Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 26 April 2562 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดมีความหมายเดียวกับ"การประมาณการ"
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร
2. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
3. การให้ข้อเสนอแนะ
4. การกำกับดูแล

ข้อที่ 2 วัตถุประสงค์สำคัญของการประสานงานของฝ่ายอำนวยการ สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
1. ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
2. เพื่อการทำงานของฝ่ายอำนวยการต่างๆ สอดคล้องกัน
3. เพื่อให้การทำงานของฝ่ายอำนวยการต่างๆไม่ซ้ำซ้อนกัน
4. ข้อ 2. และ 3. ถูก

ข้อที่ 3 ข้อใดคือแนวทางดำเนินการในการประมาณการของฝ่ายอำนวยการ
1. ต้องรอสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
2. ไม่จำเป็นต้องสรุปผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชา
3. ไม่จำเป็นต้องรอสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
4. ไม่ควรคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่

ข้อที่ 4 การจัดทำและดำรงรักษาประมาณการกำลังพลทดแทนอย่างต่อเนื่อง หมายถึงข้อใด
1. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายยุทธการ
4. ฝ่ายแผน

ข้อที่ 5 การดูแลรักษาความสะอาดจัดระเบียบของอาคารสถานที่จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยเป็นงานด้านใด
1. งานธุรการ
2. งานประวัติ
3. งานคดีวินัย
4. งานแผน

ข้อที่ 6 ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ร่วมของฝ่ายกำลังพลในการปฏิบัติการ
1. ความสำเร็จของงานทุกขั้นตอนการปฏิบัติเกิดขึ้นได้เพราะการประสานงาน
2. การประสานงานจะทำให้ฝ่ายกำลังพลได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน
3. การประสานงานกับฝ่ายอำนวยการและสนับสนุนอื่นๆ พึงระมัดระวังในการให้คำปรึกษาหารือ
4. . ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7 การข่าวสามารถนำมาใช้ในงานของศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก....)ได้อย่างไร
1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารสถานการณ์
2. การจัดทำรายงานข่าวประจำวัน
3. การจัดทำรายงานข่าวประจำเดือน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8 การก่อวินาศกรรม สามารถป้องกันได้โดยวิธีการทางการข่าวแบบใด
1. การต่อต้านข่าวกรอง
2. การหาข่าว
3. การสืบสวน
4. การสอบสวนด้านการข่าว

ข้อที่ 9 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของข่าว
1. ความมีเงื่อนงํา
2. ความรวดเร็ว ทันสมัย
3. ความใกล้เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ข่าว
4. เป็นเรื่องไม่จริง

ข้อที่ 10 ข้อใดไม่ใช่สภาพแวดล้อมภายนอก
1. การเมือง
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรมองค์การ
4. สังคม

ข้อที่ 11 การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอยู่ในขั้นตอนใดในการวางแผน
1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นวิเคราะห์
3. ขั้นดำเนินการวางแผน
4. ขั้นประเมิน

ข้อที่ 12 แผนที่ใช้แก้ปัญหาในเชิงป้องกันหมายถึงข้อใด
1. แผนยุทธศาสตร์
2. แผนปฎิบัติการ
3. แผนกลยุทธ์
4. แผนปฎิบัติราชการ

ข้อที่ 13 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารคุณธรรม
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริง เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 14 การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยปฏิบัติได้มีและใช้ในปริมาณที่ต้องการ ณ เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่ล่าช้า ทันต่อเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้วางแผนจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและต้องประสานงานกันอย่างถูกต้องและกระจ่างชัด ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบงานส่งกำลังบำรุง คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 15 หน่วยสนับสนุนจะต้องมีขีดความสามารถ ซึ่งทำให้หน่วยรับการสนับสนุน (หน่วยปฏิบัติ) มีความมั่นใจได้ว่า จะได้รับการสนับสนุนสิ่งของได้ตามเวลา ณ สถานที่ที่ได้กำหนดไว้ คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 16 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์พิจารณาจากข้อใด
1. ชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง
2. ชุมชนที่เป็นย่านธุรกิจล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
3. ชุมชนแออัดที่มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมกันอยู่
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17 ข้อใดจัดเป็นแนวคิดของฝ่ายอำนวยการตำรวจอันดับสุดท้ายในการทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
2. การดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
3. การติดตามและประเมินผล
4. การจัดหางบประมาณในการดำเนินการ

