Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 31 March 2560 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 บุคคลใดคือรองประธานกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ ?
1. วุฒิสภา
2. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3. เลขาธิการ ก.พ.
4. จเรตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 2 ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลต้องรายงายผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งปัญหา และอุปสรรคต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทุกกี่เดือน ?
1. สามเดือน
2. สี่เดือน
3. ตามระยะเวลาที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ได้กำหนด
4. หกเดือน

ข้อที่ 3 กรณี ร.ต.อ.หญิง หมี่ ได้ยืนหนังสือขอลาออกจากราชการเพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ การลาออกมีผลเมื่อใด ?
1. นับแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
2. ภายใน 60 วัน.นับแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
3. ภายใน 30 วัน.นับแต่วันที่ผู้นั้นขอลาออก
4. เมื่อได้รับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์

ข้อที่ 4 ผู้ที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาด้วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องการความชำนาญ ?
1. ฝ่ายอำนวยการหลัก
2. ฝ่ายอำนวยการประสานงาน
3. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
4. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว

ข้อที่ 5 ข้อใดถือว่าเป็นการรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประเภทรายงานและสรุปผลงานเป็นครั้งคราว ?
1. รายงานประจำปี
2. การรายงานเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วง
3. สรุปผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในเทศกาลต่าง ๆ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6 ฝ่ายอำนวยการ หมายความถึง............ ?
1. ผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์
2. ผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจสั่งการแทนผู้บังคับบัญชา
3. ผู้ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการตกลงใจในการปฏิบัติงานในภารกิจใด ๆ
4. ข้อ 1. และ 3. ถูก

ข้อที่ 7 การบริการกำลังพล คือการเอาใจใส่ต่อความต้องการและความเป็นอยู่ของตำรวจแต่ละบุคคล จัดเป็นงานในหน้าที่เฉพาะของฝ่ายอำนวยการกำลังพล ด้านใด ?
1. การพัฒนาและการรักษาขวัญ
2. การรักษายอดกำลังพล
3. การจัดการกำลังพล
4. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ และคำสั่ง

ข้อที่ 8 การให้ข้อเสนอจัดลำดับความเร่งด่วนในการแบ่งมอบกำลังทดแทนเป็นบุคคลและทดแทนเป็นหน่วยเกี่ยวข้องกับข้อใด ?
1. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายยุทธการ
4. ฝ่ายแผน

ข้อที่ 9 ข้อใดมิใช่หน้าที่หลักของงานธุรการประจำในหน่วยกำลังพล ?
1. งานสวัสดิการ
2. งานคดีวินัย
3. งานประวัติ
4. งานแผน

ข้อที่ 10 การข่าวเป็นงานอำนวยการที่งานอื่นจะต้องนำข้อมูลข่าวสารไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติในงานใดบ้าง ?
1. งานป้องกันปราบปราม
2. งานแผนงานและบริการสังคม
3. งานสืบสวน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11 ข่าวที่ดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร ?
1. ข่าวต้องชัดเจน
2. ข่าวต้องมีความเป็นกลางไม่ลำเอียง
3. ข่าวต้องทันสมัย รวดเร็ว
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12 การข่าวในมุมมองของสื่อมวลชน มุ่งเน้นหลักใด ?
1. 5W +1 M
2. 5H + 5W
3. 5W + 1H
4. 5H + 1W

ข้อที่ 13 หน่วยงานใดที่มีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่อง การปฏิบัติการ นโยบาย แผนงาน โครงการและงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ?
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
2. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
3. ฝ่ายกฎหมายและคดี
4. ฝ่ายแผนงานอาชญากรรม

ข้อที่ 14 ข้อใดมิใช่ขั้นตอนในการวางแผน ?
1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นดำเนินการวางแผน
3. ขั้นวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล
4. ขั้นกำหนดทางเลือกและควบคุม

ข้อที่ 15 ข้อใดเป็นงานในหน้าที่ร่วมของฝ่ายอำนวยการในส่วนของแผน ?
1. การจัดทำแผนและคำสั่ง
2. การกำกับดูแล
3. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16 ปัจจัยสำคัญในการส่งกำลังบำรุงประกอบด้วย ?
1. การบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารจัดการ การบริหารคุณธรรม
2. การวิจัยและพัฒนา การทำงบประมาณ การส่งกลับ
3. การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง
4. การเคลื่อนย้าย การซ่อมแซม การแจกจ่าย

ข้อที่ 17 ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยการส่งกำลังบำรุง ?
1. การบริหารข้อมูลข่าวสาร
2. การบริหารคุณธรรม
3. การบริหารการวัดผล
4. การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 18 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารเงิน/งบประมาณ ?
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 19 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ในกรณีของพื้นที่หมู่บ้านห่างไกล หมายถึงข้อใด ?
1. พื้นที่ชนบท
2. พื้นที่ชานเมือง
3. พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากสถานีตำรวจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 20 การประสานงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในลักษณะของ “การนิเทศ” หมายถึงอะไร ?
1. การตรวจงานเพื่อให้การแนะนำปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขวิธีทำงาน
2. การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในงานที่อาศัยเทคนิคสูงหรือมีความสลับซับซ้อน
3. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานที่สูงขึ้น
4. การจัดตั้งกรรมการจากฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมมือและประสานการทำงาน

ข้อที่ 21 การดำเนินการในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศชาติดำรงอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ?
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 22 ปัญหาอาชญากรรมใดที่ไม่ใช่ผลกระทบภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของไทย ?
1. การค้ามนุษย์
2. แรงงานข้ามชาติ
3. การก่อการร้าย
4. การคอร์รัปชั่น

ข้อที่ 23 ข้อใดกล่าวถึงเวทีปรึกษาหารือว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ARF) ไม่ถูกต้อง ?
1. เพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ
2. ใช้วิธีการทูตเชิงป้องกันความขัดแย้ง
3. เพื่อแก้ไขความขัดแย้งหรือหาแนวทางยุติความรุนแรง
4. ใช้วิธีแลกเปลี่ยนทัศนะในกรอบที่ทุกฝ่ายพร้อมและสะดวกใจ

ข้อที่ 24 ASEAN + 3 หมายถึงข้อใด ?
1. กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ + อินเดีย , ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
2. กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ + จีน , ญี่ปุ่น และเกาหลี
3. กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ + อินเดีย, จีน และเกาหลี
4. กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ + จีน , ญี่ปุ่น และอเมริกา

ข้อที่ 25 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างสังคมไทยเรื่องใดนำไปสู่ความขัดแย้งทางสังคมมากที่สุด ?
1. ระบบความสัมพันธ์แห่งสถานภาพและบทบาททางสังคม
2. การอพยพเคลื่อนย้ายของกลุ่มคนในภูมิภาคต่าง ๆ
3. แบบแผนการปฏิบัติต่อกันในด้านต่าง ๆ ของสังคม
4. อัตราการเกิดของประชากรในชนบทค่อนข้างสูง

ข้อที่ 26 การติดต่อสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกภายหลัง ค.ศ.2000 หลายประการ ยกเว้นข้อใด ?
1. กระแสแนวคิดลัทธิวัตถุนิยมและบริโภคนิยมแบบตะวันตก
2. เกิดการรวมกลุ่มทั้งระดับภูมิภาค-อนุภูมิภาค เนื่องจากการขยายตัวของทุน
3. ค่านิยมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม
4. การเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมสมัยใหม่

ข้อที่ 27 ท่านใดกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงและความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่การผลิตและการบริโภคสินค้าและบริการ ?
1. เลวิส มอร์แกน
2. เลวิส มัมฟอร์ด
3. วอลท์ รอสโตวส์
4. ฌอง โบดริยาร์ด

ข้อที่ 28 ท่านคิดว่านโยบายประชานิยมที่พรรคการเมืองนำมาใช้เป็นเครื่องมือดำเนินการอยู่นั้น จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างไร ?
1. เศรษฐกิจดีขึ้น
2. เศรษฐกิจแย่ลง
3. เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน
4. เศรษฐกิจหดตัว

