Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 23 January 2565 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ่"หน้าที่ที่ฝ่ายอำนวยการตำรวจจะต้องปฎิบัติอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง" สอดคล้องกับข้อใด
1. พันธกิจของฝ่ายอำนวยการตำรวจ
2. บทบาทของฝ่ายอำนวยการตำรวจ
3. อำนาจหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการตำรจ
4. วิธีการปฏิบัติของฝ่ายอำนวยการตำรวจ

ข้อที่ 2 ข้อใดถูกต้อง
1. ฝ่ายอำนวยการหมายถึงผู้ลงนามแทนผู้บังคับบัญชา
2. ฝ่ายอำนวยการหมายถึงผู้สั่งการแทนผู้บังคับบัญชา
3. ฝ่ายอำนวยการหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจแทนผู้บังคับบัญชา
4. ฝ่ายอำนวยการหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์

ข้อที่ 3 ตำรวจได้นำแนวทางในการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการของส่วนราชการใด มาประยุกต์ใช้
1. ทหาร
2. อัยการ
3. มหาดไทย
4. องค์กรท้องถิ่น

ข้อที่ 4 การจัดทำและดำรงรักษาประมาณการกำลังพลทดแทนอย่างต่อเนื่อง หมายถึงข้อใด
1. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายยุทธการ
4. ฝ่ายแผน

ข้อที่ 5 ข้อใดมิใช่กิจกรรมของฝ่ายกำลังพล ในการรักษายอดกำลัง
1. การรายงานกำลังพลตามระยะเวลา
2. การจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยกำลังพล
3. ประมาณการสูญเสีย
4. การทดแทนกำลังพล

ข้อที่ 6 ข้อใดไม่ใช่ แนวทางการในพัฒนาและการรักษาขวัญ
1. การบริการกําลังพล
2. การจัดการศพ
3. บําเหน็จรางวัล
4. ฐานข้อมูลบุคลากร

ข้อที่ 7 เราสามารถดำเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารให้เป็นข่าวกรองได้อย่างไร
1. จัดระเบียบ ทำรายงาน ประเมินเอกสาร ตีความ
2. บันทึก เรียบเรียง ตีความ สร้างข่าว
3. บันทึก จัดระเบียบ ประเมินค่า ตีความ
4. จัดระเบียบ ประเมินค่า ตีความ สร้างข่าว

ข้อที่ 8 ข้อใดไม่ใช่การต่อต้านข่าวกรอง
1. การป้องกันการจารกรรมข่าวสาร
2. การคุ้มครองบุคคลจากการบ่อนทำลาย
3. การกระจายข่าวลือเพื่อสร้างสถานการณ์
4. การคุ้มครอง ยุทโธปกรณ์และสถานที่ตั้งจากการก่อวินาศกรรม

ข้อที่ 9 แหล่งข่าวเปิด ได้มาจากแหล่งใด
1. การติดตามจากแหล่งข่าวลับ
2. หนังสือพิมพ์
3. การเฝ้าสังเกต
4. การสืบสวนหาข่าว

ข้อที่ 10 ฝ่ายอำนวยการที่จะต้องให้ข้อมูลกับฝ่ายตรงข้ามหมายถึงข้อใด
1. ฝ่ายกำลังพล
2. ฝ่ายงบประมาณ
3. ฝ่ายแผนงาน
4. ฝ่ายการข่าว

ข้อที่ 11 ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์หมายถึงข้อใด
1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
2. ฝ่ายงบประมาณและการเงิน
3. ฝ่ายธุรการและพัสดุ
4. ฝ่ายแผนและการข่าว

ข้อที่ 12 ฝ่ายใดจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งจะเป็นการทำให้คำว่า รู้เขา รู้เรา สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
1. ฝ่ายกำลังพล
2. ฝ่ายการข่าว
3. ฝ่ายแผนงาน
4. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 13 Transportation หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การใช้บริการด้านสาธารณสุข
4. ระบบสารสนเทศสำหรับการลำเลียง

