Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 27 June 2560 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ร.ต.อ . กิต เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการมาลงชื่อทำงาน นั่งประจำที่อยู่ที่ทำงานแต่ไม่สนใจปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบ เป็นความผิดฐานใด ?
1. ละทิ้งหน้าที่ราชการ
2. ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
3. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
4. รักษาวินัยตำรวจ

ข้อที่ 2 กรณี ร.ต.อ. กล ได้รับคำสั่งลงโทษ ปลดออก ต้องการยืนอุทธรณ์ให้ดำเนินการภายในกี่วัน ?
1. ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบคำสั่ง
2. ภายใน 15 วันนับแต่วันทราบคำสั่ง
3. ภายใน 45 วันนับแต่วันทราบคำสั่ง
4. ภายใน 90 วันนับแต่วันทราบคำสั่ง

ข้อที่ 3 กรณี ร.ต.อ. ชัช ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกิน15วันโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะถูกลงโทษสถานใด ?
1. กักยาม
2. กักขัง
3. ตัดเงินเดือน
4. ไล่ออก

ข้อที่ 4 ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการโดยวิธีใด ?
1. สังการเป็นบันทึกรายงาน
2. สั่งการเป็นคำสั่ง
3. สั่งการเป็นระเบียบ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5 ข้อใดถูกต้อง ?
1. ฝ่ายอำนวยการหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์
2. ฝ่ายอำนวยการหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจแทนผู้บังคับบัญชา
3. ฝ่ายอำนวยการหมายถึงผู้สั่งการแทนผู้บังคับบัญชา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6 สายงานหลักของฝ่ายอำนวยการประกอบไปด้วย ?
1. งานกำลังพล งานยุทธการ งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
2. งานกำลังพล งานข่าว งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
3. งานกำลังพล งานข่าว งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานสวัสดิการ และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
4. งานกำลังพล งานยุทธการ งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 7 ข้อใดไม่ใช่การต่อต้านข่าวกรอง ?
1. การป้องกันการจารกรรมข่าวสาร
2. การคุ้มครองบุคคลจากการบ่อนทำลาย
3. การคุ้มครอง ยุทโธปกรณ์และสถานที่ตั้งจากการก่อวินาศกรรม
4. การกระจายข่าวลือเพื่อสร้างสถานการณ์

ข้อที่ 8 การข่าวเป็นงานอำนวยการที่งานอื่นจะต้องนำข้อมูลข่าวสารไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในงานใดบ้าง ?
1. งานป้องกันปราบปราม
2. งานแผนงานและบริการสังคม
3. งานสืบสวน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9 แหล่งข่าวกึ่งปิด คืออะไร ?
1. การหาข่าวโดยการปฏิบัติการลับที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ตัว
2. การหาข่าวโดยปกปิดข้อมูลฝ่ายตรงข้าม
3. การหาข่าวด้วยการแสวงหาทางสื่อสิ่งพิมพ์
4. การหาข่าวด้วยการหาจากเอกสารที่ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน

ข้อที่ 10 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ?
1. การส่งกำลัง การขนส่ง เป็นส่วนหนึ่งของหลักการส่งกำลังบำรุง
2. ความเชื่อถือได้ ความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง
3. การจัดหา ความเชื่อถือได้ เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง
4. การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 11 การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยปฏิบัติได้มีและใช้ในปริมาณที่ต้องการ ณ เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่ล่าช้า ทันต่อเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้วางแผนจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและต้องประสานงานกันอย่างถูกต้องและกระจ่างชัด ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบงานส่งกำลังบำรุง คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด ?
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 12 ข้อใดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารข้อมูลข่าวสาร ?
1. กระบวนการจัดการบริหารควบคุมระบบงาน
2. นำข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์ประมวลผล
3. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลา
4. การบริหารวัสดุอุปกรณ์

ข้อที่ 13 ข้อใดไม่ใช่หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ?
1. การสำรวจตนเอง
2. ศึกษาสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
3. การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การผูกมิตร