ข้อที่ 29 ท่านคิดว่าภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ จะส่งผลต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือไม่ อย่างไร ?
1. มีผล เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
2. มีผล เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับคำร้องทุกข์และปราบปรามอาชญากรรมมากขึ้น
3. ไม่มีผล เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่รักษากฎหมาย
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 30 หากเงินดอลล่าร์สหรัฐมีค่าอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับเงินสกุลยูโร และค่าเงินบาทแข็งขึ้น ราคาซื้อขายน้ำมันดิบจะเป็นอย่างไร ?
1. ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น
2. ราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง
3. ราคาน้ำมันดิบคงที่
4. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ไม่มีผลต่อราคาซื้อขายน้ำมันดิบ

ข้อที่ 31 ข้อใดต่อไปนี้คือค่าวัสดุ ?
1. เครื่องโทรสารมูลค่า 6,000 บาท
2. ปากกามูลค่า 2,500 บาท
3. รถจักรยานยนต์มูลค่า 30,000 บาท
4. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กมูลค่า 10,000 บาท

ข้อที่ 32 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง ?
1. ค่าตอบแทนวิทยากรอยู่ในงบดำเนินงาน
2. เงินเดือนอยู่ในงบบุคลากร
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในงบลงทุน
4. ค่าเช่ารถอยู่ในงบดำเนินงาน

ข้อที่ 33 ข้อใดต่อไปนี้เป็นรายการงบลงทุน ?
1. กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 10 กล่อง เป็นเงิน 5,200 บาท
2. แผ่นบันทึกข้อมูล(ซีดี) จำนวน 30 กล่องเป็นเงิน 6,000 บาท
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเงิน 25,000 บาท
4. กระเป๋า จำนวน 10 ใบ เป็นเงิน 5,300 บาท

ข้อที่ 34 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายใน ?
1. 15วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
2. 20วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. 25วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
4. 30วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อที่ 35 เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นความหมายของ อะไรในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ?
1. เงินงบประมาณ
2. เงินนอกงบประมาณ
3. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
4. เงินรายได้แผ่นดิน

ข้อที่ 36 ข้อใดคือความหมายของ “หลักฐานการจ่าย” ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ?
1. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
2. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการรับเงินให้แก่ผู้จ่ายหรือลูกหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
3. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการรับ-จ่ายเงินให้แก่ผู้รับ-จ่ายหรือลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
4. เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ

ข้อที่ 37 ระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการใช้ควบคุมการเบิก จ่าย เก็บรักษาและนำส่งเงินของส่วนราชการคือระเบียบในข้อใด ?
1. ระเบียบว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
2. ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง
3. ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังในหน้าที่ของอำเภอและกิ่งอำเภอ
4. ถูกทั้งคำตอบที่ 2 และ 3

ข้อที่ 38 กองบัญชาการใด มีอำนาจหน้าที่ที่กระทำการเกี่ยวกับข่าวสารฝ่ายตำรวจ ?
1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล
2. กองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
3. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
4. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ข้อที่ 39 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของข่าวกรอง ?
1. ข่าวกรองแห่งชาติ
2. ข่าวกรองทางทหาร
3. ข่าวกรองประเภทอื่น
4. ข่าวกรองยุทธศาสตร์ชาติ

ข้อที่ 40 ข่าวกรองการต่างประเทศกับข่าวกรองทางยุทธศาสตร์มีความสำคัญแตกต่างกันอย่างไร ?
1. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์สำคัญมากกว่า
2. ข่าวกรองการต่างประเทศมีความสำคัญมากกว่า
3. มีความสำคัญเท่ากัน อยู่ที่การนำไปใช้
4. ไม่สำคัญทั้งสองเรื่อง เพราะไม่ได้นำมากำหนดนโยบายภายใน

ข้อที่ 41 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2 กำหนดให้ใครเป็นประธาน ?
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 42 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ อาจถูกปรับเปลี่ยนได้โดยอำนาจของผู้ใด ?
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. นายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

ข้อที่ 43 "การนําตัวอักษร ตัวเลข คําพูด สัญญาณ สัญลักษณ์มาใช้แทน ความหมายอันแท้จริงตามที่ตกลงกันไว้เพื่อรักษาความลับในการส่งข่าวหรือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน" หมายถึงข้อใด ?
1. ประมวลลับ
2. การรหัส
3. การจารกรรม
4. การข่าวกรอง