ข้อที่ 14 ข้อใดเป็นหน้าที่กองบินตำรวจ
1. สนับสนุนการขนส่ง ลำเลียงอุปกรณ์ และการส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศ
2. สนับสนุนบริการทางการแพทย์ ศูนย์ส่งกลับ
3. กำหนดกรอบอัตรา จัดหา ควบคุม
4. งานการพัสดุประเภทสรรพาวุธ งานคลังรับ-จ่าย บัญชีคุม และคลังอาวุธและวัตถุระเบิด

ข้อที่ 15 ข้อใดไม่ใช่หลักการส่งกำลังบำรุง
1. ความอ่อนตัว
2. ความเชื่อถือได้
3. การรวมการสนับสนุน
4. เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อที่ 16 "การดำเนินการของกลุ่มมวลชนอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การฝึกอบรม การจัดตั้ง การควบคุม และการนำการเคลื่อนไหวภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตำรวจ..." ตรงกับความหมายตามข้อใดมากที่สุด
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบังคับใช้กฎหมาย
4. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข้อที่ 17 การจัดทำแผนปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ที่ผู้ปฏิบัติสามารถเข้าใจได้ง่ายและนำไปปฏิบัติงานได้จริง ตรงกับหลักในการกำหนดแผนปฏิบัติงานข้อใดมากที่สุด
1. ความชัดเจน
2. ความอ่อนตัว
3. ความเข้มแข็ง
4. ความเป็นไปได้

ข้อที่ 18 “การติดต่อสื่อสารของหน่วยงานกับกลุ่มคน องค์กร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ใกล้เคียง หรือเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงาน เพื่อสร้างความรู้จักคุ้นเคยและความเข้าใจอันดีต่อกัน โดยมุ่งหวังผลให้ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวเกิดทัศนคติที่ดีกับหน่วยงาน...” ตรงกับความหมายตามข้อใดมากที่สุด
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบังคับใช้กฎหมาย
4. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ข้อที่ 19 เพราะเหตุใด ประชากรในภูมิภาคอาเซียนจึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
1. เพราะมีจำนวนสมาชิกหลายประเทศ
2. เพราะประชากรมาจากหลายเชื้อชาติ และศาสนา
3. เพราะมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ในหลายประเทศ
4. เพราะประชากรมีวิถีชีวิตแตกต่างกันตามลักษณะภูมิประเทศ

ข้อที่ 20 เพราะเหตุใด ปัญหาการรักษาสิ่งแวดล้อมในอาเซียนจึงเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยาก
1. เพราะประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่เป็นประเทศกำลังพัฒนา จึงต้องใช้พลังงานจากสิ่งแวดล้อม
2. เพราะประเทศสมาชิกอาเซียนพยายามผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3. เพราะขาดกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมมาบังคับใช้ผู้ฝ่าฝืน
4. เพราะอาเซียนไม่สามารถลงโทษประเทศที่มีการละเมิดข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อที่ 21 ประเทศสมาชิกอาเซียนในข้อใด ที่ได้ส่งกองกำลังทหารช่วยกองกำลังสหประชาชาติที่นำโดยสหรัฐอเมริกาทำสงครามกับอิรักในสงครามอ่าวเปอร์เซีย
1. อินโดนีเซีย มาเลเซีย
2. ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
3. อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์
4. ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย

ข้อที่ 22 ความขัดแย้งในการบริหารประเทศของรัฐบาลกับคณะราษฎร จะต้องแก้ไขด้วย "การปฏิรูปพรรคการเมือง และการบังคับใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท" ตรงกับแนวคิดของสำนักใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักพฤติกรรมศาสตร์
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักสัจนิยม

ข้อที่ 23 สถาบันครอบครัวในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว เป็นผลมาจากข้อใด
1. กระแสโลกาภิวัตน์
2. การพัฒนาเป็นเมือง
3. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่

ข้อที่ 24 สภาพประชาชนย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง โดยไม่มีการวางแผนการพัฒนาขยายตัวของเมืองและไม่สอดคล้องกับการสร้างสาธารณูปโภค ท่านคิดว่ามีสาเหตุจากสิ่งใด
1. กระแสโลกาภิวัตน์
2. การพัฒนาเป็นเมือง
3. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ ผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
1. หนี้สินครัวเรือนลดลง
2. อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
3. ส่งออกสินค้าการเกษตรลดลง
4. อัตราการว่างงานลดลง

ข้อที่ 26 หากรัฐกำหนดเป้าหมายจะพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน รัฐจะต้องวางนโยบายอย่างไร
1. รักษาระดับภาวะเงินเฟ้อ
2. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
3. สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
4. ไม่ให้มีหนี้สาธารณะเกินจำเป็น

ข้อที่ 27 จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการถดถอยทางเศรษฐกิจของไทย ท่านคิดว่าคดีความของตำรวจจะเป็นอย่างไร
1. คดีความเพิ่มขึ้น
2. คดีความลดลง
3. คดีความเท่าเดิม
4. คดีความจะเพิ่มหรือลดลงก็ได้

ข้อที่ 28 ข้อใดไม่เข้าข่ายกระทำทรมาน
1. การคลุมศรีษะด้วยถุงพลาสติก
2. การบังคับให้ตากแดดเป็นเวลานาน
3. การใช้ไฟฟ้าช๊อต
4. การบังคับให้อดนอน

ข้อที่ 29 การกำหนดกฎเกณฑ์ข้อใดไม่เป็นธรรมต่อบุคคลและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
1. วุฒิการศึกษาของผู้สมัครเป็น ส.ส.
2. เชื้อชาติและศาสนาของเจ้าหน้าที่รัฐ
3. เพศและอายุของนักเรียนเตรียมทหาร
4. ส่วนสูงและน้ำหนักของนักกีฬา

ข้อที่ 30 ข้อใดเป็นการเลือกปฏิบัติ
1. การที่รัฐจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลไม่เท่ากัน
2. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัฐให้การรักษาแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่ป่วยหนักก่อนคนอื่นๆ
3. บริษัทเอกชนปฏิเสธผู้พิการเข้าทำงาน แม้จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่รับสมัคร
4. ตำรวจไม่ให้ผู้ต้องหาประกันตัวในชั้นสอบสวน เพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

ข้อที่ 31 ตามแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถ้าหน่วยงานของ ตร. มีความจำเป็นต้องขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ได้รับจัดสรร หน่วยจะต้องดำเนินการอย่างไรก่อน
1. ให้ขอรับความเห็นชอบไปยังสำนักงบประมาณทุกกรณี
2. ให้หน่วยขอรับความเห็นชอบจาก ตร. ก่อนดำเนินการทุกกรณี
3. ให้อำนาจ ผบช. ปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลงไปรายการอื่นได้ทันที
4. ให้ส่งคืนเงินมาที่ ตร.(ผ่าน งป.สงป.) เพื่อดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงให้

ข้อที่ 32 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในงบดำเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ในประเทศ)
2. ค่าของขวัญ
3. ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน
4. ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน

ข้อที่ 33 เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการอยู่ในงบรายจ่ายใด
1. งบดำเนินงาน
2. งบบุคลากร
3. งบกลาง
4. งบเงินอุดหนุน

ข้อที่ 34 วิธีการซื้อจ้างโดยวิธีการสอบราคา เป็นการซื้อจ้างวงเงินเท่าใด และจะกระทำได้เมื่อไร
1. วงเงินครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กระทำได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้
2. วงเงินครั้งหนึ่งเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้กระทำได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้
3. วงเงินครั้งหนึ่งเกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กระทำได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้
4. วงเงินครั้งหนึ่งเกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้กระทำได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทำให้ไม่สามารถดำเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อที่ 35 การคืนหลักประกันการเสนอราคา กำหนดให้คืนต่อผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ำประกันภายในกี่วัน
1. ภายใน 10 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว
2. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว
3. ภายใน 20 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว
4. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว

ข้อที่ 36 อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน ถนน สิ่งต่างๆเหล่านี้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมายถึงพัสดุประเภทอะไร
1. วัสดุ
2. ครุภัณฑ์
3. การจ้างทำของ
4. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ข้อที่ 37 กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหาย ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณี
2. ผู้เสียหายจะต้องฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนเท่านั้น
3. ผู้เสียหายยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนก็ได้
4. ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายจะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้

ข้อที่ 38 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้
2. เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ
3. เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดมิใช่ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว
4. เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดมิใช่ในการปฏิบัติหน้าที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ

ข้อที่ 39 กรณีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดมีจำนวนเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะมีผลอย่างไรต่อคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
1. ไม่มีผลต่อคำสั่ง ถ้ามีเหตุผลความจำเป็น
2. ไม่มีผลต่อคำสั่ง เป็นดุลพินิจของผู้แต่งตั้ง
3. คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 40 การเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในข้อใดไม่ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
1. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหลายช่วงเวลาภายในวันเดียวกัน ให้เบิกช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น
2. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอื่นของทางราชการสำหรับการปฏิบัติงานนั้นแล้ว ให้เบิกได้ทางเดียว
3. การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มจำนวนชั่วโมง ไม่อาจเบิกเงินตอบแทนได้
4. การอยู่เวรรักษาการณ์ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือตามระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไม่มีสิทธิเบิกเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ข้อที่ 41 ข้อใดไม่ถูกต้องตาม พ.ร.ฎ. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในกรณีไปประจำสำนักงานซึ่งต่างสังกัด ให้เบิกจากสังกัดเดิม
2. การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังท้องที่อื่นซึ่งมิใช่ภูมิลำเนาเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่สูงกว่า ต้องได้รับอนุญาตจาก ผบ.ตร.
3. การใช้พาหนะส่วนตัวเดินทางไปราชการของข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.น. ๒ ต้องได้รับอนุญาตจาก ผบก.น. ๒
4. ในกรณีจำเป็นไม่อาจนำบุคคลในครอบครัวไปพร้อมกับผู้เดินทางได้ ให้ผู้เดินทางรายงานชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและกำหนดเวลาที่จะเลื่อนการเดินทางต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึง ผบ.ตร.

ข้อที่ 42 ข้อใดไม่ใช่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
1. ค่าระวางบรรทุก
2. ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง
3. ค่าที่จอดรถ หรือ ค่าผ่านทาง
4. ค่าจ้างคนหาบหาม

ข้อที่ 43 การเบิกจ่ายเงินยืมของส่วนราชการ ข้อใดถูกต้อง
1. การยืมเงินสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกิน ๙๐ วันนับวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่
2. การยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ให้จ่ายได้ไม่เกิน ๓๐ วัน
3. การยืมเงินสำหรับจัดฝึกอบรมที่ติดต่อคาบเกี่ยวจากปีงบประมาณปัจจุบันไปถึงปีงบประมาณถัดไป ให้ยืมได้ไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่
4. การยืมเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร ให้ส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ให้แก่ส่วนราชการผู้ให้ยืมภายใน ๓๐ วันนับแต่วันกลับมาถึง

ข้อที่ 44 การปฏิบัติการในเวลากลางคืน ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือตามลำดับชั้นมักจะกำหนดสิ่งใด
1. มักจะกำหนดระเบียบเวลาการระงับไฟฟ้า
2. มักจะกำหนดระเบียบการใช้แสงไฟ
3. มักจะให้เปิดไฟให้ทั่ว
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 45 ข่าวกรองทางการรบ หรือข่าวกรองทางยุทธวิธี คืออะไร
1. ความรู้เกี่ยวกับฝ่ายเราที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในการวางแผนและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
2. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในการวางแผนและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
3. ความรู้เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในการวางแผนและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
4. ความรู้เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในการวางแผนและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี

ข้อที่ 46 หลักการรายงานข่าว ต้องทำอย่างไร
1. จะต้องรอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกครั้งจึงจะรายงาน
2. จะต้องรายงานข่าวทุกชนิดด้วยความรวดเร็วสมบูรณ์และถูกพอประมาณ
3. จะต้องรายงานข่าวทุกชนิดด้วยความรวดเร็วสมบูรณ์และถูกต้องที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้
4. ต้องรายงานโดยเร็วทุกรายละเอียดทั้งเท็จและจริง

