Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 01 December 2563 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดมิใช่งานกำลังพลในการปฏิบัติการ
1. การรักษายอดกำลังพล
2. งานสวัสดิการ
3. งานมวลชนสัมพันธ์
4. การพัฒนาและการรักษาขวัญ

ข้อที่ 2 การอนุมัติสั่งการในเรื่องของเข้าปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากหน้าที่ของกำลังพล หมายถึงข้อใด
1. การรักษายอดกําลังพล
2. การทดแทนกําลังพล
3. การดำเนินการกำลังพล
4. การพัฒนาและรักษาขวัญกำลังพล

ข้อที่ 3 ข้อใดเป็นหน้าที่งานทะเบียนพล
1. การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. มีหน้าที่จัดทําเนียบกําลังพล
3. มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ

ข้อที่ 4 ข้อใดเป็นรูปแบบของวงรอบข่าวกรองที่ถูกต้อง
1. Requirement-Collection-Processing-Analysis
2. Recruitment -Controller-Processing- Arrangement
3. Recruitment-Collection-Producing-Arrangement
4. Requirement-Controller-Producing-Analysis

ข้อที่ 5 ข่าวกรองที่หมายถึงผลผลิตจากวรรณกรรม มาจากแหล่งใด
1. พจนานุกรมศัพท์ทหาร
2. ราชบัณฑิตยสถาน
3. พ.ร.บ.ตำรวจ
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 6 หลักเกณฑ์ในการกระจายใช้ข่าวสาร 3 หลักมีอะไรบ้าง
1. รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา
2. ทันเวลา เหมาะสม มั่นคงปลอดภัย
3. ถูกต้อง ถูกเวลา เหมาะสม
4. รวดเร็ว ทันเวลา ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 7 Transportation หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การใช้บริการด้านสาธารณสุข
4. ระบบสารสนเทศสำหรับการลำเลียง

ข้อที่ 8 Maintenance หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การซ่อมบำรุงรักษา
4. ระบบสารสนเทศ

ข้อที่ 9 ปัจจัยสำคัญในการส่งกำลังบำรุงประกอบด้วย
1. การบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารจัดการ การบริหารคุณธรรม
2. การวิจัยและพัฒนา การทำงบประมาณ การส่งกลับ
3. การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง
4. การเคลื่อนย้าย การซ่อมแซม การแจกจ่าย

ข้อที่ 10 กลไกหลักของอาเซียนในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ
1. ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอาเซียน ASEAN Emergency Operation Centre Network for Public Health Emergencies (EOC)
2. ศูนย์ประเมินและสื่อสารความเสี่ยงอาเซียน ASEAN Risk Assessment and Risk Communication Centre (ARARC)
3. ศูนย์ข้อมูลชีวภาพเสมือนอาเซียน ASEAN Bio Diaspora Virtual Centre for Big Data Analytics and Visualization (ABVC)
4. ศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre)

ข้อที่ 11 ข้อใดคือ ศูนย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียน
1. ศูนย์ ASEAN - Japan Cybersecurity Capacity Building Centre (AJCCBC)
2. ศูนย์ ASEAN - Singapore Cybersecurity Centre of Excellence (ASCCE)
3. ศูนย์ Cyber Security Operation Center (CSOC)
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12 ศูนย์เดลซ่า (DELSA Satellite Warehouse) มีประโยชน์อย่างไร
1. ใช้เป็นคลังสิ่งของช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติในอาเซียน
2. ใช้เป็นศูนย์กระจายข้อมูลการเกิดภัยพิบัติของอาเซียน
3. ใช้เป็นศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนเมื่อเกิดภัยพิบัติ
4. ใช้เป็นศูนย์นักท่องเที่ยวอาเซียนเมื่อไม่มีความปลอดภัย

ข้อที่ 13 สาเหตุสำคัญที่สุด ในการที่รัฐบาลนำหลักธรรมาภิบาลที่เน้นเรื่อง "ความโปร่งใส" ในการดำเนินงานของภาครัฐ
1. กับดักประเทศรายได้ปานกลาง
2. เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง
3. นักการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
4. การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อที่ 14 สถาบันครอบครัวในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว เป็นผลมาจากข้อใด
1. กระแสโลกาภิวัตน์
2. การพัฒนาเป็นเมือง
3. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่

