Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 21 June 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดไม่ใช่ งานหลักของฝ่ายอำนวยการ
1. งานกำลังพล
2. งานข่าว
3. งานเทคโนโลยี
4. งานแผนงานและยุทธศาสตร์

ข้อที่ 2 ฝ่ายอำนวยการที่ดี จะต้องช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในด้านใดบ้าง
1. ให้ข้อมูลข่าวสาร
2. ให้ข้อเสนอแนะ
3. จัดทำแผน/คำสั่ง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3 ผู้ที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาด้วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องการความชำนาญ
1. ฝ่ายอำนวยการหลัก
2. ฝ่ายอำนวยการประสานงาน
3. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
4. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว

ข้อที่ 4 ฝ่ายการข่าว หมายความถึงข้อใด
1. ให้ข้อเสนอจัดลำดับความเร่งด่วนในการแบ่งมอบกำลัง
2. จัดให้มีการสนับสนุนการส่งกำลัง
3. ให้ข้อเสนอลำดับความเร่งด่วนในการมอบผู้ชำนาญการ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5 ข้อใดเป็นหน้าที่งานทะเบียนพล
1. การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. มีหน้าที่จัดทําเนียบกําลังพล
3. มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ

ข้อที่ 6 ข้อใดมิใช่งานธุรการประจำ
1. การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. การประเมินผลบุคคล
3. การรักษายอดกำลังพล
4. การจัดสวัสดิการ

ข้อที่ 7 เจ้าหน้าที่การข่าวจะต้องหาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันเราใช้คำว่าอะไร
1. ข้อมูลพรรคการเมือง
2. ข้อมูลท้องถิ่น
3. ข้อมูลทั่วไป
4. ข้อมูลลับเฉพาะพื้นที่

ข้อที่ 8 แหล่งข่าวเปิด ได้มาจากแหล่งใด
1. หนังสือพิมพ์
2. การติดตามจากแหล่งข่าวลับ
3. การเฝ้าสังเกต
4. การสืบสวนหาข่าว

ข้อที่ 9 แหล่งข่าวปิด คืออะไร
1. การหาข่าวโดยการปฏิบัติการลับที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ตัว
2. การหาข่าวโดยปกปิดข้อมูลฝ่ายตรงข้าม
3. การหาข่าวด้วยการแสวงหาทางสื่อสิ่งพิมพ์
4. การหาข่าวด้วยการหาจากเอกสารที่ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน

ข้อที่ 10 ข้อใดไม่ใช่งานฝ่ายอำนวยการตำรวจ
1. ฝ่ายปฏิบัติการ
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายการข่าว
4. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 11 แผนที่ใช้แก้ปัญหาในเชิงป้องกันหมายถึงข้อใด
1. แผนยุทธศาสตร์
2. แผนปฎิบัติการ
3. แผนกลยุทธ์
4. แผนปฎิบัติราชการ

ข้อที่ 12 การเขียนโครงการ โดยใช้คำว่า "เพื่อ" นำหน้าในแต่ละข้อ สอดคล้องกับหัวข้อใดในการเขียนโครงการ
1. วัตถุประสงค์
2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3. หลักการและเหตุผล
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ข้อที่ 13 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารจัดการ
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 14 ข้อใดไม่ใช่หลักการส่งกำลังบำรุง
1. ระบบสารสนเทศ
2. ความเชื่อถือได้
3. การรวมการสนับสนุน
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 15 ข้อใดเป็นหน้าที่กองบินตำรวจ
1. สนับสนุนการขนส่ง ลำเลียงอุปกรณ์ และการส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศ
2. สนับสนุนบริการทางการแพทย์ ศูนย์ส่งกลับ
3. กำหนดกรอบอัตรา จัดหา ควบคุม
4. งานการพัสดุประเภทสรรพาวุธ งานคลังรับ-จ่าย บัญชีคุม และคลังอาวุธและวัตถุระเบิด

ข้อที่ 16 ข้อใดไม่ใช่ข้อพิจารณาตัวบุคคลที่จะทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. ความถนัด
2. ฐานะทางสังคม
3. การแต่งกาย
4. บุคลิกภาพ