ข้อที่ 47 ข้อใดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของบริภัณฑ์
1. เครื่องจักร
2. เครื่องมือ
3. อาวุธ
4. เครื่องกล

ข้อที่ 48 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. 60 วัน
2. 90 วัน
3. 120 วัน
4. 180 วัน

ข้อที่ 49 การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลให้ใช้กับบุคคลใด
1. ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
2. ผู้ที่อยู่ระหว่างรอบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่ทุกราย
4. ผู้ที่กระทำความผิดระหว่างปฏิบัติราชการ

ข้อที่ 50 คำว่า “Pro-active PR” ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การติดต่อสื่อสารทางเดียว
2. การติดต่อสื่อสารสองทาง
3. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรับ
4. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ข้อที่ 51 กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรสำหรับการประชาสัมพันธ์ แบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม ได้แก่อะไรบ้าง
1. 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มพนักงาน และ (2) กลุ่มผู้บริหาร
2. 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มปฏิบัติการ และ (2) กลุ่มอำนวยการ
3. 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มพนักงาน (2) กลุ่มผู้ถือหุ้น และ (3) กลุ่มผู้บริหาร
4. 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มปฏิบัติการ (2) กลุ่มอำนวยการ และ (3) กลุ่มผู้บริหาร

ข้อที่ 52 "การสื่อสารแบบยุคลวิถี" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การสื่อสารทางเดียว
2. การสื่อสารสองทาง
3. การสื่อสารมวลชน
4. การสื่อสารขององค์กร

ข้อที่ 53 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการจัดกิจกรรมพิเศษ
1. การจัดประกวด
2. การสรุปผลการดำเนินการ
3. การจัดสัมมนา
4. การจัดงานฉลอง

ข้อที่ 54 นิตยสารจัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 55 ชุมชนสัมพันธ์ หมายถึงอะไร
1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่จะนำข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. ความสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสื่อมวลชน
3. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในละแวกใกล้เคียง
4. การสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อที่ 56 มูลนิธิ และองค์กรสาธารณะที่ทำประโยชน์จัดอยู่ในเรื่องของอะไร
1. กิจกรรมเพื่อสังคม
2. การทำเพื่อสังคม
3. การกุศลเพื่อสังคม
4. กิจการเพื่อสังคม

ข้อที่ 57 การเป็นผู้อุปถัมภ์รายการกีฬาหรืองานแสดงศิลปะ จัดเป็นชุดเครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์การตลาดแบบใด
1. การจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ
2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการต่างๆ
3. การนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน
4. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

ข้อที่ 58 การริเริ่มใหม่ๆ ที่ทำให้ธุรกิจนั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่ง และให้ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจคืออะไร
1. การทำPR
2. CSR เชิงกลยุทธ์
3. Publication map
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 59 การที่มีข่าวว่าข้าราชการตำรวจ เรียก รับ สินบทจากประชาชน เป็นภาพลักษณ์ ในลักษณะใด
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
4. ภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 60 ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชน ที่ไม่ชอบ หรือ เกลียดชังตำรวจ จัดเป็นภาพลักษณ์ประเภทใด
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 61 การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ควรหลีกเลี่ยงการซักถาม การลงข่าวที่กระทบต่อองค์กร ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. ไม่เห็นด้วย ควรให้ความร่วมมือและอธิบายให้เกิดความเข้าใจและถูกต้อง
2. ไม่เห็นด้วย ควรรีบปฏิเสธการรับผิดหากเห็นว่าไม่ใช่ฝ่ายผิด
3. เห็นด้วย เพื่อโต้แย้ง ถกเถียง ในข้อความจริงที่ปรากฏตามสื่อ
4. เห็นด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในทันที

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของจิตวิทยามวลชน
1. เน้นการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวสาร
2. เน้นการพัฒนาชุมชนและพัฒนาสังคม
3. เน้นการสร้างคนดีและพัฒนาคุณภาพประชากร
4. เน้นการสร้างความสะดวกสบายให้แก่มวลชน

ข้อที่ 63 แรงจูงใจเกิดจากสิ่งใด
1. ความเกลียด ความกลัว ความโกรธ
2. ความเกลียด ความกลัว ความชื่นชอบ
3. ความเกลี่ยด ความกลัว ความรัก
4. ความโกรธ ความโลภ ความหลง

ข้อที่ 64 แรงจูงใจมีประโยชน์ในด้านใด
1. การเอาชนะความโกรธ
2. การเอาชนะจิตใจ
3. การเอาชนะศัตรู
4. การเอาชนะความประสงค์ร้าย

ข้อที่ 65 ข้อใดจัดเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากผู้คนที่มีใจตรงกัน ทำงานคล้ายคลึงกัน หรือประสบปัญหาเดียวกันมารวมตัวกัน
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดจัดเป็นกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือทำอย่างเข้มแข็ง
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 67 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย
1. การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยความสมัครใจ
2. การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนให้สมาชิกมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อน
3. การสร้างเครือข่ายควรสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว
4. การสร้างเครือข่ายอาจเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูสู่โลกภายนอก

ข้อที่ 68 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ ตรงกับข้อใด
1. การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในสังคมได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมนั้นอย่างเต็มที่
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม พิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยเหลือกันด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคล
4. การที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับต่างๆ ทางการบริหารจัดการ

ข้อที่ 69 การประชุมที่ต้องมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความคิดเห็นต่อโครงการ ตรงกับข้อใด
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 70 การให้ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 71 ร.ต.ต. ก เขียนหนังสือถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
1. เรียน ไม่มีคำลงท้าย
2. เรียน ขอแสดงความนับถือ
3. เรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
4. เรียน ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

ข้อที่ 72 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ลงชื่อโดยนายกรัฐมนตรี ให้ออกเลขที่คำสั่งที่หน่วยงานใด
1. สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
2. กองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี
3. ก.ตร.
4. ก.ต.ข.

ข้อที่ 73 หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือราชการแล้วข้อความดังกล่าวหมายถึง
1. บันทึก
2. หนังสืออื่น
3. ด่วนที่สุด
4. หนังสือเวียน

ข้อที่ 74 นักเรียนนายสิบตำรวจเป็น ข้าราชการตำรวจชั้นใด
1. ชั้นประทวน
2. ชั้นสัญญาบัตร
3. ชั้นพิเศษ
4. ชั้นพลตำรวจ

ข้อที่ 75 ชั้นข้าราชการตำรวจมีกี่ชั้น
1. มี 3 ชั้น
2. มี 4 ชั้น
3. มี 5 ชั้น
4. มี 6 ชั้น

ข้อที่ 76 การแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการ ให้ออกเป็นกฎหมายระดับใด
1. พระราชกำหนด
2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง
4. ข้อบังคับ

ข้อที่ 77 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ตร. ให้บริการรับฝากเว็บไซต์สำหรับหน่วยงานตำรวจทั่วประเทศ
2. เว็บไซต์ที่ฝากไว้กับ ตร. ส่วนใหญ่จะลงท้ายด้วย .police.go.th
3. เว็บไซต์ของ ตร. คือ royalthaipolice.go.th
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 78 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้ IP ที่กระทำผิด
1. ต้องระบุวันเวลาและ เลข IP ทุกครั้ง
2. ต้องระบุวันเวลา, Time Zone และเลข IP ทุกครั้ง
3. ต้องระบุวันเวลา, เลข IP และสถานที่ ทุกครั้ง
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 79 ในการสืบสวนคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีนั้น สามารถค้นหาชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้จากบริการใด
1. บริการ WhoIs
2. บริการ ISP
3. บริการ Darkweb
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 80 การตัดสินใจภายใต้ภาวการณ์ที่แน่นอน ได้แก่ข้อใด
1. การลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดระเบียบวินัย
2. การตัดสินใจโดยกลุ่ม
3. การมอบอำนาจการตัดสินใจ
4. การตัดสินใจตามสถานการณ์

ข้อที่ 81 บทบาทหน้าที่ของผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจที่ดีคืออะไร
1. การตัดสินใจโดยทั่วไปจะใช้หลักเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
2. การตัดสินใจโดยมีการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก
3. การตัดสินใจตามที่ต้องการได้ตามอำนาจหน้าที่
4. การตัดสินใจโดยการหาข้อมูลให้มากที่สุด

ข้อที่ 82 การตัดสินใจตามทฤษฎีของโบโน หมวก 6 ใบ ประกอบด้วย หมวกสีแดง (Red Hat) หมายถึงอะไร หมายถึง   
1. การตัดสินใจในภาวะเร่งด่วน
2. การตัดสินใจภายใต้ปัญหาวิกฤติ
3. การตัดสินใจด้วยความโกรธ โทสะ อารมณ์  
4. การตัดสินใจโดยกลุ่ม

ข้อที่ 83 ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่………กำหนด
1. นายกรัฐมนตรี
2. คณะรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข้อที่ 84 ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
2. ข้าราชการตํารวจพึงหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเอง
3. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
4. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ รับผิดชอบ

ข้อที่ 85 ร.ต.อ. ก รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ ในวันราชการได้เดินทางมายังที่ทำการเวลา 08.15 น. ซึ่งเพื่อนร่วมงานยังมาไม่ครบ จึงได้ลงนามปฏิบัติราชการเวลา 07.00 น. การกระทำของ ร.ต.อ.ก เป็นอย่างไร
1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. มีจิตสำนึกที่ดี
3. ไม่ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมายตามค่านิยมหลัก
4. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ

ข้อที่ 86 การทำแผนกำลังพลของฝ่ายอำนวยการ สอดคล้องกับหัวข้อใดมากที่สุด
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร
2. การประมาณการข่าวกรอง
3. การทำแผนคำสั่งและการแจกจ่าย
4. การให้ข้อเสนอแนะ

ข้อที่ 87 การจัดทำทำเนียบกำลังพล ถือเป็นงานในข้อใด
1. งานประวัติ
2. งานทะเบียนพล
3. งานสวัสดิการ
4. งานส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 88 ความเหนื่อยล้าของกำลังพลจากการปฏิบัติภารกิจ ควรทำอย่างไร
1. การรักษายอดกำลังพล
2. การทดแทนกำลังพล
3. การรักษากฎและวินัย
4. การเจรจาต่อรอง

ข้อที่ 89 ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการปฏิบัติการทางจิตวิทยาในงานบริการสังคม
1. หมวดเอสร้างขวัญกำลังใจฝ่ายเรา
2. ผู้กองบีทำลายขวัญกำลังใจฝ่ายตรงข้าม
3. สารวัตรซีผลักดันฝ่ายเป็นกลางออกจากฝ่ายเรา
4. ดาบเคทำให้ฝ่ายเป็นกลางมาช่วยฝ่ายเรา

ข้อที่ 90 วัตถุประสงค์งานประชาสัมพันธ์จะต้องสื่อสารอย่างไร เมื่อตำรวจเข้าสลายการชุมนุมประท้วง
1. ป้องกันและแก้ไขการเข้าใจผิด
2. แก้ไขข่าวที่ถูกต้องอยู่แล้ว
3. ให้สินบนกับนักข่าว
4. สื่อสารแบบทางเดียว

ข้อที่ 91 การประชาสัมพันธ์เพื่อบริการสังคมในข้อใดไม่ถูกต้อง
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกหน่วย
2. การทำงานองค์กรเอกชนเป็นภารกิจหลักของตำรวจและให้ความสำคัญก่อนงานอื่น
3. หน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องจัดให้มีบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมีการแถลงข้อเท็จจริงกับสังคมในบางกรณี

ข้อที่ 92 หลักการพัฒนาตามพระราชดำริสู่ความสำเร็จที่ว่า "การมุ่งให้ข้าราชการสร้างความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน ค้นหารากของปัญหาและรวบรวมองค์ความรู้" คือความหมายตรงกับข้อใด
1. การเข้าใจ
2. การเข้าถึง
3. การพัฒนา
4. ความยั่งยืน

