Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 18 December 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดมิใช่ พันธกิจของฝ่ายอำนวยการตำรวจในการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา
1. วิเคราะห์ข้อมูล
2. ตัดสินใจ
3. ให้ข้อมูลข่าวสาร
4. จัดทำแผน

ข้อที่ 2 พันธกิจของฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประกอบด้วยข้อใด
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
3. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง

ข้อที่ 3 ข้อใดคือแนวทางดำเนินการในการประมาณการของฝ่ายอำนวยการ
1. ต้องรอสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
2. ไม่จำเป็นต้องสรุปผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชา
3. ไม่จำเป็นต้องรอสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
4. ไม่ควรคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่

ข้อที่ 4 การดูแลรักษาความสะอาดจัดระเบียบของอาคารสถานที่จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยเป็นงานด้านใด
1. งานธุรการ
2. งานประวัติ
3. งานคดีวินัย
4. งานแผน

ข้อที่ 5 การจัดการเกี่ยวกับสหกรณ์ ถือว่าเป็นงานประเภทใดของฝ่ายกำลังพล
1. งานธุรการ
2. งานทะเบียนพล
3. งานประวัติ
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 6 หน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สืบสวนข้อเท็จจริงและการลงทัณฑ์เป็นหน้าที่ของงานใด
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานคดีวินัย
3. งานทะเบียนพล
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 7 การข่าวสามารถนำมาใช้ในงานของศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก....)ได้อย่างไร
1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารสถานการณ์
2. การจัดทำรายงานข่าวประจำวัน
3. การจัดทำรายงานข่าวประจำเดือน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8 ข้อใดไม่ใช่วิธีการส่งหัวข้อข่าวสารสำคัญหรือคำสั่ง – คำขอ
1. ด้วยวาจา
2. ลายลักษณ์อักษร
3. ในผนวกข่าวกรอง
4. ใบปะหน้าเอกสาร

ข้อที่ 9 การผลิตข่าวกรอง ควรประกอบไปด้วยเนื้อหาใดบ้าง
1. เรื่องของฝ่ายตรงข้าม
2. การจัดหรือประกอบกำลัง
3. การวางกำลัง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10 การสรุปผลการวางแผน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สุดท้ายนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เป็นขั้นตอนในการวางแผนข้อใด
1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นวิเคราะห์
3. ขั้นดำเนินการวางแผนวิเคราะห์ สรุป
4. ขั้นการประเมินผล

ข้อที่ 11 ข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามจะได้จากฝ่ายใด
1. ฝ่ายงบประมาณ
2. ฝ่ายการข่าว
3. ฝ่ายแผนงาน
4. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 12 ข้อใดเป็นหัวข้อการจัดทำรูปแบบของแผนหรือคำสั่งยุทธการ
1. สถานการณ์
2. ภารกิจ
3. การปฏิบัติ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารจัดการ
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 14 ข้อใดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารข้อมูลข่าวสาร
1. กระบวนการจัดการบริหารควบคุมระบบงาน
2. นำข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์ประมวลผล
3. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลา
4. การบริหารวัสดุอุปกรณ์

ข้อที่ 15 ข้อใดถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับขอบเขตของงานส่งกำลังบำรุง
1. การส่งกำลัง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
2. การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
3. การส่งกำลัง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ การบริหารคน
4. การส่งกำลัง การขนส่ง การจัดหา การบริการอื่นๆ

ข้อที่ 16 ข้อใดจัดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ทำให้สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนั้นยืนยาวต่อไป
1. มีความจริงใจต่อกัน
2. การช่วยเหลือกัน
3. ความมีน้ำใจต่อกัน
4. การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ข้อที่ 17 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มมีการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์มาตั้งแต่เมื่อใด
1. พ.ศ.2511
2. พ.ศ.2521
3. พ.ศ.2531
4. พ.ศ.2541

ข้อที่ 18 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ในกรณีของพื้นที่ซึ่งมีปัญหาพิเศษ หมายถึงข้อใด
1. พื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน
2. พื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์
3. พื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมที่กระทบกระเทือนต่อขวัญของประชาชน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19 การตัดสินใจของอาเซียนอยู่บนพื้นฐาน "การตัดสินใจโดยฉันทามติ" หมายความว่าอะไร
1. คือ การระดมความคิดเพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานอาเซียนตัดสินใจ
2. คือ การรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อโหวตลงคะแนนเสียงและการบังคับใช้กับสมาชิกให้ปฏิบัติตาม
3. คือ การนำเสนอปัญหาเพื่อถกเถียงหาทางเลือกในที่ประชุมอาเซียน โดยไม่มีสภาพบังคับให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม
4. คือ การประชุมของผู้นำอาเซียน โดยใช้มติการประชุมทางลับและมีผลให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม

ข้อที่ 20 ข้อแตกต่างแนวคิดและความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียนในยุคสงครามเย็นกับยุคหลังสงครามเย็นเป็นอย่างไร
1. ยุคสงครามเย็น อาเซียนมีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการอ้างสิทธิ์เขตแดน แตกต่างยุคหลังสงครามเย็นที่อาเซียนใช้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจนำความร่วมมือด้านความมั่นคง
2. ยุคสงครามเย็น อาเซียนมีรวมกลุ่มเพื่อลดความกังวลกับการแผ่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ของโซเวียด จีน เวียดนาม ไม่แตกต่างกับยุคหลังสงครามเย็นที่ปัญหาความมั่นคงยังคงดำเนินอยู่ เห็นได้จากการทดลองยิงขีปนาวุธวิถีไกลของเกาหลีเหนือ
3. ยุคสงครามเย็น อาเซียนรับแรงกดดันของสงครามในอินโดจีน และการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดน แตกต่างจากปัญหาความมั่นคงยุคหลังสงครามเย็นที่มีความโน้มเอียงในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์มากขึ้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 21 TAFTA คือข้อใด
1. ความตกลงไตรภาคี
2. ความตกลงการค้าเสรีกับออสเตรเลีย
3. ความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
4. ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน

ข้อที่ 22 ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยจากสถาบันครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสาเหตุมาจากอะไร
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 23 สภาพประชาชนย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ไม่มีการวางแผนการพัฒนาขยายตัวของเมืองและไม่สอดคล้องกับการสร้างสาธารณูปโภค มีสาเหตุจากข้อใด
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 24 การทำสงครามการค้าของสหรัฐอเมริกากับจีน แสดงถึงแนวคิดการต่อต้านเรื่องใดของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
1. ภูมิภาคนิยม (Regionalism)
2. การเป็นประชาธิปไตย (Democratization)
3. กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization)
4. การค้าเสรี (Free trade area)

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ ผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
1. หนี้สินครัวเรือนลดลง
2. อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
3. ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ
4. การว่างงานลดลง

ข้อที่ 26 ข้อใดคือ เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจชาติ
2. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3. มุ่งให้เกิดความสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ข้อที่ 27 ข้อใดคือมาตรการของนโยบายการคลังที่ไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชาชนในประเทศ
1. การจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน
2. การจัดเก็บภาษีรายได้ในอัตราก้าวหน้า
3. การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
4. การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 28 การกระทำในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดทำลายต้นไม้ของชาวบ้านที่ปลูกบุกรุกป่าสงวน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงดักฟังโทรศัพท์ผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายศาล

ข้อที่ 29 ข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ
1. เข้าชื่อเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
2. ปิดถนนประท้วงรัฐบาลให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต
3. ทำร้ายร่างกายบุคคลที่ต้องสงสัยว่าค้าแรงงานมนุษย์เพื่อให้เข็ดหลาบ
4. ช่วยกันจับกุมผู้ต้องหากระทำทารุณเด็กมาลงโทษด้วยการประจานให้อับอาย

ข้อที่ 30 สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับอะไร
1. สิทธิของบุคคล
2. เสรีภาพของบุคคล
3. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 31 ข้อใดต่อไปนี้คือค่าวัสดุ
1. เครื่องโทรสารมูลค่า 6,000 บาท
2. ปากกามูลค่า 2,500 บาท
3. รถจักรยานยนต์มูลค่า 30,000 บาท
4. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กมูลค่า 10,000 บาท

ข้อที่ 32 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไร
1. ทุก 4 เดือน
2. ทุก 4 เดือน และสิ้นปีงบประมาณ
3. ทุกรายไตรมาส ภายใน 20 วัน และสิ้นปีงบประมาณภายใน 30 วัน
4. ทุกรายไตรมาส ภายใน 15 วัน และสิ้นปีงบประมาณภายใน 60 วัน

ข้อที่ 33 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1. ค่าตอบแทนวิทยากรอยู่ในงบดำเนินงาน
2. เงินเดือนอยู่ในงบบุคลากร
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในงบลงทุน
4. ค่าเช่ารถอยู่ในงบดำเนินงาน

ข้อที่ 34 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในพระราชบัญญัติฉบับนี้คือข้อใดมากที่สุด
1. สำนักงบประมาณ
2. กรมบัญชีกลาง
3. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
4. ป.ย.ป.