ข้อที่ 14 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้ได้ผลต้องเริ่มที่ใด ?
1. หน่วยงานภาครัฐ
2. ชุมชนและประชาชน
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. องค์กรอิสระต่างๆ

ข้อที่ 15 การดำเนินการในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของชาติ รักษาเอกราชของชาติและบูรณภาพของดินแดน ?
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 16 ในกรณีที่เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการจะต้องมีวงเงินต่อหน่วยเท่าไร ?
1. ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและตํ่ากว่าสิบล้านบาทตามลำดับ
2. ต่ำกว่าสองล้านบาทและตํ่ากว่าสิบสองล้านบาทตามลำดับ
3. ต่ำกว่าสามล้านบาทและตํ่ากว่าสิบล้านบาทตามลำดับ
4. ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและตํ่ากว่าสิบสองล้านบาทตามลำดับ

ข้อที่ 17 ข้อใดต่อไปนี้เป็นรายการงบลงทุน ?
1. กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 10 กล่อง เป็นเงิน 5,200 บาท
2. แผ่นบันทึกข้อมูล(ซีดี) จำนวน 30 กล่องเป็นเงิน 6,000 บาท
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเงิน 25,000 บาท
4. กระเป๋า จำนวน 10 ใบ เป็นเงิน 5,300 บาท

ข้อที่ 18 หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบรายจ่ายใด ?
1. งบรายจ่ายอื่น
2. งบเงินอุดหนุน
3. งบบุคลากร
4. งบดำเนินงาน

ข้อที่ 19 รายการงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คือความหมายของข้อใด ?
1. รายการจัดสรรงบประมาณ
2. รายการโอนงบประมาณ
3. รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
4. รายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อที่ 20 ข่าวกรองการรักษาความปลอดภัย เป็นข่าวกรองที่ใช้ประโยชน์ในด้านใด ?
1. การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความมั่นคงภายใน
3. การรักษาพื้นที่มั่งคงทางการเมือง
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่วงล้อม

ข้อที่ 21 สถานการณ์ใดต่อไปนี้ ควรใช้กระบวนการข่าวกรองทางทหาร ?
1. การถูกลอบทำร้ายของนักการเมืองท้องถิ่น
2. การลักลอบฟอกเงินระดับภูมิภาค
3. เหตุการณ์วางเพลิงโรงเรียน
4. เหตุการณ์ชายแดนกรณีพิพาทเขาพระวิหาร

ข้อที่ 22 ขีดความสามารถของคู่ต่อสู้ สอดคล้องกับการข่าวกรองประเภทใด ?
1. การข่าวกรองทางยุทธวิธี
2. การข่าวกรองทางยุทธศาสตร์
3. การข่าวกรองทางนโยบาย
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 23 ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึงข้อใด ?
1. หน่วยงานของรัฐ
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. เจ้าพนักงาน
4. ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

ข้อที่ 24 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ?
1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับราชการส่วนท้องถิ่น
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับราชการส่วนภูมิภาค
3. ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ สำหรับงานของรัฐวิสาหกิจ
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับราชการส่วนภูมิภาค

ข้อที่ 25 การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลให้ใช้กับบุคคลใด ?
1. ผู้ที่อยู่ระหว่างรอบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
3. ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่ทุกราย
4. ผู้ที่กระทำความผิดระหว่างปฏิบัติราชการ

ข้อที่ 26 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Promotion Activities ตรงกับข้อใดมากที่สุด ?
1. การจัดงานวันครอบครัวพนักงาน
2. การจัดวันให้รางวัลแก่พนักงาน
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
4. การออกพบปะกลุ่มเป้าหมาย

ข้อที่ 27 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Celebration ตรงกับข้อใดมากที่สุด ?
1. การจัดแสดงนิทรรศการ
2. การจัดสัมมนา
3. การบริการสังคม
4. การจัดงานวันฉลอง

ข้อที่ 28 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Company Visit ตรงกับข้อใดมากที่สุด ?
1. การจัดงานวันครอบครัวพนักงาน
2. การจัดวันให้รางวัลแก่พนักงาน
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
4. การจัดให้เยี่ยมชนบริษัท