ข้อที่ 17 ข้อใดจัดเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกในการผูกมิตร
1. มีความจริงใจต่อกัน
2. การช่วยเหลือกัน
3. ความมีน้ำใจต่อกัน
4. การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ข้อที่ 18 การถามถึงงานอดิเรกของบุคคลอื่น จัดเป็นเทคนิคในการถามข้อใด
1. ถามสิ่งที่เขาเด่น
2. ถามสิ่งที่เขาชอบ
3. ถามเกี่ยวกับสิ่งแปลกใหม่
4. ถามเพื่อให้เขาได้ระบายความทุกข์

ข้อที่ 19 ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการฉันทามติของอาเซียนได้ถูกต้องที่สุด
1. ระดมความคิดเพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานอาเซียนตัดสินใจ
2. รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อโหวตลงคะแนนเสียงและการบังคับใช้
3. นำเสนอปัญหาเพื่อถกเถียงหาทางเลือก
4. อภิปรายข้อดี-ข้อเสียเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อที่ 20 ประเทศใดไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจบริคซ์ (BRICS)
1. สิงคโปร์
2. อินเดีย
3. จีน
4. รัสเซีย

ข้อที่ 21 ชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาหรือเบงกาลีที่อยู่ในรัฐยะไข่ของพม่า นับถือศาสนาใด
1. ศาสนาคริสต์
2. ศาสนาอิสลาม นิกายซูฟี
3. ศาสนาอิสลาม นิกายซุนนีห์
4. ศาสนาอิสลาม นิกายชีอะฮ

ข้อที่ 22 "ทฤษฎีใหม่" เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามข้อใด
1. ระบบความคิด
2. การประดิษฐ์คิดค้น
3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
4. การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

ข้อที่ 23 ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยจากสถาบันครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสาเหตุมาจากอะไร
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 24 ข้อใดไม่ใช่ผลมาจากปัญหาคอรัปชั่น
1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
2. คนในสังคมขาดความสามัคคี
3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 25 ณ ระดับราคาดุลยภาพ (ระดับราคาสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความพอใจตรงกัน) ปรากฏว่าชาวนาเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง  
1. ชาวนาจะต้องจัดสรรโควตาขายข้าวให้โรงสี
2. รัฐบาลจะต้องรับซื้อข้าวส่วนเกินจากชาวนา
3. โรงสีจะซื้อข้าวได้ในราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
4. โรงสีจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้อข้าวในราคาตลาด

ข้อที่ 26 "แม้จีดีพีจะขยายตัว แต่ประชาชน 30 ล้านหรือเกือบครึ่งประเทศ ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรมีส่วนแบ่งในจีดีพีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น" คำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์สะท้อนภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร
1. เศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูง
2. เศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ประชาชนไม่สามารถรู้สึกได้
3. เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี
4. เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว ชะลอตามเศรษฐกิจโลก

ข้อที่ 27 ข้อใดคือมาตรการของนโยบายการคลังที่ไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชาชนในประเทศ
1. การจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน
2. การจัดเก็บภาษีรายได้ในอัตราก้าวหน้า
3. การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
4. การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 28 การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยรัฐ จะกระทำได้หรือไม่ อย่างไร
1. ได้ เฉพาะเพียงเท่าที่ให้สังคมสงบสุขและอยู่ในศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. ไม่ได้ เพราะการจำกัดสิทธิเสรีภาพเท่ากับละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ได้ แต่ต้องชอบด้วยกฏหมาย ทั้งวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม และได้สัดส่วน
4. ไม่ได้ เพราะขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล

ข้อที่ 29 ข้อใดเป็นสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา
1. ได้รับความช่วยเหลือทางคดีจากทนายความ
2. ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทุกคดี
3. ได้รับความคุ้มครองไม่จัดให้มีการแถลงข่าวโดยไม่สมัครใจ
4. ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและพฤติการณ์รายละเอียดของการจับ

