เลือกภาษา :


sitemap

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     "งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม ที่ผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน  ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ  อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป้นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้  ขอให้ถือว่า  การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์  เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"

www.edupol.org

ติดต่อข้าราชการตำรวจ บช.ศ.

ระบุชื่อ

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
โครงการประกวดเว็บไซต์ ตร. ปี ๒๕๕๓

กองบังคับการอำนวยการ

สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ

วิทยาลัยการตำรวจ

กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง
กองการสอบ
กลุ่มงานอาจารย์
สถาบันฝึกอบรมฯ (ILEA)

 
 

GES Survey Online

ผลการปฏิบัติงาน
ของ บช.ศ. ปี 2556

 

tumblr visitor

ตั้งแต่ ตุลาคม 2553
ตรวจสอบการใช้งานระบบ


กองบัญชาการศึกษา
โทร.๐-๒๕๑๓-๙๓๖๒-๗๑
โทรสาร. ๐-๒๕๑๓-๓๐๖๐

 

โครงการค้นหาบุคคลต้นแบบ
แบบอย่างข้าราชการตำรวจในการดำรงชีพอย่างพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ สู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานระดับ บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. เพื่อค้นหา
ข้าราชการตำรวจที่ดำเนินชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง
[ ]

 (๐๔/๐๔/๕๗) 

คำสั่ง คณะกรรมการบริหารการกีฬาตำรวจ
ประเภทยิงปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๑ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ประเภทยิงปืน )
และจัดเตรียมนักกีฬายิงปืนเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย
ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
[ ]

 (๒๘/๐๓/๕๗) 

วีดีโอการบรรยาย
โดย พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว (ผบ.ตร.)

ครงการสัมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

*** ดาวน์โหลดวีดีโอการบรรยาย

VDO 1.VOB [ ]

VDO 2.VOB [ ]

VDO 3.VOB [ ]

VDO 4.VOB [ ]

 (๐๗/๐๓/๕๗) 

วิธีการทดสอบความรู้วิชาจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ

ผ่านระบบสารสนเทศ กองบัญชาการศึกษา ตามโครงการทดสอบวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจ สำหรับข้าราชการในสังกัด บช.ศ. [ ]

 (๐๔/๐๓/๕๗) 

 

โครงการฝึกอบรม
ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสายงาน
๔ สายงานในสถานีตำรวจ

***(เพิ่มเติม) คู่มือ ๔ สายงาน [ ]

***(เพิ่มเติม) แบบรายงานผลประเมินการฝึกอบรม
๔ สายงาน
[ ]

*** (แก้ไข) แผนการฝึกอบรมโครงการ ฯ [ ]

แบบประเมินสายอำนวยการ [ ]

แบบประเมินสายงานสืบสวน [ ]

แบบประเมินสายงานจราจร [ ]

แบบประเมินสายงานป้องกันปราบปราม [ ]

รายชื่อวิทยากรสายอำนวยการ [ ]

รายชื่อวิทยากรสายสืบสวน [ ]

รายชื่อวิทยากรสายจราจร [ ]

รายชื่อวิทยาการสายป้องกันปราบปราม [ ]

 (๐๔/๐๒/๕๗) 

โครงการและดำเนินการสัมมนาผู้นำหน่วย
ระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ

การสัมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ []

ตารางการอบรม รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ []

ตารางการอบรม รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ []

แผนที่การเดินทาง []

 (๑๗/๐๒/๕๗) 

แบบประเมินการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานอำนวยการ
ในสถานีตำรวจ
[ ]

 (๑๙/๐๒/๕๗) 

ขอบเขตวิชาสอบข้อเขียน การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
- รอง สว.สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม

- พนักงานสายสอบสวน (สบ ๑) และ นิติกร

- รอง สว.กลุ่มงานอำนวยการ และ สนับสนุน

 
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ
- หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (มติคณะกรรมการข้าราชการตำรวจบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗)
- ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการสอบคัดเลือก หลักสูตร ฝอ.ตร.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดให้มีโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ติดตามรายละเอียดหรือคลิกได้ที่
http://www.vipassanathai.org/main.php?url=table
ฐานข้อมูลเครื่องราชฯ และราชกิจจาฯ  (๓๑/๐๑/๕๖)
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ.
(๒๗/๐๙/๕๕)
ประกาศกองบัญชากาศึกษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง
(๒๗/๐๙/๕๕)
แผนประชาสัมพันธ์ กองบังคับการ กองบัญชาการศึกษา  (๒๗/๐๗/๕๕)
 
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ (๒๗/๐๗/๕๕)
สมุดโทรศัพท์กองบัญชาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับแก้ไข)
(๒๐/๐๒/๕๖)
ประชาสัมพันธ์การบูชาพระนิรันตราย (จำลอง)  (๑๐/๐๗/๕๕)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ๘๐ พรรษา พระมิ่งแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และรายละเอียดวิธีกาสั่งจองผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ  
(๒๓/๐๗/๕๕)

นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี ๒๕๕๗

แนวทางการสมัครขอรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ และรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2557

