Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 14 August 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 การให้ความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของฝ่ายอำนวยการพิเศษ ทำได้โดย
1. การให้คำแนะนำ
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร
3. การให้ข้อเสนอแนะ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2 ผู้ที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาด้วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องการความชำนาญ
1. ฝ่ายอำนวยการหลัก
2. ฝ่ายอำนวยการประสานงาน
3. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
4. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว

ข้อที่ 3 ฝ่ายอำนวยการต้องช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
1. ทรัพยากรบริหารของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด
2. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์
3. สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4 ข้อใดคือกิจกรรมของฝ่ายกำลังพล ในการรักษายอดกำลัง
1. วิเคราะห์ข้อสั่งการ
2. การจัดทำแผนรักษาความปลอดภัย
3. การทดแทนกำลังพล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5 กองกำกับการ1 ในโครงสร้างการจัดส่วนราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายถึงข้อใด
1. กองกำกับการกำลังพล
2. กองกำกับการงบประมาณ
3. กองกำกับการส่งกำลังบำรุง
4. กองกำกับการงานชุมชนสัมพันธ์

ข้อที่ 6 ข้อใดเป็นหน้าที่ในการจัดการกำลังพลในการปฏิบัติการ ของฝ่ายกำลังพล
1. ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติ ในทางธุรการ เกี่ยวกับการ ดำเนินการกำลังพล
2. วางแผน พัฒนาเรื่องราวที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของกำลังพล การป้องกันอุบัติภัย
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ไม่มีข้อใดถูกข้อ

ข้อที่ 7 ข่าวดิบ สอดคล้องกับข้อใด
1. Data
2. Information
3. News
4. Wisdom

ข้อที่ 8 ข้อใดเป็นรูปแบบของวงรอบข่าวกรองที่ถูกต้อง
1. Requirement-Collection-Processing-Analysis
2. Recruitment -Controller-Processing- Arrangement
3. Recruitment-Collection-Producing-Arrangement
4. Requirement-Controller-Producing-Analysis

ข้อที่ 9 ข้อมูลท้องถิ่นของแต่ละหน่วยมักจะไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งใด
1. ภารกิจหน่วยนอก
2. ภารกิจหลักของหน่วย
3. ภารกิจรองของหน่วยเหนือ
4. ภารกิจเฉพาะของหน่วยล่าง

ข้อที่ 10 การจัดทำและปรับปรุงอัตราการจัดยุทโธปกรณ์และการจัดหน่วยเพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหมายถึงข้อใด
1. ยุทธวิธี
2. การปฏิบัติ
3. การจัดหน่วย
4. การประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 11 กระบวนการวางแผนว่าหน่วยงานมีกำลังคนกี่คนแต่ละคนปฎิบัติหน้าที่อย่างไร หมายถึงข้อใด
1. การพัฒนาบุคลากร
2. การวางแผนกำลังคน
3. การกำหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
4. การจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง

ข้อที่ 12 ฝ่ายใดจะต้องเสนอทางเลือกในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา
1. ฝ่ายแผนงาน
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
4. ฝ่ายชุมชนมวลชนสัมพันธ์

ข้อที่ 13 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยการส่งกำลังบำรุง
1. การรวมการสนับสนุน
2. การบริหารคน
3. ระบบสารสนเทศขององค์กร
4. การบริหารเงิน/งบประมาณ

ข้อที่ 14 กระบวนการและกรรมวิธีในการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ขจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกให้เหลือน้อยที่สุด หลีกเลี่ยงแบบฟอร์มที่ต้องกรอกข้อความต่างๆ ที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ และต้องไม่ผ่านสายงานและเจ้าหน้าที่มาก ตลอดจนต้องไม่มีการขออนุมัติหลายลำดับชั้น ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบ หลักการประหยัด คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การรวมการสนับสนุน
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 15 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. การส่งกำลัง การขนส่ง เป็นส่วนหนึ่งของหลักการส่งกำลังบำรุง
2. ความเชื่อถือได้ ความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง
3. การจัดหา ความเชื่อถือได้ เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง
4. การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 16 งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกิดขึ้นตั้งแต่แผนกรมตำรวจแม่บทฉบับใด
1. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 1
2. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 2
3. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 3
4. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 4

ข้อที่ 17 ข้อใดจัดเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกในการผูกมิตร
1. มีความจริงใจต่อกัน
2. การช่วยเหลือกัน
3. ความมีน้ำใจต่อกัน
4. การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ข้อที่ 18 งานมวลชนสัมพันธ์แตกต่างจากงานชุมชนสัมพันธ์ในข้อใดมากที่สุด
1. เป้าหมายต่างกัน
2. วิธีการต่างกัน
3. จุดกำเนิดต่างกัน
4. ไม่มีความแตกต่างกัน

ข้อที่ 19 โรดรีโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์คนปัจจุบัน มีนโยบายด้านความมั่นคงที่ประชาคมโลกกล่าวถึงมากที่สุด
1. การปราบปรามยาเสพติด
2. การปราบปรามการก่อการร้าย
3. การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. การปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์

ข้อที่ 20 ปัจจัยข้อใดส่งผลให้วัฒนธรรมในอาเซียนเกิดความหลากหลายมากที่สุด
1. ศาสนา
2. การตั้งถิ่นฐาน
3. การค้าขาย
4. สภาพภูมิอากาศ

ข้อที่ 21 ชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาหรือเบงกาลีที่อยู่ในรัฐยะไข่ของพม่า นับถือศาสนาใด
1. ศาสนาคริสต์
2. ศาสนาอิสลาม นิกายซูฟี
3. ศาสนาอิสลาม นิกายซุนนีห์
4. ศาสนาอิสลาม นิกายชีอะฮ

ข้อที่ 22 รัฐบาลปัจจุบันส่งเสริมให้ทำการเกษตรอินทรีย์กลับมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใด
1. แบบดั้งเดิม
2. แบบการปฏิวัติ
3. แบบเส้นตรง
4. แบบวัฎจักร

ข้อที่ 23 การพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมลักษณะใด
1. กระบวนการ
2. ความก้าวหน้า
3. วิวัฒนาการ
4. การพัฒนา

ข้อที่ 24 สภาพประชาชนย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ไม่มีการวางแผนการพัฒนาขยายตัวของเมืองและไม่สอดคล้องกับการสร้างสาธารณูปโภค มีสาเหตุจากข้อใด
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 25 ข้อใดคือมาตรการของนโยบายการคลังที่ไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชาชนในประเทศ
1. การจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน
2. การจัดเก็บภาษีรายได้ในอัตราก้าวหน้า
3. การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
4. การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 26 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 27 รัฐบาลควรใช้นโยบายอะไร เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น
1. ลดค่าเงินบาท เพื่อส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศมากขึ้น
2. การนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสินค้าออกขายต่างประเทศ
3. ส่งเสริมนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อมีการจ้างแรงงานภายในประเทศ
4. ชะลอโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

ข้อที่ 28 ในภาวะปกติ "บุคคลสามารถปฏิเสธการตรวจค้นบ้านจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ หากไม่มีหมายค้นแสดงก่อน" ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
2. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
3. เสรีภาพในเคหสถาน
4. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ข้อที่ 29 การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดทำลายต้นไม้ของชาวบ้านที่ปลูกบุกรุกป่าสงวน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงดักฟังโทรศัพท์ผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายศาล

ข้อที่ 30 หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญอย่างไร
1. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่เท่าเทียมกัน
2. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรอย่างเสมอภาค
3. เพื่อลดช่องว่างระหว่างฐานะความเป็นอยู่ของมนุษย์
4. เพื่อให้มนุษย์ได้รับการปกป้องและคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อที่ 31 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือกระทำโดยมิชอบต้องระวางโทษตามข้อใด
1. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
2. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท
3. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 32 เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือหน่วยงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ท่านจะเลือกวิธีใดในการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. คัดเลือก
3. เฉพาะเจาะจง
4. พิเศษ

ข้อที่ 33 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้พิจารณาข้อใดสำคัญที่สุด
1. คุณภาพของงาน
2. แล้วเสร็จตามสัญญา
3. คุณภาพและความคงทนถาวร
4. บริการ และคุณภาพ

ข้อที่ 34 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการอัตราชั่วโมงละเท่าไร
1. 40 บาท
2. 50 บาท
3. 60 บาท
4. 70 บาท

ข้อที่ 35 สารวัตรฝ่ายอำนวยการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจังหวัดใกล้เคียง มีสิทธิเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายในอัตราไม่เกิน เท่าไร
1. ไม่เกิน 700 บาท
2. ไม่เกิน 800 บาท
3. ไม่เกิน 900 บาท
4. ไม่เกิน 1,200 บาท

ข้อที่ 36 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 กำหนดให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดเก็บรักษาทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ทำการ เท่าไร
1. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
2. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
3. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 10,000 บาท
4. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท

ข้อที่ 37 การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้สำหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกิน.......กี่วัน ถ้าเกินและมีความจำเป็นต้องทำความตกลงกับหน่วยงานใด
1. 60 วัน / ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
2. 70 วัน/ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
3. 80 วัน/ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
4. 90 วัน/ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

ข้อที่ 38 ข้อใดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของนิยามการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
1. การก่อวินาศกรรม
2. การก่อการ้าย
3. การบ่อนทำลาย
4. การจลาจล

ข้อที่ 39 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายใด
1. ฝ่ายพลเรือน
2. ฝ่ายความมั่นคง
3. ฝ่ายความปลอดภัย
4. ฝ่ายทหาร