ข้อที่ 35 สิ่งใดสำคัญที่สุดที่ควรคำนึงในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง
1. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
2. ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
3. บริการหลังการขาย
4. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น

ข้อที่ 36 กรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่กี่รายขึ้นไป มิให้ถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน
1. 1 ราย
2. 2 ราย
3. 3 ราย
4. 4 ราย

ข้อที่ 37 เจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตายภายหลังออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐ
2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาท
3. ออกคำสั่งใหม่ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 38 "เจ้าหน้าที่" ตามความหมายของ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หมายถึงผู้ใด
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 39 ข้อใดต่อไปนี้คือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. มุ่งคุ้มครองหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้หน่วยงานได้ค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน
2. มุ่งคุ้มครองหน่วยงานของรัฐ กรณีเจ้าหน้าที่กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
3. มุ่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและใช้ความระมัดระวังตามสมควร
4. มุ่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่โดยให้หน่วยงานของรัฐร่วมกันรับผิดกับเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 40 การส่งคืนหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้กระทำภายในกี่วัน
1. ภายใน 7 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
2. ภายใน 15 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
3. ภายใน 30 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
4. ภายใน 45 วันนับแต่เดินทางกลับถึง

ข้อที่ 41 การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัติราชการไม่ให้กระทำในงบรายจ่ายหรือรายการใด
1. รายการค่าจ้างชั่วคราว
2. รายการค่าครุภัณฑ์
3. รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4. รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข

ข้อที่ 42 ข้อใด คือ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. Government Financial Management Information System
2. Government Financial Money Information System
3. Government Fiscal Money Information System
4. Government Fiscal Management Information System

ข้อที่ 43 การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดำเนินการขอเบิกจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน.....กี่วัน ทำการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย(ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. 20 วัน
2. 15 วัน
3. 10 วัน
4. 5 วัน

ข้อที่ 44 ข่าวกรองกิจการภายใน เป็นข่าวที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด
1. การบริหาร การระดมสมอง การพัฒนาประเทศ
2. การบริหาร การปกครอง การพัฒนาด้านธุรกิจ
3. การบริหาร การปกครอง การพัฒนาประเทศ
4. การบริการภาครัฐ การระดมสมอง การพัฒนาประเทศ

ข้อที่ 45 ข่าวกรองทางอากาศ (Air Intelligence)คืออะไร
1. เป็นข่าวกรองที่เกี่ยวกับกิจกรรมทาง อากาศของฝ่ายเรา
2. เป็นข่าวกรองทาง ที่เกี่ยวกับกิจกรรมทาง อากาศของฝ่ายตรงข้าม
3. เป็นข่าวกรองที่มาทางการสื่อสารผ่านทางการออกอากาศของฝ่ายตรงข้าม
4. เป็นข่าวกรองที่มาทางการสื่อสารผ่านทางการออกอากาศของฝ่ายเรา

ข้อที่ 46 การป้องกันและการต่อต้านข่าว คืออะไร
1. การป้องกันการเข้าถึงและตอบโต้ข่าวกรอง
2. การปฏิบัติการเพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเรา
3. การป้องกันการเข้าถึงข่าวของฝ่ายเรา
4. การปฏิบัติการเพื่อกีดกั้นการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร

ข้อที่ 47 มาตรการและการดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันสิ่งที่เป็นความลับ ของราชการ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้พ้นจากการรั่วไหลของการจารกรรม เป็นความหมายข้อใด
1. สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
2. การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
3. ประมวลความลับ
4. การป้องกันรั่วไหล

ข้อที่ 48 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับขึ้นภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบเรียกว่าอะไร
1. เจ้าหน้าที่ข่าวสารลับ
2. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
3. เจ้าพนักงานข้อมูลข่าวสารลับ
4. เจ้าหน้าที่ข้อมูลลับ