(๐๑/๐๔/๕๗)
รายงานการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร. ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๗

(๑๕/๑๑/๕๖)
นโยบาย การบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (รูปเล่ม)
(๑๘/๑๐/๕๖)
 

นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปี ๒๕๕๖

สรุปผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายการบริหารราชการ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๑๓/๐๑/๕๗)
นโยบาย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. (รูปเล่ม) (๒๒/๑๑/๕๕)
สรุปมติที่ประชุม ก.ต.ช.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๕ (๒๒/๑๑/๕๕)
สรุปประเด็นนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. (๒๒/๑๑/๕๕)
 

สรุปประเด็นโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบาย ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

สรุปข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. โครงการสัมมนาการขับเคลื่อน
นโยบาย ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
(๑๓/๐๑/๕๕)
 

ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๕๕-๖๔

ข้อมูลยุทธศาสตร์ ตร.ฯ ปี ๕๕-๖๔. (๑๓/๐๑/๕๕)
 

ฐานข้อมูลคำรับรองฯ ปี ๔๙ -๕๕ ของ บช.ศ.

ฐานข้อมูลคำรับรองฯ ปี ๔๙ -๕๕ ของ บช.ศ. (๑๔/๑๑/๕๔)
 

คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖

คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
(๐๘/๐๗/๕๖)
 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

แจ้งแนวทางปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗
[ ] (๑๘/๑๑/๕๖)
แบบฟอร์มรายงาน (รอบ ๑๒ เดือน)  (๒๒/๑๑/๕๕)
- แบบ ปย.๑
- แบบ ปย.๒
- แบบฟอร์มที่ ๑ (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในด้วยตนเอง
     ของหน่วยงานย่อย)
แบบฟอร์มที่ ๒ (รายงานผลการวิเคราะห์จุดอ่อน/ความเสี่ยงของระบบ
     การควบคุมภายใน ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ของหน่วยงานย่อย)
 

คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ฉบับส่วนราชการ)

คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (๒๐/๑๑/๕๕)
คู่มือการจัดทำโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (๒๐/๑๑/๕๕)
แบบฟอร์ม งบลงทุน (checklist) (๒๐/๑๑/๕๕)
 

คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๕

ข้อมูลจุดเน้นและทิศทางการดำเนินงาน เพื่อประกอบการจัดทำคำขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
(๑๓/๐๙/๕๔)
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

คู่มือ (๑๓/๑๑/๕๕)
คำนำ และ สารบัญ (๑๓/๑๑/๕๕)
หน้าปก (๑๓/๑๑/๕๕)
แบบประเมินผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม (๐๑/๐๒/๕๖)
 

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์การ (ระดับ ตร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ
(๒๐/๐๑/๕๖)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (รอบ 9 เดือน)
(๒๐/๐๑/๕๖)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (รอบ 12 เดือน)
(๑๘/๑๐/๕๖)
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับหน่วย
ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประจำ

คำนำ สารบัญ (๑๓/๑๑/๕๖)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบ
จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประจำ
(๑๓/๑๑/๕๖)
ปกหน้าคู่มือ (.jpg) (๑๓/๑๑/๕๖)
ปกหลังคู่มือ (.jpg) (๑๓/๑๑/๕๖)
 

โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ
ของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

รายงานผลโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ
ของ บช.ศ.
(๐๓/๐๓/๕๗)
เนื้อหาประกอบคำบรรยายแต่ละวิชา
(๐๓/๐๓/๕๗)
 

แผนปฏิบัติราชการ ตร.

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
(๒๖/๑๒/๕๖)
แผนปฏิบัติราชการ  ตร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (๒๕/๑๐/๕๖)
แผนปฏิบัติราชการ  ตร.ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ (๒๐/๑๒/๕๕)
รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ตร.ประจำปี
พ.ศ.๒๕๕๖
(๑๓/๑๒/๕๖)
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) ของ ตร. (๒๐/๐๑/๕๕)
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
(รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)
(๒๐/๐๑/๕๕)
 

แผนปฏิบัติราชการ บช.ศ.

แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
(๒๑/๑๑/๕๖)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชกร บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ -
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
(๐๗/๑๐/๕๖)

    - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๑๒ เดือน) ระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

     - สรุปแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (รอบ ๖ เดือน) ระหว่างวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
(๒๔/๐๔/๕๖)
แผนปฏิบัติราชการ บช.ศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
(๒๘/๐๑/๕๖)
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)
ของกองบัญชาการศึกษา
(๒๘/๐๒/๕๕)
สรุปผลการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการศึกษา
ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
(๒๕/๑๐/๕๕)
หน้าแรก กลยุทธ์/แนวทาง
บช.ศ. กองการสอบ
ส.ศ.ป. ฝรก.
ส.บ.ร. ว.ต.ร.
กอจ. บก.อก.
 

แผนการตรวจสอบระยะยาว สตส.

แผนการตรวจสอบระยะยาว ของ สตส. ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘
(๑๔/๐๒/๕๖)
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
( พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๑ )

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ.๒๕๕๖ - พ.ศ.๒๕๖๑)
file Size 6,536 KB (๑๗/๐๗/๕๖)
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กองบัญชาการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน กองบัญชาการศึกษา (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ.๒๕๕๕)
 

การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของ ตร.

นโยบาย ปี ๒๕๕๔ (๑๙/๐๘/๕๔)
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีปี ๒๕๕๔ (๑๙/๐๘/๕๔)
ใบปะหน้า คำนำ ประกาศเจตนารมณ์ (๑๙/๐๘/๕๔)
 

หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ
และหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

หนังสือแจ้งหลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ ฯ
(๐๔/๑๐/๕๖)
หลักเกณฑ์ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานข้าราชการตำรวจ ฯ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ (๐๔/๑๐/๕๖)
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบ
จัดการศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร.ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค
(๑๓/๑๑/๕๖)
ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (๑๓/๑๑/๕๖)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

(เพิ่มเติม) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร.ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษา
อบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค
(๑๑/๐๒/๕๖)
ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) (๒๑/๑๑/๕๕)
 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนปฏิบัติการ"

  รายงานผลโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " การเขียนแผนปฏิบัติการ "
(๐๓/๐๔/๕๗)
เนื้อหาประกอบคำบรรยายในแต่ละหัวข้อวิชา
๑. ศาสตร์และศิลป์ในการจัดทำแผน 
๒. การเขียนแผนปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ
รายงานสรุปผลเนื้อหาการบรรยายโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
"การเขียนแผนปฏิบัติการ"
บช.ศ. ประกาศชมเชยข้าราชการตำรวจผู้ทำคุณประโยชน์
ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการและนัก
เรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

(๐๔/๐๒/๕๗) 
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ
ของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

(๐๓/๐๓/๕๗) 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนปฏิบัติการ"
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพันธ์คงชื่น
ชั้น ๓ อาคารเรียน วตร.

(๐๓/๐๓/๕๗) 
เมื่อวัน ๓๑ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก. ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 
 
เมื่อวัน ๓๐ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก. ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๔ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 
เมื่อวัน ๒๘ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก.ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 
เมื่อวัน ๒๗ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก.ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
หนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๙.๒๖/ ว ๐๐๕ ลง ๓๑ ม.ค.๒๕๕๔ แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการตำรวจ
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ [ ]
- ผนวก ก [ ] - ผนวก ข [ ] - ผนวก ค [ ] - ผนวก ง [ ] - ข้อตกลง [ ] (๒๒/๐๒/๕๕)
ประกาศกระทรวงเทคโนฯ เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐(ฉบับการ์ตูน) ๑
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐(ฉบับการ์ตูน) ๒
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔ ฉบับแก้ไขแล้ว
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ร.ฎ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๔๙
   
 

ประกาศงานปรับปรุงห้องเรียน ๔ ชั้น  อาคารเรียน วตร. (๑๓/๐๓/๕๗)

ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำด้านทิศตะวันออก ชั้น ๔ อาคารเรียน วตร. (๒๗/๐๒/๕๗)

ประกาศงานปรับปรุงห้องเรียน ชั้น ๔ อาคารเรียน วตร. (๑๓/๐๒/๕๗)

ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงห้องเรียนชั้น ๓ (ห้องพันธ์คงชื่น) อาคารเรียน วตร. (๑๓/๐๒/๕๗)

ร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคา (รายการปรับปรุงห้องเรียนชั้น ๔ อาคารเรียน วตร.)(๓๑/๐๑/๕๗)

ร่างขอบเขตของงาน ( Term of Reference : TOR ) และร่างเอกสารประกวดราคา (๒๘/๐๑/๕๗)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างปรับปรุงห้องประชุม บช.ศ. (๒๐/๐๑/๕๗) 

ประกาศกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมกองบัญชาการศึกษา พร้อมครุภัณฑ์ประกอบด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
*** สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (๒๖/๑๒/๕๖) 

๑. ร่างขอบเขตของงาน โครงการจ้างปรับปรุงห้องประชุมกองบัญชาการศึกษา (ห้องประชุม ๑) พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ
ของกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

๒. สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (๑๗/๑๒/๕๖)

ประกาศ สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ
(๐๙/๑๒/๕๖)

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ (๐๒/๑๒/๕๖)

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องรับ - ส่ง วิทยุ แบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาด ๕ วัตต์ จำนวน ๑๐ เครื่อง
(๑๔/๑๑/๕๖)

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกลของกองบัญชาการศึกษา จำนวน ๑๐ ชุด
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๑๙/๐๗/๕๖)

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำโปรแกรม Application ภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ
(๑๖/๐๗/๕๖)

ร่างประกาศกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การประกวดราคาจ้างติดตั้ง ระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของกองบัญชาการศึกษา
จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างติดตั้งระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกล ของกองบัญชาการศึกษา
จำนวน ๑๐ ชุด ของ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(๐๔/๐๗/๕๖)

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำเข็มที่ระลึกผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (๐๒/๐๕/๕๖)

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง สอบราคาเช่าระบบประชุมวีดีทัศน์ทางไกลของกองบัญชาการศึกษา (๑๐/๐๑/๕๖)