ข้อที่ 18 ข้อใดจัดเป็นแนวคิดของฝ่ายอำนวยการตำรวจอันดับแรกในการทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. การกำหนดวัตถุประสงค์
2. การกำหนดเป้าหมาย
3. การกำหนดแผนปฏิบัติงาน
4. การเลือกพื้นที่เป้าหมาย

ข้อที่ 19 ข้อแตกต่างแนวคิดและความร่วมมือด้านความมั่นคงของอาเซียนในยุคสงครามเย็นกับยุคหลังสงครามเย็นเป็นอย่างไร
1. ยุคสงครามเย็น อาเซียนมีความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการอ้างสิทธิ์เขตแดน แตกต่างยุคหลังสงครามเย็นที่อาเซียนใช้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจนำความร่วมมือด้านความมั่นคง
2. ยุคสงครามเย็น อาเซียนมีรวมกลุ่มเพื่อลดความกังวลกับการแผ่ขยายลัทธิคอมมิวนิสต์ของโซเวียด จีน เวียดนาม ไม่แตกต่างกับยุคหลังสงครามเย็นที่ปัญหาความมั่นคงยังคงดำเนินอยู่ เห็นได้จากการทดลองยิงขีปนาวุธวิถีไกลของเกาหลีเหนือ
3. ยุคสงครามเย็น อาเซียนรับแรงกดดันของสงครามในอินโดจีน และการแก้ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดน แตกต่างจากปัญหาความมั่นคงยุคหลังสงครามเย็นที่มีความโน้มเอียงในเรื่องความมั่นคงของมนุษย์มากขึ้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 20 ตามหลักการพื้นฐานที่กำหนดในปฏิญญาอาเซียน อาเซียนให้ความสำคัญแนวคิดและปัญหาความมั่นคงแบบใด สอดคล้องหรือไม่อย่างไรกับวิถีการปฏิบัติการจริงของอาเซียน
1. ความมั่นคงตามแนวจารีต และสอดคล้องกับการเผชิญกับความมั่นคงปลอดภัยช่วงสงครามเย็น
2. การสร้างและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ แต่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงแห่งรัฐที่อาเซียนเผชิญอยู่ในขณะนั้น
3. ความมั่นคงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และสอดคล้องกับความต้องการให้หลุดพ้นจากความยากจน
4. การไม่แทรกแซงกิจการภายในของสมาชิกอาเซียน และสอดคล้องกับหลักการเรื่องอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศ

ข้อที่ 21 การตัดสินใจของอาเซียนอยู่บนพื้นฐาน "การตัดสินใจโดยฉันทามติ" หมายความว่าอะไร
1. คือ การระดมความคิดเพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานอาเซียนตัดสินใจ
2. คือ การรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อโหวตลงคะแนนเสียงและการบังคับใช้กับสมาชิกให้ปฏิบัติตาม
3. คือ การนำเสนอปัญหาเพื่อถกเถียงหาทางเลือกในที่ประชุมอาเซียน โดยไม่มีสภาพบังคับให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม
4. คือ การประชุมของผู้นำอาเซียน โดยใช้มติการประชุมทางลับและมีผลให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม

ข้อที่ 22 ข้อใดไม่ใช่ผลมาจากปัญหาคอรัปชั่น
1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
2. คนในสังคมไม่มีความสามัคคี
3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 23 ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยจากสถาบันครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสาเหตุมาจากอะไร
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 24 การพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมลักษณะใด
1. กระบวนการ
2. ความก้าวหน้า
3. วิวัฒนาการ
4. การพัฒนา

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ ผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
1. หนี้สินครัวเรือนลดลง
2. อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
3. ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ
4. การว่างงานลดลง

ข้อที่ 26 ข้อใดคือ เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจชาติ
2. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3. มุ่งให้เกิดความสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ข้อที่ 27 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 28 ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกกล่าวหาคดีอาญา กฎหมายให้สันนิษฐานไว้อย่างไร
1. เป็นผู้กระทำความผิด
2. ไม่มีความผิด
3. เป็นผู้บริสุทธิ์
4. เป็นผู้ต้องสงสัย

ข้อที่ 29 สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับอะไร
1. สิทธิของบุคคล
2. เสรีภาพของบุคคล
3. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 30 ข้อใดเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย
1. การใช้เวลาการพิจารณาคดีที่มีความล่าช้า
2. การพิจารณาคดีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
3. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก
4. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 31 ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในงบดำเนินงาน รายการประเภทค่าใช้สอย
1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ค่ายานพาหนะ
3. ค่าแบตเตอรี่
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง

ข้อที่ 32 รายการค่าเช่าบ้านอยู่ในงบรายจ่ายใด
1. งบบุคลากร
2. งบดำเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน

ข้อที่ 33 งบประมาณในรายการใดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติห้ามนำไปใช้จ่ายในรายการอื่น กรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
1. ค่าสาธารณูปโภค
2. ค่าวัสดุ
3. ค่าใช้สอย
4. ค่าตอบแทน

ข้อที่ 34 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
3. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวันทำการ
4. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด

ข้อที่ 35 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันใด
1. 24 กุมภาพันธ์ 2560
2. 25 กุมภาพันธ์ 2560
3. 23 กุมภาพันธ์ 2560
4. 22 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อที่ 36 เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ ท่านจะเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบใด
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. คัดเลือก
3. เฉพาะเจาะจง
4. กรณีพิเศษ

ข้อที่ 37 ถ้าละเมิดเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่ง บุคคลภายนอกผู้เสียหายจะต้องฟ้องผู้ใด
1. ไม่อาจฟ้องหน่วยงานรัฐได้เลย
2. ฟ้องได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดเท่านั้น
3. ฟ้องกระทรวงการคลัง
4. ฟ้องนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 38 หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิด จึงไม่ได้มีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กระทรวงการคลังเห็นว่าต้องรับผิด สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวมีอายุความเท่าใด
1. 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
2. 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
3. 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
4. 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ข้อที่ 39 เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณี
2. หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เป็นละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
3. ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐโดยตรง
4. ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ข้อที่ 40 เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นความหมายของ อะไรในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. เงินงบประมาณ
2. เงินนอกงบประมาณ
3. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
4. เงินรายได้แผ่นดิน

ข้อที่ 41 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการอัตราชั่วโมงละเท่าไร
1. 40 บาท
2. 45 บาท
3. 50 บาท
4. 55 บาท

ข้อที่ 42 การฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรจัดให้มีการอภิปราย ค่าสมนาคุณวิทยากรที่จะอภิปรายจ่ายไม่เกินกี่คน
1. 3 คน
2. 4 คน
3. 5 คน
4. 6 คน

ข้อที่ 43 การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัติราชการไม่ให้กระทำในงบรายจ่ายหรือรายการใด
1. รายการค่าจ้างชั่วคราว
2. รายการค่าครุภัณฑ์
3. รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4. รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข

ข้อที่ 44 ผู้บังคับบัญชามีความมุ่งหมายของข่าวเพื่อประโยชน์ด้านใด
1. ช่วยในการประสานงานกับหน่วยงานข้างเคียง
2. ช่วยตกลงใจในการกำหนดกระบวนการระวังป้องกัน
3. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
4. ช่วยในการออกแผนงานประจำปี

ข้อที่ 45 ข่าวกรองภาพถ่าย หมายถึงสิ่งใด
1. ข่าวกรองที่ได้จากการรวบรวมผลิตผลของการดำเนินกรรมวิธีจากการตีความภาพ
2. ข่าวกรองที่ได้จากการหาวิธีตีความภาพ
3. ข่าวกรองที่ได้จากการรวบรวมวิธีการตีความภาพ
4. ข่าวกรองที่ได้จากการคลิปภาพ

ข้อที่ 46 ข่าวกรองการรักษาความปลอดภัยในบทบาทหน้าที่ของตำรวจขึ้นกับหน่วยงานใด
1. ศูนย์ข่าวกรอง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
3. กองบัญชาการตำรวจนครบาล
4. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ข้อที่ 47 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ อาจถูกปรับเปลี่ยนได้โดยอำนาจของผู้ใด
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. นายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

ข้อที่ 48 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สังกัดหน่วยงานใด
1. สำนักนายกรัฐมนตรี
2. องค์การมหาชน
3. กระทรวงมหาดไทย
4. สภาความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อที่ 49 การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร ต้องยึดถือระเบียบใดบ้าง
1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
3. ระเบียบว่าด้วยการรักษาข้อมูลข่าวสาร
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

ข้อที่ 50 "การรณรงค์หาทุนมาใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อขยายจำนวนสมาชิกหรืออาสาสมัคร" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 51 "การสื่อสารแบบยุคลวิถี" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การสื่อสารทางเดียว
2. การสื่อสารสองทาง
3. การสื่อสารมวลชน
4. การสื่อสารขององค์กร

ข้อที่ 52 "การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 53 ................สามารถวัดได้จากผลของสื่อที่เผยแพร่เริ่มจากการวัดผลงานจากการตัดข่าว การเผยแพร่ข่าวในทุกสื่อที่ส่งข่าวออกไป
1. การให้สัมภาษณ์
2. การทำแฟ้มคู่มือ
3. การนำชมกิจการ
4. การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 54 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมพิเศษ ควรยึดหลักใด
1. เข้าใจ ยอมรับ คล้อยตาม
2. แปลกใหม่ ยิ่งใหญ่ โดนใจ
3. แปลก ใหม่ โดนใจ
4. แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง

ข้อที่ 55 โทรทัศน์ จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 56 หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร อันเนื่องมาจากการขาดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้นคือหน่วยงานใด
1. Non-social Organization
2. Non-profit Organization
3. Profit Organization
4. Social Profit Organization

ข้อที่ 57 การวางแผนในการเผยแพร่ข่าวสารล่วงหน้า ไม่ปล่อยข่าวให้เป็นไปตามแนวทางของสื่อเป็นเรื่องของอะไร
1. ยุทธวิธีองค์กร
2. การตอบโต้สื่อ
3. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
4. แผนกลยุทธ์

ข้อที่ 58 ตัวอักษร “I” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร
1. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน
2. การใช้สื่อเฉพาะที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร
3. กิจกรรมที่ใช้การโน้มน้าวใจ เพื่อจูงใจให้มีการออกกฎระเบียบที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ
4. กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อที่ 59 ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ช่วงใดที่นักประชาสัมพันธ์ควรหาสาเหตุของการก่อตัวหรือสัญญาณที่บอกถึงภาวะวิกฤต
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะเกิดเหตุ
4. ระยะฟื้นฟู

ข้อที่ 60 การชี้แจงปัญหาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับสื่อมวลชน ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
1. เลือกโฆษก ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
2. การแจ้งแผนล่วงหน้าให้สื่อมวลชนทราบ
3. ต้องใช้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและตรงประเด็น
4. ให้ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ชี้แจง

ข้อที่ 61 ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ช่วงใดที่นักประชาสัมพันธ์ควรใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหา เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ที่สุด
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะเกิดเหตุ
4. ระยะฟื้นฟู

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับกลุ่มมวลชนที่มีอยู่โดยธรรมชาติโดยไม่ได้มีการจัดตั้ง
1. การเข้าถึงคน
2. การเข้าถึงงาน
3. การเข้าถึงท้องที่
4. การเข้าถึงผู้นำชุมชน

ข้อที่ 63 ข้อใดกล่าวถึงคำว่า "มวลชน" ได้ถูกต้อง
1. กลุ่มคนที่มารวมตัวกันด้วยความมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง
2. กลุ่มคนที่รวมตัวกันอยู่ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
3. ถูกจัดตั้งโดยประชาชนเพียงอย่างเดียว
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

ข้อที่ 64 ข้อใดเป็นทฤษฎีที่ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดในการใช้จิตวิทยามวลชนในการปกครอง
1. ทฤษฎีความเป็นผู้นำ
2. ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมือง
3. ทฤษฎีเทวสิทธิ์
4. ทฤษฎีมาร์กซิสต์

ข้อที่ 65 ข้อใดตรงกับลักษณะของความสัมพันธ์ในแนวราบ มากที่สุด
1. ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำกับการกับรองสารวัตร
3. ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน

ข้อที่ 66 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดจัดเป็นกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือทำอย่างเข้มแข็ง
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 67 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 68 การมีส่วนร่วมของประชาชน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Political Participation
2. Public Participation
3. Community Participation
4. Social Participation

ข้อที่ 69 รูปแบบการมีส่วนร่วมข้อใดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การร่วมในการตัดสินใจ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 71 การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้

ข้อที่ 72 หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือราชการแล้วข้อความดังกล่าวหมายถึง
1. บันทึก
2. หนังสืออื่น
3. ด่วนที่สุด
4. หนังสือเวียน

ข้อที่ 73 เลขที่หนังสือออก 0035.392/142 เลข 3 ใช้แทนหน่วยงานระดับใด
1. กองบัญชาการหรือเทียบเท่า
2. กองบังคับการหรือเทียบเท่า
3. กองกำกับการหรือเทียบเท่า
4. งานหรือเทียบเท่า

