แนวทางการวัดความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามตัวบ่งชี้ที่ 2
ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม ที่มีการฝึกอบรมหลักสูตรประจำ
(ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2564)

กลับสู่หน้าเว็บไซต์ บช.ศ.