Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 22 February 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดไม่ใช่ งานหลักของฝ่ายอำนวยการ
1. งานกำลังพล
2. งานข่าว
3. งานเทคโนโลยี
4. งานแผนงานและยุทธศาสตร์

ข้อที่ 2 ฝ่ายอำนวยการประจำตัว มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องใด
1. ช่วยเหลือในการจัดตารางเวลาการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บังคับบัญชา
2. ให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านเทคนิคต่างๆ
3. การปฏิบัติงานด้านธุรการของผู้บังคับบัญชา
4. ถูกทั้งข้อ 1. และ 3.

ข้อที่ 3 ข้อใดถูกต้อง
1. ฝ่ายอำนวยการหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์
2. ฝ่ายอำนวยการหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจแทนผู้บังคับบัญชา
3. ฝ่ายอำนวยการหมายถึงผู้สั่งการแทนผู้บังคับบัญชา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4 ในการให้ข้อเสนอแนะของฝ่ายกำลังพลต่อผู้บังคับบัญชา มีสาระในการเสนอแนะคือ
1. การสนับสนุนด้านกำลังพล ต่อแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ทุกแนวทางสามารถทำได้หรือไม่
2. แนวทางและวิธีการประมาณการกำลังพล
3. ในการสนับสนุนด้านกำลังพล มีปัญหาข้อจำกัด และข้อแนะนำต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับหน่วย ปฏิบัติอย่างไรบ้าง
4. ถูกทั้งข้อ 1. และ 3.

ข้อที่ 5 ข้อใดถูกต้อง ในเรื่องการทำแผนคำสั่งของฝ่ายกำลังพล
1. การทำแผนคำสั่งกำลังพลให้กระทำตามข้อพิจารณาของฝ่ายกำลังพลเป็นหลัก
2. การทำแผนคำสั่งกำลังพลให้กระทำตามข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก
3. การทำแผนคำสั่งกำลังพลเมื่อจัดทำขึ้นมาแล้วไม่ควรเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะทำให้เกิดความสับสนต่อผู้ปฏิบัติงาน
4. ฝ่ายกำลังพลสามารถจัดทำแผนและคำสั่งไปยังหน่วยรองโดยใช้รูปแบบประกาศหนังสือเวียน หนังสือราชการเท่านั้น

ข้อที่ 6 การจัดทำและดำรงรักษาประมาณการกำลังพลทดแทนอย่างต่อเนื่อง หมายถึงข้อใด
1. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายยุทธการ
4. ฝ่ายแผน

ข้อที่ 7 การก่อวินาศกรรม สามารถป้องกันได้โดยวิธีการทางการข่าวแบบใด
1. การต่อต้านข่าวกรอง
2. การหาข่าว
3. การสืบสวน
4. การสอบสวนด้านการข่าว

ข้อที่ 8 ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ในส่วนงานการข่าว
1. การจัดหาข้อมูลข่าวสารด้านการข่าว
2. การประมาณการหรือการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
3. การสังเคราะห์ข่าวสารใหม่
4. การให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา

ข้อที่ 9 ข้อใดไม่ใช่งานในหน้าที่เฉพาะของสายงานการข่าวตามหลักนิยมทั่วไป
1. การผลิตข่าวกรอง
2. การใช้การกระจายข่าวสารและข่าวกรอง
3. การจารกรรมข่าวสาร
4. การต่อต้านข่าวกรอง

ข้อที่ 10 หน่วยงานใดที่รับผิดชอบทางอำนวยการในด้านการปฏิบัติการ งบประมาณ การวิจัยพัฒนา การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. สำนักงบประมาณ
2. สำนักงานแผน
3. สำนักยุทธศาสตร์
4. สำนักงานแผนงานและงบประมาณ

ข้อที่ 11 การกำหนดทิศทางองค์การ ไม่สอดคล้องกับข้อใด
1. วิสัยทัศน์
2. ตัวชี้วัด
3. พันธกิจ
4. ค่านิยม

ข้อที่ 12 SWOT ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
1. จุดแข็ง
2. ปัญหา
3. จุดอ่อน
4. โอกาส

ข้อที่ 13 ปัจจัยสำคัญในการส่งกำลังบำรุงประกอบด้วย
1. การบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารจัดการ การบริหารคุณธรรม
2. การวิจัยและพัฒนา การทำงบประมาณ การส่งกลับ
3. การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง
4. การเคลื่อนย้าย การซ่อมแซม การแจกจ่าย

ข้อที่ 14 ข้อใดเป็นหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ
1. สนับสนุนการขนส่ง ลำเลียงอุปกรณ์ และการส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศ
2. สนับสนุนบริการทางการแพทย์ ศูนย์ส่งกลับ
3. กำหนดกรอบอัตรา จัดหา ควบคุม
4. งานการพัสดุประเภทสรรพาวุธ งานคลังรับ-จ่าย บัญชีคุม และคลังอาวุธและวัตถุระเบิด

ข้อที่ 15 ข้อใดเป็นหน้าที่กองบินตำรวจ
1. สนับสนุนการขนส่ง ลำเลียงอุปกรณ์ และการส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศ
2. สนับสนุนบริการทางการแพทย์ ศูนย์ส่งกลับ
3. กำหนดกรอบอัตรา จัดหา ควบคุม
4. งานการพัสดุประเภทสรรพาวุธ งานคลังรับ-จ่าย บัญชีคุม และคลังอาวุธและวัตถุระเบิด

ข้อที่ 16 การพูดหรือถามเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข่าวน่าสนใจในปัจจุบันจัดเป็นเทคนิคในการถามข้อใด
1. ถามสิ่งที่เขาเด่น
2. ถามสิ่งที่เขาชอบ
3. ถามเกี่ยวกับสิ่งแปลกใหม่
4. ถามเพื่อให้เขาได้ระบายความทุกข์

ข้อที่ 17 “การติดต่อสื่อสารของหน่วยงานกับกลุ่มคน องค์กร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ใกล้เคียง หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยและความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยมุ่งหวังผลให้ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวเกิดทัศนคติที่ดีกับหน่วยงาน...” ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 18 การดำเนินการในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศชาติดำรงอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 19 เส้นทางคมนาคมทางบกที่สั้นที่สุดของกลุ่มประเทศอาเซียนที่เชื่อมทะเลอันดามันกับทะเลจีนใต้ จะผ่านประเทศในข้อใด
1. ไทย-สิงคโปร์-กัมพูชา-ลาว
2. เมียนมาร์-ไทย-ลาว-ฟิลิปปินส์
3. เมียนมาร์-ไทย ลาว-เวียดนาม
4. ไทย-บรูไนดารุสซาลาม-มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์

ข้อที่ 20 เพราะเหตุใดประชาชนของสิงคโปร์ออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสูงมาก
1. เพราะประชาชนมีระดับการศึกษาสูง
2. เพราะประเทศมีรายได้ประชาชาติสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
3. เพราะกฎหมายบังคับให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีอัตราโทษปรับ
4. เพราะระบบพรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง

ข้อที่ 21 โรดรีโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์คนปัจจุบัน มีนโยบายด้านความมั่นคงที่ประชาคมโลกกล่าวถึงมากที่สุด
1. การปราบปรามยาเสพติด
2. การปราบปรามการก่อการร้าย
3. การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. การปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์

ข้อที่ 22 รัฐบาลปัจจุบันส่งเสริมให้ทำการเกษตรอินทรีย์กลับมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใด
1. แบบดั้งเดิม
2. แบบการปฏิวัติ
3. แบบเส้นตรง
4. แบบวัฎจักร

ข้อที่ 23 ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท เป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 24 สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 25 ณ ระดับราคาดุลยภาพ (ระดับราคาสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความพอใจตรงกัน) ปรากฏว่าชาวนาเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง  
1. ชาวนาจะต้องจัดสรรโควตาขายข้าวให้โรงสี
2. รัฐบาลจะต้องรับซื้อข้าวส่วนเกินจากชาวนา
3. โรงสีจะซื้อข้าวได้ในราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
4. โรงสีจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้อข้าวในราคาตลาด

ข้อที่ 26 ข้อใดคือ ผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
1. หนี้สินครัวเรือนลดลง
2. อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
3. ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ
4. การว่างงานลดลง

ข้อที่ 27 จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. จังหวัดชลบุรี
2. จังหวัดตราด
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อที่ 28 การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยรัฐ จะกระทำได้หรือไม่ อย่างไร
1. ได้ เฉพาะเพียงเท่าที่ให้สังคมสงบสุขและอยู่ในศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. ไม่ได้ เพราะการจำกัดสิทธิเสรีภาพเท่ากับละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ได้ แต่ต้องชอบด้วยกฏหมาย ทั้งวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม และได้สัดส่วน
4. ไม่ได้ เพราะขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล

ข้อที่ 29 หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญอย่างไร
1. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่เท่าเทียมกัน
2. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรอย่างเสมอภาค
3. เพื่อลดช่องว่างระหว่างฐานะความเป็นอยู่ของมนุษย์
4. เพื่อให้มนุษย์ได้รับการปกป้องและคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อที่ 30 การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดทำลายต้นไม้ของชาวบ้านที่ปลูกบุกรุกป่าสงวน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงดักฟังโทรศัพท์ผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายศาล

ข้อที่ 31 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในงบดำเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(ในประเทศ)
3. ค่าของขวัญ
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน

ข้อที่ 32 ข้อใดต่อไปนี้คือรายการของงบกลาง
1. งบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2. งบดำเนินงาน รายการค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
3. งบลงทุน รายการเครื่องปรับอากาศ
4. งบบุคลากร รายการค่าจ้างของบุคลากร

ข้อที่ 33 รายจ่ายของส่วนราชการแบ่งออกเป็นกี่งบรายจ่าย
1. 5 งบรายจ่าย
2. 6 งบรายจ่าย
3. 7 งบรายจ่าย
4. 8 งบรายจ่าย

ข้อที่ 34 ข้อใดไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ประกาศราคา
2. คัดเลือก
3. เฉพาะเจาะจง
4. ประกาศเชิญชวนทั่วไป

ข้อที่ 35 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีกี่คนใครเป็นประธานสัดส่วนคณะกรรมการโดยตำแหน่งต่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามลำดับคือข้อใด
1. 22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สัดส่วน 11 ต่อ 5-7
2. 22 คน อธิบดีกระทรวงการคลัง สัดส่วน 8 ต่อ 5-7
3. 18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 9 ต่อ 5-7
4. 19 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 8 ต่อ 5-7

ข้อที่ 36 หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและได้รับมอบหมายให้พิจารณาราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างท่านจะเลือกข้อใด
1. ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางกำหนด
3. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
4. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

ข้อที่ 37 ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กรณีละเมิดที่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง
2. ผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้
3. ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
4. หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดร่วมกับเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 38 ข้อใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในความหมายของคำว่า "เจ้าหน้าที่" ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค
3. ลูกจ้างประจำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. พนักงานส่งจดหมาย ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

ข้อที่ 39 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มุ่งคุ้มครองละเมิดของเจ้าหน้าที่อย่างไร
1. คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและใช้ความระมัดระวังตามสมควร
2. คุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการฟ้องของบุคคลภายนอก
3. คุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ถูกฟ้องคดีโดยตรง
4. คุ้มครองบุคคลภายนอกผู้เสียหายให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน

ข้อที่ 40 เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นความหมายของ อะไรในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. เงินงบประมาณ
2. เงินนอกงบประมาณ
3. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
4. เงินรายได้แผ่นดิน

ข้อที่ 41 การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดำเนินการขอเบิกจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน.....กี่วัน ทำการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย(ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. 20 วัน
2. 15 วัน
3. 10 วัน
4. 5 วัน

ข้อที่ 42 ข้อใดคือความหมายของ “หน่วยงานผู้เบิก” ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. ส่วนราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
2. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
3. หน่วยงานขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 43 ในกรณีที่หมดความจำเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนำเงินทดรองราชการส่งคืนคลังภายใน...กี่วัน นับแต่วันที่หมดความจำเป็น
1. 15 วัน
2. 25 วัน
3. 35 วัน
4. 45 วัน

ข้อที่ 44 ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ คืออะไร
1. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและแผนการของต่างชาติใดชาติหนึ่ง หรือหลาย ๆ ชาติ
2. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการกำหนดนโยบายและแผนการของทุกชาติ
3. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการกำหนดหลักเกณฑ์บริหารของต่างชาติ
4. ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานในการกำหนดนโยบายของประเทศ

ข้อที่ 45 ข่าวกรองทางการรบ ได้มาจากการดำเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารในเรื่องใด
1. เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ
2. เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงเราและภูมิประเทศ
3. เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงเรา ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ
4. เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงข้าม และภูมิประเทศ

ข้อที่ 46 ข่าวที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน คือข้อใด
1. ข่าวในเรื่องฝ่ายเราและลมฟ้าอากาศ
2. ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้ามและภูมิประเทศ
3. ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ
4. ข่าวในเรื่องฝ่ายเรา

ข้อที่ 47 การทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 กำหนดให้มีใดเป็นผู้จัดให้มีการทบทวน
1. นายกรัฐมนตรี
2. หัวหน้าส่วนราชการ
3. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
4. หัวหน้าข้อมูลข่าวสารลับ

ข้อที่ 48 ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล คือตำแหน่งใดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2
1. กรรมการ
2. เลขานุการ
3. กรรมการและเลขานุการ
4. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อที่ 49 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความถึงบุคคลในข้อใด
1. หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับราชการส่วนภูมิภาค
3. ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สำหรับงานของรัฐวิสาหกิจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 50 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 51 คำภาษาอังกฤษว่า “Pro-active PR” เกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุด
1. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรับ
3. การติดต่อสื่อสารทางเดียว
4. การติดต่อสื่อสารสองทาง

ข้อที่ 52 ขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์คือข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 53 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Promotion Activities ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดงานวันครอบครัวพนักงาน
2. การจัดวันให้รางวัลแก่พนักงาน
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
4. การออกพบปะกลุ่มเป้าหมาย

ข้อที่ 54 คำว่า Leaflet หมายถึงอะไร
1. ใบปลิว
2. เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้า
3. รายงานประจำปี
4. หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษัท

ข้อที่ 55 เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้าจัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 56 ข้อใดหมายถึงการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด
1. CSR
2. Issue Management
3. MPR
4. PENCILS

ข้อที่ 57 ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ในการเรียนรู้ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุก"
1. เข้าใจหลักการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. ประโยชน์ต่อการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ขั้นสูงต่อไป
3. เข้าใจเทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
4. ประกอบการทำธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 58 สื่อบุคคลเป็นการสื่อสารแบบใด
1. One-way Communication
2. Two-way Communication
3. Three-way Communication
4. Person-way Communication

ข้อที่ 59 การที่มีประชาชนมาสมัครสอบเข้าเป็นตำรวจเป็นจำนวนมาก ในการรับสมัครแต่ละครั้ง จัดเป็นภาพลักษณ์ประเภทใด
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้า
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 60 ภาพที่ประชาชนเชื่อมั่นในหัวหน้าสถานีตำรวจ ในการให้บริการที่ดี จัดเป็นภาพลักษณ์ประเภทใด
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 61 โดยทั่วไปภาพลักษณ์มักเกิดขึ้นได้ในกี่ลักษณะ อะไรบ้าง
1. ลักษณะ ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ และภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
2. ลักษณะ ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ และภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ลักษณะ ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน และภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
4. ลักษณะ ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง และภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ใช่ความหมายในด้านแคบของคำว่า “มวลชน”
1. กลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. กลุ่มคนที่มารวมตัวกันด้วยความมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง
3. กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนมากจะมีลักษณะของการถูกจัดตั้งหรือควบคุมดูแลโดยรัฐ
4. รัฐจะใช้กลุ่มคนเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก หรือประโยชน์อื่นๆ ตามที่รัฐกำหนดไว้

ข้อที่ 63 แรงจูงใจเกิดจากสิ่งใด
1. ความเกลียด ความกลัว ความโกรธ
2. ความเกลียด ความกลัว ความชื่นชอบ
3. ความเกลี่ยด ความกลัว ความรัก
4. ความโกรธ ความโลภ ความหลง

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของกลุ่มมวลชน
1. กลุ่มมวลชนที่มีอยู่โดยธรรมชาติ
2. กลุ่มมวลชนที่ไม่มีการจัดตั้ง
3. กลุ่มมวลชนที่มีการจัดตั้งเป็นองค์กร
4. กลุ่มมวลชลภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อที่ 65 การผนึกกำลัง (synergy) ในการสร้างเครือข่ายหมายถึงข้อใด
1. การสกัดเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2. การจัดการให้สมาชิกมานั่งรวมกันเพื่อพูดคุยสนทนาซึ่งกันและกัน
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยสมัครใจระหว่างสมาชิกแต่ละกลุ่ม
4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของสมาชิกแต่ละคน

ข้อที่ 66 ข้อใดจัดเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากผู้คนที่มีใจตรงกัน ทำงานคล้ายคลึงกัน หรือประสบปัญหาเดียวกันมารวมตัวกัน
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากผู้คนที่มีใจตรงกัน ทำงานคล้ายคลึงกัน หรือประสบปัญหาเดียวกันมารวมตัวกัน ตรงกับเครือข่ายข้อใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 68 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 69 ขั้นตอนแรกของกระบวนการมีส่วนร่วม คือข้อใด
1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชุมชน
2. มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อลดและแก้ไขปัญหา
3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทำงาน

ข้อที่ 70 “การประชาพิจารณ์” จัดเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในข้อใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 71 ในกรณีที่ ผู้กำกับการสถานีตํารวจทองหล่อ ป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้กำกับการจราจร ทำงานแทนเมื่อลงนาม ในหนังสือจะต้องใช้ คำว่า
1. ปฏิบัติราชการแทน
2. ทำการแทน
3. รักษาการแทน
4. รักษาราชการแทน

ข้อที่ 72 บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ ข้อความนี้หมายถึง
1. ระเบียบ
2. แถลงการณ์
3. ข่าว
4. คำสั่ง

ข้อที่ 73 หน่วยงานใดกำหนดรหัสตัวพยัญชนะ “ตช” ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน
3. สำนักนายกรัฐมนตรี
4. สำนักงานเลขานุการ

ข้อที่ 74 ในกรณี พ.ต.ท. ช ถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการให้อุทธรณ์คำสั่งต่อ……
1. ก.ตร.
2. ก.ตช.
3. ผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงโทษ
4. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 75 ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการ ผู้ใดคัดเลือกรายชื่อแล้วเสนอ ก.ตร.
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. ก.ต.ช.
3. ก.ตร.
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 76 กรณีที่ร้อยตำรวจเอก นคร อาจถูกสืบสวนหรือสอบสวนว่ามีการกระทำผิดวินัย แต่ได้ออกจากราชการก่อนดำเนินการ หากภายหลังได้กลับเข้ารับราชการใหม่ภายในกี่ปี ให้ผู้บังคับบัญชารสั่งให้มีการสืบสวนหรือสอบสวนต่อไป
1. 5 ปี
2. 7 ปี
3. 10 ปี
4. 1 ปี

ข้อที่ 77 ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างบริการผ่าน cloud computing
1. Google Document
2. Amazon Elastic Compute Cloud
3. เว็บไซต์ www.police.go.th
4. เว็บไซต์ www.facebook.com

ข้อที่ 78 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบ CRIMES
1. ระบบ CRIMES สามารถค้นหาข้อมูลทุกอย่างที่มีในระบบ POLIS
2. ระบบ CRIMES มีวัตถุประสงค์หลักสำหรับใช้งานในสถานีตำรวจ (Front Office)
3. ระบบ CRIMES ไม่สามารถใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 79 ข้อใดไม่ใช่เลข IP v4
1. 123.456.789.001
2. 111.111.111.111
3. 127.0.0.1
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 80 ข้อใดก่อให้เกิดผลเสียแก่องค์กรมาที่สุด
1. ผู้บังคับบัญชาที่กล้าในการตัดสินใจและไม่กล้าที่จะยอมรับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น
2. ผู้บังคับบัญชาที่ไม่กล้าตัดสินใจ และไม่กล้ารับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตน
3. ผู้บริหารการตัดสินใจผิดพลาดทำให้มีผลกระทบต่อทุกคนในแผนก
4. ผู้บริหารมอบหมายให้พนักงานมีส่วนในการตัดสินใจ

ข้อที่ 81 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ จำแนกตามผลลัพท์ในข้อใดที่ทำการคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดบนพื้นฐานการคำนวณทางคณิตศาสตร์และช่วยกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
1. ระบบคัดเลือกแนวทางการตัดสินใจที่ดีที่สุด (Optimization System)
2. ระบบวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis System)
3. ระบบการให้คำแนะนำ (Suggestion System)
4. ระบบสอบถามข้อมูล (File Drawer System)

ข้อที่ 82 การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการบริหารอย่างไร
1. การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
2. การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงาน
3. การตัดสินใจมีผลต่อความล้มเหลว
4. การตัดสินใจเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร

ข้อที่ 83 ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่………กำหนด
1. นายกรัฐมนตรี
2. คณะรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข้อที่ 84 ผู้ใดรายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าพบข้าราชการตำรวจไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจโดยมีพฤติการณ์อาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงวิชาชีพตำรวจ
1. ผู้บังคับการ
2. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. จเรตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้บัญชาการ

ข้อที่ 85 ข้อใดคือค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง
2. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
3. การยึดถือผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การมีจิตสำนึกที่ดีไม่ซื่อสัตย์

ข้อที่ 86 การจัดทำประมาณการกำลังพล หัวข้อใดถือเป็นหัวข้อสุดท้าย
1. ข้อสรุป/ข้อเสนอ
2. การวิเคราะห์
3. สถานการณ์
4. ภารกิจ

ข้อที่ 87 ข้อมูลที่สำคัญในข้อใดจะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น
1. การประมาณการ
2. การตัดสินใจ
3. การสร้างข่าวสาร
4. การมวลชนสัมพันธ์

ข้อที่ 88 ข้อใดคือการแสดงข้อมูลที่ให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น
1. การประมาณการ
2. การตัดสินใจ
3. การสร้างข่าวสาร
4. การมวลชนสัมพันธ์

ข้อที่ 89 งานบริการสังคมเกี่ยวข้องกับตำรวจฝ่ายใดมากที่สุด
1. ฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายบังคับบัญชา
3. ฝ่ายเจรจาต่อรอง
4. ฝ่ายป้องกันปราบปราม

ข้อที่ 90 การออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สอดคล้องกับข้อใด
1. การปฎิบัติงานมวลชนสัมพันธ์
2. การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ
3. การปฎิบัติงานแบบมีระบบ
4. การประชาสัมพันธ์สมัยใหม่

ข้อที่ 91 การประชาสัมพันธ์เพื่อบริการสังคมในข้อใดไม่ถูกต้อง
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจมีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
2. งานประชาสัมพันธ์เป็นภารกิจหลักของตำรวจและให้ความสำคัญก่อนงานอื่น
3. หน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องจัดให้มีบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมีการแถลงข้อเท็จจริงกับสังคมในบางกรณี

ข้อที่ 92 เนื้อความจากพระราชดำรัสทรงให้ยึดถือหลักการในข้อใด "ขาดทุนคือกำไร หมายความว่า ถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้ว เราก็เสียแต่ในที่สุดที่เราเสียมันเป็นการได้ การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินมิได้"
1. การลงทุนไม่แสวงหากำไร
2. การให้และการเสียสละ
3. ความเพียรพยายาม
4. ความเมตตากรุณา