ข้อที่ 74 ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือน ระดับใด
1. ส 1
2. ส 2
3. ส 3
4. ส 4

ข้อที่ 75 การแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการ และ กองกำกับการ ให้ออกเป็น
1. พระราชกำหนด
2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง
4. ข้อบังคับ

ข้อที่ 76 กรณี ร.ต.อ. ช อาจจะถูกสืบสวนว่ากระทำผิดวินัยแต่ได้ออกจากราชการก่อนดำเนินการ หากภายหลังได้กลับเข้ารับ ราชการใหม่ภายในกี่ปี ผู้บังคับบัญชาสามารถ ดำเนินการสั่งให้มีการสืบสวนต่อไปได้
1. ภายใน 3 เดือน
2. ภายใน 5 ปี
3. ภายใน 10 ปี
4. ภายใน 1 ปี

ข้อที่ 77 ข้อใดไม่ใช่ชื่อโปรแกรมจำพวก web browser
1. Internet Explorer
2. Google Chrome
3. Outlook
4. Safari

ข้อที่ 78 ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระบบ POLIS
1. ระบบ POLIS สามารถดูสถิติคดีอาญาย้อนหลังได้
2. ระบบ POLIS สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้
3. ระบบ POLIS สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ได้
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 79 ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างบริการผ่าน cloud computing
1. Google Document
2. Amazon Elastic Compute Cloud
3. เว็บไซต์ www.police.go.th
4. เว็บไซต์ www.facebook.com

ข้อที่ 80 การตัดสินใจในทางเลือกหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ ดังนั้นควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ ข้อความนี้จัดอยู่ในขั้นตอนใดของการตัดสินใจ
1. ขั้นตอนการประเมินผลของทางเลือก
2. ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกทางเลือก
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบของทางเลือก
4. ขั้นตอนการตัดสินใจ

ข้อที่ 81 การระดมสมอง (Brain Storming) เป็นการตัดสินใจแบบใด
1. การตัดสินใจเชิงคุณภาพ
2. การตัดสินใจเชิงปริมาณ
3. การตัดสินใจเชิงวิเคราะห์
4. การตัดสินใจเชิงแลกเปลี่ยน

ข้อที่ 82 การบริหารการตัดสินใจโดยกลุ่ม (Managing group decision making) มีลักษณะอย่างไร
1. ส่งเสริมการใช้หลักประชาธิปไตยโดยใช้มติเสียงข้างมากในการตัดสินใจ
2. สนับสนุนสมาชิกในกลุ่มทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย
3. ส่งเสริมความคิดเห็นของประธานการตัดสินใจให้สมาชิกคล้อยตาม
4. ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มตัดสินใจกันด้วยการอภิปราย

ข้อที่ 83 ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจก่อนนำมาใช้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด
1. จเรตำรวจแห่งชาติ
2. ก.ตร.
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. กองบัญชาการศึกษา

ข้อที่ 84 ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
4. อุดมคติของตำรวจ

ข้อที่ 85 หน่วยงานตร.ระดับใด ที่ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
1. กองวินัย
2. ฝ่ายจัดสวัสดิการ
3. โรงพยาบาลตำรวจ
4. อำนวยการ

ข้อที่ 86 สิ่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สอดคล้องกับข้อใด
1. ภารกิจ
2. สถานการณ์ทางการข่าว
3. การวิเคราะห์
4. การเสนอแนะ

ข้อที่ 87 กำลังพลที่สูญเสีย จะต้องดำเนินการอย่างไร
1. การฝึกอบรมกำลังพล
2. การทดแทนกำลังพล
3. การส่งเสริมขวัญและกำลังใจด้วยค่าตอบแทน
4. การกำหนดค่าตอบแทน

ข้อที่ 88 เมื่อมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิด ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่จึงได้แถลงข่าวตามข้อเท็จจริง เพื่อชี้แจงต่อสังคมและประชาชนโดยทั่วไปรับทราบ เป็น..
1. การแก้ตัว
2. การประชาสัมพันธ์
3. การปฏิบัติการจิตวิทยา
4. การโต้ตอบฝ่ายตรงข้าม

ข้อที่ 89 งานบริการสังคม มีขอบเขตสอดคล้องกับข้อใดน้อยที่สุด
1. การบรรเทาสาธารณะภัย
2. การฝึกอบรมชุมชน
3. การให้คำปรึกษาภาวะเศรษฐกิจ
4. การทำงานองค์การชุมชน

ข้อที่ 90 หน้าที่ของฝ่ายอำนวยการด้านบริการสังคมในข้อใด มีความเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาน้อยที่สุด
1. การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
2. การกำกับดูแลตามแผน
3. การให้ข้อเสนอแนะต่อแผน
4. การให้ข้อมูลข่าวสารบริการสังคม

ข้อที่ 91 บริการสังคมในข้อใด มีความเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาในหน้าที่ใดน้อยที่สุด
1. การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
2. การกำกับดูแลตามแผน
3. การให้ข้อเสนอแนะต่อแผน
4. การให้ข้อมูลข่าวสารบริการสังคม

ข้อที่ 92 "การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า แต่จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี" พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีใจความสำคัญตรงกับข้อใด
1. การทำความดี ละเว้นความชั่ว
2. ความพอใจและความต้องการของมนุษย์
3. ความตั้งใจและความเพียรพยายาม
4. การหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง

ข้อที่ 93 ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ ประเด็นเรื่อง "ง่วงแล้วขับ" เป็นปัญหาสำคัญในการรณรงค์ เพราะปัจจุบันเราไม่มีวิธีตรวจสอบความง่วงและบทลงโทษทางกฎหมายเหมือนกับเรื่อง "เมาแล้วขับ" ทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถทำได้ในขณะนี้คือ สร้างจิตสำนึกของผู้ขับขี่ให้รู้ว่า "ง่วงไม่ขับ"
1. ความง่วงไม่มีสัญญาณบ่งบอกให้ตัวคนขับรู้ได้
2. ปัญหา "ง่วงแล้วขับ" ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้
3. ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการเอาผิดกับคนที่ "ง่วงแล้วขับ"
4. วิธีสร้างจิตสำนึกเรื่อง "ง่วงไม่ขับ" มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 94 จากข้อความต่อไปนี้ ความสำเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสำคัญ มีคนกล่าวว่า "การวิ่งมาราธอนไม่ใช่เพียงแต่วิ่งเพื่อสุขภาพ แต่เป็นการวิ่งที่เกินกว่าศักยภาพของมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ทำได้" การใช้ชีวิตก็เช่นกัน บางครั้งเป้าหมายอยู่แสนไกล ระหว่างทางทั้งเหนื่อยทั้งล้าแต่เราอย่าหันหลังกลับ พักสักนิดมีแรงแล้วไปต่อ สุดท้ายก็ถึง "เส้นชัย"
1. การต่อสู้อุปสรรค
2. จิตใจที่มุ่งมั่น
3. สุขภาพกายและใจ
4. การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว

ข้อที่ 95 มนุษยสัมพันธ์ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน โดยเพิ่มควาสามารถของบุคลากรในการทำงาน
3. การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารหน่วยงานกับรัฐบาล

ข้อที่ 96 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ทื่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
2. ทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ
3. สร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ
4. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 97 พฤติกรรมตามข้อใดแสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ขั้นสูงสุด
1. รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ
2. เสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและน้ำเสียงเหมาะสมกับสถานการณ์
4. แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่

ข้อที่ 98 อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมตนเองในฐานะเป็นผู้นำเสนอ
1. คุมน้ำเสียง ดูแลบุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สามารถควบคุมความตื่นเต้นและทำให้มีชีวิตขณะถ่ายทอด
2. คุมอาการตื่นเต้น มีชีวิตขณะถ่ายทอด มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม
3. คุมผู้ฟังให้ได้ จัดลำดับเรียงให้ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4. คุมบุคลิกภาพ มีหลักฐานมาอ้างอิง และให้เกียรติผู้ฟัง เพื่อทำการโน้มน้าวผู้ฟัง

ข้อที่ 99 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดที่มีศักยภาพ ควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อน-หลัง
1. โครงเรื่อง ตนเอง ผู้ฟัง
2. ผู้ฟัง โครงเรื่อง ตนเอง
3. ตนเอง ผู้ฟัง โครงเรื่อง
4. โครงเรื่อง ผู้ฟัง ตนเอง

ข้อที่ 100 การจัดเตรียมทำโครงเรื่องในการนำเสนอ ควรให้ความสำคัญอะไรก่อนและรองลงมา
1. บทนำ เนื้อหา สรุป
2. สรุป เนื้อหา บทนำ
3. บทนำ สรุป เนื้อหา
4. สรุป บทนำ เนื้อหา