เลือกภาษา :


sitemap

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     "งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม ที่ผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน  ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ  อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป้นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้  ขอให้ถือว่า  การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์  เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"

www.edupol.org

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

ปรัชญาองค์กร

ตราสัญลักษณ์

ผู้บังคับบัญชา

หลักสูตร

ประวัติ และธรรมเนียบ

อำนาจหน้าที่
หน่วยงานในสังกัด

ยุทธศาสตร์และแผน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือ หลักเกณฑ์
เอกสารและแบบฟอร์ม

หลักสูตรการฝึกอบรม

E - learning

ระบบฐานข้อมูล

การรับสมัครสอบคัดเลือก

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
(ASEAN)

ระเบียบ - คำสั่ง

ประกวดราคา

การติดต่อ

นโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ ]
เอกสารนำเสนอนโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ [ ]

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

ดาวน์โหลดข้อมูล >>> (๓๐/๐๙/๕๗)

แผนการสอนนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ดาวน์โหลดข้อมูล >>>
(๓๐/๐๙/๕๗)

นโยบายการบริหารราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (๓๐/๐๙/๕๗) [ ]

ประชาสัมพันธ์
วีดีทัศน์กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
(๒๙/๐๙/๕๗)
 

ประชาสัมพันธ์
แผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
(๒๖/๐๙/๕๗) [ ] 

ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๗ [ ]

 (๒๖/๐๙/๕๗) 

 

ทำเนียบวิทยากรรุ่นที่ 2
โครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณ
ของตำรวจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์
พระบรมราชินีนาถ

  (๔/๐๙/๕๗) [ ] 

แบบสำรวจความต้องการการเข้ารับการฝึกอบรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ *** แก้ไขไฟล์ [
]

 (๑๖/๐๙/๕๗) 

ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๗

ดูรายละเอียด >>> http://www.policeadmission.org

  (๒๘/๐๘/๕๗) 

วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๖.๐๐ น. ได้จัดพิธี วันสถาปนากองบัญชาการศึกษา ครบรอบปีที่ ๕๔
ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณลานด้านหน้า
กองบัญชาการศึกษา

(๒๕/๐๙/๕๗)   
วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. กองบัญชาการศึกษาได้จัดพิธีมอบรางวัลตามโครงการ
ประกวดการฝึกตามแบบตำรวจ (บุคคลท่ามือเปล่า)
ของข้าราชการตำรวจ บช.ศ. ประจำปี ๒๕๕๗
และมอบรางวัลตามโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ๕ส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
ของ บช.ศ.ในวันที่ ๑๕ ส.ค.๕๗ และ ๒๕ ส.ค.๕๗

(๒๕/๐๙/๕๗) 
 
วันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น.
กองบัญชาการศึกษาได้จัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ของ บช.ศ. ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว

(๒๕/๐๙/๕๗)   
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ เวลาประมาณ
๑๐.๐๐ น. บช.ศ. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร - ธิดา
ข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร บช.ศ.

(๑๑/๐๙/๕๗) 
   

ลิงค์ที่น่าสนใจ

GES Survey Online

สนามยิงปืน บช.ศ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สมุดโทรศัพท์ ตร. Online

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

e - Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กรมสรรพากร

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา

ธนาคารกรุงไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

Government Procurement

eCitizen