ์

ข้อที่ 9 ในการศึกษาเรื่องการข่าว ท่านอาจพบคำที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
1. การข่าวกรอง (Intelligence)
2. การต่อต้านข่าวกรอง (Counter Intelligence: CI)
3. การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations: IO)
4. การข่าวด่วน(Hot News)

ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

ข้อที่ 10 ฝ่ายใดของตำรวจมีความมุ่งหมายให้ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการทางด้านธุรการ
1. ฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายสอบสวน
3. ฝ่ายธุรการ
4. ฝ่ายสวัสดิการ

ข้อที่ 11 ฝ่ายอำนวยการที่จะต้องให้ข้อมูลกับฝ่ายตรงข้ามหมายถึงข้อใด
1. ฝ่ายกำลังพล
2. ฝ่ายงบประมาณ
3. ฝ่ายแผนงาน
4. ฝ่ายการข่าว

ข้อที่ 12 การจัดบุคคลให้เหมาะกับงานเป็นหน้าที่ของฝ่ายใด
1. ฝ่ายแผนงาน
2. ฝ่ายงบประมาณ
3. ฝ่ายยุทธศาสตร์
4. ฝ่ายกำลังพล

ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 13 ข้อใดถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับขอบเขตของงานส่งกำลังบำรุง
1. การส่งกำลัง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
2. การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
3. การส่งกำลัง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ การบริหารคน
4. การส่งกำลัง การขนส่ง การจัดหา การบริการอื่นๆ

ข้อที่ 14 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารวัสดุอุปกรณ์
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 15 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารการวัดผล
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริงเพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ความรู้พื้นฐานฝ่ายชุมชนมวลชนสัมพันธ์

ข้อที่ 16 การดำเนินการในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศชาติดำรงอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 17 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มมีการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์มาตั้งแต่เมื่อใด
1. พ.ศ.2511
2. พ.ศ.2521
3. พ.ศ.2531
4. พ.ศ.2541

ข้อที่ 18 การจัดกิจกรรมให้เยาวชนเข้าเยี่ยมสถานีตำรวจ เพื่อให้รับรู้บทบาทหน้าที่ของตำรวจ ตรงกับกิจกรรมประเภทใดมากที่สุด
1. กิจกรรมให้การบริการ
2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและตำรวจ
3. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและตำรวจ
4. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ชุมชน

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ข้อที่ 19 โรดรีโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์คนปัจจุบัน มีนโยบายด้านความมั่นคงที่ประชาคมโลกกล่าวถึงมากที่สุด
1. การปราบปรามยาเสพติด
2. การปราบปรามการก่อการร้าย
3. การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. การปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์

ข้อที่ 20 เพราะเหตุใดประชาชนของสิงคโปร์ออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสูงมาก
1. เพราะประชาชนมีระดับการศึกษาสูง
2. เพราะประเทศมีรายได้ประชาชาติสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
3. เพราะกฎหมายบังคับให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีอัตราโทษปรับ
4. เพราะระบบพรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง

ข้อที่ 21 ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการฉันทามติของอาเซียนได้ถูกต้องที่สุด
1. ระดมความคิดเพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานอาเซียนตัดสินใจ
2. รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อโหวตลงคะแนนเสียงและการบังคับใช้
3. นำเสนอปัญหาเพื่อถกเถียงหาทางเลือก
4. อภิปรายข้อดี-ข้อเสียเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก

ข้อที่ 22 รัฐบาลปัจจุบันส่งเสริมให้ทำการเกษตรอินทรีย์กลับมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใด
1. แบบดั้งเดิม
2. แบบการปฏิวัติ
3. แบบเส้นตรง
4. แบบวัฎจักร

ข้อที่ 23 ข้อใดไม่ใช่ผลมาจากปัญหาคอรัปชั่น
1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
2. คนในสังคมไม่มีความสามัคคี
3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 24 สังคมไทยเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ทำให้เกิดปัญหาเรื่องใดในระบอบประชาธิปไตย
1. ความล่าช้าในการบริหารประเทศ
2. เกิดการคอรัปชั่นในการบริหารประเทศ
3. เศรษฐกิจของประเทศล้าหลัง
4. ประชาชนขาดการมีส่วนร่วม

การพัฒนาเศรษฐกิจในไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก

ข้อที่ 25 จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. จังหวัดชลบุรี
2. จังหวัดตราด
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อที่ 26 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 27 หากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยดี คดีความของตำรวจจะเป็นอย่างไร
1. คดีความเพิ่มขึ้น
2. คดีความลดลง
3. คดีความเท่าเดิม
4. คดีความจะเพิ่มหรือลดลงก็ได้

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ข้อที่ 28 เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้กระทำความผิดจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายศาล ข้อความดังกล่าวรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2560 ให้ความคุ้มครองในเรื่องใด
1. เสรีภาพในการเดินทาง
2. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
3. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
4. เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

ข้อที่ 29 หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญอย่างไร
1. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่เท่าเทียมกัน
2. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรอย่างเสมอภาค
3. เพื่อลดช่องว่างระหว่างฐานะความเป็นอยู่ของมนุษย์
4. เพื่อให้มนุษย์ได้รับการปกป้องและคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อที่ 30 การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดทำลายต้นไม้ของชาวบ้านที่ปลูกบุกรุกป่าสงวน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงดักฟังโทรศัพท์ผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายศาล

ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ

ข้อที่ 31 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายใน
1. 15วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
2. 20วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. 25วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
4. 30วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อที่ 32 ข้อใดกล่าวถึงการใช้รายจ่ายที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายในแต่ละงบรายจ่ายของแต่ละผลผลิตหรือโครงการภายใต้แผนงานหรือแผนงานในเชิงบูรณาการเดียวกัน ไม่ถูกต้อง
1. งบบุคลากรให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่สำนักงบประมาณกำหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้
2. งบดำเนินงานให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่สำนักงบประมาณกำหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ รวมทั้งรายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภคที่สามารถถัวจ่ายได้
3. งบดำเนินงานให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่สำนักงบประมาณกำหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ และให้ถัวจ่ายกันได้ เว้นแต่รายจ่ายประเภทค่าสาธารณูปโภคให้นำไปใช้จ่ายในประเภทอื่นภายในงบรายจ่ายนี้ได้ หากไม่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
4. งบลงทุนให้ใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใดๆ ที่กำหนดว่าเป็นรายจ่ายงบรายจ่ายนี้ ตามรายการและวงเงินที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ หรือการโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้วย

ข้อที่ 33 ข้อใดต่อไปนี้คือค่าวัสดุ
1. เครื่องโทรสารมูลค่า 6,000 บาท
2. ปากกามูลค่า 2,500 บาท
3. รถจักรยานยนต์มูลค่า 30,000 บาท
4. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กมูลค่า 10,000 บาท

ความรู้พื้นฐานะเบียบพัสดุ

ข้อที่ 34 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
3. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวันทำการ
4. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด

ข้อที่ 35 ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560คือข้อใด
1. นายกรัฐมนตรี
2. ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

ข้อที่ 36 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือกระทำโดยมิชอบต้องระวางโทษตามข้อใด
1. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
2. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท
3. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ

ข้อที่ 37 "เจ้าหน้าที่" ตามความหมายของ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หมายถึงผู้ใด
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 38 ก่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กรณีละเมิดของเจ้าหน้าที่บังคับอย่างไร
1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
2. ดำเนินการทางวินัย
3. เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 39 กรณีเจ้าหน้าที่อาศัยโอกาสที่กระทำการตามหน้าที่ทุจริตยักยอกเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หน่วยงานของรัฐมีอำนาจดำเนินการอย่างไร ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. ฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
2. ฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อให้เจ้าหน้าที่รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
3. หน่วยงานมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ความรู้พื้นฐานของระเบียบงานการเงิน

ข้อที่ 40 การจ่ายเป็นเงินสด สามารถดำเนินการได้ในวงเงินเท่าใด
1. 5,000 บาท
2. 5,000 บาทขึ้นไป
3. ต่ำกว่า 5,000 บาท
4. ไม่ได้ระบุ

ข้อที่ 41 การจ่ายเงินมีวิธีปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้อง
1. ต้องจ่ายเป็นเช็คทุกครั้ง
2. ไม่สามารถจ่ายเป็นเงินสดได้
3. ไม่สามารถจ่ายผ่านธนาคารได้
4. จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นจ่ายจากเงินทดรองราชการที่เก็บรักษาเป็นเงินสด หรือจ่ายให้ข้าราชการ หรือลูกจ้างของทางราชการ หรือผู้รับบำนาญ หรือจ่ายครั้งหนึ่งต่ำกว่า 5,000 บาท ให้จ่ายเป็นเงินสดได้