ข้อที่ 30 ในภาวะปกติ "บุคคลสามารถปฏิเสธการตรวจค้นบ้านจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ หากไม่มีหมายค้นแสดงก่อน" ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
2. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
3. เสรีภาพในเคหสถาน
4. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ข้อที่ 31 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีกี่คนใครเป็นประธาน สัดส่วนกรรมการโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิตามลำดับคือ
1. 18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7
2. 20 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สัดส่วน 11 ต่อ 5-7
3. 18 คน อธิบดีกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7
4. 23 คน นายกรัฐมนตรี สัดส่วน 11 ต่อ 5-7

ข้อที่ 32 กรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่กี่รายขึ้นไป มิให้ถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน
1. 1 ราย
2. 2 ราย
3. 3 ราย
4. 4 ราย

ข้อที่ 33 ข้อใดไม่ใช่ความหมายของพัสดุโดยตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1. วัสดุ
2. สินค้า
3. งานบริการ
4. งานก่อสร้าง

ข้อที่ 34 การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้สำหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกิน.......กี่วัน ถ้าเกินและมีความจำเป็นต้องทำความตกลงกับหน่วยงานใด
1. 60 วัน / ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
2. 70 วัน/ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
3. 80 วัน/ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
4. 90 วัน/ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

ข้อที่ 35 ผู้รักษาการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551คือ
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2. ปลัดกระทรวงการคลัง
3. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
4. อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ข้อที่ 36 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการอัตราชั่วโมงละเท่าไร
1. 40 บาท
2. 45 บาท
3. 50 บาท
4. 55 บาท

ข้อที่ 37 ข้อใดคือความหมายของ “หลักฐานการจ่าย” ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
2. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการรับเงินให้แก่ผู้จ่ายหรือลูกหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
3. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการรับ-จ่ายเงินให้แก่ผู้รับ-จ่ายหรือลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
4. เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ

ข้อที่ 38 การแก้ไขชั้นความลับให้ดำเนินการอย่างไร
1. เปลี่ยนปกเอกสารลับใหม่
2. ลบชั้นความลับเดิมออกแล้วเขียนใหม่
3. ขีดฆ่าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมแล้วแสดงเครื่องหมาย ชั้นความลับที่กำหนดใหม่
4. ปะหน้าปกเอกสารชั้นความลับซ้อนทับของเดิม

ข้อที่ 39 ข้อใดไม่ใช่หน่วยในองค์การรักษาความปลอดภัย
1. ฝ่ายพลเรือน
2. ฝ่ายทหาร
3. ฝ่ายตำรวจ
4. ฝ่ายบริหาร

ข้อที่ 40 ข้อใดไม่ใช่ข้อพิจารณาในการจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที
1. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
2. งบประมาณ
3. กลยุทธ์ในการจัดการสถานที่
4. สถานการณ์แวดล้อม ณ ขณะนั้น

ข้อที่ 41 การประชาสัมพันธ์ในข้อใดที่มักใช้สื่อบุคคลประเภทกลุ่มผู้นำความคิดเห็น (Opinion Leaders)
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ
4. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 42 คำภาษาอังกฤษว่า “Pro-active PR” เกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุด
1. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรับ
3. การติดต่อสื่อสารทางเดียว
4. การติดต่อสื่อสารสองทาง

ข้อที่ 43 คำภาษาอังกฤษว่า “Re-active PR” เกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุด
1. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรับ
3. การติดต่อสื่อสารทางเดียว
4. การติดต่อสื่อสารสองทาง

ข้อที่ 44 คำว่า Press Preview ในเรื่องหลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด
1. การเชิญสื่อมวชนไปชมกิจกรรมการแสดงล่วงหน้าก่อนผู้อื่น
2. การตรวจสอบการทำงานของสื่อมวลชน
3. การให้สื่อมวลชนเข้าตรวจสอบการทำงาน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 45 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสื่อมวลชนสัมพันธ์
1. การทำแฟ้มคู่มือเป็นรายละเอียดที่ให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชนได้ดีกว่าการแจกภาพข่าว
2. การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์วัดได้จากผลของสื่อที่เผยแพร่
3. สื่อมวลชนสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ของสื่อมวลชนที่มีต่อประชาชน
4. การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อเริ่มต้นจากการศึกษาและรวบรวมฐานข้อมูลของสื่อทุกประเภท

ข้อที่ 46 .................ทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปลุกจิตสำนึก โน้มน้าวให้เห็นด้วย คล้อยตาม เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. การใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
2. การใช้สื่อการประชาสัมพันธ์
3. การใช้กิจกรรมประชาสัมพันธ์
4. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

ข้อที่ 47 ภาพลักษณ์เกิดจากผลรวมระหว่างสิ่งใด
1. ความดีงามกับการประเมินส่วนตัว
2. ความดีงามกับการประเมินส่วนรวม
3. ข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนตัว
4. ข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนรวม

ข้อที่ 48 สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเผยแพร่ สื่อสาร ภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่
1. เน้นเนื้อหาสาระของข่าวสาร
2. ช่องทางการสื่อสาร
3. รูปแบบเข้าถึงและจดจำได้
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 49 คำว่า Institution Image หมายถึงข้อใด
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้า
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 50 การผนึกกำลัง (synergy) ในการสร้างเครือข่ายหมายถึงข้อใด
1. การสกัดเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2. การจัดการให้สมาชิกมานั่งรวมกันเพื่อพูดคุยสนทนาซึ่งกันและกัน
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยสมัครใจระหว่างสมาชิกแต่ละกลุ่ม
4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของสมาชิกแต่ละคน

ข้อที่ 51 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายในข้อใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 52 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดจัดเป็นกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือทำอย่างเข้มแข็ง
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 53 การประชุมที่ต้องมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความคิดเห็นต่อโครงการ ตรงกับข้อใด
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 54 การจัดการหารือระหว่างผู้ดำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น ตรงกับข้อใด
1. การปรึกษาหารือ
2. การรับรู้ข่าวสาร
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 55 การมีส่วนร่วมของประชาชน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Political Participation
2. Public Participation
3. Community Participation
4. Social Participation

ข้อที่ 56 ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างบริการผ่าน cloud computing
1. Google Document
2. Amazon Elastic Compute Cloud
3. เว็บไซต์ www.police.go.th
4. เว็บไซต์ www.facebook.com

ข้อที่ 57 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบ CRIMES
1. ระบบ CRIMES สามารถค้นหาข้อมูลทุกอย่างที่มีในระบบ POLIS
2. ระบบ CRIMES มีวัตถุประสงค์หลักสำหรับใช้งานในสถานีตำรวจ (Front Office)
3. ระบบ CRIMES ไม่สามารถใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 58 ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับระบบ POLIS
1. ระบบ POLIS ย่อมาจาก POLice Information System
2. ระบบ POLIS เก็บข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาไว้
3. ระบบ POLIS สามารถดูภาพ CCTV ย้อนหลังได้ทั่วประเทศ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 59 การตัดสินใจภายใต้ภาวการณ์ที่แน่นอน ได้แก่ข้อใด
1. การลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดระเบียบวินัย
2. การตัดสินใจโดยกลุ่ม
3. การมอบอำนาจการตัดสินใจ
4. การตัดสินใจตามสถานการณ์

ข้อที่ 60 ข้อใดเป็นอุปสรรคของการตัดสินใจมากที่สุด
1. ข้อมูลในการตัดสินใจไม่เพียงพอ
2. ระยะเวลาในการตัดสินใจไม่เพียงพอ
3. จำนวนผู้มีส่วนในการตัดสินใจไม่เพียงพอ
4. ขาดความสามารถในการวิเคราะห์

ข้อที่ 61 ข้อใดเป็นการตัดสินใจเชิงปริมาณ
1. การตัดสินใจแบบแขนงต้นไม้
2. การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
3. การตัดสินใจแบบระดมสมอง
4. การตัดสินใจเชิงคุณภาพ

ข้อที่ 62 ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่………กำหนด
1. นายกรัฐมนตรี
2. คณะรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข้อที่ 63 หน่วยงานใดประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
1. กองวินัย
2. ฝ่ายการจัดสวัสดิการ
3. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ฝ่ายประเมินบุคคล

ข้อที่ 64 ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
1. รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ
2. เกี่ยงงานกับเพื่อนร่วมงาน
3. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดชื่อเสียงของตนเป็นที่ตั้ง

ข้อที่ 65 แผน/คำสั่งปฏิบัติการมี 5 หัวข้อ เรียงลำดับถูกต้อง
1. สถานการณ์ ภารกิจ การปฏิบัติ การบังคับบัญชาและการสื่อสาร ธุรการและการส่งกำลังบำรุง
2. สถานการณ์ ภารกิจ การปฏิบัติ ธุรการและการส่งกำลังบำรุง การบังคับบัญชาและการสื่อสาร
3. ภารกิจ สถานการณ์ การปฏิบัติ ธุรการและการส่งกำลังบำรุง การบังคับบัญชาและการสื่อสาร
4. ภารกิจ การปฏิบัติ สถานการณ์ การบังคับบัญชาและการสื่อสาร ธุรการและการส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 66 งานต้อนรับแขก ของฝ่ายอำนวยการ ถือเป็นงานในหมวดหมู่ใด
1. งานสารบรรณ
2. งานเบ็ดเตล็ด
3. งานความดีความชอบ
4. งานกฎหมาย

ข้อที่ 67 การจัดทำทำเนียบกำลังพล ถือเป็นงานในข้อใด
1. งานประวัติ
2. งานทะเบียนพล
3. งานสวัสดิการ
4. งานส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 68 งานประชาสัมพันธ์ของตำรวจเพื่อให้บริการสังคมที่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
1. เผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับงานตำรวจ
2. สร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชน
3. คิดหาแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้บังคับบัญชา
4. กระตุ้นโน้มน้าวการปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

ข้อที่ 69 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของงานบริการสังคม
1. เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจของตำรวจ
2. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในภาวะไม่ปกติ
3. เพื่อช่วยลดปัญหาจากภัยคุกคาม
4. เพื่อให้ขวัญและกำลังใจตำรวจสูงขึ้น

ข้อที่ 70 การให้ความรู้ด้านจราจรแก่เด็กนักเรียน มีวัตถุประสงค์ในข้อใดมากที่สุด
1. แสดงตนเรียกร้องค่าปรับ
2. สร้างทัศนคติที่ดี
3. เสนอแนะการจำหน่ายอุปกรณ์จราจร
4. ให้ความบันเทิงเริงรมณ์

ข้อที่ 71 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยพระราชทานและประชาชนร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถือว่าพระองค์ทรงนำประชาชนดำเนินตามรอยพระบาทเรื่องคุณธรรมสี่ประการในข้อใด
1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัตย์ความดีนั้น
3. การอดทน อดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

ข้อที่ 72 เนื้อความจากพระราชดำรัสทรงให้ยึดถือหลักการในข้อใด "ขาดทุนคือกำไร หมายความว่า ถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้ว เราก็เสียแต่ในที่สุดที่เราเสียมันเป็นการได้ การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินมิได้"
1. การลงทุนไม่แสวงหากำไร
2. การให้และการเสียสละ
3. ความเพียรพยายาม
4. ความเมตตากรุณา

ข้อที่ 73 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" ข้อสรุปใดถูกต้อง
1. ความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต
2. ความยั้งคิดจะช่วยให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินชีวิต
3. หลักศีลธรรมจะเป็นเกราะการดำเนินชีวิต
4. ควรดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท

ข้อที่ 74 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
2. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบายๆ ไม่จริงจัง
3. อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

ข้อที่ 75 บุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบในงาน แต่ชอบอ้างเหตุผล เป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไร
1. เกียจคร้าน
2. เรียกร้องความสนใจ
3. ชอบพึ่งพาผู้อื่น
4. ดื้อเงียบ

ข้อที่ 76 หากให้คำนิยาม "บุคลิกภาพ" ท่านจะให้ความหมายตามข้อใด
1. ภาพของบุคคลที่ปรากฎให้เห็น
2. ลักษณะที่ดีของแต่ละบุคคล
3. ลักษณะท่าทีที่แสดงออกของบุคคล
4. ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล