การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    ข้าราชการตำรวจ บช.ศ. จำนวน 501  นาย    :.
 •  บช.ศ.  
 •  บก.อก.  
 •  สศป.  
 •  วตร.  
 •  บก.ฝรก.  
 •  กส.  
 •  กอจ.  
.:    ผู้บังคับบัญชา กองบัญชาการศึกษา    :.

พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ
ผบช.ศ.

พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์
รอง ผบช.ศ.(1) รอง ผบช.ศ.

พล.ต.ต.สรร พูลศิริ
รอง ผบช.ศ.(2) รอง ผบช.ศ.

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์
รอง ผบช.ศ.(3) รอง ผบช.ศ.

พล.ต.ต.รักษ์จิต หม้อมงคล
รอง ผบช.ศ.(4) รอง ผบช.ศ.
.:    สำนักงานผู้บัญชาการศึกษา : จำนวน 4  นาย    :.
นว.(สบ 2) ผบช.ศ.

พ.ต.ต.หญิง ณัฐกานต์ พูลผล
นว. (สบ 2) ผบช.ศ.
ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ศ.

ร.ต.อ.หญิง ศศิพิมพ์ ธรรมปัญญา
ผู้ช่วย นว.(สบ 1) ผบช.ศ.
ผบ.หมู่

ส.ต.ต.ธิติมา ธัมมานุกิจ
ผบ.หมู่ บช.ศ.

ส.ต.ต.หญิง อรัญญภรณ์ เพชรพรรณ
ผบ.หมู่ บช.ศ.
.:    กองบังคับการอำนวยการ : จำนวน 105  นาย    :.
ผบก.

พล.ต.ต.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย
ผบก.อก.
รอง ผบก.

พ.ต.อ.ภูธร ปริศนานันทกุล
รอง ผบก.อก.(1)

พ.ต.อ.เจษฎา วังศเมธีกูร
รอง ผบก.อก.(2)

พ.ต.อ.นิธิคมน์ ปัญจมาลา
รอง ผบก.อก.(3)
 •   สง.ผบก.อก.   
 •   ฝอ.1 บก.อก.   
 •   ฝอ.2 บก.อก.   
 •   ฝอ.3 บก.อก.   
 •   ฝอ.4 บก.อก.   
 •   ฝอ.5 บก.อก.   
 •   ฝอ.6 บก.อก.   
 •   ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.   
.:    สำนักงานผู้บังคับการอำนวยการ : จำนวน 2  นาย    :.
นว.(สบ 1)

ร.ต.อ.กชกวินทร สาระพงษ์
นว.(สบ 1) ผบก.อก.บช.ศ.
ผบ.หมู่

ส.ต.ต.หญิง สุดารัตน์ โชคธนาชัยกุล
ผบ.หมู่ บก.อก.
.:    ฝ่ายอำนวยการ 1 : จำนวน 39  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.ธีรยุทธ์ สัจจสวัสดิ์
ผกก.ฝอ.1 บก.อก.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.จีรชัย อินทรชัย
รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.
สว.

พ.ต.ท.เนตร นิจาย
สว.ฝอ. 1 บก.อก. (ทนท.ป.)

ร.ต.อ.ชุติพงศ์ ลืมเนตร
สว.ฝอ.1 บก.อก. (ทนท.กพ.)

ร.ต.อ.หญิงปาริชาติ จีนประสพ
สว.ฝอ1 บก.อก.

ร.ต.อ.หญิงศกุนตลา ปาชิโร
สว.ฝอ.1 บก.อก. (ทนท.ธร.)
รอง สว.

ร.ต.อ.หญิง กวินทราดา ทรงสุภาพ
รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.

ร.ต.ท.ณรงค์ วิยะทา
รอง สว. ฝอ.1 บก.อก.

ร.ต.ต.ดิสธร ฤทธิ์เลื่อน
รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.

ร.ต.ต.รณชัย บุญประเสริฐ
รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.

ร.ต.ต.หญิง นิชา จินตนสนธิ
รอง สว. ฝอ.1 บก.อก

ร.ต.ต.หญิง เภาวดี อิ่มบู่
รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.

ร.ต.ต.หญิง กัลยา ดำแก้ว
รอง สว.ฝอ.1 บก.อก.
ผบ.หมู่

ด.ต.ปรีชา ก้านเพ็ชร
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก

จ.ส.ต.อภิสิทธิ์ บัวเทศ
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ท.มารวย ยังรอต
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ท.หญิง อสมา โพธิ์ตระกูล
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.กร ชูขาว
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.จิรายุ สุวรรณหังสกุล
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.ชาญชัย ระยับศรี
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.ณัฐดนัย บุญเกิด
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.ณัฐพล หอมสะอาด
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.ปิยะพงษ์ ศรีโพธิ์คำ
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.พงศกร ช่อมะกอก
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.ภาณุพงษ์ คนรำ
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.วิชชา อยู่สุข
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.ศตวรรษ เกษโสภา
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.ศาสตรา ปัญญาวงษ์
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.สันติภาพ สกุลพราหมณ์
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.สุริยา ต้นโพธิ์
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.อมร พันทอง
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.อรรถพล สุนทรนันท์
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.อรรถพล แซ่งอ
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.อาคม เตางาม
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.ไกรสร พลายเผือก
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.หญิง นพักสณรรญ สลักคำ
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.หญิง รสสุคนธ์ เหียดใส
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.หญิง สุณัฏฐา โคระทัต
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.

ส.ต.ต.หญิง ธมลวรรณ เขตต์เขื่อน
ผบ.หมู่ ฝอ.1 บก.อก.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 4 นาย
รอง สว. จำนวน : 7 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 26 นาย
.:    ฝ่ายอำนวยการ 2 : จำนวน 13  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.หญิง รัตนา หนูน้อย
ผกก.ฝอ.2 บก.อก.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง จันทิพย์ นัคเร
รอง ผกก.ฝอ.2 บก.อก.
สว.

พ.ต.ท.หญิง จิราพร อ่อนจันทร์
สว.ฝอ.2 บก.อก.

พ.ต.ต.หญิง นุจนาฏ เชี่ยวชาญ
สว.ฝอ.2 บก.อก.

พ.ต.ต.หญิง นฤมล กาญจนจินดาพล
สว.ฝอ.2 บก.อก.
รอง สว.

ร.ต.ท.หญิง จุฐาภรณ์ รอดแสวง
รอง สว.ฝอ2 บก.อก.

ร.ต.ท.หญิง ปกิติยา สุนทรบุระ
รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.

ร.ต.ท.หญิง รุจนาวงศ์ หงษ์ไทย
รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.

ร.ต.ต.หญิง ภัทราพร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
รอง สว.ฝอ.2 บก.อก. (ชรก. ศอ.ปส.ตร.)

ร.ต.ต.หญิง อมรินทร์ เหรา
รอง สว.ฝอ.2 บก.อก.
ผบ.หมู่

ส.ต.ท.ธีระศักดิ์ รังทะษี
ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก. (ชรก. ศปอส.ตร)

ส.ต.ท.หญิง กมลวรรณ โสภณรัตน์
ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.

ส.ต.ต.หญิง สุกฤษตา สังข์ทอง
ผบ.หมู่ ฝอ.2 บก.อก.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 3 นาย
รอง สว. จำนวน : 5 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 3 นาย
.:    ฝ่ายอำนวยการ 3 : จำนวน 11  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.จักรภัณฑ์ จันทรอุทัย
ผกก.ฝอ.3 บก.อก.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง พวงรัตน์ สุขแก้ว
รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.

พ.ต.ท.หญิง จิราพร พานชาตรี
รอง ผกก.ฝอ.3 บก.อก.
สว.

พ.ต.ท.จาตุภัทร์ อาคมศิลป์
สว.ฝอ.3 บก.อก.

พ.ต.ต.หญิง มนฤทัย หามนตรี
สว.ฝอ.3 บก.อก.

ร.ต.อ.กิตติพล สุริยันต์
สว.ฝอ.3 บก.อก.

ร.ต.อ.หญิงจันทรวรรณ บุญสูงเนิน
สว.ฝอ.3 บก.อก.
รอง สว.
ผบ.หมู่

ส.ต.ต.นริศร์ ดิสกุล
ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.

ส.ต.ต.ธีระเดช สุขทอง
ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.

ส.ต.ต.หญิง ประภัสสร คู่กระสังข์
ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.

ส.ต.ต.หญิง สุปราณี เงาภา
ผบ.หมู่ ฝอ.3 บก.อก.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 2 นาย
สว. จำนวน : 4 นาย
รอง สว. จำนวน : 0 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 4 นาย
.:    ฝ่ายอำนวยการ 4 : จำนวน 8  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.สมเกียรติ เริงหิรัญ
ผกก.ฝอ.4 บก.อก.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.เจริญ น๊ะจันต๊ะ
รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.
สว.

พ.ต.ท.นคร สายยศ
สว.ฝอ.4 บก.อก.

พ.ต.ต.รัชพงษ์ หมั่นธรรม
สว.ฝอ.4 บก.อก.
รอง สว.

ร.ต.อ.หญิง ภวิกา รายณะสุข
รอง สว.ฝอ4 บก.อก.

ร.ต.ท.หัสดิน โปณสุวรรณ
รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.

ร.ต.ท.เขมชาติ เพชรประสิทธิ์
รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.

ร.ต.ต.หญิง ปรีชญา ปรีชาหาญ
รอง สว.ฝอ.4 บก.อก.
ผบ.หมู่
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 2 นาย
รอง สว. จำนวน : 4 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 0 นาย
.:    ฝ่ายอำนวยการ 5 : จำนวน 10  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.เกชา สุขรมย์
ผกก.ฝอ.5 บก.อก.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง สรัษชา วุฒิศิริ
รอง ผกก.ฝอ.5 บก.อก.
สว.

พ.ต.ต.ภัทราวุธ ตรีวีรวุฒิ
สว.ฝอ.สศป.

พ.ต.ต.หญิง ชนิดาภา ณัฐศิษฎางกูร
สว.ฝอ.5 บก.อก.
รอง สว.

ร.ต.ท.หญิง ธัญญ์ณัชกร เกษมณี
รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.

ร.ต.ท.หญิง ปิยะฉัตร เนียะแก้ว
รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.

ร.ต.ต.ฐิติธร กมลบุตร
สว.ฝอ.5 บก.อก.

ส.ต.ต.สมิต กัลยาณมิตร
รอง สว.ฝอ.5 บก.อก.
ผบ.หมู่

ส.ต.ท.หญิง วิมลสิริ จันธิมา
ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.

ส.ต.ต.หญิง วริศรา เข็มพิลา
ผบ.หมู่ ฝอ.5 บก.อก.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 2 นาย
รอง สว. จำนวน : 4 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 2 นาย
.:    ฝ่ายอำนวยการ 6 : จำนวน 8  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.หญิง นิภาพร ยิ้มสร้อย
ผกก.ฝอ.6 บก.อก.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.กฤษดากร โพธิ์มี
รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.
สว.

พ.ต.ท.ปิติทัสสน์ แก้ววิเชียร
สว.ฝอ.6 บก.อก.

พ.ต.ต.โอฬาร ปาลิโพธิศักดิ์
สว.ฝอ.6 บก.อก.
รอง สว.

ร.ต.อ.บดินทร์ เบ็ญลาเซ็ง
รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.

ร.ต.ท.หญิง นพรวี วงษ์สวัสดิ์
รอง สว.ฝอ.6 บก.อก.
ผบ.หมู่

ส.ต.ท.เทพฤทธิ์ เสถียรปกิรณกรณ์
ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.

ส.ต.ท.หญิง จิตต์ปพัชญ์ แก้วจันทร์แก้ว
ผบ.หมู่ ฝอ.6 บก.อก.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 2 นาย
รอง สว. จำนวน : 2 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 2 นาย
.:    ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรม : จำนวน 10  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.หญิง ทัศนวรรณ สุทธิวรา
ผกก.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง เบญจรัตน์ อุทิศพันธ์
รอง ผกก.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.
สว.

พ.ต.ท.อัฐภณ แสงชารี
สว.ศูนย์ส่งเสริมฯ บก.อก.

พ.ต.ท.หญิง อโนทัย วงษ์ประพันธ์
สว.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.
รอง สว.

ร.ต.ต.หญิง มณีรัตน์ เลี่ยมสกุล
รอง สว.ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก

ร.ต.ต.หญิง ขวัญดาว ปักษี
รอง สว.ศูนย์ส่งเสริมฯ บก.อก.
ผบ.หมู่

ส.ต.ต.ณรงค์กฤช สวรรณจรัส
ผบ.หมู่ ศูนย์ส่งเสริมฯ บก.อก.

ส.ต.ต.วรโชติ เอียดช่วย
ผบ.หมู่ ศูนย์ส่งเสริมฯ บก.อก.

ส.ต.ต.หญิง นงนุช ราชพลี
ผบ.หมู่ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมฯ บก.อก.

ส.ต.ต.หญิง ลลิดา กลิ่นอุดม
ผบ.หมู่ ศูนย์ส่งเสริมฯ บก.อก.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 2 นาย
รอง สว. จำนวน : 2 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 4 นาย
** หมายเหตุ : สำหรับข้าราชการตำรวจรายใดที่รูปไม่ปรากฏ เนื่องจากไม่ได้อัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศ บช.ศ.
.:    สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ : จำนวน 74  นาย    :.
ผบก.

พล.ต.ต.กุลพงศ์ บูรณปัทมะ
ผบก.สศป.
รอง ผบก.

พ.ต.อ.วีระศิษฐ์ ลิ้มสมบูรณ์
รอง ผบก.สศป.(1)

พ.ต.อ.หญิง อัญชลิณีย์ ปรวาณีย์
รอง ผบก.สศป.(2)

พ.ต.อ.ดามพ์ ทองใบ
รอง ผบก.สศป.(3)

พ.ต.อ.ไพฑูรย์ อินทรัตน์ชัยกิจ
รอง ผบก.สศป.(4)
 •   สง.ผบก.สศป.   
 •   ฝอ.   
 •   ยศ.   
 •   ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1   
 •   ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2   
 •   ฝ่ายมาตรฐานฯ 1   
 •   ฝ่ายมาตรฐานฯ 2   
 •   ฝ่ายวิชาการฯ   
.:    สำนักงานผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ : จำนวน 0  นาย    :.
นว.(สบ 1)
ผบ.หมู่
.:    ฝ่ายอำนวยการ : จำนวน 12  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.หญิง ระพีพร เอียงอุบล
ผกก.ฝอ.สศป.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง ประจบจิตต์ อินทรกำแหง
รอง ผกก.ฝอ.สศป.
สว.

พ.ต.ท.ทิพย์พันธ์ นำอำนวย
สว.ฝอ.สศป

ร.ต.อ.ทรงยศ จันทร์สว่าง
สว.ฝอ.สศป.
รอง สว.

ร.ต.อ.หญิง ชุติกาญจน์ ทิพนันท์
รอง สว. ฝอ.สศป.

ร.ต.อ.หญิง อรัญญา ศรีโยราช
รอง สว.ฝอ.สศป.

ร.ต.ท.ภูวนารถ วรรณประเสริฐ
รอง สว.ฝอ.สศป.
ผบ.หมู่

ด.ต.หญิง อุไร อยู่ศิริ
ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.

จ.ส.ต.หญิง กนกพร บุญรักษ์
ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.

ส.ต.ท.เจษฎาพงษ์ ค้ำชู
ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.

ส.ต.ท.หญิง สุนียาพร ซื่อสัตย์
ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.

ส.ต.ท.หญิง อภิญญา บุญรอดรักษ์
ผบ.หมู่ ฝอ.สศป.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 2 นาย
รอง สว. จำนวน : 3 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 5 นาย
.:    ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา : จำนวน 15  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.หญิง ธนิกา รักษ์พงศ์
ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์ สศป.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง ปราณีย์ ติ้งหมาด
รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

พ.ต.ท.สมศักดิ์ ธิจริยา
รอง ผกก.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.
สว.

พ.ต.ท.เจษฎา ไร่เหนือ
สว.ฝ่ายยุทธศาสตรร์ สศป.

พ.ต.ท.หญิง ชญาดา กุสดิษฐ์
สว. ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

ร.ต.อ.วิชาญ เตี๋ยอำนวยชัย
สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์ สศป.
รอง สว.

ร.ต.อ.หญิง อุษา ศรีบุญเรือง
รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

ร.ต.ท.มานพ แย้มศิริ
รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

ร.ต.ท.หญิง สิรินทรา เคทอง
รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

ร.ต.ท.หญิง ลลิตา น้ำเพ็ชร
รอง สว.ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา
ผบ.หมู่

ด.ต.มนตรี พรมเพรา
ผบ.หมู่ ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา

ด.ต.หญิง ณัชชา มุ่งศิริ
ผบ.หมู่ ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

ส.ต.ท.บรรถกร ประกอบผล
ผบ.หมู่ ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

ส.ต.ท.หญิง พิมพร คล้ายสุบิน
ผบ.หมู่ ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.

ส.ต.ต.ณฐนนท์ ภัทรชัยโสภณ
ผบ.หมู่ ฝ่ายยุทธศาสตร์การศึกษา สศป.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 2 นาย
สว. จำนวน : 3 นาย
รอง สว. จำนวน : 4 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 5 นาย
.:    ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 : จำนวน 9  นาย    :.
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง กมลมาศ เสี่ยงตรง
รอง ผกก.ฝ่ายพัฒนาฯ 1
สว.

พ.ต.ท.วัฒน์ชลา คูณยอ
สว. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

พ.ต.ท.เอกอัมรินทร์ ทองสงค์
สว. ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

ร.ต.อ.หญิงอัมพร ด่อนดี
สว.ฝ่ายพัฒนาฯ 1 สศป.
รอง สว.

ร.ต.ท.หญิง กนกวรรณ เกตุการณ์
รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

ร.ต.ท.หญิง อรนุช เพ็งเรือง
รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.
ผบ.หมู่

ส.ต.ท.หญิง วรรษมน เพชรพูนภรณ์
ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

ส.ต.ต.หญิง ชนินันท์ บรรเทากิจ
ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.

ส.ต.ต.หญิง สร้อยพิกุล ชุ่มน้อย
ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 1 สศป.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 0 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 3 นาย
รอง สว. จำนวน : 2 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 3 นาย
.:    ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 : จำนวน 9  นาย    :.
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.ท.ทวีฤทธิ์ เชื้อหมอ
สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

พ.ต.ท.ธเนศ กลิ่นศรีสุข
สว.ฝ่ายพัฒนาฯ 2 สศป.

ร.ต.อ.นครินทร์ หงษ์ทอง
สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.
รอง สว.

ร.ต.ท.กันต์ศักดิ์ เชาวนปรีชา
รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

ร.ต.ท.อภิวัฒน์ ปาลิยะสิทธิ์
รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

ร.ต.ท.หญิง เกศรา อุบลแก้ว
รอง สว.ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.
ผบ.หมู่

ส.ต.ท.หญิง ภัสรา วงษ์ธัญกร
ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

ส.ต.ท.หญิง วรรณิสา จาดขำ
ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.

ส.ต.ต.หญิง เพ็ญนภา เหลืองอ่อน
ผบ.หมู่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร 2 สศป.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 0 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 0 นาย
สว. จำนวน : 3 นาย
รอง สว. จำนวน : 3 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 3 นาย
.:    ฝ่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพ 1 : จำนวน 10  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.ชุมพล พลรังสิต
ผกก.ฝ่ายมาตรฐานฯ 1 สศป.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.ยงยุทธ แสงยิ่ง
รอง ผกก.มาตราฐานฯ1 สศป.
สว.

พ.ต.ท.สุรัตน์ เทพรอด
สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 1 สศป.

พ.ต.ต.สรวิศ รู้หลัก
สว. ฝ่ายมาตรฐานฯ 1 สศป.

พ.ต.ต.หญิง อัจฉราพรรณ จันทคัต
สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 1 สศป.
รอง สว.

ร.ต.อ.ปัณณพัฒน์ สิทธิพันธ์
รอง สว.ฝ่ายมาตรฐาน1 สศป.

ร.ต.อ.หญิง ฐิติมา พลีธัญญวงศ์
รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 1 สศป.
ผบ.หมู่

ส.ต.ท.สดายุ ม่วงทอง
ผบ.หมู่ ฝ่ายมาตรฐานฯ 1 สศป.

ส.ต.ต.กษมา ไกรปราบ
ผบ.หมู่ ฝ่ายมาตรฐานฯ 1 สศป.

ส.ต.ต.ไพศาล ลักษโสสุรางค์
ผบ.หมู่ ฝ่ายมาตรฐาน1 สศป.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 3 นาย
รอง สว. จำนวน : 2 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 3 นาย
.:    ฝ่ายมาตรฐานและประกันคุณภาพ 2 : จำนวน 8  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.หญิง อาพาภรณ์ ปลื้มใจ
ผกก.ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง จารุวรรณ นุชชม
รอง ผกก.ฝ่ายมาตรฐานฯ 2
สว.

พ.ต.ท.หญิง สิตานัน เพ็งแดง
สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป.

พ.ต.ต.ดำรัส ชูศิลป์
สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป.

พ.ต.ต.คณพล อุนะพำนัก
สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป.
รอง สว.

ร.ต.อ.หญิง ขนิษฐา วิทยาขจรศาสตร์
รอง สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป.
ผบ.หมู่

ด.ต.หญิง จงกลรัฐ มัสพันธ์
ผบ.หมู่ ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป.

ส.ต.ต.หญิง ปวีณ์กร จันทนเทศ
ผบ.หมู่ ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 สศป.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 3 นาย
รอง สว. จำนวน : 1 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 2 นาย
.:    ฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ : จำนวน 6  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.ปราโมทย์ สัจจวณิชย์
ผกก.ฝ่ายวิชาการฯ สศป.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง โชติกา คล้ายนัครัญ
รอง ผกก.ฝ่ายบริหารฯ วตร.
สว.

พ.ต.ท.ธงชัย ประชุมจิตร
สว.ฝ่ายวิชาการฯ สศป.

ร.ต.อ.หญิงลักษณ์ภวัลย์ น้อยภาษี
สว.ฝ่ายวิชาการฯ สศป.
รอง สว.
ผบ.หมู่

ส.ต.ท.หญิง ณัฐชรีวรรณ พันธุ์เขียน
ผบ.หมู่ ฝ่ายวิชาการฯ สศป.

ส.ต.ท.หญิง เกวลิน สืบวงศ์วิวัฒน์
ผบ.หมู่ ฝ่ายวิชาการฯ สศป.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 2 นาย
รอง สว. จำนวน : 0 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 2 นาย
** หมายเหตุ : สำหรับข้าราชการตำรวจรายใดที่รูปไม่ปรากฏ เนื่องจากไม่ได้อัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศ บช.ศ.
.:    วิทยาลัยการตำรวจ : จำนวน 67  นาย    :.
ผบก.

พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา
ผบก.วตร.
รอง ผบก.

พ.ต.อ.ดำรงค์ อ้วนสูงเนิน
รอง ผบก.วตร.(1)

พล.ต.อ.นิลพันธุ์ ภารศิลป์
รอง ผบก.วตร.(2)

พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา
รอง ผบก.วตร.(3)
 •   สง.ผบก.วตร.   
 •   ฝอ.   
 •   ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม   
 •   ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม   
 •   ฝ่ายวิทยบริการ   
 •   ฝ่ายวิจัยและพัฒนา   
.:    สำนักงานผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ : จำนวน 1  นาย    :.
นว.(สบ 1)
ผบ.หมู่

ด.ต.หญิง กัลยารัตน์ ป่วนชนท์
ผบ.หมู่ วตร.
.:    ฝ่ายอำนวยการ : จำนวน 16  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.หญิง ลดาวัลย์ แสงอรุณศิริ
ผกก.ฝอ.วตร.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ เรืองรุ่ง
รอง ผกก.ฝอ.วตร.
สว.

พ.ต.ท.หญิง ณฤชล แสนแก้ว
สว.ฝอ.วตร.

พ.ต.ต.กิตติกร สอนสงวน
สว.ฝอ.วตร.

พ.ต.ต.หญิง วันเพ็ญ วงศ์ชัย
สว.ฝอ.วตร.
รอง สว.

ร.ต.อ.หญิง จุรารัตน์ ชูเนตร์
รอง สว.ฝอ.วตร.

ร.ต.อ.หญิง เมทีนี พิสฐศาสน์
รอง สว.ฝอ.วตร.

ร.ต.ท.หัชากร อิงคศิริ
รอง สว.(อก.) ฝอ.วตร.

ร.ต.ท.ศักดิ์ดา ไพจิตร
รอง สว. ฝอ.วตร.

ร.ต.ต.นิวัติ ตันติชัยปกรณ์
รอง สว.ฝอ.วตร.
ผบ.หมู่

ด.ต.หญิง บุษบา ขันทอง
ผบ.หมู่ ฝอ.วตร.

ส.ต.ท.สิริชัย คิดประเสริฐ
ผบ.หมู่ ฝอ.วตร.

ส.ต.ท.หญิง ศิร์ณัฐชา ดิษฐใจเย็น
ผบ.หมู่ ฝอ.วตร.

ส.ต.ท.หญิง นวรัตน์ วงศ์รัชตโภคัย
ผบ.หมู่ ฝอ.วตร.

ส.ต.ต.หญิง ณัฐฐิญา ยศบุญเรือง
ผบ.หมู่ ฝอ.วตร

ส.ต.ต.หญิง สุนิสา ตติย์ธานุกุล
ผบ.หมู่ ฝอ.วตร.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 3 นาย
รอง สว. จำนวน : 5 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 6 นาย
.:    ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม : จำนวน 16  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.หญิง ศิริเพ็ญ เกาะหวาย
ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง อรุชา จันทร์คง
รอง ผกก.ฝ่ายบริหารฯ วตร.
สว.

พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ จักรายุทธ
สว.ฝ่ายบริหารฯ วตร.

พ.ต.ท.หญิง รัชฎา นาราทิพย์
สว.ฝ่ายบริหารฯ วตร.

ร.ต.อ.กฤษณพงศ์ ม่วงคำ
สว.ฝ่ายบริหารฯ วตร.

ร.ต.อ.ธัชพล มณีแสง
สว.ฝ่ายบริหารฯ วตร.
รอง สว.

ร.ต.อ.หญิง ปัทมาภรณ์ เหตุเกษ
รอง สว.ฝ่ายบริหารฯ วตร.

ร.ต.อ.หญิง อัญชลี ช่างเรือน
รอง สว.ฝ่ายบริหารฯ วตร.

ร.ต.ต.ประชา ชัยประพันธ์
รอง สว.ฝ่ายบริหารฯ วตร.

ร.ต.ต.อภิชาติ ชิงดวง
รอง สว.ฝ่ายบริหารฯ วตร.

ร.ต.ต.หญิง ปานตา กล่อมจิตร์
รอง สว.ฝ่ายบริหารฯ วตร.

ร.ต.ต.หญิง มิตภาณี จินดา
รอง สว.ฝ่ายบริหารฯ วตร.
ผบ.หมู่

ด.ต.หญิง สุธีรา เศษฤทธิ์
ผบ.หมู่ ฝ่ายบริหารฯ วตร.

ด.ต.หญิง ทิวาพร เจียกสูงเนิน
ผบ.หมู่ ฝ่ายบริหารฯ วตร.

ส.ต.ท.หญิง ธิดารัตน์ รุจิเลขปัญญา
ผบ.หมู่ ฝ่ายบริหารฯ วตร.

ส.ต.ท.หญิง รัตนาพร สีเหมทอง
ผบ.หมู่ ฝ่ายบริหารฯ วตร.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 4 นาย
รอง สว. จำนวน : 6 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 4 นาย
.:    ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม : จำนวน 14  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.คมจักร วรคามิน
ผกก.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.ธีระยุทธ นันตา
รอง ผกก.ฝ่ายกิจการฯ วตร.
สว.

พ.ต.ท.กำพล วัลย์เครือ
สว.ฝ่ายกิจการฯ วตร.

พ.ต.ท.หญิง ระเบียบ พรมโชติ
สว.ฝ่ายกิจการฯ วตร.

พ.ต.ต.รังสิมันต์ เส้นขาว
สว.ฝ่ายกิจการฯ วตร.

พ.ต.ต.หญิง รัตนา มั่นคง
สว.ฝ่ายกิจการฯ วตร.

พ.ต.ต.หญิง ศิริรัตน์ แสนประดิษฐ์
สว.ฝ่ายกิจการฯ วตร.
รอง สว.

ร.ต.อ.หญิง จิณฆ์จุฑา จันทรา
รอง สว.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
ผบ.หมู่

ด.ต.ยุคนธ์ มากมา
ผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการฯ วตร.

ด.ต.พึ่ง ประทีปเกรียงไกร
ผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการฯ วตร.

ส.ต.ท.หญิง ชัชชญา จำปาเงิน
ผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการฯ วตร.

ส.ต.ท.หญิง วไลลักษณ์ แสงสาตร์
ผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการฯ วตร.

ส.ต.ต.หญิง ปสุตา สุขเกษม
ผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการฯ วตร.

ส.ต.ต.หญิง วิสมล ศรีสุทธินันทน์
ผบ.หมู่ ฝ่ายกิจการฯ วตร.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 5 นาย
รอง สว. จำนวน : 1 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 6 นาย
.:    ฝ่ายวิทยบริการ : จำนวน 8  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด
ผกก.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.ท.หญิง วิศัลย์สยา พลธงชัยสวัสดิ์
สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.

พ.ต.ท.หญิง สุวรรณา ไข่แก้ว
สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.

พ.ต.ต.วัฒนา บัวบุศย์
สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
รอง สว.

ร.ต.ต.หญิง วรัญญา รอดวิไล
รอง สว.ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
ผบ.หมู่

ส.ต.อ.หญิง จันทนา อุดมสุข
ผบ.หมู่ ฝ่ายวิทยบริการ วตร.

ส.ต.ต.หญิง นันทิชา เลางาม
ผบ.หมู่ ฝ่ายวิทยบริการ วตร.

ส.ต.ต.หญิง พรชนก ใจยอด
ผบ.หมู่ ฝ่ายวิทยบริการ วตร.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 0 นาย
สว. จำนวน : 3 นาย
รอง สว. จำนวน : 1 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 3 นาย
.:    ฝ่ายวิจัยและพัฒนา : จำนวน 8  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.หญิง อาภาศิริ เจียรสำราญ
ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง จันทร์เพ็ญ ทวีปเรืองอุดม
รอง ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
สว.

พ.ต.ท.วัชรพงศ์ เจริญพร
สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.

พ.ต.ท.หญิง วราภรณ์ คำภูผา
สว.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.

พ.ต.ท.หญิง นวรัตน์ เขียวแก้ว
สว.ฝ่ายวิจัยฯ วตร.
รอง สว.

ร.ต.อ.ชัยยศ ศรีอุดร
รอง สว.(อก.) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.

ร.ต.ท.หญิง อารดา กำแพงล้อม
รอง สว.(อก.) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
ผบ.หมู่

ด.ต.หญิง สุภาพร ยศปัญญา
ผบ.หมู่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 3 นาย
รอง สว. จำนวน : 2 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 1 นาย
** หมายเหตุ : สำหรับข้าราชการตำรวจรายใดที่รูปไม่ปรากฏ เนื่องจากไม่ได้อัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศ บช.ศ.
.:    กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง : จำนวน 146  นาย    :.
ผบก.

พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง
ผบก.ฝรก.
รอง ผบก.

พ.ต.อ.อภิชัย ดุษฎีพฤฒิพันธ์ุ
รอง ผบก.ฝรก.(1)

พ.ต.อ.อมรฤทธิ์ คชกูล
รอง ผบก.ฝรก.(2)

พ.ต.อ.อดุลย์ เทพิกัน
รอง ผบก.ฝรก.(3)
 •   สง.ผบก.ฝรก.   
 •   ฝอ.   
 •   ฝ่ายบริการการฝึกอบรม   
 •   ฝ่ายปกครองและกิจการฝึกอบรม   
 •   ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ   
.:    สำนักงานผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ : จำนวน 1  นาย    :.
นว.(สบ 1)
ผบ.หมู่

ด.ต.หญิง จริยา เชยชื่นจิตร
ผบ.หมู่ บก.ฝรก.
.:    ฝ่ายอำนวยการ : จำนวน 51  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธ์
ผกก.ฝ่ายอำนวยการ บก.ฝรก.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง ภัควรินทร์ นิธิอมรศาสตร์
รอง ผกก.ฝอ.บก.ฝรก.
สว.

พ.ต.ท.หญิงสุทธ์ธิดา สวมมงกุฎ
สว.ฝอ.บก.ฝรก.

พ.ต.ต.พัรชวุฒิ ดาวเที่ยง
สว.ฝอ.บก.ฝรก.

พ.ต.ต.หญิงชนัญชิดา ก้อนทองคำ
สว.ฝอ.บก.ฝรก.

พ.ต.ต.หญิงสุนีรักษ์ นันทะวงศ์
สว.ฝอ.บก.ฝรก.
รอง สว.

ร.ต.อ.วิศิษฏ์ สุมาลี
รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.อ.สมนึก ตุ้มโหมด
รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.อ.มานัส ก้อนทองคำ
รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.อ.สานิต นะหุตานนท์
รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.อ.ยิ่งยง รอดบำรุง
รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.อ.สฤษดิ์ วิทศิริ
รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.อ.บรรดิษฐ สังข์ทอง
รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.อ.หญิง รมย์ธีรา แซ่โง่ว
รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.อ.หญิง ภาลิณี อุปพงษ์
รอง สว.(อก.) ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.ท.ปัญญ จันทรสุขโข
รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.ท.วิภูษิต ภู่เงิน
รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.ท.หญิง ปาณิศา ยืนยง
รอง สว. ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.ต.วุฒิสภา นพเกตุ
รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.ต.ปราโมทย์ สำราญกิจ
รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.ต.เพชรน้อย ชูเชิด
รอง สว.ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.ต.สวัสดิ์ ศรีขุ่ยอ๊อด
รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.ต.สมชัย ศิริพิศ
รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ฝรก.

ร.ต.ต.ชวลิต ชุมผล
รอง สว.(ป.) ฝอ.บก.ฝรก.
ผบ.หมู่

ด.ต.สุทธิพงศ์ ดุษฎี
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ด.ต.ดำรงค์ เสือป่า
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ด.ต.สมศักดิ์ สารพร
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ด.ต.ธัชพล ธิติวัชร
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ด.ต.สุพจน์ ลี้ลัทธเกียรติ
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ด.ต.ธนาพิพัฒน์ คูณทวี
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ด.ต.จิรทีปต์ นิลสิงขรณ์
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ด.ต.สมควร จันทร์แก้ว
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ด.ต.ไชยวัฒน์ ใบบัว
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ด.ต.วิชาญ จิรไชยสิงห์
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ด.ต.ปกรณ์ ใช้เจริญ
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ด.ต.เขตสยาม เพชราเวช
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ด.ต.การุณ สุวรรณโณ
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ด.ต.บุญทัน คำทา
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ด.ต.เชษฐศักดิ์ น้องคง
ผบ.หมู่ ฝอ.

ด.ต.ธนนท์ น้อยกำเนิด
ผบ.หมู่ ฝอ.

ด.ต.หญิง อรนุช เสือป่า
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

จ.ส.ต.วรากรณ์ เถื่อนประทุม
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

จ.ส.ต.หญิง สินีรัตน์ ยุทธกิจ
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

จ.ส.ต.หญิง รพีพร เพียรพนัสสัก
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

จ.ส.ต.หญิง สุพัณนิดา พันธ์ชาติ
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

จ.ส.ต.หญิง ชรัญภัทร ดวงตาปิยะชัย
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ส.ต.ท.สุริยา รัตน์เกล้า
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ส.ต.ท.ศิวารัตน์ รักน้อย
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ส.ต.ท.อัครพล ขำคม
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ส.ต.ต.พฤทธิ์ หนูทอง
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.

ส.ต.ต.หญิง ปภาวี กงแจ
ผบ.หมู่ ฝอ.บก.ฝรก.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 4 นาย
รอง สว. จำนวน : 18 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 27 นาย
.:    ฝ่ายบริการการฝึกอบรม : จำนวน 12  นาย    :.
ผกก.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.สมศักดิ์ อรุณพันธ์
รอง ผกก.ฝ่ายบริการฯ บก.ฝรก.

พ.ต.ท.ชาญ ทองใบใหญ่
รอง ผกก.ฝ่ายบริการฯ บก.ฝรก.

พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ ณัฐไตรสิทธิ์
รอง ผกก.ฝ่ายบริการฯ บก.ฝรก.
สว.

พ.ต.ท.ไพฑูล ช้างเทศ
สว.ฝ่ายบริการฯ บก.ฝรก.

พ.ต.ต.อู๊ด ไทรผ่องศรี
สว.ฝ่ายบริการฯ บก.ฝรก.

พ.ต.ต.ประกิจ สินทวีเสถียร
สว.ฝ่ายบริการฯ บก.ฝรก.

พ.ต.ต.บรรณวัชร ศรีทองสุข
สว.ฝ่ายบริการฯ บก.ฝรก.
รอง สว.

ร.ต.อ.Thosaporn ืทับทิม
รอง สว.ฝ่ายบริการฯ บก.ฝรก.

ร.ต.อ.เอกราช เทศริต
รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม

ร.ต.อ.หญิง ลัดดาวัลย์ จับจิตร์
รอง สว.ฝ่ายบริการฯ บก.ฝรก.

ร.ต.อ.หญิง ปรีญา ริยาพันธ์
รอง สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ผบ.หมู่

จ.ส.ต.หญิง พัชรี แสงอุทัย
ผบ.หมู่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 0 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 3 นาย
สว. จำนวน : 4 นาย
รอง สว. จำนวน : 4 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 1 นาย
.:    ฝ่ายปกครองและกิจการฝึกอบรม : จำนวน 25  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.อภิสิทธิ์ วสุนันต์
ผกก.ฝ่ายปกครองและกิจการฝึกอบรม บก.ฝรก.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.อภิรัฐ ถนอมสิงห์
รอง ผกก.ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.
สว.

พ.ต.ท.สากล ศรีเจริญ
ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.

พ.ต.ท.ไพฑูรย์ ไชยอำมาตร
ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.

พ.ต.ท.ยุทธการ ศรีวิชัยมูล
สว.ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.

พ.ต.ต.รัถพร โยเหลา
ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.

ร.ต.อ.สุชาติ ทวีพงษ์
สว.ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.
รอง สว.

ร.ต.อ.วินัย หัสดีผง
ผบ.มว. (สบ 1) ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.

ร.ต.อ.ทองย้อย ตะพัง
ผบ.มว. (สบ 1) ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.

ร.ต.อ.วรพงษ์ คงปราโมทย์
รอง สว.ฝ่ายปกครองฯ

ร.ต.อ.หญิง สุนัดดา บุนนาค
ผบ.มว. (สบ 1) ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.

ร.ต.อ.หญิง ประจักษ์ หาญแรง
ผบ.มว. (สบ 1) ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.

ร.ต.ท.นิภัทร์เศรษฐ์ จารียานุกูล
ผบ.มว.(สบ 1) ฝ่ายปกครองฯ

ร.ต.ท.หญิง อรสุมน มีแสงเพ็ชร
อาจารย์ (สบ 1) ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.
ผบ.หมู่

ด.ต.ยุกต์ เทอดไทย
ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.

ด.ต.หญิง พิกุล พรมอุทิศ
ผบ.หมู่ ฝ่ายบกครองฯ

จ.ส.ต.พิเชษฐ์ ศรีสงวน
ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.

จ.ส.ต.ร่มฉัตร อุดมสุข
ผบ.หมู่ฝ่ายปกครองฯ

ส.ต.ท.ชิตพล เหล่ามงคล
ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองฯ

ส.ต.ท.ทัศน์พล รุณแสง
ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองฯ

ส.ต.ท.อนุสรณ์ ศรีบุญเมือง
ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.

ส.ต.ท.จิรวัฒน์ รัตน์นลิน
ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองฯ

ส.ต.ท.เอกพจน์ น้ำใจดี
ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองฯ

ส.ต.ท.ยศพล รัตนบันดาล
ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองฯ

ส.ต.ท.วัชรินทร์ มนตรี
ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 5 นาย
รอง สว. จำนวน : 7 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 11 นาย
.:    ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ : จำนวน 53  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.พงษ์ศิริ เก่งนอก
ผกก.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ บก.ฝรก.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.ทวี จันทะคัด
รอง ผกก.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

พ.ต.ท.สุมิตร การรัมย์
รอง ผกก.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ
สว.

พ.ต.ท.วัฒนา จินตนามณีรัตน์
สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

พ.ต.ท.ปรากฎ วุฒิโอฬารกุล
สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

พ.ต.ท.ประดิษฐ์ วรรณะ
สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ

พ.ต.ต.ณรงค์ คงดี
สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ

พ.ต.ต.อรรถพล วรลักษณ์ภักดี
สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

พ.ต.ต.บุญเพ็ง งามยางหวาย
สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

พ.ต.ต.อดุลย์ ผดุงเวียง
สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ

พ.ต.ต.หญิงภูวษา มณีแสง
สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ

ร.ต.อ.สมศักดิ์ สุพรรณโรจน์
สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.
รอง สว.

ร.ต.อ.มาโนช เย็นเจริญ
รอง สว.(อก.) ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ร.ต.อ.ศุภเมธี แบ่งกุศลจิต
รอง สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ร.ต.อ.จำรูญ ไชยศรี
รอง สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ร.ต.อ.สุรวุฒิ พิทักษ์
รอง สว.(อก.) ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ร.ต.อ.กฤษดา ชวนโพธิ์
รอง สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ร.ต.อ.บินไกล บัวโรย
รอง สว.ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ

ร.ต.อ.สงกรานต์ เตชะณรงค์
รอง สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ร.ต.อ.หญิง อัมรา สิ่วไธสง
รอง สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ร.ต.อ.หญิง มยุรีย์ กงนอก
รอง สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ร.ต.อ.หญิง ชนิษฐา เสมสันเทียะ
รอง สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ร.ต.อ.หญิง ธัญนิชา อินทร์เภา
รอง สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ร.ต.ท.สมยศ กำบัง
รอง สว.(อก.) ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ร.ต.ท.ยศวัฒน์ วงศ์อารยะ
รอง สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ร.ต.ท.สุพจน์ วรสิทธิ์
รอง สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ร.ต.ท.สาโรจน์ ชัยวิชิต
รอง สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ร.ต.ท.หญิง กิติยา เตี้ยเสมอเชื้อ
รอง สว.ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ร.ต.ต.พัลลภ วิสิทธิ์
รอง สว.(อก.) ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.
ผบ.หมู่

ด.ต.ประจวบ คะยอมดอก
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ด.ต.วุฒิชัย วงศ์พายัพชัย
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ด.ต.ไพฑูรย์ คำชัยภูมิ
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ด.ต.ลาเมศ ลิ้มทอง
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ด.ต.ปรวัฒน์ บุตรวงษ์
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ บก.ฝรก.

ด.ต.สุเนตร ภิญโญยาง
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ บก.ฝรก.

ด.ต.รณชิต ชัยเกตุ
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ด.ต.คมกฤช ศิลา
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ด.ต.ธเนศ ตังคุปานันท์
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ด.ต.ธีรธรรม อินต๊ะซาว
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ด.ต.กฤษชนพลฐ์ ประทุมศิริแสง
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ด.ต.ธีรพล แฝงเมืองคุก
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ด.ต.ปฏิภาณ สกุลโชติ
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ด.ต.วีระเดช เพ็ชรหมื่นไวย
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ

ด.ต.หญิง จารุณี วิชัยต๊ะ
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ด.ต.หญิง ธิตินันท์ แก้วดี
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

จ.ส.ต.พัชฐ์สกุล คณโฑมุกข์
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

จ.ส.ต.หญิง ธัญกมล วีณะคุปต์
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ

ส.ต.อ.กิตติศักดิ์ กงแก้ว
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ

ส.ต.อ.พิชิต ชุ่มเพ็งพัฯธุ์
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ

ส.ต.ท.ชานนทร์ ทองศรี
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ส.ต.ท.กฤษภาส สกุลโชติ
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกฯ บก.ฝรก.

ส.ต.ท.ภนัสชัย เย็นเจริญ
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ

ส.ต.ท.สุชาติ ฉายพาด
ผบ.หมู่ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจ
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 2 นาย
สว. จำนวน : 9 นาย
รอง สว. จำนวน : 17 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 24 นาย
** หมายเหตุ : สำหรับข้าราชการตำรวจรายใดที่รูปไม่ปรากฏ เนื่องจากไม่ได้อัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศ บช.ศ.
.:    กองการสอบ : จำนวน 75  นาย    :.
ผบก.

พล.ต.ต.เบญจรงค์ รัตนบัวพา
ผบก.กส.
รอง ผบก.

พ.ต.อ.ปริญ อร่ามเรืองกุล
รอง ผบก.กส.(1)

พ.ต.อ.วีรชัย โพธิปัตชา
รอง ผบก.กส.(2)

พ.ต.อ.พงษ์อิศรา ตันติวัฒนา
รอง ผบก.กส.(3)
 •   สง.ผบก.กส.   
 •   ฝอ.   
 •   ฝ่ายแผนการสอบ   
 •   ฝ่ายจัดการสอบ   
 •   ฝ่ายวิชาการสรรหา   
.:    สำนักงานผู้บังคับการกองการสอบ : จำนวน 2  นาย    :.
นว.(สบ 1)
ผบ.หมู่

ด.ต.หญิง พัชรินทร์ ชาทุม
ผบ.หมู่ กส.

ส.ต.อ.หญิง อาทิตยา ทวีสุข
ผบ.หมู่ กส.
.:    ฝ่ายอำนวยการ : จำนวน 15  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.พัฒน์พงศ์ ทองสาริ
ผกก.ฝอ.กส.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง เรณู ภู่สุวรรณ์
รอง ผกก.ฝอ.กส.
สว.

พ.ต.ท.พัชรวัฒน์ กวินวิศิษฎ์
สว.ฝอ.กส.

ร.ต.อ.หญิง น้ำทิพย์ พงษ์นาวี
สว.ฝอ.กส.
รอง สว.

ร.ต.อ.ปุรณัฐ สุวรรณวิศาล
รอง สว.ฝอ.กส.

ร.ต.อ.หญิง พวกผกา สอนสงวน
รอง สว.ฝอ.กส.

ร.ต.ท.ธีระเดช เมฆอัมพร
รอง สว.ฝอ.กส.

ร.ต.ท.ทวีโชค ศรีพิณเพราะ
รอง สว.ฝอ.
ผบ.หมู่

ด.ต.หญิง พัชรี แย้มศิริ
ผบ.หมู่ ฝอ.กส.

จ.ส.ต.หญิง อภิสรา ปลื้มญาติ
ผบ.หมู่ ฝอ.กส.

ส.ต.อ.หญิง นภัสรพี เอี่ยมโอภาสสกุล
ผบ.หมู่ ฝอ.กส.

ส.ต.ท.ชาติชนก คำยอด
ผบ.หมู่ ฝอ.กส.

ส.ต.ท.หญิง สุภัสสร กอและ
ผบ.หมู่ ฝอ.กส.

ส.ต.ต.บุญเกียรติ แก้วเพ็ชร
ผบ.หมู่ ฝอ.กส.

ส.ต.ต.หญิง ทิพา ประสิทธิรัมย์
ผบ.หมู่ ฝอ.กส.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 2 นาย
รอง สว. จำนวน : 4 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 7 นาย
.:    ฝ่ายแผนการสอบ : จำนวน 21  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.พันธุ์ฤทธิ์ กิพยาธรจ์
ผกก.ฝ่ายแผนการสอบ กส.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง มัทนา ทอดเสียง
รอง ผกก.ฝ่ายแผนการสอบ กส.

พ.ต.ท.เกรียงไกร แก่งสันเทียะ
รอง ผกก.ฝ่ายแผนการสอบ
สว.

พ.ต.ท.หญิงสุภาอร วิริยะผล
สว.ผ่ายแผนการสอบ

พ.ต.ต.หญิงประไพศรี จันทร์สระน้อย
สว.ฝ่ายแผนการสอบ กส.

พ.ต.ต.หญิงเสาวลักษณ์ ชัยนุกูลศิลา
สว.ฝ่ายแผนการสอบ กส.

ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ พ่วงสมบัติ
สว.ฝ่ายแผนการสอบ กส.
รอง สว.

ร.ต.อ.สง่า มีสาย
รอง สว.ฝ่ายแผนการสอบ กส.

ร.ต.อ.พิชัด บุญพันธ์
รอง สว.ฝ่ายแผนการสอบ กส.

ร.ต.อ.เฉลิมพล สุนทรนนท์
รอง สว.ฝ่ายแผนการสอบ กส.

ร.ต.อ.หญิง กูอามีรา อัลยุฟรี
รอง สว.ฝ่ายแผนการสอบ กส.

ร.ต.อ.หญิง ศศิวิมล กุลเสนา
รอง สว.ฝ่ายแผนการสอบ
ผบ.หมู่

ด.ต.หญิง รจนา ทะลือชัย
ผบ.หมู่ ฝ่ายแผนการสอบ กส.

จ.ส.ต.ฐปนวัฒน์ นนทภา
ผบ.หมู่ ฝ่ายแผนการสอบ กส.

ส.ต.อ.หญิง ปทิตตา มาตย์วังแสง
ผบ.หมู่ ฝ่ายแผนการสอบ กส.

ส.ต.ท.อัครพล ราชพิทักษ์
ผบ.หมู่ ฝ่ายแผนการสอบ กส.

ส.ต.ท.ณัฏฐ์ สกุลแก้ว
ผบ.หมู่ ฝ่ายแผนการสอบ กส.

ส.ต.ท.เสฎฐวุฒิ บุญกุศล
ผบ.หมู่ ฝ่ายแผนการสอบ

ส.ต.ท.สาเหะอิรฟาน อัลยุฟรี
ผบ.หมู่ ฝ่ายแผนการสอบ

ส.ต.ต.ทรงพล ปรียานนท์
ผบ.หมู่ ฝ่ายแผนการสอบ กส.

ส.ต.ต.รัชตานนท์ พิมพ์สอน
ผบ.หมู่ ฝ่ายแผนการสอบ กส.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 2 นาย
สว. จำนวน : 4 นาย
รอง สว. จำนวน : 5 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 9 นาย
.:    ฝ่ายจัดการสอบ : จำนวน 18  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.ชาญกิจ รุ่งศรีทอง
ผกก.ฝ่ายจัดการสอบ กส.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.สราวุฒิกรณ์ พรเดชธนนันท์
รอง ผกก.ฝ่ายจัดการสอบ
สว.

พ.ต.ท.หญิงภัทราวดี สุขเจริญ
สว.ฝ่ายจัดการสอบ กส.

พ.ต.ท.หญิงกิตติมา ชลัษเฐียร
สว.ฝ่ายจัดการสอบ กส.

พ.ต.ต.หญิงบุญณิสา เทพเฉลิม
สว.ฝ่ายจัดการสอบ กส.

ร.ต.อ.หญิง รัตนาวดี เกษตรสินธุ์
สว.ฝ่ายจัดการสอบ กส.
รอง สว.

ร.ต.อ.สุดเขต ประภากมล
รอง สว.ฝ่ายจัดการสอบ กส.

ร.ต.อ.หญิง พรรณพิไล มาประณีต
รอง สว.ฝ่ายจัดการสอบ กส.

ร.ต.อ.หญิง สีษุณา รอดสุโข
รอง สว.ฝ่ายจัดการสอบ กส.

ร.ต.อ.หญิง กมลทิพย์ จันทะนัน
รอง สว.ฝ่ายจัดการสอบ กส.

ร.ต.อ.หญิง อัมพร ผึ่งผาย
รอง สว. ฝ่ายจัดการสอบ กส.

ร.ต.ท.สุรศิลป์ พรมมาก
รอง สว. ฝ่ายจัดการสอบ กส.

ร.ต.ต.หญิง ศรินญา เครือแป้น
รอง สว.ฝ่ายจัดการสอบ กส.
ผบ.หมู่

ส.ต.ท.จักรพันธ์ ผลเพชร์
ผบ.หมู่ ฝ่ายจัดการสอบ กส.

ส.ต.ท.เนตนิพล รินจิตร์
ผบ.หมู่ ฝ่ายจัดการสอบ กส.

ส.ต.ท.ดุษฎี การกสิขวิธี
ผบ.หมู่ ฝ่ายจัดการสอบ กส.

ส.ต.ท.หญิง พรรณวดี พลอยพีระ
ผบ.หมู่ ฝ่ายจัดการสอบ กส.

ส.ต.ต.วัชรินทร์ ไพศาล
ผบ.หมู่ ฝ่ายจัดการสอบ กส.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 4 นาย
รอง สว. จำนวน : 7 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 5 นาย
.:    ฝ่ายวิชาการสรรหา : จำนวน 15  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.อุนัน อนุเอกจิตร
ผกก.ฝ่ายวิชาการสรรหา
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง วิภาดา ธรรมยา
รอง ผกก.ฝ่ายวิชาการสรรหา กส.
สว.

พ.ต.ท.กฤษดา ตาสระคู
สว.ฝ่ายวิชาการสรรหา กส.

พ.ต.ท.วีวัชระ อุ้ยโสภา
สว.ฝ่ายวิชาการสรรหา กส.

พ.ต.ท.หญิงปราณี อื้อสุวรรณ์
สว.ฝ่ายวิชาการสรรหา กส.
รอง สว.

ร.ต.อ.ชัยฐกรณ์ รุ่งเรืองกิตติ์ธนา
รอง สว.ฝ่ายวิชาการสรรหา กส.

ร.ต.อ.ปิยะ คำเหมือน
รอง สว.ฝ่ายวิชาการสรรหา กส.

ร.ต.อ.หญิง ชัญญาพัทธ์ กะการดี
รอง สว.ฝ่ายวิชาการสรรหา

ร.ต.อ.หญิง นภัทร สุธรรมวงศ์
รอง สว.ฝ่ายวิชาการสรรหา กส.

ร.ต.อ.หญิง รมิดา กล้ากระโทก
รอง สว.ฝ่ายวิชาการสรรหา กส.

ร.ต.อ.หญิง มุกรินทร์ เพ็งสุวรรณ
รอง สว.ฝ่ายวิชาการสรรหา
ผบ.หมู่

ด.ต.พิศิษฐ์ ธรรมบุญเป็ง
ผบ.หมู่ ฝ่ายวิชาการสรรหา กส.

ส.ต.อ.หญิง วราภรณ์ เพ็ชรอยู่
ผบ.หมู่ ฝ่ายวิชาการสรรหา กส.

ส.ต.ท.หญิง รัตติกาล เทพานวล
ผบ.หมู่ ฝ่ายวิชาการสรรหา กส.

ส.ต.ต.วีรยุทธ คิดหงัน
ผบ.หมู่
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 3 นาย
รอง สว. จำนวน : 6 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 4 นาย
** หมายเหตุ : สำหรับข้าราชการตำรวจรายใดที่รูปไม่ปรากฏ เนื่องจากไม่ได้อัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศ บช.ศ.
.:    กลุ่มงานอาจารย์ : จำนวน 34  นาย    :.
ผบก.

พล.ต.ต.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์
อาจารย์ (สบ 6)
รอง ผบก.

พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์
อาจารย์ (สบ 5) กอจ.

พ.ต.อ.กรธวัช สวัสดิ์โรจน์
อาจารย์ (สบ 5) กอจ.

พ.ต.อ.หญิง อมรเทวี เพิ่มพิทยา
อาจารย์ (สบ 5) กอจ.

พ.ต.อ.นริศ แสวงจิตร์
อาจารย์ (สบ 5) กอจ.

พ.ต.อ.ชิตพล กาญจนกิจ
อาจารย์ (สบ 5) กอจ.

พ.ต.อ.สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล
อาจารย์ (สบ 5) กอจ.
 •   สง.กอจ.   
 •   ฝอ.   
 •   กลุ่มวิชาการทั่วไป   
 •   กลุ่มวิชาการบริหาร   
 •   กลุ่มวิชาการสืบสวน   
 •   กลุ่มวิชาการป้องกัน   
 •   กลุ่มวิชาความมั่นคงและกิจการพิเศษ  
.:    สำนักงานอาจารย์ (สบ 6) : จำนวน 0  นาย    :.
นว.(สบ 1)
ผบ.หมู่
.:    กลุ่มวิชาการทั่วไป : จำนวน 7  นาย    :.
ผกก.
รอง ผกก.
สว.

พ.ต.ท.สุริยะ สุริยะศรี
สว.กอจ.
รอง สว.

ร.ต.อ.บำรุง ปัญญา
รอง สว.กอจ.

ร.ต.ต.หญิง รุ่งทิวา พันหิรัญ
รอง สว.กอจ.
ผบ.หมู่

ส.ต.ท.ดนุพล ตรีแก้ว
ผบ.หมู่ กอจ.

ส.ต.ท.วิษณุ ดุสิต
ผบ.หมู่ กอจ.

ส.ต.ท.หญิง ปานวาด นาฬิเกร์
ผบ.หมู่ กอจ.

ส.ต.ต.หญิง พิมผกา แซ่โล่
ผบ.หมู่ กอจ.
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 0 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 0 นาย
สว. จำนวน : 1 นาย
รอง สว. จำนวน : 2 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 4 นาย
.:    กลุ่มวิชาการทั่วไป : จำนวน 7  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.หญิง ศิริพร ลบล้ำเลิศ
อาจารย์ (สบ 4) กอจ.

พ.ต.อ.สุทธิชัย สงค์อนุกูล
อาจารย์ (สบ 4) กอจ.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.หญิง ศศิญา ธรรมกถิกานนท์
อาจารย์ (สบ 3) กอจ.

พ.ต.ท.หญิง อชิตา ตาครู
อาจารย์ (สบ 3) กอจ.

พ.ต.ท.หญิง วิธวดี หล่อตระกูล
อาจารย์ (สบ 3) กอจ.

พ.ต.ท.อังกูร ทวีเกตุ
อาจารย์ (สบ 3) กอจ.
สว.

พ.ต.ท.นพรัตน์ ตันติเสรีรัตน์
อาจารย์(สบ 2) กอจ.
รอง สว.
ผบ.หมู่
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 2 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 4 นาย
สว. จำนวน : 1 นาย
รอง สว. จำนวน : 0 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 0 นาย
.:    กลุ่มวิชาการบริหาร : จำนวน 3  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.นิมิต การปลูก
อาจารย์ (สบ 4) กอจ.

พ.ต.ท.สุวัชโรบล สโรบล
อาจารย์ (สบ 4) กอจ.

พ.ต.อ.หญิง ดวงฤดี เอี้ยวสินทรัพย์
อาจารย์ (สบ 4) กอจ.
รอง ผกก.
สว.
รอง สว.
ผบ.หมู่
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 3 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 0 นาย
สว. จำนวน : 0 นาย
รอง สว. จำนวน : 0 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 0 นาย
.:    กลุ่มวิชาการทั่วไป : จำนวน 3  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.อ.หญิง ภัคฐ์พิชา จันทร์กระจ่าง
อาจารย์ (สบ 4) กอจ.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.นิธิธรรม ศุนาลัย
อาจารย์ (สบ 3) กอจ.

พ.ต.ท.รัฐพงษ์ ศรีเลอจันทร์
อาจารย์ (สบ 3) กอจ.
สว.
รอง สว.
ผบ.หมู่
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 1 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 2 นาย
สว. จำนวน : 0 นาย
รอง สว. จำนวน : 0 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 0 นาย
.:    กลุ่มวิชาการทั่วไป : จำนวน 4  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ ศรีเลอจันทร์
อาจารย์ (สบ 4) กอจ.

พ.ต.ท.ปัญญา ชะเอมเทศ
อาจารย์ (สบ 4) กอจ.

พ.ต.อ.อรรณพ กาวิกุล
อาจารย์ (สบ 4) กอจ.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.พิสิฏฐ์ พรหมมาก
อาจารย์ (สบ 3) กอจ.
สว.
รอง สว.
ผบ.หมู่
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 3 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 0 นาย
รอง สว. จำนวน : 0 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 0 นาย
.:    กลุ่มวิชาการทั่วไป : จำนวน 3  นาย    :.
ผกก.

พ.ต.ท.วัชรพงษ์ พนิตธำรง
อาจารย์ (สบ 4) กอจ.

พ.ต.อ.หญิง วีณา วิจัยธรรมฤทธิ์
อาจารย์ (สบ 4) กอจ.
รอง ผกก.

พ.ต.ท.สิทธิพัฒน์ เฉลิมยศ
อาจารย์ (สบ 3) กอจ.
สว.
รอง สว.
ผบ.หมู่
สถานะกำลังพล
ผกก. จำนวน : 2 นาย
รอง ผกก. จำนวน : 1 นาย
สว. จำนวน : 0 นาย
รอง สว. จำนวน : 0 นาย
ผบ.หมู่ จำนวน : 0 นาย
** หมายเหตุ : สำหรับข้าราชการตำรวจรายใดที่รูปไม่ปรากฏ เนื่องจากไม่ได้อัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลในระบบสารสนเทศ บช.ศ.