Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 08 August 2563 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดเป็นหน้าที่ในการจัดการกำลังพลในการปฏิบัติการ ของฝ่ายกำลังพล
1. ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติ ในทางธุรการ เกี่ยวกับการ ดำเนินการกำลังพล
2. วางแผน พัฒนาเรื่องราวที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของกำลังพล การป้องกันอุบัติภัย
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ไม่มีข้อใดถูกข้อ

ข้อที่ 2 ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ เป็นหน้าที่ของงานใด
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานประวัติ
3. งานคดีวินัย
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 3 หน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สืบสวนข้อเท็จจริงและการลงทัณฑ์เป็นหน้าที่ของงานใด
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานคดีวินัย
3. งานทะเบียนพล
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 4 ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารในเรื่องของพื้นที่ปฏิบัติการ
1. ภูมิประเทศ
2. ข้อมูลฝ่ายตรงข้าม
3. ลมฟ้าอากาศ
4. สภาวะทางการเมือง

ข้อที่ 5 ข่าว สอดคล้องกับข้อใด
1. Data
2. Information
3. News
4. Intelligence

ข้อที่ 6 การรวบรวมข่าวสารแบบปฐมภูมิ หรือที่นิยมเรียกโดยทั่วไปในปัจจุบันว่าอะไร
1. การบริหารข้อมูลข่าวสาร
2. การปฏิบัติการข่าว
3. การจัดการเอกสาร
4. การส่งข่าวธุรการ

ข้อที่ 7 ข้อใดเป็นหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ
1. สนับสนุนการขนส่ง ลำเลียงอุปกรณ์ และการส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศ
2. สนับสนุนบริการทางการแพทย์ ศูนย์ส่งกลับ
3. กำหนดกรอบอัตรา จัดหา ควบคุม
4. งานการพัสดุประเภทสรรพาวุธ งานคลังรับ-จ่าย บัญชีคุม และคลังอาวุธและวัตถุระเบิด

ข้อที่ 8 การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยปฏิบัติได้มีและใช้ในปริมาณที่ต้องการ ณ เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่ล่าช้า ทันต่อเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้วางแผนจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและต้องประสานงานกันอย่างถูกต้องและกระจ่างชัด ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบงานส่งกำลังบำรุง คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 9 หน่วยสนับสนุนจะต้องมีขีดความสามารถ ซึ่งทำให้หน่วยรับการสนับสนุน (หน่วยปฏิบัติ) มีความมั่นใจได้ว่า จะได้รับการสนับสนุนสิ่งของได้ตามเวลา ณ สถานที่ที่ได้กำหนดไว้ คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 10 กระบือ หรือควาย เป็นสัตว์ประจำชาติที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศใด
1. เวียดนาม
2. ไทย
3. ฟิลิปปินส์
4. ลาว

ข้อที่ 11 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของอาเซียน หรือ RECP ประเทศใดไม่ได้เป็นสมาชิก
1. สหรัฐ รัสเซีย แคนาดา
2. จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
3. อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
4. เวียดนาม ลาว เมียนมาร์

ข้อที่ 12 ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ
1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาจีน
4. ภาษาบาฮาซา

ข้อที่ 13 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ปรากฎการณ์นี้เป็นการต่อต้านแนวคิดเรื่องใด
1. ภูมิภาคนิยม (Regionalism)
2. การเป็นประชาธิปไตย (Democratization)
3. กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization)
4. การค้าเสรี (Free trade area)

ข้อที่ 14 "ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท" ข้อความดังกล่าวเป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 15 ข้อใดไม่ใช่ผลมาจากปัญหาคอรัปชั่น
1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
2. คนในสังคมขาดความสามัคคี
3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 16 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 17 "แม้จีดีพีจะขยายตัว แต่ประชาชน 30 ล้านหรือเกือบครึ่งประเทศ ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรมีส่วนแบ่งในจีดีพีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น" คำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์สะท้อนภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร
1. เศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูง
2. เศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ประชาชนไม่สามารถรู้สึกได้
3. เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี
4. เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว ชะลอตามเศรษฐกิจโลก

ข้อที่ 18 ข้อใดคือ ผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
1. หนี้สินครัวเรือนลดลง
2. อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
3. ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ
4. การว่างงานลดลง

ข้อที่ 19 สหประชาชาติให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เพราะมีเหตุผลและความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันด้านใด
1. คุณภาพชีวิต
2. ฐานะทางเศรษฐกิจ
3. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
4. ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์

ข้อที่ 20 การกำหนดกฎเกณฑ์ข้อใดไม่เป็นธรรมต่อบุคคลและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
1. วุฒิการศึกษาของผู้สมัครเป็น ส.ส.
2. เชื้อชาติและศาสนาของเจ้าหน้าที่รัฐ
3. เพศและอายุของนักเรียนเตรียมทหาร
4. ส่วนสูงและน้ำหนักของนักกีฬา

ข้อที่ 21 การแจกของผูู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล ทุกคนจะได้รับของแจกของขั้นพื้นฐาน เช่นได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง ยาป้องกันเท้าเปื่อย แต่หากมีครอบครัวหนึ่งมีคนป่วยที่ต้องการยาเป็นพิเศษ หรือบางครอบครัวมีเด็กอ่อน ต้องได้รับนมผงเพิ่มสําหรับเด็ก ทางราชการจึงเพิ่มยาและนมผงให้แก่ครอบครัวเหล่านั้น การกระทำดังกล่าวมีความเสมอภาคหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. มีความเสมอภาค เพราะทุกคนในครอบครัวได้รับแจกสิ่งของจำเป็นเพื่อการยังชีพอย่างเสมอภาค
2. ไม่มีความเสมอภาค เพราะมีบางครอบครัวที่ประสบภัยได้รับแจกสิ่งของแตกต่างจากครอบครัวทั่วไป
3. มีความเสมอภาค เพราะทุกครอบครัวที่ประสบภัยได้รับแจกสิ่งตามความต้องการ
4. ไม่มีความเสมอภาค เพราะทุกครอบครัวผู้ประสบภัยไม่ได้รับของเป็นพิเศษ

ข้อที่ 22 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่งแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่ากี่วัน
1. 15 วัน
2. 20 วัน
3. 25 วัน
4. 30 วัน

ข้อที่ 23 ข้อใดไม่ถูกต้อง กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียด ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
1. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้ทำความตกลง กับสำนักงบประมาณ
2. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
3. การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
4. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

ข้อที่ 24 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงปีงบประมาณถูกต้อง
1. 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
2. 2 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
3. 30 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
4. 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ

ข้อที่ 25 ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. รัฐมนตรี
3. ปลัดกระทรวง
4. อธิบดี

ข้อที่ 26 ข้อใดไม่ใช่ความหมายของพัสดุโดยตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1. วัสดุ
2. สินค้า
3. งานบริการ
4. งานก่อสร้าง

ข้อที่ 27 การคืนหลักประกันการสัญญาของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้คืนแก่คู่สัญญาภายในกี่วัน
1. ภายใน 7 วัน นับแต่วันเสนอราคา
2. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้พิจารณาผลการคัดเลือกเบื้องต้น
3. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
4. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อที่ 28 การชำระเงินตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีความรับผิดทางละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ชำระเงินตามคำสั่งภายในกำหนดเวลา
2. ชำระเงินเกินกำหนดเวลาตามคำสั่งพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด
3. ขอผ่อนชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 29 เจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตายภายหลังออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐ
2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาท
3. ออกคำสั่งใหม่ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 30 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหาย จากการที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นกระทำละเมิดแล้ว หน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิอย่างไรต่อไป
1. หน่วยงานรัฐยังสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่รัฐผู้ทำการละเมิดได้ทุกกรณี
2. หน่วยงานรัฐสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ทำการละเมิดได้ เฉพาะกรณีประมาทเลินเล่อเท่านั้น
3. หน่วยงานรัฐสามารถใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่รัฐผู้กระทำการละเมิดได้ หากเป็นกรณีกระทำละเมิดโดยจงใจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 31 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 กำหนดให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดเก็บรักษาทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ทำการ เท่าไร
1. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
2. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
3. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 10,000 บาท
4. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท

ข้อที่ 32 การจ่ายเป็นเงินสด สามารถดำเนินการได้ในวงเงินเท่าใด
1. 5,000 บาท
2. 5,000 บาทขึ้นไป
3. ต่ำกว่า 5,000 บาท
4. ไม่ได้ระบุ

ข้อที่ 33 ในกรณีที่หมดความจำเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนำเงินทดรองราชการส่งคืนคลังภายในกี่วันทำการ นับแต่วันที่หมดความจำเป็น
1. 15 วัน
2. 25 วัน
3. 35 วัน
4. 45 วัน

ข้อที่ 34 ตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 สามารถจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้สำหรับระยะเวลาการเดินทางจำนวนกี่วัน
1. ไม่เกิน 15 วัน
2. ไม่เกิน 30 วัน
3. ไม่เกิน 60 วัน
4. ไม่เกิน 90 วัน

ข้อที่ 35 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Exhibition ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดแสดงนิทรรศการ
2. การจัดสัมมนา
3. การบริการสังคม
4. การจัดงานวันฉลอง

ข้อที่ 36 คำว่า Brochure หมายถึงอะไร
1. ใบปลิว
2. เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้า
3. รายงานประจำปี
4. หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษัท

ข้อที่ 37 สื่อประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
1. 2 ประเภท ได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์
2. 2 ประเภท ได้แก่ สื่อที่ควบคุมได้ และสื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. 3 ประเภท ได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ
4. 3 ประเภท ได้แก่ สื่อที่ควบคุมได้ สื่อที่ควบคุมไม่ได้ และสื่ออื่นๆ

ข้อที่ 38 การเป็นผู้อุปถัมภ์รายการกีฬาหรืองานแสดงศิลปะ จัดเป็นชุดเครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์การตลาดแบบใด
1. การจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ
2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการต่างๆ
3. การนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน
4. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

ข้อที่ 39 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร จัดอยู่ใน CSR ประเภทใด
1. CSR-after-process
2. CSR-in-process
3. CSR-on-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 40 ตัวอักษร S” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร
1. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน
2. การใช้สื่อเฉพาะที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร
3. กิจกรรมที่ใช้การโน้มน้าวใจ เพื่อจูงใจให้มีการออกกฎระเบียบที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ
4. กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อที่ 41 ข้อใดที่สามารถทำให้ภาพลักษณ์องค์กรดำรงอยู่ในจิตใจของกลุ่มเป้าหมายได้ในระยะยาว
1. ผู้บริหารระดับสูงที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา
2. การประชาสัมพันธ์ที่ดี ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3. พนักงานหรือบุคคลกรที่ดีขององค์กร
4. การบริหารจัดการองค์กร

ข้อที่ 42 สิ่งที่ไม่ควรดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤต คือข้อใด
1. .ให้เลือกประชาสัมพันธ์เฉพาะข้อมูลที่เป็นบวกกับองค์กร
2. เลือกโฆษก ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
3. บันทึกเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุม ปราศการการลำเอียง
4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วและเกิดผลเสียน้อยที่สุด

ข้อที่ 43 ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ช่วงใดที่นักประชาสัมพันธ์ควรใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหา เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ที่สุด
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะเกิดเหตุ
4. ระยะฟื้นฟู

ข้อที่ 44 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 45 การให้ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 46 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมในระดับชุมชน” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 47 หนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลา ให้ประทับตราคำว่า เก็บถึง พ.ศ. …. ด้วยหมึกสีน้ำเงิน และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง ที่มุมด้านใดของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น
1. มุมบนด้านขวา
2. มุมบนด้ายซ้าย
3. มุมล่างด้านขวา
4. มุมล่างด้านซ้าย