ข้อที่ 29 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของ CSR ?
1. CSR-after-process
2. CSR-in-process
3. CSR-on-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 30 ชุดเครื่องมือ PENCILS ใช้สำหรับทำสิ่งใด ?
1. การประชาสัมพันธ์ทั่วไป
2. การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด
3. การบริหารประเด็นข่าวสาร
4. การบริหารสื่อประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 31 MPR คือ อะไร ?
1. Mass Public Relations
2. Marketing Public Relations
3. Matrix Public Relations
4. Multi Public Relations

ข้อที่ 32 คำว่า Institution Image หมายถึงข้อใด ?
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้า
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 33 ข้อใดที่สามารถทำให้ภาพลักษณ์องค์กรดำรงอยู่ในจิตใจของกลุ่มเป้าหมายได้ในระยะยาว ?
1. ผู้บริหารระดับสูงที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา
2. การประชาสัมพันธ์ที่ดี ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3. พนักงานหรือบุคคลกรที่ดีขององค์กร
4. การบริหารจัดการองค์กร

ข้อที่ 34 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ ?
1. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
2. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสามารถทำได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือใช้เวลาสั้นๆ
3. การประชาสัมพันธ์มีบทบาทเป็นอย่างมากในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
4. การสร้างภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีละน้อย และสะสมเพิ่มพูนมากขึ้น

ข้อที่ 35 ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับกลุ่มมวลชนที่มีอยู่โดยธรรมชาติโดยไม่ได้มีการจัดตั้ง ?
1. การเข้าถึงคน
2. การเข้าถึงงาน
3. การเข้าถึงท้องที่
4. การเข้าถึงผู้นำชุมชน

ข้อที่ 36 กรณีที่เกี่ยวกับกลุ่มมวลชนที่ไม่ได้มีการจัดตั้ง ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง ?
1. เป็นการใช้จิตวิทยามวลชนในภาวะปกติ
2. ควรใช้กลยุทธ์ต่อกลุ่มมวลชนนี้ คือ การเข้าถึงคน การเข้าถึงงาน และการเข้าถึงท้องที่
3. การเข้าถึงงานมีกลยุทธ์แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ งานในสำนักงาน และงานนอกสำนักงาน
4. มวลชนรวมตัวกันเนื่องจากเกิดจากความไม่พอใจต่อสภาพที่เป็นอยู่

ข้อที่ 37 ในยามคับขัน จิตวิทยามวลชนมีความสำคัญอย่างไร ?
1. ช่วยสร้างความสามัคคีในการต่อสู้กับศัตรู
2. ช่วยสร้างให้สังคมมีความสงบสุข
3. ช่วยสร้างให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 38 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร ?
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 39 ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการมีส่วนร่วม คือข้อใด ?
1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชุมชน
2. มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อลดและแก้ไขปัญหา
3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทำงาน

ข้อที่ 40 การจัดการหารือระหว่างผู้ดำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น ตรงกับข้อใด ?
1. การปรึกษาหารือ
2. การรับรู้ข่าวสาร
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 41 หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป ให้ประทับตราคำว่า “ห้ามทำลาย” ด้วยหมึกสีอะไร ?
1. หมึกสีแดง
2. หมึกสีน้ำเงิน
3. หมึกสีเหลือง
4. หมึกสีขาว

ข้อที่ 42 การกำหนดเลขที่ประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องให้กับส่วนราชการระดับ กองบังคับการ กองกำกับการและงานหรือเทียบเท่า ได้ไม่เกินกี่ตำแหน่ง ?
1. 2 ตำแหน่ง
2. 3 ตำแหน่ง
3. 5 ตำแหน่ง
4. 1 ตำแหน่ง

ข้อที่ 43 รายงานการประชุมจัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด ?
1. คำสั่ง
2. หนังสือประชาสัมพันธ์
3. บันทึก
4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 44 (MIS) คือ ?
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการคำนวณ
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
4. ระบบสารสนเทศเพื่อลูกค้า