ข้อที่ 44 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของแผนงานว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชาชนสัมพันธ์ในแต่ละครั้งหรือไม่ ?
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 45 คำภาษาอังกฤษว่า “Re-active PR” เกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุด ?
1. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรับ
3. การติดต่อสื่อสารทางเดียว
4. การติดต่อสื่อสารสองทาง

ข้อที่ 46 "การรณรงค์หาทุนมาใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อขยายจำนวนสมาชิกหรืออาสาสมัคร" ตรงกับข้อใดมากที่สุด ?
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 47 การใช้สื่อและกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์มีข้อควรดำเนินอย่างไร ?
1. การย้ำหรือซ้ำบ่อยๆ
2. ความต่อเนื่อง
3. ความหลากหลาย
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 48 ใบปลิวจัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด ?
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 49 ข้อใดไม่ใช่ข้อพึงปฏิบัติของการจัดกิจกรรมพิเศษ ?
1. ลักษณะของงานควรมีความเกี่ยวข้องกับองค์กร
2. มีข้อเสนอพิเศษเพื่อช่วยในการส่งเสริมการขาย
3. ควรประชาสัมพันธ์เฉพาะก่อนจัดงาน
4. ซื้อสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร

ข้อที่ 50 คำว่า Below the line ในการเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตรงกับข้อใด ?
1. สื่อมวลชน
2. เครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่สื่อมวลชน
3. การสื่อสารสองทาง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 51 หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร อันเนื่องมาจากการขาดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้นคือหน่วยงานใด ?
1. Non-social Organization
2. Non-profit Organization
3. Profit Organization
4. Social Profit Organization

ข้อที่ 52 ตัวอักษร “P” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร ?
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีต่างๆ
2. การจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ
3. การนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อมวลชน
4. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

ข้อที่ 53 เหตุการณ์เชิงลบอันรุนแรงที่เกิดขึ้นและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์องค์กร ต้องยึดหลักข้อใดที่สำคัญที่สุด ?
1. สื่อสารด้วยความทันสมัย ให้ข้อมูลเป็นระยะๆ
2. เลือกโฆษก ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
3. ยึดหลักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วและเกิดผลเสียน้อยที่สุด
4. ชี้แจงต่อสื่อสารมวลชน

ข้อที่ 54 พนักงานบริษัทตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง ชวนกันไปพักทานข้าว มีฝรั่งไปด้วย ระหว่างทางเดินไปกินข้าวมีร้านขายขนมถังแตกอยู่  ก็ได้แวะซื้อ ฝรั่งที่เดินไปด้วยก็ถาม : What is it ? เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีท่านจะเลือกตอบข้อใด ?
1. The bankruptcy sweet.
2. It's a dessert of economic failure.
3. It's a broke guy's food.
4. It's a pancake with coconut.

ข้อที่ 55 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ ?
1. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
2. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสามารถทำได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือใช้เวลาสั้นๆ
3. การประชาสัมพันธ์มีบทบาทเป็นอย่างมากในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
4. การสร้างภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีละน้อย และสะสมเพิ่มพูนมากขึ้น

ข้อที่ 56 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการให้ความรู้แก่มวลชน กรณีเกิดความงมงายต่อบุคคลและลัทธิความเชื่อต่างๆ ?
1. ควรกระทำโดยสื่อมวลชนที่วางตัวเป็นกลาง
2. ควรกระทำโดยนักศึกษาที่วางตัวเป็นกลาง
3. รัฐบาลต้องยื่นมือเข้าโค่นล้มบุคคล ลัทธิการเมือง หรือสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความงมงาย
4. รัฐบาลควรรอให้มวลชนมีความสงบและเลิกงมงายด้วยตนเอง

ข้อที่ 57 แรงจูงใจมีประโยชน์ในด้านใด ?
1. การเอาชนะความโกรธ
2. การเอาชนะจิตใจ
3. การเอาชนะศัตรู
4. การเอาชนะความประสงค์ร้าย

ข้อที่ 58 กรณีความหมายในด้านกว้างของคำว่า “มวลชน” ข้อใดไม่ถูกต้อง ?
1. การที่คนมารวมตัวกันด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. การที่คนมารวมตัวกันด้วยความสนใจและความต้องการที่ตรงกัน
3. การที่คนมารวมตัวกันด้วยความมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง
4. การที่คนมารวมตัวเกิดจากการจัดตั้งโดยประชาชน

ข้อที่ 59 เครือข่ายชนิดใดที่เมื่อก่อตั้งแล้ว ต่อมามักจะมีแนวโน้มจะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อตั้ง ?
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 60 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด ?
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 61 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย ?
1. การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยความสมัครใจ
2. การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนให้สมาชิกมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อน
3. การสร้างเครือข่ายควรสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว
4. การสร้างเครือข่ายอาจเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูสู่โลกภายนอก

ข้อที่ 62 การเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย ไม่มีการปิดบัง ทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้เสีย ตรงกับข้อใด ?
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 63 ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการมีส่วนร่วม คือข้อใด ?
1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชุมชน
2. มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อลดและแก้ไขปัญหา
3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทำงาน

ข้อที่ 64 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็น” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร ?
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 65 อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า กี่ ปี ?
1. ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. ไม่น้อยกว่า 10 ปี
4. ไม่น้อยกว่า 20 ปี

ข้อที่ 66 คำขึ้นต้นที่ใช้กับหนังสือประทับตราได้แก่ ?
1. เรียน
2. กราบเรียน
3. ส่ง
4. ถึง

ข้อที่ 67 แถบบันทึกเสียง และ แถบบันทึกภาพจัดเป็นหนังสือราชการแบบใด ?
1. ข้อบังคับ
2. ประกาศ
3. หนังสืออื่น
4. หนังสือประทับตรา

ข้อที่ 68 ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศ ?
1. ฐานข้อมูล (Data Base)
2. เครื่องมือ (Tools) ที่ใช้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
3. ข้อ 1 และ 2 ถูก
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 69 การเก็บรักษาข้อมูลหมายถึงข้อใด ?
1. นำข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อบันทึกต่างๆ
2. การประมวลผลข้อมูล
3. การทำข้อมูลให้มากขึ้น
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 70 ข้อใดคือส่วนประกอบของระบบสารสนเทศสำนักงาน ?
1. ระบบการจัดการข่าวสาร
2. ระบบประชุมทางไกล
3. ระบบสนับสนุนสำนักงาน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 71 ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ?
1. ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการตัดสินใจ
2. ความขัดแย้งที่เกิดจากการตัดสินใจ
3. บุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจ
4. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ

ข้อที่ 72 การบริหารการตัดสินใจโดยกลุ่ม (Managing group decision making) มีลักษณะอย่างไร ?
1. ส่งเสริมการใช้หลักประชาธิปไตยโดยใช้มติเสียงข้างมากในการตัดสินใจ
2. สนับสนุนสมาชิกในกลุ่มทุกคนได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย
3. ส่งเสริมความคิดเห็นของประธานการตัดสินใจให้สมาชิกคล้อยตาม
4. ส่งเสริมให้สมาชิกในกลุ่มตัดสินใจกันด้วยการอภิปราย

ข้อที่ 73 สภาวะการตัดสินใจแบบใดที่ตัดสินใจสามารถทำได้ทันทีเป็นการตัดสินใจที่ง่ายที่สุด ?
1. การตัดสินใจตามสถานการณ์
2. การตัดสินใจแบบมีทางเลือก
3. การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง
4. การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง

ข้อที่ 74 ข้อใดจัดอยู่ในส่วนของมาตรฐานทางจริยธรรมตำรวจ ?
1. การจับกุมผู้กระทำความผิด
2. การใช้อาวุธ กำลัง
3. การรวบรวมพยานหลักฐาน
4. ความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม

ข้อที่ 75 ผู้ใดเป็นผู้ลงนามประกาศใช้ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 ได้แก่ ?
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. ผู้บัญชาการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
3. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 76 ผู้ที่จัดให้มีศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แก่ ?
1. ก.ต.ช.
2. ก.ตร.
3. จเรตำรวจแห่งชาติ
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 77 ข้อใดต่อไปนี้คือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ?
1. มุ่งคุ้มครองหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้หน่วยงานได้ค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน
2. มุ่งคุ้มครองหน่วยงานของรัฐ กรณีเจ้าหน้าที่กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
3. มุ่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและใช้ความระมัดระวังตามสมควร
4. มุ่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่โดยให้หน่วยงานของรัฐร่วมกันรับผิดกับเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 78 ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติให้มีการจัดซื้อนมโรงเรียนเพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานในสังกัดในราคาที่สูงกว่าปกติ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เจ้าหน้าที่ไม่ชำระเงิน ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
1. หน่วยงานต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับให้ชำระเงิน
2. หน่วยงานต้องฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อบังคับให้ชำระเงิน
3. หน่วยงานต้องมีหนังสือเตือนไม่น้อยกว่า 7 วัน และใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 79 ข้อใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในความหมายของคำว่า "เจ้าหน้าที่" ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ?
1. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล
2. พนักงานของการประปาส่วนภูมิภาค
3. ลูกจ้างประจำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. พนักงานส่งจดหมาย ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

ข้อที่ 80 ข้อใดจัดเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของการสร้างสัมพันธภาพในการทำงาน ?
1. เกิดความร่วมมือ
2. ความผูกพันในกลุ่ม
3. การทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
4. งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ข้อที่ 81 สุภาพบุรุษควรแต่งกายไปในงานไม่เป็นทางการอย่างไร ?
1. ชุดสูท เสื้อแขนยาว ผูกหูกระต่าย
2. กางเกงยีนส์ เสื้อเชิ้ต รองเท้าผ้าใบ
3. สวมแจ๊กเก๊ตกับกางเกงผ้าธรรมดา รองเท้าหนัง
4. ชุดสูท เสื้อแขนยาว ผูกเนคไท

ข้อที่ 82 การกระทำในข้อใดที่แสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ไม่ดี ?
1. ยกย่องชมเชยผู้อื่นเสมอ
2. สันนิษฐานก่อนว่าทุกคนชื่นชอบเรา
3. พยายามเก็บความโกรธไว้ในใจไม่แสดงออก
4. ไม่ทักทายคนที่เราไม่แน่ใจเคยพบหรือเคยคุยด้วย

ข้อที่ 83 เนื้อหาส่วนใดที่ผู้พูดต้องใช้นำเสนอทุกครั้ง ไม่ว่าเป็นการพูดภายในเวลา 3-5 นาที 15 นาที หรือ 30 นาที ?
1. เนื้อหาต้องรู้
2. เนื้อหาควรรู้
3. เนื้อหาน่ารู้
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 84 การเคลื่อนไหว ท่าทางในการนำเสนอให้ Synchronization เป็นอย่างไร ?
1. ควบคุมการกระทำ
2. ใช้ท่าทางประกอบ
3. การเคลื่อนไหวที่เหมาะสม
4. มีความสอดคล้องกัน

ข้อที่ 85 หากท่านมีเวลาเตรียมตัวนำเสนอน้อยแต่ต้องการพูดให้มีความน่าเชื่อถือมากจะต้องใช้สิ่งใดประกอบการนำเสนอ ?
1. ประสบการณ์ที่พบ
2. การใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบ
3. อ้างผู้เชี่ยวชาญ
4. ใช้ข้อมูล สถิติ

ข้อที่ 86 ข้อใดต่อไปนี้เป็นกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification) ที่เข้าข่ายเป็นการ “ล็อคสเป็ค” ?
1. การกำหนดให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง
2. ระบุยี่ห้อสิ่งของที่จะซื้อ โดยไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามที่ระเบียบกำหนด
3. การกำหนดในลักษณะเปิดกว้าง แต่มีผู้มาเสนอราคาเพียงรายเดียว
4. คำตอบที่ 1 และ 2 ถูก

ข้อที่ 87 บุคคลใดมีหน้าที่ในการควบคุมพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ?
1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
2. ผู้ยืมใช้พัสดุ
3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
4. หัวหน้าหน่วยพัสดุ

ข้อที่ 88 ผู้มีอำนาจอนุมัติให้งด หรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา คือใคร ?
1. หัวหน้าส่วนราชการ
2. ปลัดกระทรวง กรณีสำนักงานปลัดกระทรวง
3. หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอำนาจในการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างในครั้งนั้น
4. ถูกทั้งคำตอบที่ 1 และ 2

ข้อที่ 89 กระบวนการรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ UPR จะพิจารณาข้อมูลจากส่วนใด ?
1. รายงานภาครัฐและเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคม
2. รายงานจากองค์กรเอกชนภายในประเทศและต่างประเทศ
3. รายงานจากภาครัฐและองค์กรเอกชนต่างประเทศ
4. ทุกหน่วยงาน

ข้อที่ 90 ข้อใดเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ?
1. ส่งเสริมการกระทำตามสิทธิเสรีภาพของกฎหมาย
2. ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. เสนอแนะการทำงานตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานเอกชน
4. ดูแลสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

ข้อที่ 91 ข้อใดกล่าวถึงสิทธิตามธรรมชาติ และสิทธิตามกฎหมาย ได้ถูกต้อง ?
1. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิชุมชนและการเข้าถึงบริการสาธารณะ เป็นสิทธิตามกฎหมาย
2. สิทธิในการมีชีวิตอยู่รอด เสรีภาพ และความมั่นคงแห่งบุคคล เป็นสิทธิตามกฎหมาย
3. สิทธิในการศึกษา สิทธิการติดต่อสื่อสาร เป็นสิทธิตามธรรมชาติ
4. สิทธิในการครองชีพอันเพียงพอสำหรับสุขภาพและการรักษาทางการแพทย์ เป็นสิทธิตามธรรมชาติ

ข้อที่ 92 ตำรวจในฐานะเจ้าพนักงานขั้นต้นของกระบวนการยุติธรรม ต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะให้การรักษาความยุติธรรมเป็นไปด้วยความถูกต้องเที่ยงธรรม ?
1. ปฏิบัติตนตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
2. ปฏิบัติตามอุดมคติของตำรวจ
3. ปฏิบัติตามกฎหมาย
4. ปฏิบัติตามนโยบายโดยเคร่งครัด

ข้อที่ 93 "ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิดหรือด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทผิดพลาด และอคติต่างๆ มิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกัน เป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอน" ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการไม่ใช้ปัญญาตามที่กล่าวถึงในพระบรมราโชวาทคือ ?
1. ความประมาท
2. ความผิดพลาด
3. อคติ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 94 "ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้" ข้อใดเป็นความรู้ที่ได้รับจากการอ่านพระบรมราโชวาทข้างต้น ?
1. คนไม่ดีไม่มีอำนาจบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง
2. คนไม่ดีมักก่อความเดือดร้อนวุ่นวาย
3. วิธีการทำให้บ้านเมืองสงบสุข
4. คนดีมักจะอยู่อย่างสงบสุข

ข้อที่ 95 การจัดทำทำเนียบกำลังพล ถือเป็นงานในข้อใด ?
1. งานประวัติ
2. งานทะเบียนพล
3. งานสวัสดิการ
4. งานส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 96 การให้ข้อเสนอแนะ การจัดลำดับความเร่งด่วนในการแบ่งกำลังพลในแต่ละกลยุทธ์ ถือเป็นงานกำลังพลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใด ?
1. ฝ่ายการข่าว
2. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
3. ฝ่ายยุทธการ
4. ฝ่ายประเมินผล

ข้อที่ 97 การจัดทำประมาณการกำลังพล หัวข้อใดถือเป็นหัวข้อสุดท้าย ?
1. ข้อสรุป/ข้อเสนอ
2. การวิเคราะห์
3. สถานการณ์
4. ภารกิจ

ข้อที่ 98 การฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ มักเกี่ยวข้องกับข้อใด ?
1. ด้านการจราจร
2. ด้านการป้องกันยาเสพติด
3. ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 99 งานบริการสังคมเกี่ยวข้องกับตำรวจฝ่ายใดมากที่สุด ?
1. ฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายบังคับบัญชา
3. ฝ่ายเจรจาต่อรอง
4. ฝ่ายป้องกันปราบปราม

ข้อที่ 100 การฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์ในข้อใด ?
1. เพื่อสร้างการรวมกลุ่มของประชาชน
2. เพื่อให้การรวมกลุ่มเกิดการร่วมมือกับตำรวจ
3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันอาชญากรรม
4. ถูกทุกข้อ