ข้อที่ 48 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ การประทับตรารับหนังสือ ให้ประทับที่ส่วนใด ของหนังสือ
1. มุมบนด้านขวาของหนังสือ
2. มุมบนด้านซ้ายของหนังสือ
3. มุมล่างด้านขวาของหนังสือ
4. ส่วนกลางด้านบนของหนังสือ

ข้อที่ 49 หนังสือที่ทำในนามของผู้กำกับการ ให้ข้าราชการตำรวจชั้นยศใดเป็นผู้รับรองสำเนา
1. ดาบตำรวจขึ้นไป
2. ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
3. สิบตำรวจตรีขึ้นไป
4. พันตำรวจตรีขึ้นไป

ข้อที่ 50 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของ…….
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐสภา
3. คณะรัฐมนตรี
4. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 51 ในกรณีที่ ร.ต.อ. ก ขอลาออก เพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ให้การลาออกมีผลตั้งแต่เมื่อใด
1. ภายใน 1 เดือน
2. ภายใน 3 เดือน
3. ภายใน 6 เดือน
4. วันที่ผู้นั้นขอลาออก

ข้อที่ 52 ในกรณีจเรตำรวจแห่งชาติสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ร.ต.อ. หญิง ศร มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อ.....
1. ผู้บังคับการ
2. ผู้บัญชาการ
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้กำกับการ

ข้อที่ 53 ดำรงตนในยุติธรรม อยู่ในอุดมคติของตำรวจข้อใด
1. ข้อ 5
2. ข้อ 7
3. ข้อ 8
4. ข้อ 4

ข้อที่ 54 หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ
1. สำนักงานกิจการพิเศษ
2. สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
3. สำนักงานกำลังพล
4. กองบัญชาการศึกษา

ข้อที่ 55 ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
4. อุดมคติของตำรวจ

ข้อที่ 56 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" จากพระราโชวาทฯ "บุคคลที่เป็นภัยแก่สังคม" มีสาเหตุมาจากเรื่องใด
1. ใช้วิชาการอย่างเดียว
2. มีความรู้รอบตัวแต่เอาตัวไม่รอด
3. ใช้วิชาการในการดำเนินชีวิตแต่ขาดความรอบรู้
4. การนำความรู้ไปใช้ในทางไม่สุจริตเพราะขาดศีลธรรม

ข้อที่ 57 งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน. ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก. มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพ่อง เกิดเป็นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้. ขอให้ถือว่า การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง. จากข้อความ อะไรคือ สาเหตุของงานในหน้าที่ราชการเกิดความบกพร่อง เสียหายแก่ตนและประเทศชาติ
1. นึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์ของตนเอง
2. การไม่คำนึงถึงความสำเร็จของงาน
3. การทำงานในหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์
4. การทำงานที่ไม่คำนึงถึงความมั่นคงของประเทศชาติและอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน

ข้อที่ 58 "ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยทำกัน" จากพระบรมราโชวาทฯ เน้นให้ข้าราชการควรปฏิบัติงานอย่างไร
1. ต้องใช้หลักวิชาและความรอบรู้เชี่ยวชาญในงานของตนเอง
2. นอกจากมีความรู้ในงานของตนเองเป็นอย่างดีแล้ว จะต้องรอบรู้ถึงงานของผู้อื่นที่มีส่วนสัมพันธ์กับงานของตนเอง
3. ไม่ทำงานเฉพาะหน้าที่ของตนเองแต่ช่วยเหลือทำงานในหน้าที่ของผู้อื่นด้วย
4. นอกจากต้องใช้หลักวิชาการในการทำงานแล้ว จะต้องเสียสละร่วมกันปฏิบัติงานให้สำเร็จ

ข้อที่ 59 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
2. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบายๆ ไม่จริงจัง
3. อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

ข้อที่ 60 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จะมีลักษณะอย่างไร
1. มีศิลปะในการสนทนา
2. มีทัศนคติเชิงบวก
3. มีความเอื้อเฟื้อและรู้กาลเทศะ
4. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์

ข้อที่ 61 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ทื่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
2. ทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ
3. สร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ
4. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