การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน    :.
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] แก้ไขไฟล์ [06/06/62]
ได้รับความเห็นชอบตามมติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 เม.ย.62

หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการตารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] [24/05/62]

หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กปป.)
1.0 กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม
• ขอบเขตวิชา [ ] [03/08/58]
• รายละเอียดหลักสูตร [ ] [03/08/58]
2.0 กลุ่มสายงานอำนวนการและสนับสนุน
• ขอบเขตวิชา [ ] [03/08/58]
• รายละเอียดหลักสูตร [ ] [03/08/58]
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน (กอป.)
1.0 รายละเอียดหลักสูตร กอป. ประจำปี พ.ศ.2558 [ ] [03/08/58]
2.0 หลักสูตร กอป.(ปป) เพื่อทำหน้าที่ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย
เขตพระราชฐานที่ประทับ พ.ศ.2556 [ ] [03/08/58]
3.0 หลักสูตร กอป.(ปป) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555 [ ] [03/08/58]
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
1.0 แผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2564 [ ] [05/04/64]
1.0 แผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2563 [ ] [21/02/63]
2.0 แผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2562 [ ] [25/02/62]
3.0 แผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) [ ] [25/06/61]
4.0 แผนการสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2560 [ ] [26/03/61]
5.0 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2560 [ ] [19/12/60]
6.0 แผนการสอนหลักสูตร นสต. พ.ศ.2559 [ ] [27/01/60]
7.0 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2559 ปรับแก้ไขไฟล์ [ ] [23/01/60]
8.0 แผนการสอนหลักสูตร นสต. พ.ศ.2558 ปรับแก้ไขไฟล์ [ ] [03/08/58]
9.0 รายละเอียดหลักสูตร นสต. พ.ศ.2557 [ ] [03/08/58]
10.0 หลักสูตร นสต. (พิเศษ) เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555 [ ] [03/08/58]
หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
1.0 รายละเอียดหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2558 [ ] [03/08/58]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