ข้อที่ 15 การที่รัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์กลับมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใด
1. แบบการปฏิวัติ
2. แบบวัฎจักร
3. แบบเส้นตรง
4. แบบดั้งเดิม

ข้อที่ 16 การแจกของผูู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล ทุกคนจะได้รับของแจกของขั้นพื้นฐาน เช่นได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง ยาป้องกันเท้าเปื่อย แต่หากมีครอบครัวหนึ่งมีคนป่วยที่ต้องการยาเป็นพิเศษ หรือบางครอบครัวมีเด็กอ่อน ต้องได้รับนมผงเพิ่มสําหรับเด็ก ทางราชการจึงเพิ่มยาและนมผงให้แก่ครอบครัวเหล่านั้น การกระทำดังกล่าวมีความเสมอภาคหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. มีความเสมอภาค เพราะทุกคนในครอบครัวได้รับแจกสิ่งของจำเป็นเพื่อการยังชีพอย่างเสมอภาค
2. ไม่มีความเสมอภาค เพราะมีบางครอบครัวที่ประสบภัยได้รับแจกสิ่งของแตกต่างจากครอบครัวทั่วไป
3. มีความเสมอภาค เพราะทุกครอบครัวที่ประสบภัยได้รับแจกสิ่งตามความต้องการ
4. ไม่มีความเสมอภาค เพราะทุกครอบครัวผู้ประสบภัยไม่ได้รับของเป็นพิเศษ

ข้อที่ 17 สหประชาชาติให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เพราะมีเหตุผลและความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันด้านใด
1. คุณภาพชีวิต
2. ฐานะทางเศรษฐกิจ
3. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
4. ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์

ข้อที่ 18 การกำหนดกฎเกณฑ์ข้อใดไม่เป็นธรรมต่อบุคคลและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
1. วุฒิการศึกษาของผู้สมัครเป็น ส.ส.
2. เชื้อชาติและศาสนาของเจ้าหน้าที่รัฐ
3. เพศและอายุของนักเรียนเตรียมทหาร
4. ส่วนสูงและน้ำหนักของนักกีฬา

ข้อที่ 19 ข้อใดไม่ใช่ประเภทงบรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562
1. งบบุคลากร
2. งบทุนสำรอง
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบดำเนินงาน

ข้อที่ 20 ตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณปี ๒๕๖๑ ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงปีงบประมาณถูกต้อง
1. 2 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
2. 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
3. 30 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
4. 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ

ข้อที่ 21 ข้อใดต่อไปนี้คือค่าสาธารณูปโภค
1. ค่าจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
2. ค่าน้ำบาดาล
3. ค่าบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
4. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ

ข้อที่ 22 ในการแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้างห้ามแต่งตั้งกรรมการใดเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
2. กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
3. กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือ กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อที่ 23 มูลค่าของหลักประกันการเสนอราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดมูลค่าของหลักประกันไว้เท่าใด
1. ร้อยละ5 ของราคากลางที่จัดหาพัสดุในครั้งนั้น
2. ร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณที่จัดหาไม่เกิน 2 ปี
3. ร้อยละ 5 ของวงเงินราคากลางที่จัดหาพัสดุไม่เกิน 2 ปี
4. ร้อยละ 5 ของวงเงินประมาณหรือราคาที่พัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น

ข้อที่ 24 อัตราค่าปรับกรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามข้อใด
1. ร้อยละสิบ
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
3. ไม่น้อยว่าร้อยละสิบห้า
4. ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า

ข้อที่ 25 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นองค์กรรักษาความปลอดภัยฝ่ายใด
1. ฝ่ายตํารวจ
2. ฝ่ายข่าวกรอง
3. ฝ่ายพลเรือน
4. ฝ่ายประสานการข่าว

ข้อที่ 26 หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างไร เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1. แผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน
2. แผนการเคลื่อนย้าย
3. แผนการพิทักษ์รักษา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 27 ข้อใดไม่ใช่ชั้นความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
1. ชั้นปกปิด
2. ชั้นลับ
3. ชั้นลับมาก
4. ชั้นลับที่สุด