ข้อที่ 45 ข้อใดถูกต้อง ?
1. ระบบสารสนเทศทำให้เข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว
2. ระบบสารสนเทศทำให้สามารถกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และวางแผน ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบสารสนเทศทำให้ประหยัดการใช้งานทรัพยากร ลดค่าใช้จ่ายในการทำงานลง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 46 ระบบจัดการรายงานหมายถึงข้อใด ?
1. ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทำงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายในองค์การ โดยใช้เครื่องมือทางอีเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นอุปกรณ์หลักของระบบ
2. ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อรวบรวม ประมวลผล จัดระบบและจัดทำแบบรายงาน หรือเอกสารสำหรับช่วยในการตัดสินใจในปัญหาแบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
3. ระบบสารสนเทศที่จัดหาหรือจัดเตรียมข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูง เพื่อจะช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือเลือกโอกาสที่เกิดขึ้น
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 47 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จำแนกตามผลลัพท์ในข้อใดที่ทำการคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดบนพื้นฐานการคำนวณทางคณิตศาสตร์และช่วยกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ?
1. ระบบคัดเลือกแนวทางการตัดสินใจที่ดีที่สุด (Optimization System)
2. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis System)
3. ระบบการให้คำแนะนำ (Suggestion System)
4. ระบบสอบถามข้อมูล (File Drawer System)

ข้อที่ 48 ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การเพื่อค้นหาปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของปัญหาที่มี ระดับความรุนแรงของปัญหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา จัดอยู่ในขั้นตอนใดของการตัดสินใจ ?
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
3. การกำหนดทางเลือกต่างๆ ที่จะใช้แก้ปัญหา
4. การวิเคราะห์ความรุนแรงของปัญหา

ข้อที่ 49 การตัดสินใจโดยกำหนดความน่าจะเป็นในแต่ละทางเลือกต่าง ๆ แล้วนำมาคำนวณผลตอบแทนที่จะได้รับ (Payoff matrix) เราเรียกว่าเป็นการตัดสินใจแบบใด ?
1. การตัดสินใจแบบผลตอบแทนที่คาดหวัง
2. การตัดสินใจแบบการหาค่าความน่าจะเป็น
3. การตัดสินใจในการใช้หลักสถิติในการคำนวณ
4. การตัดสินใจโดยวิเคราะห์ทางเลือกแต่ละทางเลือก

ข้อที่ 50 ข้าราชการตำรวจต้องควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของตนอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรมข้อใดไม่ถูกต้อง ?
1. ไม่ผ่อนปรนให้บุคคลนั้นมีสิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2. ถ้าบุคคลนั้นมีอาการเจ็บป่วยไม่ต้องรักษาพยาบาล
3. ไม่รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความ
4. ไม่ทำการทารุณบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของตน

ข้อที่ 51 หน่วยงานใดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีต้องนำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ไปกำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ?
1. กองการต่างประเทศ
2. กองสารนิเทศ
3. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1- 8
4. กองบินตำรวจ

ข้อที่ 52 กระทำการด้วยปัญญาถือเป็น ?
1. จริยธรรมตำรวจ
2. อุดมคติของตำรวจ
3. จรรยาบรรณของตำรวจ
4. คำนิยม

ข้อที่ 53 กรณีผู้แต่งตั้งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวได้ถึงแก่ความตายก่อนออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
1. ตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐ
2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาท
3. ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 54 ข้อใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในความหมายของคำว่า "เจ้าหน้าที่" ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ?
1. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค
3. ลูกจ้างประจำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. พนักงานส่งจดหมาย ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

ข้อที่ 55 ข้อใดเป็นการทำละเมิดที่ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ให้ความคุ้มครอง ?
1. ส.ต.อ. ก. อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเผลอหลับไป เป็นเหตุให้คนเข้ามาขโมยรถจักรยานยนต์ของทางราชการที่จอดอยู่ภายในโรงจอดรถ
2. ส.ต.อ. ข. ไปปลุกปล้ำกระทำอนาจารต่อผู้ต้องหาภายในห้องขัง
3. ส.ต.อ. ค. ขับรถสายตรวจพาภรรยาไปซื้อของที่ตลาดสดแล้วขับรถไปชนกับคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างได้รับบาดเจ็บ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 56 ข้อใดกล่าวถึงความหมาย "บุคลิกภาพ"ได้ถูกต้องที่สุด ?
1. ภาพของบุคคลที่ปรากฎให้เห็น
2. ลักษณะที่ดีของแต่ละบุคคล
3. ลักษณะท่าทีที่แสดงออกของบุคคล
4. ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล

ข้อที่ 57 ในการรับประทานอาหารแบบ Sit Down Dinner จานขนมปังจะถูกวางไว้ทางด้านใดของผู้นั่ง ?
1. ซ้ายมือ
2. ขวามือ
3. ตรงหน้า
4. ด้านใดก็ได้ ตามความสะดวก

ข้อที่ 58 ข้อใด ไม่ใช่ หลักการสนทนา ?
1. รักษาเวลา
2. สังเกตคู่สนทนา
3. ฝืนใจฟัง
4. หลีกหนีโต้แย้ง

ข้อที่ 59 การนำเข้าเรื่องเพื่อนำเสนอมีลำดับก่อน-หลังอย่างไร ?
1. กล่าวทักทาย สร้างความสบายใจ ชี้แจงวัตถุประสงค์ กำหนดขอบเขตนำเสนอ กล่าวนำ
2. กล่าวทักทาย กล่าวนำ สร้างความสบายใจ กำหนดขอบเขตนำเสนอ ชี้แจงวัตถุประสงค์
3. สร้างความสบายใจ กล่าวทักทาย กล่าวนำ ชี้แจงวัตถุประสงค์ กำหนดขอบเขตนำเสนอ
4. สร้างความสบายใจ กล่าวนำ กล่าวทักทาย กำหนดขอบเขตนำเสนอ ชี้แจงวัตถุประสงค์

ข้อที่ 60 จงเรียงลำดับความสำคัญการควบคุมในการนำเสนอจากมากไปน้อย ?
1. ผู้ฟัง เรื่องที่จะพูด ผู้พูด
2. เรื่องที่จะพูด ผู้ฟัง ผู้พูด
3. เรื่องที่จะพูด ผู้พูด ผู้ฟัง
4. ผู้พูด เรื่องที่จะพูด ผู้ฟัง

ข้อที่ 61 จงลำดับความสำคัญของเรื่องในการนำเสนอ ?
1. เรื่องน่ารู้ เรื่องควรรู้ และเรื่องต้องรู้
2. เรื่องควรรู้ เรื่องต้องรู้ และเรื่องน่ารู้
3. เรื่องต้องรู้ เรื่องน่ารู้ และเรื่องควรรู้
4. เรื่องต้องรู้ เรื่องควรรู้ และเรื่องน่ารู้

ข้อที่ 62 ขั้นตอนสุดท้ายของการทำงานองค์กรมวลชนเพื่อให้บริการสังคม คือข้อใด ?
1. การให้ความรู้
2. การมอบหมายภารกิจ
3. การจัดตั้งองค์การ
4. การติดตามผล

ข้อที่ 63 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของงานบริการสังคม ?
1. เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจของตำรวจ
2. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในภาวะไม่ปกติ
3. เพื่อช่วยลดปัญหาจากภัยคุกคาม
4. เพื่อให้ขวัญและกำลังใจตำรวจสูงขึ้น

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่งานบริการสังคมของตำรวจ ?
1. การให้ความรู้กับชุมชนด้านป้องกันยาเสพติด
2. การบรรเทาสาธารณะภัยเมื่อเกิดอุทกภัย
3. การให้ความรู้ด้านพรรคการเมืองกับประชาชนในวงเหล้า
4. การปลูกฝังอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันให้กับเยาวชน