ข้อที่ 93 "ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยทำกัน" จากพระบรมราโชวาททรงเตือนให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามข้อใด
1. ทำหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุด
2. มีความรักในเกียรติ ศักดิ์ศรีของตนเอง
3. ความสามัคคียังประโยชน์ความสำเร็จของงาน
4. ต้องใช้หลักวิชาและความรอบรู้เชี่ยวชาญในการทำงาน

ข้อที่ 94 ผู้ที่เป็นตำรวจควรต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และสิทธิของตนดังกล่าวแล้ว ตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถจริง มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสติยั้งคิดสูง เพื่อใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความเที่ยงตรง ด้วยความฉลาดรอบคอบ และด้วยความสังวรระวัง มิให้เกินขอบเขตและความจำเป็น ข้อความตัวเลือกใดขยายความหมาย "การมีสติยั้งคิดสูง" ได้เหมาะสมที่สุด
1. มีสติปัญญาคิดวินิจฉัยให้ถ่องแท้เที่ยงตรง
2. การรักษาอุดมคติให้มั่นคงเหนียวแน่น
3. มีความยั้งคิดและความสุขุมรอบคอบ ไม่กระทำการใดๆ โดยประมาทพลั้งเผลอ
4. ระมัดระวังตั้งตัว ตั้งใจอยู่ในความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

ข้อที่ 95 ข้อใด คือลักษณะบุคลิกภาพของนักบริหารโมเดลประเทศไทย 4.0
1. มีความคิดสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีลดเวลาการทำงาน
2. มุ่งมั่นในแนวคิดของตนเองเหนือกว่าของบุคคลอื่น
3. มีความคิดเชิงระบบดี รู้จักความสามารถและข้อจำกัดของตนเอง
4. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน

ข้อที่ 96 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ตรงกับข้อใด
1. ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มผู้ทำงาน
3. การสร้างความร่วมมือในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต
4. การเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยการเน้นทักษะในการทำงาน

ข้อที่ 97 คำพูดที่เหมาะสมควรใช้หรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน คือข้อใด
1. ยังไม่ได้รับรายงาน
2. ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปเช่นนั้น
3. พวกนักข่าวสรุปกันเอง
4. ถ้าผมจำไม่ผิด

ข้อที่ 98 การถ่ายทอดความคิดในฐานะผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจคล้อยตาม ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
1. ผู้พูดต้องให้ความสำคัญกับผู้ฟัง มีข้อมูลที่มาอ้างอิงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นใจที่จะถ่ายทอด
2. ผู้พูดมีข้อมูลที่มั่นใจ พร้อมโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม โดยมุ่งที่จะให้ผู้ฟังเชื่อ
3. ผู้พูดสามารถควบคุมตนเอง และมีการจัดลำดับโครงเรื่อง โดยหาทางควบคุมผู้ฟังให้สนใจติดตาม
4. ผู้พูดสามารถควบคุมเนื้อหาที่จะถ่ายทอด โดยมุ่งหาวิธีการถ่ายทอดให้ผู้ฟังคล้อยตาม

ข้อที่ 99 อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมตนเองในฐานะเป็นผู้นำเสนอ
1. คุมน้ำเสียง ดูแลบุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สามารถควบคุมความตื่นเต้นและทำให้มีชีวิตขณะถ่ายทอด
2. คุมอาการตื่นเต้น มีชีวิตขณะถ่ายทอด มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม
3. คุมผู้ฟังให้ได้ จัดลำดับเรียงให้ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4. คุมบุคลิกภาพ มีหลักฐานมาอ้างอิง และให้เกียรติผู้ฟัง เพื่อทำการโน้มน้าวผู้ฟัง

ข้อที่ 100 การควบคุมผู้ฟังในการนำเสนอควรปฏิบัติอย่างไร
1. รู้จักผู้ฟัง ใส่ใจ พูดไพเราะ สบตาให้เกียรติ
2. สบตา ใช้ภาษาง่าย ใส่ใจ ให้เกียรติ รู้พื้นฐาน
3. ให้เกียรติ สบตา ใช้ภาษาง่ายๆ รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ
4. ให้เกียรติ ใช้ภาษาง่าย รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ สังเกตพฤติกรรม