ข้อที่ 49 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2 กำหนดให้ใครเป็นประธาน
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 50 "การบริการสังคมหรือชุมชน ในลักษณะของการบริจาคทุน หรืออุปกรณ์ทางการศึกษา การกีฬา" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 51 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของแผนงานว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชาชนสัมพันธ์ในแต่ละครั้งหรือไม่
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 ข้อใดไม่จัดเป็นความหมายโดยรวมของการประชาสัมพันธ์
1. การเผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ
2. การชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย
3. การประสานความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย และวิธีการดำเนินงานของสถาบัน
4. การกำจัดความขัดแย้งของประชาชนที่มีต่อสถาบันให้หมดไป

ข้อที่ 53 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Entertainment ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดประกวด
2. การจัดการแข่งขัน
3. การจัดรายการบันเทิง
4. การจัดงานเปิดตัวสินค้า

ข้อที่ 54 .................ทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปลุกจิตสำนึก โน้มน้าวให้เห็นด้วย คล้อยตาม เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. การใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
2. การใช้สื่อการประชาสัมพันธ์
3. การใช้กิจกรรมประชาสัมพันธ์
4. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

ข้อที่ 55 ข้อใดไม่ใช่ข้อพึงปฏิบัติของการจัดกิจกรรมพิเศษ
1. ลักษณะของงานควรมีความเกี่ยวข้องกับองค์กร
2. มีข้อเสนอพิเศษเพื่อช่วยในการส่งเสริมการขาย
3. ควรประชาสัมพันธ์เฉพาะก่อนจัดงาน
4. ซื้อสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร

ข้อที่ 56 องค์กรที่บริจาคเงินที่ได้จากกำไรในกิจการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ถือว่าเป็นเช่นไร
1. การสร้างภาพขององค์กร
2. การประชาสัมพันธ์องค์กร
3. การเสียสละทรัพยากรที่เป็นสิ่งของหรือเป็นการลงเงินอย่างหนึ่ง
4. กิจการองค์กร

ข้อที่ 57 ตัวอักษร “N” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีต่างๆ
2. การจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ
3. การนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อมวลชน
4. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

ข้อที่ 58 สื่อบุคคลเป็นการสื่อสารแบบใด
1. One-way Communication
2. Two-way Communication
3. Three-way Communication
4. Person-way Communication

ข้อที่ 59 สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเผยแพร่ สื่อสาร ภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่
1. เน้นเนื้อหาสาระของข่าวสาร
2. ช่องทางการสื่อสาร
3. รูปแบบเข้าถึงและจดจำได้
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 60 งานประชาสัมพันธ์สามารถช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรประสบความสำเร็จได้ ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ หรือไม่ อย่างไร
1. เห็นด้วย หากมีวิธีการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
2. เห็นด้วยแต่องค์กรต้องประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ประชาชนสนใจและเป็นบวกต่อองค์กร
3. ไม่เห็นด้วยการประชาสัมพันธ์ทำให้การทำงานของตำรวจยุ่งยากมากขึ้น
4. ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นหลักการที่ใช้กับภาคเอกชนในส่วนของรัฐหลักการนี้ไม่น่าจะถูกต้อง

ข้อที่ 61 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ในการประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤต คือข้อใด
1. .ให้ข้อมูลทั้งหมดอย่างไม่ปิดบัง
2. โต้แย้ง ถกเถียงในความเป็นจริง หรือสิ่งที่ปรากฏชัด
3. บันทึกเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุม ปราศการการลำเอียง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มมวลชนที่ไม่ได้มีการจัดตั้ง
1. เป็นการใช้จิตวิทยามวลชนในภาวะปกติ
2. กลยุทธ์ที่ควรใช้ต่อกลุ่มมวลชนนี้ คือ การเข้าถึงคน การเข้าถึงงาน และการเข้าถึงท้องที่
3. กลยุทธ์การเข้าถึงงานแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ งานในสำนักงาน และงานนอกสำนักงาน
4. เป็นกรณีที่มวลชนรวมตัวกันเนื่องจากเกิดจากความไม่พอใจต่อสภาพที่เป็นอยู่

ข้อที่ 63 กรณีในความหมายมวลชนด้านแคบต้องไม่ใช่กลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแต่ต้องเป็นแบบอะไร
1. เฉพาะเจาะจง
2. ไม่เฉพาะเจาะจง
3. แบบชนชั้น
4. มวลประชารัฐ