ข้อที่ 93 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" จากพระราโชวาทฯ "บุคคลที่เป็นภัยแก่สังคม" มีสาเหตุมาจากเรื่องใด
1. ใช้วิชาการอย่างเดียว
2. มีความรู้รอบตัวแต่เอาตัวไม่รอด
3. ใช้วิชาการในการดำเนินชีวิตแต่ขาดความรอบรู้
4. การนำความรู้ไปใช้ในทางไม่สุจริตเพราะขาดศีลธรรม

ข้อที่ 94 การเป็นตำรวจนั้นคงไม่ยากนัก แต่การเป็นตำรวจที่ดีนั้นยากมาก เพราะตำรวจต้องทำงานหนักและลำบากตรากตรำ งานปราบอธรรม อำนาจมืด และเหล่ามิจฉาชีพทั้งหลาย. เป็นงานที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ เป็นงานที่สลับซับซ้อนซึ่งมีปัญหามากมาย และอันตรายรอบด้าน. ดังนั้น การที่จะเป็นตำรวจที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่ตำรวจจะต้องเป็นผู้มีความแกร่งกล้าสามารถทั้งร่างกายและจิตใจ มีวิญญาณและอุดมการณ์ของตำรวจอย่างซื่อตรงและมั่นคง. พร้อมเสมอที่จะสละความสุขส่วนตัว เพื่อสันติสุขของประชาชนอย่างจริงใจและบริสุทธิ์ใจ เพียบพร้อมด้วยขันติธรรมและคุณธรรม สามารถยับยั้งชั่งใจตนเองไม่ให้มัวเมาในอำนาจและลาภผลโดยมิชอบได้อย่างสิ้นเชิง เช่นนี้ย่อมถือว่าท่าน “เป็นตำรวจที่ดีของประชาชน" อย่างแท้จริง สาระสำคัญของพระบรมราโชวาทองค์นี้คือ
1. การเป็นตำรวจที่ดี
2. ตำรวจมีหน้าที่ปราบอธรรม อำนาจมืด และมิจฉาชีพ
3. ตำรวจที่เพียบพร้อมไม่หลงมัวเมาในอำนาจและลาภผลโดยมิชอบ
4. งานตำรวจต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษและมีอันตรายรอบด้าน

ข้อที่ 95 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
1. ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
2. ทำให้มีความเห็นคล้อยตามกัน
3. ทำให้เกิดความไว้วางใจ
4. ทำให้ลดความขัดแย้ง

ข้อที่ 96 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ทื่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
2. ทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ
3. สร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ
4. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 97 ข้อใดแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ์ขั้นสูงสุด
1. รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ
2. เสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและน้ำเสียงเหมาะสมกับสถานการณ์
4. แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่

ข้อที่ 98 สิ่งสำคัญในการทำบันทึกย่อ (short note) สำหรับเตรียมการนำเสนอ คือข้อใด
1. ดึงและเรียงประเด็นสำคัญ
2. หาข้อมูลและมีความเข้าใจเรื่องที่จะนำเสนอ
3. ทำกรอบและเรียงลำดับหัวข้อให้มีความต่อเนื่อง
4. กำหนดหัวข้อย่อยในหัวข้อใหญ่และสร้างความเข้าใจทุกหัวข้อ

ข้อที่ 99 การจัดเตรียมทำโครงเรื่องในการนำเสนอ ควรให้ความสำคัญอะไรก่อนและรองลงมา
1. บทนำ เนื้อหา สรุป
2. สรุป เนื้อหา บทนำ
3. บทนำ สรุป เนื้อหา
4. สรุป บทนำ เนื้อหา

ข้อที่ 100 ท่านเตรียมวางโครงร่างการนำเสนอก่อน-หลังอย่างไร
1. สถานการณ์ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ประโยชน์และผลที่ได้รับ
2. ปัญหา สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ผลที่ได้รับ
3. สถานการณ์ ผลที่ได้รับ ปัญหา แนวทางแก้ไข
4. ปัญหา สถานการณ์ ผลที่ได้รับ แนวทางการแก้ไข