ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ม.ค.61 
 • ก.พ.61 
 • มี.ค.61 
 • เม.ย.61 
 • พ.ค.61 
 • มิ.ย.61 
 • ก.ค.61 
 • ส.ค.61 
 • ก.ย.61 
 • ต.ค.61 
 • พ.ย.61 
 • ธ.ค.61 
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล-ตร.-ผนวก-ก. [ ] [16/01/2561]
สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล-ตร.-ผนวก-ข [ ] [16/01/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562
[ ] [26/01/2561]
หรือดาวน์โหลดโดยตรงที่เว็บไซต์ กองยุทธศาสตร์ สยศ.ตร. []
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. บรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [ ] [31/01/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
อนุมัติการฝึกอบรม นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ ] [08/02/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาวิเคราะห์ความจำเป้นในการฝึกอบรม (Training Need)
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ. 61
[ ] [13/02/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
     โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2561
[ ] [28/02/2561]
◊  เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
◊ ประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
        โดย นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
[ ] [29/03/2561]
◊ มาตรการทางกฎหมายเชิงบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
        โดย นายสุรพงษ์ อินทรถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
[ ] [29/03/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์โครงการตำรวจไทยใจสะอาด
โครงการตำรวจไทยใจสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 [ ] [30/03/2561]
แบบฟอร์มรายงานโครงการตำรวจไทยใจสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 [ ] [30/03/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา
     สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) ไปสู่การปฏิบัติ
[ ] [03/04/2561]
◊  คำสั่ง บช.ศ. ที่ 1182561 ลง 30 มี.ค.61 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษา
    ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2561 สังกัด กองบังคับการฝึกอบรมกลาง
[ ] [17/04/2561]
◊  การทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2561 [27/04/2561]
1. อนุมัติ คสช. ประกอบการเคลื่อนย้ายอาวุธ [ ]
2. ใบปะหน้าแจ้ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2561 [ ]
3. คำสั่ง ตร. ที่ 233/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการทดสอบยิงปืน ตร.
ประจำปี 2561 [ ]
4. คำสั่ง ตร. ที่ 229/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนเล็กยาว ประจำปี 2561 [ ]
5. คำสั่ง ตร. ที่ 232/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนลูกซองมาตรฐาน ประจำปี 2561 [ ]
6. คำสั่ง ตร. ที่ 231/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนพก ระบบ N.R.A. ประจำปี 2561 [ ]
7. คำสั่ง ตร. ที่ 230/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนพก โดยสัญชาตญาณ (I.P.T.)ประจำปี 2561 [ ]
8. คำสั่ง ตร. ที่ 224/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนพกต่อสู้สากล (IDPA) ประจำปี 2561 [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์โครงการ
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยการศึกษาและฝึกอบรม [ ] [01/05/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ป้ายคุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา [ ] [21/05/2561]
◊  ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย.61 - 10 ส.ค.61 ณ บก.ฝรก. และ ศฝร.ภ.1 [ ] [08/06/2561]
◊  รณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
◊  ประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ป้ายไวนิลจิตอาสา ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ [] [22/07/2561]
◊  หนังสือขอเชิญร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล เหรียญรางวัล เหรียญคุณวุฒิแม่นปืน (ทองพิเศษ)
และถ้วยเกียรติยศ ผบ.ตร. ในการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2561
เอกสารแนบท้ายสรุปผลการยิงปืน ตร. ประจำปี 2561 [ ] [08/06/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์โครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จังหวัดสงขลา
ขออนุมัติโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จังหวัดสงขลา [ ] [13/07/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย และ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
◊  รายงานการประชุมเสวนา "โดรน/ยูเอวี ห้วงอากาศ ความมั่นคง และความปลอดภัยด้านการบิน"
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมเสวนา "โดรน/ยูเอวี ห้วงอากาศ ความมั่นคง และความปลอดภัยด้านการบิน"
และงานนิทรรศการ "โดรน/ยูเอวี และระบบต่อต้าน โดรน/ยูเอวี" [ ] [10/08/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจรักษาความปลอดภัย
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจรักษาความปลอดภัย [13/09/2561]
◊  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ ตร.
เอกสารประกอบการบรรยายการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ ตร. [ ] [14/09/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร บรอ. รุ่นที่ 6
- คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม.pdf [ ]
- รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรม.pdf [ ]
- ใบสมัคร (แบบ บรอ.1,2,3) [ ]
- หลักสูตร [ ] [25/09/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจ [ ] [17/10/2561]
ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. [ ] [31/10/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
อนุมัติดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] [18/10/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
อนุมัติดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปี ขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึง ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 8)
[ ] [29/10/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
[ ] [15/11/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือก หน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] [30/11/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบตำรวจ (นสต.)
ขออนุมัติการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 5,201 อัตรา
[ ] [6/12/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ []
กิจกรรมและภาพ
 • ม.ค.61 
 • เม.ย.61 
 • พ.ค.61 
 • มิ.ย.61 
 • ก.ค.61 
 • ต.ค.61 
 • พ.ย.61 
 • ธ.ค.61 
วันจันทร์ที่ ๑ ม.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ในพระบรมมหาราชวัง (ห้องแดง)
ผบช.ศ. พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(๑), รอง ผบช.ศ.(๓), รอง ผบช.ศ.(๔),
ผบก.อก., ผบก.สศป., ผบก.วตร., ผบก.ฝรก. และ อาจารย์ (สบ ๖) กอจ.
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑
[05/01/61]
พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.อก.เป็นประธาน
ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ข้าราชการตำรวจ
สังกัด บก.อก.ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร บช.ศ.
[26/01/61]
วันอังคารที่ 3 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ.
พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(4) และ ผบก.ฝรก. ร่วมโครงการฝึกอบรมปรับปรุงการจัดการฝึกและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ณ บก.ฝรก.
[03/04/2561]
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ.
พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(1) และ ผบก.วตร. นำคณะนักศึกษาหลักสูตร. บรอ.5
ศึกษา ดูงาน ณ สถาบันอบรมระหว่างประเทศ และ กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด
[05/04/2561]
วันอังคารที่ 10 เม.ย.61 เวลา 06.30 น. พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.
เป็นประธานการจัดงาน ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ลานหน้าอาคาร บช.ศ. และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
โดยมี รอง ผบช.ศ. ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมกิจกรรม
[10/04/2561]
วันพุธที่ 11 เม.ย.61 ข้าราชการในสังกัด บช.ศ. เข้ารับการฝึกตามแบบฝึกพระราชทานฯ
โดย ผบช.ศ. ได้กำชับให้ทุกหน่วยในสังกัด ถือปฏิบัติตามคู่มือการฝึกฯ และให้มีการฝึก
โดยเน้นในช่วงการฝึกประจำสัปดาห์ของทุกหน่วยอย่างสม่ำเสมอต่อไป
[20/04/2561]
วันที่ 4 พ.ค.61 เวลา 14.20 น. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง.ผบ.ตร./ประธาน ก.ก.ป.ยิงปืน เป็นประธานพิธีเปิดการทดสอบยิงปืน ตร.ประจำปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 ต.จอหอ. อ.เมือง จว.นครราชสีมา โดย พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. และ พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.อก. ร่วมในพิธีเปิด [07/05/2561]
วันที่ 16 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สาธารณรัฐฟิจิ ได้เข้าเยี่ยมชมและดูงาน โดย พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. และคณะเข้าร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร วตร. ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของหลักสูตร บตส. รุ่นที่ 44 ห้องฝึกยิงปืน (Simmulator) และห้องสมุดอาคารเรียน วตร. [16/05/2561]
วันที่ 17 พ.ค.61 เวลา 16.00 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช. / ประธาน อ.ก.ตร.จริยธรรม นำข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้อง โดย บช.ศ. มี พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.อก. เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช เพื่อรับประทานข้อแนะนำในการดำเนินโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข ณ วัดราชบพิธ กรุงเทพฯ [17/05/2561]
วันที่ 18 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ.ตร.) รุ่นที่ 39 ณ ห้องแสงสิงแก้ว วตร. [18/05/2561]
วันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ศ. พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรมของ ตร. ประจำปีงบประมาณ 2560 ได้ทำการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ณ กก.6 บก.กฝ.บช.ตชด (ค่ายรามคำแหงมหาราช) จว.สุโขทัย [21/05/2561]
วันที่ 23 พ.ค.61 เวลา 09.00 พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ. และ พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ศ. นำคณะผู้บริหารหน่วยการศึกษาและฝึกอบรมของ ตร. เข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา [23/05/2561]
วันที่ 4 มิ.ย.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ. และ พล.ต.ต.ทศพร บรรจงเขียน ผบก.วตร. นำคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร บตส. รุ่นที่ 44 ศึกษาดูงาน ณ Independent Commission Against Corruption : ICAC เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน [04/06/2561]
วันที่ 18 มิ.ย.61 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการ สถาบันฝึกอบรมตำรวจกลาง สาธารณรัฐเกาหลีและคณะ ได้เข้าเยี่ยมชมและดูงาน บช.ศ. และ วตร. โดย ผบก.วตร. และคณะ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ มอบของที่ระลึก และพาเข้าเยี่ยมชมหลักสูตร บตส.44 และ ผกก.รุ่นที่ 117 [04/06/2561]
วันที่ 25 ก.ค.61 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ. พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 [25/07/2561]
วันที่ 28 ก.ค.61 เวลา 08.00 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคาร บช.ศ. [28/07/2561]
วันที่ 28 ก.ค.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ. รอง ผบช.ศ.(1) รอง ผบช.ศ.(3), รอง ผบช.ศ.(4) ผบก.กส. ผบก.สศป. ผบก.วตร. และ อจ.(สบ 6) กอจ. ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องแดง พระบรมมหาราชวัง [28/07/2561]
วันที่ 2 ต.ค.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ.รรท.ผช.ผบ.ตร. ส่งมอบหน้าที่และส่งมอบธงประจำหน่วยให้แก่ พล.ต.ต.อภิรัต นิยมการ รอง ผบช.สตม.รรท.ผบช.ศ. ณ ลานด้านหน้า อาคาร บช.ศ. และห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ. [02/10/2561]
28 พ.ย.61 เวลา 09.30 น. พล.ต.จ.เฮงกี้ กาลูวารา หัวหน้าสำนักงานหลักสูตรสถาบันการศึกษาและฝึกอบรมตำรวจอินโดนีเซียและคณะ ได้มาเยี่ยมชมศึกษาดูงานด้านการศึกษาอบรม
โดยมี พล.ต.ต.ดร.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ. เป็นผู้แทน ผบช.ศ.
ให้การต้อนรับและรับรอง ณ ห้องประชุม1 ชั้น3 อาคาร บช.ศ.
[29/11/2561]
วันที่ 1 ธ.ค.61 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ รอง ผบช.ศ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์เส้นทางจักรยาน และคูคลองสำคัญต่างๆ ในเส้นทางกิจกรรม "ไบก์อุ่นไอรัก" ณ บริเวณแยกบ้านแขก เขตธนบุรี กรุงเทพฯ [01/12/2561]
วันที่ 5 ธ.ค.61 เวลา 06.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าอาคาร บช.ศ. และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ. โดยมี รอง ผบช.ศ. ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน [05/12/2561]
แนะนำระบบ LMS ของ บช.ศ.

ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