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการให้ความรู้แก่มวลชน กรณีเกิดความงมงายต่อบุคคลและลัทธิความเชื่อต่างๆ
1. ควรกระทำโดยสื่อมวลชนที่วางตัวเป็นกลาง
2. ควรกระทำโดยนักศึกษาที่วางตัวเป็นกลาง
3. รัฐบาลต้องยื่นมือเข้าโค่นล้มบุคคล ลัทธิการเมือง หรือสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความงมงาย
4. รัฐบาลควรรอให้มวลชนมีความสงบและเลิกงมงายด้วยตนเอง

ข้อที่ 65 การผนึกกำลัง (synergy) ในการสร้างเครือข่ายหมายถึงข้อใด
1. การสกัดเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2. การจัดการให้สมาชิกมานั่งรวมกันเพื่อพูดคุยสนทนาซึ่งกันและกัน
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยสมัครใจระหว่างสมาชิกแต่ละกลุ่ม
4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของสมาชิกแต่ละคน

ข้อที่ 66 ข้อใดจัดเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากผู้คนที่มีใจตรงกัน ทำงานคล้ายคลึงกัน หรือประสบปัญหาเดียวกันมารวมตัวกัน
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 ข้อใดตรงกับลักษณะของความสัมพันธ์ในแนวราบ มากที่สุด
1. ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำกับการกับรองสารวัตร
3. ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน

ข้อที่ 68 การจัดการหารือระหว่างผู้ดำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น ตรงกับข้อใด
1. การปรึกษาหารือ
2. การรับรู้ข่าวสาร
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 69 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การปรึกษาหารือ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 71 หนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลา ให้ประทับตราคำว่า เก็บถึง พ.ศ. …. ด้วยหมึกสีน้ำเงิน และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง ที่มุมด้านใดของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น
1. มุมบนด้านขวา
2. มุมบนด้ายซ้าย
3. มุมล่างด้านขวา
4. มุมล่างด้านซ้าย

ข้อที่ 72 หนังสือราชการ มีกี่ชนิด
1. 6 ชนิด
2. 7 ชนิด
3. 8 ชนิด
4. 9 ชนิด

ข้อที่ 73 ในกรณีที่ ผู้กำกับการสถานีตํารวจบางนา ป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้กำกับการจราจร ทำงานแทนเมื่อลงนาม ในหนังสือจะต้องใช้ คำว่า
1. ปฏิบัติราชการแทน
2. ทำการแทน
3. ช่วยราชการแทน
4. รักษาราชการแทน

ข้อที่ 74 การพ้นจากตำแหน่งของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า กรณีใดที่ไม่ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง ได้แก่
1. การลาออก
2. ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
3. ถูกลงโทษไล่อออก
4. ความตาย

ข้อที่ 75 การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ การไม่รักษาวินัยตามที่บัญญัติ เป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามมีจำนวนทั้งหมดกี่ข้อ
1. 17 ข้อ
2. 18 ข้อ
3. 19 ข้อ
4. 20 ข้อ

ข้อที่ 76 ในกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ บุคคลใดมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่เห็นสมควร รักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้นได้
1. นายกรัฐมนตรี
2. รองนายกรัฐมนตรี
3. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
4. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 77 ในการสืบสวนคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีนั้น สามารถค้นหาชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้จากบริการใด
1. บริการ WhoIs
2. บริการ ISP
3. บริการ Darkweb
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 78 ข้อใดเป็นชื่อบริการอีเมล์
1. Hotmail
2. Google Mail
3. Yahoo Mail
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 79 ข้อใดเป็นเงื่อนไขที่สามารถกำหนดในการค้นหาข้อมูลผ่านบริการ Google Search ได้
1. ภาษา
2. ภูมิภาค
3. เวลา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 80 ข้อใดเป็นอุปสรรคของการตัดสินใจมากที่สุด
1. ข้อมูลในการตัดสินใจไม่เพียงพอ
2. ระยะเวลาในการตัดสินใจไม่เพียงพอ
3. จำนวนผู้มีส่วนในการตัดสินใจไม่เพียงพอ
4. ขาดความสามารถในการวิเคราะห์