ข้อที่ 40 ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสารให้แสดงชั้นความลับที่ใด
1. กลางหน้ากระดาษ ทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสารนั้น
2. มุมขวาบนหน้ากระดาษของทุกหน้าเอกสารนั้น
3. กึ่งกลางด้านบนของทุกหน้าเอกสารนั้น
4. มุมขวาล่างของทุกหน้าเอกสาร

ข้อที่ 41 การกำหนดรูปแบบการใช้สื่อและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์จัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 42 "การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 43 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อค้นคว้าศึกษาข้อมูลที่ต้องการหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหา และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการสื่อสารให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและเข้าใจต่อไป
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 44 ................เพื่อให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสสัมผัสของจริง
1. การให้สัมภาษณ์
2. การทำแฟ้มคู่มือ
3. การนำชมกิจการ
4. การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 45 ความท้าทายของการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์คืออะไร
1. การคิดค้นกลวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ดึงดูดและกระทบใจผู้คน
2. การจะใช้สื่อประชาสัมพันธ์อะไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
3. การวางแผนการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 46 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Contest ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดประกวด
2. การจัดการแข่งขัน
3. การจัดรายการบันเทิง
4. การจัดงานเปิดตัวสินค้า

ข้อที่ 47 พนักงานบริษัทตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ชวนกันไปพักทานข้าว มีฝรั่งไปด้วย ระหว่างทางเดินไปกินข้าวมีร้านขายขนมถังแตกอยู่  ก็ได้แวะซื้อ ฝรั่งที่เดินไปด้วยก็ถาม : What is it ? เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีท่านจะเลือกตอบข้อใด
1. The bankruptcy sweet.
2. It's a dessert of economic failure.
3. It's a broke guy's food.
4. It's a pancake with coconut.

ข้อที่ 48 เหตุการณ์เชิงลบอันรุนแรงที่เกิดขึ้นและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์องค์กร ต้องยึดหลักข้อใดที่สำคัญที่สุด
1. สื่อสารด้วยความทันสมัย ให้ข้อมูลเป็นระยะๆ
2. เลือกโฆษก ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
3. ยึดหลักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วและเกิดผลเสียน้อยที่สุด
4. ชี้แจงต่อสื่อสารมวลชน

ข้อที่ 49 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของภาพลักษณ์ในเชิงการประชาสัมพันธ์
1. ภาพลักษณ์ของบุคคล
2. ภาพลักษณ์ขององค์กร
3. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 50 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดถือเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 51 เครือข่ายชนิดใดที่เมื่อก่อตั้งแล้ว ต่อมามักจะมีแนวโน้มจะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อตั้ง
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 52 การผนึกกำลัง (synergy) ในการสร้างเครือข่ายหมายถึงข้อใด
1. การสกัดเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2. การจัดการให้สมาชิกมานั่งรวมกันเพื่อพูดคุยสนทนาซึ่งกันและกัน
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยสมัครใจระหว่างสมาชิกแต่ละกลุ่ม
4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของสมาชิกแต่ละคน

ข้อที่ 53 “การประชาพิจารณ์” จัดเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในข้อใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 54 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมในระดับชุมชน” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 55 การจัดการหารือระหว่างผู้ดำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น ตรงกับข้อใด
1. การปรึกษาหารือ
2. การรับรู้ข่าวสาร
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 56 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ตร. ให้บริการรับฝากเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานตำรวจทั่วประเทศ
2. เว็บไซต์ที่ฝากไว้กับ ตร. ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย .police.go.th
3. เว็บไซต์ของ ตร. คือ royalthaipolice.go.th
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 57 ข้อใดไม่ใช่ชื่อโปรแกรมจำพวก web browser
1. Internet Explorer
2. Google Chrome
3. Outlook
4. Safari

ข้อที่ 58 ข้อใดเป็นชื่อบริการอีเมล์
1. Hotmail
2. Google Mail
3. Yahoo Mail
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 59 การสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารหลายคนที่เห็นด้วยกับเป้าหมายและลำดับความสำคัญของปัญหาหมายถึงข้อใด
1. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดอำนาจในการตัดสินใจ
2. การสร้างความร่วมมือกับบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
3. การสร้างรวมมือทำความตกลงสำหรับการตัดสินใจที่สลับซับซ้อน
4. การสร้างความร่วมมือกับฝ่ายตรงข้ามในการตัดสินใจร่วมกัน

ข้อที่ 60 การตัดสินใจแบบไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาแน่นอนเป็นปัญหาที่ไม่มีการระบุวิธีแก้ไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง
1. การตัดสินใจแบบโครงสร้าง
2. การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง
3. การตัดสินใจแบบแก้ปัญหาที่ไม่แน่นอน
4. การตัดสินใจอย่างชัดเจน

ข้อที่ 61 กระบวนการตัดสินใจถือเป็นขั้นตอนหนึ่งอันนำไปสู่ภาระกิจใดของผู้บริหาร
1. ภาระกิจการสั่งการและมอบหมายงาน
2. ภาระกิจในการลงโทษหรือพิจารณาความดีความชอบ
3. ภาระกิจในการวางแผนทางการบริหาร
4. ภาระกิจในการควบคุมการทำงานของพนักงาน

ข้อที่ 62 ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
1. รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ
2. เกี่ยงงานกับเพื่อนร่วมงาน
3. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดชื่อเสียงของตนเป็นที่ตั้ง

ข้อที่ 63 หน่วยงานใดประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
1. กองวินัย
2. ฝ่ายการจัดสวัสดิการ
3. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ฝ่ายประเมินบุคคล

ข้อที่ 64 ในการพิจารณาว่าข้าราชการตำรวจผู้ใด ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนั้น เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจาก
1. อายุ
2. ประวัติและความประพฤติในปัจจุบัน
3. ผลไม่ร้ายแรงอันเกิดจากการไม่ฝ่าฝืน
4. พฤติกรรมของการไม่ฝ่าฝืน

ข้อที่ 65 การปฏิบัติงานของฝ่ายกำลังพลที่มีความสำเร็จ มักเกิดจากประเด็นใด
1. การประสานงานที่ดี
2. การสั่งการที่เด็ดขาด
3. การสอบถามความเห็นจากทุกๆ ฝ่าย
4. การใช้ดุลยพินิจ

ข้อที่ 66 บทบาทหน้าที่ของฝ่ายกำลังพล ที่ถูกต้องคือข้อใด
1. คอยจับผิด
2. คอยสั่งการ
3. คอยสนับสนุนช่วยเหลือ
4. คอยความสำเร็จ

ข้อที่ 67 งานธุรการเบ็ดเตล็ดที่ฝ่ายกำลังพลต้องปฎิบัติมีมากมาย ยกเว้นข้อใด
1. การต้อนรับแขก
2. การประสานงานกับหน่วยเหนือ
3. การแถลงข่าว
4. การซุ่มโจมตีฝ่ายตรงข้าม

ข้อที่ 68 การให้บริการประชาชน เกี่ยวข้องกับข้อใดน้อยที่สุด
1. การช่วยผู้เจ็บป่วย
2. การช่วยเหลือคนชรา
3. การช่วยเหลือเด็ก
4. การช่วยเหลือคนร้าย

ข้อที่ 69 การทำลายขวัญและกำลังใจของฝ่ายตรงข้าม สอดคล้องกับข้อใด
1. การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรับ
2. การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก
3. การปฏิบัติการจิตวิทยาทั่วไป
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 70 บทบาทการบริการสังคนในข้อใด เกี่ยวข้องกับผู้อื่นอย่างยิ่ง
1. การวางแผน
2. การประสานงาน
3. การคิดวิเคราะห์
4. การพักผ่อน

ข้อที่ 71 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" ข้อสรุปใดถูกต้อง
1. ความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต
2. ความยั้งคิดจะช่วยให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินชีวิต
3. หลักศีลธรรมจะเป็นเกราะการดำเนินชีวิต
4. ควรดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท

ข้อที่ 72 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยพระราชทานและประชาชนร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถือว่าพระองค์ทรงนำประชาชนดำเนินตามรอยพระบาทเรื่องคุณธรรมสี่ประการในข้อใด
1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัตย์ความดีนั้น
3. การอดทน อดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

ข้อที่ 73 "การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า แต่จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี" พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีใจความสำคัญตรงกับข้อใด
1. การทำความดี ละเว้นความชั่ว
2. ความพอใจและความต้องการของมนุษย์
3. ความตั้งใจและความเพียรพยายาม
4. การหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง

ข้อที่ 74 เรายังไม่มีเอกสารหรือรายละเอียดเรื่องนี้ แต่หากต้องการเราจะจัดหาให้ การสื่อสารของผู้ส่งสารมีลักษณะอย่างไร
1. ไม่ทราบ
2. ไม่สนใจ
3. ระแวงสงสัยผู้รับสาร
4. แสดงความเหนือกว่า มีอำนาจสูงกว่า

ข้อที่ 75 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ตรงกับข้อใด
1. ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มผู้ทำงาน
3. การสร้างความร่วมมือในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต
4. การเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยการเน้นทักษะในการทำงาน

ข้อที่ 76 บุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบในงาน แต่ชอบอ้างเหตุผล เป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไร
1. เกียจคร้าน
2. เรียกร้องความสนใจ
3. ชอบพึ่งพาผู้อื่น
4. ดื้อเงียบ