ข้อที่ 42 การจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ในวงเงินเท่าใด
1. 5,000 บาท
2. 5,000 บาทขึ้นไป
3. 50,000 บาท
4. 50,000 บาทขึ้นไป

ข้อที่ 43 วิทยาลัยการตำรวจจัดการฝึกอบรมสัมมนาผู้บังคับการ และเชิญวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ วิทยาลัยการตำรวจต้องจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินชั่วโมงละเท่าไร
1. 400 บาท
2. ุ600 บาท
3. 800 บาท
4. 1,200 บาท

หลักการข่าวเบื้องต้น

ข้อที่ 44 การป้องกันและการต่อต้านข่าว คืออะไร
1. การป้องกันการเข้าถึงและตอบโต้ข่าวกรอง
2. การปฏิบัติการเพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเรา
3. การป้องกันการเข้าถึงข่าวของฝ่ายเรา
4. การปฏิบัติการเพื่อกีดกั้นการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร

ข้อที่ 45 การใช้ การพรางและการซ่อนพราง เพื่อประโยชน์อะไร
1. เป็นการทำให้ฝ่ายตรงข้ามยุ่งยากในสิ่งที่เราเอาไปซ่อน
2. เป็นการป้องกันมิให้ฝ่ายเราเห็นการปฏิบัติการต่าง ๆ ของฝ่ายตรงข้าม
3. เป็นการป้องกันและต่อต้านมิให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นการปฏิบัติการต่าง ๆ ของฝ่ายเรา
4. เป็นการป้องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นการปฏิบัติการต่าง ๆ ของฝ่ายตรงข้าม

ข้อที่ 46 ข่าวกรองแห่งชาติ เป็นข่าวกรองในระดับใด
1. กระทรวง ทบวง กรม ตั้งแต่หนึ่งหน่วยขึ้นไป
2. ระดับพื้นที่ปฏิบัติการ
3. ระดับหน่วยภายในกองบังคับการ
4. ระดับหน่วยท้องที่

ระเบียบการรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ และ การสื่อสาร

ข้อที่ 47 พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พ.ศ.ใด
1. พ.ศ.2530
2. พ.ศ.2528
3. พ.ศ.2550
4. พ.ศ.2554

ข้อที่ 48 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. 60 วัน
2. 90 วัน
3. 120 วัน
4. 180 วัน

ข้อที่ 49 "การนําตัวอักษร ตัวเลข คําพูด สัญญาณ สัญลักษณ์มาใช้แทน ความหมายอันแท้จริงตามที่ตกลงกันไว้เพื่อรักษาความลับในการส่งข่าวหรือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน" หมายถึงข้อใด
1. ประมวลลับ
2. การรหัส
3. การจารกรรม
4. การข่าวกรอง

พื้นฐานการประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 50 งานการประชาสัมพันธ์ตรงกับคำภาษาอังกฤษตามข้อใด
1. Public Administration
2. Public Relations
3. Public Information
4. Public Opinion

ข้อที่ 51 คำภาษาอังกฤษว่า “Re-active PR” เกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุด
1. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรับ
3. การติดต่อสื่อสารทางเดียว
4. การติดต่อสื่อสารสองทาง

ข้อที่ 52 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยการใช้สื่อและกิจกรรมต่างๆ นำพาข่าวสารขององค์กรไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

หลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 53 ข้อใดไม่ใช่ข้อพึงปฏิบัติของการจัดกิจกรรมพิเศษ
1. ลักษณะของงานควรมีความเกี่ยวข้องกับองค์กร
2. มีข้อเสนอพิเศษเพื่อช่วยในการส่งเสริมการขาย
3. ควรประชาสัมพันธ์เฉพาะก่อนจัดงาน
4. ซื้อสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร

ข้อที่ 54 รายงานประจำปี จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 55 โปสเตอร์ติดผนังจัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ข้อที่ 56 การแก้ไขเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางมลภาวะจากการประกอบการคือข้อใด
1. CSR-process
2. CSR-after-process
3. CSR-all-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 57 ตัวอักษร S” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร
1. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน
2. การใช้สื่อเฉพาะที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร
3. กิจกรรมที่ใช้การโน้มน้าวใจ เพื่อจูงใจให้มีการออกกฎระเบียบที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ
4. กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อที่ 58 กระบวนการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดสิ่งสำคัญจะต้องระบุอะไร
1. บริษัทและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
2. ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
3. แบรนด์ของบริษัท
4. คณะผู้บริหารบริษัท

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ข้อที่ 59 ข้อใด กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสร้างภาพลักษณ์ไม่ถูกต้อง
1. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ
2. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต้องทำเป็นครั้งคราว
3. เป็นเกราะป้องกันช่วยให้ประชาชนให้อภัยหรือมองข้ามข้อบกพร่องนั้นได้
4. บุคคลากรในองค์กรมีความภาคภูมิใจและตั้งใจในการทำงานให้ได้คุณภาพตามที่องค์กรมุ่งหวัง

ข้อที่ 60 ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ช่วงใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยการทำวิจัยหรือวางแผนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะเกิดเหตุ
4. ระยะฟื้นฟู

ข้อที่ 61 คำว่าภาพลักษณ์ (IMAGE) ตัวอักษร E หมายถึงข้อใด
1. Environment
2. Employee
3. Emotion
4. Evolution

จิตวิทยามวลชน

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของกลุ่มมวลชน
1. กลุ่มมวลชนที่มีอยู่โดยธรรมชาติ
2. กลุ่มมวลชนที่ไม่มีการจัดตั้ง
3. กลุ่มมวลชนที่มีการจัดตั้งเป็นองค์กร
4. กลุ่มมวลชลภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อที่ 63 ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือสำคัญของจิตวิทยามวลชน
1. การโฆษณาชวนเชื่อ
2. การอบรมกล่อมเกลาทางสังคม
3. การเร้าระดมทางสังคม
4. การชุมนุมเรียกร้อง

ข้อที่ 64 ข้อใดคือการสื่อสารที่ควรใช้ ในกรณีมวลชนมีพฤติกรรมร่วมโดยมีอารมณ์ที่รุนแรง
1. การสื่อสารด้วยความสุภาพ อ่อนโยน
2. การสื่อสารด้วยความเร่งรีบ ให้ทันต่อสถานการณ์
3. การสื่อสารโดยใช้เหตุผล
4. การสื่อสารด้วยความหนักแน่น ขึงขัง เอาจริงเอาจัง

การสร้างเครือข่าย

ข้อที่ 65 เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 ข้อใดไม่ใช่ชนิดของเครือข่าย
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 เครือข่ายชนิดใดที่ใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ข้อที่ 68 ปัจจุบันการสร้างการพัฒนาด้านต่างๆ ควรเริ่มต้นจากข้อใด
1. ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
2. ความต้องการของชุมชนและประชาชน
3. ความต้องการของสื่อมวลชน
4. ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อที่ 69 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ ตรงกับข้อใด
1. การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในสังคมได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมนั้นอย่างเต็มที่
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม พิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยเหลือกันด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคล
4. การที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับต่างๆ ทางการบริหารจัดการ

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมในระดับชุมชน” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

ข้อที่ 71 การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้

ข้อที่ 72 ประกาศวันหยุดราชการเดือนตุลาคม 2560 จัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
1. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
2. หนังสือสั่งการ
3. ระเบียบ
4. หนังสือประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 73 คำย่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่
1. สตช.
2. ตร
3. ตช.
4. ตร.

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 74 กรณีที่ร้อยตำรวจเอก นคร อาจถูกสืบสวนหรือสอบสวนว่ามีการกระทำผิดวินัย แต่ได้ออกจากราชการก่อนดำเนินการ หากภายหลังได้กลับเข้ารับราชการใหม่ภายในกี่ปี ให้ผู้บังคับบัญชารสั่งให้มีการสืบสวนหรือสอบสวนต่อไป
1. 5 ปี
2. 7 ปี
3. 10 ปี
4. 1 ปี

ข้อที่ 75 หน่วยงานใดเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาทุกรอบปี
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. สำนักงานอัยการสูงสุด
4. กระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 76 กรณี ร.ต.ต. อ ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ตามจำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน……
1. กฎกระทรวง
2. พระราชกฤษฎีกา
3. คณะรัฐมนตรี
4. ก.ตร.

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมกับการบริหารงานตำรวจ

ข้อที่ 77 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่ดี ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลแบบใด
1. ถูกต้อง
2. ไม่ซ้ำซ้อน
3. มีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลอย่างเหมาะสม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 78 ข้อใดถูกต้อง
1. ระบบสารสนเทศทำให้เข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว
2. ระบบสารสนเทศทำให้สามารถกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวางแผน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบสารสนเทศทำให้ประหยัดการใช้งานทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายในการทำงานลง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 79 การเก็บรักษาข้อมูลหมายถึงข้อใด
1. นำข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อบันทึกต่างๆ
2. การประมวลผลข้อมูล
3. การทำข้อมูลให้มากขึ้น
4. ไม่มีข้อใดถูก

การบริหารและการตัดสินใจ

ข้อที่ 80 สภาวะการตัดสินใจแบบใดที่ตัดสินใจสามารถทำได้ทันทีเป็นการตัดสินใจที่ง่ายที่สุด
1. การตัดสินใจตามสถานการณ์
2. การตัดสินใจแบบมีทางเลือก
3. การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง
4. การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง

ข้อที่ 81 การตัดสินใจโดยใช้กลุ่มเข้ามามีส่วนร่วม ในรูปแบบกลุ่มควบคุมคุณภาพเป็นการตัดสินใจโดยกลุ่มคนขนาดเล็ก ในสถานที่เดียวกันและมีงาน ลักษณะเดียวกันมารวมตัวกันอย่างอิสระการเรียกว่าอะไร
1. การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
2. การตัดสินใจโดยกลุ่ม
3. การตัดสินใจแบบกลุ่มคุณภาพ
4. การตัดสินใจกลุ่มเล็ก

ข้อที่ 82 การตัดสินใจแบบไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาแน่นอนเป็นปัญหาที่ไม่มีการระบุวิธีแก้ไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง
1. การตัดสินใจแบบโครงสร้าง
2. การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง
3. การตัดสินใจแบบแก้ปัญหาที่ไม่แน่นอน
4. การตัดสินใจอย่างชัดเจน

จริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ

ข้อที่ 83 จรรยาบรรณของตำรวจ ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม มีกี่ข้อ
1. มี 6 ข้อ
2. มี 7 ข้อ
3. มี 9 ข้อ
4. มี 11 ข้อ

ข้อที่ 84 ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ ที่ข้าราชการตำรวจพึงยึดถือ
1. รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อไม่ใช่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
2. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
3. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
4. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

ข้อที่ 85 ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
1. รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ
2. เกี่ยงงานกับเพื่อนร่วมงาน
3. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดชื่อเสียงของตนเป็นที่ตั้ง

หลักการ/ภารกิจหน้าที่ฝ่ายอำนวยการในการแก้ไขปัญหาที่บังคับการ

ข้อที่ 86 รูปแบบใดของการจัดทำแผน/คำสั่ง มีความเป็นทางการสูง ที่สุด
1. การประชุมของผู้บังคับบัญชา
2. การจัดทำประกาศ หรือหนังสือเวียน
3. การเขียนโน๊ตย่อ โดยไม่ต้องลงนาม
4. การวาดแผนภาพประกอบ เพื่อสื่อความเข้าใจ

ข้อที่ 87 การรายงานสถานภาพกำลังพล ต่อ ผบ.เหตุการณ์ ถือเป็นงานอะไร
1. การประมาณการ
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร
3. การสร้างสัมพันธภาพกับเจ้านาย
4. การทำงานเชิงรุก

ข้อที่ 88 การจัดสวัสดิการของกองบังคับการ สอดคล้องกับข้อใด
1. การพัฒนาและการรักษาขวัญ
2. การวางแผนส่งเสริมกำลังใจ
3. การให้ความสำคัญกับความพึงพอใจ
4. ไม่มีข้อใดถูก

บทบาทหน้าที่งานบริการสังคมในการแก้ปัญหาที่บังคับการ

ข้อที่ 89 ข้อใดเกี่ยวข้องกับขอบเขตของงานบริการสังคม น้อยที่สุด
1. การบรรเทาสาธารณะภัย
2. การฝึกอบรมชุมชน
3. การให้คำปรึกษาภาวะเศรษฐกิจ
4. การทำงานองค์การชุมชน

ข้อที่ 90 งานบริการสังคมจะต้องเข้าใจบทบาทที่เกี่ยวข้องกับข้อใด
1. การเมือง
2. เศรษฐกิจ
3. สังคม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 91 การให้บริการประชาชน ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. การช่วยผู้เจ็บป่วย
2. การช่วยเหลือคนชรา
3. การช่วยเหลือเด็ก
4. การช่วยเหลือคนร้าย

การน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระบรมราโชบายเป็นแนวทางปฏิบัติราชกร

ข้อที่ 92 จากข้อความต่อไปนี้ ต้องการให้ตำรวจคิดพิจารณาในเรื่องใดเป็นสำคัญ "ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมีอำนาจที่จะสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปราม เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจเหล่านี้ สามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆกัน สุดแต่การใช้ทุกคนจึงจำเป็นต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคง เที่ยงตรง อยู่ในความสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยอคติ หรือยอมให้ผู้อื่นมาแอบแฝงใช้อำนาจของตนโดยไม่เป็นธรรม อำนาจของท่านจึงจะเกิดผล เป็นคุณ เป็นประโยชน์ คือ การรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม"
1. การใช้อำนาจสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปรามของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
2. อำนาจสามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆ กัน
3. การไม่ใช้อำนาจด้วยอคติหรือยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจตนโดยไม่เป็นธรรม
4. การรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม

ข้อที่ 93 เนื้อความจากพระราชดำรัสทรงให้ยึดถือหลักการในข้อใด "ขาดทุนคือกำไร หมายความว่า ถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้ว เราก็เสียแต่ในที่สุดที่เราเสียมันเป็นการได้ การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินมิได้"
1. การลงทุนไม่แสวงหากำไร
2. การให้และการเสียสละ
3. ความเพียรพยายาม
4. ความเมตตากรุณา

ข้อที่ 94 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" ข้อสรุปใดถูกต้อง
1. ความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต
2. ความยั้งคิดจะช่วยให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินชีวิต
3. หลักศีลธรรมจะเป็นเกราะการดำเนินชีวิต
4. ควรดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท

การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์

ข้อที่ 95 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ตรงกับข้อใด
1. ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มผู้ทำงาน
3. การสร้างความร่วมมือในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต
4. การเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยการเน้นทักษะในการทำงาน

ข้อที่ 96 ภาษากายที่แสดงออกถึงความเบื่อหน่าย ไม่สนใจ คือข้อใด
1. ไม่ยอมสบตา
2. วางเท้าไว้บนโต๊ะ
3. หันลำตัวหนี
4. นั่งไขว้ขาหรือกอดอก

ข้อที่ 97 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
2. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบายๆ ไม่จริงจัง
3. อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

เทคนิคการพูดและการนำเสนอของฝ่ายอำนวยการ

ข้อที่ 98 การควบคุมความตื่นเต้น (Stage Fright) ควรทำอย่างไร
1. ต้องซ้อมให้มีความมั่นใจ ซ้อมบ่อยๆ ท่องจำให้ได้ มีบทย่อเตรียมไปด้วย
2. ถอนหายใจลึกๆ สบตาผู้ฟังทันที ทำการซ้อมและท่องให้ขึ้นใจ ทบทวนเป็นระยะ อย่าวิตกกังวล ทำใจให้สบาย
3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วก็ต้องมั่นใจ ทำเท่าที่เตรียมมาให้ดี อย่ากังวล ทำตัวให้สบาย คิดว่าอะไรเกิดก็แก้กันไป
4. ซ้อมก่อนโดนซ้อม ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซ้อมใหญ่ เมื่อขึ้นเวทีให้ทำเหมือนครั้งที่ซ้อมดีที่สุดก็เพียงพอ

ข้อที่ 99 การสร้างความมั่นใจและมีมาด (Poise) จำเป็นต้องเตรียมจุดเริ่มต้นและลงท้ายอย่างไร
1. ทักทาย สบสายตา ต้อนรับ สรุป กล่าวลา
2. ทักทาย แนะนำตัว รู้สึกเป็นเกียรติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มีความมั่นใจว่า
3. แนะนำตัว ทักทาย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี หวังให้ปฏิบัติ เกิดการยอมรับ
4. กล่าวนำ สบสายตา ยิ้มแย้ม เรียบเรียงคำพูด ตั้งใจถ่ายทอด

ข้อที่ 100 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดที่มีศักยภาพ ควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อน-หลัง
1. โครงเรื่อง ตนเอง ผู้ฟัง
2. ผู้ฟัง โครงเรื่อง ตนเอง
3. ตนเอง ผู้ฟัง โครงเรื่อง
4. โครงเรื่อง ผู้ฟัง ตนเอง