ข้อที่ 28 "การสื่อสารแบบยุคลวิถี" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การสื่อสารทางเดียว
2. การสื่อสารสองทาง
3. การสื่อสารมวลชน
4. การสื่อสารขององค์กร

ข้อที่ 29 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยการใช้สื่อและกิจกรรมต่างๆ นำพาข่าวสารขององค์กรไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 30 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของแผนงานว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชาชนสัมพันธ์ในแต่ละครั้งหรือไม่
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 31 นิตยสารจัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 32 ชุมชนสัมพันธ์ หมายถึงอะไร
1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่จะนำข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. ความสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสื่อมวลชน
3. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในละแวกใกล้เคียง
4. การสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อที่ 33 กลยุทธ์การประชาสมพันธ์ หมายถึงอะไร
1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่จะนำข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. ความสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสื่อมวลชน
3. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในละแวกใกล้เคียง
4. การสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อที่ 34 การริเริ่มใหม่ๆ ที่ทำให้ธุรกิจนั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่ง และให้ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจคืออะไร
1. การทำPR
2. CSR เชิงกลยุทธ์
3. Publication map
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 35 มูลนิธิ และองค์กรสาธารณะที่ทำประโยชน์จัดอยู่ในเรื่องของอะไร
1. กิจกรรมเพื่อสังคม
2. การทำเพื่อสังคม
3. การกุศลเพื่อสังคม
4. กิจการเพื่อสังคม

ข้อที่ 36 ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1. สื่อมวลชน
2. เครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่สื่อมวลชน
3. การสื่อสารทางเดียว
4. การสื่อสารสองทาง

ข้อที่ 37 การที่องค์กรตำรวจ มีลักษณะการดำเนินงาน ที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตี เพราะการให้บริการสาธารณะ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได้ เป็นภาพลักษณ์ ในลักษณะใด
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
4. ภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 38 ภาพลักษณ์ที่ต้องการให้องค์กรมีความก้าวหน้า ทันสมัย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ในลักษณะใด
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
4. ภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 39 การที่มีข่าวว่าข้าราชการตำรวจ เรียก รับ สินบทจากประชาชน เป็นภาพลักษณ์ ในลักษณะใด
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
4. ภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 40 ข้อใดคือผลเสียของการใช้จิตวิทยามวลชน
1. ทำให้เกิดความหวาดระแวง
2. ทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างกลุ่มมวลชน
3. หากมีการบิดเบือนข้อมูลจะทำให้ควบคุมลำบาก
4. ทำให้รัฐเสียผลประโยชน์

ข้อที่ 41 ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับกลุ่มมวลชนที่มีอยู่โดยธรรมชาติโดยไม่ได้มีการจัดตั้ง
1. การเข้าถึงคน
2. การเข้าถึงงาน
3. การเข้าถึงท้องที่
4. การเข้าถึงผู้นำชุมชน

ข้อที่ 42 ข้อใดไม่ใช่ความหมายในด้านแคบของคำว่า “มวลชน”
1. กลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. กลุ่มคนที่มารวมตัวกันด้วยความมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง
3. กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนมากจะมีลักษณะของการถูกจัดตั้งหรือควบคุมดูแลโดยรัฐ
4. รัฐจะใช้กลุ่มคนเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก หรือประโยชน์อื่นๆ ตามที่รัฐกำหนดไว้

ข้อที่ 43 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดถือเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 44 ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 45 เครือข่ายชนิดใดที่เมื่อก่อตั้งแล้ว ต่อมามักจะมีแนวโน้มจะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อตั้ง
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 46 ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการประชุมรับฟังความคิดเห็น
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 47 การเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย ไม่มีการปิดบัง ทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้เสีย ตรงกับข้อใด
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 48 “การประชาพิจารณ์” จัดเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในข้อใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 49 ข้อความใดไม่มีในหนังสือประทับตรา
1. ที่
2. ตราชื่อส่วนราชการ
3. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
4. คำลงท้าย