ข้อที่ 81 ข้อใดหมายถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ทำให้บรรลุเป้าหมายหลายอย่างพร้อม ๆ กันเป็นกลยุทธ์การตัดสินใจที่ทำให้เกิดผลที่ดีสุดในหลาย ๆ เป้าหมาย
1. การตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด
2. การตัดสินใจที่ดีที่สุด
3. การตัดสินใจที่ได้รับการยอมรับ
4. การตัดสินใจตามเป้าหมาย

ข้อที่ 82 การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ตัดสินใจไม่ทราบความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ต่าง ๆ เราเรียกการตัดสินใจนี้ว่า
1. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์
2. การตัดสินใจโดยอาศัยความน่าจะเป็น
3. การตัดสินใจภายใต้สภาวะการณ์ที่ไม่แน่นอน
4. การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ปกติ

ข้อที่ 83 ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
4. อุดมคติของตำรวจ

ข้อที่ 84 ข้อความใดที่อยู่ในส่วนของมาตรฐานจริยธรรมของตำรวจ
1. ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติแล้ว ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้กระทำความผิดได้
2. ไม่กักขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคำ
3. ดำรงชีวิตส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อตำแหน่งหน้าที่
4. พกพาเอกสารหรือตราประจำตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจำตัวเมื่อมีบุคคลร้องขอ

ข้อที่ 85 ในการพิจารณาว่าข้าราชการตำรวจผู้ใด ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนั้น เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจาก
1. อายุ
2. ประวัติและความประพฤติในปัจจุบัน
3. ผลไม่ร้ายแรงอันเกิดจากการไม่ฝ่าฝืน
4. พฤติกรรมของการไม่ฝ่าฝืน

ข้อที่ 86 ประมาณการสูญเสีย จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด
1. เพื่อปรับยอดกำลังพล
2. เพื่อกำหนดความต้องการในอนาคต
3. เพื่อเป็นฐานการขอสนับสนุนกำลัง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 87 งานต้อนรับแขก ของฝ่ายอำนวยการ ถือเป็นงานในหมวดหมู่ใด
1. งานสารบรรณ
2. งานเบ็ดเตล็ด
3. งานความดีความชอบ
4. งานกฎหมาย

ข้อที่ 88 การบริหารกำลังพล จะต้องเอาใจใส่ในเรื่องใด
1. การพักผ่อนและการลา
2. การสวัสดิการ
3. การอบรมจริยธรรม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 89 งานประชาสัมพันธ์จะต้องสื่อสารอย่างไร เมื่อตำรวจเข้าสลายการชุมนุมประท้วง
1. ป้องกันและแก้ไขการเข้าใจผิด
2. แก้ข่าวที่ถูกต้อง
3. ให้สินบนกับนักข่าว
4. สื่อสารแบบทางเดียว

ข้อที่ 90 การจัดฝึกอบรมชุมชน สอดคล้องกับข้อใด
1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน
2. การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
3. การส่งวิทยากรไปให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 91 การประชาสัมพันธ์ในงานตำรวจเพื่อให้บริการสังคมที่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
1. เผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับงานตำรวจ
2. สร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชน
3. คิดหาแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้บังคับบัญชา
4. กระตุ้นโน้มน้าวการปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

ข้อที่ 92 จากข้อความต่อไปนี้ ต้องการให้ตำรวจคิดพิจารณาในเรื่องใดเป็นสำคัญ "ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมีอำนาจที่จะสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปราม เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจเหล่านี้ สามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆกัน สุดแต่การใช้ทุกคนจึงจำเป็นต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคง เที่ยงตรง อยู่ในความสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยอคติ หรือยอมให้ผู้อื่นมาแอบแฝงใช้อำนาจของตนโดยไม่เป็นธรรม อำนาจของท่านจึงจะเกิดผล เป็นคุณ เป็นประโยชน์ คือ การรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม"
1. การใช้อำนาจสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปรามของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
2. อำนาจสามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆ กัน
3. การไม่ใช้อำนาจด้วยอคติหรือยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจตนโดยไม่เป็นธรรม
4. การรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม

ข้อที่ 93 ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ ประเด็นเรื่อง "ง่วงแล้วขับ" เป็นปัญหาสำคัญในการรณรงค์ เพราะปัจจุบันเราไม่มีวิธีตรวจสอบความง่วงและบทลงโทษทางกฎหมายเหมือนกับเรื่อง "เมาแล้วขับ" ทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถทำได้ในขณะนี้คือ สร้างจิตสำนึกของผู้ขับขี่ให้รู้ว่า "ง่วงไม่ขับ"
1. ความง่วงไม่มีสัญญาณบ่งบอกให้ตัวคนขับรู้ได้
2. ปัญหา "ง่วงแล้วขับ" ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้
3. ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการเอาผิดกับคนที่ "ง่วงแล้วขับ"
4. วิธีสร้างจิตสำนึกเรื่อง "ง่วงไม่ขับ" มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 94 ผู้ที่เป็นตำรวจควรต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และสิทธิของตนดังกล่าวแล้ว ตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถจริง มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสติยั้งคิดสูง เพื่อใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความเที่ยงตรง ด้วยความฉลาดรอบคอบ และด้วยความสังวรระวัง มิให้เกินขอบเขตและความจำเป็น ข้อความตัวเลือกใดขยายความหมาย "การมีสติยั้งคิดสูง" ได้เหมาะสมที่สุด
1. มีสติปัญญาคิดวินิจฉัยให้ถ่องแท้เที่ยงตรง
2. การรักษาอุดมคติให้มั่นคงเหนียวแน่น
3. มีความยั้งคิดและความสุขุมรอบคอบ ไม่กระทำการใดๆ โดยประมาทพลั้งเผลอ
4. ระมัดระวังตั้งตัว ตั้งใจอยู่ในความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

ข้อที่ 95 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ตรงกับข้อใด
1. ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มผู้ทำงาน
3. การสร้างความร่วมมือในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต
4. การเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยการเน้นทักษะในการทำงาน

ข้อที่ 96 ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
1. มนุษยสัมพันธ์สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดการยอมรับ
3. มนุษยสัมพันธ์ช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มนุษย์มีจริยธรรมมากขึ้น

ข้อที่ 97 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ทื่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
2. ทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ
3. สร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ
4. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 98 อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมตนเองในฐานะเป็นผู้นำเสนอ
1. คุมน้ำเสียง ดูแลบุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สามารถควบคุมความตื่นเต้นและทำให้มีชีวิตขณะถ่ายทอด
2. คุมอาการตื่นเต้น มีชีวิตขณะถ่ายทอด มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม
3. คุมผู้ฟังให้ได้ จัดลำดับเรียงให้ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4. คุมบุคลิกภาพ มีหลักฐานมาอ้างอิง และให้เกียรติผู้ฟัง เพื่อทำการโน้มน้าวผู้ฟัง

ข้อที่ 99 การถ่ายทอดความคิดในฐานะผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจคล้อยตาม ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
1. ผู้พูดต้องให้ความสำคัญกับผู้ฟัง มีข้อมูลที่มาอ้างอิงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นใจที่จะถ่ายทอด
2. ผู้พูดมีข้อมูลที่มั่นใจ พร้อมโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม โดยมุ่งที่จะให้ผู้ฟังเชื่อ
3. ผู้พูดสามารถควบคุมตนเอง และมีการจัดลำดับโครงเรื่อง โดยหาทางควบคุมผู้ฟังให้สนใจติดตาม
4. ผู้พูดสามารถควบคุมเนื้อหาที่จะถ่ายทอด โดยมุ่งหาวิธีการถ่ายทอดให้ผู้ฟังคล้อยตาม

ข้อที่ 100 การควบคุมความตื่นเต้น (Stage Fright) ควรทำอย่างไร
1. ต้องซ้อมให้มีความมั่นใจ ซ้อมบ่อยๆ ท่องจำให้ได้ มีบทย่อเตรียมไปด้วย
2. ถอนหายใจลึกๆ สบตาผู้ฟังทันที ทำการซ้อมและท่องให้ขึ้นใจ ทบทวนเป็นระยะ อย่าวิตกกังวล ทำใจให้สบาย
3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วก็ต้องมั่นใจ ทำเท่าที่เตรียมมาให้ดี อย่ากังวล ทำตัวให้สบาย คิดว่าอะไรเกิดก็แก้กันไป
4. ซ้อมก่อนโดนซ้อม ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซ้อมใหญ่ เมื่อขึ้นเวทีให้ทำเหมือนครั้งที่ซ้อมดีที่สุดก็เพียงพอ