ข้อที่ 50 ร.ต.ต. ก เขียนหนังสือถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
1. เรียน ไม่มีคำลงท้าย
2. เรียน ขอแสดงความนับถือ
3. เรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
4. เรียน ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

ข้อที่ 51 แถลงการณ์ และข่าว จัดเป็นหนังสือราชการชนิดใด
1. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
2. หนังสือสั่งการ
3. หนังสือประทับตรา
4. หนังสือประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 52 ข้อใดคือ กรรมการกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
1. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
2. ผู้แทนกรมสรรพากร
3. ผู้แทนกรมศุลกากร
4. ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 53 ชั้นข้าราชการตำรวจมีกี่ชั้น
1. 3 ชั้น
2. 4 ชั้น
3. 5 ชั้น
4. 6 ชั้น

ข้อที่ 54 ผู้ที่มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ระดับ ส.6 ระดับ ส.7 ระดับ ส.8 เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ก.ตร. คือใคร
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. รองนายกรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการ
4. ผู้บังคับการ

ข้อที่ 55 บริการสังคมในข้อใด มีความเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาในหน้าที่ใดน้อยที่สุด
1. การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
2. การกำกับดูแลตามแผน
3. การให้ข้อเสนอแนะต่อแผน
4. การให้ข้อมูลข่าวสารบริการสังคม

ข้อที่ 56 งานบริการสังคมเกี่ยวข้องกับภารกิจของตำรวจมากมาย ยกเว้นข้อใด
1. การให้ความรู้กับชุมชนด้านป้องกันยาเสพติด
2. การบรรเทาสาธารณะภัยเมื่อเกิดอุทกภัย
3. การให้ความรู้ด้านพรรคการเมืองกับประชาชนในวงเหล้า
4. การปลูกฝังอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันให้กับเยาวชน

ข้อที่ 57 การประชาสัมพันธ์เพื่อบริการสังคมในข้อใดไม่ถูกต้อง
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจมีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
2. งานประชาสัมพันธ์เป็นภารกิจหลักของตำรวจและให้ความสำคัญก่อนงานอื่น
3. หน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องจัดให้มีบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมีการแถลงข้อเท็จจริงกับสังคมในบางกรณี

ข้อที่ 58 "ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยทำกัน" จากพระบรมราโชวาทฯ เน้นให้ข้าราชการควรปฏิบัติงานอย่างไร
1. ต้องใช้หลักวิชาและความรอบรู้เชี่ยวชาญในงานของตนเอง
2. ไม่ทำงานเฉพาะหน้าที่ของตนเอง แต่ช่วยเหลือทำงานในหน้าที่ของผู้อื่นด้วย
3. นอกจากต้องใช้หลักวิชาการในการทำงานแล้ว จะต้องเสียสละร่วมกันปฏิบัติงานให้สำเร็จ
4. ต้องมีความสามัคคีกันเพื่อมุ่งความสำเร็จของงาน

ข้อที่ 59 ขาดทุนคือกำไร หมายความว่า "ถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้ว เราก็เสียแต่ในที่สุดที่เราเสียมันเป็นการได้การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินมิได้" พระราชดำรัสฯ ทรงให้ยึดหลักการในข้อใด
1. ความเพียรพยายาม
2. ความเมตตากรุณา
3. การให้และการเสียสละ
4. การลงทุนไม่แสวงหากำไร

ข้อที่ 60 ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น. จากพระราโชวาทฯ ข้าราชการจะบรรลุ "ผลประโยชน์ของแผ่นดิน" ควรจะต้องยึดถือสิ่งใด
1. ยึดถือความถูกต้องเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
2. ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชน
3. ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรมในการทำงาน
4. ยึดถือความสุขสงบของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชน

ข้อที่ 61 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จะมีลักษณะอย่างไร
1. มีศิลปะในการสนทนา
2. มีทัศนคติเชิงบวก
3. มีความเอื้อเฟื้อและรู้กาลเทศะ
4. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ทื่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
2. ทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ
3. สร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ
4. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 63 มนุษยสัมพันธ์ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน โดยเพิ่มความสามารถของบุคลากรในการทำงาน
3. การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารหน่วยงานกับรัฐบาล